Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/ Ann-Karin Mellingen Fylkestingets samling desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/05795-7 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012. Fylkestingets samling 6. 8. desember 2011"

Transkript

1 Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/ Ann-Karin Mellingen Rapportering til fylkestingets samling desember Saker fra fylkestinget som er oversendt fylkesrådet siden siste rapportering til junitinget 2012 Fylkestingets samling desember /11 Strategi tilbudsstruktur videregående opplæring 2020 Fylkestingets vedtak, fattet i plenum : 1. Det igangsettes et arbeid for å sikre en mer robust tilbudsstruktur i Nord-Trøndelag etter nærhetsprinsippet for Vg1, med større samordning innen og mellom regioner for Vg2 og Vg3. Det innledes en prosess der skolene involveres i fordeling av tilbud og en formalisering av samarbeidet i de enkelte regioner. 2. Antallet inntaksregioner reduseres fra 4 til 3 for å oppnå en større fleksibilitet i tilbudsplanleggingen. Ordningen med nærskolepoeng beholdes. Konsekvensen av en ytterligere reduksjon i antall inntaksregioner utredes. Dagens inntaksreglement revideres. 3. Tilbud om studiespesialisering opprettholdes på alle kombinertskoler, samtidig som det blir viktig å få fram en tydeligere profil også på kombinertskolene. 4. Det utredes hvordan den enkelte skole kan ta et større ansvar for elever på yrkesfag som går ut fra Vg2. I dag er det her de fleste elevene avbryter videregående opplæring. 5. Det arbeides videre med utvikling av og økt bruk av digitale Saksbehandler: Tore Bruem Status pr 8. mai 2012: Saken er videre behandlet på felles rektormøte/lederforum i februar Det er foretatt prioritering av arbeid med punktene 1-3, 7, for vårterminen Det er også laget egenframdriftsplan for saken med blant annet regionale møter med skolene i mars samt eget fylkesrådsnotat i april. Fylkestinget vil få egen orienteringssak om status i desember. Det vises til egen sak til fylkestinget i desember 2012; «Underveisrapport tilbudsstruktur 2020 for videregående opplæring». Saken anses som ferdigrapportert. 1

2 læringsressurser. Dette bl.a. for at elever lokalisert på skoler som ikke tilbyr det aktuelle faget kan få undervisning via internett. 6. Ressursbruken til administrasjon på sentral- og skolenivå skal gjennomgås med mål om ytterligere effektivisering. 7. Tilbudsstrukturen med spesiell vekt på spesifikke nord-trønderske satsinger skal gjennomgås med målsetting om ytterligere effektivisering. Dette for å oppnå en robust tilbudsstruktur som er tilpasset forsvarlige økonomiske rammer. 8. Det skal utredes muligheten for å samle flere oppgaver og støttefunksjoner på en eller færre skoler eller i sentraladministrasjonen. Dette for å sikre god kvalitet og effektiv ressursbruk. 9. Hovedstrukturen i dagens ressurstildelingsmodell opprettholdes, men endringer for å forenkle modellen iverksettes. Det vurderes å legge inn insitamenter i knyttet til resultat, for eksempel når det gjelder gjennomføring og faglig framgang. 10. Samarbeidet mot de ulike interessentene til videregående opplæring forsterkes ytterligere i planlegging av tilbudsstrukturen, gjennom utvikling av flere møteplasser og flere høringer. 11. Arbeids - og næringslivets behov for kompetanse ivaretas gjennom forsterket satsing på fag og yrkesopplæring, fremmedspråk, realfag og livslang læring. 12. Fylkestinget skal få den årlige tilbudsstruktursaken til orientering i komiteen (nytt punkt) 13. Fylkestinget ber fylkesrådet, innen utgangen av 2012, legge fram en rapport over status og resultater av de utredningsoppgaver som settes i gang i forbindelse med sak 11/90 Strategi tilbudsstruktur videregående opplæring (nytt punkt) : Sak nr. 11/91 Arkivsak: 11/00152 Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag. Avslutning av det politiske samarbeidet. Behandlingsmåte/Status Saksbehandler: Kirsten Haugum. 2

3 Fylkestingets vedtak, fattet i plenum Det er ikke grunnlag for å fortsette det politiske samarbeidet innenfor landsdelsutvalget når to av fylkeskommunene i samarbeidet har meldt seg ut. Fylkestinget vedtar derfor avvikling av landsdelssamarbeidet. Avviklingen av det politiske samarbeidet skjer ved årsskiftet. Det gjennomføres en avviklingsperiode fram til 1.juli 2012 for å kunne foreta nødvendig avslutning av avtaler og forpliktelser. Fylkestinget ber Fylkesrådet ta initiativ til drøftinger med Nordland, Sør- Trøndelag samt Møre og Romsdal fylkeskommuner med sikte på å avklare interesse og muligheter for å etablere et nytt landsdelssamarbeid i vår landsdel. Et slikt landsdelssamarbeid vil ha som oppgave å identifisere, samordne og løse oppgaver av felles interesse i Midt-Norge. Arbeidet tenkes i hovedsak å rette seg mot landsdelens konkurransekraft, rammebetingelser, kompetanse og infrastruktur.(nytt punkt) -- : Interpellasjon nr. 15/11 Arkivsak: 11/07352 Reduksjonen av antallet ynglinger av bjørn må skje i Nord Trøndelag!, Gunnar Alstad (SP) Fylkestingets vedtak, fattet i plenum Status pr : Det er igangsatt arbeid med avvikling av Landsdelsutvalget, det vil ta noe tid å få avviklet alle forpliktelsene. Det er ikke oppstartet utredning om et alternativ samarbeidsorgan. Status pr 8. mai 2012: Det er foretatt avvikling av det politiske samarbeidet. Det administrative samarbeidet skal være avviklet til 1. juli Trøndelagsrådet har vedtatt følgende: Behov for vedtektsendring i Trøndelagsrådet når det gjelder ny planstrategi. Hva skal være Trøndelagsrådets rolle? Trøndelagsrådets AU må drøfte videre prosess. Trøndelagsrådet er fortsatt i prosess om egen rolle. --- Behandlingsmåte/Status Saksbehandler: Geir Rannem. Status pr 8. mai 2012: Fylkestingets vedtak ble oversendt Miljøverndepartementet

4 Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil overfor Miljødepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning gi uttrykk for følgende vedrørende praktisering av Stortingets rovviltforlik 2011: For beitenæringene, reindriften og saueholdet, i Nord-Trøndelag er måten Stortingets rovviltforlik følges opp på av avgjørende betydning. Beitenæringene er i Nord-Trøndelag viktige for verdiskapning, bosetting og sysselsetting, men fylket har store utfordringer mht rovviltskader, og bærer et stort ansvar for tre (bjørn, gaupe og jerv) av de fire store rovviltartene. I rovviltforliket er det slått fast at beitenæringene skal være levedyktig og at rovviltforvaltning skal ta hensyn til det. Fylkestinget ser nødvendigheten av at forvaltningen instrueres til å gjennomføre endret praksis umiddelbart bl.a. for registreringer, bestandsmål og uttak: Bestandsregistrering. Registrering og overvåkning skal styrkes. Det må i samsvar med rovviltforliket legges større vekt på faktisk lokal kunnskap. Det må fremskaffes sikre og omforente tall for forekomstene av rovvilt, og registreringsarbeidet må komme i gang snarest mulig. Resultater av dette arbeidet må implementeres fortløpende i forvaltningsarbeidet for å sikre beitenæringenes eksistensgrunnlag i utmarka. Bestandsmål. Fylkestinget mener antallet ynglende bjørn i regionen må reduseres fra 4 til 3, for å sikre en redusert bjørnetetthet i områder med betydelig beitenæring og i de verdifulle beiteområdene for sau og rein. Nord- Trøndelag er et av de fylkene i landet med størst tap av sau og rein til bjørn, og fylkestinget i Nord-Trøndelag mener at det er en naturlig følge 4 Fylkesrådet påpekte bl.a i sin høringsuttalelse til endringer i rovviltforskriften: Reduksjon av antall årlige bjørneynglinger fra 4 til 3 innen Rovvilt-region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag). Påpeking av kalvingsområder for reindrifta innen Indre Namdal. Påpeking av Rovviltnemndas mandat ved kvotefastsettelse for gaupejakt. Påpeking av at Miljøverndepartementet i oversendelsesbrevet prøver å omgå Stortingets konkrete angivelser for bjørnebestanden; binner pr yngling og antall hanner pr binne. Fylkesråd for samferdsel og miljø Tor Erik Jensen var i møte med politisk sekretær Audun Garberg , og framla fylkestingets vurderinger og holdninger til rovviltforvaltninga i Nord- Trøndelag. Fylkestinget behandla på nytt Interpellasjon 12/6 «Oppfølging av Stortingets rovviltforlik». Vedtak oversendes Miljøverndepartementet. Fylkesråd for samferdsel og miljø Tor Erik Jensen har innbedt til møte med regionale forvaltning og interesseorganisasjoner med tema «Rovviltforliket konsekvenser for Nord- Trøndelag» Dette som utgangspunkt for drøftinger og mulighet for felles innspill og opptreden i forhold til sentrale myndigheter.

5 av rovviltforliket at reduksjonen av bestandsmålet for bjørn skjer i de regionene der skadesituasjonen er vanskeligst. Dette må etter fylkestinget i Nord-Trøndelag sin vurdering være en naturlig følge av rovviltforliket. For beitenæringene i Nord-Trøndelag fører ellers rovviltforliket til en faktisk økning i antall bjørn. Selv med reduksjon av 1 årlig yngling, vil bestandstallet bjørn være høyere enn tidligere mål. Det forutsettes videre at forekomstene av jerv og gaupe forvaltes etter bestandsmålene. Miljøverndepartementet har ikke ferdigbehandla endringer i Rovviltforskriften vedrørende reduksjon av antall ynglende bjørnebinner. --- Uttak av lisenskvoter. Uttak må prioriteres der rovviltet gjør størst skade. Rovviltforvaltningen klarer ikke å holde jervestammen nede gjennom frivillig jakt. Direktoratet for Naturforvaltning må da følge opp forlikets bestemmelse om effektuering av uttak i lisensperioden. Lisensjakt på bjørn har ikke ført til forutsatt økning av uttak. Det er viktig at rovviltforlikets bestemmelse om uttak i statlig regi forseres av Direktoratet for Naturforvaltning, som er tillagt myndighet til å sette i gang uttak umiddelbart etter avslutning av lisensjakten. -- Fylkestingets samling juni 2012 Sak nr 33/12 NTE Energi AS - Konsesjonssøknad Trongfoss kraftverk - Høringsuttalelse Fylkesrådets innstilling ble vedtatt sammen med følgende tilleggsforslag: Saksbehandler: Geir Rannem Fylkestingets høringsuttalelse sendt til NVE, som konsesjonsgivende 5

6 «Fylkestinget ber om bestandsovervåking av namsblanken etter ei eventuell utbygging» myndighet. Konsesjonsbehandlinga er ikke ferdig. Saken anses som ferdigrapportert. Sak nr 38/12 Rapport og vurderinger omkring arbeidet med klima og energi i Nord-Trøndelag i 2011 Fylkesrådets innstilling ble vedtatt, men med følgende tillegg: «Fylkestinget setter egne mål for reduksjon i utslipp ved offentlige kjøp av transporttjenester.» Saksbehandler: Rune Hedegart Fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen, sendte brev til Statsministerens kontor , med ønske om at det opprettes regionale klimavirkemiddelpakker. Statsministeren videresendte henvendelsen til MD, med kopi til NTFK. Fylkesråden sendte brev til SSB med ønske om fylkesfordelte tall for utslippstall for 2010 og 2011, selv om disse vil være beheftet med noe usikkerhet. SSB svarte utførlig i brev Det jobbes med saken hos SSB, men det er vanskelig å få tall før i 2013, og da for foregående år. Sak nr 40/12 Økonomistrategi Fylkesrådet fremmet saken uten innstiling, følgende ble vedtatt: Fylkestinget gir slike svar til fylkesrådets spørsmål i Økonomistrategi : 1. Fylkestinget gir sin tilslutning til innføring av en handlingsregel som sier at fylkeskommunens årlige låneopptak som hovedregel Saksbehandler: May-Wenche Hestø Følges opp i pågående budsjettarbeide. 6

7 ikke kan overskride årlige avdragsbetalinger. 2. For utdanningsfeltet må det, ut over de tiltak som er lagt som ambisjon i tilbudsstruktur 2020, kunne vurderes de mulige tiltak som er beskrevet i saksutredningen, pkt Strategi fremover. 3. Ut fra dagens kunnskap om elevtallsutvikling og befolkningsutvikling, bør det være aktuelt å foreta en vurdering av effekter av en annen skolestruktur. 4. Gitt store endringer, dvs. reduksjon i statlige overføringer til fagskolen, må man vurdere kapasitet og type tilbud opp mot nivået av overføringene. Samtidig må det tas hensyn til at næringslivet har stort behov for arbeidskraft med den kompetansen fagskolen kan tilby. Det er nødvendig med forpliktende avtaler med andre fylker om dekning av utgifter for gjesteelever Det bør være en ambisjon å utvikle sterkere partnerskap/samarbeidsavtaler med næringslivet som kan åpne for medfinansiering av fagskoleutdanning som næringslivet har sterkt behov for. 5. Vedlikehold/oppgradering av eksisterende fylkesveier må ha prioritet foran nyanlegg når det gjelder disponering av tilgjengelige veimidler. Det bør vurderes overføring av «lokale» fylkesveier til kommunene. 6. Det totale transporttilbud, unntatt lovpålagt skoleskyss, må kunne vurderes. For øvrig må TT-ordningen samordnes med bestillingstransport i alle kommuner. Nivået på bestillingstransport må vurderes nærmere når prosjektperioden er omme og ekstraordinær finansiering tar slutt. Det må være et mål å nå utgiftsdekning mellom Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag av hurtigbåtsambandet Trondheim Vanvikan. 7. Gitt det beskrevne tilpasningsbehov, må det aksepteres en Saken anses som ferdigrapportert. 7

8 reduksjon av egne budsjettmidler til Regionalt Utviklingsprogram. 8. Dekning av administrasjonsomkostninger ved forvaltning av statlige tilskuddsordninger må være et rimelig krav overfor staten. I motsatt fall må staten selv overta forvaltningen av disse tilskuddsordningene. 9. Vekst i økonomiske overføringer til institusjoner og organisasjoner må kunne redusere ved at det ikke kompenseres for prisvekst. 10. Når det gjelder støtte til institusjoner og organisasjoner bør denne i større grad gis som oppstartstøtte og/eller utviklingstilskudd heller enn bidrag til løpende drift. Det kan gjerne innføres en hovedregel om at når et nytt støtteobjekt kommer inn, må noe annet gå ut. 11. Dersom det skisserte tiltak for reduksjon av utgifter til sektoren tannhelse kan gjennomføres uten vesentlige skadevirkninger for utsatte/sårbare grupper, støttes tiltaket. 12. Fylkestinget vil om nødvendig ha en fleksibel holdning til fordeling av budsjettmidlene mellom sektorene. Overordnede prioriteringer må veie tyngst. Tiltak som sikrer vekst i næringsliv og bosetting skal gis prioritet. For øvrig mener fylkestinget at tjenesteproduksjon i størst mulig grad må skjermes, og at kvalitet i tjenestene må opprettholdes. Det vises ellers til hva som sies i saksutredningen, pkt. 3.7, om fellesfunksjonene i fylkeskommunen og grunnlaget for en gjennomgang av alle administrative funksjoner, med tanke på effektivisering, forenkling og kostnadsreduksjoner. 8

9 Sak nr 41/12 Nasjonal transportplan Uttalelse til transportetatenes forslag Følgende ble oversendt fylkesrådet fra FrP uten realitetsvotering: Fylkestinget i Nord-- Trøndelag ønsker følgende prioriteringer i Nasjonal Transportplan: 1. Opprettholdelse og utvidelse av flyplasser i Namdal. 2. Logistikknutepunkt i Muruvik, med opprusting av E14 3. E6 Steinkjer -- Nordlandsgrensen 4. E6 Steinkjer Stjørdal Saksbehandler: Joar Nordtug Fylkeskommunens høringsuttalelse er ekspedert på vanlig måte. Når det gjelder oversendelsesforslag fra Frp er fylkesrådets holdning at innspill som går ut over fylkestingets vedtak ikke følges opp. Saken anses ferdigrapportert. I tillegg ønsker fylkestinget å fremme følgende innspill: Opprusting av Namsosbanen, når det blir aktuelt med utskiping av mineraler fra Indre Namdal. -Snarlig igangsetting av et arbeid for at FV17 Asp-- Saltstraumen blir nasjonal turistveg Det må snarest prosjekteres stamveg på strekningen Rørvik E6 Sak nr 47/12 Landbruksmelding for Trøndelag status og oppfølging Fylkesrådets innstilling ble vedtatt sammen med følgende tilleggsforslag: «Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil gi uttrykk for forundring over Saksbehandler: Marit Fjelltrøen Uttalelsen ble oversendt Landbruks- og Matdepartementet og Statsministerens kontor , etter å ha rådført med fylkesråd 9

10 Statens tilbud til næringen i jordbruksoppgjøret Det er sterkt beklagelig at næringens organisasjoner ikke fant grunnlag for reelle forhandlinger ut fra Statens tilbud. Da det er første gang noe slikt har skjedd siden Hovedavtalen for jordbruket kom på plass i 1950, oppleves dette som alvorlig. Den fremlagte landbruksmelding, Meld. St. 9 Landbruks- og matpolitikken, og Stortingets påfølgende behandling legger opp til en ambisiøs målsetting om økt matproduksjon med selvforsyningsgrad som på dagens nivå med en voksende befolkning. På bakgrunn av dette, og det faktum at produksjonen på noen områder er i faktisk nedgang, vil fylkestinget peke på det uholdbare i situasjonen. Det er grunn til å frykte at utfallet av årets jordbruksoppgjør vil kunne forsterke denne utviklingen. Målsettingen om selvforsyningsgrad er et vedtak som må følges opp politisk. Skal dette målet nås, må det legges til rette for lønnsomhet i næringen. Med sterk kostnadssøkning, lave produktpriser til produsent og manglende kompensasjon for kapitalkostnader har lønnsomheten over tid blitt svakere. Dette har skjedd samtidig som næringen har vært gjennom betydelig effektivisering av drift. Fylkestinget har forvaltningsoppgaver og utøver den alminnelige ombudsrollen for det nord-trønderske landbruket. Jord- og skognæringen har svært stor betydning for verdiskaping og sysselsetting i vårt fylke, og gode rammebetingelser er avgjørende for optimisme, rekruttering og fremtidig vekstevne til landbruket i Nord- Trøndelag, en næring som produserer omkring 11 % av all mat som Terje Sørvik om hvordan saken skulle følges opp. Uttalelsen ble oversendt med Sørviks signatur. Vi fikk følgende svar signert statssekretær Svein Fjellheim fra Statsministerens kontor : «Jordbruksoppgjøret Viser til uttalelse dere har sendt Statsministerens kontor Vi har merket oss synspunktene i uttalelsen og tar dette med oss i det videre arbeidet.» Saken anses som ferdigrapportert. 10

11 konsumeres i landet. Fylket har rimelig gode naturgitte vilkår for de fleste produksjoner og fylket har også et sterkt landbruksfaglig miljø. Det er derved potensiale for å delta i økning av den nasjonale matproduksjon, gitt en rimelig lønnsomhet for bonden som resultat. Fylkestinget henstiller til regjeringen om å følge opp den vedtatte landbruksmeldingen og de mål som er satt for matproduksjon i eget land, med tanke på vår voksende befolkning.» Sak nr 53/12 Forvaltningsrevisjonsprosjekt /2012 Vurdering av fagopplæringen 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget har merket seg revisor avslutning og anbefalinger i kapitel 8, og ber fylkesrådet følge opp anbefalingene i rapporten og innen utgangen av desember 2012 fremme egen sak til fylkestinget om hvordan disse er fulgt opp. Saksbehandler: Kari Grønnesby Det vises til egen sak til fylkestinget i desember 2012; «Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt Vurdering av fagopplæringen» Saken anses som ferdigrapportert. Fylkestingets samling oktober 2012 Sak nr 61/12 Forvaltningsrevisjonsrapport 2/ Økonomistyring Vedtaket i sin helhet: Saksbehandler: Ole Tronstad 11

12 1. Rapporten tas til orientering 2. Fylkestinget ber fylkesrådet følge opp rapporten, herunder spesielle funn i tråd med kapittel 5 3. Fylkestinget ber fylkesrådet rapportere slik oppfølging i løpet av første halvår Punktene 2 og 3 i FT-sak «Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2012 Økonomistyring», er i prosess og følges opp av fylkesrådet. Sak nr 63/12 Overordnet kravspesifiksasjon for fergesambandet Hokstad - Levanger Vedtak i tråd med innstillingen, i tillegg ble følgende tilleggsforslag vedtatt: 4) Fylkestinget ber Fylkesrådet i samarbeid med Ytterøyutvalget vurdere nærmere muligheten for utvidet åpningstid gjennom økt brukerbetaling. 5) Fylkestinget ber Fylkesrådet vurdere muligheten for at gassferge (LNG) kan legges inn i overordnet kravspesifikasjon for strekningen Hokstad-Levanger. Saksbehandler: Dag Ystad Punktene 4 og 5 i FT-sak «Overordnet kravspesifikasjon for fergesambandet Hokstad Levanger», er i prosess og følges opp av fylkesrådet. Sak nr 66/12 Fylkeskommunens ungdomspolitiske plattform Vedtaket i tråd med innstillingen, men med noen tilleggspunkt. Følgende ble vedtatt: 1) Fylkestinget slutter seg til de ungdomspolitiske strategier for Saksbehandler: Ragnhild Kvalø 12

13 Saken er i prosess, og følges opp av fylkesrådet. 2) Fylkestinget ber om at de foreslåtte mål under hver strategi gås gjennom med bakgrunn i de innspillene som har kommet frem på ungdomskonferansen ) Fylkestinget ber om at det legges frem en evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag, der blant annet ungdoms muligheter og forutsetninger for samfunnsdeltagelse vurderes. Man bes også vurdere hvorvidt man er organisert på en hensiktsmessig måte med hensyn til måloppnåelse. 4) Fylkesrådet legger frem reviderte mål og en evaluering frem for fylkestinget innen utgangen av juni ) Tiltak for å nå reviderte mål utarbeides og legges frem for fylkestinget innen utgangen av Interpellasjon 17/12; Beredskap i Nord-Trøndelag, Jan Inge Kaspersen (AP) Følgende vedtak ble fattet: 1. Fylkestinget i Nord-Trøndelag er bekymret over politidistriktets ressurssituasjon. Politidistriktet skal håndtere et stort og utstrakt fylke Saksbehandler: Arild Egge 13

14 og trenger mer ressurser for å kunne ivareta sine oppgaver, spesielt i utkantene. Vi opplever i dag at mange utkantkommuner står uten operative politiressurser, og utrykningstiden blir dermed lang. 2. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil påpeke at den internasjonale flyplassen Trondheim Lufthavn Værnes opptar store deler av Politidistriktets økonomi. Polititjenester på Værnes må derfor bevilges som en egen post, og ikke gå på bekostning av Politidistriktets øvrige oppgaver. 3. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil også påpeke at Nord- Trøndelag har flere internasjonale havner som må følges opp av Politimyndigheten etter egne regelverk. 4. Fylkestinget i Nord-Trøndelag er opptatt av at oppfølgingen etter 22. juli rapporten ikke må handle kun om responstiden i indre Oslofjord, men tiltak må også komme resten av landet til gode. 5. Fylkestinget i Nord-Trøndelag mener ideen om opprettelsen av et beredskapssenter for Midt-Norge er spennende og at dette bør utredes videre. Vedtaket er oversendt til justis- og beredskapsministeren som innspill til den videre beredskapsplanleggingen på nasjonalt nivå og i det videre arbeidet med struktur og dimensjonering av politiets ressurser i Norge. Vedtaket er oversendt Beredskapsrådet v/fylkesmannen til orientering og som innspill til den videre beredskapsplanleggingen i fylket. Her vises også spesielt til punktene 5 og 6 i vedtaket som omhandler konkrete forslag til tiltak som Beredskapsrådet bør drøfte som ledd i dette. Vedtakets punkt 7 om å legge fram en statusrapport om fylkeskommunens eget beredskapsarbeidet og hvilken rolle fylkeskommunen har i det totale beredskapsarbeidet i Nord- Trøndelag, følges opp av fylkesrådet. 6. Fylkestinget i Nord-Trøndelag ber fylkesrådet ta med innspillet om en beredskapskonferanse inn i beredskapsrådet i Nord-Trøndelag for videre behandling. En slik konferanse vil kunne styrke bevisstheten rundt det generelle beredskapsarbeidet og sette de ulike offentlige og frivillige aktørene i stand til å samhandle enda bedre i en beredskapssituasjon.» 7. Fylkestinget ber fylkesrådet legge fram en statusrapport på fylkeskommunens eget beredskapsarbeidet og hvilken rolle fylkeskommunen har i det totale beredskapsarbeidet i Nord- Trøndelag.» 14

15 Interpellasjon nr 19/12 Sommerskole, Trude Holm (SP) Følgende vedtak ble fattet: Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere en ordning med korte kurs og påfølgende desentralisert sentralgitt eksamen, for på den måten å supplere eksisterende tilbud og ivareta behovet for kandidater som søker høyere utdanning samme høst. Fylkestinget vil i den sammenheng vise til en tilsvarende ordning som er etablert i Troms fylkeskommune. Saksbehandler(e): Tore Bruem og Maria Tanem Møller Saken er i prosess og følges opp av fylkesrådet

Status for fylkesrådets oppfølging av saker oversendt fra fylkestinget - til fylkestingets samling desember 2013

Status for fylkesrådets oppfølging av saker oversendt fra fylkestinget - til fylkestingets samling desember 2013 Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05795-22 Ann-Karin 29.10.2013 Mellingen Vedlegg 3 Status for fylkesrådets oppfølging av saker oversendt fra fylkestinget - til fylkestingets samling desember 2013 Fylkestingets

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften.

Høring om endring av rovviltforskriften. Løten 16.02.2012 Høring om endring av rovviltforskriften. Stortingsforliket av 16. juni 2011 om endringer i forvaltningen av rovvilt, legger grunnlag for en rekke endringer i forvaltningen av gaupe, jerv,

Detaljer

Fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/90 Strategi tilbudsstruktur videregående opplæring 2020 Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 15.11.2011

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/4382 ART-VI-MOK 06.05.2007 Arkivkode: 445.23 Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Med hjemmel i viltloven

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1658 ART-VI-JPB 15.02.2011 Arkivkode: 445.22 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 6 - Midt Norge

Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 6 - Midt Norge Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/3144 ART-VI-MG 25.04.2012 Arkivkode: 445.21 Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 6 - Midt Norge Med hjemmel i Lov

Detaljer

Høringssvar angående revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland

Høringssvar angående revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 25. november 2016 Høringssvar angående revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland Fylkesmannens forslag Foreningen Våre Rovdyr stiller seg positive til Fylkesmannens forslag om forvaltningsplan for

Detaljer

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første.

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første. Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolen i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 09.12.14 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen Terje Sørvik

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Rovviltforvaltning i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Rovviltforvaltning i Nordland Rovviltforvaltning i Stortingsmelding nr 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur Innst. S. nr 174 (2003-2004) Politikerstyrt rovdyr forvaltning = region 7 Konkrete nasjonale bestandsmål Nye regionale rovviltnemnder

Detaljer

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 24.3.2014 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

Betinget fellingstillatelse på ulv2014

Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Alle fylkesmenn, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Adresseliste Trondheim, 15.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1801 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av brunbjørn i region 5, 6, 7 og 8 i 2012

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av brunbjørn i region 5, 6, 7 og 8 i 2012 Adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 12/3097 22.10.2012 Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av brunbjørn i region 5, 6, 7 og 8 i 2012 Miljøverndepartementet viser til klagene fra

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2808 ART-VI-KMV 15.04.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Vi viser

Detaljer

Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Oslo, 29. juni 2016 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge

Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/3578-27.04.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge Klima- og miljødepartementet viser

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3300-13.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Rovviltets

Detaljer

FytkQsrfinnnenOppland

FytkQsrfinnnenOppland FytkQsrfinnnenOppland KOPI KUrna-og miljødeparternentet, Postboks 8013 Dep, 0030 Osto Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse 2013/7929-0 433.50 HKL

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

Trøndelagsutredningen. AU Trøndelagsrådet 6. februar 2015

Trøndelagsutredningen. AU Trøndelagsrådet 6. februar 2015 Trøndelagsutredningen AU Trøndelagsrådet 6. februar 2015 Bakgrunn Fylkestingene i begge Trøndelagsfylkene har i løpet av det siste året gjort vedtak som omhandler samling av de to fylkene Et felles mandat

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Stortinget ber Regjeringen om å gjennomføre følgende tiltak i forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn:

Stortinget ber Regjeringen om å gjennomføre følgende tiltak i forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn: Stortinget ber Regjeringen om å gjennomføre følgende tiltak i forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn: Norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets

Detaljer

Regjeringens politiske plattform

Regjeringens politiske plattform Norsk mal: Startside Prioriteringer i rovviltforvaltningen 14. november 2013 Beiteseminar, Oslo Statssekretær Lars Andreas Lunde 1 Norsk mal: Tekst med kulepunkter Regjeringens politiske plattform Regjeringen

Detaljer

Referat FORF styremøte 4-2014

Referat FORF styremøte 4-2014 Referat FORF styremøte 4-2014 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 04.06.14 kl. 10.30 15.30 Tilstede: Ole Gladsø, Bente Asphaug, Stian Tveit, Jon Halvorsen, Odd Kulø og Hilde Brandshaug

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Seniorrådgiver Lars Bendik Austmo Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, 1, juni 2012 Representantforslag 163 S (2010-2011) Forliket om endringer i forvaltningen

Detaljer

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS Næringsetaten SAKSLISTE Utvalg: : 06.06.2013 Tid: 10:30-00:00 Møtested: Fylkeshuset Saksnr. Arkivsaksnr. Løpenr. Gradering Tittel 1/13 13/1232-9 20460/13 FORLENGELSE AV OPPNEVNELSE AV VANNREGIONUTVALGET

Detaljer

Klage på vedtak i rovviltnemnda i region 6 om kvote for kvotejakt på gaupe i 2011

Klage på vedtak i rovviltnemnda i region 6 om kvote for kvotejakt på gaupe i 2011 Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag Naturvernforbundet i Møre og Romsdal Til Miljøverndepartementet 15.desember 2010 Via sekretariatet for Rovviltnemnda i region 6, Fylkesmannen

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Adresseliste Trondheim, 10.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3087 Saksbehandler: Terje Bø Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Med hjemmel i Lov

Detaljer

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilråding

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilråding Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16271 ART-VI-JPB 11.01.2013 Arkivkode: 444.6 Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene!

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Norge har et av de beste overvåkingssystemene for store rovdyr og kongeørn i verden. Likevel er det også i Norge rom for forbedringer. Det er Rovdata som er den

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4350 ART-VI-KMV 30.04.2012 Arkivkode: 445.23 Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Høring - nye oppgaver til større kommuner

Høring - nye oppgaver til større kommuner Saknr. 16/15810-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Høring - nye oppgaver til større kommuner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vil fraråde en overføring av kollektivtransport fra regionalt folkevalgt

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 2. juli 2013

Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 2. juli 2013 1 Møtetid: Tirsdag 2. juli 2013 kl. 13:00 14:40 Møtested: Telefonmøte Følgende deltok: Ove Holmås, Terje Benjaminsen, Laila Hoff Krutådal. Therese J. Mosti deltok som referent og saksbehandler. Sakliste:

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Trond Martin Sæterhaug deltok i behandlingen av saker, men ikke under besøket.

Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Trond Martin Sæterhaug deltok i behandlingen av saker, men ikke under besøket. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 20. mai 2015 Møtetid: 10:00-14:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00-15:15 av saker iht. saklisten Møtested: Grong videregående

Detaljer

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret Saknr. 16/11610-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret 2016-17 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar at Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Kristoffer Forfang, Vegard Iversen og Rune Logstein møtte fra administrasjonen

Kristoffer Forfang, Vegard Iversen og Rune Logstein møtte fra administrasjonen Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 29.9 2015 Møtested: Fylkets hus Møteleder May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder) Terje Sørvik

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Hamar, Løten og Elverum kommuner

Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Hamar, Løten og Elverum kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4015 ART-VI-KMV 12.04.2012 Arkivkode: 445.21 Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Hamar, Løten og Elverum kommuner Med hjemmel

Detaljer

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Klubbvik beitelag v/ Øystein Kristiansen 9840 VARANGERBOTN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 21.07.2014 Sak 2014/3479

Detaljer

Nord-Trøndelag Sau og Geit

Nord-Trøndelag Sau og Geit Nord-Trøndelag Sau og Geit Høringsuttalelse om endringer i rovviltforskriften, der vi ser på arealbruk og samlet rovviltbelastning, fordeling av mål om og faktiske bestander, fylkesvis. I tillegg ser vi

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 9. juni 2015 Møtetid: 16:30-17:00 Møtested: Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal Møteleder: Tore Kristiansen Saker: 027/15-032/15

Detaljer

Regional forvaltningsplan for rovvilt i region 8 - Miljødirektoratet uttalelse

Regional forvaltningsplan for rovvilt i region 8 - Miljødirektoratet uttalelse FYLKESMANNEN I TROMS TTITC TS:67:b Dok.nr.(.1V i 7 SFT 7.013 B o Ark.kode43. Saksbeh. AV /Q DIREKTORNI ET Rowiltnemnda i region 8 v/fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø Trondheim, 11.09.2013

Detaljer

Sak 28/2016: Godkjenning av protokollen fra møte 06. april 2016

Sak 28/2016: Godkjenning av protokollen fra møte 06. april 2016 PROTOKOLL fra møte 05/2016 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 25. mai 2016 Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset Medlemmer tilstede: Ragnhild Aashaug, Jan Håvard Refsethås, Johnny

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Egil Johansen, fylkesrådmann Vestfold fylkeskommune Regionsammenslåing "Stortinget har vedtatt at det skal være større og færre regioner.

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Nytt fra rovdyrforvaltninga og planer for uttak før beitesesongen 2015

Nytt fra rovdyrforvaltninga og planer for uttak før beitesesongen 2015 Nytt fra rovdyrforvaltninga og planer for uttak før beitesesongen 2015 Terje Bø, seksjonsleder viltseksjonen Miljødirektoratet Ting å diskutere: Erstatningoppgjøret 2014 Ulv opp til ny debatt Hvordan ligger

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14/3238 20.02.2015 Sak 2015/840 10.04.2015 Ark 434.11

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14/3238 20.02.2015 Sak 2015/840 10.04.2015 Ark 434.11 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14/3238 20.02.2015

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge Tid: Onsdag 28. oktober 2015 fra kl. 09:00 14:00 Sted: Scandic Hell Hotell

Detaljer

Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller

Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Seksjonsleder Terje Bø November 2014 1 Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesonen mulige

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Møtedato: 21.04.2015 Tidspunkt: 09:30-13:50 Møtested: Rådhuset, Laura Kieler Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Ludvig

Detaljer

Forespørsel om møte med miljøvernministeren

Forespørsel om møte med miljøvernministeren Oslo, 26. juni 2012 Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell Pb 8013 Dep 0030 Oslo Forespørsel om møte med miljøvernministeren Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norges Bondelag ber med dette

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----...

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----... DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Halden Viltforening Knegterød 1765 HALDEN ISak Oq/iro7-S I Enh '----... Deres ref Vår ref Dato 201000914-/TOA 3 OJUN 2010 Avgjørelse av klage på avslag om uttak av ulv

Detaljer

Møtet ble lukket under behandling av sak 042/14, jf. koml. 31 nr 2, og fvl. 13. Torfinn Aas Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther

Møtet ble lukket under behandling av sak 042/14, jf. koml. 31 nr 2, og fvl. 13. Torfinn Aas Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 5. november 2014 Møtetid: kl 10:00-11:30 Møtested: Fylkets hus, Derhviegåetie B 201, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-K12 14/1160 15/1981 Jan Inge Helmersen 17.03.2015 Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Utvalg Møtedato

Detaljer

Ett Trøndelag? HISTORIKK

Ett Trøndelag? HISTORIKK Ett Trøndelag? HISTORIKK Prosjektledersamling 19.04.2016 Fylkeskommunens framtid? 3 Intensjonsplan for samling av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag tar sikte

Detaljer

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5 WWF-Norway P. O. Box 6784 - St. Olavs plass N - 0130 Oslo, Norway Org.no.: 952330071 Tel: +47 22 036 500 Fax: +47 22 200 666 thagelin@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Fylkesmannen i Oslo Og Akershus

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 22.02.2011 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

Sak 048/12 Elevenes fremtidige utdanning og yrkesvalg utvikling av tilbudsstruktur i videregående opplæring i Nordland

Sak 048/12 Elevenes fremtidige utdanning og yrkesvalg utvikling av tilbudsstruktur i videregående opplæring i Nordland Komite for utdanning og kompetanse Sak 048/12 Elevenes fremtidige utdanning og yrkesvalg utvikling av tilbudsstruktur i videregående opplæring i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Forebyggende tiltak i reindrift i Nordland realistisk? v/ reineier Mads Kappfjell. Hva er forebyggende tiltak, og hvorfor har vi dem?

Forebyggende tiltak i reindrift i Nordland realistisk? v/ reineier Mads Kappfjell. Hva er forebyggende tiltak, og hvorfor har vi dem? Forebyggende tiltak i reindrift i Nordland realistisk? v/ reineier Mads Kappfjell Hva er forebyggende tiltak, og hvorfor har vi dem? Dagens situasjon i Nordland 44 siidaandeler 242 personer i siidaandelene

Detaljer

Bygdefolk for Rovdyr Vikabakken TRYSIL

Bygdefolk for Rovdyr Vikabakken TRYSIL Bygdefolk for Rovdyr Vikabakken 4 2420 TRYSIL Deres ref Vår ref Dato 16/2087-06.10.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling på brunbjørn i 2016 i region 5, 6, 7 og 8 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Ekspedisjonssjef Frøydis Vold Oppland Sau og Geit, Gjøvik 18.2. Meld. St. 9 (2011-2012) Matsikkerhet Befolkningsvekst (2011: 7 mrd, 2050: 9 mrd) Prisvekst

Detaljer

Ekstraordinært uttak av revirmarkerende ulv i Sølen - Rendalen kommune

Ekstraordinært uttak av revirmarkerende ulv i Sølen - Rendalen kommune Adresseliste Trondheim, 29.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1020 Saksbehandler: Susanne Hanssen Ekstraordinært uttak av revirmarkerende ulv i Sølen - Rendalen kommune

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. (sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. (sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 2. desember 2014 TID: 15:00 STED: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Representantforslag. S ( )

Representantforslag. S ( ) Representantforslag. S (2010-2011) fra stortingsrepresentantene Martin Kolberg, Ketil Solvik-Olsen, Erna Solberg, Dagfinn Høybråten, Trygve Slagsvold Vedum, Bård Vegar Solhjell, Trine Skei Grande. Dokument

Detaljer

En fylkeskommune med et utvidet ansvar

En fylkeskommune med et utvidet ansvar Sigurd Bjørgo, STFK Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag 13. 14. februar 2013 Trondheim - Fylkeskommunen sine roller og sitt ansvar - Initiativ i forhold til forvaltningsutvikling - Hvor står fylkeskommunen

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region seks Tid: Torsdag 19. mars 2015 kl. 16:00 19:00 Fredag 20. mars 2015 kl. 09:00 11:30

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE -

RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - Innholdsfortegnelse 1 Hjemmel for forvaltningsrevisjon... 2 2 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon... 2 3 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6. november 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 6. november 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1634 Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1634 Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 19., 20. og 21.04.2016 Sak: 21/16 Resultat: Innstilling vedtatt m/tillegg Arkivsak: 16/1634 Tittel: Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende:

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/5788-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/15 29.10.2015 HØRINGSNOTAT ADMINISTRASJONSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT

Detaljer

Fylkestingets samling 4. - 6. desember 2012. Fylkestingets samling 12. 13. februar 2013

Fylkestingets samling 4. - 6. desember 2012. Fylkestingets samling 12. 13. februar 2013 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05795-28 Ann-Karin 05.05.2014 Mellingen Vedlegg 3 Status for fylkesrådets oppfølging av saker fra fylkestinget - til fylkestingets samling juni 2014

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui TRØNDELAGSUTREDNINGEN HØRINGSSVAR FRA SØR-TRØNDELAG KrF opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Stortingsvalget 2013. Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmund Ystad, juni 2013. KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 13.03.2012 kl. 11:00 15:40 Møtested: KonSek, Kongens gt. 9 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende:

Detaljer

Saksbehandlere: Leder av landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen / Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandlere: Leder av landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen / Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 11/705-2 Arkivnr.: K46 &13 Saksbehandlere: Leder av landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen / Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING - FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre Land kommune

Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre Land kommune Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA Trondheim, 31.03.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/2851 Saksbehandler: Anders Braa Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre

Detaljer

Sammenslåing av Nord- og Sør- Trøndelag fylkeskommuner

Sammenslåing av Nord- og Sør- Trøndelag fylkeskommuner . Sammenslåing av Nord- og Sør- Trøndelag fylkeskommuner Økonomiforum 2. juni 2016 Knut Aspås, fylkesdirektør 2 Kort tilbakeblikk Desember 2013: Fylkesrådslederen i NT lanserte tanken om et sammenslått

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer