DET KONGELEGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELEGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT"

Transkript

1 DET KONGELEGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jernbanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Dykkar ref Vår refdato 11/836- MA Statsbudsjettet Tildelingsbrev INNLEIING Samferdselsdepartementet viser til Prop. 1 S/Innst. 13 S ( ) om statsbudsjettet for Dette brevet gjeld Stortinget sine buclsjettvedtak og dei vilkår og krav som departementet set til Statens jernbanetilsyn i Frå 1. januar 2012 får Statens jernbanetilsyn ansvaret for Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet. Dei mål og krav som departementet sett til clesse tilsyna, er innarbeidd i brevet. OVERORDNA MÅL OG UTFORDRINGAR Statens jernbanetilsyn har hovudansvaret for tilsynet med norsk jernbane og skal vera ein aktiv pådrivar for sikker og samfunnsnyttig jernbane i tråd med clei overordna måla i Nasjonal transportplan ,jf. St.rneld. nr. 16/Innst. S. nr. 300 ( ). Det overordna målet for transportpolitikken er å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvenleg transportsystem som dekkjer behovet for transport og fremjar regional utvikling. I Nasjonal transportplan er det lagt opp til å auka løyvingane rn.a. til jernbaneformål. Dette er følgt opp i statsbudsjettet for Det er derfor ei sentral oppgåve for Postadresse:kontoradresse:Telefim Postboks 8010 DepAkersg I 0030 OSLO aciin,2en no.,1org. nr.: I Kollektivtransportbaneavdelinga TeIeffiks: og Saksbebandlar: Magnar Alsaker

2 Statens jernbanetilsyn å tilpassa sakshandsamingskapasiteten sin til den auka aktiviteten i jernbanesektoren som kan ventast i tida framover. Samstundes skal tilsynet handtera dei nye oppgåvene som Samferdselsdepartementet har lagt til tilsynet. Statens jernbanetilsyn skal sjå til at oppgåver og mål blir følgde opp på ein effektiv og teneleg måte innafor vedtekne løyvingar for 2012 på kap Statens jernbanetilsyn. Ressurssituasjonen og kapasiteten i Statens jernbanetilsyn utgjer ein risiko for gjennomføringa av Nasjonal transportplan Vidare inneber dei nye tilsynsoppgåvene for tau- og kabelbaner, park- og tivolianlegg ei auka arbeidsbelasting for leiinga i jernbanetilsynet. Det er eit mål i 2012 å gjennomføra eit føremålstenleg og effektivt tilsyn med desse nye områda, og å utvikla og leggja om til ein meir moderne tilsynsmetodikk i åra framover. Vi ber tilsynet i styringsdialogen med departementet vera tydeleg på korleis risikoforholda på dei nye tilsynsområda utviklar seg, og om naudsynt varslar departementet og foreslår tiltak dersom dette viser seg å bli kritisk for tilsynet si verksemd. Samferdselsdepartementet legg stor vekt på at Statens jernbanetilsyn har ein god dialog med Jernbaneverket om den nye tryggleiksgodkjenninga av Jernbaneverket og naudsynte avklaringar om ein mellombels signalstrategi i påvente av at det blir bygd ETCS/ERTMS på det norske jernbanenettet. Vi ber elles om at jernbanetilsynet orienterer om forhold som departementet bør vera spesielt merksam på for å kunna ivareta den overordna politiske styringa av jernbanesektoren. 3. MÅL FOR JERNBANETILSYNET For Statens jernbanetilsyn har Samferdselsdepartementet felles hovudmål og delmål for verksemdene på jernbaneområdet og for verksemdene som driv med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg. Samferdselsdepartementet vil likevel understreka at det er viktig at Statens jernbanetilsyn i 2012 prioriterer å vurdera kva slags tilsynsmetodikk, kompetanse og gebyrstruktur som bør leggjast til grunn i framtida for verksemdene som driv med tau- og kabelbaner. HOVUDMÅL 1 Statens jernbanetilsyn skal sjå til at verksemdene som er regulerte i samsvar med jernbanelovgivinga, taubanelovgivinga og tivolilovgivinga oppfyller dei vilkåra og krava som er sette til desse i lovgivinga. Side 2

3 Delmål 1.1 Tryggleikstilsyn Føra tilsyn med at verksemdene etterlever regelverket for dei ulike tilsynsområda - Følgja opp rapportar frå Statens havarikommisjon for transport om ulykker, alvorlege hendingar på jernbaneområdet Følgja opp hendingar på tau- og kabelbaner og i park- og tivolianlegg. HOVUDMÅL 2 Statens jernbanetilsyn skal overvaka jernbanemarknaden for å sikra konkurranse på like vilkår og sjå til at rettane til passasjerane blir ivaretekne. Delmål 2.2 Marknadsovervaking - Overvaka jernbanemarknaden for å sikra konkurranse på like vilkår. Delmål 2.3 Passasjerrettar - Føra tilsyn med at fastsette passasjerrettar i togtrafikken blir ivaretekne. HOVUDMÅL 3 Statens jernbanetilsyn skal sjå til at regelverket er teneleg ut i frå formålet og at det er fullstendig, oversiktleg og oppdatert. Delmål 3.1 Sikra at regelverket er teneleg. Delmål 3.2 Sikra at aktørane er kjende med gjeldande regelverk. Delmål 3.3 Sikra at EØS-regelverket blir implementert i norsk rett. HOVUDMÅL 4 Statens jernbanetilsyn skal forvalta sine oppgåver på ein effektiv og teneleg måte for å sikra at aktørane ivaretek tryggleiken på jernbanen, på tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg. Delmål 4.1 Sikra at det er etablert transparente og føreseielege prosessar i handsaminga av søknader hos Statens jernbanetilsyn. Delmål 4.2 Ha gode administrative rutinar for smidig og effektiv drift av Statens jernbanetilsyn. Side 3

4 HOVUDMÅL 5 Statens jernbanetilsyn skal sjå til at verksemdene på jernbaneområdet og verksemdene som driv med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg og samfunnet elles er kjende med tilsynet sine ansvarsområde. HOVUDMÅL 6 I internasjonale fora skal Statens jernbanetilsyn ha kunnskap om viktige norske interesser og ivareta og fremja desse. HOVUDMÅL 7 Statens jernbanetilsyn skal ha fagkompetanse og vera sakkunnig innafor dei ansvarsområda som er lagde til tilsynet. 4. VILKÅR OG KRAV SOM GÅR PÅ TVERS AV MÅLA I samband med tilsynsarbeidet legg departementet til grunn at Statens jernbanetilsyn har ein god og konstruktiv dialog med jernbaneverksemder som er underlagt tilsyn. Samferdselsdepartementet vil i denne samanhengen framheva at jernbanetilsynet har ei rettleiingsplikt overfor desse verksemdene. Det er viktig at tilsynet i dialogen med desse verksemdene er klar og tydeleg på dei krava som gjeld for gjennomføringa av dei ulike tilsynsprosessane. Det er Ogviktig at Statens jernbanetilsyn er føreseieleg i informasjonen og sakshandsaminga si overfor dei aktuelle verksemdene. Vi vil dessutan visa til at tilsynet har eit ansvar for å gi råd om korleis Samferdselsdepartementet, som har det overordna ansvaret, kan ta initiativ til å sikra tryggleiken, og samstundes også å kunna oppfylla andre viktige samfunnsmessige mål innan jernbanesektoren som det er lagt opp til i Nasjonal transportplan Samferdselsdepartementet legg vekt på at Statens jernbanetilsyn driv verksemda si kostnadseffektivt. Departementet understrekar at det er viktig at Statens jernbanetilsyn legg opp til eit aktivitetsnivå som held seg innafor vedteke løyving for 2012 og at tilsynet difor set av nødvendig reserve til å møta uventa hendingar som kan ha økonomiske konsekvensar for Departementet understrekar dessutan at Statens jernbanetilsyn ved fastsetting og utvikling av regelverk og i anna tilsynsverksemd, skal leggja vekt på å ta omsyn til økonomiske, administrative og andre konsekvensar både for samfunnet og dei verksemdene som er omfatta regelverket. Dette gjeld også for tilsynet si deltaking i arbeidet med internasjonalt regelverksutvikling. Side 4

5 4.1 Styringsparametre og rapporteringskrav Samferdselsdepartementet ber om at Statens jernbanetilsyn til kvart av hovudmåla og ev. delmåla vurderer kva som er ei teneleg oppfølging i etatsstyringsdialogen med departementet. Dette gjeld særleg med omsyn til å konkretisera uvissa for å nå måla, aktuelle styringsparametrar og rapporteringskrav slik at oppfølginga av måla som er fastsette i pkt. 3 i tildelingsbrevet, blir ein aktivt del av etatsstyringa av tilsynet. Vil legg elles opp til at rapporteringa frå tilsynet i 2012 i hovudsak skal følgja same opplegg som for 2011, slik at dei nye tilsynsområde så langt det er teneleg blir integrert i jernbanetilsynet si vanelge rapportering. 4.2 Risikovurdering og -styring Mål- og resultatstyring er det overordna styringsprinsippet i statleg forvalting. Eit vilkår for ei god mål- og resultatstyring er at leiinga i verksemda kjenner til og aktivt handterer dei utfordringane eller den uvissa som kan påverka måloppnåinga på ein negativ måte. Leiinga i Statens jernbanetilsyn skal sørgja for at det finst ei forsvarleg risikostyring og intern kontroll i verksemda og sjå til at denne fungerer på ein tilfredsstillande måte. Risikostyring er ein integrert del av etatsstyringa. Jernbanetilsynet sine risikovurderingar med omsyn til måloppnåing og økonomistyring skal derfor inngå i rapporteringa til departementet. Dette gjeld både i tertialrapportane og i årsrapporten. Statens jernbanetilsyn skal gjera greie for korleis uvissa handterast og styrast, og om naudsynt, tilrå og setja i verk tiltak som kan redusera risikoen. Departementet ber om at tilsynet i samband med det første etatsstyringsmøtet i 2012 gjer greie for dei viktigaste risikoområda som tilsynet har identifisert for dei fastsette måla for 2012, jf. pkt. 3, og at denne risikovurderinga blir følgt opp i samband med dei to neste etatsstyringsmøta i Risikovurderingane skal vera mest mogleg konkrete og utformast slik at dei kan vera eit nyttig styringsverktøy i etatsstyringsdialogen mellom departementet og tilsynet. Risikovurderingane kan mellom anna vera vurderingar av dei einskilde risikoelementa som er vesentlege og som kan styrast, og samstundes vurdera om det er samvariasjon i hendingar. Den samla risikovurderinga bør byggjast opp slik at den gir eit oversikteleg bilete av den samla risikoen for tilsynet si verksemd i 2012, både for måloppnåing og budsjettoppfølging. Vi viser i denne samanhengen til metodedokumentet «Risikostyring i staten Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen» og rettleiaren «Korleis få ein god start på risikostyring i statlege verksemder», begge frå Direktoratet for økonomistyring, tidlegare Senter for statleg økonomistyring, jf. deira heimesider på internett: Side 5

6 5. VILKÅR OG KRAVSOM GJELD ADMINISTRATIVETILHØVE Innafor vedtekne budsjettrammer skal Statens jernbanetilsyn i 2012 følgja opp dei fellesføringane som er omtalte nedafor. 5.1 Prioritering av auka rekruttering av personar med nedsett funksjonsevne i arbeidet med inkluderande arbeidsliv IA-avtalen krev at dei verksemder som deltek, skal førebyggja og redusera sjukefråværet og hindra utstøyting og fråfall frå arbeidslivet. Statens jernbanetilsyn skal setja aktivitets- og resultatmål for å redusera sjukefråværet, auka sysselsetjinga av personar med nedsett funksjonsevne, og stimulera til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år blir forlengja med seks månader. Regjeringa vil frå 2012 setja i verk ein jobbstrategi for å få fleire unge arbeidssøkjarar med nedsett funksjonsevne inn i arbeidslivet. Dei statlege verksemdene skal prioritera å auka rekrutteringa av personar med nedsett funksjonsevne og slik medverka til å realisera jobbstrategien. Statens jernbanetilsyn skal i årsrapporten for 2012 systematisk gjera greie for aktivitetsog resultatmåla sine, og for resultatoppnåinga og dei aktivitetane som støttar opp under ho. 5.2 Vidarebruk av offentlege data Statens jernbanetilsyn skal gjera eigna og eksisterande rådata tilgjengeleg i maskinleselege format. Dette gjeld informasjon som har samfunnsmessig verdi og kan vidarebrukast, som det ikkje er teieplikt for, og der ein går ut frå at kostnadene ved å gjera data tilgjengelege vil vera låge (fell inntekter bort ved sal av data er det å rekna som ein kostnad). Format og bruksvilkår må vera i samsvar med gjeldande retningsliner for å gjera offentlege data tilgjengeleg. Informasjon om kva for rådata som er tilgjengelege, skal offentleggjerast på nettsida til etaten. Datasett som er fritt tilgjengeleg i maskinleselege format, skal normalt registrerast på nettstaden data.norge.no. Etatar som vurderer å etablera nye eller oppgradera eksisterande publikumstenester med utgangspunkt i data som det ikkje er teieplikt for, skal normalt gjera desse rådataene offentleg tilgjengeleg i maskinleselege format, viss ikkje noko er til hinder for å gjera slike data tilgjengeleg. Før Statens jernbanetilsyn eventuelt sjølv etablerer nye publikumsløysingar baserte på rådata, må det vurderast om det er meir kostnadseffektivt å gjera rådata i maskinleselege format tilgjengeleg som grunnlag for at andre kan utvikla tenester. Det skal gå fram av årsrapporten kva for data som er gjorde tilgjengeleg. Viss publikumstenester blir etablerte utan å gjera rådata tilgjengelege, skal grunnen til dette gå fram av årsrapporten. Side 6

7 5.3 Utviklingi geografiskfordeling av statlege arbeidsplassar Statensjernbanetilsynskali årsrapportenomtalastatistikkoverutviklingai den geografiskefordelingaavarbeidsplassari verksemda.vidareskaletateni eige brev innan 15.mars 2012gjeragreie for eventuelleframtidigeplanarsomkan påverke utviklingai lys avmålaforlokaliseringspolitikkeni staten.nårrapporteringaneligg føre,vildepartementetvurderadei og vedbehovha einvidaredialogmed etaten. Kommunal-og regionaldepartementetinnhentarårleginformasjonfråfagdepartementa om endringarsomkan ha betydingfor lokaliseringavstatlegearbeidsplassarog tenesteproduksjon.rapporteringanefrå etatenvilvera grunnlagfor rapporteringafrå Samferdselsdepartementet til Kommunal-og regionaldepartementeti førstekvartal BUDSJEMILDELING OG FULLMAKTER FOR 2012 Stortingetvedtok7. desember2011statsbudsjettetfor 2012,jf.Prop.1S/Innst. 13S ( ). 6.1 Løyvingar til Statens jernbanetilsyn i 2012 Desseløyvinganebleivedtekne: Kap Statens jernbanetilsyn Post 01Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter-tilsynmedtau-og kabelbaner ogpark-og tivolianlegg Sum kap Statens jernbanetilsyn Kap Statens jernbanetilsyn Post i kr 01Gebyrer for tilsynmed tau-og kabelbaner,og park og tivolianlegg Sum kap Statens jernbanetilsyn Statensjernbanetilsynhar ansvaretfor å sjåtil at lønsutgiftenei 2012ikkjeblirhøgare enn at framtidigelonsutgifterkan dekkjastinnaforuendraløyvingsnivåfor seinareår. 6.2 Fullmakter i Prop. 1 S ( ) Stortingetvedtokmellomannadennefullrnaktatil Samferdselsdepartementet: i kr Side 7

8 "Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger XI Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at samferdselsdepartementet i 2012 kan: Overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under Kap post 21 Kap post 01" Samferdselsdepartementet delegerer med dette denne fullmakta til Statens jernbanetilsyn. 6.3 Fullmakter etter løyvingsreglementet Finansdepartementet delegerte i rundskriv R-110/2005 av 5. desember 2005 nokre fullmakter etter løyvingsreglementet til departementa. Desse fullmaktene kan departementet delegere vidare til underliggjande etatar. For Statens jernbanetilsyn er ei fullmakt relevant: Fullmakt til å inn å lei eavtalar o avtalar om tenester ut over buds'ettåret Samferdselsdepartementet delegerer med dette til Statens jernbanetilsyn fullmakt til å inngå leigeavtalar og avtalar om kjøp av tenester ut over Leigeavtalane og avtalane om kjøp av tenester gjeld kjøp til den ordinære drifta av verksemda, t.d. leige av lokal og kontorutstyr og kjøp av reinhalds- og vaktmeistertenester. Tilsynet må kunna dekkja inn utgiftene til slike avtaler innafor eit uendra løyvingsnivå på kap Statens jernbanetilsyn, post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg, i heile avtaleperioden. For alle avtalar ut over budsjettåret må Statens jernbanetilsyn nøye vurdera behovet for oppseiingsklausular. Ved vurderinga skal omsynet til den framtidige handlefridomen vege tungt. Dette gjeld særleg avtalar som gjeld for fleire år. Dersom fullmakta ikkje blir nytta etter føresetnadene, kan Samferdselsdepartementet trekkja ho tilbake. I forklaringane til statsrekneskapen må Statens jernbanetilsyn gjera greie for dei disposisjonane som er gjorde innafor denne fullmakta. Ved inngåing av nye avtalar må tilsynet nøye vurdera dei budsjettmessige konsekvensane av avtalane. Dersom det ikkje er budsjettmessig dekning for ein avtale, må den leggjast fram for Samferdselsdepartementet før den blir inngått, slik at ev. behov for løyvingar kan bli vurdert i dei ordinære budsjettprosessane. Side 8

9 7. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 7.1 Generelt I Instruks om økonomistyring for Statens jernbanetilsyn er det sett krav til rapportering frå etaten både i og etter buclsjettåret. Rapporteringa er eit sentralt verktøy i etatsstyringa av jernbanetilsynet og skal gjennomgåast på dei aktuelle etatsstyringsmøta. Statens jernbanetilsyn skal fortløpande gjennom året, på eige initiativ og på førespurnad, informera departementet om viktige saker, problemstillingar og opplysningar som gjeld forhold som kan vera relevante for departementet sitt ansvar for jernbanesektoren og på tilsynet sitt arbeidsområde. Statens jernbanetilsyn skal informera departementet om vesentlege avvik frå fastsette mål, vedtekne planar og tildelingsbrevet med ein gong verksemda blir kjent med dette og samtidig gi råd om moglege korrigerande tiltak. Års- og tertialrapporteringa i 2012 skal i hovudsak følgja det same opplegget som i 2011, men slik at dei nye tilsynsområdet med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg blir integrert i jernbanetilsynet si vanelge rapportering. Vi ber likevel om at tilsynet vurderer om det er mogleg å betra og tydeleggjera styringsdialogen mellom departementet og tilsynet, mellom anna i høve til oppfølging av målkrava som er fastsette i tildelingsbrevet og særleg det som gjeld dei risikoområda som tilsynet har identifisert. Summen av rapporteringa i tertialrapportane, i årsrapporten og på etatsstyringsmøta skal medverka til ein best mogleg styringsdialog og fortløpande resultatoppfølging. Rapporteringa på etatsstyringsmøta bør utfylla og forklara dei skriftlege rapportane. Årsrapporten bør vera meir cljuptpløyande og ikkje ei oppsummering av tertialrapportane. Statens jernbanetilsyn har i innlefinga til tertialrapportane eit samandrag om utforclringar/risikoar slik etaten vurderer det. Dette er eit godt utgangspunkt for dialogen på etatsstyringsmøta. Vi ber Statens jernbanetilsyn halda fram med å utarbeida slike samandrag i tertialrapportane og utarbeida det same i årsrapporten. Departementet legg til grunn at samandraga i rapportane for 2012 også inneheld vurderingar for dei nye tilsynsområda. 7.2 Årsrapport Statens jernbanetilsyn utarbeida ein særskild årsrapport til Samferdselsdepartementet. På grunnlag av rundskriv frå Finansdepartementet fastset departementet frist for etaten til å senda rapport til Samferdselsdepartementet. Rapporten skal innehalda: Kort oppsummering av utfordringar og risikoar i budsjettåret Utgreiing og vurdering av måloppnåing og om utvikling på sentrale utfordringar som er omtalte i tildelingsbrevet Side 9

10 Rapportering om resultat ut frå krava som er fastsette i tildelingsbrevet, jf. pkt. 3, 4, 5 i dette brevet. I rapporteringa skal også inngå forklaringar på avvik i forhold til føresetnader og krav som er fastsette frå departementet og eventuelle tiltak som er setje i verk for å bøte på avvika. i samsvar med godkjend rapportering til den sentrale statsrekne- Rekneskapstal skapen Bruken av fullmakta til å inngå leigeavtalar og avtalar om kjøp av tenester ut over budsjettåret Forklaring på avvik i forhold til tildelt løyving. Oppfølging av tilrådingane frå Statens havarikommisjon for transport, mellom anna status for oppfølginga av dei einskilde tilrådingane og korleis dei blir lukka Rapportering ut frå aktivitetsplikta i likestillingsloven, jf. la, og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. 3 Dersom Statens jernbanetilsyn ønskjer det, kan etaten i tillegg til denne årsrapporten, også utarbeida ei årsmelding som inneheld fleire og andre saker enn dei som er omtalte her. 7.3 Tertialrapportar Så snart som mogleg etter tertialskiftet og seinast to veker før etatsstyringsmøtet, skal Statens jernbanetilsyn senda tertialrapport til departementet. Rapporten skal innehalda: Kort oppsummering av utfordringar og risikoar i budsjettåret oppfølging av dei måla og krava som etter pkt. 3 og 4, skal vera med i tertialrapporten Ein oversikt over bruken av løyvingane hittil i året. Ein oversikt over bruken av løyvingane hittil i året Prognose for disponering av løyvinga for resten av året. Utgreiing om vesentlege endringar i framdrift og iverksetjingstidspunkt tiltak for nye Oppfølging av tilrådingane frå Statens havarikommisjon for transport, mellom anna status for oppfølginga av dei einskilde tilrådingane og korleis dei blir lukka. Dette inneber at tertialrapporteringa for 2012 i hovudsak vidarefører den etablerte praksisen for rapporteringa. Vi ber om at rapporteringa for dei nye tilsynsområda blir lagt opp den same måten, og blir integrert i jernbanetilsynet si vanlege rapportering. Side 10

11 PLAN FOR ETATSSTYRINGSMOTA På same måte som tidlegare år legg Samferdselsdepartementet opp til å halda tre etatsstyringsmøte i Det første vil bli halde 23. januar 2012, medan det andre vil bli halde medio juni og det tredje medio oktober. Samferdselsdepartementet vil på vanleg måte senda innkalling til møta i eigne brev. AVSLUITING I samsvar med 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Samferdselsdepartementet løyvingane på kap Statens jernbanetilsyn og kap Statens jernbanetilsyn, til disposisjon for Statens jernbanetilsyn i Løyvingane skal nyttast i samsvar med dei styringssignala som er i gitte i Prop. 1. S ( ), ved Stortinget si handsaming av statsbudsjettet for 2012, jf. Innst. 13 S ( ), i dette tilclelingsbrevet, i eventuelle supplerande tildelingsbrev og andre brev frå Samferdselsdepartementet og i etatsstyringsmøta. Med helsing Maeltveit Klepp 1 Fredrik Birkheim Arnesen Kopi til: Kommunal- og regionaldepartementet Riksrevisjonen Side 11

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jembanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 13/80318.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev Samferdselsdepartementet

Detaljer

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Statens havarikommisjon for transport Postboks 213 2001 LILLESTRØM Deres ref Vår ref Dato 15/3472-21.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 1. Innledning

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2016 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avd. dir.) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER... 3 3.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma

Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma Det skal gjennomførast ei kommunereform, sjå Prop. 95 S (2013 2014)Kommuneproposisjonen

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

STATSBuDSJETTET 1996 - BUDSJETT- FRAMLEGG FRA JORDSKIFTEVERKET

STATSBuDSJETTET 1996 - BUDSJETT- FRAMLEGG FRA JORDSKIFTEVERKET Landbruksdepartementet Rundskriv M-83194 Saksnr. i 1200/94-Aø RIG Til Fylkesjordskiftekontora, jordskifteoverrettane, landskonsulentane og Jordskiftekontoret på As Oslo, ~.12.94 STATSBuDSJETTET 1996 -

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012

Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012 Agro Business Park SA v/ Sigmund Vereide Postboks 300 6821 Sandane Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskot på inntil 240 000 kroner til

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Tilsyn med FINANSMARKNADEN FINANSTILSYNET

Tilsyn med FINANSMARKNADEN FINANSTILSYNET Tilsyn med FINANSMARKNADEN FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Rolla og oppgåvene til Finanstilsynet Finanstilsynet er eit sjølvstendig myndigheitsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak frå Stortinget,

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad.

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad. Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 07.10.2013 Dykkar dato 30.09.2013 Vår referanse 2012/9227 472 Dykkar referanse Trond Leganger Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Mellombels

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012 Øygarden kommune Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli NAV Åmli, Samarbeidsavtale mellom NAV Aust-Agder og Åmli kommune lb (Lf - IS" N(415 - occittl, Åmli Kommune Samarbeidsavtalefor NAV fkmli Åmli kommune 1 Samarbeidspartar Samarbeidsavtala er inngått mellom

Detaljer

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Deres ref Vår ref Dato 13/2876 30.01.2014 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev 1. Styringsdialogen Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Innst. 264 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:7 (2012 2013)

Innst. 264 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:7 (2012 2013) Innst. 264 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:7 (2012 2013) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Statens havarikommisjon for transport Postboks 213 2001 LILLESTRØM Deres ref Vår ref Dato 15/3472-21.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 1. Innledning

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stord kommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2.

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 128 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.187/05/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 28/05 Folkehøgskolebladene 14.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Programområde for brønnteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for brønnteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for brønnteknikk - Læreplan i felles programfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Internkontroll i Helse Vest Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005 Bakgrunn I føretaksmøtet

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Tildelingsbrev for 2015 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014-2015) fra Arbeids-

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid BEST. NR. 456-NYN Ungdom i arbeid Utgitt første gong i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny lay-out. Mars 2008 Brosjyren

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer