Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse Kompetansesenter rus region midt-norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge"

Transkript

1 v Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/ Saksbehandler: Jon Nysted Dato: Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse Kompetansesenter rus region midt-norge Helsedirektoratet gir tilskudd over statsbudsjettets kapitel 718, 763 og 764 til kunnskaps- og kompetansesentre innen psykisk helse- og rusfeltet. Med hjemmel i Statens økonomireglement godkjenner Helse- og omsorgsdepartementet regelverk for ordningene. Direktoratet tildeler midler og gir føringer og oppdrag til det enkelte senter innenfor rammen av godkjent regelverk og inngåtte avtaler med sentrene. Kunnskaps og kompetansesentrene er opprettet med sikte på at virksomhetene skal bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger innenfor sine respektive ansvars- og oppgaveområder. Det forutsettes at sentrene videreutvikler sitt samarbeid om samfunnsoppdraget i tråd med overordnede nasjonale føringer. Tildelingsbrevets del I angir Helsedirektoratet felles mål og føringer for sentrene, mens del II gir særskilte føringer for det enkelte senteret. Tildelingsbrevets del I gjelder for følgende sentre: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA) Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Regionale kompetansesentre Rus (KORUS) Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykisk helse og barnevern (RKBU) og Regionsentre for barn og unge psykiske helse (RBUP) Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Del I: Felles mål og føringer 1.1 Samfunnsoppdraget Senternes samfunnsoppdrag er å styrke kunnskapen og kompetansen på sine respektive fag- og arbeidsområder. Brukerperspektivet skal legges til grunn for virksomhetenes arbeid, og sentrene skal bidra til å synliggjøre og gyldiggjøre erfaringsbasert kunnskap i tillegg til den forskningsbaserte kunnskapen. Helsedirektoratet - Divisjon folkehelse Avdeling levekår og helse Jon Nysted, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Org.nr.:

2 Helsefremmende og forebyggende arbeid, arbeid ut mot tjenestene og tverrsektorielt arbeid skal vektlegges i virksomhetene. Sentrene skal, med unntak av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA) som kun betjener kommunene, rette seg mot både kommunale og statlige tjenester, herunder spesialisthelsetjenesten og andre regionale statlige tjenester. Innsatsen mot kommunene skal, i tråd med Samhandlingsreformen, fortsatt prioriteres i Det innebærer at sentrene skal gjennomføre målrettede tiltak for å styrke kompetansen på forebyggende arbeid og oppfølging av personer med behov for helhetlige og koordinere tjenester i de kommunale tjenestene. Sentrene skal videreføre arbeidet med å etablere og utvikle god kontakt med kommunene og statlige virksomheter, som spesialisthelsetjenesten og regionale statlige tjenester. Det vises i den forbindelse til rammeavtalen om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS som fremhever at partene skal bidra til erfaringsoverføring og kunnskapsspredning om gode samhandlingsmodeller i kommunene og mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Sentrene skal videreføre kontakten med relevante faginstanser, forsknings- og undervisningsmiljø, universiteter og høyskoler, samt internasjonale samarbeidspartnere. 1.2 Samhandling og nettverksbygging Sentrene skal bidra aktivt til samhandling og effektiv ressursutnyttelse på regionalt og nasjonalt nivå. Formalisering og videreutvikling av samarbeid mellom kompetansesentrene, med brukerorganisasjonene, fylkesmennene, andre kompetansesentre og utviklingsmiljøer, herunder etablering av nettverk, er viktige elementer i dette. Samarbeid mellom kompetansesentre innen rus- og psykisk helsefeltet. Sentrene innen psykisk helse- og rusfeltet har viktige berøringsflater. Sentrene skal videreføre og utvikle samarbeidet i Samarbeid med Fylkesmannen Sentrene skal, med unntak av NKVTS, videreføre samarbeidet med Fylkesmennene. Det vises i den forbindelse til styringsdokumentene, herunder rundskriv IS-1 og embetsoppdraget til Fylkesmannen Eventuelle nærmere presiseringer av samarbeidet med Fylkesmannen framgår av tildelingsbrevets del II «Tildelingsbrevet til det enkelte senter». Samarbeid med andre kompetansesentre, forskningsmiljøer universiteter, høgskoler Kontakten og samarbeidet med andre nasjonale og regionale kompetansesentra med tilstøtende ansvarsområder videreføres i Kompetansesentrene skal i samarbeid universitet, høgskoler og andre kompetansesentra sammenstille og formidle relevant kunnskap på fagområdet, og bidra til å gjøre øvrige miljøers sammenstillinger tilgjengelige

3 Samarbeid med brukerorganisasjoner og Erfaringskompetanse.no Sentrene skal videreføre og styrke kontakten med brukerorganisasjonene innen sine respektive arbeidsområder. Erfaringskompetanse.no er en viktig aktør og en brobygger i møte mellom brukernes erfaringskompetanse og fagkunnskap. Sentrene oppfordres til å benytte kunnskapen hos erfaringskompetanse.no og brukerorganisasjonene for å sikre at brukerperspektivet ivaretas i virksomheten. Eventuelle nærmere presiseringer av samarbeidet med brukerorganisasjonene framgår av tildelingsbrevets del II «Tildelingsbrevet til det enkelte senter». Faglige nettverk Nettverkssamarbeidet med Fylkesmennene, ut fra geografi og med bakgrunn i tema, skal videreutvikles i 2013, Jf. embetsoppdraget til Fylkesmannen. Ved siden av å medvirke til opprettelse og drift av lokale og regionale kompetansenettverk skal sentrene også stimulere til etablering av tematiske nettverk mellom instanser som har kommet langt i utviklingen av enkeltområder. 1.3 Mål- og resultatstyring, økonomi og rapportering Dialogmøter Det skal avholdes minimum ett dialogmøte i året mellom Helsedirektoratet og eier og daglig leder av kompetansesenteret. Formålet med dialogmøtene er å gjennomgå planlegging, gjennomføring og rapportering for virksomheten. Ved behov kan Helsedirektoratet bestemme at det avholdes flere dialogmøter med ledelsen ved senteret i løpet av året. Mål- og resultatstyring Målgrupper og kriterier for måloppnåelse fremgår av regelverket for tilskuddsordningen til det enkelte senteret, og er bindende for sentrene. Mål- og hovedsatsingsområder for det enkelte senter omtales nærmere i tildelingsbrevet del II. Økonomi og rapportering De økonomiske rammene for det enkelte senter, krav til rapportering og regnskap i henhold til godkjent regelverk for ordningen, er nærmere omtalt i tildelingsbrevets del II 2. Gjennomgang kompetansesentrene Helse og omsorgsdepartementet (HOD) og Barne-likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ga 23.august 2012 Barne-ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet (Helsedir) i oppdrag å vurdere og å komme med forslag til bedre utnyttelse og utvikling av kunnskaps- og kompetansemiljø innenfor psykisk helse, barnevern, familievern, vold og rus, i første omgang i region Sør-Øst. Oppdraget gjelder regionale kunnskaps- og kompetansemiljø i Sør-øst området, på feltene psykisk helsevern, barnevern, familievern, vold og rus som Helsedirektoratet (Helsedir) og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) bidrar økonomisk til. Enkelte nasjonale sentre på fagområdet inngår slik at helheten ivaretas Del II Tildelingsbrev til det enkelte senter

4 3. Formål, styringsdialog, hovedsatsingsområder, samarbeidsområder spesielle oppgaver og nærmere oppgavebeskrivelse 3.1 Overordnet formål Kompetansesenteret skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region, samt ivareta nasjonale spisskompetanseområder. Kompetansesenterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet Styringsdialog På bakgrunn av tildelingsbrevet og oppgavebeskrivelse skal kompetansesenteret utarbeide en konkret plan for gjennomføring av oppgavene, med spesifisert tidsplan. Planen bør utformes med tanke på rapportering for 2013, se avsnitt om rapportering. Gjennomføringsplanen skal inneholde en konkret beskrivelse for hvert av hovedområdene, med vekt på hvordan målene for 2013 er tenkt oppnådd. Videreføringer av oppgaver gitt i oppdragsbrevet for 2012 må inngå i planen. Gjennomføringsplanen og budsjett for 2013 skal sendes til Helsedirektoratet senest en måned etter at endelig tildelingsbrev er mottatt. Fristen i år er satt til mandag 11. mars. Budsjettet skal følge fastsatt oppsett. Det skal også fremkomme eventuelle andre inntekter senteret har ut over det som tildeles i dette brevet. Det skal vedlegges en oversikt over ansatte ved kompetansesenteret, herunder navn, arbeidsområde, formell kompetanse, stillingsandel og kontaktinformasjon (e mail og telefon). Styringsdialogen vil for øvrig foregå gjennom felles virksomhetsledermøter for alle kompetansesentrene samt møter med hvert enkelt senter. Det avholdes dialogmøte med det enkelte senter i perioden mars-april i forbindelse med oppsummering av arbeidet i 2012 og plan for gjennomføring av arbeidet På møtet skal representant for eier samt daglig leder av kompetansesenteret delta. Samarbeidsfora for koordinering av arbeidet mellom sentrene på viktige områder. Det er opprettet faste samarbeidsfora på områdene Tidlig Intervensjon og Ansvarlig alkoholhåndtering, der alle sentrene skal delta. Formålet er å kvalitetssikre og koordinere innsatsen på viktige satsingsområder og bidra til å videreutvikle nasjonale strategier. Sentrene skal også delta i andre nasjonale arbeidsgrupper som direktoratet oppretter, det vises til møteplan for Alle kompetansesentrene skal delta i felles profilering blant annet gjennom felles publikasjoner. Dette gjelder også i øvrig utadrettet virksomhet, som for eksempel i konferanseprogram m.m

5 I dokumenter, på nettsteder og i publikasjoner fra kompetansesentrene skal det fremgå at sentrene drives med midler fra Helsedirektoratet. Utad skal det fremgå hva som er kompetansesenterets virksomhet og hva som er den øvrige virksomheten ved den organisasjonen som kompetansesenteret er tilknyttet. Eier (vertsinstitusjon) av kompetansesenteret må informere direktoratet dersom det i løpet av året det oppstår nye forhold av faglig eller organisasjonsmessig art. Dette gjelder blant annet endringer i organisatorisk tilknytning, lokalisering eller viktige forhold av personalmessig eller økonomisk art. 3.3 Mål og hovedsatsningsområder i 2013 Det overordnede målet vil i 2013 særlig være å bidra til Samhandlingsreformen og oppfølging av stortingsmeldingen på rusfeltet / nye strategier som erstatter opptrappingsplanen (folkehelsestrategi, overdosestrategi og kvalitetsstrategi). Sentrene skal bistå til helsedirektoratets måloppnåelse på aktuelle områder. Følgende langsiktige mål og delmål er særlig relevante: Langsiktige mål: - Et sterkere lokalt folkehelsearbeid der folkehelseutfordringer er forankret og prioritert i det regionale og kommunale plan- og beslutningssystemet - Alle barn og unge skal få et tilgjengelig og likeverdig tjenestetilbud av høy faglig kvalitet, uavhengig av sosial bakgrunn og hvor i landet de bor. Risikoutsatte barn, herunder barn som pårørende, må identifiseres tidlig og virksomme intervensjoner iverksettes - Fremme selvstendighet og mestring av eget liv for mennesker med rusproblemer og psykiske vansker eller lidelser. Delmål: Økt kompetanse og innsats på kommunalt nivå innen forebyggende arbeid og tidlig identifisering og intervensjon Forebyggende tiltak settes inn så tidlig som mulig, både tiltak rettet mot risikogrupper og tiltak som forebygger problemutvikling i befolkningen, og særlig for barn og unge Økt innsats for pårørende og mot passiv drikking Nærmere om samhandlingsreformen og oppfølging av stortingsmeldingen på rusfeltet. Gjennom samhandlingsreformen har regjeringen påpekt behovet for å legge større vekt på folkehelse og forebygging. Dette har medvirket til en egen folkehelselov. Videre er det bestemmelser om forebygging i selve helsetjenesten i den nye helse- og omsorgstjenesteloven

6 Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og velferd. Dette innebærer en bred samfunnsmessig tilnærming. Prinsippet om «helse i alt vi gjør» gjelder for kommuner, fylkeskommuner og stat. Ansvaret for folkehelsearbeid er lagt til kommunen som sådan og ikke bare til kommunens helsetjeneste. Kommunen skal benytte alle virkemidler for å ivareta og fremme folkehelse og møte de folkehelseutfordringer kommunen har. Loven løfter ansvaret til politisk nivå ved at kommunen skal integrere folkehelse i planarbeidet og fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet. Dette må ses i sammenheng med arbeidet med rusmiddelpolitisk / alkoholpolitisk handlingsplan. Mye av aktiviteten og tiltakene på rusmiddelområdet ligger i kommunenes virkemiddelpakke. Eksempler er alkoholloven som regulerer alkoholomsetningen i kommunen og kommunens ansvar for tidlig intervensjon gjennom barnehage, skole, helsestasjon og skolehelsetjeneste, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnevernstjeneste. Lokalt rusarbeid omfatter kommunens samlede innsats for å forebygge at rusproblemer oppstår og for å gi hjelp. Det lokale rusarbeidet retter seg mot hele befolkningen, mot risikoutsatte grupper og mot dem som allerede har et rusproblem og deres omgivelser. Arbeidet omfatter alle typer rusproblemer. Tjenestetilbudet kan omfatte råd og veiledning, hjelp til å få en ordnet økonomi, boligtjenester, hjemmetjenester, personlig assistanse, arbeids- og arbeidsrettede tiltak og fritidstiltak. Andre aktuelle tjenester kan være: psykisk og somatisk helsetjeneste, oppsøkende ambulante tjenester/nærmiljøbaserte team, tilbud til pårørende, lavterskeltilbud, utredning, behandling og henvising til, samt oppfølging under og etter behandling, i spesialisthelsetjenesten eller fengsel. De prioriterte arbeidsområdene i 2013 er: - Tiltak som fører til økt overholdelse av alkohollovgivningen i kommunene - Styrke kunnskapen om tidlig identifikasjon og bidra til økt bruk av virkningsfulle tidlig intervensjonsmetoder og -verktøy blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn, ungdom, unge voksne, voksne, gravide og eldre - Bistå kommunene og fylkeskommunene i å beskrive helseutfordringene og sette i gang egnede tiltak gjennom bruk av anerkjente kartleggingsverktøy - Bistå Helsedirektoratet med å utarbeide og implementere nasjonale faglige veiledere og retningslinjer for rusfeltet. Resultatmål og styringsparametre: antall kommuner i regionen med helhetlige rusmiddelpolitiske planer, som bidrar til mer helhetlig og koordinert innsats i rusarbeidet omfang av bruk av anerkjente kartleggingsverktøy i kommunene i regionen igangsatte tiltak kategorisert etter nivå 1 4 i henhold til implementering av veilederen «fra bekymring til handling» og mottakers vurdering av måloppnåelse gjennomførte tiltak for spredning av spisskompetanseområdet på nasjonalt nivå og måloppnåelse knyttet til dette brukertilfredshet målt gjennom brukerundersøkelser - 6 -

7 3.4 Samarbeidsområder Kompetansesentrene skal aktivt bidra til god samhandling og effektiv ressursutnyttelse på regionalt og nasjonalt nivå. Samarbeid med fylkesmannen: Kompetansesentrene skal samarbeide med og samordne sin innsats overfor kommunene med fylkesmannsembetene. Kompetansesentrene skal bidra med faglig bistand i kommunale nettverk og regionale rusfora som drives av Fylkesmannen. Kompetansesenteret har hovedansvar for utarbeidelse og oppdatering av den regionale kompetanseutviklingsplanen. Fylkesmannsembetene er i 2013 bedt om å styrke sin veiledning overfor kommunene i kommunenes forvaltning av alkohollovgivningen. Kompetansesenteret skal bistå fylkesmannsembetene i dette arbeidet. Samarbeid med KORFOR I løpet av skal alle landets kommuner tilbys å bruke BrukerPlan. Kompetansesentrene skal bistå Stavanger Universitetssjukehus i arbeidet med å tilby BrukerPlan til landets kommuner, med blant annet kurs og opplæring for kommuner i egen region. Sentrene skal også bistå kommunene i hvordan bruke resultatene av kartleggingen i det videre arbeidet. KORFOR leder dette arbeidet. I samråd med helsedirektoratet vil det gjøres avtale med det enkelte kompetansesenter om deres bidrag i dette arbeidet. Samarbeid med fylkeskommunen: Som en del av folkehelseloven er det satt i gang arbeid med å definere og utvikle et sett med nøkkeldata som gjør kommunene i stand til å beskrive helseutfordringene. KoRusene skal bistå i arbeidet med kartlegging av folkehelseutfordringene regionalt og lokalt gjennom å tilgjengeliggjøre anerkjente kartleggingsverktøy som for eksempel UngData, HKH og Føre var. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten Det er store regionale forskjeller i behovet for tilbud fra kompetansesentrene og i det enkelte senters forutsetning for å ivareta behovene i spesialisthelsetjenesten. Kompetansesentrene skal derfor i samarbeid med de regionale helseforetakene avklare hvilken bistand/samarbeidsbehov som er relevant for utviklingen av tilbudet i spesialisthelsetjenesten. Det er behov for bedre samhandling mellom førstelinjen og spesialisthelsetjenesten for å forebygge risiko for ikke planlagte avbrudd i behandlingen. Kompetansesentrene skal bidra til å formidle kunnskap om hva som kan sikre gode og helhetlige pasientforløp. Nytt oppdrag 2013: I henhold til samhandlingsreformen skal spesialisthelsetjenesten i større grad understøtte kommunen og samtidig tilby tjenester av høy kvalitet som krever spesialisert kompetanse

8 Kompetansesentrene skal bistå helsedirektoratet i arbeidet med å gjennomgå samarbeidsavtalene kommunene har med helseforetakene i sin region og vurdere hvordan avtalene ivaretar psykisk helse og rusfeltet. Helsedirektoratet vil komme tilbake til hvordan dette kan gjøres. Helsedirektoratet arbeider med nye retningslinjer på ulike områder innen tverrfaglig spesialisert behandling. Retningslinjene vil inneholde anbefalinger som vil være gjeldende for primærhelsetjenesten og vektlegge samhandling mellom tjenestenivåene. Kompetansesentrene skal bistå Helsedirektoratet i arbeidet med å utarbeide og implementere retningslinjer som angår rusfeltet. Sentrale arbeidsoppgaver: Veileder for prioritering av helsehjelp innenfor tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) ble ferdigstilt i desember Kompetansesentrene skal bistå Helsedirektoratet med å gjøre den nye veilederen kjent for tjenestene i 2013 Kompetansesentrene skal bistå nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse med implementering av ROP retningslinjen Bistå Helsedirektoratet i å gjennomgå samarbeidsavtalene kommunene har med helseforetakene for å kunne vurdere hvordan avtalene ivaretar psykisk helse og rusfeltet. Bistå Helsedirektoratet i kvalitetsløftet rus og psykisk helse Bistå Helsedirektoratet i arbeidet med å arrangere nasjonal konferanse om behandling av alkoholavhengighet Bidra til implementering av e- læringsprogrammet «pårørendeprogrammet.no». Pårørendesenteret i Stavanger har hatt ansvaret for å utvikle programmet med midler fra Helsedirektoratet, og jobber med en implementeringsstrategi lokalt i Rogaland og Vest-Agder. De kan bistå i forhold til råd og veiledning Med forbehold om Stortinget godkjennelse, må det må påregnes oppgaver knyttet til den 5-årige nasjonale overdosestrategien som regjeringen har forslått overfor Stortinget i stortingsmeldinga om rusmiddelpolitikken og i statsbudsjettet for Nyttige lenker: med elektroniske kartleggingsverktøy og e-læring for anerkjente kartleggingsverktøy og samtalemetoder innen tidlig intervensjon i samarbeid med Helsedirektoratet. Samarbeid med RBUP, RKBU og RVTS. Kompetansesentrene skal samarbeide med RBUP og RKBU om spørsmål knyttet til rus og psykisk helse hos barn og ungdom. Kompetansesentrene skal samarbeide med Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) om spørsmål knyttet til vold i nære relasjoner. I 2013 vil samarbeidet særlig dreie seg om opplæringsprogrammet i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre. Det vises til avsnittet om tidlig intervensjon

9 3.5 Nærmere oppgavebeskrivelse Informasjon til kommunene. Alle kommuner (eventuelt bydeler) skal være gjort kjent med kompetansesenterets tilbud, herunder mulighet til å søke stimuleringsmidler som en del av arbeidet med kompetanseutvikling Ved valg av særskilte innsatskommuner, skal følgende vektlegges: - langsiktighet og forankring i kommunens administrative og politiske ledelse - forankring i kommunalt planverk - forpliktelse fra kommunens side i å følge opp arbeidet som igangsettes gjennom en skriftlig avtale, dette skal være etterprøvbart - rimelig geografisk spredning og at et flertall av kommunene over tid har fått et tilbud fra kompetansesenteret Nærmere om stimuleringsmidler: Sentrene tildeles et øremerket tilskudd til stimuleringsmidler til kommunene. Bevilgningen er gitt over statsbudsjettets kap 718 post 70 «Rusmiddelforebygging» og er ment å styrke sentrenes arbeid med forebyggende strategier rettet mot kommunene. Det forutsettes at stimuleringsmidlene tildeles kommuner der kompetansesenteret er inne med kompetanseutviklingstiltak, se retningslinjer for valg av innsatskommuner over. Kriteriene som benyttes ved tildeling av stimuleringsmidler skal komme til uttrykk ved en regional kunngjøring. Det er ikke anledning til å tildele stimuleringsmidler til andre tilskuddsmottakere enn kommuner. Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) Omtalen av ansvarlig alkoholhåndtering i stortingsmeldingen på rusfeltet vil ligge til grunn for det videre arbeidet. Det tas forbehold om endringer etter at Stortinget har behandlet meldingen. Fylkesmannsembetene er bedt om å intensivere sin veiledning til kommunene om alkoholloven. Kompetansesentrene skal bistå fylkesmannen i dette arbeidet. Prioriterte oppgaver 2013: Bistå fylkesmannsembetene med kompetanseheving og økt forståelse for alkohollovens virkemidler i et folkehelseperspektiv. KoRus skal utarbeide en egen regional opplæringsplan på dette området innen 1. sept Planen bør ha et langsiktig/flerårig perspektiv. Bistå helsedirektoratet i implementering av veileder for kontroll med salgs- og skjenkebevillinger gjennom opplæring og kompetansehevingstiltak rettet mot kommunene, bransjen og politiet. Arbeidet koordineres i AAH forumet. Bistå helsedirektoratet i utarbeidelse av opplæringsmateriell rettet mot bransjen - 9 -

10 Bidra med tekst og innhold til KoRus nord sitt arbeid med videreutvikling av nettsiden kommunetorget.no Tidlig intervensjon Arbeidet med tidlig intervensjon koordineres i Tidlig intervensjonsforum. Forumet skal sikre en mer koordinert og enhetlig innsats i alle regionene, og god kvalitet på arbeidet. Hvert kompetansesenter er ansvarlig for at følgende oppgaver blir fulgt opp. Prioriterte oppgavene i 2013: 1. Implementere metoder som anbefales i veilederen Fra bekymring til handling og på nettsiden 2. Igangsette og videreføre 4 opplæringsløp av opplæringsprogrammet innenfor tidlig intervensjon med kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre. KoRus har fortsatt teamlederansvar for de regionale opplæringsteamene (ROT). Ansatte som arbeider med opplæringsprogrammet har gitt uttrykk for kompetansebehov innen presentasjonsteknikk og implementeringskompetanse. Det skal tilrettelegges for det etter behov gjerne i samarbeid med andre korus. 3. Bidra med tekst og innhold til nettsiden og sørge for at nettsiden til enhver tid er relevant for aktiviteten i satsingen. 4. Øke bruken av mini-intervensjoner spesielt knyttet til studenter og voksne gjennom å gi opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og motiverende intervju i regionen. Målet er økt systematisk bruk av kartleggingsverktøy (samt digitale verktøy) og motiverende intervju på prioriterte arenaer som studie- og arbeidsplasser og i helsetjenestene. 5. BTI- videreføring av pilotarbeidet i «Bedre tverrfaglig innsats.» 6. Alle KoRus har ansvar for å spre anbefalte metoder innen tidlig intervensjon i egen region. «Verts- koruset" utarbeider "mal" for kompetanseoverføring, slik at programmet blir så likt som mulig ved overføring til andre. Kompetanseoverføringen vil skje over tid, ikke alle metoder på samme tid. Det vil bli utarbeidet en egen oversikt for kompetanseoverføring i samarbeid med de ansvarlige korusene. «vertskorusene» 7. Gi frisklivssentralene i Norge nasjonalt eller regionvis introduksjonskurs (dagskurs) om rusmiddelrelaterte problemstillinger og bruken av MI knyttet til alle levevaneområder i samarbeid med avdeling forebygging i helsetjenester. I løpet av høst 2013 vil det legges regionale planer for mer grundig opplæring av frisklivssentralene når det gjelder MI. Utviklingsarbeid Det nasjonale MI-nettverket som er ledet av KoRus Bergen, vil utarbeide en strategi for prioriterte MI-målgrupper og arenaer innen TI-rammen. KoRus Bergen har i tillegg særskilt oppdrag om å drifte MI-analyse, som er tilgjengelig for alle KoRus. KoRus sør har ansvar for å videreutvikle metoden slik at det også omfatter psykisk helse og vold i nære relasjoner i samarbeid med arbeidsgruppen barn i rusfamilier RVTS-RBUP

11 KoRus Midt skal i samarbeid med andre interesserte KoRus utvikle og prøve ut norsk versjon av kartleggingsverktøyene «Assist» eller «Craft». Korusene skal i samarbeid utvikle felles metode for å dokumentere økt bruk av miniintervensjoner i ulike tjenester i kommunene. UngData Det vises til endret oppdrag for 2012 i E-post av Det fremkommer her at kommunene tilbys en kostnadsfri «standardløsning» for UngData med tilgang på egne resultater gjennom en standardpresentasjon i powerpointformat. Resultatene fra UngData er ment å være et viktig grunnlag for kommuners oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer (jf folkehelseloven 5og 21), og som grunnlag på kommunale planer, herunder rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Korusene skal av kapasitetshensyn prioritere å gjennomføre spørreundersøkelsen i flest mulig kommuner fremfor bistand til videre analyser og rapportskriving. Målet for 2013 bør summeres til minst 40% av kommunene. Det oppfordres til samarbeid med landets fylkeskommuner, for å sikre koordinert gjennomføring i fylket og også data fra videregående skole. Bistand til arbeidet med bedre russtatistikk Årsverksrapporteringer av kommunalt rusarbeid (IS-8) ble gjennomført for første gang i 2010, av Rambøll Result. Rambøll Result har gjennomført en nesten tilsvarende rapportering i 2011 og holder på med en rapportering for Kompetansesentrene kan bli forespurt om å bistå med kvalitetssjekk av rapporten for De kan også bli bedt om å bistå i et utviklingsarbeid, hvor man ser nærmere på hvordan man eventuelt vil videreutvikle denne rapporteringen (IS-8) i sammenheng med tilsvarende rapportering for psykisk helsearbeid (IS-24). Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen. Det vises til støttemateriell rusforebyggende arbeid i skolen. Det forventes at alle kompetansesentrene arbeider etter prinsippene som er nedfelt i dette dokumentet. (Bedre læringsmiljø og tidlig intervensjon) Utdanningsdirektoratet er hovedansvarlig for det rusforebyggende arbeidet i skolen. Helsedirektoratets innsats i skolen vil derfor være basert på samarbeidsavtale med utdanningsdirektoratet. Arbeidet på skolefeltet vil for øvrig knyttes til arbeidet med spisskompetanseområdene «Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet» og «Rusforebyggende arbeid med skolen som basisarena. Korus vest Bergen og Korus Nord har fått ansvaret for videre utvikling av kompetanse og koordinering på nasjonalt nivå. Tildelt fagområde med nasjonal spisskompetanse Det foretas 1. halvår 2013 en gjennomgang av arbeidet på spisskompetanseområdene, med sikte på ny innretting av denne delen av virksomheten fra

12 Sentrene må derfor legge til grunn at det kan bli endringer i oppdraget på dette området, og delta i et utviklingsarbeid omkring dette. Særlig bestilling Som bidrag til denne gjennomgangen skal sentrene utarbeide en kortfattet (ca 5 sider) beskrivelse av hva som er oppnådd på spisskompetanseområdet, knyttet til formuleringene i oppdragsbrevet. Frist for innsendelse er 1. mai Kompetansesenteret er tildelt fagområdet «ungdom og unge voksne, med vekt på tidlig intervensjon» Kompetansesenteret skal, på basis av en tverrfaglig tilnærming: framskaffe og bygge kunnskap og kompetanse internt på kompetansesenteret utvikle og heve kompetanse hos andre aktører i kommuner og i spesialisthelsetjenesten det vil si å arbeide prosessuelt og interaktivt med eksterne aktører dele og formidle denne kunnskapen med andre, til en viss grad også på nasjonalt nivå og til helsedirektoratet integrere perspektivet fra spisskompetanseområdet i øvrig virksomhet arbeide systematisk med fagutvikling i et langsiktig perspektiv Mer konkret skal kompetansesenteret: gi oversikt over kunnskap og kompetanse som finnes nasjonalt på spissområdet bistå Helsedirektoratet i utformingen av nasjonale retningslinjer for arbeid på området gi oversikt over prosjekter og faglitteratur nasjonalt og internasjonalt ( kunnskaps- og kompetansebank ) bistå med kompetanseoppbygging til de øvrige kompetansesentrene gjennom nærmere beskrevne innsatser og handlingsplan bistå sentrale myndigheter i utforming og organisering av nasjonale opplæringsprogram på spisskompetanseområdet initiere forskning og evaluering på spisskompetanseområdet drifte og koordinere nasjonale kompetanse og evalueringsnettverk Kompetansesentrene skal bistå hverandre i arbeidet med å utvikle de nasjonale spisskompetanseområdene ved å formidle egen kompetanse til de øvrige sentrene og delta i nasjonale nettverk. Øvrige oppgaver Videreføring av ikke-avsluttede oppgaver som ble gitt i oppdragsbrevet for Kompetansesentrene skal bidra til nasjonale kunnskapskilder som og Rustelefonen Lenke til disse nasjonale tjenestene skal ligge på alle kompetansesentrenes nettsider. Kompetansesenteret skal bidra til med tekstbidrag til redaksjonen for artikkelsamlinger og temaheftene RUSFAG etter nærmere avtale. Det tas sikte på to utgivelser i

13 Kompetansesentrene har en viktig følge med rolle som innebærer å følge utviklingen, og informere Helsedirektoratet om situasjonen på rusområdet i kommunene i den enkelte region. Kompetansesentrene besitter kompetanse som det vil være hensiktsmessig å benytte også i en nasjonal sammenheng. Sentrene skal bistå direktoratet med representanter til arbeids- og prosjektgrupper som etableres. Forskning Kompetansesentrenes primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å formidle og implementere strategier basert på forskningsbasert kunnskap. Sentrene må derfor holde seg faglig oppdatert og holde kontakt med forskningsfeltet gjennom for eksempel deltakelse i seminarer kurs og konferanser der aktuelle forskning fra rusmiddelfeltet presenteres. Sentrene skal i utgangspunktet ikke drive egen forskning, men kan bidra med sin kompetanse og innspill til forskningstema på rusfeltet i samarbeid med andre regionale eller nasjonale fagmiljøer. I slike tilfelle skal det sikres faglig forankring i relevante forskningsmiljøer. Slik forankring kan etableres ved samarbeid med forskningskompetente institusjoner nasjonalt eller regionalt. Helsedirektoratet skal bli orientert om eventuelle forskningsprosjekt og hvordan man tenker å løse dette. Helsedirektoratet vil aktivt legge til rette for et godt samarbeid mellom kompetansesentrene og aktuelle forskningsmiljø, særlig SIRUS og SERAF BUDSJETTRAMME FOR 2013 Fordelingsnøkkelen ligger til grunn for tildelingen av tilskudd til det enkelte kompetansesenter. I tillegg er det unntaksvis gitt et øremerket tilskudd til enkelte oppgaver, dette fremkommer under. Tilskuddet til spisskompetanseområdene er kr pr spissområde. Kompetansesenteret tildeles følgende budsjettramme for 2013: Ordinær driftsramme - kapitel kr Ekstra tilskudd til styrking av lokalt forebyggende arbeid, opplæringsprogrammet og tidlig intervensjon: kapitel kr Tilskudd til stimuleringsmidler: kapitel kr Samlet tilskudd for 2013 blir etter dette kr

14 3.7. Regnskap og rapportering Den fastsatte rapporteringsmalen skal benyttes. Vi minner om at frist for rapport og regnskap for 2012 er Det skal leveres særskilt regnskap for særskilte tilskudd. Kompetansesenteret skal fungere som en egen resultatenhet i forhold til resten av institusjonen det er knyttet til, og skal avgi eget regnskap for driftsåret attestert av registrert eller statsautorisert revisor. Attestert regnskap skal leveres senest påfølgende år. Over- eller underskudd i regnskapet skal behandles i overensstemmelse med til enhver tid gjeldende retningslinjer fastsatt av Helsedirektoratet. Tilskuddet for 2013 vil bli utbetalt i to terminer. Utbetaling av den siste terminen vil ikke bli foretatt før regnskapet for foregående år er mottatt og godkjent av Helsedirektoratet Vedlagte bekreftelse bes innsendt snarest mulig i underskrevet stand. Vennlig hilsen Ole Trygve Stigen e.f. avdelingsdirektør Jon Nysted seniorrådgiver Viktig bakgrunnsinformasjon: Regelverk for driftstilskudd til de regionale kompetansesentre rus Embetsoppdraget til fylkesmennene Rundskriv IS til kommunene Oppdragsdokument til de regionale helseforetak Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for Meld St om ruspolitikken «Se meg!» Nasjonal rammeavtale om samhandling mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS

15 STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET Standardvilkårene er i samsvar med lover og regler, herunder Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Manglende aksept av vilkår Hvis vedlagte aksept av vilkår ikke fylles ut og sendes inn innen 3 måneder kan innvilgelsen av tilskuddet trekkes tilbake etter en purring. Gi beskjed om endringer Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed så fort som mulig om endringer i mottakers adresse, kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten faste ansatte må informere om ny leder og/eller økonomiansvarlig/kasserer. Tilskudd som ikke skal brukes Hvis dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt tilskudd tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer , merket med kapittel, post og vår referanse 08/2033. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling med e-post til merket med vår referanse 08/2033. Ubrukt tilskudd som ønskes overført Tilskuddet er innvilget for dette året. Hvis dere ikke bruker opp hele tilskuddet, kan dere søke om overføring til neste år. 1) Hvis dere skal søke om nytt tilskudd for å videreføre arbeidet: Tilskudd som dere ikke bruker, kan overføres og inkluderes i neste års tildeling. Dette krever en ny fullstendig søknad. Søknadsbeløpet må inkludere både ubrukt tilskudd og nytt tilskudd. 2) Hvis nytt tilskudd ikke er aktuelt: Tilskudd som dere ikke bruker kan også overføres til neste år, selv om det ikke er aktuelt med nytt tilskudd. Dette krever en kortfattet søknad pr brev eller e- post. Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger eller en helt ny søknad, før overføring kan behandles. Tilskudd kan maksimalt overføres ett år når nytt tilskudd ikke er aktuelt. Inntekter Regnskap som sendes til Helsedirektoratet, må omfatte alle inntekter som relaterer seg til prosjektet/aktiviteten/driften det er gitt tilskudd til. Unntaket er momskompensasjon for frivillige som omtales under. Inntekter knyttet til arbeidet eller de utgiftene som er ført, skal også føres opp i regnskapet. Eksempler kan være sykelønnsrefusjoner, inntekter på salg av utstyr, varer eller tjenester. Tilskuddsordninger hvor det ikke er krav til regnskapsrapportering, kan se bort fra dette. Generelle vilkår Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets eiendom. Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut

16 over det som betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet. Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. Statens personalhåndbok. Tilsyn eller kontroller Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn fortløpende til Helsedirektoratet. Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i minimum fem år etter tilskuddet ble mottatt. Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi måtte kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere. Har Helsedirektoratet delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen til Fylkesmannen eller Fylkeskommunen, tar vi også forbehold om deres rett til kontroll. Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene, hjemlet i Lov om Riksrevisjonen 12, 2. ledd

17 AKSEPT AV VILKÅR Aksept av vilkår skal fylles ut umiddelbart og sendes i retur til: Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Eller i skannet versjon til Vår ref: 08/ Rusbehandling Midt-Norge Org.nr.: Kontonummer IBAN-nummer (dersom bank er utenfor Norge) BIC/Swift-kode (dersom bank er utenfor Norge) Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge) Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig Utbetalingen til mottaker bes merket med Aksept av vilkår: Rusbehandling Midt-Norge aksepterer vilkårene for tilskuddet i tilskuddsbrev Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse Kompetansesenter rus region midt-norge av Rusbehandling Midt-Norge bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om konto eid av tilskuddsmottaker, og at Helsedirektoratet varsles ved endringer. Sted, dato og signatur Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For kommuner og fylkeskommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. Dokumentet er godkjent elektronisk

18 - 18 -

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

C;TTIN'Err C Au0.2013

C;TTIN'Err C Au0.2013 HEMNE KOMMUNE TRONDHEIMSVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA C;TTIN'Err C Au0.2013 5-5) Deres ref.:ar40877375 Vår ref.:11/2372-22 Saksbehandler:Lasse Dato:25.07.2013 Helsedirektoratet Frantzen Søknad om tilskudd

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad om tilskudd 28.08.2015 under tilskuddsordningen Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak.

Helsedirektoratet viser til søknad om tilskudd 28.08.2015 under tilskuddsordningen Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak. v4-29.07.2015 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Deres ref.: Bård Inge Thun Vår ref.: 15/7547-2 Saksbehandler: Øyvind Alseth Dato: 10.09.2015 Innvilger tilskudd til Nasjonal plan

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE

SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE v2.2-18.03.2013 SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE Deres ref.: Vår ref.: 13/10854-2 Saksbehandler: Camilla Hjelle Dato: 13.12.2013 Innvilger rekrutteringstilskudd for 1. driftsår til

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3474-04.06.2015 Tillegg til tildelingsbrev nr. 24 - Kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE (2) Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-32 Saksbehandler: Beate Bjørnstad Dato: 30.06.2014 Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62 v2.2-18.03.2013 Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Deres ref.: Vår ref.: 14/8439-2 Saksbehandler: Hanne Høglund Larsen Dato: 15.09.2014 Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Tilskudd til drift av kompetansesenter rus region midt-norge 2014 - korrigert brev

Tilskudd til drift av kompetansesenter rus region midt-norge 2014 - korrigert brev v2.2-18.03.2013 St. Olavs Hospital HF Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-125 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 17.03.2014 Tilskudd til drift av kompetansesenter rus region

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Njfi+ et33f;-1 Deres ref tr,invår ref Seksbehandler

Njfi+ et33f;-1 Deres ref tr,invår ref Seksbehandler Njfi+ Helsedirektoratet OPPDAL KOMMUNE (1) Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL et33f;-1 Deres ref tr,invår ref Seksbehandler 13/9173-8 Christina Hildonen 07.07.2014 Innvilger tilskudd til "Aktivitetssenter

Detaljer

Innvilger tilskudd til Norsk toppfotball - Gatelag - over Statsbudsjettet 2014 kapittel 763 post 71

Innvilger tilskudd til Norsk toppfotball - Gatelag - over Statsbudsjettet 2014 kapittel 763 post 71 v2.2-18.03.2013 Norsk Toppfotball Postboks 3916 0806 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 12/9299-5 Saksbehandler: Ketil Nordstrand Dato: 13.02.2014 Innvilger tilskudd til Norsk toppfotball - Gatelag - over Statsbudsjettet

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Innvilger tilskudd til "Alene, men ikke ensom" over statsbudsjettet 2016 kap. 761, post 79

Innvilger tilskudd til Alene, men ikke ensom over statsbudsjettet 2016 kap. 761, post 79 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 18199018 BJUGN KOMMUNE RÅDHUSET 7160 BJUGN Deres ref.: Vår ref.: 16/3990-3 Saksbehandler: Eva Irene

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Helsedirektoratet forvalter tilskudd over statsbudsjettets kapittel 718, 762 og 765 til kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentre innen psykisk

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene

Tilskudd til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene v2.2-18.03.2013 Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NTNU Samfunnsforskning AS 7491 Trondheim Deres ref.: Vår ref.: 14/6588-11 Saksbehandler: Randi Røed Andersen Dato: 16.03.2015 Tilskudd

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen

Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen Skjema for Kapittel 714 post 60 Divisjon: Folkehelse og levekår Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus Oppdragsgivere / organisering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS OPPDRAGSBREV NNK- Rus Hovedmål for NNK-Rus Bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 NC000067 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

1ti Helsedirektoratet

1ti Helsedirektoratet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. ^(^^i^l7^

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Saksbehandler: Eva Dolva flf.: 38 17 68 83 DeresVar dalo: 27.06.2013 Vår ref. :2013 2282Arkb kode: 721.10 Søgne kommune v/ Mona Michaelsen Postboks

Detaljer

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 1 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870263 (Kun for

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

,33 F60 cru\v\-a Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62 for 2015 - Oppdal kommune

,33 F60 cru\v\-a Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62 for 2015 - Oppdal kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Lars Wikdahl Sosial- og helseavdeling Innvalgstelefon

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus SØKNAD OM TILSKUDD 2016 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus Kap 0765 post 60 1. INFORMASJON OM SØKER -

Detaljer

Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv

Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 719 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (GS000002) (Kun

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2015 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

Aktivitet seniorer og eldre

Aktivitet seniorer og eldre Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870205 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

Kartlegging og utviklingsarbeid om "nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse"

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0719 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870208 (Kun for

Detaljer

Jobbmestrende oppfølging: Arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelse (JMO)

Jobbmestrende oppfølging: Arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelse (JMO) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870161 (Kun for

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide"

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide v2.1-18.03.2013 HERE Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 13/10865-1 Saksbehandler: Kjersti Kellner Dato: 20.12.2013 Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrag s- eller formål skode kan endres uten departementets godkjenning.

Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrag s- eller formål skode kan endres uten departementets godkjenning. Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrag s- eller formål skode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870265 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til rekruttering av fastleger i kommunen - Statsbudsjettet 2013 Kapittel 762 post 63

Tilskudd til rekruttering av fastleger i kommunen - Statsbudsjettet 2013 Kapittel 762 post 63 v2.2-18.03.2013 KVINNHERAD KOMMUNE RÅDHUSET 5470 ROSENDAL Deres ref.: Vår ref.: 12/10446-4 Saksbehandler: Elin Johanne Sæther Dato: 12.04.2013 Tilskudd til rekruttering av fastleger i kommunen - Statsbudsjettet

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Quality Grand Hotel Steinkjer 15. - 16. oktober 2009 Hva skal jeg si noe om: Utfordringer innenfor kommunalt rusarbeid Statlige føringer Forslag til

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015. Velkommen til kickoff-samling

Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015. Velkommen til kickoff-samling Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015 Velkommen til kickoff-samling Mål med samlingen: Samlingen skal inspirere, informere og gi rom for refleksjon og diskusjon samt synliggjøre sammenheng

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71)

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05/ 2015 Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) Innhold Innledning...

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Kompetansetiltak innen psykisk helse- og rusarbeid

Kompetansetiltak innen psykisk helse- og rusarbeid Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 61 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 60 2015 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870262 (Kun

Detaljer

1,11 Helsedirektoratet

1,11 Helsedirektoratet 1,11 Helsedirektoratet Høringsinstanser i følge liste Deres ref.: Vår ref.: 16/3440-1 Saksbehandler: Astrid Hernes Kvalnes Dato: 28.01.2016 Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon0-5 år

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

tildeling av prosjektmidler

tildeling av prosjektmidler Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) Versjon 2015 (for 2016) INNHOLD: INNLEDNING 4 RETNINGSLINJER 5 Mål for ordningen 5 Kriterier

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer