Kommuneplanens samfunnsdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030"

Transkript

1 Levanger kommune Verdal kommune Kommuneplanens samfunnsdel Visjon: Livskvalitet og vekst bærekraftige samfunn - en god start og mestring hele livet rause og robuste livsmiljøer vedtatt

2 FORMÅL MED PLANEN Kommuneplanens samfunnsdel er en felles plan for kommunene Levanger og Verdal. Kommuneplanens samfunnsdel inneholder langsiktige mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, som har som ambisjon å være avstemt med den løpende samfunnsutviklingen lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel er førende for alle sektorer i utviklingen av kommunen, inklusive prioriteringer i økonomiplan og budsjett. Planen er utarbeidet med utgangspunkt i Planstrategiens langsiktige utfordringer og målbilde for 2030, en helhetlig samfunnsanalyse for kommunene og gjennom kommunedelplanprosesser for kommunens virksomhet. Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

3 VISJON OG RETNING Kommunenes visjon er LIVSKVALITET OG VEKST. Vekst betyr her både vekst for den enkelte innbygger og for samfunnet. Visjonen vår legger føringer for at vi skal strekke oss mot god livskvalitet og god helse for innbyggerne i Verdal og Levanger. Dette er sentrale mål i seg selv, men det er også samfunnets viktigste ressurs for videre vekst og velstandsutvikling og en grunnleggende investering for et bærekraftig samfunn. Befolkningens helse og livskvalitet utvikles i lokalsamfunnene der folk leker, lærer, arbeider, pleier fritid og bor gjennom hele livet. En god steds- og samfunnsutvikling bedrer innbyggernes levekår og gjør det enklere for folk å ta helsefremmende valg. Det styrker også innbyggernes evne og vilje til å bry seg om og ta vare på hverandre og samfunnet de er en del av. Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

4 I våre kommuner skal vi derfor jobbe målrettet for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og reduserer sosiale ulikheter i helse og livsvilkår. Ved å sette innbyggerne i sentrum skal alle få mulighet til å delta i samfunnet uavhengig av alder, kjønn, legning, sosial og kulturell bakgrunn og funksjonsevne. Folkehelsen påvirkes av alle samfunnssektorer, fremstilt i figur 1. Derfor er folkehelsestrategien vår vevd inn som en rød tråd gjennom hele kommuneplanen, der livskvalitet, helse og mestring er sentrale begrep. Vi har valgt Peter F. Hjort sin definisjon av helse 1 som utgangpunkt for våre samfunnsmål og strategier: «God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav». Hva påvirker helse og livskvalitet? Påvirkningsfaktorer for livskvalitet og helse kan framstilles i en årsakskjede som strekker seg fra generelle samfunnsforhold til egenskaper ved enkeltmennesker. Dette er illustrert i figur 1 2. Selv om sosiale nettverk og levevaner har en mer umiddelbar betydning for helse og livskvalitet, påvirkes dette også sterkt av bakenforliggende faktorer, der alle samfunnssektorer spiller en viktig rolle. Vi skal derfor vurdere konsekvenser for helse, livskvalitet og en rettferdig fordeling av livsvilkår i alt vi gjør. Figur 1 Folkehelsen påvirkes av alle samfunnssektorer Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

5 For samfunnet peker visjonen mot forhold som vekst i folketall, økt utviklingskraft, innovasjon og verdiskaping. Dette krever satsing på forhold som fremmer attraktivitet, for eksempel gjennom infrastruktur, boligområder, næringsutvikling og utvikling av arbeidsplasser som svarer til og fremmer befolkningsvekst. Regionens omdømme vil også ha betydning for å kunne utvikle kommunene i retning av økt livskvalitet og vekst for alle. For å sikre gode lokalsamfunn i en robust og bærekraftig region kreves deltakelse fra og en fells dugnad mellom alle aktører i samfunnet. Kommuneplanen skal styrke våre kommuners evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg samfunnsutviklingens uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav. Dette skal vi oppnå gjennom målrettet innsats og stadig utvikling innen de fire hovedområdene en kommune arbeider: Som lokalpolitisk arena, samfunnsutvikler, tjenesteprodusent og myndighet. Figur 1 Fire hovedområder for kommunal innsats Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

6 VERDIGRUNNLAG Kommunenes utøvelse av roller skal være forutsigbar og bygge opp tillitsforhold med aktører vi samhandler med. Vår virksomhet og samhandling med andre skal være gjenkjennbar ut fra våre verdier. Verdier definerer en grunnleggende plattform for oss, og i prosesser i organisasjonene er tre verdibegrep fokusert: Lojalitet, ærlighet og respekt Vi, og vår adferd, skal gjenkjennes og være forutsigbare ut fra vårt verdigrunnlag i samhandling både eksternt og internt. Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

7 SAMFUNNSMÅL Vi jobber for å oppnå følgende samfunnsmål: Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet Alle barn får en best mulig start på livet Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

8 STRATEGIER For å nå samfunnsmålene skal kommunene A) Sikre et bærekraftig samfunn, B) prioritere en god start og mestring hele livet og C) Skape rause og robuste livsmiljøer. De blå tekstboksene utdyper enkelte strategier. A) Sikre et bærekraftig samfunn Prioritere forebygging og tidlig innsats Prioritere tiltak som favner store deler befolkningen Sikre at kommunal innsats prioriteres etter innbyggernes behov Legge til rette for et innovativt og lønnsomt arbeids- og næringsliv og økt matproduksjon Ta tydeligere ansvar for miljø- og klimautfordringene Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med kunnskapsinstitusjoner, nærings- og kulturliv, frivillighet og offentlige aktører Sikre helhetsløsninger, koordinerte arbeidsprosesser og fremtidsretta og kunnskapsbaserte tjenester Avstemme politikk og tjenesteproduksjon gjennom forpliktende, helhetlig og økonomisk bærekraftig planverk Bidra til en bærekraftig utvikling av regionen med vekt på infrastruktur, næringsliv og samarbeid med andre kommuner Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

9 Bærekraftig utvikling baserer seg på tre pilarer: Naturmiljø, økonomi og sosiale forhold Bærekraft innebærer en utvikling som imøtekommer behov til dagens innbyggere uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov 3. For å klare dette kreves tett samspill mellom innbyggere, samfunnsaktører og kommunene, gjennom dialog, forhandling og tydeligere styring av samfunnsutviklingen. Vi må prioritere universelle tjenester og arenaer! Det er godt dokumentert at tiltak rettet mot store grupper av befolkningen, inkludert grupper med lav risiko, kan være mer effektive samlet sett, sammenliknet med tiltak rettet mot små grupper med høy risiko. Forklaringen er at en liten effekt hos mange gir større gevinst enn en stor effekt hos noen få. Samtidig må den universelle tilnærmingen innrettes slik at innbyggere med størst behov får mest støtte. 4,5 Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

10 B) Prioritere en god start og mestring hele livet Prioritere barns oppvekstvilkår og muligheter for å mestre livet Legge til rette for inkludering, trygghet og deltakelse i sosiale fellesskap Prioritere virkemidler som reduserer sosiale ulikheter i helse og livsvilkår Legge til rette for og stimulere til sunne levevaner Vektlegge innbyggernes egne ressurser og erfaringer i tjenesteytingen Vektlegge familie- og nettverksperspektiv som arbeidsform Ha et nært og likeverdig samarbeid med innbyggerne Forbedre læringsresultatene i skolen Arbeide for et godt og inkluderende arbeidsliv Gi alle innbyggere mulighet for kulturopplevelser Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

11 En god barndom varer hele livet! Grunnlaget for god livskvalitet, helse, og mestring legges fra før fødsel og er i utvikling gjennom hele livet. En god barndom varer hele livet, og går gjerne i arv. Et godt og bærekraftig samfunn som preges av livskvalitet og vekst krever at vi prioriterer å gi alle barn en best mulig start på livet. Det betyr ikke at alle tiltak skal rettes direkte mot barn, men at alt vi gjør skal bidra til en positiv utvikling hos barn, med særlig vekt på de minste barna 6,7. Mestring gir livskvalitet og vekst Mestring handler om at mennesker opplever at de er i stand til å ta kontroll over eget liv og situasjon, inkludert hvordan folk møter problemer, stress og utfordringer i hverdagen. Mestring avhenger av menneskers tro på at de får til noe, deres kunnskaper og ferdigheter, og hvilke andre ressurser de har til rådighet for å takle hverdagens krav. Det er derfor viktig at vi styrker vilkår som gjør det mulig for folk å ta kontroll over sine liv. En robust befolkning med god mestringsevne reduserer også behovet for offentlige hjelpetjenester 4,5. Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

12 Foto Verdalsbilder.no v/ole Morten Larsen C) Skape rause og robuste livsmiljøer Bygge opp under gode nærmiljø Utvikle aktive og mer kompakte senterområder med konsentrert bebyggelse i de ulike delene av kommunene Stimulere til vakre og levende sentra og sikre arealer til trygge grøntområder, møteplasser og tilrettelagt infrastruktur Gjøre det enklere og mer attraktivt å gå og sykle Legge til rette for lek, aktivitet, kultur- og naturopplevelser og fritidstilbud for alle uavhengig av alder og funksjonsnivå Tilrettelegge for differensierte botilbud som svarer til innbyggernes behov Stimulere til at innbyggerne tar bedre vare på hverandre og sine omgivelser Legge til rette for kontinuitet og robusthet i frivilligheten, og tydeliggjøre ansvarsdeling og samspill mellom frivillige, offentlige og private aktører Bygge opp under utvikling og innovasjon som naturlig i organisasjon og samfunn Styrke identitet og attraksjonsverdi gjennom satsing på våre fortrinn og særpreg Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

13 Rause og robuste livsmiljø handler om å utvikle samfunn der alle innbyggere får dekket sine grunnleggende behov for bolig, arbeid, utdanning, helse, aktiv og meningsfylt fritid, trygghet, tilhørighet og deltakelse. For å sikre slike livsmiljø kreves det at kommunene, innbyggerne og ulike samfunnsaktører i fellesskap må finne fram til hva som er felles samfunnsutfordringer og felles løsninger for å håndtere disse. Samfunnssikkerhet og universell utforming er generelle lovkrav som skal tas vare på i all kommunal virksomhet. Kunnskapsbasert praksis handler om å ta beslutninger i en gitt kontekst basert på følgende grunnlag: 1) forskningsbasert kunnskap, 2) erfaringsbasert kunnskap og 3) kunnskap og erfaringer fra innbyggerne. Hensikten er å styrke beslutningsgrunnlaget og dermed også kvaliteten både i tjenesteutøvelsen, i myndighetsutøvelsen og i politiske beslutningsprosesser 8. Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

14 Kommunenes fortrinn er et sterkt og variert næringsliv i vekst, attraktiv natur med nærhet til fjord og fjell, kulturlandskapet og et aktivt kulturliv. Eksempler er et aktivt landbruk, Verdal Industripark, Stiklestad, kalkforekomstene i Tromsdalen, Falstadsenteret, HINT, HUNT, Sykehuset Levanger, Norske Skog og trehusbyen Levanger. Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

15 INDIKATORER OG RESULTATVURDERING Målindikatorene som er vist under, legges til grunn for resultatvurderingen i årsrapporten. Resultatvurderingen skjer i lys av samfunnsmålene og skal gi pekepinn på om utviklingen går i retning av disse. Der det er mulig skal resultatvurderingen skje ut fra en fordeling på geografi, alder, kjønn og sosial status. Det legges til grunn en ambisjon om at situasjonen skal forbedres for alle og at ulikhet skal reduseres. Levealder (Folkehelseinstituttet) Selvrapportert helse og livskvalitet (HUNT4 og UngData) Leveår med god helse (HUNT4) Andel med fortrolig venn/nettverk som kan hjelpe ved problemer (HUNT4 og UngData) Gjennomføring videregående skole (Fylkesdata) Langtids arbeidsledighet (Nav) Uførhet (Nav) Husholdninger med vedvarende fattigdom/langtids sosialhjelpsmottakere (SSB/Nav) Kulturdeltakelse/deltakelse frivillighet (HUNT4 og UngData) Fysisk aktivitet (Sykkeltelling og selvrapportert fysisk aktivitet HUNT4/UngData) Infrastruktur til gående og syklende (Antall nye meter) Trafikk (Passasjertall kollektivtrafikk, biltrafikkmåling) Borgerindeks (Borgerundersøkelsen) Demokratiindeks (Borgerundersøkelsen) Kommunebarometeret (Kommunal rapport) Kildesortering (Innherred Renovasjon) Næringsindeks (Næringslivets Hovedorganisasjon) Bedriftsetableringer (Innovasjon Norge) Netto og brutto driftsresultat i % av driftsinntekter (Kommuneregnskapet) Disposisjonsfond i % av driftsinntekter (Kommuneregnskapet) Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

16 Referanser 1. Hjort PF, «Helsebegrepet, helseidealet og helsepolitiske mål», i Lorentzen PE (red). Helsepolitikk og helseadministrasjon, Oslo: Tanum Norli, 1982, Side Dahlgren G, Whitehead M, Policies and strategies to promote social equity in health, World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen, World Commission on Environment and Development, Our Common Future. Oxford University Press, Helse- og omsorgsdepartementet; Folkehelsemeldingen, God helse Felles ansvar, Meld. St. 34, Major EF, Dalgard OS, Mathisen KS m.fl., Bedre føre var - Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger, Folkehelseinstituttet, Rapport 2011:1, Young ME, Richardson LM, Early Child Development. From Measurement to Action. A Priority for Growth and Equity. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Oppvekstrapporten, Basert på bl.a. Gro Jamtvedt i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (kunnskapssenteret.no) Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

17 SAMFUNNSMÅL Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet Alle barn får en best mulig start på livet Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge A) Sikre et bærekraftig samfunn Prioritere forebygging og tidlig innsats Prioritere tiltak som favner store deler befolkningen Sikre at kommunal innsats prioriteres etter innbyggernes behov Legge til rette for et innovativt og lønnsomt arbeids- og næringsliv og økt matproduksjon Ta tydeligere ansvar for miljø- og klimautfordringene Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, kulturliv, frivillighet og offentlige aktører Sikre helhetsløsninger, koordinerte arbeidsprosesser og fremtidsretta og kunnskapsbaserte tjenester Avstemme politikk og tjenesteproduksjon gjennom forpliktende, helhetlig og økonomisk bærekraftig planverk Bidra til en bærekraftig utvikling av regionen med vekt på infrastruktur, næringsliv og samarbeid med andre kommuner STRATEGIER B) Prioritere en god start og mestring hele livet Prioritere barns oppvekstvilkår og muligheter for å mestre livet Legge til rette for inkludering, trygghet og deltakelse i sosiale fellesskap Prioritere virkemidler som reduserer sosiale ulikheter i helse og livsvilkår Legge til rette for og stimulere til sunne levevaner Vektlegge innbyggernes egne ressurser og erfaringer i tjenesteytingen Vektlegge familie- og nettverksperspektiv som arbeidsform Ha et nært og likeverdig samarbeid med innbyggerne Forbedre læringsresultatene i skolen Arbeide for et godt og inkluderende arbeidsliv Gi alle innbyggere mulighet for kulturopplevelser C) Skape rause og robuste livsmiljøer Bygge opp under gode nærmiljø Utvikle aktive og mer kompakte senterområder med konsentrert bebyggelse i de ulike delene av kommunene Stimulere til vakre og levende sentra og sikre arealer til trygge grøntområder, møteplasser og tilrettelagt infrastruktur Gjøre det enklere og mer attraktivt å gå og sykle Legg til rette for lek, aktivitet, kultur- og naturopplevelser og fritidstilbud for alle uavhengig av alder og funksjonsnivå Tilrettelegge for differensierte botilbud som svarer til innbyggernes behov Stimulere til at innbyggerne tar bedre vare på hverandre og sine omgivelser Legge til rette for kontinuitet og robusthet i frivilligheten, og tydeliggjøre ansvarsdeling og samspill mellom frivillige, offentlige og private aktører Bygge opp under utvikling og innovasjon som naturlig i organisasjon og samfunn Styrke identitet og attraksjonsverdi gjennom satsing på våre fortrinn og særpreg Levanger kommune og Verdal kommune - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av 17

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Innhold I Innledning og hovedprofil... 4 2 Styringsprosessen... 6 3 Strategisk overbygning... 7 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag...

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer