Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:"

Transkript

1 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter bare etter nærmere varsel. Habilitet: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Melding om dette gis til ordfører eller formannskapssekretær slik at det kan kalles inn vara til møtet. Faste medlemmer: SP: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Karen E. H. Jakobsen, Ole Annfinn Helmersen AP: Aina Hege Haug, Arnfinn Holand, Vivian Laugen, Silje Marie Fjellseth SV: Mari-Anne Hoff V: Åsmund Nilsen Varamedlemmer: SP: June J. Nordlund Hagen, Bjørn Terje Hansen, Inge Olai Nilsen, Elin Johanne Hukkelås, Kristin Floa, Jon Håkon Holand, Leif Pettersen, Bodil Blix Auståker, Lars Einar Garstad AP: Jostein Helge Reppen, Kjetil Auståker, Kirsten Annie Granås SV: Jacob Sandvik, Reidar Magne Thorsen, Steinar Garstad V: Lars Gunnar Thorvik, Vidar Furre, Karstein Pettersen Orientering: 1. Presentasjon av boligtomter, prosjektering av nye boliger i Leka ved Rune Norum 2. Felles organisering små øysamfunn møte på Gardermoen i slutten av april ved ordfører 3. Hurtigbåt/hurtigrute Brønnøysund Leka Rørvik, Brønnøy-møte Deltakelse på markering av grunnlovsjubileet på slottet, stortinget og rådhuset 14. og 15. mai Referatsaker: /14 Utlysning av økonomilederstilling godkjenning av utlysningstekst 18/14 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2014 økt rammeoverføring til omstillingsarbeid 19/14 Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr /14 Samarbeidsavtale om elektronisk handel ARBEIDSMØTE: REDUSERTE UTGIFTER - ØKTE INNTEKTER Leka, Per Helge Johansen ordfører Reidun Helmersen konst. rådmann e-post: Telefaks

2 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Kirsti Hoff Møtedato Kommunestyre Saknr. Tittel: 17/14 Utlysning av økonomilederstilling godkjenning av utlysningstekst Rådmannens innstilling til VEDTAK: Kommunestyret godkjenner vedlagte utlysningstekst til økonomilederstillingen. LEKA KOMMUNE Reidun Helmersen Konst. rådmann e-post: Telefaks

3 Vedlagte dokumenter: Utlysningstekst; kopi av utlysning fra 2012 med små endringer. Andre dokumenter ikke vedlagt: Hjemmel for vedtak: Delegasjonsreglementet kap.i. (Saker som skal behandles av kommunestyret.) Saksutredning: Økonomileder Laila Thorvik har levert oppsigelse og fratrer sin stilling med virkning fra og med 18. juli I henhold til K.sak 08/14 skal den ledige stillingen som økonomileder lyses ut for ny tilsetting. Konklusjon / tilråding: Stillingen lyses ut som foreslått i vedlagte utlysningstekst. dette er samme utlysning som ble brukt i Kopi av vedtak sendes: Personalkonsulent for videre oppfølging e-post: Telefaks

4 ØKONOMILEDER fast 100 % stilling ledig for tiltredelse Stillingen inngår i kommunens lederteam som rapporterer direkte til rådmann. Ansvars- og arbeidsområde: Økonomileder har det overordnede ansvaret for budsjett- og økonomiarbeidet og økonomistyringen. Økonomiplan, budsjett, regnskap og årsrapport. Løpende økonomistøtte og rapportering. Lønn- og lønnsområde. Finansforvaltning, innkjøp og innkjøpsavtaler. Saksbehandling innen ansvarsområdet. Personalledelse for de ansatte i avdelingen. Kvalifikasjonskrav: Relevant høyskoleutdanning på høyskole-/universitetsnivå. Fortrinnsvis høyere utdanning innen økonomi (siviløkonom, bachelor, kommunaløkonom, revisor). Administrativ erfaring innen personal- og økonomiområdet, gjerne fra kommunal sektor. Herunder erfaring innen økonomistyring og ledelse. Det vil bli lagt vekt på gode samarbeidsegenskaper, godt og tydelig lederskap, evne til å skape en utviklingsorientert kultur, evne til å oppnå resultat gjennom andre og til å inspirere og motivere. Andre forhold: Vi tilbyr en interessant, utfordrende og krevende stilling i en spennende organisasjon med godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår, gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP. Bl.a. fritid ulykkesforsikring. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass. Ved tilflytting kan det søkes om refusjon av deler av flyttekostnadene etter gjeldende vedtekter. Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk, og personlige egenskaper vil vektlegges. Familier prioriteres ved lik kvalifikasjonsvurdering. Referanser må oppgis, og utvalgte søkere blir innkalt til intervju. Spørsmål kan rettes til rådmannen på tlf Søknader med CV, bekreftede attester og vitnemål sendes (ev. Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka) Søknadsfrist e-post: Telefaks

5 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr. Tittel: 18/14 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2014 økt rammeoverføring til omstillingsarbeid Formannskapets innstilling til VEDTAK: 1. Under forutsetning av at Vikna og Nærøy kommune bevilger sin andel på kr ,- hver tilleggsbevilger Leka kommune kr ,- til omstillingsarbeid i Ytre Namdal for Det forutsettes at de økte rammeoverføringene blant annet brukes til å etablere felles turistkontor og til oppfølging av strategiene slik de framkommer i dokumentet Reiselivsstrategi for Ytre Namdal. 3. Tilleggsbevilgningen dekkes ved bruk av avsatte midler på disposisjonsfond premieavvik. LEKA KOMMUNE Reidun Helmersen Konst. rådmann e-post: Telefaks

6 Vedlagte dokumenter: 1. Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag KRD 551-midler fra statsbudsjettet 2014 til Nord-Trøndelag Andre dokumenter ikke vedlagt: Reiselivsstrategi for Ytre Namdal Et hav av muligheter Saksopplysninger I Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP) 2014, er det avsatt i alt kr. 8,55 mill. til omstillingsarbeid. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD nytt navn på departementet fra ) har avsatt kr. 5 mill. Disse midlene er nå supplert med fylkeskommunale midler i henhold til ordningens praksis. Kr. 3,5 mill. av KMDs ramme er koplet til Nærøy kommunes omstillingsutfordringer, og omstillingsprosjektet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal. Nærøy kommune har mistet et betydelig antall arbeidsplasser. Som følge av dette har fylkeskommunen fra 2010 fått ekstrabevilgninger over Statsbudsjettet, som sammen med bidrag fra fylkeskommunen og de tre kommunene i Ytre Namdal (Nærøy, Leka og Vikna), har gitt grunnlag for et regionalt omstillingsprosjekt med årlig ramme på 6 mill. kr. Fra 2014 er rammen økt til kr. 7 mill., der statlig støtte er inntatt i tilsagnsbrevet. Årsaken til økningen er nedleggingen av Teleperformance AS i Rørvik. Fylkeskommunen øker dermed sin omstillingsbevilgning til Ytre Namdal til kr. 1,75 mill. Den totale omstillingsbevilgningen til Ytre Namdal er dermed kr. 5,25 mill. Det forutsettes at kommunene går inn med tilsvarende beløp som fylkeskommunen, dvs. 1,75 mill. kr. Så langt har de tre kommunene budsjettert med kr. 1,5 mill., fordelt med kr ,- hver fra Vikna og Nærøy og kr ,- fra Leka. Det er dermed snakk om kr ,- i tilleggsbevilgning fra kommunene. RUP 2014 skulle etter planen bli behandlet i fylkestinget i desember Fylkesråd for regional utvikling Terje Sørvik valgte å trekke saken pga. tilleggsproposisjonen for Statsbudsjettet RUP 2014 ble dermed ikke behandlet i fylkestinget før 12. februar RUP en ble her vedtatt som framlagt i sak 04/14. Vurdering: Det er positivt at både statlig og regionalt nivå har økt bevilgningene til omstillingsarbeidet i Ytre Namdal. Det blir imidlertid en utfordring for kommunene å stille med sin andel av spleiselaget. Søknaden burde ha vært gjort kjent i forbindelse med budsjett-behandlingen høsten Budsjettet for 2014 er lagt og beløpet på kr ,- for Leka sin del, må dermed dekkes ved bruk av fond. Under forutsetning av likelydende vedtak i kommunene Nærøy og Vikna, går likevel rådmannen inn for å bevilge Leka kommunes andel av spleiselaget. Det er ønskelig at de økte midlene på kr. 1 mill. blant annet brukes til å etablere felles turistkontor, og til oppfølging av strategiene slik de framkommer i dokumentet Reiselivsstrategi for Ytre Namdal. Leka kommune har satt i gang en egen satsing på reiseliv. Det å få til gode synergier i forhold til dette arbeidet også for resten av Ytre Namdal vil være positivt og bidra til å se ting i sammenheng. Nærøy og Vikna signaliserer at det vil være naturlig at Leka bidrar med en relativt større andel av spleiselaget i denne tilleggsbevilgningen, enn det Leka ellers har gjort til NYN. De ser det også slik at det er Leka som vil oppnå størst effekt av at NYN og Lekas eget reiselivsprosjekt koordineres enda mer. Når det gjelder inndekning av Lekas andel foreslås det å dekke dette ved bruk av disposisjonsfondet premieavvik. Konklusjon / tilråding: I samsvar med forslaget til vedtak. e-post: Telefaks

7 Formannskapets behandling i møte : Rådmannens forslag enstemmig tilrådt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Kopi av vedtak sendes: Vikna kommune Nærøy kommune NYN e-post: Telefaks

8 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr: Tittel: 19/14 Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr Formannskapets innstilling til VEDTAK: Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltningen pr tas til etterretning. LEKA KOMMUNE Reidun Helmersen Konst. rådmann e-post: Telefaks

9 Vedlegg: Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Hjemmel: Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning gjeldende fra , samt punkt 6,5 og 7,7 i reglement for finansforvaltningen i Leka kommune. Saksopplysninger: Ved årsskiftet skal det legges fram en rapport for kommunestyret som viser status for forvaltingen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og status for gjeldsforvaltningen. Dette følger av punkt 6.5 og 7.7 i reglementet for finansforvaltningen i Leka kommune. Leka kommune har totalt kr i innskudd pr Tabellen nedenfor viser hvordan dette er fordelt. Innskudd hos hovedbankforbindelse - sum SPB.Midt-N SPB. Midt-N SPB. Midt-N SPB. Midt-N SPB. Midt-N SPB. Midt-N SPB. Midt-N SPB. Midt-N SPB. Midt-N NOK % NOK NOK % NOK , , , Innskudd i andre banker sum , , e-post: Telefaks ,66 DNB avsluttet DNB Direkte eie av verdipapirer Samlet kortsiktig likviditet Avkastning siden 2,29% pr 2,2% pr Spareb.1

10 Hittil i år kr kr DnB kr Avkastning benchmark (ST1X) Ikke aktuelt Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med < BIS vekt Bekreftelse på enkeltdisponering < 2 % av forvaltningskapital Bekreftelse på enkeltpapir < 12 måneders løpetid Største tidsinnskudd Største enkeltplassering Det meste av våre midler er plassert på driftskonto. Denne gir i dag en avkastning pr på 2,19 %. Våre betingelser hos Sparebank1: NIBOR 3M, margin: - 0,000% med daglig justeringsfrekvens. Vi har samlet flere av våre innskudd inn i driftskontoen. Det er noen fond tilhørende sykestua samt skattetrekkskonto som fremdeles er på egne kontier. Likviditeten vår er blitt dårligere. Dette skyldes at vi bruker av fond. I tillegg er jo vårt største fond, premieavvik kun et regnskapsmessig fond som det ikke følger penger med. I desember blir det ikke utbetalt rammetilskudd, noe som også gjør at likvidene ved årsskiftet blir strammere. Årsaken til at vi har konto i DNB er at vi da kan sette inn kontanter ved å bruke landpostbudet og sette pengene inn i bank uten at vi må betale gebyr. Det er Sparebank1 som er vår hovedbankforbindelse. Risikoen er liten, selv om vi har omtrent hele vår beholdning plassert der. Renteinntekten blir ført i regnskapet en gang pr. år. Leka kommune har en total gjeld pr på kr Tabellen nedenfor viser oversikten over hvor vi har våre lån NOK % NOK NOK % NOK % Lån med pt rente - sum , ,22 e-post: Telefaks

11 Husbanken 2 lån KLP kommunekreditt Kommunalbanken - 7 lån Lån med NIBOR basert rente Lån med fast rente sum , ,7 Husbanken 3 lån KLP kommunekreditt Kommunalbanken 2 lån Rentebytteavtaler: Avtaler med mottatte renter - Avtaler med avgitte renter + Finansielle leasing Samlet langs. gjeld Effektiv rentekostnad siden x-1 Fastrente 2,88-4,8% Pt rente 1,99-3,30% F: 2,88-4,8 P.t : 1,99-3,3% FP: 2,88-4,8 P.t.: 2,19-3,2 Avkastning (kostnad) Ikke aktuelt benchmark (ST4X) Antall løpende enkeltlån 16 lån 16 lån Største enkeltlån NOK NOK NOK Det gjenstår kr til videreformidling. Det ble i 2014 søkt om ytterligere kr i startlån fra Husbanken, jfr. kommunestyrevedtak 56/13. Leka kommune hadde pr ubrukte lånemidler lik kr , foruten rest startlån med kr Ubrukte lånemidler bør brukes før en tar opp nye lån. De er plassert på driftskonto. Det skulle vurderes å sette disse på plasseringskonto, men på grunn av vår dårlige likviditet inngår de som en del av driftskontoen. Forslag til innstilling: Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltningen pr tas til etterretning. Formannsapets behandling i møte : Rådmannens forslag enstemmig tilrådt som formannskapets innstilling til vedtak. e-post: Telefaks

12 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Reidun Helmersen Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr. Tittel: 20/14 Samarbeidsavtale om elektronisk handel Formannskapets innstilling til VEDTAK: Leka kommune inngår Abonnementsavtale med IBX Norge AS for bruk av Ehandelsplattformen Kostnaden på kr ,- dekkes ved bruk av fond premieavvik. LEKA KOMMUNE Reidun Helmersen Konst. rådmann e-post: Telefaks

13 Vedlagte dokumenter: Andre dokumenter ikke vedlagt: Samarbeidsavtale om elektronisk handel 2014 mellom direktoratet for forvalting og IKT og Nord-Trøndelag Fylkeskommune ved prosjekt «Innovativ Handling» På vegne av virksomheter som har tilsluttet seg denne avtalen. Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen. Hjemmel for vedtak: Saksutredning: I bunnen av denne saken ligger at regjeringen for perioden har styrket den nasjonale satsingen på elektronisk handel gjennom å tildele Difi midler for delvis sentralfinansiering av tjenesten Ehandlesplattformen. Difi = Direktoratet for forvaltning og IKT. E-handel vil forenkle kommunens innkjøpsordninger og fakturabetaling. Dersom man på sikt ønsker et bredere samarbeid med nabokommunene må vi delta i utviklingen og skaffe oss samme verktøy så lenge det er forsvarlig med tanke på pris og utnyttelsesverdi. I vedlegg til denne saken ser det ut som Kystgruppen har sluttet seg til avtalen. Nord-Trøndelag Fylkeskommune ved prosjekt «Innovativ Handling»på vegne av virksomheter som har tilsuttet seg denne avtalen. En slik avtale vil forplikte kommunen til en årlig utgift på kr ,- pr år. (spesilet tilbud til småkommuner) til gjengjeld vil den spare oss for mye ekstra arbeid ved innføring fordi man nå kan få støtte på kompetanse og kapasitet fra difi. Dette er et prosjekt som har pågått siden 2013, og kommunene hadde frist til å skrive under på abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen før utgangen av Nærøy og Vikna har, ifølge Aud Elin Finstad ved NTFK, underskrevet sine avtaler. Konklusjon / tilråding: Som forslag til vedtak. Formannskapets behandling i møte : Rådmannens forslag enstemmig tilrådt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Kopi av vedtak sendes: e-post: Telefaks

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING

LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING Herved kunngjøres følgende møter: Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: Forhandlingsutvalg Lekatun 14.10.13 1030 Formannskap Lekatun 14.10.13 1200 Saknr. Tittel: FORHANDLNIGSUTVALG.

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 28.11.13 0900-1400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ettergodtgjøring folkevalgte. Kommuneplanens arealdel framdrift og finansiering. Høring av Regional transportplan innspill til Nasjonal Transportplan

Ettergodtgjøring folkevalgte. Kommuneplanens arealdel framdrift og finansiering. Høring av Regional transportplan innspill til Nasjonal Transportplan LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 14.11.11 1030-1545 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Sindre Helmersen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen,

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara.

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant)

Detaljer

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013 ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 90 00 Fax: 69004830 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte Torsdag 24.10.2013 kl. 13.30 Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Salg av steinmasser fra masseuttak hurtigbåtkai Skei havneområde. Møtebok godkjent, Leka /

Salg av steinmasser fra masseuttak hurtigbåtkai Skei havneområde. Møtebok godkjent, Leka / MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 20.01.11 1030-1400 Til stede: Forfall: Arve Haug, Linda Hansen, Trond C. Hiller Ole Kr. Holand, Per Helge Johansen, Thor Erling Knædal, Bjørn Terje Hansen,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer