ÅRSRAPPORT 2015 ELEKTROFORENINGEN (EFO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2015 ELEKTROFORENINGEN (EFO)"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2015 ELEKTROFORENINGEN (EFO) «FRAMTIDEN ER ELEKTRISK SPESIELT FOR OSS SOM LIKER SPENNING»

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold KJÆRE MEDLEMMER 1 STYRETS BERETNING 3 VÅ RE VIRKSOMHETSOMRÅ DER 6 ORGÅNISÅSJON 10 REGNSKÅP FOR NOTER TIL REGNSKÅP BUDSJETT REVISORS BERETNING 18 PROGRÅM FOR KONTÅKTINFORMÅSJON 24

3 KJÆRE MEDLEMMER KJÆRE MEDLEMMER 2015 ET ÅR MED HØY AKTIVITET OG MANGE ENDRINGER 2015 har vært et a r med høyt aktivitetsniva i EFO, og i denne a rsrapporten ser vi frem til a gi va re medlemmer et innblikk i noen av de mange sakene som har sta tt pa dagsorden i løpet av a ret. Selv kom jeg inn i organisasjonen helt pa tampen av a ret, da jeg tiltra dte som ny administrerende direktør 1. november. Jeg tørr likevel a si at jeg er stolt over det EFO har levert, og gleder meg til a lede arbeidet med a bygge videre pa dette fundamentet. Vi har gjort noen endringer i dette dokumentet i forhold til tidligere a rsrapporter, og vi ha per disse blir godt mottatt. Neste a r ønsker vi a ta endringene enda ett steg videre, slik at vi fa r mer fokus pa virkningene EFO har bidratt til a oppna. Som ellers rundt alt vi gjør ønsker vi gjerne tilbakemeldinger, da ogsa a rsrapporten er noe vi ha per alltid vil bli litt bedre fra a r til a r. EFO har endret seg betydelig den siste tiden, noe som har vært et uttalt ønske fra medlemmene og som har vært drevet fremover av et ambisiøst og engasjert styre, samt min forgjenger og mangea rig EFO-leder, Jens- Dag Vatndal. ELEKTROFORENINGENS TRE PILLARER EFO er i dag bygget opp rundt tre pillarer EFObasen Statistikk Næringspolitikk. EFObasen har lenge har vært et viktig fundament i foreningen, og vil være det ogsa fremover. I løpet av 2015 er det derfor gjort mange tiltak for a videreutvikle og styrke basen. Herunder vil jeg særlig trekke frem arbeidet med a berike databasen med egenskaper gjennom ETIM, der EFO ogsa har tatt en nøkkelrolle som Norges representant i ETIMs internasjonale organisasjon. Det er tilsatt en egen prosjektleder for ETIM i EFOs sekreteriat. Videre har det i 2015 skjedd mye for a utvikle statistikksatsingen og foreningens næringspolitiske arbeid. Begge omra dene er betydelig styrket etter ønske fra medlemmene og strategiske beslutninger i styret, og det det er tilsatt nye ansatte i EFOs sekretariat pa begge omra dene. Som dere vil se i denne a rsrapporten har dette arbeidet allerede gitt konkrete resultater, og her forventer vi mye ogsa fremover. «FIT FOR FUTURE» OG ENGASJERTE MEDLEMMER Styrkningen av sekretariatet gjør at EFO na har et noe høyere kostnadsniva enn tidligere. Dette er ikke dramatisk, og tvert imot en ønsket utvikling som følge av de strategiske beslutninger styret har fattet. Det har vært investert mye i oppgradering av EFObasen noe som gjør at vi har høye avskrivninger. Foreningen Side 1

4 KJÆRE MEDLEMMER har en sunn økonomi som gjør at det er uproblematisk med ett eller to a r hvor driften ga r med underskudd for a ha ndtere disse avskrivningene. Det er et høyt engasjement blant medlemmene i EFO, noe blant annet deltakelsen pa møtene i EFOs mange underutvalg, styrer og faggrupper viser. Sammen med et kompetent sekretariat gir dette et godt grunnlag for videre drift og utvikling. «Framtiden er elektrisk spesielt for oss som liker spenning» og EFO skal gjøre sitt for at va re medlemmer har en sentral rolle og store muligheter i den fremtiden. Frank Jaegtnes Ådministrerende direktør Oslo, Side 2

5 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Side 3

6 STYRETS BERETNING Side 4

7 STYRETS BERETNING Side 5

8 VÅRE VIRKSOMHETSOMRÅDER VÅ RE VIRKSOMHETSOMRÅ DER EFOBASEN Det er et ma l at EFObasen skal være den foretrukne varedatabasen for elektroprodukter. EFO jobber derfor kontinuerlig med a videreutvikle og basen i henhold til va re medlemmers ønsker og va re kunders behov. EFO har høyt fokus pa a bista va re medlemmer og kunder i deres arbeid med EFObasen, og det ble i løpet av 2015 avholdt ca. 25 EFObase-kurs. Gjennom EFObase-utvalget bidrar foreningens medlemmer aktivt til utviklingen av basen. EFObasen 3.0 I 2015 ble det startet opp et arbeid med utvikling av EFObasen 3.0, med ma l om lansering i første halvdel Dette er en oppgradering av tidligere database, med ma l om et bedre brukergrensesnitt og bedre brukeropplevelse for va re medlemmer og kunder. EFObasen 3.0 er utviklet i en plattform hvor BIM-felt og enklere brukertilpasset overføring av produktdata, bilder og dokumenter er sentralt. ETIM EFO representerer Norge i ETIM International, og har sa ledes eierskapet til ETIM i Norge. I 2. halva r 2015 ble det tilsatt en egen prosjektleder for ETIM i EFOs sekreteriat, som har ansvar for a integrere ETIM i EFObasen. Det er ogsa jobbet med a bygge allianser med NOBB og NRFbasen slik at alle tar i bruk ETIM. IFD SignON Med støtte fra Innovasjon Norge har EFO, NRF og Norsk Byggtjeneste utviklet kundeløsningen IFD SignON. Løsningen ble annonsert i 2. halvdel av 2015, og skal bidra til a gjøre de tre organisasjonenes varedatabaser søkbare for sluttkunder. Det gjensta r imidlertid noe arbeid pa innholdssiden knyttet til produktegenskaper, noe som har medført at svært fa foreløpig har tatt løsningen i bruk. STATISTIKKER I 2. halva r 2015 ble det tilsatt en egen bransjeanalytiker i EFOs sekretariat, og det er satt i gang revisjon av statistikkene med tanke pa a styrke kvaliteten og videreutvikle dem i forhold til medlemmenes behov. Etter ønske fra medlemmene er ogsa fokuset pa markeds- og bransjeanalyse styrket. Side 6

9 VÅRE VIRKSOMHETSOMRÅDER Salgsstatistikker Hensikten med EFO salgsstatistikker er som et av flere verktøy a gi et bilde for i best mulig grad forsta markedets utvikling. Mot slutten av 2014 ble det besluttet a ikke videreføre Nøkkeltalls- og Lønnsstatistikken. I 2015 var det to salgsstatistikker; Grossiststatistikken og Produsent/Importørstatistikken. I PI-statistikken er det etablert fire segmentstatistikker som har en utvidet detaljeringsgrad. Markedsinformasjon I den hensikt a holde medlemmene oppdaterte pa markedsprognoser videreførte EFO i 2015 samarbeidet med Prognosesenteret. Det ble ogsa gjennomført en markeds- og bransjeanalyse i samarbeid med konsulentselskapet Varde Hartmark, som ble presentert pa EFOs julemøte og distribuert til alle medlemmer. Utvikling fra 2014 til 2015 I et a r der den generelle prisstigningen var pa 2,3%, hadde PI-statistikken en vekst pa 3,9% og G- statistikken en vekst pa 4,7%. Dette viser et bilde av en bransje som har moderat vekst i en periode med lav prisstigning. Utviklingen i Bygg- og anleggsbransjen er viktig for utviklingen i den elektrotekniske bransjen. I 2015 var det en solid økning i antall igangsettingstillatelser pa boligbygg, og en svak nedgang i igangsettingstillatelser pa yrkesbygg. Nedgangen i oljeprisen sakket ned i 2015, men det store utslaget for EFOs samlede medlemsmasse har latt vente pa seg. For øvrig vises det til Varde Hartmarks markedsanalyse som beskriver utviklingen i verdikjeden. NÆRINGSPOLITIKK EFOs næringspolitiske arbeid har som ma l a bidra til a styrke elektrobransjens rammebetingelser og synlighet. Til a lede arbeidet ble det i 1. halva r 2015 tilsatt en egen fagdirektør næringspolitikk i EFOs sekretariat. Næringspolitikk sta r høyt pa dagsorden i EFOs hovedstyre og i næringspolitisk utvalg, og har i tillegg vært tema i de fleste av EFOs øvrige organer. Det er i løpet av 2015 utarbeidet en egen næringspolitisk handlingsplan som fastsetter ma l, strategier og tiltak for det næringspolitiske arbeidet. Samarbeid og allianser EFO har lenge hatt et nært samarbeid med Nelfo om næringspolitikk, og dette er videreført i Fagdirektør næringspolitikk har to dager i uken hatt kontorsted hos Nelfo for a sikre tett og a pen informasjonsflyt mellom organisasjonene. Mens næringspolitikk er et relativt sett nytt satsingsomra de for EFO har Nelfo jobbet lenge med dette, og EFO nyter derfor godt av a ta del i deres erfaring og organisasjon. Side 7

10 VÅRE VIRKSOMHETSOMRÅDER Det har ogsa vært et fokus i 2015 a utvide EFOs kontaktnett og finne flere samarbeidspartnere. EFO har tatt aktiv del i Elektroforums næringspolitiske utvalg, og vi har innga tt en formell samarbeidsavtale med miljøstiftelsen Zero. Miljøorganisasjonene har høy troverdighet na r de snakker om fordelene ved elektrifisering, og disse anses derfor som en strategisk svært viktig samarbeidspartner for EFO Foto: Per Øyvind Vinje (EFO) og Marius Holm (Zero) innga r samarbeidsavtale Konkrete saker Den viktigste næringspolitiske saken for EFO i 2015 var regjeringens utarbeidelse av nye energikrav til TEK10. Det ble arbeidet ma lbevisst for a renvaske strømmen som oppvarmingskilde, og for a fa økt fokus i energikravene pa tekniske løsninger, styringssytemer og nye belysningskrav. Gjennom høringsuttalelser, deltakelse pa høringer, medieoppslag i Åftenposten og Teknisk Ukeblad m.fl og en rekke møter med politikere og byra krati var det med stor glede vi mot slutten av a ret kunne konstatere at vi hadde fa tt gjennomslag for mange av va re forslag. Åller viktigst var det at det med de nye energikravene i mye større grad enn før na er a pnet for bruk av elektrisitet til oppvarming. EFO har ogsa vært engasjert i en rekke andre saker som er viktige for va re medlemmer, og har blant annet ga tt i bresjen for en bred allianse som har tatt til ordet for a fjerne tilknytningsplikten for fjernvarme. Åv andre saker kan nevnes utrullingen av ÅMS, forslag fra NVE om a endre nettariffene, forslag om endringer i økodesignforskriften og innspill til regjeringens arbeid med energimeldingen. EFO var ogsa svært aktiv ifm Stortingets arbeid med statsbudsjettet, og deltok pa høringer i flere av stortingskomiteene. Side 8

11 VÅRE VIRKSOMHETSOMRÅDER EKSTERN REPRESENTASJON EFO er medlem, medeier eller samarbeidspart i en rekke ulike organisasjoner og selskaper. Her følger en oversikt over hvem som har representert EFO i ulike fora i Renas Geir Bjørnstad (leder i PI-gruppen) og Jens-Dag Vatndal er EFOs representanter i Renas styre, mens Erik Gjemdal (styremedlem i EFOs hovedstyre) er varamedlem. IFDSignon Jens-Dag Vatndal har sittet som representant i styret til IFDSignon. Frank Jaegtnes overtok denne rollen ved lederskiftet i EFO. Elektroforum Jens-Dag Vatndal har i perioden sittet som EFO er representant i Elektroforums styre. Frank Jaegtnes overtok denne rollen ved lederskiftet i EFO. Pa l Mathisen var varamann, men ble erstattet av Endre Espeseth na r Endre overtok som styreleder i EFO. Per Øyvind Voie har representert EFO i Elektroforums næringspolitiske utvalg. NEMKO Geir Bjørnstad er EFOs representant i Nemkos ra d. Side 9

12 ORGANISASJON ORGÅNISÅSJON SEKRETARIATET Ved utgangen av 2015 besto sekretariatet av følgende: Frank Jaegtnes - Ådministrerende direktør (begynte ) Ruth Solveig Opsahl - Sekretær Phillip Tran - Prosjektleder EFObasen Per Øyvind Voie - Fagdirektør næringspolitikk (begynte ) Pa l Kristian Granholt - Bransjeanalytiker (begynte ) Knut Vibstad - Prosjektleder ETIM (begynte ) Regnskapsfører - Resultat Regnskapsservice ÅS Revisjon - KPMG MEDLEMMSBEDRIFTER Per hadde Elektroforeningen totalt 130 medlemsbedrifter etter følgende fordeling: Produsenter (P): 25 Importører (I): 93 Grossister (G): 12 Sum (P+I+G) 130 Følgende bedrifter ble nye medlemmer i 2015: o o o o TEK Electric ÅS Elteco ÅS Urmet ÅS Sebra Light ÅS Side 10

13 ORGANISASJON ÆRESMEDLEMMER: EFO har fem æresmedlemmer som ogsa er del av «Den Gyldne Gnist». Disse er: o Markus Holden o Kjell T. Olsen o Rune W. Marki o Bjørn Åmundsen og o Jens-Dag Vatndal (utnevnt pa julemøtet 5. desember 2015) Foto : Elektroforeningens mangea rige leder Jens- Dag Vatndal blir utnevnt til Æresmedlem i Den Gyldne Gnist ved julemøtet den 5. desember, GENERALFORSAMLING OG TILLITSVALGTE I 2015 Den ordinære Generalforsamlingen ble avholdt pa Hotel Continental tirsdag 28. april Det møtte 48 representanter fra 27 medlemsbedrifter med til sammen 92 stemmer registrert. Det var ingen saker ut over de faste saker til behandling. Valgene ga følgende utfall: HOVEDSTYRET: Styreleder: Pa l Mathisen ELKO ÅS Gjenvalg 1 a r Medlem: Endre Espeseth Onninen ÅS Gjenvalg 2 a r Medlem: Erik Gjemdal Nexans Norway ÅS Ikke pa valg 1 a r Medlem: Geir Åronsen Elektroskandia Norge ÅS Ikke pa valg 1 a r Medlem: Lederne i PI- og G-styret Mot slutten av 2015 trakk Pa l Mathisen seg som styreleder grunnet jobbskifte. Styret valgte da Endre Espeseth som fungerende styreleder frem til generalforsamlingen Side 11

14 ORGANISASJON GRUPPESTYRER: PRODUSENT-/IMPORTØRSTYRET: Leder: Geir Bjørnstad DEFÅ ÅS Gjenvalg 2 a r Medlem: Jon Helsingeng Eaton Electric ÅS Ny 1 a r Medlem: Ola M. Storrusten Miltronic ÅS Ny 2 a r Medlem: Leder i Lysstyret GROSSISTSTYRET: Leder: Morten Harsem Åhlsell Norge ÅS Ikke pa valg 1 a r Medlem: Lars Hamborg Otra Norge ÅS Gjenvalg 2 a r Medlem: Hege Åmundsen E. Bergga rd Åmundsen & Co ÅS Gjenvalg 2 a r Morten Harsem trakk seg i løpet av a ret som leder grunnet jobbskifte. Styret valgte da Geir Åronsen som fungerende styreleder frem til generalforsamlingen LYSSTYRET: Leder: Geir Skeie Glamox ÅSÅ Ikke pa valg 1 a r Medlem: Svein Eriksen DEFÅ Lighting ÅS Gjenvalg 2 a r Medlem: Cato Johannessen Osram ÅS Ikke pa valg 1 a r Medlem: Ny 2 a r VALGKOMITE - ETTER INNSTILLING FRA HOVEDSTYRET: Leder: Bjørn Åmundsen Bergga rd Åmundsen & Co. Å Gjenvalg 3 a r Medlem: Jan Olav Wammer ÅBB ÅS Ikke pa valg 1 a r Medlem: Jack Åndresen Onninen ÅS Ikke pa valg 2 a r Side 12

15 REGNSKAP FOR 2015 REGNSKÅP FOR 2015 Side 13

16 REGNSKAP FOR 2015 Side 14

17 NOTER TIL REGNSKAP 2015 NOTER TIL REGNSKÅP 2015 REGNSKAPSPRINSIPPER, VESENTLIGE REGNSKAPSPOSTER Å rsregnskapet besta r av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for sma foretak. Å rsregnskapet er basert pa de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt pa økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. INNTEKTSFØRINGS- OG KOSTNADSFØRINGSTIDSPUNKT, - SAMMENSTILLING Inntekt resultatføres som hovedregel na r den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt pa leveringstidspunktet ved salg av tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres na r de pa løper. FORDRINGER Fordringer er oppført til pa lydende med fradrag for forventede tap. NOTER 1. EFObasen hadde noe økte inntekter etter reduksjon a ret før grunnetopprydding av utga tte produkter. 2. Serviceavgiften for medlemmene er uttrykk for en stabil medlemsmasse. 3. Åndre inntekter er i hovedsak egenandel middager i forbindelse med generalforsamling og julemøte. 4. Flere ansettelser i løpet av a ret samt noe overlapp mellom ny og avtroppende leder. 5. Åvskrivninger og varige driftsmidler: Side 15

18 NOTER TIL REGNSKAP EFO satte ut drift at IT løsning til Iterum ÅS. 7. Budsjettert oppgradering av statistikkprogrammer som ble utsatt til Diverse innkjøp av datautstyr og vedlikehold programvare. 9. Åvvik kostnader til regnskap, revisjon og honorarer: Virkelig forbruk Budsjett Regnskap kr ,80 kr ,00 Revisjon " ,00 " ,00 Åndre " ,40 " ,00 SUM kr. 153,925,20 kr , Økt reiseaktivitet i forbindelse med deltakelse i ETIM International sine tekniske komitemøter. 11. EFO er medlem i ETIM International for a sikre at medlemsbedriftene fa r en samkjørt internasjonal klassifisering av produktene i EFObasen og egne varedatabaser for effektiv utveksling av varedata. Kontingent ogsa til EUEW, NEF og Lyskultur. 12. EFO har i 2015 tatt større andel av kostnadene ved felles møter og middager. 13. Næringspolitikk omfatter her bransjeanalyse (Varde Hartmark rapport), deltakelse i Washingtonprogram samt samarbeidsavtale med Zero 14. Kundefordringer som i er fakturert i desember 2015 og forfaller til betaling i januar 2016 og utesta ende for EFObasen som ikke er betalt ved forfall. 15. La n til IFD SignOn fra hver av partene pa kr i utviklingsfasen av prosjektet. 16. Ingen merknad 17. Leverandørgjeld er fakturaer som forfaller til betaling i januar Side 16

19 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2016 Budsjett for 2016 (gjengitt i høyre kolonne i Regnskap for 2015, side 13) viser et underskudd pa kr Dette skyldes økt kostnadsmasse pa personellsiden samt en del oppgradringstiltak i forhold til infrastruktur og systemer. Inntektsgrunnlaget er stabilt og vil heller ikke endre seg noe særlig for Egenkapitalen i foreningen er sterk og det er derfor enighet med styret at ekstraordinære kostnader for 2016 og 2017 finansieres ved bruk av oppsparte midler for sa a sikte seg inn mot nullresultater fra Det legges derfor heller ikke opp til noen endring av service- og medlemsavgift i Side 17

20 REVISORS BERETNING REVISORS BERETNING Side 18

21 REVISORS BERETNING Side 19

22 PROGRAM FOR 2016 PROGRÅM FOR 2016 GENERELT EFO vil i frem mot sommeren 2016 utvikle en ny strategi for hvordan foreningen pa best mulig ma te skal ivareta medlemmenes interesser. Som en del av strategiarbeidet skal ogsa verdigrunnlag, grafisk profil samt kommunikasjonsplan utvikles. Det skal ogsa tas en gjennomgang og oppgradering av foreningens IT systemer, herunder kontorstøtte/crm, hjemmesider, statistikkverktøy samt EFObasen. EFObasen Bakgrunn for EFObasen er et ma l om a etablere en felles nøytral varedatabase som skal effektivisere kommunikasjonen mellom leverandører og grossister og redusere kostnadene for produktrelatert informasjon og kommunikasjon i alle ledd. Manglende standarder og formater har vært en hindring for elektronisk utveksling av produktinformasjon, og gjennom buildingsmårt og IFD SignOn har EFObasen innarbeidet den a pne standarden ISO , ogsa kalt IFD. EFObasen er tilrettelagt med egenskapsfelt for leverandørenes produkter etter den samme ISO standarden slik at de kan tas i bruk i BIM na r det kreves av markedsaktørene. EFObasen er videreutviklet, ma lsetningen er a lansere ba de ETIM og oppdatert EFObase 3.0 innen 15. april Dette er et ledd i tilretteleggingen for ETIM klasser sammen med IFC/IFD-data i BIM prosjekter. Videre skal det i løpet av 2016 utarbeides en produktstrategi med et utviklingsløp for hvordan EFObasen skal styrke sin posisjon som elektrobransjens varedatabase. IFD SignOn For a møte markedets krav har EFO sammen med Norsk Byggtjeneste (NOBB-basen) og Norske Rørgrossisters Forening VVS (NRF) etablert et prosjekt, IFD SignOn, som er en felles kommunikasjonsplattform for alle databaser i byggebransjen med a pen IFD-standard i BIM. Innovasjon Norge har delfinansiert utviklingen av kommunikasjonsplattformen og Forsvarsbygg har deltatt som krevende kunde. Partene har ferdigstilt utviklingen og etablerte i 2015 aksjeselskapet IFD SignOn ÅS som fa r ansvaret for med idriftsettelse av kommunikasjonsplattformen. Etter plan skal IFD SignOn lanseres innen sommeren Side 20

23 PROGRAM FOR 2016 ETIM Det forventes a bli et krav at produkteiere skal leverer produktdata etter ETIM klassifisering, og EFO ferdigstiller i løpet av mai en oppgradering av EFObasen der ETIM versjon 6.0 blir implementert. EFO er medlem i ETIM International og deltar pa alle TC-møter og styremøter for a ivareta sine medlemmers interesser for utvikling og bruk av ETIM. EFO har tegnet samarbeidsavtale med Norsk Byggtjeneste i forhold til videre utvikling av ETIM for varehandelen. Det er ogsa et ma l a fa med NRF i ETIM. STATISTIKKER Elektroforeningens statistikker skal gi et godt grunnlag for a forsta markedet og hvordan det utvikler seg. Høsten 2015 ble en bransjeanalytiker ansatt, og ba de de innmeldte omsetningene og prosessene i statistikkarbeidet gjennomga tt. Flere forbedringspunkter ble identifisert og oppdateringer og feilrettinger innføres løpende. I 2016 er det ma l a fa statistikkene mest mulig komplette, ba de med tanke pa medlemmers deltakelse og kvaliteten pa de innmeldte omsetningene. Det gjøres ogsa en overhaling av hele datamodulen som bearbeider statistikkene. I tillegg vil det i 2016 bli fokusert pa at EFO skal utvikle og distribuere egne bransjeanalyser for a bidra til medlemmenes forsta else av hvordan markedet utvikler seg. I 2016 vil innføringen av ETIM-standarden, og koblingen opp mot EFOklasser, gjøre at statistikkene i sin helhet trenger a legges opp mot EFOklasser. Dette betyr i korte trekk at man etter en overgangsperiode ikke lengre vil bruke blokknumre for a identifisere varegrupper i statistikkene, men EFOklasser. I overgangsperioden vil man bruke ba de blokknumre og EFOklasser, dette for a sikre kontinuitet i statistikken slik at man pa et hvert tidspunkt har sammenlignbare data ett a r tilbake i tid. EFO vil bista medlemmene i overføringen. G-statistikk Grossiststatistikken videreføres pa det aggregerte niva et som ble innført i Hvert kvartal skal det meldes inn omsetning i hovedgrupper som settes sammen og tilbakemeldes deltakerne. I tillegg melder grossistene hver ma ned inn en totalsum for omsetningen, og resultatet tilbakemeldes deltakerne. PI-statistikk Produsent/Importør-statistikken videreføres med kvartalsvis innmeldinger og tilbakemeldinger som i Segmentstatistikkene for lysarmatur, lyskilde, nødlys og varmekabel samles sa lenge det er ønske om a fortsette disse statistikkene. Side 21

24 PROGRAM FOR 2016 Markedsinformasjon I den hensikt a holde medlemmene oppdaterte pa markedsprognoser viderefører EFO samarbeidet med Prognosesenteret og sender informasjon om markedsutvikling og forventninger fire ganger i a ret. Samarbeidet med Varde Hartmark er planlagt a fortsette i 2016, med en oppdatering av rapporten fra desember 2015 mot slutten av a ret. NÆRINGSPOLITIKK EFOs næringspolitiske utvalg (NPU) utarbeidet i 2015 en næringspolitisk handlingsplan som fastsetter de overordnende rammene for EFOs næringspolitiske arbeid i I handlingsplanen er det fastsatt følgende overordnede ma l og strategier: Overordnede ma l for det næringspolitiske arbeidet Å bidra til a bevare og utvide EFOs medlemmers nærings- og virksomhetsomra der Sikre at bransjen har gode økonomiske og regulatoriske rammebetingelser Synliggjøre bransjens samfunnsbetydning og samfunnsansvar Sikre utdanning og rekruttering til bransjen Overordnede strategier for det næringspolitiske arbeidet EFO og NELFO har sammenfallende næringspolitiske interesser, og EFOs næringspolitiske arbeid skal derfor ta utgangspunkt i tett samarbeid med NELFO Sannsynligheten for ma loppna else øker na r flere aktører samarbeider, og EFO skal derfor ogsa aktivt søke samarbeid med andre mulige allierte, som for eksempel elektroforum, miljøorganisasjoner, næringsorganisasjoner og boligorganisasjoner EFOs næringspolitiske arbeid skal ha fokus pa løsningene bransjen kan tilby For hvert av ma lene er det utarbeidet konkrete tiltak. Eksempler pa tiltak er videreutvikling av interessegruppen for energieffektivisering, bygging av flere og tettere allianser med naturlige samarbeidspartnere og økt bruk av media for synliggjøring av bransjen. Årbeidet med a gjennomføre disse tiltakene ledes av fagdirektør næringspolitikk i samarbeid med NPU. ORGANISASJONSUTVIKLING EFO har en rekke ulike organer, styrer, utvalg og faggrupper. Styret vil i løpet av 2016 ta initiativ til en gjennomgang av hele organisasjonsstrukturen. Ma let er a sikre en tydelig og hensiktsmessig rollefordeling mellom EFOs ulike organer. Det er ikke planlagt noen endringer i sekretariatet i Side 22

25 MØTEVIRKSOMHET Som følge av gjennomgangen av EFOs organisasjonsstruktur kan det ogsa bli endringer i møtehyppigheten i EFOs ulike interne organer. Inntil videre fortsetter imidlertid møtevirksomheten i disse som normalt. EFO vil i større grad enn før legge opp til flere møter og arrangementer med eksternt fokus. Dette som et ledd i EFOs næringspolitiske arbeid og arbeidet med a synliggjøre bransjen. En viktig strategi i dette arbeidet er a samarbeide med andre aktuelle partnere. EKSTERN REPRESENTASJON EFO vil opprettholde va rt engasjement i Renas, Elektroforum og NEMKO. Eventuelle nye representasjonsoppgaver vil vurderes ihht bidrag til ma loppna else. I 2016 er det igjen tid for Eliaden, og EFO vil arbeide aktivt for at arrangementet i størst mulig grad gir utbytte for va re medlemmer. INTERNASJONALT SAMARBEID Fellestrekkene er store mellom de nordiske landene, og potensialet for læring og kunnskapsutveksling pa tvers av landegrensene i Norden er stort. EFO vil derfor ogsa i 2016 ta aktivt del i det nordiske samarbeidet, særlig na r det kommer til utvikling av EFObasen. Det er ogsa kommet et initiativ fra Sverige om økt fokus pa næringspolitikk, noe EFO er positiv til. EFO vil ogsa videreføre va rt engasjement i den europeiske grossistunion (EUEW), og arbeide for at organisasjonen i større grad enn tidligere kan representere va re næringspolitiske interesser pa europeisk niva. Side 23

26 KONTAKTINFORMASJON KONTÅKTINFORMÅSJON Elektroforeningen Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 17, 5.etg, 0369 OSLO Postadresse: EFO, Postboks 5468 Majorstuen, 0305 OSLO Telefon: Internet: Side 24

ÅRSRAPPORT 2016 «FRAMTIDEN ER ELEKTRISK SPESIELT FOR OSS SOM LIKER SPENNING»

ÅRSRAPPORT 2016 «FRAMTIDEN ER ELEKTRISK SPESIELT FOR OSS SOM LIKER SPENNING» ÅRSRAPPORT 2016 «FRAMTIDEN ER ELEKTRISK SPESIELT FOR OSS SOM LIKER SPENNING» INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold KJÆRE MEDLEMMER 1 STYRETS BERETNING 2 VAÅ RE VIRKSOMHETSOMRAÅ DER 5 ORGANISASJON 9 REGNSKAP FOR

Detaljer

Ide, mål og løsning. Fra egenskap til handelsvare. Jens-Dag Vatndal EFO/IFD SignOn

Ide, mål og løsning. Fra egenskap til handelsvare. Jens-Dag Vatndal EFO/IFD SignOn Fra egenskap til handelsvare Jens-Dag Vatndal EFO/IFD SignOn Ide, mål og løsning buildingsmart Norge ønsket en felles portal mot byggenæringens varedatabaser Prosjektet skulle del-finansieres av Innovasjon

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg 3 Innkalling til årsmøte 4 Årsberetning 2015 8 Regnskapet 2015 Resultatregnskap s. 8 Balanse s. 10 Noteopplysninger s. 12 17 Revisors beretning 19 Innstilling til valg 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening Sak 4 Årsmelding og regnskap 2009 Norsk Havreforening Innhold: Styrets årsmeldning Resultat- og balanseregnskap Noter Utarbeidet i samarbeid med: SRT AS RegnskapsTjeneste Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Resultatregnskap. Norefjell Vann- Og Avløpsselskap AS

Resultatregnskap. Norefjell Vann- Og Avløpsselskap AS Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2014 og driftskostnader 2013 Salgsinntekt 1 10 571 310 8 485 843 Annen driftsinntekt 2 825 9 762 Sum driftsinntekter 10 574 135 8 495 605 Varekostnad 2 2 480 942 2

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Norsk Geologisk Forening - org.nr. 971 376 023 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning RESULTATRAPPORT beløp i 1.000 kr NOTE 31.12.10

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

B-Link. Halvard Gavelstad

B-Link. Halvard Gavelstad B-Link Halvard Gavelstad B-Link AS Kommersielt selskap eid av byggenæringen gjennom NRF, EFO og Norsk Byggtjeneste AS med 1/3 hver Kommunikasjonsplattform som kobler hele verdikjeden til bransjedatabasene:

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Inngangsportal til bygg- og anleggsbransjens produkter. Annonse for 15 år siden :

Inngangsportal til bygg- og anleggsbransjens produkter. Annonse for 15 år siden : Annonse for 15 år siden : Audi A6, 2002 1,9TDI, km 155, grønn med sort/grå int. Tlf 93044665. Haster Inngangsportal til bygg- og anleggsbransjens produkter Hva er IFD? IFD står for International Framework

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes torsdag 21. mars 2013 kl. 18:00 i 2.etg over Kafé Asylet, adresse Grønland 28 TIL

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening Resultatregnskap Akerselven Baatforening Driftsinntekter Note 2015 2014 Medlemskontingent 5 117 054 135 318 Innmeldingsavgift 150 000 135 000 Havneavgift m/opplegg 724 825 692 035 Drift Hovedøya 5 60 100

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS Til aksjeeierne i Nordic Petroleum AS; INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS den 26.4.2012 kl 18:00

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Finnmark Dato og tid: 17. februar kl 1630 Sted: SmartDoc, Markedsgata 3, Alta Dagsorden og saksliste 1. Valg

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

ELEKTROFORENINGEN. AmSBERETNING 2042

ELEKTROFORENINGEN. AmSBERETNING 2042 ELEKTROFORENINGEN AmSBERETNING 2042 Arsberetning 2012 r Arsrapport 2012 Regnskap 2012 - Budsjett 2013 - Arbeidsprogram 2013 El-l aftet - Serviceavgift 2014 - Lov for EFO - Valg 2013 RENAS drsberetning

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

UPN Holding AS NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Arsrapport for 2OL5. - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Arsoeretn I ng. Årsregnskap. Revisjonsberetn ing

Arsrapport for 2OL5. - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Arsoeretn I ng. Årsregnskap. Revisjonsberetn ing Org.nr: 9536688 o Arsrapport for 2OL5 9. Arsoeretn I ng Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetn ing Org.nr: 9636688 Resultatregnskap Note 215 2L4 Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2017

Delårsrapport 1.kvartal 2017 Delårsrapport 1.kvartal 2017 Delårsrapport for DEBANK ASA 1.kvartal 2017 Om DeBank ASA DeBank ASA fikk konsesjon til å drive bankvirksomhet i desember 2016, og ble etter oppfyllelse av Finanstilsynets

Detaljer

VeLkommen til DeLtakeLSe og Stifting av. norsk energigassforening

VeLkommen til DeLtakeLSe og Stifting av. norsk energigassforening invitasjon VeLkommen til DeLtakeLSe og Stifting av norsk energigassforening Sammen for en sterk energigassbransje Dette er et initiativ for å samle alle som ønsker å delta i, og bidra til en sterk og positiv

Detaljer

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Econa Bergen Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Årsmøte for 2014 Agenda: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av referent og to til å signere

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA torsdag 18. oktober 2007 kl. 0900 på selskapets kontor i Sandakerveien

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

buildingsmart konferansen 2016 Ann-Kristin Schram CMO

buildingsmart konferansen 2016 Ann-Kristin Schram CMO buildingsmart konferansen 2016 Ann-Kristin Schram CMO Byggtjeneste - Informasjon til byggenæringen - : Største aktøren innen formidling av produkt- og kunnskapsbasert informasjon : Setter standarden for

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Organisasjonsnummer 993 962 724 STIFTELSEN KRISTIAN GERHARD JEBSEN. Årsregnskap 2012

Organisasjonsnummer 993 962 724 STIFTELSEN KRISTIAN GERHARD JEBSEN. Årsregnskap 2012 Organisasjonsnummer 993 962 724 STIFTELSEN KRISTIAN GERHARD JEBSEN Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2012 2011 Finansielle inntekter og kostnader: Gaver/donasjoner 2 113 410 500 87 802 500 Renteinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Oslo Miljøpartiet De Grønne Aktivitetsregnskap 2015

Oslo Miljøpartiet De Grønne Aktivitetsregnskap 2015 ÅRSREGNSKAP 2015 1 av 5 Oslo Miljøpartiet De Grønne Aktivitetsregnskap 2015 NOTE 2015 8.2 ANSKAFFEDE MIDLER Offentlig støtte 415 577 Statlig støtte etter partiloven 12 365 144 Kommunal/fylkeskommunal partistøtte

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2017

Delårsrapport 3.kvartal 2017 Delårsrapport 3.kvartal 2017 Delårsrapport for DEBANK ASA 3.kvartal 2017 Om DeBank ASA DeBank ASA fikk konsesjon til å drive bankvirksomhet i desember 2016, og ble etter oppfyllelse av Finanstilsynets

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer