MEDLEMSMAGASIN AUGUST side 3. side 2. omsetning til. siste side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009. side 3. side 2. omsetning til. siste side"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN AUGUST altfor Mange butikkran side 3 Dramatiske signaler for Oslo Handelen i valgåret 2009 side 2 handel i oslo taper omsetning til Akershus siste side

2 aktuelt t u r i d s h j ø r n e august 2009 REDAKTØR Lars Fredriksen REDAKSJON Morten Fure Hanne Hassel Janne Holtet Westbye Dr amatiske signaler Det er valgkamp og OHF har fokus på områdene næringspolitikk, samferdsel, sikkerhet og kompetansehevning. Tirsdag 11. august gjennomføres Næringslivets Valgkampstart med OHF, NHO Oslo/ Akershus, OHK og OHIF som arrangører. Forsidefoto OHF REDAKSJONELL DESIGN TRYKK PDC Tangen OPPLAG 2200 NESTE UTGAVE September 2009 ADRESSE Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonelt stoff kan sendes Oslo Handelsstands Forening pr. e-post: Utviklingen for Oslo-handelen er dramatisk i forhold til Akershus. Gjennom det siste året har OHF sett tendenser til at Oslo taper vis à vis Akershus, noe årets mai tall understreker (ref. Kvarud Analyse Kjøpesenterregisteret). Oslo har en negativ utvikling med - 3,2 % (akkumulert 2,6 % ), mens Akershus har en positiv utvikling med hele + 6,3 % (akkumulert 5,6 % ). Denne trenden representerer for Oslo en omsetning på hele 300 millioner kroner eks. mva. i mai (akkumulert kr 3,6 mrd). Det er sannsynligvis flere årsaker til denne utviklingen, blant annet endrede reise- og handlevaner, økte bomavgifter, dårligere tilgjengelighet for bil, gratis parkering ved kjøpesentre utenfor Oslo og relativt liten vilje fra politikere og etater til å ta opp kampen med Akershus. Utviklingen bør være et viktig signal til Oslos politikere om å følge med så Oslo ikke taper i handelskonkurransen med de tilstøtende kommunene. Det finnes dessverre mange byer som har brukt flere tiår på å revitalisere sine sentrumsområder og bydeler pga kjøpesenterutviklingen utenfor by- og kommunegrensen. Derfor holder det ikke kun med konsekvensanalyser i forhold til byggeprosessen. Byen trenger også analyser av utviklingen for reise- og handlevaner. OHF vil kjempe for at deler av Oslo ikke lider samme skjebne som Fridtjof Nansens plass, da denne ble bilfri i en prøveperiode. Oslo har store muligheter frem til år 2025, hvor antall innbyggere og arbeidsplasser forventes å øke med ca 25 %, hvilket gjør Oslo-regionen til Europas 3dje sterkeste vekstregion. Det haster for byens politikere mht. å forberede og tilrettelegge for denne veksten. I dag har forbrukerne flere valgmuligheter når det gjelder reisemåter og handlesteder, hvilket reflekteres i de store endringene mellom Oslo og Akershus. Og mange av reguleringene er tenkt gjennomført i miljøets gode tanke, men politikerne må være varsomme. Også i miljøperspektivet finnes det flere konkurransefaktorer som medfører endring av folks reisevaner og hvor man kjører lengre med bil enn ellers nødvendig. Godt valg! t u r i d w i n d i n g s ta d Styreleder

3 aktuelt ALT FOR MANGE FORRETNINGER I OSLO BLIR RANET Ved utgangen av mai måned i år var det så mange som 30 ran fra butikker og kiosker i Oslo. I samme periode i fjor var det 24 ran, som igjen var en økning sammenlignet med OHF ser med stor bekymring på utviklingen. Vi har vært i kontakt med en rekke medlemmer og vet det er høy fokus på forebyggende arbeid, samt at det iverksettes en rekke sikkerhetstiltak i den enkelte forretningen. Dette alene synes ikke å være nok og OHF etterspør et mer synlig politi. Oslo politiets ressursmangel får alvorlige konsekvenser. Vi vet at synlig politi i gatene virker forebyggende, og støtter opp om at politiets ressurser må disponeres på de steder og tider hvor kriminaliteten øker. At personalet er av stor betydning er det ingen tvil om. Har de som arbeider i din butikk fått opplæring i hva som skal gjøres før, under og etter et ran? Ofte kan nettopp det være avgjørende for om en raner slår til. Vi vet at ved god opplæring vil de ansatte som rammes, komme igjennom hendelsen på en bedre måte. OHF kan tilby alle medlemmer sikkerhetskurs med praktisk ransøvelse. Vi kan også arrangere kursene bedriftsinternt, her kan det gjøres tilpasninger slik at man får spesielt fokus på de områdene som den enkelte butikk ser som sin utfordring. Ønsker du mer informasjon om OHFs ransforebyggende kurs ta kontakt med Janne på telefon Ransstatistikk Antall grove og simple ran fra handelen i Oslo: MND/ÅR JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES TOTALT Bilbransjen omsetter for 38,3 milliarder i Oslo 40 % av all omsetningen av biler og bilrelaterte produkter, kalt motorkjøretøytjenester, skjer i Oslo og Akershus. For Oslo var den samlede omsetningen av motorkjøretøytjenester innen dette området på ca. 38,3 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift.

4 aktuelt Årets beste elev service og samferdsel 2009 kåret Prisen deles hvert år ut til en elev ved Oslo handelsgymnasium og har som mål å stimulere elever til å ta utdanning innen norsk detaljhandel. Prisen var i år på kr , og årets vinner ble Jonas Stenstadvold Rygh! Vurderingen er foretatt av lærerne ved skolen. Begrunnelsen for valget av Jonas var følgende: Faglig styrke - lærebøkene i de økonomiske fagene var ingen utfordring for Jonas. I 1. klasse måtte faglærer fylle på med bedriftsøkonomi 2. klasse (studieforberedende) og i år med oppgaver fra økonomistyring 3. klasse. Han viste god forståelse og evne til å vurdere i de øvrige programfagene (markedsføring og salg samt sikkerhet). Han har også et pedagogisk talent han har fått vist uttallige ganger ved at han forklarer og hjelper sine medelever når det er noe de ikke forstår. Ikke nok med at han ofte har fungert som «assistent» for læreren i forhold til medelevene, men han har også hatt denne rollen ovenfor studenter som har hatt praksisuker i klassen. Utdanningen på Oslo handelsgymnasium har ikke vært en enkel sak. Han har, som mange andre elever hatt perioder hvor han har hatt «akutt skoletretthet» med tilhørende mangel på motivasjon. Hans evne til å overvinne slike utfordringer er vel det mange av hans lærere beundrer mest. En liten kommentar til måten Jonas har taklet disse utfordringene på er åpenhet. Fordi Jonas har vært så åpen om problemene, har lærerne også kunnet tre støttende til. Jonas gjorde en så god jobb når han hadde sine praksisuker at han ble «headhunted» og nå er fast ansatt. Arbeidsgiver legger vekt på at han er o Pålitelig Jonas Stenstadvold Rygh årets verdige vinner! o o o o Arbeidsom Ordentlig Han kan og praktiserer god kundeservice og kundepleie Han er lærenem Dvs. at han i jobbsituasjoner viser sitt faglige, personlige og sosiale talent. Med Jonas har vi en verdig vinner. Han er en flott representant for Service og samferdsel-linjen. Det er et aktivt, velfundert resonnement som ligger til grunn for at han valgte denne linjen og vi er glade for at han valgte å gå på Oslo handelsgymnasium. Oslo Handelsstands Forening gratulerer Stenstadvold Rygh med prisen og ønsker han lykke til i den videre karrieren.

5 dagligvarenytt aktuelt SALG AV TOBAKKSVARER FORBUD MOT SYNLIG FREMSTILLING AV TOBAKK OG RØYKEUTSTYR. LOVEN GJELDER FRA Loven gjelder salg av tobakk fra «utsalgssteder». Loven sier lite om hva som skal regnes som utsalgssteder. Forarbeidene uttaler seg om dette (Ot. Prop. Nr. 18, ). Utgangspunktet er at alle steder hvor tobakksvarer/ og/ eller røykeutstyr selges, omfattes. Det nevnes dagligvareforretninger, kiosker, bensinstasjoner, barer, restauranter osv. Spesialforretninger er unntatt. Dette benevnes som «utsalgssteder som hovedsakelig selger tobakksvarer og røykeutstyr». Det foreslås at Helsedirektoratet skal føre tilsyn med at forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr osv. overholdes. foliering av røykskap og snuskjølere. Det er videre viktig at alle varer som kan knyttes opp mot røyking og snusing, for eksempel rullemaskiner, prismaster, rizla, sigaretthylser, piperensere etc. heller ikke blir synlig frembudt for salg. Unntak: Lightere og fyrstikker som også er beregnet til andre formål enn røyking. Dersom man likevel velger å anskaffe en Vensafe, krever loven at kortene ikke er påtrykt logo eller annen tekst som likner på sigarettmerkets logo. Nøytrale kort med vareinformasjon er tillatt. Også ren prisinformasjon skal utføres med nøytral tekst og det er ikke forbud mot at denne plasseres direkte på tobakkskapene, så lenge det ikke kan oppfattes som reklame. Det er kun ved påfylling av varer og når skap åpnes ved salg, at varene kan være synlig for kunden. Det er viktig å påse at skapene lukkes mellom hvert salg. Sanksjonene vil være at direktoratet gir pålegg om retting. Samtidig med at pålegget gis, vil direktoratet kunne fastsette tvangsmulkt i form av engangsmulkt eller dagmulkt. I følge Helsedirektoratet vil tilsynet bli basert på henvendelser fra publikum. Det er derfor ingen fra direktoratet som går rundt og ser etter at loven overholdes. Det er slik tilsynet med loven fungerer i dag. Dersom direktoratet får et tips om overtredelse, vil det bli sendt en skriftlig henvendelse til utsalgsstedet. Tobakkskadelovens 10 (forslagets 19) gir hjemmel for bøtestraff ved uaktsom eller forsettelig overtredelse av loven. Dette ligger under påtalemyndighet og domstol. Praktiske tiltak som anbefales iverksatt: Loven krever ikke at man må anskaffe en Vensafe eller at varene skal plasseres under disk, men varene må ikke være synlig. Det bør være tilstrekkelig med MATTILSYNET SKAL KONTROLLERE DAGLIGVAREBUTIKKER I sommer skal Mattilsynet gjennomføre en landsomfattende kampanje med kontroll av hygienestandarden i dagligvarebutikker. Det vil bli utført inspeksjoner med spesiell vekt på varehåndtering og kjøle- og vareinnretninger, og på personalets kunnskap om håndtering av mat. Kampanjen vil bli utført i juli, august og september. For ytterligere informasjon se

6 aktuelt Omsetning og Omsetningsutvikling for butikkhandelen i Oslo og Akershus I følge en fersk analyse utført av Per Gunnar Rasmussen i Instituttet for Bransjeanalyser for OHF var omsetningen i butikkhandelen i Oslo på 41,4 milliarder kroner eks.mva. Dette var en vekst på 1,3 % fra Sammenlignet med Akershus med 4,2% og for Norge 3,7 % er det mye som tyder på at Oslo ble rammet hardere av finanskrisen enn andre fylker. I gjennomsnitt handlet hver Osloborger for kr mot i Denne nedgangen kan forklares med svak omsetningsvekst for butikkhandelen kombinert med en sterk stigning i befolkningstallet. Omsetningen i Oslo var likevel 7,9 % høyere enn landsgjennomsnittet, dvs. en dekningsgrad på 107,9 %. Men også når det gjelder dekningsgrad var det en nedgang fra 2007 med dekningsgrad på 111,7 %. Samlet for Oslo og Akershus var omsetningen på ca 77 milliarder kroner, noe som var 23,9 % av butikkomsetningen i Norge. Gjennomsnittlig omsetning pr innbygger for området var kr Dette var 4,3 % høyere enn landsgjennomsnittet. RANSFOREBYGGENDE KURS med praktisk øvelse Dato: torsdag 10. september Tid: Kl PrIS: kr 900,- for pluss-medlemmer kr 1 300,- for basis-medlemmer kr 1 800,- for ikke-medlemmer KURSET TAR OPP FØLGENDE TEMA: Hvem utgjør trusselen og hvordan de opererer. Hva man bør gjøre under og etter et ran. Hva de kan ansatte gjøre for å forebygge ran og andre trusler. Hvordan bli bedre på å håndtere konflikter. Ettervern belastninger og reaksjoner, hvordan ta vare på involverte medarbeidere. Tyveri og juridiske forhold hva lovverket sier og hvilke rettigheter vi har. kursholder ER jon jevne - seniorrådgiver i Sikkerhetsledelse AS. Han er en erfaren og engasjert foredragsholder med bred kunnskap og lang fartstid i sikkerhetsbransjen.

7 månedens hms-tips aktuelt 48 kjøpesentre i Oslo Oslo hadde i kjøpesentre som tilfredsstilte de krav til areal og butikkantall som benyttes for kjøpesentre. Definisjonen på kjøpesenter er et bygg eller samling bygg som er planlagt, utviklet, eid og drevet som en enhet. Salgsareal må være på mer enn 2500 m2, og omfatte minst fem ulike deltaljhandelsenheter. Med månedens HMS tips vil vi bidra til at våre medlemmer har et levende HMS-system. Slik kan man forebygge sykdom, skade og tap av verdier, samt bidra til å sikre medarbeidere, kunder, miljø, drift og materielle verdier og skape økt konkurranseevne. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan OHF kan hjelpe deg med sikkerhet, helse og miljø i din bedrift, ta kontakt med Janne på telefon: Ettervern Ansatte som har opplevd en traumatisk hendelse i arbeidet eller privat har behov for ettervern. påmelding Ring , eller gå inn på og les mer og meld deg på der. Bindende påmelding må være OHF i hende syv dager før kursdato. avbestilling Ved avbestilling senere enn en uke før kursdato eller ikke fremmøte betales full kursavgift. OHF forbeholder seg retten til å avlyse kurs pga. for få påmeldte. Ved for mange påmeldte vil de første som melder seg på få plass. STED og tid Kursene holdes i våre lokaler: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37A bedriftsinterne kurs Alle kursene kan arrangeres internt i din bedrift. Ønsker du vite mer om dette ring oss for en uforpliktende prat på telefon Sørg for at bedriften har egne eller eksterne ressurser for ivaretakelse av involverte ansatte. Gjennomfør så snart som mulig etter hendelsen en samtale med involverte ansatte. Sett fokus på hva som skjedde og følelser og tanker til den eller de involverte. Følg involvert ansatt til politiet, lege og eventuelt hjem til familie eller pårørende for å bistå med praktiske forhold, informasjon mv. Gi tilbud om ikke å bo alene den første tiden. Alle involverte skal uansett følges opp det første døgnet. Å komme tilbake i arbeid og på arbeidsplassen hvor hendelsen skjedde, er normalt den beste «medisinen». Arbeidsoppgaver og arbeidstid tilpasses involvert ansatt. Gjennomfør en samling innen 48 timer med alle involverte og øvrige kolleger. Hensikten er at alle skal få snakke ut om hendelsen. Etter første samling gjennomføres samtaler og samlinger etter behov.

8 B Returadresse: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo Detaljhandelen i Oslo taper omsetning til fordel for Akershus I 2008 økte den årlige omsetningen for butikkhandel i Oslo bare med 1,3 % mens den økte med 4,2 % i Akershus. I perioden 2000 til 2008 med unntak for 2005 har Akershus hatt en sterkere vekst enn Oslo-handelen. Mange Akershus kommuner har lagt til rette for og vært positive til etablering av nye kjøpesentre som har generert økt omsetning og flere skattekroner til kommunene. Utbyggingen av Sandvika Storsenter, Jessheim Storsenter, Kolbotn Torg, Metro Senteret og Ski Storsenter har nok hatt stor betydning for handelslekkasjen ut av Oslo. I mange år nå har Oslo kommune uansett bystyresammensetning vært byråkratiske og nærmest handelsfiendentlige når det gjelder bygging av store handelsparker og handelsområder i Oslo, en politikk som ser ut til å fortsette. I tillegg til at man ikke ønsker biltrafikk i Oslo sentrum, vil Oslo bli den store taperen over tid når det gjelder detaljhandelsutvikling. I Oslo sentrum ønsker politikerne seg et yrende folkeliv, dette lar seg vanskelig gjøre hvis ikke det finnes beveggrunner i området. Et Bjørvika og Kvadratur uten butikker og serveringssteder vil bli et område uten mennesker. Mange utbyggere og detaljhandelskjeder har hatt ønske opp igjennom årene å bygge ut mer på Alna, men har hele tiden møtt så sterk motstand fra byråkratiet i Oslo kommune at man har trukket seg fra slike prosjekter. Gatebutikkene er avhenging av kjøpesentre. Tall og analyser viser at når kjøpesentrene i Oslo sentrum øker sin omsetning, så skjer det samme i de enkeltstående butikkene. Næringsklynger av handelsparker og detaljhandelsbransjer har vist at jo mer de samles jo mer øker omsetningen. Hvis nåværende trend forstsetter og Akershus fortsetter å øke sin detaljhandelsomsetning på bekostning av Oslo, vil det ikke være mer enn 5-8 år før detaljhandelen i Oslo omsetter mindre enn i Akershus. Med en slik utvikling vil Oslos hegemoni som detaljhandelsområder nr 1. i Norge snart være historie. Hva kan man så gjøre for å stoppe en slik utvikling? Selv om det er positivt at byråden i Oslo ønsker mindre biltrafikk, bør man nok være bevisst på at folk flest er rasjonelle og velger transportløsninger som gjør at man raskest mulig kan foreta helgehandelen (lørdag er fortsatt den største handledagen). Når politikerne har gjort Oslo sentrum og store deler av ytre og indre bykjerne vanskelig tilgjengelig med bil, er nok dette kult for et mindre tall av selvbevisst urban ungdom og fanatiske syklister og urbanister, men det er lite hensiktmessig for folk flest og de som handler i Akershus. En måte å stoppe handelslekkasjen ut av Oslo på, er å bygge store moderne mulitikjøpesentre på Grorud, et tilsvarende på Nordstrand/Holmlia og på Skøyen, samt at man bygger store flotte parkeringshus ved inngangsparsellene til indre Oslo sentrum, videre bør alle bommene flyttes til kommunegrensen.

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4 MEDLEMSMAGASIN februar 2009 www.ohf.no nye spennende KURS 2009 side 6 hms-tips bytt kode! side 5 YOUNG RETAILERS ohfs nye UNGDOMS- ORGANISASJON side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Godt år alle sammen

Detaljer

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført MEDLEMSMAGASIN sommer 2010 www.ohf.no ny handlevaneundersøkelse utført side 5 OHF delte ut hederstegnet i gull Naskeri nedprioriteres politiet henlegger de fleste anmeldelser side 7 side 6 t u r i d s

Detaljer

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart MEDLEMSMAGASIN september 2011 www.ohf.no Næringslivet møtte politikere til valgkampstart side 3 Skjerpet alderskontroll av alkoholsalg FotoVideo fikk terroren tett på side 6 side 4 aktuelt gunnars hjørne

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden.

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden. MEDLEMSMAGASIN mars 2011 www.ohf.no Henlagte naskerianmeldelser hva betyr de? side 6 Butikkmiljøets betydning side 3 Byutviklingsbyråden ØNSKER et levende Oslo side 4 aktuelt gunnars hjørne mars 2011 REDAKTØR

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN oktober 2009

MEDLEMSMAGASIN oktober 2009 MEDLEMSMAGASIN oktober 2009 www.ohf.no utleie og koordinering av gateareal side 3 butikkmesse i oslo side 6 ANLEGGS- ARBEID UTEN GRENSER side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e oktober 2009 REDAKTØR Lars

Detaljer

la oss lage flere folkefester i oslos gater! MEDLEMSMAGASIN september 2009 oslos utvikling og vekst - hvem styrer? store tyverimørketall side 4 side 3

la oss lage flere folkefester i oslos gater! MEDLEMSMAGASIN september 2009 oslos utvikling og vekst - hvem styrer? store tyverimørketall side 4 side 3 MEDLEMSMAGASIN september 2009 www.ohf.no oslos utvikling og vekst - hvem styrer? side 4 la oss lage flere folkefester i oslos gater! side 3 store tyverimørketall side 6 aktuelt t u r i d s h j ø r n e

Detaljer

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt MEDLEMsMAgAsiN FoR oslo HAnDeLssTAnDs ForenInG for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. stang Inn For HAnDeL VInneren er Kåret ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 Les AKTueLLe saker

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4 MEDLEMSMAGASIN mai 2008 www.ohf.no årets handelsbedrift side 5 Funksjonsutvalget side 6 våren kommer med bysyklene side 4 t u r i d s h j ø r n e mai 2008 REDAKTØR Claus Mølbach-Thellefsen REDAKSJON Morten

Detaljer

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co MEDLEMSMAGASIN mai 2010 www.ohf.no Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co side 4 fremtidsrettet FORSAMLING side 3 vekk med grafitti og tagging! side 6 aktuelt g u n n a r s h j ø r n e

Detaljer

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Konsekvensutredning - Handel i Bodø Oktober 2013 Foto: Terje Rakke - Nordic Life Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Sammendrag Handelsanalysen er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret

MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no v bymiljøetatens første år side 4 stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret side 6-7 gunnars hjørne NR 4 MAI 2012 REDAKTØR Rannveig

Detaljer

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold praksis 2009 forord: si ifra! 6 sammendrag 9 ombudets rolle og rettslige verktøy 13 3.1. Alternativ til domstolene 13 3.2. Lovgrunnlag 14 3.3. Partshjelper

Detaljer

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020 Hoveddokument Feiervesenet mot 2020 Innhold Rapport fra Feriermesternes landsforening 2009... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhold...2 Hovedkonklusjon...4 Tilsyn...4 Feiing...4 Ventilasjon...5 Markedsføring...5

Detaljer

Norske ikoner - oppfinnelser og hverdagshelter

Norske ikoner - oppfinnelser og hverdagshelter 2 Nr. 1 juni 2014 LEDER KIOSK BENSIN SERVICE UTGIVER Medier og Ledelse AS Adm. direktør Magne Lerø ISSN 1502-9557 ADRESSE Mariboesgate 8, 0183 Oslo Besøksadresse: Mariboesgate 8 SJEFREDAKTØR Are Knudsen

Detaljer

Nr 5 - juni 2012. Hengt ut på internett side. Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15

Nr 5 - juni 2012. Hengt ut på internett side. Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15 Nr 5 - juni 2012 Hengt ut på internett side 8 10 Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15 1982 2012 30 år I_Skolen_0512.indd 1 29.05.12 12.22 leder I skolen 5 2012 Skolen og 22. juli

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Magasinet Utgave 4 September 2012

Magasinet Utgave 4 September 2012 Magasinet Utgave 4 September 2012 04 Sparer penger med godt vedlikehold av skole Side 22 Knust glass etter 22. juli blir kunst Side 34 Fleksibel alderspensjon hva lønner seg? Flere enn forventet tar ut

Detaljer