Handlingsplan for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for 2015 2018"

Transkript

1 Handlingsplan for Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1

2 2

3 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer og prioriteringer til Handlingsplan for Fredrikstad kommune. Endringsforslag som framkommer i dokumentet skal innarbeides i rådmannens forslag til handlingsplan. I dag er Fredrikstad kommune en lavinntektskommune med høy gjeld. Våre innbyggere tilfører bykassen mindre skatteinntekter samtidig som vi bruker en større andel av våre disponible inntekter på kommunens drift enn gjennomsnittet av ASSS-kommunene. I tillegg til dette er kommunens netto driftsresultat for lavt i forhold til det høye investeringsnivået. Disse utfordringene som kommunen står overfor krever gjennomgående politiske grep. Partiene vil forenkle, fornye og forbedre kommunens drift i alle ledd. Vi vil øke servicen til innbyggerne, forsterke tjenestene og redusere utgiftene på områder som ikke er kjerneoppgaver. Midler må frigjøres fra seksjon for regulering og teknisk drift, kultur- miljø og byutvikling og seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Bemanningen i disse seksjonene skal og må reduseres for å styrke fokuset om kommunenes kjerneoppgaver Helse- velferd, utdanning- og oppvekst. Generelle moderniseringsmål alle seksjoner De fire partiene mener moderniserings- og effektiviseringsarbeidet må integreres i større grad enn i dag i en den daglige driften, i alle deler av kommunen. Raske og smertefulle kutt når budsjetter er overskredet er ikke god styring av kommunen, gir usikkerhet, frustrasjon og mangelfulle tjenester til befolkningen. Forenkling, fornying og forbedring må gjenspeile seg i alle ledd i kommunens drift. Én del av dette er å vurdere tiltak som konkurranseutsetting av kommunale støttefunksjoner (eksempelvis IT-tjenester, renovasjon etc), salg av uhensiktsmessig eiendom og bygningsmasse som vil bety lavere vedlikeholdskostnader. Sykefraværet bør reduseres med 3 % i handlingsplanperioden. Det gjennomføres et omfattende IA-prosjekt som det avsettes 1 2 millioner til, og effekten/den reduserte kostnad for kommunen vil fremkomme i de årlige regnskapsavslutningene og disponeres da. Innkjøps- og rammeavtaler gjennomgås og eventuelt reforhandles. Det må være lojalitet til avtalene, og det det er et mål at innkjøpsutgifter reduseres vesentlig. Kritisk gjennomgang av behovet for antall planer og samordning av disse. Det legges opp til økt profesjonalitet innen forvaltning av bygningsmassen gjennom opprettelse av eiendomsselskap. Det legges opp til økt boligutbygging (BOSO). I hovedsak selvfinansierende boliger. Målsettingen er at kommunen har tilstrekkelig antall boliger til vanskeligstilte. Eiendomsskatten Partiene står sammen om at eiendomsskatten bør kunne reduseres en del i handlingsplanperioden. Dette gjelder både eiendomsskatt på bolig og næring. Partiene er dog enige om at et godt og forsvarlig tjenestenivå er viktigere enn redusert eiendomsskatt. 3

4 Samtidig mener partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre at redusert eiendomsskatt på næring vil bidra til økt verdiskapning og dermed også økte inntekter for kommunen. Dette vil igjen kunne sikre en positiv utvikling av kommunale tjenester til befolkningen. Partiene vil i det årlige budsjettarbeidet vurdere takten i eiendomsskattereduksjonene. Om tiltak som iverksettes fungerer tilstrekkelig vil takten gjennomføres slik den er satt opp. Fungerer tiltakene mindre eller bedre enn forutsatt vil nedtrappingen justeres i tråd med den økonomiske utviklingen. Det legges opp til følgende endringer av eiendomsskatten for boliger i handlingsplanperioden: År 1: ingen endring År 2: bunnfradrag År 3: bunnfradrag År 4: bunnfradrag Partiene kommer ikke til å øke eiendomsskatten, selv om det gjennomføres omtaksering av eiendom. Partiene H, FrP, KrF og V mener at Fredrikstad kommune skal benytte muligheten til justering i tråd med mulighetene i eiendomsskatteloven framfor ny allmenn taksering. Dette vil spare kommunen for mesteparten av utgiftene (ca. 12 mill) som en omtaksering vil koste. Økt eiendomsskatteverdi som følge av denne verdijustering skal medføre endringer på promillesatsen slik at eiendomsskatten ikke øker for den enkelte eiendom. Til sammen i perioden økes bunnfradraget med 250 tusen på bolig og vil totalt være på 450 tusen i Næring: År 1: Ingen endring År 2: Promillen reduseres til 6 promille År 3: Ytterligere en promille reduksjon til 5 promille År 4: Ytterligere en promille til 4 promille Partiene H, FrP, KrF og V mener nedtrapping av eiendomsskatt for næring er et viktig virkemiddel for å øke investeringsviljen og nye etableringer i kommunen. Partiene foreslår å redusere eiendomsskatten på næring fra dagens 7 til 4 promille i handlingsplanperioden. (en reduksjon på ca. 43 %). Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser Rammetilskuddet økes med 12 millioner kroner Dugnad for balanse II Dugnad for balanse inngår som en del av de innsparinger som den enkelte sektor gjennomfører. Det settes derfor ikke et eget innsparingsmål utover det som fremkommer i under avsnittene til den enkelte sektor. Partiene har som mål at tiltak og strukturelle endringer vil gi bedret driftsresultat. Resultater som er bedre enn 2 prosent netto driftsresultat disponeres til ytterligere redusert eiendomsskatt. 4

5 Næringssatsing De fire partiene støtter opprettelsen av et næringsfond, men vi ønsker et enda sterkere og mer langsiktig fokus på næringsutviklingen i Fredrikstad og Nedre Glomma-regionen. Dette er et arbeid for fremtidens Fredrikstad, og arbeidet må derfor være både synlig, strategisk og ha en langsiktig horisont. Vi mener kommunen skal samarbeide med både byens næringsforening, høyskolen, andre utdannings- og forskningsmiljøer og andre aktører. Arbeidet skal være målrettet og langsiktig og en hovedsatsning for Fredrikstad i arbeidet med å tiltrekke seg kunnskapsbedrifter og miljøer, offentlige næringsutviklingsmidler, fange innspill og råd til kommunen i næringssaker, og det skal spilles på lag med lokalt næringsliv for å stimulere til vekst. Vi mener det er avgjørende å skape de beste vilkår for en kunnskapsbasert næringsutvikling i Fredrikstad. Det vil legge grunnlaget for et godt Fredrikstad også i fremtiden. Endringer i driftsrammer i forhold til rådmannens forslag: INNTEKTER: Rammetilskudd -12,0-12,0-12,0-12,0 Eiendomsskatt * 0,0 15,0 30,0 40,0 Overføring fra FREVAR KF 11,0 11,0 11,0 11,0 Sum frie inntekter -1,0 14,0 29,0 39,0 *Fungerer tiltakene mindre eller bedre enn forutsatt vil nedtrappingen justeres i tråd med den økonomiske utviklingen Rammetilskuddet økes med 12 millioner. Overføringsinntekten fra FREVAR er redusert vesentlig. Denne vil i perioden bli vurdert årlig. NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling -7,0-13,0-13,0-13,0 Kultur, miljø og byutvikling -2,0-3,0-3,0-3,0 Regulering og tekniske tjenester -7,5-15,0-15,0-15,0 Utdanning og oppvekst 5,0 6,0 6,0 6,0 Helse og velferd 20,0 20,0 20,0 20,0 Sum 7,5-5,0-5,0-5,0 Det leges opp til vesentlig effektivisering innen seksjonene samtidig som helse- velferd, utdanning og oppvekst styrkes. 5

6 Driftsrammer og rammeforutsetninger FREDRIKSTAD KOMMUNE (nettorammer i mill kr) Regnskap Justert Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Inntekter Skatt , , , , , ,70 Rammetilskudd , , , , , ,10 Realvekst frie inntekter -17,9-35,9-54,1-72,5 Eiendomsskatt -199, Mva-komp investeringer - andel i drift -8, Sum frie inntekter , , , , , ,30 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,8 173,8 170,2 176,8 188,7 205,7 Renteinntekter -80,5-60,6-65,1-72,4-75,8-79,5 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,4 199,4 215, Kapitalutg. nye investeringer fra ,8 27,3 50,1 60,4 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,1 16,5 27,2 38,8 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -111,1-124,1-146,1-168,6-190,4-207,6 Kompensasjonstilskudd - stat -21,2-23,6-22,6-21, Overføring fra FREVAR KF -18,9-17, Utbytte -20,2-18,1-16,1-16,1-16,1-16,1 Sum netto kapitalkostnader 115,3 128,9 139, ,7 178,7 Diverse fellesutgifter 17,8 82,1 74,6 86,8 74,8 82,8 Effektivisering/omstilling Til kirketjenester 33,1 36,5 35,2 34,9 34,9 34,9 Andre trossamfunn 5,3 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 Sum 56,2 123,4 114,5 126,4 114,4 122,4 Til disp. drift og investeringer , , , , , ,20 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 156,5 164,4 160,4 150,7 153,5 150,7 Kultur, mljø og byutvikling ,2 133,3 143,5 141,3 132 Regulering og tekniske tjenester ,4 320,9 313,1 313,1 313,1 Utdanning og oppvekst 1 300, , ,9 1344,5 1344,5 1344,5 Helse og velferd 1 515, , ,9 1562,6 1562,6 1562,6 Sum 3 382, , , , , ,90 Korr. interne finans.tran. -90,9 Netto internt driftsresultat -18,6-28,40-30,90-27,80-35,30 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 47,6 28,40 30,90 27,80 35,30 - Bruk av arrangementsfond - Bruk/overføring - bundne driftsfond - Egenkapital til investeringsbudsjett 18, Disp. netto internt driftsres. -43, Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd 6

7 Kapitalkostnadene øker med 3,4 millioner i år to og totalt 22,9 millioner i perioden sammenlignet med rådmannens forslag. Det er realisering av Råkollen, Åledalslinja og flere sykehjemsplasser som medfører økning. SEKSJONENE: Seksjon for kultur, miljø og byutvikling Partiene legger inn et moderat kutt i KMB-seksjonen som en del av den generelle moderniserings- og effektiviseringssatsningen vi forventer fra kommuneorganisasjonen. Vi erkjenner samtidig at Fredrikstad i de nærmeste år står overfor en stor og viktig utvikling av byen, blant annet med omfattende utvikling av områder i og rundt sentrum. Vi forventer derfor at dette byutviklingsarbeidet får stort fokus innad i seksjonen innenfor de rammene som handlingsplanen gir rom for. Arena Fredrikstad: Pågående analyse av Arena Fredrikstad vil kunne skape grunnlag for mulig senere realisering. Partiene er positive til å bidra til realisering av Arena Fredrikstad. Fredrikstad kommunes klima- og energifond åpnes for at private kan søke midler til tiltak som vil redusere klimagassutslipp og/eller gi ENØK-gevinst. Det settes et innsparingsmål for KMB-sektoren på 3 millioner kroner. Seksjon for regulering og teknisk drift Teknisk sektor skal reorganiseres og reduseres. Noen av oppgavene som bl.a. renovasjon skal vurderes overført fra teknisk sektor til FREVAR. Andre oppgaver som for eks. Park og Anlegg kan skilles ut som egne KF, mens andre skal gis et sterkere fokus innenfor den nåværende økonomiske ramme, som vedlikehold av kommunale bygg. Kommunen skal gjennomføre et vedlikeholdsløft gjennom at 30 millioner av dagens driftsramme omdisponeres og benyttes til vedlikehold. Eiendomsforvaltningen skilles ut og det skal etableres eget eiendomsselskap. Vedlikehold av veier og infrastruktur skal også prioriteres innenfor eksisterende driftsramme. Strukturelle endringer og ulike selskapsformer vil bli vurdert. Frigjorte midler som en følge av økt salg av kommunal eiendom overføres til eget investeringsfond. Driftsmidler til Lislebyhallen innarbeides. Det settes et effektiviseringsmål for teknisk sektor på 15 millioner kroner. 7

8 Plan, regulering og arealforvaltning Kommunaldepartementet og de statlige myndigheter legger opp til store omlegninger og forenklinger i forvaltningen av planverket. Når kravene til forenklet byggesaksbehandling og reduksjonen i antall byggesaker generelt vil innebære en reduksjon på hele 20 % av byggesaker totalt. Dette vil medføre et tilsvarende redusert behov for kommunal saksbehandling knyttet til byggesaker. Seksjon for utdanning og oppvekst Partiene mener generelt at kommunen i større grad enn i dag bør sette inn innsatsen tidlig i folks liv. Fredrikstad har betydelige levekårsutfordringer, og mange barn merker foreldres fattigdom. Barnehager og skoler spiller en viktig rolle for å gjøre noe med disse utfordringene. Vi mener at barn og unge i Fredrikstad fortjener pedagogiske tilbud som er av de ypperste i landet, og derfor må denne sektoren styrkes, ikke minst midler til et systematisk og strategisk etter- og videreutdanningstilbud til lærerne. Utekontakten gjenopprettes og etableres med tre stillinger for å styrke den oppsøkende virksomheten for å fange opp ungdom som er i drift. Partiene vil arbeide for at Åpen Barnehage kan gjenåpne på flere steder. Partiene vil vurdere gratis kjernetid i barnehagen for vanskeligstilte med store levekårsutfordringer. Helsesøstertjenesten skal styrkes betydelig i handlingsplanperioden. Opptrappingen starter med en bevilgning på 2 millioner i 2015 og videreføres i de årlige budsjettene. SFO det søkes større differensiering av SFO-prisen. Det gjennomføres et forsøksprosjekt på bruk av IPad i undervisningen til skoleelever i tråd med det som gjøres CIS (Childrens Internasjonal School). Prosjektet finansieres med 2 millioner i investeringer for skoleåret 2015/2016. Partiene vil vurdere, basert på erfaringer fra andre kommuner, å innføre kommunal kontantstøtte for foreldre til 2-åringer. Sektoren styrkes med 6 millioner kroner. Seksjon for Helse- og velferd LOTTE-modellen videreføres på flere sykehjem. Sykehjemmet på Østsiden utvides med 32 plasser. Vurdere ytterligere utbygging av Borge sykehjem. Mange tjenestemottakere har mistet store deler av sitt tilbud. Partiene vil prioritere følgende: Sykehjemmene Åpen omsorg Dagsentrene Tilbudet til funksjonshemmede Områdene rus og Psykisk helse. Helse- og velferdssektoren styrkes med 20 millioner kroner. 8

9 Seksjon for Økonomi og organisasjonsutvikling I en situasjon der antallet brukere viser en marginal økning mener partiene at dette også må gjenspeiles i størrelsen i sentraladministrasjonen. Partiene mener det ikke er grunnlag for at sentraladministrasjonen skal øke med flere stillinger, men bør reduseres. Takten i konkurranseutsetting forseres på flere områder. Det settes et innsparingsmål for sentraladministrasjonen på 13 millioner kroner. Kirken Partiene vil prioritere innspill fra kirken med hensyn til drift og investeringer. Investeringer I millioner kroner Råkollen skole 10,0 60,0 - - ny Østsiden sykehjem fase 2 (32 plasser) ,0 ny IKT skole økes med 2 MNOK 2, økning Åledalslinja 10,0 50,0 - - ny Nyasfaltering av veier økes med 10 MNOK 10,0 10,0 10,0 10,0 økning Råkollen skole trenger nye lokaler tilrettelagt og skal planlegges og tilknyttes 1-10 skole. Partiene mener skolen skal gis høy prioritet og det settes oppstart i 2015 med ferdigstillelse i Partiene vil realisere fase 2 for Østsiden s ykehjem med 32 plasser i perioden. Partiene vil gjennomføre prøveprosjekt med IPad til skoleelever Bygging av Åledalslinja vil medføre vesentlig bedring av trafikksituasjonen gjennom Gressvik. Det legges opp til realisering innen utgangen av 2016 med 10 millioner i 2015 og 50 millioner i Nyasfaltering økes med 10 millioner per år ut over rådmannens forslag Det er ikke flertall for bygging av Fylkesscene blant de borgerlige partiene. Investeringsmidler som står oppført i 2016 og 2017 tas ikke bort. Samtidig står det ikke oppført midler til realisering av Arena Fredrikstad. Partiene har valgt å la disse investeringene stå uendret. 9

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2016-2019 Vedtatt av bystyret 19. juni 2015 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 4 PLANFORUTSETNINGER... 5 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 BALANSERT MÅLSTYRING...

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2009 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2009.................................... 2 2. Resultater og økonomisk utvikling......................................

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan

Budsjett og Økonomiplan Fellesforslag fra Kristelig folkeparti, Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre Budsjett og Økonomiplan For perioden 2013-2016 til budsjett og økonomiplan 2013-2016 Sande trenger en ny kurs

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 K-sak: 78/05 F-sak:139/05 Vedtatt av Molde kommunestyre 15 desember 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Behandling av budsjett og økonomiplan 2006 2009 5 RÅDMANNENS

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Tinn kommune. Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak. K-sak 55/14

Tinn kommune. Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak. K-sak 55/14 Tinn kommune Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak K-sak 55/14 Dette dokumentet inneholder kommunestyrets vedtak til økonomiplan 2015-2018. Økonomiplanen behandles på våren og danner grunnlaget for

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

økonomistyring for folkevalgte

økonomistyring for folkevalgte Veileder i økonomistyring for folkevalgte Revidert 2014 Innholdsfortegnelse: Del 1 - God økonomistyring gir handlingsrom til å realisere ambisjoner... 3 Del 2 - Kommuneøkonomi i fugleperspektiv... 7 Del

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer