Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken"

Transkript

1 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon eller til e-postadresse: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Sakliste side PS 4/08 PS 5/08 PS 6/08 PS 7/08 PS 8/08 PS 9/08 PS 10/08 Overføring av øremerkede midler for 2007 vedrørende plan for psykisk helsearbeid Forsøk med sidemål i skolen. Oppfølging av verbalforslag i budsjettet Endringer i kostnader - Gressvik barnehage Justering av Kvalitetssystem for Fredrikstadskolen. KVALIF. Forberedelse av dialogkonferanse - skole. Oppfølging av verbalforslag i budsjett. Oversikt over igangsatte og søkte prosjekter i Omsorgs- og oppvekstseksjonen - per januar 2008 Referatsaker Fredrikstad Peter Kuran leder

2 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2002/9408 Dokumentnr.: 107 Løpenr.: 20012/2008 Klassering: 233 Saksbehandler: Kari Eriksen Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Oppvekstutvalget /08 Sosial- og omsorgsutvalget /08 Overføring av øremerkede midler for 2007 vedrørende plan for psykisk helsearbeid Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget og Sosial- og omsorgsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Rapportering på bruk av øremerkede midler for 2007 til psykisk helsearbeid tas til orientering. 2. Overføring av øremerkede midler for 2007 vedrørende plan for psykisk helsearbeid godkjennes. Fredrikstad, Sammendrag Saken omhandler bruk av øremerkede statlig midler til psykisk helsearbeid 2007, samt overføring av midler fra 2007 til Det er et krav fra Sosial og helsedirektoratet at overføring av øremerkede midler til psykisk helsearbeid i kommunene fra ett år til det neste år er politisk behandlet. Fredrikstad kommune har mottatt 42,6 millioner kroner i tilskudd for 2007, samtidig er det overført 1,5 millioner kroner fra Regnskapet for 2007 viser et forbruk på 43,7 millioner kroner og 0,45 millioner kroner for 2007 er overført til I tråd med rundskrivet er midlene avsatt på fond. Midlene vil bli brukt innenfor rammen av formålet med tilskuddet. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Sak 04/0003 Plan for psykisk helsearbeid Sak 06/0110 Plan for psykisk helsearbeid Saksopplysninger Fredrikstad kommune redegjør årlig overfor staten om bruk av de øremerkede midlene for psykisk helsearbeid. Frist for rapportering til staten er 15.februar 2008.

3 Følgende oversikt viser disponible midler for 2007, hva som er brukt i 2007 og hva som er overført til Oversikten viser også regnskapstall for 2006 og prosentvis endring fra 2006 til Tabell 1 %-vis ( tall i perioden i hele 1000 kr.) År endring Midler overført fra forrige år Øremerket tilskudd dette år (inkl. renter) ,3 3 Sum disponibelt dette år Sum brukt dette år ,2 5 Sum overført til neste år Det er overført 0,45 millioner kroner fra 2007 til 2008 og det inkluderer kr ,- i renter. Fylkesmannen angir at det er et vilkår for overføring av midler at tilskuddet plasseres på en rentebærende konto. Rentene er overført til 2008 og vil bli benyttet innenfor rammen av formålet med tilskuddet. For 2007 er det avsatt kr ,- på fond. Bruk av øremerkede midler Tabell 2 Bruk av midler fordelt på tiltak (1000 kr.) Informasjon ,3 7 Bruker-/pårørendeorganisasjoner ,4 8 Kompetanseheving, rekrutteringstiltak ,7 9 Kommunale tilrettelagte boligtilbud (ikke omsorgsboliger) 0 %-vis endring endring Årsverk årsverk årsverk Bistand i boliger, boveiledning, hjemmebaserte tjenester og miljøarbeid ,5 33,6 41, Aktivitetstilbud (aktivitets-/dagsenter, kultur /fritidstilbud) ,6 6,9 7, Støttekontakter for voksne , Kommunale tilrettelagte arbeidsplasser/sysselsettingstiltak (ikke Aetat-tiltak) ,4 1,3 2 0,7 14 Tilrettelagt behandlingstilbud, faglig veiledning, koordinering/ ledelse ,4 14,7 14,9 0,2 15 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste ,4 11,9 12,3 0,4 16 Annet forebyggende/psykososialt arbeid, kultur- /fritidstilbud for barn og unge ,0 4,1 7,6 3,5 17 Støttekontakter for barn og unge , Sum disponert ,2 72,5 86,3 13,8 I tråd med vedtatt plan for psykisk helsearbeid er det brukt 43,7 millioner i 2007, en økning fra 2006 på 7 millioner kroner eller 19,2 prosent. I 2007 har psykiatri -tilskuddet finansiert hele 86,3 årsverk; en økning fra 2006 på 13,8 årsverk. Tilskuddet har også bidratt til å dekke utgifter til drift og annen variabel lønn. Aktiviteten for 2007 er i hovedsak videreført fra 2006, samtidig er nye tiltak iverksatt: - Miljøarbeiderprosjektet; 4,5 årsverk.

4 - Ekstraordinære ressurser i bolig; Fjeldbergtoppen (2,5 årsverk ), Kjølberg Øst (1,78 årsverk) og Ilaveien bosenter (2 årsverk). - Styrking av dagsenter; 1årsverk. - Økt tilskudd til Kirkens Bymisjon; 0,3 millioner kroner, samt 0,2 millioner kroner i kommunale midler. - Arbeids- og sysselsettingstiltak, samt generell styrkning i psykiatritjenesten; 1,3 årsverk. - Tiltak helsevern barn og unge; 4 årsverk - Tiltak barn og unge; 3,10 årsverk - tiltak: de usynlige barna (1 årsverk), etter skoletid (0,10 årsverk), styrking PPt (1 årsverk), forebyggende tiltak barn og unge (1årsverk) - Ekstraordinære tiltak til barn innenfor skole/oppvekstområdet; 0,5 årsverk. Ekstraressursene er i hovedsak finansiert via innsparing dagtilbud og helsevern for barn og unge, der oppstart av ny aktivitet ble noe forskjøvet. For øvrig ble en andel av utgiftene i bolig dekket via fond (psykiatrifondet 2006). Prosentvis forbruk mellom voksne og barn Staten anbefaler en fordeling av midlene med minimum 20 prosent rettet mot tiltak overfor barn og unge og 80 prosent til voksne. For 2007 er det foretatt en beregning som viser at tiltak knyttet til barn og unge utgjør 22,1 prosent (50 % av post 6 og 7 og hele post 8 er relatert til barn og unge, samt 1 av de 2 stillingene i staben - post 14). For 2006 utgjorde fordelingen til barn og unge 20,4 prosent, en økning på 1,7 prosent fra 2006 til Årsbudsjett 2008/Handlingsplan og Plan for psykisk helsearbeid Fredrikstad kommune har per dato ikke mottatt endelig tilsagn på hva som er tildelt i tilskudd til psykisk helsearbeid. Foreløpige signaler tilsier en vekst i tilskuddet fra 2007 på mellom 18 til 21 prosent. En videreføring av aktiviteten 2007 og nye tiltak i 2008 tilsier at Fredrikstad kommune må tilpasse aktiviteten i tråd med tilskuddet. Nye tiltak 2008; jamfør plan for psykisk helsearbeid: - Miljøarbeidertjenesten; 4 årsverk - Begbyveien, 3,5 årsverk - Foreldrestøttende tiltak, 1,5 årsverk - Etter skoletid - Støttekontakt avlastning Nye tiltak i 2008 utgjør om lag 6 millioner kroner (10,5 årsverk). I handlingsplan ble det pekt på at det var liten mulighet til å videreføre tilskudd til Blå Kors, som i store deler av 2007 finansierte ekstraordinære ressurser i Ilaveien bosenter (2 årsverk). Når endelig tilskudd er kjent vil det foretas en totalvurdering. Økonomiske konsekvenser Se saksopplysninger. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering Fredrikstad kommune har gjennomført de tiltak som er vedtatt i Plan for psykisk helsearbeid I tillegg er ekstraressurser videreført i bolig og det er iverksatt ulike tiltak innenfor oppvekst. Stram økonomistyring og delårseffekter av nye tiltak/aktiviteter har gitt besparelser, hvilket har bidratt til en fondsavsetning på 0,45 millioner kroner per

5 Signaler tilsier at tilskuddet for 2008 ikke vil være tilstrekkelig til å finansiere videreført aktivitet og nye tiltak Midlene vil bli brukt innenfor rammen av formålet med tilskuddet og når endelig tilskuddet for 2008 er kjent vil det foretas en totalvurdering.

6 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/4057 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 18213/2008 Klassering: A Saksbehandler: Terje Berg Alvheim Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Oppvekstutvalget /08 Forsøk med sidemål i skolen. Oppfølging av verbalforslag i budsjettet. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Fredrikstad kommune søker ikke Utdanningsdirektoratet om å bli forsøkskommune for å bruke sidemålsressurser til styrking av hovedmålet. Fredrikstad, Sammendrag Oppvekstutvalget vedtok i møte , etter et verbalforslag, å søke om at Fredrikstad kommune kan bli forsøkskommune for å bruke sidemålsressurser til styrking av hovedmålet i skolen. Rådmannen har henvendt seg til Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet for å få vurdert muligheten av å få innvilget en slik søknad. Begge parter har gitt til kjenne at Utdanningsdirektoratet ikke vil kunne innvilge søknader om fritak/forsøk. Begrunnelsen er at elevene skal over i videregående skole der de også skal ha sidemål. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Oppvekstutvalget vedtok i møte , etter et verbalforslag, å søke om at Fredrikstad kommune kan bli forsøkskommune for å bruke sidemålsressurser til styrking av hovedmålet i skolen. Rådmannen har henvendt seg til både Fylkesmann og Utdanningsdirektoratet for å sondere mulighetene en slik søknad skulle ha for å bli innvilget. Fylkesmannen viser til en sak i Hobøl kommune der det ble søkt om at elever i Grunnskulen skulle kunne fritas for opplæring i sidemål. Dette ble avslått fra Kunnskapsdepartementet ved brev av 11. Januar En av begrunnelsene var at det ikke finnes hjemmel for slikt fritak. Det finnes imidlertid

7 forsøk. Saken ble også tatt opp i Stortingets spørretime der tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal utdypet forslaget. Oslo kommune har gjennomført et treårig forsøk ved enkelte videregående skoler. Dette ble innvilget av Utdanningsdirektoratet i Direktoratet sa i sin begrunnelse for å innvilge prosjektet følgende: Utdanningsdirektoratet innvilger søknaden fra Oslo kommune om å få sette i gang et treårig forsøk med frivillig skriftlig sidemålsopplæring ved et utvalg videregående skoler. Godkjenningen forutsetter en rekke tiltak fra skolemyndighetene i Oslo for å sikre elevene et godt samlet læringsutbytte i sidemålet. Utdanningsdirektoratet har etter en grundig vurdering kommet til at dette forsøket bør kunne tillates, sier direktør Petter Skarheim. Forsøket vil gjelde noe under halvparten av ett årskull ved studieforberedende retninger i den videregående skolen i Oslo. Etter det direktoratet forstår, er Oslo innstilt på å gå i gang med forsøket allerede i høst. Sidemålsopplæringen i nynorsk har vært et av de mest omdiskuterte temaene i norsk skoledebatt, og frontene har vært harde. Samtidig har det vært altfor lite kunnskap om sidemålsopplæringens faktiske innhold og utbytte. Derfor er det behov for nøye kontrollerte forsøk, som dette, sier han. Han understreker at dette ikke er noe ja til å slippe nynorsk på skolen. Tvert imot er det en klar forutsetning at elever ved forsøksskolene som velger bort skriftlig sidemål, skal lese mye nynorsk, og at kunnskaper om språkhistorie og nynorske forfatterskap skal inngå i grunnlaget for standpunktkarakteren for både norsk skriftlig og muntlig. Nynorsk skriftspråk er avhengig av at nynorsk som sidemål får en god og positiv forankring i skolen, sier Skarheim. Elevene skal informeres om at dersom de velger forsøksordningen, blir de ansvarlige for å ta igjen manglende sidemålsopplæring, for eksempel ved flytting til andre kommuner og ved studier som krever ferdigheter i skriftlig sidemål. Et annet vilkår er at forsøket følges opp underveis og evalueres forskningsmessig. Bare slik vil dette forsøket kunne gi mer kunnskap om sidemålsopplæringen i skolen. Direktoratet ønsker forsøk på mange felter også i norskopplæringen velkommen. Men eventuelle andre forsøk som innebærer fritak fra skriftlig sidemålsopplæring bør vente til denne evalueringen ferdigstilles. Rådmannen har også henvendt seg til Utdanningsdirektoratet for å sondere muligheter for å få innvilget en søknad om forsøk med fritak fra deler av sidemålsopplæringen. I svaret fra direktoratet sies det at det vil ha store konsekvenser for elevene dersom de ikke har med seg sidemål fra ungdomsskolen når de begynner i videregående opplæring. Direktoratet vil ikke innvilge søknader om fritak/forsøk. Økonomiske konsekvenser Ingen Ansattes medbestemmelse Ikke aktuell. Vurdering Rådmannen forstår det slik at oppvekstutvalget i sitt forslag ønsker å omprioritere ressurser fra opplæring i sidemålet til opplæring i hovedmålet. Dette vil innebære at kravene til elevens kompetanse i sidemål vil kunne bli svekket i forhold til dagens ordning. Elevene prøves gjennom eksamen på 10. trinn og gjennom fastsetting av standpunkt i alle deler av norskfaget, også sidemålet. Med lavere kompetansekrav i sidemål i Fredrikstad kommune vil dette kunne gå ut over elevenes eksamenskarakterer, og elevene vil dessuten stå svakere enn elever fra andre kommuner når det går over i videregående skole.

8 Tilbakemeldingen fra Utdanningsdirektoratet er entydig. Direktoratet vil ikke innvilge søknader om fritak/forsøk. Rådmannen vil også av denne grunn anbefale at det ikke søkes om forsøk, selv om det formelt sett finnes en slik mulighet.

9 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/9011 Dokumentnr.: 23 Løpenr.: 17699/2008 Klassering: A10 Saksbehandler: Kjersti Johansen Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Oppvekstutvalget /08 Formannskapet /08 Endringer i kostnader - Gressvik barnehage Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slik innstilling til Formannskapet: 1. Budsjett for rehabilitering/utvidelse av Gressvik barnehage styrkes med 1,8 mill. kroner ved omdisponering av midler avsatt til Kjølstad barnehage. 2. Vedtaket fattes i henhold til kommunelovens 13 utvidet myndighet i hastesaker. Jmf. Delegeringsreglementet Fredrikstad, den Sammendrag I 2007 ble det besluttet å rehabilitere og utvide Gressvik barnehage. Prosjektet har dratt ut i tid, og etter offentlig utlysning er behovet for å tilføre ressurser til Gressvik barnehage ytterligere tilstede. Tilbudene som er kommet inn, samt et tilegg på uforutsette kostnader gir et behov for å styrke rammene med 1,8 millioner kroner. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Bystyre sak 81/02. Økonomiske konsekvenser som følge av prisvekst i byggebransjen. 2. Årsbudsjett 2008, rehabilitering av Kjølberg barnehage. Saksopplysninger I 2007 ble det besluttet å rehabilitere og utvide Gressvik barnehage. Prosjektet er tilført ressurser både i behandling av årsbudsjett for 2007, og i saken om økonomiske konsekvenser som følge av prisvekst i byggebransjen. Per dato har kommunen vedtatt å bruke 10.1 millioner kroner til rehabilitering og nybygg ved Gressvik barnehage.

10 Prosjektet har dratt ut i tid, og etter offentlig utlysning er behovet for å tilføre ressurser til Gressvik barnehage ytterligere tilstede. Tilbudene som er kommet inn, samt et tilegg på uforutsette kostnader gir et behov for å styrke rammene med 1,8 millioner kroner. Rehabiliteringen og utvidelsen ved Gressvik barnehage må også sees i sammenheng med målet om full barnehagedekning. Barnehagen utvides med 14 plasser til barn i alderen 1-3 år. Fredrikstad kommune har, i årsbudsjett for 2008, avsatt 8 millioner kroner til rehabilitering av Kjølstad barnehage. Per dato er det usikkert når prosjektet kan starte opp, da det er behov for å flytte en vannledning i det distriktet. Rehabilitering av Kjølstad barnehage gjennomføres ikke i Avsetninger vil bli i tatt med i neste årsbudsjett. For å gjennomføre rehabilitering/utvidelse ved Gressvik barnehage må budsjettrammen styrkes med 1,8 millioner. Det foreslås tatt av midler avsatt til Kjølstad barnehage. Økonomiske konsekvenser Utvidelser av barnehagene er i sin helhet selvfinansierende, og omtalt i tidligere saker. Fredrikstad kommune tildeles nye øremerkede driftsmidler, investerings og skjønnsmidler til nye plasser. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Rådmannen er av den oppfatning at det er viktig å fullfinansiere utvidelsen ved de planlagte kommunale barnehagene. Forarbeid og gjennomføring er kommet godt i gang de fleste steder. Arbeidet ved Kjølstad barnehage er ennå ikke satt i gang og rådmannen anbefaler at 1,8 millioner av de avsatte midlene overføres til Gressvik barnehage.

11 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2004/1559 Dokumentnr.: 8 Løpenr.: 18196/2008 Klassering: A20 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Oppvekstutvalget /08 Justering av Kvalitetssystem for Fredrikstadskolen. KVALIF. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kvalitetssystem for Fredrikstadskolen, KVALIF, justeres slik det fremkommer av saksframlegget og i samsvar med vedlagte forslag. Fredrikstad, Sammendrag Oppvekstutvalget vedtok i møte og ved revisjon i møte Kvalitetssystem for Fredrikstadskolen, KVALIF. Kvalitetssystemet KVALIF består av en tilstandsdel og en utviklingsdel. I tilstandsdelen beskrives hvorledes det innhentes dokumentasjon om resultater av opplæringen og om læringsbetingelsene for elevene. Utviklingsdelen beskriver hvorledes innsamlet dokumentasjon følges opp. Behov for revidering av KVALIF er fremkommet ved at sentrale myndigheter/utdanningsdirektoratet har endret struktur vedrørende nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Etter et opphold er nå nasjonale prøver gjeninnført. Direktoratet har også innført nye obligatoriske kartleggingsprøver i grunnleggende ferdigheter. Det er viktig å presisere at oppfølgingsarbeid på alle nivåer er avgjørende for kvalitetsutviklingen i Fredrikstadskolene. Dette er understreket fra nasjonalt nivå og følges opp i KVALIF-rutinene ved at det legges inn standpunktprøver ut over de obligatoriske. Vedlegg Forslag til revidert plan Kvalitetssystem for Fredrikstadskolene. KVALIF. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen

12 Saksopplysninger I Opplæringslovas Ansvarsomfang, heter det: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Kvalitetssystem for Fredrikstadskolen, KVALIF, utgjør en del av det som kreves av denne lovparagrafen. Oppvekstutvalget vedtok i møte og ved revisjon i møte Kvalitetssystem for Fredrikstadskolen, KVALIF. Kvalitetssystemet KVALIF består av en tilstandsdel og en utviklingsdel. I tilstandsdelen beskrives hvorledes det innhentes dokumentasjon om resultater av opplæringen og om læringsbetingelsene for elevene. I utviklingsdelen beskrives hvorledes innsamlet dokumentasjon følges opp. Det er seinere, administrativt, foretatt mindre justeringer som følge av nasjonale vedtak. Behov for revidering av KVALIF er fremkommet ved at sentrale myndigheter/utdanningsdirektoratet nå har endret struktur på nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, som ble vedtatt i Stortinget i 2003, setter fokus på utvalgte indikatorer knyttet til læringsresultater, læringsmiljø, ressurser og gjennomstrømming. Det overordnede målet for det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering er å bidra til kvalitetsutvikling på alle nivåer i grunnopplæringen med henblikk på økt læringsutbytte for den enkelte elev. Nasjonale prøver Etter et opphold er nå nasjonale prøver gjennomført på ny høsten De nye nasjonale prøvene har endret karakter og innhold: Elevene prøves nå i lesing på norsk og lesing på engelsk samt i regning. Prøvene gjennomføres i september på 5. og 8. trinn. Resultatene legges ut på Utdanningsdirektoratets sider. Etter bestemte regler, som er relatert til hensynet til personvern, offentliggjøres ikke alle resultater fra skolene. Skolene selv får imidlertid tilgang til egne resultater. Nasjonale prøver skal først og fremst gi informasjon om gruppe av elever, dvs. informasjon på systemnivå. De kan også brukes på individnivå da rapportene er godt egnet som grunnlagsdokumenter for vurderingssamtaler med elever og foresatte. Kartleggingsprøver Det er innført obligatoriske kartleggingsprøver i lesing og i regning/tallforståelse på 2. trinn i grunnskolen. Formålet med obligatoriske kartleggingsprøver er å avdekke behov for individuell oppfølging og tilrettelegging på individ- og skolenivå. Formålet med prøvene må ses i forhold til andre vurderingsformer i det sammenhengende prøve- og vurderingssystemet. Kartleggingsprøver skal gi detaljert informasjon til lærer om den enkelte elev. Den reviderte leseprøven er obligatorisk for alle skoler fra skoleåret 2007/2008 og vil bli gjennomført våren Kartleggingsprøvene i regning er obligatorisk for alle skoler fra skoleåret 2007/2008 og vil bli gjennomført våren 2008.

13 Brukerundersøkelser Følgende brukerundersøkelser er gjort tilgjengelig for skolene: - Elevundersøkelsen. Skoleeier/skolene er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og på Vg1 i vårsemesteret. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. I KVALIF er gjennomføring av Elevundersøkelsen satt opp på xx trinn som frivillig tiltak i tillegg til obligatorisk gjennomføring. - Foreldreundersøkelsen. Her kan foreldre/foresatte svare på spørsmål om hvordan de oppfatter barnets læringsmiljø i skolen, og hvordan samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Det er skolelederne som må ta initiativet til at foreldre/foresatte skal ta undersøkelsen. Foresatte som skal delta i undersøkelsen må få brukernavn fra skolene. Gjennomføringen av Foreldreundersøkelsen er frivillig for både skolene og foreldrene/de foresatte. I KVALIF er denne satt opp obligatorisk for skolene i Fredrikstad hvert 3. år, etter vedtak i Oppvekstutvalget. - Lærerundersøkelsen. Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med KS og Utdanningsforbundet utviklet en brukerundersøkelse for lærere. Undersøkelsen er frivillig og skolen bestemmer selv om den vil gjennomføre den. Undersøkelsen er ingen medarbeiderundersøkelse, men utfordrer lærere til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø. Spørsmålene er i stor grad laget for å speile spørsmålene i Elevundersøkelsen, slik at man kan se de to undersøkelsene i sammenheng. I KVALIF er undersøkelsen ikke lagt inn for obligatorisk gjennomføring. Oppfølgingsarbeid. Det er viktig å presisere at oppfølgingsarbeid på alle nivåer er avgjørende for kvalitetsutviklingen i Fredrikstadskolene. Dette er understreket fra nasjonalt nivå. I informasjonsskriv om nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets sider heter det: Hensikten med nasjonale prøver er å gi informasjon om elevenes ferdigheter for å kunne bruke dette i arbeidet med å utvikle opplæringen. Det er utarbeidet veiledningsmateriell for skolene for å støtte arbeidet med oppfølgingen av prøvene. Dette materiellet gir blant annet en innføring i hvordan skalaen kan forstås, og hvordan resultatene kan følges opp i elevgruppen og i lærerkollegiet. Det er viktig at skoleeiere og skolene ser resultatene fra nasjonale prøver i sammenheng med annen informasjon man har om elevene slik at man får et bredt grunnlag for lokal kvalitetsvurdering. Resultater av undersøkelser vil kunne - ses i sammenheng med annen informasjon om eleven - være et ledd i underveisvurderingen - gi en indikasjon på at det er nødvendig med ytterligere kartlegging? Nå brukes resultatene på følgende måter: - Resultatene danner grunnlag for interne drøftinger i skolene for forbedringstiltak. - Skolene bruker resultatene i vurderings- og veiledningssamtaler med elever og foresatte. - Fagsjefen har ved innføring av nye nasjonale prøver etablert en praksis der skolelederne innkalles til distriktsvise møter, der ungdomsskoler møter de barneskolene de rekrutterer elever fra. Målet er å analysere resultatene av nasjonale prøver og evt. å drøfte behov for felles tiltak i samarbeid mellom barnetrinn og ungdomstrinn. - I fagsjefens skolebesøk, 2 ganger pr år, settes resultater av prøver og brukerundersøkelser på dagsordenen. Resultatene er også med på å danne grunnlag for kompetanseheving for lærerne i Fredrikstad.

14 Analyse av undersøkelser. Skolene har i en 3 årsperiode fått bistand fra Læringslaben med å analysere resultater av Elevundersøkelsen og en egen lærerundersøkelse. Målet har vært i sette skolene bedre i stand med å tolke resultater av undersøkelser for å kunne sette inn mer målrettede tiltak for enkeltelever og grupper av elever. Økonomiske konsekvenser Ingen Ansattes medbestemmelse Saken behandles i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget i Omsorgs- og oppvekstseksjonen Vurdering Rådmannen anbefaler at Kvalitetssystem for fredrikstadskolene, KVALIF, justeres i henhold til nye statlige brukerundersøkelser, nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Dette innebærer at det i tillegg til de obligatoriske nasjonale prøvene er foreslått obligatorisk bruk av andre prøver i Fredrikstad. Dette synes nødvendig fordi en trenger en tettere oppfølging og vurdering av elevenes kompetanse på ulike trinn. Dette vil bli gjenstand for oppfølging på flere nivåer: - Gjennom fagsjefens skolebesøk til de enkelte skolene - Gjennom distriktsvise møter med skoleledere med tema resultater av nasjonale prøver - Gjennom skolenes egen interne oppfølging av resultater av prøver og brukerundersøkelser overfor ansatte, elevene og foresatte. Det er også nødvendig at offentlig tilgjengelige resultater gjøres tilgjengelig for skolenes rådsorganer og Oppvekstutvalget. Resultatene sammenfattes og legges frem for Oppvekstutvalget som en del av årsrapporten. Rådmannen anbefaler at Oppvekstutvalget fatter vedtak om å justere Kvalitetssystem for Fredrikstadskolen, KVALIF, slik det fremkommer av saksframlegget og i samsvar med vedlagte forslag.

15 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/4126 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 18771/2008 Klassering: A20 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Oppvekstutvalget /08 Forberedelse av dialogkonferanse - skole. Oppfølging av verbalforslag i budsjett. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Det etableres en arbeidsgruppe som skal forberede og gjennomføre en dialogkonferanse om kvalitet i Fredrikstadskolen 2. Aktørene som er foreslått i saksframlegget inviteres til å delta i arbeidsgruppa 3. Arbeidsgruppa gis mandat som skissert i saksframlegget 4. Arbeidsgruppa legger frem sitt forslag til tema og opplegg til behandling i Oppvekstutvalgets møte i mai Fredrikstad, Sammendrag I oppvekstutvalgets møte 12. desember 2007 orienterte administrasjonen om resultatene av Nasjonale prøver i Fredrikstad. Utvalgets leder fremsatte et ønske om at kvalitet i Fredrikstadskolen skulle bli satt på sakslista til februarmøtet i Det ble ytret ønske om at det skulle nedsettes en gruppe som kunne vurdere og foreslå forbedringstiltak for skolene. Alle skolene arbeider nå alene og i nettverk med andre skoler nettopp med analyse av resultatene av nasjonale prøver. De er bedt om, både i fellesskap og hver for seg, å legge frem planer for hvorledes resultatene skal forbedres. Dette er i samsvar med kommunens handlingsplan. I denne saken foreslås det å etablere en arbeidsgruppe der skoleledere, representanter for foresatte, elever og lærere samt oppvektutvalgets leder blir invitert til å delta. Det foreslås at arbeidsgruppa får som mandat å forberede en Dialogkonferanse som avholdes medio september Arbeidsgruppa setter tema for konferansen innenfor målene i kommunens handlingsplan for skoleetaten. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Sak 26/06 til Oppvekstutvalgets møte

16 Saksopplysninger I Oppvekstutvalgets møte 12. desember 2007 orienterte administrasjonen om resultatene av Nasjonale prøver i Fredrikstad. Følgende ble protokollert i forbindelse med orienteringen: Utvalgsleder ønsker at kvalitet i Fredrikstadskolen blir satt på sakslista til februar-møtet. Det ble ytret ønske om at det skulle nedsettes en gruppe som kunne vurdere og foreslå forbedringstiltak for skolene. I sak 2/08 ble det i tillegg satt av inntil kr ,- til oppfølging av de nasjonale og internasjonale undersøkelsene. Skolenes arbeid med, og oppfølging av, resultatene av nasjonale prøver. Da resultatene fra Nasjonale prøver ble gjort kjent for skolene og for administrasjonen startet en oppfølgingsprosess fra fagsjef til skoler og internt på skolene. Skolene har benyttet resultatene i dialog mellom lærere, enkeltelever og foreldre. Resultatene er også, i den grad de er offentlige, presentert for foreldre i ulike skoleinterne utvalg. Fagsjef innkalte til oppfølgingsmøter, distriktsvis, der en gikk gjennom resultatene og hvor ungdomsskolene sammen med de barneskolene de rekrutterer fra, drøftet hvorledes elevenes resultater kan heves på kort og lang sikt. Skolene ble utfordret til, både enkeltvis og i fellesskap, å utarbeide planer for forbedringstiltak. Kompetanseheving for lærere er her et viktig virkemiddel. Fredrikstad kommune disponerer statlige bevilgninger til kompetansehevingstiltak. Disse vil, etter innspill fra skolene, bli prioritert til kurs og andre kompetansehevingstiltak innenfor Lesing i norsk og engelsk, samt regning. Felles innsats for å heve kvaliteten i Fredrikstadskolene. I 2006 ble det gjennomført en Dialogkonferanse med tema Hva fremmer læring i Fredrikstadskolen?. Denne konferansen engasjerte alle parter som har tilknytning til skolesamfunnet: Elever, foreldre, ansatte og politikere. I denne saken foreslås det å etablere en arbeidsgruppe som får i oppdrag å forberede og gjennomføre en lignende konferanse. Arbeidsgruppa foreslås bli ledet av oppvekstutvalgets leder og i tillegg å bestå av en representant for hver av gruppene: - elever, - foresatte, - skolelederne (en fra ungdomsskole og en fra barneskole) - ansattes organisasjoner, - fagetaten Arbeidsgruppa bør få som mandat å drøfte, forberede og gjennomføre en dialogkonferanse der temaet rettes inn mot mål i skoleetatens handlingsplan. Konferansen gjennomføres medio september Dialogkonferansen kan gjennomføres etter modell fra tilsvarende konferanse i Økonomiske konsekvenser Arbeidsgruppe og Dialogkonferanse vil i seg selv ikke generere store utgifter ut over det som gjelder møtevirksomhet og gjennomføring av konferansen. Det er avsatt kr ,- til oppfølging. Tiltak som følger av eventuelle konklusjoner som trekkes av konferansen må vurderes i handlingsplan- og budsjettarbeidet for 2009.

17 Ansattes medbestemmelse Saken behandles i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget i omsorgs- og oppvekstseksjonen. Vurdering Rådmannen foreslår her at det gjennomføres en dialogkonferanse høsten 2008, der kvalitet i Fredrikstadskolen settes på dagsordenen. Det er nødvendig at alle involverte parter deltar i både planlegging og gjennomføring, slik at alle ideer til forbedringstiltak kan drøftes i fellesskap. De drøftingene som vil finne sted må ta hensyn til både statlige styringssignaler og lokale behov. Konklusjonene fra konferansen må gi innspill til de ordinære beslutnings-prosessene i kommunen: Handlingsplan- og budsjettarbeid.

18 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2006/7618 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: 17820/2008 Klassering: 030 Saksbehandler: Marit Hexeberg Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Samarb.- og arb.miljøutv. omsorgs- og oppv.seksjon /08 Oppvekstutvalget /08 Sosial- og omsorgsutvalget /08 Oversikt over igangsatte og søkte prosjekter i Omsorgs- og oppvekstseksjonen - per januar 2008 Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget og Sosial- og omsorgsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Oversikt over igangsatte og søkte prosjekter i Omsorgs- og oppvekstseksjonen, per januar 2008, tas til orientering. Fredrikstad, Sammendrag Saken gir utvalgene en oversikt over igangsatte og søkte prosjekter i Omsorgs- og oppvekstseksjonen per januar Vedlegg 1. Oversikt per januar 2008 over igangsatte og søkte prosjekter i Omsorgs- og oppvekstseksjonen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger Det er i seksjonen flere typer prosjekter; Politisk vedtatte oppgaver som løses innenfor de ressurser vi har og prosjektorganiseres. Interregprosjekter. Samarbeidsprosjekter (f.eks m/høgskole, stat med mer) Prosjekter igangsatt for å kunne søke statlig øremerkede midler og derved løse viktige oppgaver for kommunen. Omsorgs- og oppvekstseksjonen har i 2006 og 2007 fortløpende orientert/behandlet igangsatte og søkte prosjekter i Omsorgs- og oppvekstseksjonen i utvalgene.

19 Bystyret vedtok , i Budsjett 2008 og Handlingsplan , - Fellesoppgaver, at utvalgene skal gjennomgå igangsatte og planlagte prosjekter i forhold til kost/nytte. Oversikt over prosjekter i Omsorgs- og oppvekstseksjonen per januar legges frem for utvalgene. Økonomiske konsekvenser Når det søkes om deltakelse i ulike prosjekter gjøres det i forkant en analyse av kost/nytte. Avveining gjøres opp mot bruk av egne ressurser og de midler man kan søke ved det enkelte prosjekt. Prosjektene gjennomføres i ulike tidsperioder og prosjektmidler i løpet av perioden tildeles iht rapportering og fornyede søknader. Etter endt prosjektperiode gjøres det en evaluering av prosjektet. Fremtidige prosjektsøknader og evalueringer vil bli lagt frem for utvalgene. Ansattes medbestemmelse Saken behandles i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget. Vurdering Rådmannen vurderer at deltakelse i ulike prosjekter er nyttig og utviklende for organisasjonen. Det gjøres en analyse av kost/nytte før søknad om deltakelse i prosjekter. Seksjonen vil legge frem saker fortløpende ved nye prosjekter.

20 PS 10/08 Referatsaker (sendes kun til utvalgsmedlemmene) RS 1/08 Medisinering og alternativ behandling av barn og unge med ADHD - diagnose i kommunens barnehager og skoler. Interpellasjon fremmet i Bystyret møte , sak 158/07 RS 2/08 Forespørsel fra OO-sjef om utvidelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Evaluering av barnevernet - bestilling fra bystyret", brev fra Østfold kontrollutvalgsekretariat, datert

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

M M M M. F Inger Marie Olsen (AP)

M M M M. F Inger Marie Olsen (AP) FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 27.02.2008, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:15 øtested: Rådhuset, 4 etg., møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 04/08-11/08 EDLEER ØTT VARAEDLEER

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 DØNNA KOMMUNES KVALITETSVURDERINGSSYSTEM ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 13-10. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16 møterom Gutzeit 4. Etg. Tidspunkt: Onsdag 09.09.2009, kl. 18:30 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, e-post

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver Presentasjon våren 2007 Om innlegget Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem lokalt ansvar Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: A20 &16 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: * FRITAK FOR SKRIFTLIG SIDEMÅL I UNGDOMSSKOLEN SØKNAD OM FORSØK

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: A20 &16 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: * FRITAK FOR SKRIFTLIG SIDEMÅL I UNGDOMSSKOLEN SØKNAD OM FORSØK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: A20 &16 Arkivsaksnr.: 06/1659-2 Dato: * FRITAK FOR SKRIFTLIG SIDEMÅL I UNGDOMSSKOLEN SØKNAD OM FORSØK Administrasjonens innstilling til bystyrekomite for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalgets medlemmer møter kl. 17.00 for en orientering om Ruspolitisk handlingsplan v/ spesialkonsulent Gry Haugland.

Utvalgets medlemmer møter kl. 17.00 for en orientering om Ruspolitisk handlingsplan v/ spesialkonsulent Gry Haugland. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, 4. etg, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 16.04.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller e-post: sofi@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, møterom Utsikten Tirsdag 15.12.2015 kl. 19:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST Møtedato: 16.04.2009 Møtested: Marikollen skole Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale SAKSLISTE

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED RAPPORT OM KVALITET OG VURDERING I GRUNNSKOLEN - PROSESS OG RESULTAT

EVALUERING AV ARBEIDET MED RAPPORT OM KVALITET OG VURDERING I GRUNNSKOLEN - PROSESS OG RESULTAT Arkivsaksnr.: 16/1889 Lnr.: 17212/16 Ark.: 000 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie EVALUERING AV ARBEIDET MED RAPPORT OM KVALITET OG VURDERING I GRUNNSKOLEN - PROSESS OG RESULTAT Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 25.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21.30 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 40/06-47/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 07.01.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:15 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 1/09 til 6/09 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER

UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER Arkivsaksnr.: 15/2056 Lnr.: 16966/15 Ark.: 000 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER Lovhjemmel:

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2007/13502-7-109960/2007-TEBA B00 10.12.2007 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.12.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:40 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 48/06 til 56/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Barneverntjenesten, Hanco-bygget, Glemmengt 55 Tidspunkt: Onsdag 22.04.2009 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Barneverntjenesten, Hanco-bygget, Glemmengt 55 Tidspunkt: Onsdag 22.04.2009 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Barneverntjenesten, Hanco-bygget, Glemmengt 55 Tidspunkt: Onsdag 22.04.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 25.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering.

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 30.08.2016, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Utvalgsmedlemmene møter kl. 13.00 på Kulturskolen for orientering.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: 13.09.2017 Tid: 13:00 Merk! Møtested!! Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Tidspunkt: 16.11.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Formålet er å gi informasjon om elevens kompetanse i norsk, matematikk og engelsk som bakgrunn for videre læring.

Formålet er å gi informasjon om elevens kompetanse i norsk, matematikk og engelsk som bakgrunn for videre læring. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 24/2015 Dato: 21. oktober 2015 Saksnr.: 201500011-24 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til skoler med mellomtrinn Skriftlig

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring i Fredrikstad

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring i Fredrikstad FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring i Fredrikstad Fredrikstad kommune 9/3-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/151 Lnr.: 1455/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Sommerskole i Lunner Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Det innføres ikke frivillig sommerskole i Lunner Side 1

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2009 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 01.12.2016 kl. 10:00 på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum NB! Pent antrekk Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 18.05.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2013/78 Klassering: B20 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen STRATEGI FOR Å REDUSERE SPESIALPEDAGOGISK HJELP I

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-1 Dato: 06.11.2014 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Kommunestyresak 0073/14 - Interpellasjon

Detaljer

Evaluering av skolenes innsatsteam

Evaluering av skolenes innsatsteam Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2013 32389/2013 2013/3152 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komitè for levekår 06.06.2013 13/93 Bystyret 20.06.2013 Evaluering av skolenes

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flesberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Torsdag 18.09.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69306105,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER Saksfremlegg Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

OBS: Vi møtes kl. 11.00 i Formannskapssalen, 2. etg.

OBS: Vi møtes kl. 11.00 i Formannskapssalen, 2. etg. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 11.11.2008 kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til Randi Nordskog, telefon

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 04.12.08 141/08 Høring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 201005356 Dato 06.12.10 Oppdragsbrev nr: Oppdrag: Frist for tilbakemelding: 42-10 Tillegg nr.

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.04.2009 82/09

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Drammen kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 17.09.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2015/8999-36929/2015 Arkiv: A10 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget Sak 5/13 MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Os skole, Biblioteket MERK, endret møtested Dato: 12.03.2013 Tid: 19:00 Godkjenning av protokoll SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 12/2127 TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 07.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Nasjonale prøver Informasjon til elever og foresatte

Nasjonale prøver Informasjon til elever og foresatte Nasjonale prøver 2005 Informasjon til elever og foresatte HVA? Nasjonale prøver er en landsomfattende kartlegging av elevenes grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing, matematikk og engelsk. Disse

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer