ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Telefon: Webside på kommunens portal:

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...5 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...6 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...9 KALENDER...15 OM ÅRSPLANMALEN

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Vi er en allsidig barnehage med fokus på lek og vi synes det er viktig å skape gode lekemuligheter for barna. Barna skal få utvikle seg sammen med andre barn og aktive og observante voksne. Vi er en barnehage med stort fokus på vennskap, og at sosiale ferdigheter skal videreutvikles. Vi har fem avdelinger med godt samarbeid på tvers. Barna har sin faste plass og voksne på avdelingen de tilhører, samtidig som de kan leke med barn og voksne på andre avdelinger. Dette gir barna trygghet og mulighet for å opparbeide vennskap i hele barnehagen. Vi har barnehagelærere på hver avdeling. Vi har et fint og utfordrende uteomeråde med naturtomt som benyttes hver dag året rundt. Barnehagen ligger sentralt med skog og idrettsplass i nærheten, som ofte benyttes som turmål. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. 3

4 Voksne som reflekterer over egen praksis. Aktivt observere barns språkutvikling og igangsette tiltak der det er nødvendig. Implementering av kartleggingsverktøyet TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) for barn med forsinket språkutvikling. Kartlegging vil kun skje med godkjenning fra foreldre. Kartlegging av språkmiljøet i barnehagen en gang i året for å kvalitetssikre et levende og stimulerende språkmiljø. Kompetanseheving av personalet. BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Du og jeg og vi to Voksne og barn som kan og vil og får det til. Vi vil være en barnehage hvor barn, foreldre og ansatte opplever at kvaliteten er god. Barn og foreldre skal føle det trygt å være i barnehagen. Bli en Miljøfyrtårnbarnehage. Bli møtt med vennlige, respekt- og omsorgsfulle voksne som skaper trygghet, tøys og tillit. Voksne som har tid, er tålmodige, viser omsorg og kjærlighet, har et fang og et blikk. Gi barna tid til å erfare og oppleve sammen med voksne. Skape gode fellesopplevelser gjennom gamle og nye tradisjoner. Bruke LØFT-metoden (løsningsfokusert tilnærmingsmetode). Reduksjon og sortering av avfall. Være miljøbevisste forbrukere. 4

5 MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Gi barna tid til gode samtaler. Voksne som legger til rette for lek og gir barna tid til å leke mye og ferdig. Lære barna at alle mennesker er like mye verdt. Møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Gi barna gode naturopplevelser og kunnskap om hvordan vi tar vare på miljøet. Hjelpe barna til å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og tanker, og kunne uttrykke disse. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Gi barna tid til de daglige gjøremålene/primære behov. Voksne som tar barn på alvor. Voksne som lytter til det barna sier, ser det barna gjør og er oppmerksomme på barnas kroppsspråk og behov og legger planer etter dette. Gi barna tid til å stole på seg selv og egen mestring. La barna få gjøre selv. 5

6 SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Daglig kommunikasjon ved henting og levering. Telefon- og mailkontakt. Være åpne for tilbakemeldinger fra foreldrene. Foreldresamtaler og foreldremøter en til to ganger i året. Sosiale sammenkomster hvor foreldre og søsken kan være med. To SU-møter i året og et gjensidig samarbeid med FAU til det beste for barnehagen. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Aktiv bruk av uteområdet og nærmiljøet. Rom og materiell som innbyr til allsidig lek og sanseopplevelser. Tilrettelagte aktiviteter for små og store grupper. Voksne som tilrettelegger for utfordring og mestring ut fra barnets behov. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 6

7 Bli møtt med å få være den du er. Barna skal få mulighet til å bli kjent med andre på tvers av avdelingene, gjennom aldersinndelte klubber og åpne dører. Lære barna å vise gjensidig respekt og aksept for ulikheter og andres meninger, gjennom voksne som gode rollemodeller. Vi ønsker å lære barna inkludering og vise at alle har en viktig plass i gruppa. Markering av aktuelle merkedager, høytider, tradisjoner og bursdager. Vi har fellessamling en gang i måneden, og temaperioder en til to ganger i året. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Leke og ha det gøy sammen. Snakke sammen og bli enige. Vente på tur og dele med hverandre. Vise glede på andres vegne. Vise empati og omsorg for andre. Være nysgjerrig på livet og åpne for å lære noe nytt. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. 7

8 Lystbetont og målrettet arbeid i barnehagen med sosial kompetanse, selvstendighet, mestring, konsentrasjon og fagområdene. Klubbdag en gang i uken med fokus på skoleforberedelse. Skolebesøk. Samarbeid mellom barnehage, foreldre, skole og eventuelle andre instanser. Eget foreldremøte for skolestarterne. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Månedsplaner, periodeplaner (4 ganger i året) og Jungeltelegrafer (6-10 ganger i året) sendes ut på e-post. Voksne som lytter til det barna sier, ser det barna gjør og er oppmerksomme på barnas kroppsspråk og behov og legger planer etter dette. Jevnlige vurderinger av gjennomførte aktiviteter. Personalet har planleggingsdager, personalmøter, avdelingsmøter og ledermøter. Brukerundersøkelse en gang i året fra Oslobarnehagen. 8

9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år Benevne det vi ser og gjør. Gode hverdagssamtaler. Bruke sanger, rim og regler. Bruke sangkort, bildebøker, eventyr, fortellinger, konkreter og språkposer. KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Bildebøker tilgjengelig. 3-4 år Skolestartere Gode og fantasifulle hverdagssamtaler. Gode, fantasifulle og filosofiske hverdagssamtaler. Bruke sanger, rim og regler. Bruke sanger, rim, regler, vitser og gåter. Bruke sangkort, eventyr, fortellinger, konkreter og språkposer. Bruke sangkort, eventyr, fortellinger, konkreter og språkposer. Bilde-, fakta- og fortsettelsesbøker tilgjengelig. Tekstskaping. Framføring. Kunne skrive eget navn, blyantgrep, resonnere og forstå sammenhenger. Bevisstgjøring av tekst i form av Eventyr og dramatisering. Bilde- og faktabøker tilgjengelig. PC og nettbrett. 9

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere merking av materiell, leker og navn. Lek med bokstaver og tekst. PC og nettbrett Tilrettelegge for tumlelek. Aktiv bruk av utfordrende uteområde. Aktiv bruk av utfordrende uteområde. Aktiv bruk av utfordrende uteområde. Fysisk utfoldelse i variert terreng utenfor barnehagen. Fysisk utfoldelse i variert terreng utenfor barnehagen. Fysisk utfoldelse i variert terreng utenfor barnehagen. Gode hygienevaner. Gode hygienevaner. KROPP BEVEGELSE Introdusering av gode hygienevaner. Sunt kosthold med brød, variert pålegg og grønnsaker. Sunt kosthold med brød, variert pålegg og grønnsaker. Sunt kosthold med brød, variert pålegg og grønnsaker. Bordskikk. Utvidet krav til selvstendighet. Selvstendighetstrening. Skiskole. Rutinesituasjoner skal også være gode situasjoner. Hoppetussklubb. Lek! Lek! Lek! Utforskning av ulike materialer Utforskning av ulike materialer Utforskning av ulike materialer HELSE KUNST KULTUR KREATIVITET 10

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år og metoder. og metoder. TEKNIKK og metoder. Prosessorienterte aktiviteter. Prosessorienterte aktiviteter. Prosessorienterte aktiviteter. Sang, dans og musikk. Sang, dans, musikk og drama. Sang, dans, musikk og drama. Synliggjøring av barns kreative uttrykk. Synliggjøring av barns kreative uttrykk. Synliggjøring av barns kreative uttrykk. Fremføring. Fremføring. Tonetrollklubb. Ansvar for Lucia og Pepperkaketeater. Undre seg sammen med barna. Undre seg sammen med barna. Undre seg sammen med barna. Erfare årstider gjennom lek. Utforske store og små kryp. Lete etter svar sammen. Oppleve utviklingen i naturen gjennom året. Bli kjent med de forskjellige årstidene. Utforske store og små kryp. Ting som lager lyder og blinker med knapper og brytere. Respekt for natur og miljø. Bli kjent med de forskjellige årstidene. Kildesortering. Respekt for natur og miljø. Snekker- og maleveranda tilgjengelig vår og sommer. Kildesortering. Bli kjent med IKT. Snekker- og maleveranda tilgjengelig vår og sommer. NATUR MILJØ Skolestartere 11

12 FAGOMRÅDENE ETIKK RELIGION FILOSOFI NÆRMILJØ 1-2 år 3-4 år Skogstrollklubb. Bli kjent med IKT. Bekreftelse på prososiale handlinger. Bekreftelse på prososiale handlinger. Bekreftelse på prososiale handlinger. Lære barna å ta hensyn til hverandre. Lære barna å ta hensyn til hverandre. Lære barna å ta hensyn til hverandre. Voksne som rollemodeller. Voksne som rollemodeller. Ytre egne meninger. Undre seg sammen med barna. Undre seg sammen med barna. Voksne som rollemodeller. Anerkjenne og bevisstgjøre følelser. Anerkjenne og bevisstgjøre følelser. Undre seg sammen med barna. Konfliktløsning. Konfliktløsning. Anerkjenne og bevisstgjøre følelser. Markere høytider. Markere høytider. Konfliktløsning. Markere høytider. Ansvar for Lucia-tog i barnehagen. Turer og lek i og utenfor Turer og lek i nærmiljøet. Turer og lek i nærmiljøet. SAMFUNN Skolestartere 12

13 FAGOMRÅDENE ANTALL FORM ROM 1-2 år 3-4 år Se på biler og andre kjøretøy. Blir bevisst på trafikkbildet. Se hvor alle bor. Planlegge besøk fra utrykningskjøretøy. Planlegge besøk fra utrykningskjøretøy. Puslespill. Konstruksjonslek. Vogner, telt, tuneller. Lek med tall og sortering. Skolestartere nærmiljøet. Bruke offentlig kommunikasjon. Trafikkopplæring (Tarkus). Planlegge besøk fra utrykningskjøretøy. Gi kunnskap om samfunnets mangfold. Skogstrollsklubb. Avslutningstur på våren. Skolebesøk. Gjensynstreff for barna som har begynt på skolen. Introduksjon til matematiske begreper. Bruke matematiske begreper i hverdagen. Spill og puslespill. Lek og eksperimentering med former og mønster. Konstruksjonslek. Lek med tall og sortering. Strategispill, spill med terning og Hyttebygging. 13

14 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Lek med tall og sortering. Borddekking. 14 Skolestartere puslespill. Enkel addisjon/subtraksjon. Få erfaringer med lengde, vekt og volum. Borddekking.

15 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA 9. januar 2015 Planleggingsdag 13. februar 2015 Karneval April 2015 Temamåned 6. mai 2015 Dugnad 13. mai 2015 Vårfest 15. mai 2015 Planleggingsdag 11.juni 2015 Sommerfest for barn, foreldre og personalet (starter kl. 17:00) September 2015 Klubbstart september Planleggingsdager 10. september 2015 Foreldremøte 16. september 2015 Dugnad Oktober 2015 Temamåned 30. oktober 2015 Planleggingsdag 27. november 2015 Pepperkaketeater (Skogstrollene spiller teater for resten av barnehagen) 11. desember 2015 Lucia 18. desember 2015 Nissefest Uke 51 Julegudstjeneste Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Nina Skari Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den:

16 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf:

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer