Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken"

Transkript

1 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg. Mye står på spill. Høyrepartiene vil gjøre store endringer i retning av mer privatisering og konkurranseutsetting og økt byråkratisering av sykehusene. Vi vil forsvare og styrke fellesskapets sykehus, gjennom fortsatt tydelig politisk styring og prioritering. I denne plattformen slår vi fast våre felles overordnede mål for sykehuspolitikken. Vi peker på gode resultater og igangsatt politikk som vi er enige om. Til slutt peker vi på fem satsningsområder der det vil være avgjørende at ledelse og ansatte spiller på lag for å oppnå gode resultater. Overordnede mål for sykehuspolitikken Norske sykehus skal sikre alle som trenger det helsetjenester i verdensklasse. Det skal være folks helsetilstand som avgjør hvilket tilbud man får, ikke bakgrunn, økonomi eller bosted. For å nå dette målet, legger vi følgende til grunn for sykehuspolitikken: Sykehusene skal eies av staten og styres politisk. Helse- og omsorgsministeren skal ha det øverste ansvaret, samtidig som det må sikres regional og lokal forankring og medvirkning. Det må opprettholdes en desentralisert sykehusstruktur og en ambulansetjeneste som sikrer nærhet til spesialisthelsetjenester og trygg tilgang til fødetilbud og akutthjelp over hele landet. For å sikre høy og likeverdig behandlingskvalitet for alle pasienter, er det samtidig viktig å samordne de mest spesialiserte tjenestene og ha en god arbeidsdeling mellom sykehusene. I tråd med samhandlingsreformen skal sykehusene være en del av et integrert offentlig helsevesen, der primær- og spesialisthelsetjenesten trekker i samme retning. På flere områder benyttes i dag private avtalespesialister, ideelle institusjoner eller private kommersielle sykehus. De gir viktige bidrag, men det er en avgjørende forutsetning at de offentlig styrte helseregionene har ansvaret og foretar prioriteringene. Ansattes lønns-, arbeids- eller pensjonsvilkår skal ikke svekkes gjennom konkurranseutsetting. 1

2 Gode helseresultater, men vi må hele tiden bli bedre Norge har gode helse- og omsorgstjenester, takket være sterke fellesskapsløsninger. Norge har en god økonomi, og bruker store deler av de offentlige budsjettene på helse. For 2013 er det bevilget 112 mrd kroner til sykehusene, noe som tilsvarer en realvekst på 12 mrd siden Av bevilgningene til sykehus, går om lag 90 prosent til de offentlig eide sykehusene. Gjennom medisinsk, farmasøytisk og teknologisk utvikling kan stadig flere behandles. Flere blir henvist, og den offentlige kapasiteten har blitt utvidet. For 2013 forventer vi at det vil bli gjennomført mer enn dagbehandlinger og nesten 5 millioner polikliniske konsultasjoner. For ti år siden, i 2002, var tilsvarende tall dagbehandlinger og litt over 3 millioner polikliniske konsultasjoner. Den kraftige veksten i henvisningene til norske sykehus fører til at stadig flere personer "står i kø" for utredning eller behandling som ikke er akutt. Det som er avgjørende er ikke antallet som til en hver tid "står i kø", men den tiden de må vente før de kommer til utredning eller behandling. De siste årene har sykehusene greid å øke antallet behandlinger og utredninger kraftig, uten samtidig å øke ventetiden. Tvert i mot er ventetiden noe redusert. Vårt mål er å redusere ventetiden ytterligere. Den norske helse- og omsorgstjenesten kommer godt ut i internasjonale sammenlikninger om kvalitet. Blant annet gjelder dette overlevelse etter livmorhalskreft, brystkreft og tarmkreft. Norge er også blant de landene i OECD-området som har lavest dødelighet i sykehus etter innleggelse for hjerteinfarkt og hjerneslag.1 Andre undersøkelser viser at folk i Norge gjennomgående er fornøyde med sykehusene. Av de som har fått behandling, er 86 prosent i "stor eller svært stor grad" fornøyd med behandlingen de har fått2. Samtidig er det en rekke utfordringer vi må møte, for å opprettholde og styrke tilbudet i den norske spesialisthelsetjenesten. Noe av det viktigste er å lykkes med samhandlingsreformen, som er under innfasing. Regjeringen har i tillegg igangsatt en rekke satsninger som skal styrke sykehusene og gi et bedre helsetilbud til alle: 1 stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet varsler regjeringen en økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring, bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser. Blant annet skal pasientsikkerhetskampanjen trygge hender" videreføres som et femårig program for pasientsikkerhet som starter opp i I stortingsmeldingen En innbygger én journal, forplikter regjeringen seg til en storstilt satsning på IKT i sektoren. Dagens IKT-utfordringer er blant annet et resultat av at ulike sykehus og regioner har valgt ulike løsninger, som er kjøpt inn på ulike tidspunkter. Regjeringen ønsker derfor både å ruste opp IKT-ressursene og arbeide for en felles løsning for hele helse- og omsorgssektoren. Stortinget har nettopp behandlet og gitt sin tilslutning til en fremtidig ruspolitikk i stortingsmeldingen om rus, "Se meg!". Meldingen peker på viktigheten av et mangfold i behandlingstilbudet til rusmiddelavhengige. Spesialisthelsetjenesten må tilby poliklinisk behandling, døgnbehandling av kort og lang varighet og medikamentassistert behandling. Psykisk helsevern er i en omstillingsprosess som ble satt i gang under opptrappingsplanen for psykisk helse. Distriktspsykiatriske sentre skal bli i stand til å ivareta alle allmennpsykiatriske funksjoner, herunder akuttfunksjoner gjennom døgnet. Det skal legges til rette for flere oppsøkende og tverrfaglige team som kan jobbe tett med pasienten. Arbeidet skal forankres i regionale planer for framdrift og utvikling. OECD: Health at a Glance: Europe Kunnskapssenteret: Pasienters erfaringer med norske sykehus i

3 I april legger regjeringen fram en stortingsmelding om folkehelse og en om innovasjon i omsorg. Begge meldingene bygger på og videreutvikler samhandlingsreformen. De store helsetruslene er knyttet til livsstilssykdommer, psykisk uhelse og helseplager som følger av overvekt og manglende fysisk aktivitet. Forebygging er helt nødvendig. Arbeid til alle og et inkluderende arbeidsliv er avgjørende. Samtidig må vi forvente et økende behov for kommunale omsorgstjenester. I tillegg til en fortsatt satsning på kommuneøkonomi, trengs en aktiv politikk for innovasjon og nytenking i sektoren. Det er viktig at ansatte trekkes inn dette arbeidet på alle plan. Den politiske styringen har blitt tydeligere Dagens styring av sykehusene skjer gjennom statlig eierskap til regionale helseforetak hvor det er regional og lokal forankring og medvirkning. Hovedtrekkene i styringsmodellen ble innført gjennom sykehusreformen som ble foreslått av Arbeiderpartiet og innført fra 1. januar I årene siden, er det foretatt større og mindre endringer i organiseringen. Modellen kan altså justeres når erfaringer og behov tilsier det, og det er rom for en tett kontakt mellom departementet og helseregionene, og mellom regionene og sykehusene. Det er i dag ingen tvil om at sykehusene er politisk styrt. En viktig endring er en tydeliggjøring og oppgradering av Stortingets rolle i den politiske styringen av spesialisthelsetjenesten. Stortingets rolle ble først forsterket gjennom den Nasjonale helseplanen , og deretter ytterligere tydeliggjort gjennom Nasjonal helse- og omsorgsplan I statsbudsjettet for 2013 la regjeringen fram for Stortinget en utvidet tilbakemelding om status. Dermed får Stortinget et bedre grunnlag for prioriteringer i sykehuspolitikken det påfølgende året. Dette styrker Stortingets rolle, og bidrar til mer åpenhet om oppfølgingen av sykehusene. I tillegg har det også skjedd viktige endringer i Helse- og omsorgsdepartementets styring av de regionale helseforetakene. Mange av disse endringene ble først gjennomført uten at det var behov for lovendringer. Etter hvert, og med bakgrunn i oppsamlede erfaringer, la regjeringen våren 2012 fram et forslag om å nedfelle viktige endringer også i loven. LO gav, gjennom sin høringsuttalelse, støtte til de viktigste forslagene: En tydeliggjøring av at departementet styrer gjennom å sette vilkår for de årlige bevilgningene i foretaksmøtene, og at møtene skal avholdes ved begynnelsen av hvert år. En lovendring som slår fast at helseministeren leder foretaksmøtene. Dette ble gjennomført første gang i foretaksmøtene for En lovfesting av rapporteringsmøter mellom departementet og helseregionene, som kan holdes utenom foretaksmøtene. Uten å være uttømmende, konkretiserer nå loven en rekke saker som skal underlegges politisk behandling i foretaksmøtet: o Vedtak som kan endre virksomhetens karakter. o Vedtak om nedleggelse av sykehus. o Omfattende endringer i sykehusstrukturen i helseregionen. o Omfattende endringer i tjenestetilbudet. o Vedtak om endringer i antallet helseforetak i helseregionen. o Vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdet for helseforetak. 3 Særtrykk av St.prp. nr. 1 ( ) kapittel 6 4 Meld. St. 16 ( ). 3

4 Rødgrønn styring i praksis noen eksempler De viktigste redskapene for departementets årvisse styring av sykehusene er oppdragsdokumentene og foretaksmøtene, der styringssignalene nedfelles i foretaksprotokollene. Både oppdragsdokumentene og foretaksprotokollene er offentlig tilgjengelig, på 'erin en.no. Gjennom hele regjeringsperioden har Helse- og omsorgsdepartementet brukt disse styringsdokumentene til aktiv politisk styring, blant annet for å sikre: Realistisk budsjettering og økonomisk kontroll. Tidligere ble helseregionene ikke tilført midler som sto i forhold til aktivitet og oppgaver. Det ble store underskudd som rammet både pasienter og ansatte. Nå har bevilgningene økt og det er oppnådd økonomisk balanse i alle helseregioner. Økonomistyring bygget på faglige vurderinger og medisinske behov. Gjennom foretaksprotokollen har regjeringen understreket at innsatsstyrt finansiering er en forenkling av en kompleks klinisk virkelighet og ikke er egnet til finansiering av de enkelte avdelingene ved sykehusene. Ordningen skal ikke brukes for å øke inntjening i strid med god faglig praksis og hensiktsmessig organisering. Desentralisert sykehusstruktur: Regjeringen har lagt føringer som har sikret opprettholdelse av en desentralisert sykehusstruktur. Samtidig har det vært viktig at sykehusene samarbeider og har en arbeidsdeling som sikrer et best mulig samlet tilbud, både nasjonalt og i helseregionene. Hele, faste stillinger: Styringsdokumentene har pålagt sykehusene å arbeide aktivt for å øke andelen heltid og redusere andelen deltid og midlertidige stillinger. Det skal etableres en heltidskultur i sektoren. Samarbeid i omstillinger: Omstillinger er en helt nødvendig del av hverdagen på norske sykehus, men kan også være krevende. Regjeringen har på ulike måter understreket at alle omstillinger skal ivareta kravet om gode og bredt involverende prosesser, i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. Lærlingplasser: Regjeringen har vært en aktiv pådriver for at sykehusene bidrar til å dekke behovet for lærlingplasser, både i egen virksomhet og når foretakene stiller krav til ulike leverandører. Åpenhet: Regjeringen har funnet det nødvendig å påpeke at ansatte skal ha lov å delta i samfunnsdebatten, og at det skal svært mye til før slike ytringer er i konflikt med lojaliteten til arbeidsgiver. Helseforetakene er pålagt å ha melde- og varslingsrutiner som ivaretar de ansattes rettigheter på en god måte. Beredskap: Regjeringen har hele tiden vært en pådriver for regelmessig øving av beredskapsplanene og oppdatering av dem når erfaringene tilsier det. Beredskapsplanene skal omfatte samhandling med blant annet fylkesmenn, kommuner, andre nødetater, frivillige organisasjoner og andre land. Ansattes vilkår ved konkurranseutsetting: Allerede i 2006 la inn regjeringen inn krav om at foretakene ikke kunne gjennomføre konkurranseutsetting som gav de ansatte dårligere pensjonsordning ble det i tillegg lagt som føring at ILO-konvensjon 94 skal legges til grunn ved anskaffelser. Det innebærer at verken de ansatte i en virksomhet som driver på anbud, eller underleverandører til denne, kan ha dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller som er normalt for det aktuelle stedet eller yrket. 4

5 Forutsigbarhet for ideelle aktører: Ideelle aktører har en viktig rolle i den norske sykehusmodellen. For å sikre forutsigbarhet for de ideelle aktørene, har helse- og omsorgsdepartementet blant annet, i 2012,inngått en samarbeidsavtale med ideell sektor. I foretaksprotokollene for 2013 ble det gitt føringer til helseforetakene om å bidra til langsiktighet og forutsigbarhet i avtaler med ideell sektor. Henvisning til privat praksis: Når det offentlige kjøper helsetjenester fra kommersielle aktører, er dette for å gi et bedre samlet tilbud innenfor rammen av et offentlig helsevesen for alle. Regjeringen har sørget for at alle avtalene med private aktører slår fast at de ikke har lov å markedsføre andre tilbud som pasientene selv må betale for, overfor pasienter som tar kontakt for å benytte statlig finansiert utredning eller behandling. Fem felles innsatsområder Stortingsvalget 2013 er et valg der mye står på spill. Dersom høyresiden overtar, frykter vi at dette kan fa store konsekvenser for sykehuspolitikken. Vi vil forsvare og forbedre fellesskapets sykehus. Dette krever en regjering som har vilje og evne til politisk styring. I denne sammenheng vil vi trekke fram fem satsningsområder: Videreutvikle den norske sykehusmodellen og beholde det regionale nivået Det viktigste er å sikre det offentlige eierskapet og en tydelig politisk styring og prioritering. Gjennom de siste åtte årene har erfaringene vist at dette er fullt mulig innenfor foretaksmodellen. En viktig del av den norske sykehusmodellen er det regionale nivået. Det overordnede ansvaret må ligge hos Storting og regjering, men verken en statsråd, et departement eller et direktorat bør ta alle beslutninger. I lys av samhandlingsreformen og det stadig tettere samarbeidet mellom sykehus og kommunene i opptaksområdet, må vi ha et system som sikrer lokale og regionale beslutninger, som inkluderer både ansattes representanter og representanter for lokal- og regional politikk. Utnytte og utvikle de ansattes kompetanse I moderne pasientbehandling må fagpersoner i ulike yrkesgrupper i økende grad samarbeide på tvers og i team. Vi ønsker et krafttak for bedre oppgavedeling mellom de ulike profesjonene. For eksempel kan helsefagarbeidere, helsesekretærer og sykepleiere utføre flere oppgaver enn i dag. Ambulanse, kjøkken, eiendomsforvaltning, renhold og andre tekniske tjenester er en del av en helheten i sykehusene, og ansatte innen disse områdene skal trekkes inn i utviklingsarbeidet i sykehusene for å sikre et optimalt tilbud. Alle virksomheter må ha en oversikt over kompetansebehovet og en plan for kompetanseutvikling. Det er avgjørende å få til gode prosesser og partssamarbeid som sikrer dette. Etablere heltidskultur SSB anslår at vi i hele helse- og omsorgssektoren kan mangle helsefagarbeidere og sykepleiere i 2035.Samtidig er helse- og omsorgssektoren preget av at svært mange jobber deltid. Dersom vi skal løse helsesektorens utfordringer knyttet til kapasitet og kvalitet, må denne deltidskulturen endres. Vårt mål er at heltid blir regelen i helse- og omsorgssektoren. En omlegging til arbeidsplasser basert på hele stillinger vil kreve tydelig og god ledelse, og må ses i sammenheng med et krafttak for bedre oppgavedeling (se over), For å muliggjøre arbeidsplasser basert på hele stillinger, må også helgevaktene fordeles bedre mellom de ansatte 5

6 Vurdere lengre åpningstider For å forsvare fellesskapets sykehus, må vi utnytte sykehusene på bedre måter. Norske sykehus har lokaler og utstyr for milliarder av kroner som står ubrukt store deler av døgnet. Dette er dårlig ressursutnyttelse som har en kostnad for fellesskapet. Lengre åpningstider vil også være en fordel for mange av pasientene og deres pårørende. Helseministeren har satt i gang en utredning av hvordan bygninger, utstyr og personell kan brukes bedre enn i dag. Dersom vi skal utvide åpningstiden, vil det være partene i arbeidslivet som utvikler og tilpasser avtaleverket. Bedre ledelse Sykehusene er kompetanseorganisasjoner der ansatte hver dag må ta krevende faglige avgjørelser. Selv om bevilgningene til norske sykehus øker hvert eneste år, må det gjøres økonomiske prioriteringer. Det sier seg selv at ledelse i sykehus er utfordrende. Samtidig er god ledelse av avgjørende betydning. Den vanskeligste og viktigste ledelsen er den som foregår i førstelinjen: Ledelsen av de ansatte i deres daglige virke. For å sikre kvalitet og pasientsikkerhet i hvert eneste ledd, må ledelse settes enda høyere på dagsorden i sykehusene. Derfor må ledelse også være en viktig politisk prioritet, og de ansatte må støtte opp under prosesser som skal gi bedre ledelse. 6

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, 18. 21. april 2013 Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009?

Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Svarene er rangert etter følgende skala: Fem poeng: Partiet støtter våre standpunkter (totalskåre: 33-40) Fire poeng:

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 St.prp. nr. 1 2006 2007 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 St.prp. nr. 1 2008 2009 Innhold Del I Innledende del... 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 20.10.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Eivind Hansen Budsjett 2015 Statsbudsjett 2015 Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Forslag

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 Prop. 1 S 2009 2010

Detaljer