Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/ Ann-Karin Mellingen Fylkestingets samling desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/05795-7 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012. Fylkestingets samling 6. 8. desember 2011"

Transkript

1 Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/ Ann-Karin Mellingen Rapportering til fylkestingets samling desember Saker fra fylkestinget som er oversendt fylkesrådet siden siste rapportering til junitinget 2012 Fylkestingets samling desember /11 Strategi tilbudsstruktur videregående opplæring 2020 Fylkestingets vedtak, fattet i plenum : 1. Det igangsettes et arbeid for å sikre en mer robust tilbudsstruktur i Nord-Trøndelag etter nærhetsprinsippet for Vg1, med større samordning innen og mellom regioner for Vg2 og Vg3. Det innledes en prosess der skolene involveres i fordeling av tilbud og en formalisering av samarbeidet i de enkelte regioner. 2. Antallet inntaksregioner reduseres fra 4 til 3 for å oppnå en større fleksibilitet i tilbudsplanleggingen. Ordningen med nærskolepoeng beholdes. Konsekvensen av en ytterligere reduksjon i antall inntaksregioner utredes. Dagens inntaksreglement revideres. 3. Tilbud om studiespesialisering opprettholdes på alle kombinertskoler, samtidig som det blir viktig å få fram en tydeligere profil også på kombinertskolene. 4. Det utredes hvordan den enkelte skole kan ta et større ansvar for elever på yrkesfag som går ut fra Vg2. I dag er det her de fleste elevene avbryter videregående opplæring. 5. Det arbeides videre med utvikling av og økt bruk av digitale Saksbehandler: Tore Bruem Status pr 8. mai 2012: Saken er videre behandlet på felles rektormøte/lederforum i februar Det er foretatt prioritering av arbeid med punktene 1-3, 7, for vårterminen Det er også laget egenframdriftsplan for saken med blant annet regionale møter med skolene i mars samt eget fylkesrådsnotat i april. Fylkestinget vil få egen orienteringssak om status i desember. Det vises til egen sak til fylkestinget i desember 2012; «Underveisrapport tilbudsstruktur 2020 for videregående opplæring». Saken anses som ferdigrapportert. 1

2 læringsressurser. Dette bl.a. for at elever lokalisert på skoler som ikke tilbyr det aktuelle faget kan få undervisning via internett. 6. Ressursbruken til administrasjon på sentral- og skolenivå skal gjennomgås med mål om ytterligere effektivisering. 7. Tilbudsstrukturen med spesiell vekt på spesifikke nord-trønderske satsinger skal gjennomgås med målsetting om ytterligere effektivisering. Dette for å oppnå en robust tilbudsstruktur som er tilpasset forsvarlige økonomiske rammer. 8. Det skal utredes muligheten for å samle flere oppgaver og støttefunksjoner på en eller færre skoler eller i sentraladministrasjonen. Dette for å sikre god kvalitet og effektiv ressursbruk. 9. Hovedstrukturen i dagens ressurstildelingsmodell opprettholdes, men endringer for å forenkle modellen iverksettes. Det vurderes å legge inn insitamenter i knyttet til resultat, for eksempel når det gjelder gjennomføring og faglig framgang. 10. Samarbeidet mot de ulike interessentene til videregående opplæring forsterkes ytterligere i planlegging av tilbudsstrukturen, gjennom utvikling av flere møteplasser og flere høringer. 11. Arbeids - og næringslivets behov for kompetanse ivaretas gjennom forsterket satsing på fag og yrkesopplæring, fremmedspråk, realfag og livslang læring. 12. Fylkestinget skal få den årlige tilbudsstruktursaken til orientering i komiteen (nytt punkt) 13. Fylkestinget ber fylkesrådet, innen utgangen av 2012, legge fram en rapport over status og resultater av de utredningsoppgaver som settes i gang i forbindelse med sak 11/90 Strategi tilbudsstruktur videregående opplæring (nytt punkt) : Sak nr. 11/91 Arkivsak: 11/00152 Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag. Avslutning av det politiske samarbeidet. Behandlingsmåte/Status Saksbehandler: Kirsten Haugum. 2

3 Fylkestingets vedtak, fattet i plenum Det er ikke grunnlag for å fortsette det politiske samarbeidet innenfor landsdelsutvalget når to av fylkeskommunene i samarbeidet har meldt seg ut. Fylkestinget vedtar derfor avvikling av landsdelssamarbeidet. Avviklingen av det politiske samarbeidet skjer ved årsskiftet. Det gjennomføres en avviklingsperiode fram til 1.juli 2012 for å kunne foreta nødvendig avslutning av avtaler og forpliktelser. Fylkestinget ber Fylkesrådet ta initiativ til drøftinger med Nordland, Sør- Trøndelag samt Møre og Romsdal fylkeskommuner med sikte på å avklare interesse og muligheter for å etablere et nytt landsdelssamarbeid i vår landsdel. Et slikt landsdelssamarbeid vil ha som oppgave å identifisere, samordne og løse oppgaver av felles interesse i Midt-Norge. Arbeidet tenkes i hovedsak å rette seg mot landsdelens konkurransekraft, rammebetingelser, kompetanse og infrastruktur.(nytt punkt) -- : Interpellasjon nr. 15/11 Arkivsak: 11/07352 Reduksjonen av antallet ynglinger av bjørn må skje i Nord Trøndelag!, Gunnar Alstad (SP) Fylkestingets vedtak, fattet i plenum Status pr : Det er igangsatt arbeid med avvikling av Landsdelsutvalget, det vil ta noe tid å få avviklet alle forpliktelsene. Det er ikke oppstartet utredning om et alternativ samarbeidsorgan. Status pr 8. mai 2012: Det er foretatt avvikling av det politiske samarbeidet. Det administrative samarbeidet skal være avviklet til 1. juli Trøndelagsrådet har vedtatt følgende: Behov for vedtektsendring i Trøndelagsrådet når det gjelder ny planstrategi. Hva skal være Trøndelagsrådets rolle? Trøndelagsrådets AU må drøfte videre prosess. Trøndelagsrådet er fortsatt i prosess om egen rolle. --- Behandlingsmåte/Status Saksbehandler: Geir Rannem. Status pr 8. mai 2012: Fylkestingets vedtak ble oversendt Miljøverndepartementet

4 Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil overfor Miljødepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning gi uttrykk for følgende vedrørende praktisering av Stortingets rovviltforlik 2011: For beitenæringene, reindriften og saueholdet, i Nord-Trøndelag er måten Stortingets rovviltforlik følges opp på av avgjørende betydning. Beitenæringene er i Nord-Trøndelag viktige for verdiskapning, bosetting og sysselsetting, men fylket har store utfordringer mht rovviltskader, og bærer et stort ansvar for tre (bjørn, gaupe og jerv) av de fire store rovviltartene. I rovviltforliket er det slått fast at beitenæringene skal være levedyktig og at rovviltforvaltning skal ta hensyn til det. Fylkestinget ser nødvendigheten av at forvaltningen instrueres til å gjennomføre endret praksis umiddelbart bl.a. for registreringer, bestandsmål og uttak: Bestandsregistrering. Registrering og overvåkning skal styrkes. Det må i samsvar med rovviltforliket legges større vekt på faktisk lokal kunnskap. Det må fremskaffes sikre og omforente tall for forekomstene av rovvilt, og registreringsarbeidet må komme i gang snarest mulig. Resultater av dette arbeidet må implementeres fortløpende i forvaltningsarbeidet for å sikre beitenæringenes eksistensgrunnlag i utmarka. Bestandsmål. Fylkestinget mener antallet ynglende bjørn i regionen må reduseres fra 4 til 3, for å sikre en redusert bjørnetetthet i områder med betydelig beitenæring og i de verdifulle beiteområdene for sau og rein. Nord- Trøndelag er et av de fylkene i landet med størst tap av sau og rein til bjørn, og fylkestinget i Nord-Trøndelag mener at det er en naturlig følge 4 Fylkesrådet påpekte bl.a i sin høringsuttalelse til endringer i rovviltforskriften: Reduksjon av antall årlige bjørneynglinger fra 4 til 3 innen Rovvilt-region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag). Påpeking av kalvingsområder for reindrifta innen Indre Namdal. Påpeking av Rovviltnemndas mandat ved kvotefastsettelse for gaupejakt. Påpeking av at Miljøverndepartementet i oversendelsesbrevet prøver å omgå Stortingets konkrete angivelser for bjørnebestanden; binner pr yngling og antall hanner pr binne. Fylkesråd for samferdsel og miljø Tor Erik Jensen var i møte med politisk sekretær Audun Garberg , og framla fylkestingets vurderinger og holdninger til rovviltforvaltninga i Nord- Trøndelag. Fylkestinget behandla på nytt Interpellasjon 12/6 «Oppfølging av Stortingets rovviltforlik». Vedtak oversendes Miljøverndepartementet. Fylkesråd for samferdsel og miljø Tor Erik Jensen har innbedt til møte med regionale forvaltning og interesseorganisasjoner med tema «Rovviltforliket konsekvenser for Nord- Trøndelag» Dette som utgangspunkt for drøftinger og mulighet for felles innspill og opptreden i forhold til sentrale myndigheter.

5 av rovviltforliket at reduksjonen av bestandsmålet for bjørn skjer i de regionene der skadesituasjonen er vanskeligst. Dette må etter fylkestinget i Nord-Trøndelag sin vurdering være en naturlig følge av rovviltforliket. For beitenæringene i Nord-Trøndelag fører ellers rovviltforliket til en faktisk økning i antall bjørn. Selv med reduksjon av 1 årlig yngling, vil bestandstallet bjørn være høyere enn tidligere mål. Det forutsettes videre at forekomstene av jerv og gaupe forvaltes etter bestandsmålene. Miljøverndepartementet har ikke ferdigbehandla endringer i Rovviltforskriften vedrørende reduksjon av antall ynglende bjørnebinner. --- Uttak av lisenskvoter. Uttak må prioriteres der rovviltet gjør størst skade. Rovviltforvaltningen klarer ikke å holde jervestammen nede gjennom frivillig jakt. Direktoratet for Naturforvaltning må da følge opp forlikets bestemmelse om effektuering av uttak i lisensperioden. Lisensjakt på bjørn har ikke ført til forutsatt økning av uttak. Det er viktig at rovviltforlikets bestemmelse om uttak i statlig regi forseres av Direktoratet for Naturforvaltning, som er tillagt myndighet til å sette i gang uttak umiddelbart etter avslutning av lisensjakten. -- Fylkestingets samling juni 2012 Sak nr 33/12 NTE Energi AS - Konsesjonssøknad Trongfoss kraftverk - Høringsuttalelse Fylkesrådets innstilling ble vedtatt sammen med følgende tilleggsforslag: Saksbehandler: Geir Rannem Fylkestingets høringsuttalelse sendt til NVE, som konsesjonsgivende 5

6 «Fylkestinget ber om bestandsovervåking av namsblanken etter ei eventuell utbygging» myndighet. Konsesjonsbehandlinga er ikke ferdig. Saken anses som ferdigrapportert. Sak nr 38/12 Rapport og vurderinger omkring arbeidet med klima og energi i Nord-Trøndelag i 2011 Fylkesrådets innstilling ble vedtatt, men med følgende tillegg: «Fylkestinget setter egne mål for reduksjon i utslipp ved offentlige kjøp av transporttjenester.» Saksbehandler: Rune Hedegart Fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen, sendte brev til Statsministerens kontor , med ønske om at det opprettes regionale klimavirkemiddelpakker. Statsministeren videresendte henvendelsen til MD, med kopi til NTFK. Fylkesråden sendte brev til SSB med ønske om fylkesfordelte tall for utslippstall for 2010 og 2011, selv om disse vil være beheftet med noe usikkerhet. SSB svarte utførlig i brev Det jobbes med saken hos SSB, men det er vanskelig å få tall før i 2013, og da for foregående år. Sak nr 40/12 Økonomistrategi Fylkesrådet fremmet saken uten innstiling, følgende ble vedtatt: Fylkestinget gir slike svar til fylkesrådets spørsmål i Økonomistrategi : 1. Fylkestinget gir sin tilslutning til innføring av en handlingsregel som sier at fylkeskommunens årlige låneopptak som hovedregel Saksbehandler: May-Wenche Hestø Følges opp i pågående budsjettarbeide. 6

7 ikke kan overskride årlige avdragsbetalinger. 2. For utdanningsfeltet må det, ut over de tiltak som er lagt som ambisjon i tilbudsstruktur 2020, kunne vurderes de mulige tiltak som er beskrevet i saksutredningen, pkt Strategi fremover. 3. Ut fra dagens kunnskap om elevtallsutvikling og befolkningsutvikling, bør det være aktuelt å foreta en vurdering av effekter av en annen skolestruktur. 4. Gitt store endringer, dvs. reduksjon i statlige overføringer til fagskolen, må man vurdere kapasitet og type tilbud opp mot nivået av overføringene. Samtidig må det tas hensyn til at næringslivet har stort behov for arbeidskraft med den kompetansen fagskolen kan tilby. Det er nødvendig med forpliktende avtaler med andre fylker om dekning av utgifter for gjesteelever Det bør være en ambisjon å utvikle sterkere partnerskap/samarbeidsavtaler med næringslivet som kan åpne for medfinansiering av fagskoleutdanning som næringslivet har sterkt behov for. 5. Vedlikehold/oppgradering av eksisterende fylkesveier må ha prioritet foran nyanlegg når det gjelder disponering av tilgjengelige veimidler. Det bør vurderes overføring av «lokale» fylkesveier til kommunene. 6. Det totale transporttilbud, unntatt lovpålagt skoleskyss, må kunne vurderes. For øvrig må TT-ordningen samordnes med bestillingstransport i alle kommuner. Nivået på bestillingstransport må vurderes nærmere når prosjektperioden er omme og ekstraordinær finansiering tar slutt. Det må være et mål å nå utgiftsdekning mellom Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag av hurtigbåtsambandet Trondheim Vanvikan. 7. Gitt det beskrevne tilpasningsbehov, må det aksepteres en Saken anses som ferdigrapportert. 7

8 reduksjon av egne budsjettmidler til Regionalt Utviklingsprogram. 8. Dekning av administrasjonsomkostninger ved forvaltning av statlige tilskuddsordninger må være et rimelig krav overfor staten. I motsatt fall må staten selv overta forvaltningen av disse tilskuddsordningene. 9. Vekst i økonomiske overføringer til institusjoner og organisasjoner må kunne redusere ved at det ikke kompenseres for prisvekst. 10. Når det gjelder støtte til institusjoner og organisasjoner bør denne i større grad gis som oppstartstøtte og/eller utviklingstilskudd heller enn bidrag til løpende drift. Det kan gjerne innføres en hovedregel om at når et nytt støtteobjekt kommer inn, må noe annet gå ut. 11. Dersom det skisserte tiltak for reduksjon av utgifter til sektoren tannhelse kan gjennomføres uten vesentlige skadevirkninger for utsatte/sårbare grupper, støttes tiltaket. 12. Fylkestinget vil om nødvendig ha en fleksibel holdning til fordeling av budsjettmidlene mellom sektorene. Overordnede prioriteringer må veie tyngst. Tiltak som sikrer vekst i næringsliv og bosetting skal gis prioritet. For øvrig mener fylkestinget at tjenesteproduksjon i størst mulig grad må skjermes, og at kvalitet i tjenestene må opprettholdes. Det vises ellers til hva som sies i saksutredningen, pkt. 3.7, om fellesfunksjonene i fylkeskommunen og grunnlaget for en gjennomgang av alle administrative funksjoner, med tanke på effektivisering, forenkling og kostnadsreduksjoner. 8

9 Sak nr 41/12 Nasjonal transportplan Uttalelse til transportetatenes forslag Følgende ble oversendt fylkesrådet fra FrP uten realitetsvotering: Fylkestinget i Nord-- Trøndelag ønsker følgende prioriteringer i Nasjonal Transportplan: 1. Opprettholdelse og utvidelse av flyplasser i Namdal. 2. Logistikknutepunkt i Muruvik, med opprusting av E14 3. E6 Steinkjer -- Nordlandsgrensen 4. E6 Steinkjer Stjørdal Saksbehandler: Joar Nordtug Fylkeskommunens høringsuttalelse er ekspedert på vanlig måte. Når det gjelder oversendelsesforslag fra Frp er fylkesrådets holdning at innspill som går ut over fylkestingets vedtak ikke følges opp. Saken anses ferdigrapportert. I tillegg ønsker fylkestinget å fremme følgende innspill: Opprusting av Namsosbanen, når det blir aktuelt med utskiping av mineraler fra Indre Namdal. -Snarlig igangsetting av et arbeid for at FV17 Asp-- Saltstraumen blir nasjonal turistveg Det må snarest prosjekteres stamveg på strekningen Rørvik E6 Sak nr 47/12 Landbruksmelding for Trøndelag status og oppfølging Fylkesrådets innstilling ble vedtatt sammen med følgende tilleggsforslag: «Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil gi uttrykk for forundring over Saksbehandler: Marit Fjelltrøen Uttalelsen ble oversendt Landbruks- og Matdepartementet og Statsministerens kontor , etter å ha rådført med fylkesråd 9

10 Statens tilbud til næringen i jordbruksoppgjøret Det er sterkt beklagelig at næringens organisasjoner ikke fant grunnlag for reelle forhandlinger ut fra Statens tilbud. Da det er første gang noe slikt har skjedd siden Hovedavtalen for jordbruket kom på plass i 1950, oppleves dette som alvorlig. Den fremlagte landbruksmelding, Meld. St. 9 Landbruks- og matpolitikken, og Stortingets påfølgende behandling legger opp til en ambisiøs målsetting om økt matproduksjon med selvforsyningsgrad som på dagens nivå med en voksende befolkning. På bakgrunn av dette, og det faktum at produksjonen på noen områder er i faktisk nedgang, vil fylkestinget peke på det uholdbare i situasjonen. Det er grunn til å frykte at utfallet av årets jordbruksoppgjør vil kunne forsterke denne utviklingen. Målsettingen om selvforsyningsgrad er et vedtak som må følges opp politisk. Skal dette målet nås, må det legges til rette for lønnsomhet i næringen. Med sterk kostnadssøkning, lave produktpriser til produsent og manglende kompensasjon for kapitalkostnader har lønnsomheten over tid blitt svakere. Dette har skjedd samtidig som næringen har vært gjennom betydelig effektivisering av drift. Fylkestinget har forvaltningsoppgaver og utøver den alminnelige ombudsrollen for det nord-trønderske landbruket. Jord- og skognæringen har svært stor betydning for verdiskaping og sysselsetting i vårt fylke, og gode rammebetingelser er avgjørende for optimisme, rekruttering og fremtidig vekstevne til landbruket i Nord- Trøndelag, en næring som produserer omkring 11 % av all mat som Terje Sørvik om hvordan saken skulle følges opp. Uttalelsen ble oversendt med Sørviks signatur. Vi fikk følgende svar signert statssekretær Svein Fjellheim fra Statsministerens kontor : «Jordbruksoppgjøret Viser til uttalelse dere har sendt Statsministerens kontor Vi har merket oss synspunktene i uttalelsen og tar dette med oss i det videre arbeidet.» Saken anses som ferdigrapportert. 10

11 konsumeres i landet. Fylket har rimelig gode naturgitte vilkår for de fleste produksjoner og fylket har også et sterkt landbruksfaglig miljø. Det er derved potensiale for å delta i økning av den nasjonale matproduksjon, gitt en rimelig lønnsomhet for bonden som resultat. Fylkestinget henstiller til regjeringen om å følge opp den vedtatte landbruksmeldingen og de mål som er satt for matproduksjon i eget land, med tanke på vår voksende befolkning.» Sak nr 53/12 Forvaltningsrevisjonsprosjekt /2012 Vurdering av fagopplæringen 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget har merket seg revisor avslutning og anbefalinger i kapitel 8, og ber fylkesrådet følge opp anbefalingene i rapporten og innen utgangen av desember 2012 fremme egen sak til fylkestinget om hvordan disse er fulgt opp. Saksbehandler: Kari Grønnesby Det vises til egen sak til fylkestinget i desember 2012; «Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt Vurdering av fagopplæringen» Saken anses som ferdigrapportert. Fylkestingets samling oktober 2012 Sak nr 61/12 Forvaltningsrevisjonsrapport 2/ Økonomistyring Vedtaket i sin helhet: Saksbehandler: Ole Tronstad 11

12 1. Rapporten tas til orientering 2. Fylkestinget ber fylkesrådet følge opp rapporten, herunder spesielle funn i tråd med kapittel 5 3. Fylkestinget ber fylkesrådet rapportere slik oppfølging i løpet av første halvår Punktene 2 og 3 i FT-sak «Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2012 Økonomistyring», er i prosess og følges opp av fylkesrådet. Sak nr 63/12 Overordnet kravspesifiksasjon for fergesambandet Hokstad - Levanger Vedtak i tråd med innstillingen, i tillegg ble følgende tilleggsforslag vedtatt: 4) Fylkestinget ber Fylkesrådet i samarbeid med Ytterøyutvalget vurdere nærmere muligheten for utvidet åpningstid gjennom økt brukerbetaling. 5) Fylkestinget ber Fylkesrådet vurdere muligheten for at gassferge (LNG) kan legges inn i overordnet kravspesifikasjon for strekningen Hokstad-Levanger. Saksbehandler: Dag Ystad Punktene 4 og 5 i FT-sak «Overordnet kravspesifikasjon for fergesambandet Hokstad Levanger», er i prosess og følges opp av fylkesrådet. Sak nr 66/12 Fylkeskommunens ungdomspolitiske plattform Vedtaket i tråd med innstillingen, men med noen tilleggspunkt. Følgende ble vedtatt: 1) Fylkestinget slutter seg til de ungdomspolitiske strategier for Saksbehandler: Ragnhild Kvalø 12

13 Saken er i prosess, og følges opp av fylkesrådet. 2) Fylkestinget ber om at de foreslåtte mål under hver strategi gås gjennom med bakgrunn i de innspillene som har kommet frem på ungdomskonferansen ) Fylkestinget ber om at det legges frem en evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag, der blant annet ungdoms muligheter og forutsetninger for samfunnsdeltagelse vurderes. Man bes også vurdere hvorvidt man er organisert på en hensiktsmessig måte med hensyn til måloppnåelse. 4) Fylkesrådet legger frem reviderte mål og en evaluering frem for fylkestinget innen utgangen av juni ) Tiltak for å nå reviderte mål utarbeides og legges frem for fylkestinget innen utgangen av Interpellasjon 17/12; Beredskap i Nord-Trøndelag, Jan Inge Kaspersen (AP) Følgende vedtak ble fattet: 1. Fylkestinget i Nord-Trøndelag er bekymret over politidistriktets ressurssituasjon. Politidistriktet skal håndtere et stort og utstrakt fylke Saksbehandler: Arild Egge 13

14 og trenger mer ressurser for å kunne ivareta sine oppgaver, spesielt i utkantene. Vi opplever i dag at mange utkantkommuner står uten operative politiressurser, og utrykningstiden blir dermed lang. 2. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil påpeke at den internasjonale flyplassen Trondheim Lufthavn Værnes opptar store deler av Politidistriktets økonomi. Polititjenester på Værnes må derfor bevilges som en egen post, og ikke gå på bekostning av Politidistriktets øvrige oppgaver. 3. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil også påpeke at Nord- Trøndelag har flere internasjonale havner som må følges opp av Politimyndigheten etter egne regelverk. 4. Fylkestinget i Nord-Trøndelag er opptatt av at oppfølgingen etter 22. juli rapporten ikke må handle kun om responstiden i indre Oslofjord, men tiltak må også komme resten av landet til gode. 5. Fylkestinget i Nord-Trøndelag mener ideen om opprettelsen av et beredskapssenter for Midt-Norge er spennende og at dette bør utredes videre. Vedtaket er oversendt til justis- og beredskapsministeren som innspill til den videre beredskapsplanleggingen på nasjonalt nivå og i det videre arbeidet med struktur og dimensjonering av politiets ressurser i Norge. Vedtaket er oversendt Beredskapsrådet v/fylkesmannen til orientering og som innspill til den videre beredskapsplanleggingen i fylket. Her vises også spesielt til punktene 5 og 6 i vedtaket som omhandler konkrete forslag til tiltak som Beredskapsrådet bør drøfte som ledd i dette. Vedtakets punkt 7 om å legge fram en statusrapport om fylkeskommunens eget beredskapsarbeidet og hvilken rolle fylkeskommunen har i det totale beredskapsarbeidet i Nord- Trøndelag, følges opp av fylkesrådet. 6. Fylkestinget i Nord-Trøndelag ber fylkesrådet ta med innspillet om en beredskapskonferanse inn i beredskapsrådet i Nord-Trøndelag for videre behandling. En slik konferanse vil kunne styrke bevisstheten rundt det generelle beredskapsarbeidet og sette de ulike offentlige og frivillige aktørene i stand til å samhandle enda bedre i en beredskapssituasjon.» 7. Fylkestinget ber fylkesrådet legge fram en statusrapport på fylkeskommunens eget beredskapsarbeidet og hvilken rolle fylkeskommunen har i det totale beredskapsarbeidet i Nord- Trøndelag.» 14

15 Interpellasjon nr 19/12 Sommerskole, Trude Holm (SP) Følgende vedtak ble fattet: Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere en ordning med korte kurs og påfølgende desentralisert sentralgitt eksamen, for på den måten å supplere eksisterende tilbud og ivareta behovet for kandidater som søker høyere utdanning samme høst. Fylkestinget vil i den sammenheng vise til en tilsvarende ordning som er etablert i Troms fylkeskommune. Saksbehandler(e): Tore Bruem og Maria Tanem Møller Saken er i prosess og følges opp av fylkesrådet

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6)

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 Messa (Stort hvitt hus synlig fra E6) Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6) Kl. 13.00 (etter ADM-møte) Kl. 14.00 Kl. 16.00 (ca.) Befaring

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk leder Eva Vinje Aurdal nestleder Monica Molvær Geir

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. september 2014 TID: 15:00 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20. mai 2015 TID: 10:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Grong videregående skole De

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer