Årsplan Solbakken barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2015. Solbakken barnehage"

Transkript

1 Årsplan 2015 Solbakken barnehage 1

2 s. 3: Kontak5nformasjon og samarbeidspartnere s. 5: Historikk og dagens Solbakken s. 6: Barnesyn, mestring, prosjektarbeid s. 8: Reggio Emilia filosofien s. 9: Rammeplanen s. 10: Årsplanen s. 11: Romplaner og periodeplaner s. 12: Planer for personalgruppen s. 14: Foreldresamarbeid s. 15: Vigeland s. 16: Dagsrytmen vår s. 17: Newton s. 18: Dagsrytmen vår s. 19: Tilvenning, forberedelse, overgang og avslutning i Solbakken barnehage s. 20: Vigeland s. 21: Newton s. 22: Skolestartere s. 23: Voksenrollen s. 24: Planer for fester og tradisjoner s. 25: Advent og jul i Solbakken s. 26: Kalender innholdsfortegnelse 2

3 Kontak5nformasjon: Solbakken Barnehage SA Stenbråtveien Oslo Barnehagens samarbeidspartnere Foreldrene: Les mer om samarbeidet under foreldresamarbeid. Bydel Søndre Nordstrand: Vi samarbeider med bydelsadministrasjonen i saker som opptak, økonomi og fagsenter i forhold 5l barn med spesielle behov som hører under fagsenteret i bydelen. Vi følger også bydelens retningslinjer i forhold 5l barns sykdom og Oslostandarden for overgang barnehage /skole. Der det er naturlig samarbeider vi med andre private og kommunale barnehager samt skolene i bydelen. Tlf. kontor: / Tlf. Newton: Tlf. Vigeland: Hjemmesiden vår: Andre instanser vi samarbeider med er : PPT, barnevern, helsestasjon og ulike utdanningsins5tusjoner samt ulike 5lbud i nærmiljøet som kirke, bibliotek m.fl. 3

4 Det man hører glemmer man, $ det man ser husker man, $ det man gjør forstår man. $ $ $$ (Loris Malaguzzi.)$ Solbakken barnehage som en Reggio Emilia inspirert barnehage 4

5 Historikk: Solbakken Barnehage på Mortensrud i Oslo sto ferdig i 1998, sentralt plassert ved Stenbråten skole og med kort vei 5l offentlig kommunikasjon og fine turmuligheter. Barnehagen åpnet som en privat foreldredrevet andelsbarnehage for barn i alderen 1 6 år. Barnehagen var organisert som en 4 avdelings barnehage med 2 småbarnsavdelinger og 2 avdelinger for barn i alderen 3 6 år. Dagens Solbakken: De senere årene har personalet og barnehagens pedagogikk vært inspirert av Reggio Emilia filosofien (Les mer om deae i eget avsnia) som vi mener fremmer barns utvikling og læring på en god måte. Solbakken barnehage fremstår i dag som en fløybarnehage med én fløy for barn i alderen 3 6 år og én for de yngste barna i alderen 1 3 år. Per i dag går det 64 barn i Solbakken. Personalet består av styrer, kjøkkenassistent, 5 pedagogiske ledere og 10 assistenter. For barn med spesielle behov har vi i 5llegg støaepersonell fra bydel Søndre Nordstrand. Vi har organisert og innredet barnehagen med torg, atelier og egen bistro. Vi serverer barna hjemmelaget og næringsrik mat hver dag. Foreldrene betaler kostpenger. De andre rommene fungerer som fagrom for musikk, konstruksjon og språk. Vi har fokus på uteliv/fysisk ak5vitet gjennom bruk av barnehagens uterom/nærområde og skolens gymsal. Barnehagen har funksjonelle lyse lokaler og et nylig oppgradert uterom. Barnehagens åpnings5d er fra kl Vi har som mål å være i stadig utvikling, noe som vil prege hverdagen både for barn og personalet. 5

6 Barnesyn: Vi ser på barnet som rikt og kompetent med en sterk iboende krad 5l å ueorske sin omverden i samspill med andre. Barn er sosiale aktører som selv bidrar 5l egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. (rammeplan, 2011:16) Mestring: Vi legger vekt på at hvert enkelt barn skal oppleve mestring i hverdagen. Deae forutseaer at vi legger 5l reae for gode læringsmiljøer med 5lpasset materialutvalg og kompetente voksne. I det daglige prioriterer vi at barna opplever mestring og medbestemmelse gjennom selvstendige valg og deltakelse i de fleste situasjoner. Prosjektarbeid: Vi observerer og deltar i barnas lek og samspill. Ut i fra deae kan det oppstå små og store prosjekter hvor barna gjennom sin medbestemmelse viser vei. Sammen undrer vi oss, ueorsker og reflekterer. Barnas interesse, engasjement og lyst er med på å bestemme varigheten av et prosjekt. 6

7 Vårt utgangspunkt er en stor interesse for å forstå og lære å kjenne barna. Gjennom pedagogisk dokumentasjon ønsker vi å synliggjøre enkelt barnets kompetanse og læring, men også hvordan deae foregår i samarbeid med andre i en gruppe. Gjennom å se på barnet som kompetent og rikt ønsker vi at barna får ueorske og oppdage verden, skape sin egen kunnskap og iden5tet sammen med andre barn og voksne. Deae er en demokra5sk arbeidsmåte hvor alle blir sea og hørt,men hvor man forplikter seg 5l å følge gruppens vei videre. Alle blir ansvarliggjort gjennom sin deltagelse og det gjensidige samarbeide. De voksne må åpne opp for å la barna delta i å vise vei og i møte med barn og materialer må barnas innfallsvinkel vektlegges og være utgangspunkt for videre arbeid. Vi ønsker at det fysiske miljøet skal fremme det pedagogiske arbeidet. Vi ser på det fysiske miljøet i Solbakken som en vik5g ressurs og vi ønsker å skape rom som bidrar 5l krea5vitet, lek og læring. Det fysiske miljøet er 5lreaelagt for krea5ve møter mellom barn og voksne. Det fysiske miljøets vik5gste oppgave er å oppmuntre barnet 5l selvstendig ueorskning. Et miljø 5lpasset barns behov er under stadig forandring og krever fleksible løsninger. Vi er opptaa av at det skal foregå pedagogiske prosesser hele dagen og at rommene og materiale er 5lgjengelig for barna så lenge barnehagen er åpen. Barn og voksnes interesser og fokus styrer en del av valgene og det lystbetonte utgangspunktet blir vektlagt for å få alle med. Ulike fag blir ode forent og belyst på mange ulike måter slik at barna får brukt alle sine sanser for bedre forståelse og også bearbeiding av kunnskap og inntrykk. En tydelig og gjennomtenkt organisasjon er et verktøy for at barn og voksnes læring stadig er i utvikling. Vi har valgt å organisere oss slik rommene fremmer konsentrasjon, arbeidsro og meningsfull fordypning for barn og voksne i mindre og større grupper. Gjennom vår organisering av dagen har vi lagt opp 5l en rytme der prosjekter(små og store), frie ak5viteter, spontane oppdagelser, møter, grupper og ru5ner samt refleksjon utgjør en meningsfull sammenheng og helhet. Hvis et barn skal kunne velge, må det kjenne mulighe#ne ( ) 7

8 Reggio Emilia filosofien Historikk: Reggio Emilia er en by i den nordlige delen av Italia. Reggio Emilia har også blia et begrep som står for den pedagogiske filosofien som har blia utviklet de siste 50 årene i de kommunale barnehagene i denne byen. Den pedagogiske filosofien fra denne lille byen har vakt stor interesse og engasjement i mange deler av verden og har i dag en sterk forankring i Skandinavia, spesielt i Sverige. Filosofien / Pedagogikken: Reggio Emilia filosofien står for en pedagogisk arbeidsmåte som har sin forankring i en humanis5sk livsholdning som bygger på en sterk tro om menneskets muligheter, en dyp respekt for barnet og en overbevisning om at alle barn fødes rike og intelligente, med en sterk iboende krad 5l å ueorske verden. Pedagogikken fornyes og utvikles i takt med barnas behov og i takt med samfunnsendringer. Reggio Emilia er ikke et fastlagt pedagogisk opplegg som man kan overta, men man kan la seg inspirere av tankene og filosofien, for så å utvikle sin egen pedagogiske plajorm. 8

9 Rammeplanen : Retningslinjer og innhold Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Den gir også informasjon 5l foreldre, eier og 5lsynsmyndighet. Rammeplanens kap.3 beskriver fagområdene: Arbeidet med fagområdene må *lpasses barnas alder, in+resser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger $ $ $ Fagområdene er : Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og krea5vitet Natur, miljø og teknikk E5kk,religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall rom og form 9

10 Årsplan Som beskrevet i rammeplanen vil vi på vår egen måte jobbe med områdene i rammeplanen. Våre mål for arbeidet og våre arbeidsmåter vil bli beskrevet i vår årsplan. Mål for barn, barnegruppene og personalet vil synliggjøres og beskrives i årsplanen. Årsplanen vil være et arbeidsdokument for personalet samt gi informasjon 5l foreldre og andre samarbeidspartnere. Årsplanen utarbeides for et kalenderår, satsningsområdene som beskrives i årsplanen kan om nødvendig strekke seg over flere år. Planen vil bli vurdert og evaluert fortløpende og refleksjon rundt pedagogisk dokumentasjon vil bli benyaet i deae arbeidet. Planen skal fastseaes av barnehagens samarbeidsutvalg. 10

11 Romplaner og periodeplaner Hvert år skrives det en pedagogisk romplan og en periodeplan for fagrommene våre. Romplanen forteller noe om hvilke pedagogiske tanker som ligger bak materialutvalget og ueormingen av rommet, og hvilke samspill og læringsmuligheter barnet møter i rommet. Periodeplanen sier noe om hva vi vil fokusere på i det aktuelle rommet innenfor en gia periode, som odest en 3 månedersperiode. Her ligger observasjonene vi har gjort 5l grunn for ak5viteter, materialer og eventuelle prosjekter. Alle planer henger på veggen på hvert enkelt fagrom mens romplanene i 5llegg blir lagt ut på hjemmesiden. Solbakken barnehage neaside hap://www.solbakkenbarnehage.net/ 11

12 Planer for personalgruppen Årets satsningsområde i Solbakken : Pedagogisk Dokumentasjon (valgt for 2 år) Begrunnelse for valget : I vår Reggio Emilia inspirerte barnehage har vi et mål om å lære oss å bruke pedagogisk dokumentasjon (som er en av de mest sentrale arbeidsmåtene i Reggio Emilia) som en naturlig og nykg verktøy i hverdagen for å nå våre mål. Mål for de voksne : Bruke kunnskapen vi har fra egen hverdag samt kunnskap fra årets studieturen i vårt daglige arbeid med barna. Vi vil prak5sere, reflektere og videreutvikle oss sammen gjennom denne arbeidsmåten. Samarbeid, læring i fellesskap og å lære av hverandre vil stå sentralt. Vi vil dele kunnskaper, erfaringer og dokumentasjoner med barn / foreldre og andre interesserte for å videreutvikle hver enkelt ansaa og arbeidet vårt generelt. 2014: Dokumentasjoncentralen i Stockholm 2015: Svartlamoen barnehage /gjenbruksenter og Rockheim i Trondheim. 12

13 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og -emme læring og danning som grunnlag for a0sidig utvikling. $ $ (Sitat -a Barnehageloven)$ 13

14 Foreldresamarbeid MÅL med foreldresamarbeid: Skape god kontakt med foreldrene for best mulig å forstå /støae det enkelte barn i dets utvikling og læring. Utveksling av informasjon rundt det enkelte barn og barnehagens drid for å skape best mulig samarbeid rundt barnet /barnhagens drid og oppgaver. Daglig kontakt: Daglige møter mellom personalet, foreldrene og barna som tar utgangspunkt i hente/bringe situasjoner samt daglige beskjeder m.m. Foreldresamtaler: 1 2 ganger pr. år med barnets pedagogiske leder. Barnehagen vil bruke Alle Med og evt. Tras 5l observasjon og som ea grunnlag for foreldresamtalene. (Tras benyaes også i bydelen ) Foreldremøter: 1 2 møter pr. barnehageår. Foreldreråd : Rådet består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet møtes ode i forbindelse med andre møter. 2 representanter + 1 vara velges 5l samarbeidsutvalget (SU). Samarbeidsutvalg : 2 foreldrerepresentanter siaer i Samarbeidsutvalget, sammen med representanter fra ansaae/eierstyret. Styrer deltar, men er ikke valgt medlem og har ikke stemmerea. Fastseaelse av årsplanen, aktuelle saker og saker som handler om samarbeid hjem / barnehage hører 5l utvalgets oppgaver. Eierstyret: 4 foreldre + 2 vararepresentanter velges inn i eierstyret på barnehagens årsmøte. Personalet har 1 representant i eierstyret samt daglig leder/styrer. Eierstyret er barnehagens øverste organ og har arbeidsgiveransvaret for de ansaae og det økonomiske ansvaret sammen med daglig leder. Årsmøte: Holdes årlig av eierstyret/ eierstyrets leder som legger frem årsrapport og budsjea. 14

15 Vigeland Vigeland er vår småbarnsfløy. Her er det plass 5l 24 barn og vi er 8 voksne som jobber her. To av oss er pedagoger. Vi er opptaa av at barna skal oppleve omsorg, mestring og glede hver dag. Stell og omsorg er primære behov hos toddlerne og vi vil at ru5nesituasjonene skal være en hyggelig stund for både voksne og barn. I 5llegg 5l kos og stell er dagen vår full av humor og glede, krea5vitet, sang og musikk, samspill, lek og motoriske ueordringer både ute og inne. Hele 5den ønsker vi å se enkeltbarnet, lese deres behov og interesser og med utgangspunkt i deae se at barnet opplever mestring og utvikling. Deler av dagen har vi delt barna inn eaer alder. Deae gjør vi for at barna skal få 5lhørighet i en mindre gruppe, knyae vennskap og få ak5viteter og ru5ner 5lpasset sin alder. På Vigeland har vi per i dag et torg, et atelier, et motorikkrom, et musikk og dramarom, et språkrom og et rolleleksrom i 5llegg 5l uterommet. 15

16 Dagsrytmen vår: 7.00: Barnehagen åpner : Frokost De som ønsker kan spise frokost i barnehagen frem 5l kl : Grupper/romakKviteter/ute/turer Vi er ute, noen grupper går på tur Vi har små grupper inne og bruker rommene ak5vt 10.00: BleieskiM Bleieskid og dotrening En 5l en 5d med fokus på samspill 10.30: 1. MålKd Samling med sang, fortelling, eventyr eller lignende før mål5det Barna spiser med sin aldersgruppe. Eaer mat: Sove/hvileKd Barna sover i vogner utendørs. De som har sluaet å sove har rolige ak5viteter inne eller besøker storbarnsfløyen : 2. MålKd Vi spiser nya mål5d i aldersgruppene. Frukt Eaer mål5d: BleieskiM Bleieskid og dotrening En 5l en 5d med fokus på samspill Ca : Åpen fløy/grupper/romakkviteter/ute Vi åpner opp mellom rommene slik at barna selv kan velge hvor de ønsker å være. De voksne seaer i gang ak5viteter på de ulike rommene uera barnas ønsker Uteak5viteter 17.00: Barnehagen stenger 16

17 Newton På storbarnsfløyen Newton er det per i dag 40 barn mellom tre og seks år. Tilsammen jobber tre pedagogiske ledere og 4 assistenter på fløyen, som er delt inn i forskjellige fagrom: uterom, torg, musikkrom inkl. rolleleksrom, språkrom, atelier og bistro. Rommene er i stadig forandring. Ut i fra barnas behov, interesser og rommets funksjon. Fagrommene skal være innbydende og gi barna inspirasjon og 5d 5l lek og ueorskning sammen med andre. Materialutvalget og ueorming av rommene er fleksible og forandres eaer barnas behov og interesser. Barna kan bestemme selv hvor de vil være, hva de vil leke med og med hvem. De voksne fordeles på fagrommene eaer kompetanse og skal være delak5ge og inspirerende i barnas ak5viteter. For at barna kan fordype seg i sin arbeid er det nødvendig med nok ro og 5d i løpet av en barnehagedag. Derfor har vi blant annet valgt å servere mat på vår egen bistro hvor barna kan spise i mindre grupper. Åpnings5den av bistroen bidrar 5l at ak5viteter barna holder på med ikke må avbrytes med en gang. Ute5den strekker seg over hele dagen. Allerede 5dlig om morgen har barna mulighet 5l å gå ut i en mindre gruppe sammen med en voksen. Deae er en organiseringsform som 5llater å jobbe med små grupper, gir mer ro og mindre 5dspress. I 5llegg fordeles hele barnegruppen mer naturlig på fløyen. En gang i uken er det aldersgrupper. Her får barna være sammen med de som er like gamle, styrke vennskap og delta sammen i alders5lpassete ak5viteter. 17

18 Dagsrytmen vår: 07.00: Barnehagen åpner : Frokost Levering på torget. Frokost på bistroen : Frilek Frilek inne og ute. De voksne åpner sine rom eaerhvert som de kommer på jobb : Barnemøte (mandag og onsdag) Hele barnegruppen er delt inn i tre grupper = barnemøter Hver pedagogisk leder har ansvar for en gruppe Målet med møtene er å få en oversikt over dagen på Newton og dermed en bedre mulighet 5l å bestemme sin egen hverdag : Lunsj Lunsjbuffé på bistroen. Plass 5l 12 barn om gangen : Frilek/grupper Frilek inne og ute Formelle og uformelle ak5viteter Grupper, f.eks. Skolestartergruppe/aldersgrupper, prosjektgrupper : 2.målKd : Frilek Rom stenges eaer hvert som de voksne går hjem 17.00: Barnehagen stenger 18

19 Tilvenning, forberedelse, overgang og avslutning Barnet skal i 5lvenningsperioden adskilles fra foreldrene og de vante omgivelsene i hjemmet samt venne seg 5l nye omsorgspersoner, andre barn og nye omgivelser i barnehagen. Personalet i barnehagen skal bli kjent med barnet/barnets ru5ner og behov samt foreldrene for å være rustet 5l å møte barnet på best mulig måte når foreldrene eaer hvert skal trekke seg ut av barnehagen. For å få en mest mulig fleksibel overgang 5l det nye barnehageåret vil vi vurdere fra år 5l år om vi flyaer barn over på våren og dermed frigjør plass 5l nye barn på småbarnsfløyen. Deae vil gi mindre grupper av nye barn på høsten og vi får en roligere oppstart i hele barnehagen. Barna som flyaer vil få en mer gradvis og smidig overgang 5l storebarn fordi bare noen flyaes av gangen og ikke hele årskullet sam5dig. I overgangen mellom fløyene vil vi vurdere å bruke lengre 5d og om mulig vil noen voksne følge barna mellom fløyene dersom vi ser behov for det. 19

20 Vigeland Vi vil at barna som begynner hos oss skal få en trygg og god 5lvenning i barnehagen. Det er også vik5g at foreldrene opplever det som trygt å levere barnet sia hos oss. Før barnet begynner får foreldrene et skriv med informasjon om kontaktperson, hva de trenger å ha med i barnehagen og en skisse av hvordan de første 3 dagene vil se ut. Den første dagen kommer barnet i barnehagen med mor eller far og møter sin kontaktperson. Vi leker sammen og blir kjent en 5mes 5d før barnet går hjem for dagen. Neste dag gjentar vi deae, men barnet blir også med på mål5det sammen med resten av barnegruppa. Den tredje 5lvenningsdagen får barnet i 5llegg 5l lek og mål5d også sove i barnehagen. Mor eller far kan gjerne ta seg en tur ut i løpet av andre eller tredje dag. Barna er individuelle og trenger ulik 5d på å venne seg 5l den nye hverdagen i barnehagen, og vi 5lpasser eaer enkeltbarnets behov. 20

21 Newton Tidlig om våren begynner vi med såkalte besøksgrupper. Vigelandsbarna, som snart skal begynne på Newton, kommer en gang i uken sammen med en voksen på besøk. Vi starter med samlinger hvor vi synger, har fingerlek og lignende. Eaer hvert besøker vi de forskjellige fagrommene og har ak5viteter. Sakte blir barna kjent med både voksne og barn på Newton, rommene og dagsrytmen. Eaerhvert får barna møte fadderen sin. Deae gjør overgangen eaer sommerferien mye leaere. Barn som kommer fra andre barnehager har som regel en tredagers 5lvenning. Første dagen er barnet og en av foreldrene på besøk i noen 5mer og deltar i ak5viteter. Andre dagen kan barnet allerede i noen 5mer være alene i barnehagen. Den tredje dagen får barna være en lia kortere dag i barnehagen. Alle nye 3 åringer får 5ldelt en fadder. Sammen kan vi gå på turer og gi fadderbarnet ekstra hjelp og omsorg i starten. 21

22 Skolestartere Målet med skolestartergruppen vår er at barna skal forberede seg 5l å begynne på skolen og avsluae perioden i barnehagen. Barna skal gjennom det siste året i barnehagen møtes i skolestartergruppen 1 gang i uken for sammen å arbeide med ulike spennende temaer. Oppgavene barna får vil være åpne slik at 5lnærming 5l ak5vitetene vil være ulike. Det vil ikke være kun ea rea svar på oppgaven, men hvordan barns tolkning er. Vi vet at barn lærer på ulike måter. Noen lærer best visuelt, noen ved å lyae og snakke, noen ved å bruke kropp og hender. Uansea vil målet all5d være at barna skal få muligheten 5l å oppleve mestring og glede. På den måten ønsker vi å skape et smiaende engasjement blant barna. I år har skolestartergruppa et ekstra fokus på vennskap, følelser og posi5ve samværsregler (se neste side). Skolestarterne markerer sluaen i Solbakken barnehage med en russefeiring hvor de har russedåp og forbereder og gjennomfører flere russeknuter. Helt i sluaen av barnehageåret har skolestartergruppa 5lbudet om å dra på overnakngstur 5l Vangen leirskole i Østmarka, noe som pleier å være en stor opplevelse! Temaene som er utgangspunkt for skolestarterak5vitetene er: Skoleforberedende ak5viteter Språks5mulering Sosial kompetanse Digitale verktøy Trafikkopplæring Antall, rom og form matema5sk kompetanse Det må legges &l re'e for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god må#, glede seg &l å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng me*om barnehage og skole. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $Rammeplan for barnehagen$ 22

23 Voksenrollen Vi vil være voksne som er: imøtekommende, inkluderende, omsorgsfulle, lyaende, observerende, deltagende, åpne, krea5ve, respekeulle, anerkjennende, undrende, forståelsesfulle, engasjerte, interesserte, nytenkende. POSITIV KONFLIKTLØSNING Vi bruker posi5v konfliktløsning eaer ICPS metoden (Kari Lamer). ~ ICPS= EN GOD MÅTE Å LØSE KONFLIKTER PÅ ~ TRINN 1: KLARGJØRE PROBLEMET: Hva skjedde? Hvordan skjedde det? Hvem var der? Spør aldri hvorfor! TRINN 2: FORSLAG TIL LØSNINGER: Alle får komme med forslag. Alle blir taa seriøst. Det er ikke meningen at den voksne skal løse situasjonen for barna! TRINN 3: VURDERING AV LØSNINGSFORSLAGENE Alle er med å vurdere. TRINN 4: VALG AV LØSNING: Alle blir enige om en felles løsning. Det planlegges hvordan man kan leke videre. Alle må holde sin del av avtalen. Vi vil ha god 5d, være ak5vt med, være nysgjerrige på barnet, gode på å kommunisere, bidra 5l barnets utvikling, veilede barna, være gode forbilder, oppmuntrer barna 5l å tenke selv, legge vekt på humor og glede Alle voksne skal være gode forbilder og bidra 5l barnets utvikling. Konfliktløsningsmodell Veiledning Samarbeid mellom fløyene TRINN 5: EVALUERING: Voksne følger med opp at leken oppreaes igjen eller at avtalene holdes. Vi må også se om løsningen fungerer, og dersom ikke må vi sammen med barna finne en annen løsning. 23

24 Planer for fester og tradisjoner I barnehagen vår markerer vi ulike høy5der og tradisjoner med en fest! Lucia Vi får besøk av foreldrene, skolestarterne går i Luciatog og synger for oss. Nissefest Før jul arrangeres nissefest i barnehagen. Barna kan komme i nisseklær, vi får nissebesøk, synger julesanger og koser oss sammen. Julevandring De eldste barna får 5lbud om å være med på en stemningsfull julevandring i Mortensrud kirke. Karneval vi kler oss ut, feirer karneval og har ulike ak5viteter for barna. Barnehagen har enkelte år ea tema som påvirker barnas kostymer. Wintergames Hver vinter arrangerer vi ute/vinterleker. Barna deltar i forskjellige vinterkonkurranser utendørs og vi koser oss med festmat. Markering av nasjonaldagen Vi får besøk av foreldrene. Korpset spiller, hele barnehagen går i tog og vi spiser kaker og koser oss. Russefeiring Skolestarterne har russedåp og deltar fram mot og i selve 17.maifeiringen som rosaruss. Vangen tur Hvert år får skolestarterne 5lbud om å delta på overnakngstur 5l Vangen leirskole, hvor det er et eget opplegg for barna. Sommerfest Før sommerferien har vi en felles sommerfest hvor foreldene 5l skolestarterne står som medarrangører. Vi bruker å ha et stort kakebord, og noen av barna s5ller med et innslag. 24

25 Advent og jul i Solbakken Vi legger vekt på å skape en stemning i barnehagen gjennom forskjellige ak5viteter og felles fokus for både voksne og barn. I desember måned vil vi legge vekt på at barna skal få 5lbud om å delta på ulike ak5viteter hvor vi bruker alle sanser. Det vik5gste er barnas deltagelse, men dersom ak5viteten resulterer i noen produkter så er det mulig at det blir noen julegaver å ha med hjem. Vi gir barna mulighet 5l å pakke inn 5ng de har laget i denne perioden eller i løpet av høsten, de eldste kan også få lage julekort og sende. Vi skal få kjennskap 5l nissen, både den tradisjonelle yøsnissen og nissen som kommer med gaver. Vi markerer advent ved lystenning, synger julesanger og leser julebøker. Vi markerer Lucia med en feiring for barn og foreldre. Det blir bakst og pynkng. Formidling av juleevangeliet vil finne sted både i barnehagen og i kirken med de eldste. ( Reservasjonsrea, gi beskjed 5l fløyen) Vi pynter juletreet på Newtons torg før nissefesten, som er siste arrangement før juleferien. 25

26 Kalender for 2015 Vik5ge datoer: 2. januar = planleggingsdag, barnehagen er stengt 1 planleggingsdag vår, barnehagen er stengt. Dato kommer senere Mars/april = årsmøte. Dato kommer senere Mai = dugnad. Dato kommer senere Oppstartsmøte for nye foreldre i mai/juni 2 plandager i oktober/november. FastseXes senere Evt. Høstdugnad. FastseXes senere Feriestengt: Påske: Stengt onsdag før Skjærtorsdag. Fredag eaer Kris5 Himmelfartsdag, barnehagen stengt. Sommerferie: 3 uker stengt i juli. Ukene bestemmes senere Evnt. Romjulstengte dager bestemmes i løpet av januar. Arrangementer for barna: Karneval i februar Wintergames før påske Vangen tur for skolestartere,1. 3. juni Nissefest og Lucia i desember. Dato kommer senere Julevandring i Mortensrud kirke før jul. Fester vi feirer sammen med foreldrene: Markering av nasjonaldagen (13. mai) Sommerfest, holdes i juni. Dato kommer senere Santa Lucia. Dato kommer senere 26

Årsplan 2016. Solbakken barnehage

Årsplan 2016. Solbakken barnehage Årsplan 2016 Solbakken barnehage 1 s. 3: Kontak5nformasjon og samarbeidspartnere s. 5: Historikk og dagens Solbakken s. 6: Barnesyn, mestring, prosjektarbeid s. 8: Reggio Emilia filosofien s. 9: Rammeplanen

Detaljer

Solbakken"barnehage" Årsplan"2017"

Solbakkenbarnehage Årsplan2017 Solbakkenbarnehage Årsplan2017 1 s.3:kontak

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Årsplanen skal gi en oversikt over mål, innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Den fungerer som et arbeidsredskap for personalet, og

Detaljer

Informasjon om barnehagen

Informasjon om barnehagen Informasjon om barnehagen Gaustadsnippen Barnehage AS er en privat barnehage som er inspirert av filosofien til Reggio Emilia. Vi har 4 avdelinger med totalt 50 barn og 13 ansatte i alderen 24-50 år. I

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan Sentrum barnehager

Årsplan Sentrum barnehager Årsplan Sentrum barnehager 2016-2017 Voldsminde og Nedre Elvehavn barnehage Innhold: Generell del: Innledning side 3 Presentasjon av enheten side 3 Ny i barnehagen side 3 Samarbeid hjem/ barnehage side

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2015/2016

Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64 96 27 11 E post: togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON AV

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Sammen klatrer vi høyest

Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken Barnehage 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i! Vi starter dette året som en 3 avdelings

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 DEL 2 1 Vi er opptatt av «Omsorg handler om en gjensidighet i samspillet mellom mennesker. Barn skal møtes på en omsorgsfull måte» Rammeplan for barnehager. På Veslefrikk

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon Velkommen til Sentrum Barnehager Informasjon INNLEDNING. Velkommen til Sentrum barnehager. Dette informasjonsskrivet er ment å gi dere generell informasjon om barnehagene. Dette skrivet vil fungere som

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR. Høsten 2015 ROGNBUDALEN BARNEHAGER. Bygg: Rognbudalen

HALVÅRSPLAN FOR. Høsten 2015 ROGNBUDALEN BARNEHAGER. Bygg: Rognbudalen HALVÅRSPLAN FOR Høsten 2015 ROGNBUDALEN BARNEHAGER Bygg: Rognbudalen Avdelingen i høst; FURUA Høsten er en spennende årstid for store og små. Vi begynner et nytt barnehageår med ny barnegruppe, foreldregruppe

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Halvårsplan Folunga høsten 2014

Halvårsplan Folunga høsten 2014 Halvårsplan Folunga høsten 2014 Innhold Vi er Folunga... 3 August... 4 September... 5 Oktober... 6 November... 7 Desember... 8 2 Vi er Folunga Folunga er storavdeling med 10 barn i alder fra 2 til 5 år.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør.

Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør. Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør. Praktisk informasjon Vi begynner all aktivitet 9.30. Barnehagen åpner 7.45 og stenger 16.40 30.10-15 er det planleggings

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Informasjon om barnehagen

Informasjon om barnehagen Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer