Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006"

Transkript

1 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Bruk Gjødningsmiddel 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Leverandør Bayer AS - Bayer CropScience Drammensveien 147B Postboks Oslo Norge Telefon (+47) Telefaks (+47) Ansvarlig avdeling 1.4 Nødnummer Nødnummer E-post: Giftinformasjonen (+47) SEKSJON 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifikasjon i henhold til EG nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinge, som rettet. Ikke klassifisert, klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt. Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF Ikke klassifisert, klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt. 2.2 Merkelementer Merking i henhold til EG nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinge, som rettet. Ikke merkepliktig. 2.3 Andre farer Ingen andre kjente farer. SEKSJON 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2 Blandinger Kjemiske beskaffenhet Flytende Organisk/mineralsk gjødsel NPK 5.5-2,18 5,15 med jern (Fe), mangan (Mn) og sink (Zn)

2 TOP GROWTH 2/6 SEKSJON 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Symptomer Flytt ut i frisk luft. Hold pasienten varm og la vedkommende hvile. Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer. Fjern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer. IKKE få vedkommende til å kaste opp med mindre det beordres av en lege eller et giftkontrollsenter. Skyll munnen og vann må bare drikkes i små slurker. Hold pasienten varm og la vedkommende hvile. Lokal:, Lett irritasjon Systemisk:, Diare, Kaster opp, Kvalme 4.3 Indikasjon på nødvendig øyeblikkelig legetilsyn og spesialbehandling Behandling Lokal behandling: Førstebehandling: behandles symptomatisk. Systemisk behandling: Førstebehandling: behandles symptomatisk. Ved svelging: I tilfeller med betydelig svelging bør pumping bare tas i betraktning i løpet av de første to timene. Bruk av aktivt kull og natriumsulfat tilrådes imidlertid alltid. SEKSJON 5: BRANNSLOKNINGSTILTAK 5.1 Slokkemidler Egnede Uegnede Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid. Vannstråle med høyt volum 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen 5.3 Råd for brannmenn Særlig verneutstyr for brannslokkemanskaper Andre opplysninger Det utvikles farlige gasser ved brann., Ved brann kan det dannes:, Nitrogenoksider (NOx), Svoveloksider, Fosforoksider Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Fjern produktet fra brannområder, eller kjøl ned beholderne med vann for å unngå at det bygger seg opp trykk på grunn av varme. Når det er mulig, bør du prøve å begrense brannslukningsvann ved å demme opp området med sand eller jord.

3 TOP GROWTH 3/6 SEKSJON 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer Forholdregler 6.2 Miljømessige forholdsregler Unngå kontakt med produktsøl eller forurensede overflater. Når du håndterer søl, må du ikke spise, drikke eller røyke. Må ikke slippes ut til overflatevann, kloakksystem og grunnvann. 6.3 Metoder og materialer for å begrense skade samt opprenskning Metoder til opprydding og rengjøring Ytterligere råd Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis). Samle opp og fyll produktet i en lukket beholder med en forskriftsmessig korrekt etikett. Tilsølte gjenstander og gulv rengjøres grundig i overensstemmelse med miljøforskriftene. Se også etter lokale prosedyrer. 6.4 Referanse til andre seksjoner Informasjoner ang. sikker håndtering se seksjon 7. Informasjoner ang. personlig verneutstyr, se seksjon 8. Informasjoner ang. avfallsbehandling se seksjon 13. SEKSJON 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling Forholdsregler for beskyttelse mot brann og eksplosjon Hygienetiltak Det trengs ingen bestemte forholdsregler ved håndtering av uåpnede pakker/beholdere. Følg relevante råd for manuell håndtering. Sørg for skikkelig ventilasjon. Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. La vær å spise, drikke eller røyke under bruk. Vask hendene umiddelbart etter arbeid, og ta en dusj hvis det er nødvendig. Oppbevar arbeidsklær adskilt. Fjern tilsølt tøy med en gang, og rengjør dem grundig før de brukes på nytt. 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring og hva som er uforenlig med dette Krav til lagringsområder og containere Anbefaling ved vanlig lagring 7.3 Spesielle sluttanvendelser Oppbevar i originalbeholderen og utilgjengelig for barn, helst i et låst lagringsområde. Hold beholderne tett lukket på en tørr, kjølig og godt ventilert plass. Hold unna direkte sollys. Beskyttes mot frost. Hold borte fra mat, drikke og dyrefôr. I tillegg til bruksområdene nevnt i avsnitt 1.2 er det ikke andre spesifikke bruksområder fastsatt. SEKSJON 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1 Kontrollparametere Ingen kontrollparametre kjent.

4 TOP GROWTH 4/6 8.2 Eksponeringskontroll Personlig verneutsyr - Sluttbruker Generell anbefaling Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig. SEKSJON 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form Flytende stoff Farge svart ph 6,5 ved 1 % Tetthet 1,24 g/cm³ 9.2 Andre opplysninger Ytterligere sikkerhetsrelaterte fysisk-kjemiske data er ikke kjent. SEKSJON 10: STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Termisk nedbrytning Stabil under normale forhold Kjemisk stabilitet Stabil under anbefalte lagringsforhold Mulighet for farlige reaksjoner 10.4 Forhold som skal unngås 10.5 Ikke kompatible materialer 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige reaksjoner ved forskriftsmessig lagring og håndtering. Ekstreme temperaturer og direkte sollys. Baser, Oksyderingsmidler, Reduksjonsmidler, Oppbevares kun i den originale emballasjen. Det forventes ingen nedbrytningsprodukter ved normal bruk. SEKSJON 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger Akutt oral giftighet ATE > mg/kgjae - akutt toksisitet estimat Akutt innåndingsgiftighet Akutt giftighet på hud ATE > 5,0 mg/ljae - akutt toksisitet estimat ATE > mg/kgjae - akutt toksisitet estimat Hudirritasjon Ingen hudirritasjon (kanin) Øyeirritasjon Ingen øyeirritasjon (kanin) Sensibilisering Ikke sensibiliserende. (marsvin) Andre opplysninger Verdiene ovenfor er beregnet i henhold til Bestemmelse (EF) nr. 1272/2008.

5 TOP GROWTH 5/6 Mer giftighetsinformasjon ikke er tilgjengelig. SEKSJON 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 12.1 Giftighet Giftighet for fisk Giftighet for virvelløse dyr i vann Giftighet for vannplanter 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet 12.3 Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulering 12.4 Mobilitet i jord Mobilitet i jord LC50 (Fisk) > 100 mg/l Eksponeringstid: 96 h EC50 (Daphnia magna) > 100 mg/l Eksponeringstid: 48 h EC50 (Alger) > 100 mg/l Eksponeringstid: 72 h 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ikke anvendbar for denne blandningen. Ikke anvendbar for denne blandningen. Ikke anvendbar for denne blandningen. Ikke relevant da ingen kjemisk sikkerhetsrapport er nødvendig Andre skadevirkninger Økologisk tilleggsinformasjon Ingen andre virkninger er oppgitt. Verdiene ovenfor er beregnet i henhold til Bestemmelse (EF) nr. 1272/2008. SEKSJON 13: INSTRUKSER VED DISPONERING 13.1 Metoder for behandling av avfall Produkt Forurenset emballasje Forurenset emballasje Avfallsavhendings nr. Kan tilføres deponi eller forbrenningsanlegg i overensstemmelse med de gjeldende forskrifter og evt. etter avtale med renovasjonsvesen og/eller de ansvarlige myndigheter. Rens beholderen tre ganger. Tomme beholdere må ikke brukes igjen. Pakninger som ikke er fullstendig tomme, må kasseres som farlig avfall. Pakninger som ikke er fullstendig tomme, må kasseres som farlig avfall. Fullstendig tomme beholdere kan tas med til en miljøstasjon (Green Point). Pakninger som kan være kontaminert med produktet, tas med til et innsamlingssted for kassering av husholdningskjemikalier Avfall som ikke er spesifisert andre steder SEKSJON 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til ADN/ADR/RID/IMDG/IATA. Denne klassifiseringen gjelder i prinsippet ikke for frakt i tankfartøy på innenlands vannveier. Kontakt produsenten for ytterligere informasjon.

6 TOP GROWTH 6/ Ikke anvendbar Spesielle forsiktighetsregler for bruker Se punkt 6 til 8 i dette sikkerhetsdatabladet Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden Ingen transport i store kvanta i henhold til IBC koden. SEKSJON 15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Andre opplysninger WHO-Klassifisering: III (Slightly hazardous) 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke nødvendig. SEKSJON 16: ANDRE OPPLYSNINGER Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er i henhold til retningslinjer fastsatt ved forordning (EU) 1907/2006 og forordning (EU) 453/2010 om endring av forordning (EU) nr. 1907/2006 (med senere endringer). Dette dataarket kommer i tillegg til bruksanvisningen, men erstatter den ikke. Informasjonen det inneholder, er basert på den tilgjengelige kunnskapen om det angjeldende produktet på det tidspunktet den ble samlet inn. Brukerne blir videre minnet på de mulige risikoene ved å bruke et produkt til andre formål enn det de er beregnet for. Den påkrevde informasjonen er i samsvar med gjeldende EØF-lovgivning. Mottakerne må oppfylle eventuelle nasjonale tilleggskrav. Nota Bayer CropScience: Dette dataarket er utarbeidet i henhold til dataarket som er levert av produsenten av produktet: VALAGRO SpA Endringer siden den siste versjonen vil bli merket i margen. Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner.

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Denne brosjyren er utarbeidet i samarbeid med EUROBATs miljøkomité (Committee of Environmental Affairs) (mai 2003), og gjennomgått av EUROBAT TC-medlemmer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Side : 1 2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser Advarsel SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2.

Detaljer

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlig gass. SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SA FLASHING 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn : QUICKSEAM

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer