Kartlegging av elektroniske arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av elektroniske arkiv"

Transkript

1 INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS Kartlegging av elektroniske arkiv Eirik Netteland, Øyvind Westad Olsen

2

3 Innhald 1 Innleiing...1 Arbeidsform...1 Bruk av funksjonskategoriar...2 Bevaringsvurdering...3 Resultat av kartlegginga...6 Vurdering av resultata...9 Arbeidsmengde: Uttrekk Denne versjonen av rapporten er redigert for offentleggjering. Informasjon kring systemførekomstar frå kvar enkelt kommune er uteleten.

4 Innleiing Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS har våren 2015 kartlagt kva for nokre elektroniske system kommunane i Hordaland har. Kartlegginga har inkludert alle aktive og avslutta system der kommunane har lagra digital bevaringsverdig informasjon. Dette inkluderer alle sak/arkivsystemer og spesialiserte fagsystem innanfor dei ulike saksområda som har vore i bruk frå 1980-talet til Prosjektet hadde oppstart i januar 2015 og ein sluttrapport skulle vere klar innan september Vi reknar med store endringar innan kommunesektoren i åra som kjem med tanke på dei kommande kommunereformene. Denne rapporten vil være ein statusrapport på situasjonen i Hordaland før kommunesamanslåingane startar. IKAH bør samtidig arbeide kontinuerleg for å halde oversiktene per kommune oppdatert. Gjennom kartlegginga har vi samla informasjon om 889 elektroniske system i våre eigarkommunar (918 med rapporterte statlege system). Dette utgjer eit gjennomsnitt på 27,7 system per kommune. Av desse systema er 458 system rapportert inn som aktive og 237 som avslutta i kommunane. 194 av systema har ukjend status, då det ikkje er spesifisert om systema er aktive eller avslutta. Vi har teke imot 59 uttrekk frå dei avslutta systema. Dette betyr at det er 178 system ute i våre eigarkommunar som vi ikkje har motteke uttrekk frå. Av desse 178 reknar vi 69 av systema som system med høg bevaringsprioritet, med tanke på at dei kan innehalde rettsdokumentasjon. 46 av systema er frå kategorien sak/arkivsystem, mens resten er frå dei ulike fagområda kommunane arbeidar med. Mange av systema vi har fått inn informasjon om har ukjend status ute i kommunane. Ofte blir det ikkje gitt informasjon om systema er aktiv eller avslutta i kommunen. Dette utgjer eit usikkerheitsmoment i vurderinga kring kor mange avslutta system det er ute i kommunane, og det betyr at talet på avslutta system som vi ikkje har uttrekk frå truleg er høgare. 15 av systema har blitt rapportert inn som tapt, og også dette talet kan antas å vere for lågt. Vi har også fått inn informasjon om 29 førekomstar av statlege (sentrale) system som er i bruk i kommunane. Desse er ikkje rekna med i totalen. Arbeidsform Vi har gjennomført ei spørjeundersøking i kommunane. Denne undersøkinga har blitt utført ved hjelp av verktøyet SurveyXact levert av Rambøll. I utforminga av undersøkinga har vi tatt utgangspunkt i 16 funksjonskategoriar som er brukt i Samdok-prosjektet si kartlegging av elektroniske arkiv i kommunal sektor. 2 Desse kategoriane er opphavleg utarbeida av IKA Øst i deira arbeid med å kartlegge sine medlemskommunar. IKA Øst har utført ei komplett kartlegging av sine medlemskommunar. 2 «DIGITALT SKAPT MATERIALE I KOMMUNAL SEKTOR KARTLEGGING»

5 Fordelane med ei slik spørjeundersøking er at vi i løpet av kort tid kan få inn informasjon frå våre eigarkommunar på ein systematisk måte og dermed få ei grunnleggjande oversikt over status i alle våre 32 eigarkommunar. Metoden er avhengig av at kommunane ikkje berre svarar på undersøkinga, men også at dei som fyller inn svara (arkivleiar eller IT-ansvarleg) skaffar seg nødvendig informasjon om kor mange system som er i bruk i kommunen og kor mange system som er avslutta. Det er stor variasjon blant kommunane i kor stor grad arkivleiar har god oversikt over kva for system som er i bruk på dei ulike avdelingane. Vi kan ikkje kontrollsjekke om svara er komplett og kor grundig forarbeid arkivleiarane har gjort før dei svara på undersøkinga. Vi går ut ifrå at det er mange system som ikkje har blitt rapportert inn og at mange system kan ha blitt avslutta og berre ligg på ein server, eller eventuelt er gått tapt. Det er ei svakheit med metoden at det er enkelt å unnlate å svare. Vi har derfor ringt til alle kommunane i svarperioden for å oppfordre dei til å svare. Samtidig som vi har spurt om det har vært noko ved undersøkinga som har vore uklårt eller om dei hadde nokon spørsmål til undersøkinga. Ikkje alle kommunane har tatt i bruk spørjeskjemaet. Enkelte kommunar har sendt inn oversikter over elektroniske arkiv i andre format. Enkelte kommunar svarte ikkje på undersøkinga innan fristen vi satt. Vi har følgt opp desse kommunane via telefon og epost. Det er berre ein kommune som ikkje har rapportert inn nokon system. 3 Arbeidet har samtidig omfatta ei samanstilling av informasjon vi allereie har hatt tilgjengeleg. IKAH gjennomførte ei liknande kartlegging i 1997 der det vart lagt fram ein rapport i mars Denne rapporten har vore verdifull for å få informasjon om kva for system som var i bruk på 1990-talet. Denne rapporten har også vore ein del av grunnlagsmateriale til Samdok-prosjektet til Riksarkivet sin rapport «Digitalt skapt materiale i kommunal sektor kartlegging» som vart lagt fram i januar Mange kommunar har lagt inn informasjon om kva for elektroniske system dei har i bruk på arkivplan.no. Vi har gått igjennom alle arkivplanane for å hente ut denne informasjonen. Vi har også tatt med alle system som vi har motteke uttrekk frå. Bakgrunnen for at vi har tatt med denne informasjonen i tillegg til informasjonen vi har henta inn frå kommunane er for å samle all informasjon vi har tilgjengeleg i ein rapport for å skape ein så fullstendig tilstandsrapport per 2015 som mogleg innanfor rammene til prosjektet. Bruk av funksjonskategoriar For å systematisere dei ulike systema kommunane bruker har vi valt å ta i bruk funksjonskategoriar som dekker oppgåvene som kommunane arbeidar med. Vi har tatt utgangspunkt i rapporten «Digitalt skapt materiale i kommunal sektor kartlegging» som vart lagt fram av Samdok-prosjektet til Riksarkivet i januar Vi har likevel fylt inn med informasjon om denne kommunen frå andre kjelder. (Arkivplan.no og kartlegging frå 1998) 2

6 Vi har vurdert funksjonskategoriane som har blitt brukt i Samdok si kartlegging som dekkjande for saksområda i kommunal sektor og vi har vurdert det som naturleg at vi knytt oss opp mot ein nasjonal standard for å systematisere systema. Funksjonskategoriane er universelle og dekkjer oppgåver som alle kommunane har: 1. Sosialteneste 2. Bygg - oppmåling - eigendom 3. Teknisk drift og anlegg 4. Økonomi 6. Skule 7. Helseteneste 8. Arkivteneste - sak arkiv 9. Intern admin - personal 10. Barnevern 12. Kyrkje 13. Barnehage 14. Pleie og omsorg 15. Sentrale system (for registrering av statlege system 16. Flyktningeteneste 18. Naturforvaltning 19. Val og valadministrasjon 20. Kultur og idrett I kartlegginga vi har utført har mange kommunar rapportert inn at dei har system etter overformynderia og forliksråda. I datagrunnlaget som vi har fått tilgang til er systema etter overformynderiet plassert under «økonomi» og i andre tilfelle plassert under «intern adm personal». Systema etter forliksrådene er også plassert under «intern adm personal». Vi har valt å opprette ein eigen kategori der vi har plassert desse systema: 5. Rettsvern og tiltak for sikkerheit/beredskap. Tittel er henta frå den klassen overformynderi og forliksråd er lagt under i NKS-nøkkelen. I Samdok sin rapport blir det tatt utgangspunkt i at alle kommunane hadde minst eitt system innanfor kvart funksjonsområde i Det blir samtidig peika på at IKA Øst sin kartlegging viste at gruppene «kyrkje» og «val» berre innehaldt statlege system. Kategorien «sentrale system» har blitt brukt til å registrere statlege system som har blitt brukt i kommunane og som er Arkivverket sitt ansvar. Bevaringsvurdering Det har også lege innanfor prosjektets rammer å utarbeide ei bevaringsvurdering på systemnivå. Den nye rettleiaren i til bevarings- og kassasjonsbestemmingane gir uttrykk for at kvart system må vurderast individuelt og at vi ikkje kan vedta bevaring eller kassasjon på eit overordna nivå. Dette synet går igjen i Samdok sin rapport, men viser samtidig til at det innanfor enkelte av funksjonsområda vil være meir bevaringsverdig dokumentasjon enn innanfor andre område. 3

7 Arbeidsgruppa i Samdok foreslår at det i 2015 blir starta eit prosjekt med mål om «å etablere beste praksis for bevaring innenfor de mest kritiske/prekære kommunale funksjonsområdene. Kritisk i relasjon til verdien av informasjonen som ligger der, aldersprofil på systemene som er brukt osv. Innenfor noen funksjonsområder begynner det virkelig å brenne, da svært mange systemer er av gammel dato. Mange av systemene inneholder dessuten rettighetsdokumentasjon, som er av stor betydning for personene det gjelder. Innen prosjektet må en derfor det strengt prioriteres hvilke funksjonsområder som er mest prekære, og i første omgang konsentrere seg om disse. Det bør etableres en prosjektgruppe som består av IT-arkivarer fra KAI-miljøet og ressurspersoner frå Arkivverket til å gjøre denne jobben, da det er her kompetansen ligger.» IKA Hordaland kan likevel bestemme seg for at enkelte system bør ha høgare prioritet enn andre med tanke på bruk av ressursar. Arbeidsgruppa i Samdok gjev også uttrykk for at det under enkelte funksjonsområder er system som skapar meir bevaringsverdig dokumentasjon enn under andre område og viser til barnevern, sosialteneste og PPT. I bevaringsutvalet sin rapport frå 2002 vart formålsparagrafen i arkivloven utdjupa og konkretisert til desse fire punkta: F1: å dokumentere offentlige organers funksjoner i samfunnet, deres utøvelse av myndighet, deres rolle i forhold til det øvrige samfunn og deres rolle i samfunnsutviklingen. (Jf. kapittel om dokumentasjonsverdi). F2: å holde tilgjengelig materiale som gir informasjon om forhold i samfunnet på et gitt tidspunkt, og som belyser samfunnsutviklingen. (Jf. kapittel om informasjonsverdi). F3: å dokumentere personers og virksomheters rettigheter og plikter i forhold til det offentlige, og i forhold til hverandre. F4: å dokumentere de arkivskapende organers rettigheter og plikter i forhold til andre instanser. I den grad vi skal prioritere enkelte system framfor andre bør vi prioritere: System som er avslutta og/eller er i ferd med å gå tapt o Desse systema kan bli liggjande på servere i kommunen. Kunnskapen om desse systema vil gradvis gå tapt etter kvart som staben endrar seg, og står i fare for å bli gløymde og gå tapt for godt. o Det er samtidig vanskeleg å utføre ei god bevaringsvurdering av eit system dersom alle som kjenner til korleis systemet har blitt brukt i saksbehandlinga er utilgjengeleg. System som inneheld rettsdokumentasjon (berre desse som er merka med høg) o Kommunane har som regel fagsystem innanfor alle dei ulike fagområda og det kan være bevaringsverdige system innanfor alle områda. I den grad vi skal prioritere enkelte fagområde framfor andre, så bør vi prioritere å sikre system som oppfyller bevaringskrav F3. System der det har blitt produsert rettsdokumentasjon. o Følgjande funksjonskategoriar peikar seg ut som aktuelle: Sosialteneste Skule 4

8 Helseteneste Barnevern Barnehage Pleie og omsorg Flyktningeteneste Rettsvern og tiltak for sikkerheit/beredskap (Overformynderi, forliksråd) NOARK-system som er fullelektroniske o I fullelektroniske arkiv reknar vi den elektroniske databasen som primærarkivet. Det er derfor svært viktig at denne blir bevart. I listene har vi valt å markere system i funksjonskategoriane som kan innehalde rettsdokumentasjon som system med høg bevaringsprioritet. 5

9 Resultat av kartlegginga Når vi samanstillar data frå dei ulike kjeldene vi har brukt i kartlegginga så får vi følgjande resultat: Systemførekomstar for alle IKAH sine kommunar Totalt inkl. statlege Kommunale system Aktive Avslutta Ukjend status Fig. 1 Systemforekømstar fordelt etter status Avslutta 27 % Ukjend status 22 % Aktive 51 % Systemførekomstar fordelt kommunevis (inkludert dei statlege/sentrale) Kommune Aktive Avslutta Ukjend status Total Deponerte Tapte Askøy Austevoll Austrheim Bømlo Eidfjord Etne Fedje Fitjar Fjell Fusa Granvin Jondal Kvam Kvinnherad Lindås Masfjorden

10 Meland Modalen Odda Os Osterøy Radøy Samnanger Stord Sund Sveio Tysnes Ullensvang Ulvik Vaksdal Voss Øygarden Totalt Dette gjev oss eit gjennomsnitt per kommune på 28,6 system medreikna dei statlege systema, og eit gjennomsnitt på 27,7 system per kommune, når berre dei kommunale systema er reikna med. Systemførekomstar fordelt etter funksjonsområde og status Funksjonskode Aktive Avslutta Ukjend status Total Deponerte Tapte 1 - Sosialteneste Bygg - oppmåling - eigedom Teknisk drift og anlegg Økonomi Rettsvern, sikkerhet og beredskap Skule Helseteneste Arkivteneste - sak arkiv Intern admin - under dette personal Barnevern Kyrkje Barnehage Pleie og omsorg Sentrale systemer Flyktningeteneste Naturforvaltning Val og valadministrasjon Kultur og idrett

11 Fig. 2 Systemforekomstar fordelt på funksjonsområde 1 - Sosialteneste 2 - Bygg - oppmåling - eigedom 3 - Teknisk drift og anlegg 4 - Økonomi 5 - Rettsvern, sikkerhet og beredskap 6 - Skule 7 - Helseteneste 8 - Arkivteneste - sak arkiv 9 - Intern admin - under dette personal 10 - Barnevern 12 - Kyrkje 13 - Barnehage 14 - Pleie og omsorg 15 - Sentrale systemer 16 - Flyktningeteneste 18 - Naturforvaltning 19 - Val og valadministrasjon 20 - Kultur og idrett Fig. 3 Systemførekomstar fordelt etter prioritering 4 53 % (482) 47 % (436) Høg prioritet Lågare prioritet 4 Funksjonsområder vurdert til å ha høg prioritet er 1, 5, 6, 7, 10, 13, 14 og 16. Funksjonsområda 2, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 18, 19 og 20 er vurdert til å ha lågare prioritet. 8

12 Fig. 4 Systemførekomstar fordelt etter kjelde 5 7 % (67) 74 % (678) 19 % (173) IKAH 2015 Samdok Arkivplan Vurdering av resultata Kartlegginga viser at det er eit gjennomsnitt på 27,7 system per kommune. Dette talet stemmer nokolunde overeins med gjennomsnittet i Samdok sin nasjonale kartlegging der snittet var 28,5 per kommune. Arbeidsgruppa til Samdok graderte samtidig kommunane etter folketal og slo fast at gjennomsnittet var lågare for kommunar med eit folketal på under innbyggjarar. Av våre eigarkommunar er det berre Askøy og Fjell kommune som har over innbyggjarar. Resultata frå kartlegginga har samtidig nokon klare manglar som tydar på at gjennomsnittet i realiteten er høgare enn 27,7, då data frå enkelte kommunar er svært mangelfulle. Dette gjeld spesielt Fitjar og Fusa. Arbeidsgruppa til Samdok gjekk ut frå at alle kommunane hadde minst 16 systemførekomstar. I våre oversikter er det 6 kommunar der vi har registrert færre enn 16 systemførekomstar. Dette gjeld Fedje, Fitjar, Fusa, Granvin, Samnanger og Tysnes. Det er grunn til å tro at datagrunnlaget frå desse kommunane ikkje er komplett. Vi må samtidig ta utgangspunkt i at det i mange kommunar kan være system som har blitt gløymd i svara og at talet på system i Hordaland dermed er høgare enn i denne rapporten. Vi har satt talet på etterslepet i våre eigarkommunar til 178 (237 avslutta minus 59 deponerte). Dette talet er ikkje heilt nøyaktig. Nokre av uttrekka vi har teke imot er backup av system som fortsatt er i drift i kommunane. I realiteten betyr det at desse ikkje skal trekkjast frå dei avslutta systema. Mange av systema vi har informasjon om frå kommunane har samtidig ukjend status. Altså at vi ikkje veit om systema fortsatt er i bruk i kommunane eller ikkje. Talet på system med ukjend status er 194. Vi må anta at ein del av desse systema er avslutta og at talet på avslutta system og etterslepet truleg er høgare. 5 Der fleire kjelder har dokumentert same systemforekomst, så har vi favorisert data frå den nylegaste kjelden. 9

13 Arbeidsmengde: Uttrekk Det er mange system i Hordaland som er avslutta utan at det har blitt gjort uttrekk frå dei. Det er samtidig ikkje alle kommunane som har avtale med IKA Hordaland om bevaring av elektroniske arkiv. Det er vanskeleg å gje eit estimat på kor mykje arbeid det vil være å ta uttrekk av systema som er avslutta i kommunane og klargjere dei til langtidsbevaring, men vi kan gje eit estimat basert på arbeidsgruppa i Samdok sin rapport. Vi har overført Samdok sitt estimat til status i Hordaland per Arbeidsgruppa gir oss ikkje eksakte tal, men eit intervall med øvre og nedre rammer og slår fast at tida som brukast på å bevare eit system vil variere avhengig av funksjonsområde og kompetansen til den tilsette som utførar jobben. 6 Arbeidsgruppa anslo at det vil ta dei mest kompetente tilsette ca. eit månadsverk (4 vekeverk) å utføre heile arbeidsprosessen. For mindre kompetente tilsette har arbeidsgruppa anslått at det vil ta 6 vekeverk. System totalt Bruk av tid Bruk av tid totalt (eit årsverk = 46 vekeverk) Høg Lav Nedre estimat Øvre estimat kompetanse kompetanse månadsverk (15,5 årsverk) 1044 månadsverk (23,2 årsverk) System med høg bevaringsprioritet Bruk av tid Bruk av tid totalt (eit årsverk = 46 vekeverk) Høg Lav Nedre estimat Øvre estimat kompetanse kompetanse månadsverk (6 årsverk) 414 månadsverk (9 årsverk) Sak/arkivsystem Bruk av tid Bruk av tid totalt (eit årsverk = 46 vekeverk) Høg Lav Nedre estimat Øvre estimat kompetanse kompetanse månadsverk (4 årsverk) 276 månadsverk (6 årsverk) 6 IT-arkivarene som har deltatt i arbeidsgruppa har beskrive arbeidsprossesen på følgjande måte (side 28): (8 punkt) «-Forberedende kontakt med arkivskaper - Ta uttrekket (gjøres enten av IT-arkivar i KAI eller konsulent) - Mottak og testing: Mottak av SIP, registrering, virussjekk etc. - Tekniske analyser av avleveringen - Produksjon av tekniske metadata/addml - Kontroll av samsvar mellom data og tekniske metadata - Produksjon av AIP - Evt. produksjon av DIP» 10

14 Andre system Bruk av tid Bruk av tid totalt (eit årsverk = 46 vekeverk) Høg Lav Nedre estimat Øvre estimat kompetanse kompetanse månadsverk (5,4 årsverk) 378 månadsverk (8,2 årsverk) Dersom vi tar utgangspunkt i Samdok sin metodikk for å rekne ut kor mange årsverk det vil ta å klargjere dei elektroniske arkiva for langtidsbevaring så viser det seg at det er snakk om mange årsverk og vi må rekne med at mange bevaringsverdige system kjem til å bli avslutta i samband med kommunereforma. Talet på avslutta system kjem derfor til å stige meir enn normalt dei neste åra. Arbeidsgruppa har også gitt eit estimat på kostnadar etter to scenario. Dersom internt tilsette skal utføre arbeidet anslår dei at det vil koste per år. Dersom vi overfører denne kostnadsramma til vår kartlegging viser det seg at det vil koste 12,4 millionar å bevare alle 128 systema basert på nedre estimat og 18,5 millionar basert på øvre estimat dersom oppgåva skal utførast av internt tilsette. Scenario to er bruk av eksterne konsulentar. Arbeidsgruppa reknar med at dei skal ha ein timepris på 1500,- (46 veker per år). Noko som vil gje ei betydeleg høgare kostnadsramme enn med internt tilsette. Vi vil påpeike at desse utrekningane er basert på etterslepet som allereie eksisterer i våre eigarkommunar i dag. Store endringar i kommunane i dei kommande åra kan føre til at etterslepet veks betrakteleg. 11

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side Nr. 1/88 25. januar 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Framskriving av folkemengda, 1987-2050 (K) 1 23 Grunnskolar, 1. oktober 1987 (K) 14 23 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 15 26 Overformynderia.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 3944804 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Presentasjon av SAMDOK prosjektet: Digitalt skapt materiale i kommunal sektor 1985 2010. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Presentasjon av SAMDOK prosjektet: Digitalt skapt materiale i kommunal sektor 1985 2010. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Presentasjon av SAMDOK prosjektet: Digitalt skapt materiale i kommunal sektor 1985 2010 Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Før jeg begynner husk stikkordet KVALIFISERT ESTIMAT SAMDOK PROSJEKTET

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012 Ajourført

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Bedrifter i Hardanger

Bedrifter i Hardanger Bedrifter i Hardanger 211 216 25 234 2 1948 1739 1729 188 1853 15 Alle næringar Utan tilsette 1 162 154 163 163 176 116 Alle næringar Med tilsette 5 211 212 213 214 215 216 Bedrifter i Hardanger 211 216

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 6031922 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5916008 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring.

Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring. Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring Kulturminneloven - 1 lovens formål: Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet

Detaljer

Prosjektplan

Prosjektplan Prosjektplan 2016-2018 Kartlegging, effektivisering og digitalisering av arkiv i Fjell, Sund og Øygarden kommune Samanslåing av Fjell, Sund & Øygarden kommune Innhaldsfortegnelse Bakgrunn og mål... 3 Organisering...

Detaljer

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr. 17-09 Desember 2009 Kjøpesenterstatistikk I Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Arealpolitikk og jordvern

Arealpolitikk og jordvern Arealpolitikk og jordvern Kommunekonferanse Bergen, 28-29- oktober 2008 Seniorrådgiver Erik Anders Aurbakken, SLF Statens landbruksforvaltning Forvalter virkemidler gjennomfører landbrukspolitikken Jordbruksavtalen

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND Om Hordaland fylke Kysten av Hordaland var i norrøn tid kjend som Hǫrðafýlki. Før 1919 var namnet på Hordaland fylke «Søndre Bergenhus amt». Namnet «Hordaland» kjem av folkenamnet Hǫrðar. Hǫrðar er ei

Detaljer

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Næringsbarometeret for Hordaland, mai 2015 Utvikling i samla forventingsindeks i ulike delar av fylket frå mai 2014 til mai 2015 Oljenedturen

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

Testverktøy Status og videre tanker

Testverktøy Status og videre tanker Testverktøy Status og videre tanker Terje Pettersen-Dahl Seksjon for Digitalt Depot Riksarkivet KDRS konferansen Trondheim 13. november 2014 1 Status Mange verktøy 2 Proteus for Noark-3 ArkN4 for Noark-4

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2014

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2014 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/19571-68 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.10.2014 Den kulturelle

Detaljer

Produksjonslinje for bevaring og formidling av elektroniske arkiv fra kommunal sektor KDRS RIKSARKIVARENS ARKIVUTVIKLINGSMIDLER

Produksjonslinje for bevaring og formidling av elektroniske arkiv fra kommunal sektor KDRS RIKSARKIVARENS ARKIVUTVIKLINGSMIDLER Produksjonslinje for bevaring og formidling av elektroniske arkiv fra kommunal sektor KDRS RIKSARKIVARENS ARKIVUTVIKLINGSMIDLER Min bakgrunn Utdanning Yrkeserfaring Bakgrunn for prosjektet Forprosjekt

Detaljer

En presentasjon av SAMDOK prosjektet: Digitalt skapt materiale i kommunal sektor 1985 2010. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

En presentasjon av SAMDOK prosjektet: Digitalt skapt materiale i kommunal sektor 1985 2010. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS En presentasjon av SAMDOK prosjektet: Digitalt skapt materiale i kommunal sektor 1985 2010 Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Før jeg begynner husk stikkordet: KVALIFISERT ESTIMAT SAMDOK

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Hardanger/Voss 15.03.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Foto: Creativ Commons CC - Daryl Fritz DU r appo rt A Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Nr. 9-15 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Seksjon for forsking, internasjonalisering

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hordaland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Stian Skår Ludvigsen, PhD Spesialrådgjevar Analyse, utgreiing og dokumentasjon Regionalavdelinga Hordaland fylkeskommune Korleis måler vi

Detaljer

Digitaliseringsfylket Hordaland

Digitaliseringsfylket Hordaland NOTAT TIL DISKUSJON PÅ STRATEGIKONFERANSEN 23. JANUAR 2018 Digitaliseringsfylket Hordaland Dette notatet blir sendt alle kommunar og fylkeskommunen i Hordaland. Føremålet er å formidle ein mulegheit og

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Nordhordland Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Nordhordland Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Nordhordland 26.04.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1)

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Bevaringsutfordringen : Nasjonale SAMDOK-tall og situasjonen i Rogaland. v/sigve Espeland, IKA Rogaland

Bevaringsutfordringen : Nasjonale SAMDOK-tall og situasjonen i Rogaland. v/sigve Espeland, IKA Rogaland Bevaringsutfordringen 1985-2017: Nasjonale SAMDOK-tall og situasjonen i Rogaland v/sigve Espeland, IKA Rogaland SAMDOK PROSJEKTET 2014-2017 «Samdok-prosjektet vart etablert av Riksarkivaren våren 2013

Detaljer

Innhald: Side 2 av 11

Innhald: Side 2 av 11 Årsrapport 2013 Innhald: Selskapet sin administrasjon 2013:... 3 Styret etter 16. april 2013:... 3 Tilsette i selskapet:... 3 Eksterne tenester... 3 Rekneskap og økonomi... 3 Arbeidsforhold... 3 Tabell

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område SAKSHANDSAMAR Even Gaukstad Kristi Vindedal VÅR REF. 13/03111-5 ARK. 351.8 Forvaltningsarkivet DYKKAR REF. INNVALSTELEFON +47 98202846 DYKKAR DATO VÅR DATO 27.05.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre?

Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? KS rådmannssamling 22. januar 2018 Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? Rune Haugsdal, fylkesrådmann Samskape betre? Felles mål Kjenne Respektere Gjennomføre Forventing 23.01.2018

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Eks. på uttrekk fra fagsystem inkl. dokumenter. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Eks. på uttrekk fra fagsystem inkl. dokumenter. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Eks. på uttrekk fra fagsystem inkl. dokumenter Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Riksrevisjonen om fagsystem i kommunal sektor "Elektroniske systemer Undersøkelsen viser at mange elektroniske

Detaljer

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Status e-resept og videre arbeid HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Bakgrunn for e-resept Effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TENESTE I HORDALAND Årsmelding 2014 Årsplan 2015

SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TENESTE I HORDALAND Årsmelding 2014 Årsplan 2015 SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TENESTE I HORDALAND Årsmelding 2014 Årsplan 2015 Syns- og Audiopedagogisk Senter (fra 01.03.2015: ) Adresse: Møllendalsveien 1A, 5009 Bergen Sentralbord: 53 03 72 50 E-post synogaudio@bergen.kommune.no

Detaljer

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland - Ei kartlegging av bruken av organisert fysisk aktivitet i skuletida utanom kroppsøvingsfaget og friminutta Høgskulelektor Trond

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ELDREOMSORGA 1998-2001 (2002)

HANDLINGSPLAN FOR ELDREOMSORGA 1998-2001 (2002) Fylkesmannen og Fylkeslegen i Hordaland HANDLINGSPLAN FOR ELDREOMSORGA 1998-2001 (2002) Sluttrapport for Hordaland Utarbeidd av Fylkesmannen i Hordaland i samarbeid med Fylkeslegen i Hordaland på oppdrag

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet:

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet: Dette dokumentet viser datagrunnlaget for Odda sjukehus sitt opptaksområde for 2015, slik det ble utarbeidd våren 2016 for prosjektet «Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan

Detaljer

Fremadrettet bevarings- og kassasjonsplan - et eksempel fra virkeligheten

Fremadrettet bevarings- og kassasjonsplan - et eksempel fra virkeligheten Fremadrettet bevarings- og kassasjonsplan - et eksempel fra virkeligheten Medlemsmøte norsk arkivråd region vest 5.Juni 2012 Trude Fjæran Tveit seniorrådgiver arkiv NIFES Nasjonalt institutt for ernærings-

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 014 PRIORITERT OPPGAVE () Digitalt skapt materiale i kommunal sektor 1985 til 010 kartlegging Utarbeidet av Arbeidsgruppa v/ingrid Nøstberg, Arne-Kristian Groven

Detaljer

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Fortsatt under trendvekst klare regionale forskjeller Indikator på 0,5 samsvarer

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule

Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule Spørjeundersøking Juni 2010 AUD- rapport nr. 5-2010 Innhald: Samandrag... 3 Bakgrunn... 5 Metode... 5 Val av skule... 7 Informasjon om skulen... 15 Val av

Detaljer

Kompetanse og utdanning. Kva krevst det av arkivtenesta?

Kompetanse og utdanning. Kva krevst det av arkivtenesta? Kompetanse og utdanning Kva krevst det av arkivtenesta? T.d.: Kommunereforma og arkivet Kva skal skje med arkiva dersom to eller fleire kommunar blitt sått saman? Arkiva i alle einingar som blir påverka

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 PRIORITERT OPPGAVE Arkiv i e-forvaltning (3b) Synkron avlevering (STAT) /Statens kartverk Utarbeidet av Tor Anton Gaarder og Rapportdato 1 av 6 OPPGAVE Ansvarlig

Detaljer

Kopi av Prosjektsøknad-2015.xls A B C D E F G H I J K L M

Kopi av Prosjektsøknad-2015.xls A B C D E F G H I J K L M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28!""! "" #""! # $" % &' % ( $ ' Kommune- Kommunereform i Sunnhordland. Nr. 12 % 200 200 struktur Kommunestruktur Nordhordland. Nr.

Detaljer

Nytt inntektssystem HORDALAND

Nytt inntektssystem HORDALAND Nytt inntektssystem HORDALAND Målet for inntektssystemet Bidra til at kommuner/fylkeskommuner blir satt i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere Utjevning av strukturelle kostnader

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Utfordringer med dagens og fremtidige slammengder på Vestlandet. Miljøvernsjef Kjell Kvingedal Slamløsninger for Vestlandet

Utfordringer med dagens og fremtidige slammengder på Vestlandet. Miljøvernsjef Kjell Kvingedal Slamløsninger for Vestlandet Utfordringer med dagens og fremtidige slammengder på Vestlandet Miljøvernsjef Kjell Kvingedal Slamløsninger for Vestlandet 25. - 26. mai 2016 1 Vi trenger en samlet strategi for Vestlandet Det blir skjerpede

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 - ei oppsummering Desember 2009 AUD-rapport nr. 16-09 Oppsummering av Næringsanalyse for Hordaland 2009 Telemarksforsking har på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune, utarbeidd

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

HORDA LAND. Referat fra e-post votering Fylkesstyret. A. Landsmøtedelegat fordeling i Hordaland. Votering gjort i tidsrommet:

HORDA LAND. Referat fra e-post votering Fylkesstyret. A. Landsmøtedelegat fordeling i Hordaland. Votering gjort i tidsrommet: HORDA LAND Referat fra e-post votering Fylkesstyret Votering gjort i tidsrommet: 28-29.april 2017 Sak 27/17 LM delegater Sak 22/17 B. ble utsatt frå sist fylkesstyremøte 13.3: A. Landsmøtedelegat fordeling

Detaljer

Aktuelt på arkivfronten Solfrid Kjærran og Sveinung Meyer Svendsen

Aktuelt på arkivfronten Solfrid Kjærran og Sveinung Meyer Svendsen Aktuelt på arkivfronten Solfrid Kjærran og Sveinung Meyer Svendsen 20. april 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen ARKIVPLAN.NO Hva er nytt? Venstremeny låst til hvilket innholdstre

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Om samdokprosjektet DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning Gunnar Urtegaard 1.10.2013 SAMDOK-prosjektet Samla samfunnsdokumentasjon (SAMDOK) Målet gjeld uavhengig av om arkiva

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 14.05.2009 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Kommunestyresalen Møte vart leia av Liv Kari Eskeland Til stades: Namn Funksjon Representerer Aud Berit Alsaker Haynes Medlem

Detaljer

Inntektssystemet, høring. Høringsfrist

Inntektssystemet, høring. Høringsfrist Inntektssystemet, høring Høringsfrist 01.03.2016 Inntektssystemet Inntektssystemet består av følgende element: Innbyggertilskudd m/ utgiftsutjevning, inntektsgarantiordning og skatteutjevning Regionalpolitiske

Detaljer

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Bostedsløse 2016 Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Evelyn Dyb OsloMet Storbyuniversitetet i Oslo Tlf. 45023677 Evelyn.dyb@nibr.hioa.no

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/6750-39 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Elin Molven Wilhelmsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 12.10.2016

Detaljer

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Beredskap langs hele produksjonskjeden fra fjord og jord

Detaljer

Etablere elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og

Etablere elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og Etablere elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og Klikk for å redigere undertittelstil i malen helseforetak Prosjektleder Sidsel Sunde-Tveit vestlandsloftet@bergen.kom

Detaljer

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Organisasjonsnr.971348496 Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 40 5783 EIDFJORD Organisasjonsnr.

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Askøy Austevoll Austrheim Fedje Fjell Fusa Granvin Kvam Lindås Masfjorden Meland Modalen Os Osterøy

Detaljer

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland Fiskeriverksemd i Hordaland August 2009 AUD- rapport nr. 9-09 INNHALD: Side: Innleiing... 2 Fiskerimiljøet i Hordaland konsentrert til Austevoll, Bømlo og Sund... 3 Lite ilandføring av fisk til Hordaland...

Detaljer

Hva gjør vi med sykefraværet?

Hva gjør vi med sykefraværet? Hva gjør vi med sykefraværet? Statsetatene sitt møte med kommunene, Solstrand Hotel & Bad 19. november 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland Brutto arbeidsledighet pr kommune, oktober

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

OPPGAVER KNYTT TIL UTARBEIDING AV PROSEDYRAR

OPPGAVER KNYTT TIL UTARBEIDING AV PROSEDYRAR ROP FORLØPET HELSE BERGEN HAUGESUND 12.06.2014 Torhild Jørgensen Seksjonsleder, seksjon Samhandling Avdeling for rusmedisin Ola Jøsendal Avdelingsdirektør Avdeling for rusmedisin ORGANISERING Det blei

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 2014 Foto på framsida: Eva Mostraum, flickr CC - 17. mai i Bergen. Hordaland i tal Nr. 1-2014 3 Forord Folketalet i Hordaland held fram med å stige. Hordaland

Detaljer

Sluttrapport: Avlevering av arkiv frå perioden

Sluttrapport: Avlevering av arkiv frå perioden Sluttrapport: Avlevering av arkiv frå perioden 1965 1985 Innleiing Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS har i 2013 og 2014 gjennomført eit prosjekt med følgjande målsetting: listeføre og kartlegge ordningsbehov

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Ullensvang, 2. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Ullensvang, 2. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Ullensvang, 2. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom

Detaljer