Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ekstraordinær generalforsamling"

Transkript

1 EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Emerging Europe Land Development AS, org. nr.: ("Selskapet") Tid: Torsdag den 15. desember 2011 kl Sed: Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjonærer og fullmektiger 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 4. Status for Selskapet og videre finansiering Selskapets styre og administrasjon vil gi en status for Selskapets prosjekter, spesielt Luminiprosjektet der fokus er å komplettere kjøpesenteret med leietakere. Senteret åpner med entertainment-delen (kino, bowling, lekeland og kaféer) den Dette er en begivenhet av stor betydning for Luminiprosjektet, markedet ser nå at vi leverer i praksis. Grand Opening er planlagt våren Se for øvrig siste nyheter på Det vil også gis en orientering om Selskapets planer for finansiering av virksomheten videre. Selskapet henviser til Aksjonærrapport per november Det er til nå investert 39,1 MEUR til Lumini. Selskapets kapitalbehov for komplettering av Lumini frem til langsiktig finansiering kan oppnås samt for øvrige prosjekter og drift, er MEUR 12. Bankene i Kroatia vil ikke finansiere prosjektet før tilstrekkelig utleiegrad >75% er oppnådd. Siste kapitalinnhenting gir ikke Selskapet nødvendig finansiell trygghet til å sikre Selskapets verdier, primært Lumini. Selskapet er derfor i disse dager i markedet for å fremskaffe nødvendig brofinansiering til leietakertilpasninger og forsvarlig drift som angitt over. Det antas at et obligasjonslån i dagens marked må prises til minimum 25% p.a. for å sikre tilstrekkelig kapital. Alternativ tilgang til kapital finnes gjennom avhendelse av eiendeler (eksempelvis Savska). Et eventuelt salg i dagens marked vil måtte gjennomføres på lavere nivåer enn hva Styret anser forsvarlig. Det er videre lite sannsynlig at likviditet fra salg er tilgjengelig innenfor den tidsramme som er nødvendig. For å bidra til at aksjonærene selv skal kunne sikre egen investering, anbefaler Styret aksjonærene å delta i lånet som nå tilbys eksterne långivere. Med nærmere 700 aksjonærer vil selskapet kunne lykkes med brofinansieringen dersom hver aksjonær bidrar med i overkant av kr ,- Alternativt, dersom Selskapet ikke lykkes med å sikre tilstrekkelig kapital i denne omgang, vil en emisjon på lave nivåer tvinge seg frem i første kvartal Selskapets styre og administrasjon vil presentere ulike scenario i denne sammenheng. 1

2 5. Sletting av egne aksjer Selskapet ervervet 6. september egne aksjer fra Emerging Europe Land Development Investor AB ( EELD AB ). Sistnevnte selskap har vært gjennom en avviklingsprosess og overtakelsen av aksjene skjedde i forbindelse med oppgjør av en gjeldsforpliktelse. Avtalen om oppgjør av gjelden er vedlagt innkallingen. Selskapet har ikke hatt noe ønske om å erverve egne aksjer. Selskapet har imidlertid hatt et krav på EELD AB som Selskapet har ønsket å få tilbakebetalt. EELD AB har imidlertid ikke hatt midler til å gjøre opp gjelden, og Selskapet så det derfor som nødvendig å kreve overføring av EELD ABs aksjer i Selskapet. Disse aksjene representerte for alle praktiske formål samtlige eiendeler som EELD AB hadde, og det ville derfor ikke vært mer å hente ved å slå EELD AB konkurs. På denne bakgrunn legges avtalen med EELD frem for generalforsamlingen for godkjennelse. Selskapets erverv av egne aksjer innebærer at aksjene må slettes. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar en nedsettelse av aksjekapitalen i tråd med aksjeloven 12-1 (1) nr. 2 slik at nedsettelsesbeløpet kan brukes til å slette Selskapets egne aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: (i) (ii) (iii) Generalforsamlingen godkjenner avtale om oppgjør av mellomværende mellom Selskapet og Emerging Europe Land Development AB. Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK ved sletting av egne aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,01. Nedsettelsesbeløpet føres mot annen egenkapital/udekket tap. Vedtektenes 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalnedsettelsen. Kapitalnedsettelsen kan tre i kraft uten kreditorvarsel dersom den foreslåtte kapitalforhøyelsen i pkt 6.2 vedtas av generalforsamlingen og registrering av kapitalforhøyelsen skjer senest samtidig med registrering av kapitalnedsettelsen. Når det gjelder forhold som skal vektlegges ved kapitalnedsettelsen og vesentlige forhold som har inntruffet etter siste balansedag, vises det til punkt 6.3 nedenfor. 6. Oppfølging av låneavtaler 6.1 Generelt Selskapet har i løpet av det siste året utstedt tre konvertible obligasjonslån. Samtlige lån har blitt tatt opp etter fullmakt fra Selskapets generalforsamling. Alle låneavtalene har mekanismer vedrørende konvertering hvor enkelte deler av mekanismen forutsetter godkjennelse fra generalforsamlingen i Selskapet. Avtalene forelegges generalforsamlingen for å sørge for slik formell godkjennelse i henhold til nærmere beskrivelse inntatt nedenfor. Formaliseringen skjer i samråd med Norsk Tillitsmann ASA. 6.2 Låneavtale av 17. januar 2011 Selskapet inngikk 17. januar 2011 en avtale om opptak av konvertibelt lån med långivere representert av Norsk Tillitsmann ASA. Lånets pålydende er NOK Lånet med tillegg av påløpte renter er konvertibelt til aksjer i Selskapet til en kurs på NOK 4,50, i utgangspunktet etter långivers valg. Dersom långiver ikke ønsker å konvertere lånet, og Selskapet ikke skulle være i stand til å tilbakebetale dette, skal lånet med tillegg av påløpte renter konverteres til aksjer i Selskapet til kurs NOK 1. Låneavtalen forutsetter at generalforsamlingen godkjenner ovennevnte konverteringsmekanisme for at den skal være bindende for Selskapet i det tilfelle hvor konverteringskursen settes til NOK 1. Selskapet ønsker derfor å formalisere mekanismen ved å innhente nødvendig godkjennelse. Det er vurdert som mest hensiktsmessig at formaliseringen skjer ved at generalforsamlingen treffer beslutning om kapitalforhøyelse hvor innehaverne av lånet kan benytte sin fordring på Selskapet som aksjeinnskudd ved motregning. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 2

3 (i) Konverteringsmekanisme i punkt 10.2 i låneavtale datert 17. januar 2011 ( Låneavtale I ) godkjennes. Denne beslutningen om kapitalforhøyelse fattes for å formalisere muligheten til å konvertere obligasjonslånet i henhold til denne konverteringsmekanismen. (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Selskapets aksjekapital skal forhøyes med minimum NOK 100 og maksimum NOK ,25 ved utstedelse av minimum og maksimum nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,01. De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 1 pr. aksje. Aksjene kan tegnes av Norsk Tillitsmann ASA som tegner aksjene på vegne av eierne av Selskapets obligasjonslån med ISIN NO ( Obligasjonslånet ). Oppgjør for de nye aksjene skal gjøres opp ved motregning slik at utestående beløp under Obligasjonslånet i sin helhet benyttes som aksjeinnskudd, herunder påløpte akkumulerte renter. Slik motregning skal skje med virkning fra tidspunktet hvor de nye aksjene tegnes. Tegning av aksjene skal skje på et særskilt tegningsdokument som gjengir beslutningen om kapitalforhøyelse. Tegning skal skje i perioden fra 10. januar 2012 til 31. januar Tegning kan for øvrig bare skje dersom det inntreffer en Default Conversion Event som definert i Låneavtale I. (vii) Aksjene som utstedes gir rett til utbytte og aksjonærrettigheter for øvrig fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret. (viii) Vedtektenes 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes for å kunne oppfylle vilkårene i Låneavtale I. Tegning skjer for å formalisere allerede avtalte mekanisme i Låneavtale I. Det er følgelig ingen forhold som skal vektlegges ved tegning ut over hva som ble informert om i forbindelse med opptaket av lånet. I den forbindelse ble det laget et prospekt som tegnerne har fått tilgang til. Av samme grunn er det ikke grunnlag for å redegjøre for vesentlige hendelser etter siste balansedag. 6.3 Låneavtale av 15. juli 2011 Selskapet inngikk 15. juli 2011 en avtale om opptak av konvertibelt lån med långivere representert av Norsk Tillitsmann ASA. Lånets pålydende er NOK Lånet med tillegg av påløpte renter er konvertibelt til aksjer i Selskapet til en kurs på NOK 4, i utgangspunktet etter långivers valg. Dersom långiver ikke ønsker å konvertere lånet, og Selskapet ikke skulle være i stand til å tilbakebetale dette, skal lånet med tillegg av påløpte renter konverteres til aksjer i Selskapet til kurs NOK 1,50. Låneavtalen forutsetter at generalforsamlingen godkjenner ovennevnte konverteringsmekanisme for at den skal være bindende for Selskapet i det tilfelle hvor konverteringskursen settes til NOK 1,50. Selskapet ønsker derfor å formalisere mekanismen ved å innhente nødvendig godkjennelse. Det er vurdert som mest hensiktsmessig at formaliseringen skjer ved at generalforsamlingen treffer beslutning som gjentar styrets tidligere beslutning om opptak av konvertibelt lån, men hvor antall aksjer som kan utstedes ved gjennomføring av konvertering økes slik at det også tas høyde for at konvertering skjer til kurs NOK 1,50. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: (i) (ii) Selskapets styre har ved styrebeslutning 14. juli 2011 besluttet å ta opp et konvertibelt lån i henhold til reglene i aksjeloven kapittel 11 I. Lånet er for øvrig regulert av låneavtale med Norsk Tillitsmann ASA datert 15. juli 2011 ( Låneavtale II ). Lånets pålydende er NOK Hovedvilkårene i Låneavtale II er som følger: A. Lånet er inndelt i obligasjoner, hver med pålydende verdi NOK 1, til sammen NOK B. Tegningskursen for obligasjonene tilsvarer pålydende verdi per obligasjon, NOK 1. C. Lånet er utstedt til Norsk Tillitsmann ASA på vegne av navngitte personer. D. Tegning av lånet ble gjort i særskilt tegningsdokument innsendt til Terra Markets 3

4 AS. E. Innbetaling av lånebeløpet ble gjort ved trekk fra konto etter belastningsfullmakt. Selskapet kan disponere lånebeløpet før det konvertible lånet er registrert i Foretaksregisteret. Aksjeloven (1) jfr (3) fravikes. F. Lånet forrentes med en rentesats på 15 % p.a. Renteberegningsmekanismen er 30/360. Påløpt rente forfaller til betaling 16. juli 2012 ( Forfallsdatoen ). G. Hver av långiverne kan kreve sin andel av lånets hovedstol med tillegg av påløpte renter konvertert til aksjer i Selskapet når som helst i perioden fra og med 15. oktober 2011 og frem til og med 10 bankdager før Forfallsdatoen. Den ordinære tegningskursen ved konvertering av lånet skal være NOK 4 pr. aksje. H. Konvertering av obligasjoner og påløpte renter skal skje til tegningskurs NOK 1,50 dersom Selskapet ikke er i stand til å tilbakebetale lånet sammen med påløpte renter på Forfallsdatoen. I. Ved forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, opptak av lån som omfattes av aksjeloven kapittel 11 I, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning skal konverteringskursen justeres som angitt i Vedlegg 1. Utover dette skal långiverne ikke ha noen rettigheter i disse tilfellene. J. Aksjer utstedt ved konvertering gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret. K. For øvrig gjelder Låneavtale II. Ved motstrid går Låneavtale II foran dette vedtaket. (iii) (iv) Selskapets generalforsamling godkjenner styrets beslutning om opptak av lån i henhold til vilkårene angitt i Låneavtale II og fastsetter lånevilkårene til det som er angitt i (ii) ovenfor. Selskapets generalforsamling godkjenner videre konverteringsmekanismen som følger av punkt 10.2 i Låneavtale II. Norsk Tillitsmann ASA gjentar tegningen på vegne av obligasjonseierne for obligasjonene utstedt under Låneavtale II, enten ved å tegne i protokollen eller ved å tegne på et særskilt tegningsdokument. Tegning skal i tilfelle skje i perioden fra dato for generalforsamlingen og frem til 31. desember Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes ettersom beslutningen gjelder formaliseringen av en allerede inngått avtale. Når det gjelder forhold som skal vektlegges ved tegning og vesentlige forhold som har inntruffet etter siste balansedag, viser vi til punkt 6.3 ovenfor. 6.4 Låneavtale av 21. oktober 2011 Selskapet inngikk 21. oktober 2011 en avtale om opptak av konvertibelt lån med långivere representert av Norsk Tillitsmann ASA. Lånets pålydende er NOK Lånet med tillegg av påløpte renter er konvertibelt til aksjer i Selskapet til en kurs på NOK 4, i utgangspunktet etter långivers valg. Dersom långiver ikke ønsker å konvertere lånet, og Selskapet ikke skulle være i stand til å tilbakebetale dette, skal lånet med tillegg av påløpte renter konverteres til aksjer i Selskapet til kurs NOK 1,50. Låneavtalen forutsetter at generalforsamlingen godkjenner ovennevnte konverteringsmekanisme for at den skal være bindende for Selskapet i det tilfelle hvor konverteringskursen settes til NOK 1,50. Selskapet ønsker derfor å formalisere mekanismen ved å innhente nødvendig godkjennelse. Det er vurdert som mest hensiktsmessig at formaliseringen skjer ved at generalforsamlingen treffer beslutning som gjentar styrets tidligere beslutning om opptak av konvertibelt lån, men hvor antall aksjer som kan utstedes ved gjennomføring av konvertering økes slik at det også tas høyde for at konvertering skjer til kurs NOK 1,50. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 4

5 (i) (ii) (iii) Selskapets styre har ved styrebeslutning 20. oktober 2011 besluttet å ta opp et konvertibelt lån i henhold til reglene i aksjeloven kapittel 11 I. Lånet er for øvrig regulert av låneavtale med Norsk Tillitsmann ASA datert 21. oktober 2011 ( Låneavtale III ). Lånets pålydende er NOK Styrets beslutning om låneopptak var som følger: A. Selskapet tar herved opp et lån i henhold til reglene i aksjeloven kapittel 11 I. Lånet forfaller til betaling 24. oktober B. Lånet er inndelt i obligasjoner, hver med pålydende verdi NOK 1, til sammen NOK C. Tegningskursen for obligasjonene tilsvarer pålydende verdi per obligasjon, NOK 1. D. Lånet utstedes til Norsk Tillitsmann ASA på vegne av de som tegnet seg på tegningsdokument vedlagt Selskapets prospekt av 12. september Tegning skal skje innen 26. oktober E. Tegning av lånet skal skje på særskilt tegningsdokument. F. Innbetaling av lånebeløpet skjer til særskilt innbetalingskonto og innbetaling gjøres ved trekk fra konto etter belastningsfullmakt. Innbetaling skal senest skje 31. oktober G. Lånet forrentes med en rentesats på 15 % p.a. Renteberegningsmekanismen er 30/360. Påløpt rente forfaller til betaling 24. oktober 2012 ( Forfallsdatoen ). H. Hver av långiverne kan kreve sin andel av lånets hovedstol konvertert til aksjer i Selskapet når som helst i perioden fra og med 3 måneder etter utstedelse av obligasjonslånet og frem til 10 bankdager før Forfallsdatoen. Den ordinære tegningskursen ved konvertering av lånet skal være NOK 4 pr. aksje. I. Konvertering av obligasjoner og påløpte renter skal skje til tegningskurs NOK 1,50 dersom Selskapet ikke er i stand til å tilbakebetale lånet sammen med påløpte renter på Forfallsdatoen. Slik konvertering forutsetter godkjennelse av Selskapets generalforsamling. J. Ved forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, opptak av lån som omfattes av aksjeloven kapittel 11 I, eller ved oppløsning, fusjon eller fisjon skal konverteringskursen justeres som angitt i Vedlegg 1. Utover dette skal långiverne ikke ha noen rettigheter i disse tilfellene. K. Aksjer utstedt ved konvertering gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret. L. For øvrig gjelder Låneavtale III. Ved motstrid går Låneavtale III foran dette vedtaket. Selskapets generalforsamling godkjenner punkt I. i styrets beslutning av 20. oktober 2011 om opptak av konvertibelt lån. Konverteringsmekanismen som følger av punkt 10.2 i Låneavtale III er godkjent. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes ettersom beslutningen gjelder formaliseringen av en allerede inngått avtale. Når det gjelder forhold som skal vektlegges ved tegning og vesentlige forhold som har inntruffet etter siste balansedag, vises det til punkt 6.3 ovenfor. 5

6 Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes. Selskapets årsregnskap for 2010 med revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor til gjennomsyn. I overensstemmelse med vedtektene 8 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: , eller ved å sende en forespørsel pr e-post til Emerging Europe Land Development AS 2. desember 2011 Even Lønnheim Styrets leder Vedlegg: 1. Justering av konverteringskursen under obligasjonslånene 2. Avtale om oppgjør av lån 3. Låneavtale med Norsk Tillitsmann ASA datert 17. januar 2011 (kan fås ved henvendelse til Selskapet) 4. Låneavtale med Norsk Tillitsmann ASA datert 15. juli 2011 (kan fås ved henvendelse til Selskapet) 5. Låneavtale med Norsk Tillitsmann ASA datert 21. oktober 2011 (kan fås ved henvendelse til Selskapet) 6. Utkast til styrets redegjørelse for kapitalforhøyelse ved motregning av gjeld 7. Utkast til revisors bekreftelse av styrets redegjørelse 8. Bekreftelse av dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsetting som følge av sletting av egne aksjer 9. Påmelding og fullmaktskjema 6

7 Vedlegg 1: Justering av konverteringskursen under obligasjonslånene A. Ved en kapitalnedsettelse i Selskapet med tilbakebetaling til aksjonærene, skal konverteringskursen bli redusert med et beløp tilsvarende det beløpet som er tilbakebetalt per aksje. Kapitalnedsettelse uten tilbakebetaling til aksjonærene påvirker ikke konverteringskursen. B. Ved utstedelse av nye aksjer ved fondsemisjon (bortsett fra utstedelse av aksjer som vederlag ved fusjon), aksjesplitt eller konsolidering av aksjene, skal den nye konverteringskursen utregnes på følgende måte: Dersom aksjene splittes i mer enn en aksjeklasse, skal konverteringsretten bli justert slik at långivernes interesse i de separate aksjeklassene forblir uendret. En fondsemisjon som forhøyer Selskapets aksjekapital ved å forhøye aksjenes pålydende skal ikke påvirke konverteringskursen. Dersom konverteringskursen er lavere enn aksjenes pålydende, skal aksjenes pålydende fortsatt gjelde, og Selskapet skal ved konvertering betale långiverne forskjellen mellom aksjenes pålydende og konverteringskursen. C. Dersom Selskapet før utløpet av konverteringsperioden beslutter en fusjon hvor Selskapet er det overdragende selskap, kan hver långiver kreve lånet tilbakebetalt til pålydende sammen med påløpt rente. Dersom långiver ikke benytter sin rett til å kreve tilbakebetaling, skal konverteringsretten videreføres til en konverteringsrett til aksjer i det overtakende selskap på vilkår som reflekterer bytteforholdet i fusjonen. D. Dersom Selskapet beslutter en fusjon hvor Selskapet er det overtakende Selskapet, og aksjonærene i det overdragende selskapet mottar oppgjør kun i form av aksjer, skal det ikke gjøres noen justering av konverteringskursen. Hvis aksjonærene i det overdragende selskap mottar oppgjør i annen form, delvis eller fullt ut, skal konverteringskursen justeres som angitt i punkt B. E. Ved fisjon skal konverteringskursen justeres som angitt i punkt B. F. Ved oppløsning av Selskapet skal långiverne stilles som en vanlig kreditor i Selskapet forutsatt at konvertering ikke har skjedd. Dersom långiverne har konvertert skal de ha samme rettsstilling som en aksjonær. G. Ved ny beslutning om opptak av konvertibelt lån skal det ikke skje noen justering av konverteringskursen og långiverne skal ikke ha noen rettigheter. H. Ved andre typer beslutninger enn i A-G skal ikke långiverne ha noen rettigheter. 7

8 Vedlegg 6: Utkast til styrets redegjørelse for kapitalforhøyelse ved motregning av gjeld EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS Redegjørelse i henhold til aksjeloven 10-2 Denne redegjørelsen er avgitt av styret i Emerging Europe Land Development, organisasjonsnummer ("Selskapet") i henhold til aksjeloven Selskapet inngikk 17. januar 2011 en avtale om opptak av konvertibelt lån ( Låneavtalen ) med långivere representert av Norsk Tillitsmann ASA (org. nr ). Lånet hadde forfallsdato 31. desember 2011 ( Forfallsdatoen ). Lånets pålydende er NOK og akkumulerte renter utgjør totalt NOK ,67. Ettersom Selskapet ikke har tilbakebetalt det konvertible lånet og akkumulerte renter på Forfallsdatoen, og ingen av långiverne har ønsket en frivillig konvertering innen de frister som gjelder for det, skal hele beløpet konverteres til aksjer i Selskapet. Konverteringskursen er NOK 1. På bakgrunn av det ovennevnte ble det besluttet å foreslå for Selskapets generalforsamling at Selskapets aksjekapital økes med inntil NOK ,25 ved utstedelse av inntil nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,01, til tegningskurs NOK 1 pr. aksje. Den samlede tegningskursen for de nye aksjene var inntil NOK De nye aksjene skal utstedes til Norsk Tillitsmann ASA som tegner aksjene på vegne av eierne av Selskapets obligasjonslån med ISIN NO ( Obligasjonslånet ). Norsk Tillitsmann ASA har adresse Haakon VIIs gate 1, 0161 Oslo. Vederlaget for de nye aksjene skal i sin helhet gjøres opp ved motregning slik at utestående beløp under Obligasjonslånet og akkumulerte renter benyttes som aksjeinnskudd. Kapitalforhøyelsen tilsvarer det beløpet Selskapet er skyldig under Låneavtalen ved at aksjeinnskuddet i sin helhet gjøres opp ved motregning av utestående obligasjoner med påløpte renter. Styret bekrefter at verdien på gjelden som skal motregnes, svarer til det avtalte vederlaget, dvs. samlet tegningskurs for aksjene på NOK Styret i Emerging Europe Land Development AS, 2011 [UTKAST VIL BLI UNDERTEGNET I JANUAR 2012] Even Lønnheim Bernt Dahl-Jørgensen Ivar Sandbu Jarl Whist 8

9 Vedlegg 9: Påmelding og Fullmaktsskjema MØTESEDDEL Undertegnede vil møte i Emerging Europe Land Development AS ekstraordinære generalforsamling torsdag 15. desember 2011 og avgi stemme for mine/våre aksjer eller avgi stemme for mine/våre aksjer ifølge fullmakt. Underskrift: Navn: Sted/dato: (blokkbokstaver) NB! Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Møteseddelen sendes til Selskapets kontofører på adressen som anvist nedenfor. Dersom De ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen må møteseddelen være mottatt av Selskapets kontofører senest kl FULLMAKT Dersom De selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Undertegnede aksjonær i Emerging Europe Land Development AS gir herved: Styrets leder Even Lønnheim eller den han bemyndiger Andre (navn). fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Selskapet den 15. desember Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter. Fullmakten kan for øvrig transporteres såfremt det skjer skriftlig. Underskrift: Navn: Sted/dato: * (blokkbokstaver) Fullmakten sendes til Selskapet kontofører på adressen som anvist nedenfor. Fullmakten må være mottatt av Selskapets kontofører senest kl. 16:00. *Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person må det vedlegges firmaattest/og eller fullmakt som viser at den som undertegner har signaturrett for selskapet. Selskapets kontofører med adresse: Nordea Bank Norge ASA Securities Services - Issuer Services P: Postboks 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway T: (+47) F: (+47) E-post: 9

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

27. august 2007. 1 Åpning av møtet ved Arve Andersson, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

27. august 2007. 1 Åpning av møtet ved Arve Andersson, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 27. august 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i CECON AS, organisasjonsnummer 938 803 595 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Kystveien 226 P.O. Box 165 N-4801 Arendal NORWAY Tel: (+47) 370 60 880 Fax: (+47 370 62 899 www.cecon.no Org.nr: 938 803 595 MVA 25. mai 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14.11 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 29.11 2000 klokken 1500 i selskapets lokaler i Karenslyst allé 9 c,

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 7 desember 2006 i selskapets lokaler

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag 27. september 2013, kl. 10.00 i auditoriet, 1. etasje,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling avholdes Fredag 21. desember 2012 kl 09.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØVIG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØVIG ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØVIG ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Brøvig ASA onsdag 11. september 2002 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Nedre Vollgt.

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje.

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje. Til aksjeeierne i Noral ASA 22. april 2004 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORAL ASA Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat Til aksjeeierne i Boligutleie Holding II AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Boligutleie Holding II AS ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 26.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 12. mai 2016 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo 30. april 2009

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Til aksjonærene i Ignis ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA Styret i Ignis ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Ignis ASA tirsdag 29. juni 2010 kl. 08:30 i Ro Sommernes

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Fredag 30. juni 2017 kl 10:00 Sted: Nordas lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 19. juni 2014 kl 13:00 Sted: Nordas lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 20. oktober 2009 kl. 10.00 på Sjølyst Plass i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i (Selskapet), 20. oktober 2009 kl. 1000

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr. 986 144 706) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Easybank ASA ("Easybank" eller "Selskapet") den 20. oktober 2017

Detaljer

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 31. mai 2018 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Tirsdag den

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 4. juli 2017 kl 08.00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 27. juni 2019 kl FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 27. juni 2019 kl FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 6. juni 2019 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 27. juni

Detaljer

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Estatia Resort AS 30. september 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Estatia Resort AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 7. oktober

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i AKVA group ASA tirsdag 14. august 2018 kl. 15.00 i selskapets lokaler i Nordlysvegen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) Our ref.: ESA Lysaker, 16. september 2009 PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL. 13.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Fullmakt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: Thon Conference Vika

Detaljer

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MAI 2015 KL 09.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Innkalling - Fullmaktsskjema Bergen,

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 23. desember 2014

Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 23. desember 2014 Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 23. desember 2014 INNKALLInG TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA, organisasjonsnummer

Detaljer

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA. fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00.

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA. fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00. Til aksjonærene i Grieg Seafood ASA Bergen, den 30. januar 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA Postal address:

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 13. desember 2010 kl 12:00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA (org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA (org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I (org.nr. 910 686 909) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 13. juni 2019 kl. 10.00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA tirsdag 1. november 2011 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i NorgesGruppen ASA Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 9. mai 2017, klokken 14.00 Til behandling

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Innkalling til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt 6, 5015 Bergen (ved jernbanestasjonen) torsdag 29. juni 2006 kl. 10.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 3. januar 2019 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 3. januar 2019 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 3. januar 2019 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 3. januar 2019 kl. 14.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 19. mai 2011 kl 10.00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til Aksjeeiere i Grenland Group ASA 11.05. 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Grenland Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling 4. juni 2010 kl. 13.00 i selskapets lokaler

Detaljer