TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE"

Transkript

1 TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE Statsbudsjettet, kapittel 222 og 3222 Side 1 av 23

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING KOMMUNIKASJON MELLOM UTDANNINGSDIREKTORATET OG VIRKSOMHETEN ANSVARSFORHOLD MÅL, OPPGAVER OG RESULTATKRAV FOR OVERORDNEDE MÅL OPPGAVER OG RESULTATKRAV BUDSJETT STATSBUDSJETTET FOR KAP. 222 OG FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT ØKONOMISKE RAMMER FOR STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE Kap 222 post 01 Driftsutgifter Kap 222 post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold Kap 3222 post 02 Salgsinntekter Kap 3222 postene 15, 16, 17 og 18 Diverse refusjoner RAPPORTERING ETATSSTYRINGSMØTER OG KONTAKTMØTER ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FULLMAKTER GENERELL OMTALE FULLMAKTER ØKONOMIFORVALTNINGEN GENERELT DISPONERING AV TILDELT BUDSJETT OVERFØRING AV UBRUKT DRIFTSBEVILGNING FRA ETT ÅR TIL DET NESTE ÅRSRAPPORT 2013 OG ÅRSPLAN BUDSJETT INTERN FORVALTNING PERSONALADMINISTRASJON OG INKLUDERINGSTILTAK LIKESTILLINGS, AKTIVITETS OG REDEGJØRELSESPLIKTEN HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP MILJØLEDELSE I STATLIGE VIRKSOMHETER OFFENTLIGE ANSKAFFELSER SENIORPOLITIKK TILRETTELEGGING FOR LÆRLINGER LOKALE VARSLINGSRUTINER I STATEN FELLES FØRINGER FOR ALLE STATELIGE VIRKSOMHETER VEDLEGG LIKESTILLING, DISKRIMINERING M.V. OG REDEGJØRELSESPLIKT ) Kjønnsfordelingen ved skolen totalt var pr. 31. desember slik: Kjønnsfordelingen ved skolen fordelt på stillingsgrupper i % av gruppen var pr. 31. desember slik: Kjønnsdelt statistikk knyttet til andre forhold for 2012 slik: Beskrivelse av personalpolitiske satsninger knyttet til kjønn, herunder seniorpolitiske tiltak, kompetansetiltak/utviklingsvilkår, rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfremmelse og beskyttelse mot trakassering Tiltak og rapportering av tiltak (jfr veileder vedlegg 1) Tilgjengelighet, følgende tiltak er iverksatt eller planlagt: SYKEFRAVÆR Side 2 av 23

3 Side 3 av 23

4 1. INNLEDNING Utdanningsdirektoratet har etatsstyringsansvaret for statens samiske videregående skoler i Kautokeino og Karasjok. Tildelingsbrevet gjelder Styret for Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino og Samisk videregående skole i Karasjok, kap. 222 og kap i statsbudsjettet for. Tildelingsbrev inneholder: omtale av mål, oppgaver og resultatkrav oversikt over utgifts og inntektsrammer for budsjettåret meddelelse om administrative og budsjettmessige fullmakter for budsjettåret 2. KOMMUNIKASJON MELLOM UTDANNINGSDIREKTORATET OG VIRKSOMHETEN 2.1. Ansvarsforhold Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret for de statlige samiske videregående skolene i Kautokeino og Karasjok. Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino har felles styre med tilhørende sekretariat, som bistår styret i arbeidet. Styret oppnevnes av Utdanningsdirektoratet. Samlet utgjør dette virksomheten De samiske videregående skoler. Styreleder er virksomhetsleder. Styret har det samlede ansvaret for skolene og den virksomhet som er knyttet til disse. Bl.a. skal styret påse at skolene drives effektivt og forsvarlig, i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og etter de styringsdokumenter, mål, rammer og retningslinjer som Utdanningsdirektoratet gir. Innenfor disse rammene skal styret legge opp strategien for videre utvikling av tjenestetilbud ved skolene i samråd med direktoratet. I virksomheten har styret det øverste ansvaret, og rektor ved hver skole det daglige ansvaret for at økonomiske ressurser og eiendeler disponeres i samsvar med føringer som er gitt av direktoratet, og i samsvar med tildeltbudsjettramme Det er et mål at statlige samiske skoler skal gi opplæring i og på samisk. Elever har rett til opplæring i andre fag på samisk. Dette innebærer at elever som er tilknyttet statlige samiske skoler, skal beherske samisk og norsk språk og kultur så godt at de kan leve og arbeide i to kulturer. Utdanningsdirektoratet gir dette tildelingsbrevet til styret for de samiske videregående skolene. Styringsdialogen ivaretas gjennom etatsstyringsmøter med egne referater. Eventuelle endringer i tidligere føringer meddeles styret i brev fra direktoratet. Direktoratet kan i særskilte saker instruere de statlige skolene direkte. Henvendelser fra skolene til Utdanningsdirektoratet skal gå tjenestevei, dvs via styret eller styrets sekretariat. Side 4 av 23

5 3. MÅL, OPPGAVER OG RESULTATKRAV FOR 3.1. Overordnede mål Hovedmålet for Regjeringens politikk er en grunnopplæring med høy kvalitet, jf. St. meld. nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen. I Prop. 1 S (2013) til Stortinget setter Regjeringen følgende mål i for bevilgningen: «Målet for løyvinga til dei samiske skolane er mellom anna å halde oppe og utvikle vidare samisk identitet, språk og kultur. Opplæringa ved skolane følgjer Kunnskapsløftet Samisk» 3.2. Oppgaver og resultatkrav I tillegg til oppfølging av de overordnede mål og de langsiktige nasjonale prioriteringer i regelverk og avtaler, vil direktoratet innenfor tildelte ramme for særlig forvente at styret gjennomfører følgende tiltak: Videre utvikle skolene som organisasjon, blant annet gjennom kartlegginger og bruk av verktøy for skoleutvikling. Skolene skal gjennomføre og følge opp ståstedsanalyse for skolene Delta aktivt i Finnmark fylkeskommunes NyGiv prosjekt for å bedre fullføringsprosenten og motvirke frafallet blant elevene innenfor et 3årig utdanningsløp. Fullføringsprosenten for de samiske videregående skolene bør være på 65 pst. Frafall blant elevene skal reduseres fra 9,2 pst til 5 pst Sikre at skolene utarbeider en tilstandsrapport knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø jf. Opplæringsloven 1310 andre ledd. Styret skal behandle og vurdere tilstandsrapportene og sende sin vurdering av disse til Utdanningsdirektoratet, sammen med tilstandsrapportene Ferdigstille tiltaksplanen for rekruttering av lærere som kan undervise i og på samisk Videreføre arbeidet med å styrke ordningen med vertsfamilier for tilreisende elever. Styret skal dokumentere hvor mange vertsfamilier som deltar i ordningen og hvor mange elever dette tilbudet omfatter, samt hvilke oppfølgingsrutiner skolene har i forhold til vertsfamiliene. Dokumentasjonen og styrets vurderinger til dette arbeidet sendes til Utdanningsdirektoratet Videreutvikle tilbud om fjernundervisning i nordsamisk Utvikle og tilby kurs og utviklingsarbeid som dekker lokale og regionale behov bl.a. innen omstillinger i reindriftsnæringen Videreutvikle tilbudet i duodji med tilhørende næringsutvikling i samarbeid med andre fagmiljø Øke markedsføring av skolene for å synliggjøre skolenes særtrekk og betydning for samisk språk og kultur i rollene som landsdekkende skoler Bistå Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet og Statsbygg med oppfølging og kvalitetssikring ved nybygging og ombygging ved de samiske videregående skolene ved behov Bistå Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet og Sametinget med å vurdere ulike tiltak for å styrke samisk videregående opplæring Bistå Utdanningsdirektoratet med å etablere og implementere et system for kvalitetsvurdering av fag og yrkesopplæringen Side 5 av 23

6 Følgende forvaltningsmessige oppgaver må styret gjennomføre i : Fullføre arbeidet med en Tilpasningsavtale til Hovedavtalen Utarbeide en Omstillingsavtale til Tilpasningsavtalen til Hovedavtalen Dette arbeidet skal skje i et samarbeid med de ansattes organisasjoner. Styret skal sende den ferdigstilte tilpasningsavtalen til Hovedavtalen og utarbeidingen av omstillingsavtale til tilpasningsavtale til Hovedavtalen til Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet kan etter behov kunne bistå i dette arbeidet 4. BUDSJETT Økonomiske rammer for Styret for de samiske videregående skolene Utdanningsdirektoratet stiller følgende rammebeløp til disposisjon over kapittel 222 og 3222 til styret for de samiske videregående skoler i Kautokeino og Karasjok for. (beløp i kroner) Samiske vidergående skoler Tildeling 2013 Kap 222 post Kap 222 post 45 0 Sum utgifter Kap 3222 post Sum inntekter Kap 222 post 01 Driftsutgifter Den tildelte rammen på post 01 skal dekke alle lønnsutgifter og øvrige driftsutgifter. Ut fra en helhetlig vurdering av de oppgaver som skal løses, må styret avgjøre hvor mange tilsatte virksomheten kan ha gjennom året. Det er styrets ansvar at det ikke tilsettes flere tjenestemenn enn at lønnen de påfølgende år kan dekkes innenfor en realistisk forventning om hva driftsbudsjettet da vil bli. Det understrekes at økte lønnsutgifter ved skolen som følge av utvidede fullmakter til å fastsette lønnsnivå ved oppretting av nye stillinger eller ved nytilsettinger, verken gir grunnlag for økt budsjettramme eller anledning til å overskride tildelt bevilgning. Det samme gjelder for ansiennitetsopprykk, 2.3.4forhandlinger m.v. I hht tidligere praksis legges det til grunn at økte kostnader for det sentrale lønnsoppgjøret i, dekkes ved egen tildeling fra departementet. Tildelingen på post 01 inkluderer arbeidsgiveravgiften, midler til gruppelivsforsikring, jf pkt. 6.2 i Statens personalhåndbok (SPH) og midler til ferielønnstillegg (SPH 11.17) er inkludert i rammen på post 01. Rammen skal også dekke premiebetaling for yrkesskadeforsikring i staten (SPH 6.3). Tildelingen på kapittel 222 post 01 kan overskrides mot tilsvarende merinntekter på kapittel 3222, jf. pkt Side 6 av 23

7 Fordelingsgrunnlaget på kap 222 post 01 er det samme som for budsjettåret Det innebærer at også tildeling til bl.a. spesialundervisning, PPtjeneste og kompetanseutvikling er tatt med i tildelingsrammen for. Tildelingen omfatter bl.a: Kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2013 (helårsvirkning) og kompensasjon for prisstigning for ordinær drift i 2013 er lagt inn i budsjettet. Midler til kompetanseutvikling for lærere ved de statlige videregående skolene er lagt inn. Midler til styrking av styresekretariatet er lagt inn med en økt tildeling på kr Alle tiltak og aktiviteter som styret etter sin instruks har ansvaret for, og alle andre tiltak som styret ønsker at skolene skal gjennomføre i løpet av budsjettåret, må planlegges og realiseres innenfor angitt tildelingsramme. Omfanget av opplæringstilbud som skal utlyses, må ikke føre til at en overskrider tildelt ramme. Når det gjelder styrets og skolenes prioritering av bruk av tildelte midler vil direktoratet påpeke følgende: Midler til faste utgifter som husleie, nøktern administrasjon, vertsfamilier for tilreisende elever, samt utvikling av undervisningspersonalets kompetanse i samisk og samiske fag må prioriteres. De landsdekkende samiske opplæringstilbudene som reindrift og duodji, må kunne gi et kvalitativt godt tilbud til alle søkerne Kap 222 post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold Denne posten omfatter store nyanskaffelser av investeringsmessig karakter, f. eks. kjøp av inventar og utstyr til nybygg, store utstyrs og maskinanskaffelser som ikke kan gjøres fortløpende, og eventuelt vedlikehold som trenger overførbar bevilgning. Det understrekes at virksomheten ikke er tildelt fullmakt til å omdisponere fra driftspost til investeringspost eller vice versa. Anskaffelser og utskiftninger som er aktuelle med jevne mellomrom, må dekkes fra underpost 0121 Maskiner, inventar, utstyr. Utdanningsdirektoratet forutsetter at den enkelte virksomhet ved innkjøp følger bestemmelsene i lov av 16. juli 1999 om offentlige anskaffelser og reglene i Forskrift om offentlige anskaffelser, gitt 15. juni 2001, sist endret , jf. også veileder fra daværende Nærings og handelsdepartementet nå Nærings og fiskeridepartementet til forskriften. Lov, forskrift og veilederen er å finne på under Regelverk. Når det gjelder tildeling på post 45, vil det bli tildelt etter egen søknad. Søknadsfrist Kap 3222 post 02 Salgsinntekter Under inntektskapittel 3222 gir direktoratet tildeling til de statlig eide skolene på post 02 Salgsinntekter. Inntektsbeløpene i oppstillingen foran er i samsvar med forslaget i budsjettproposisjonen med tilsvarende fordeling på skolene som for De oppførte beløp er å anse som minimumsbeløp for de inntekter som den enkelte skole må oppnå. Dersom skolen ikke oppnår de inntektskrav som er angitt, må utgiftssiden reduseres tilsvarende. Eventuelle merinntekter gir styret adgang til tilsvarende økte utgifter under kap. 222 post 01. For begrensningen i bruk av merinntekter vises til omtale i veilederen Statlig budsjettarbeid 1, vedlegg 2, pkt. 2.2 (del II, pkt. 6.4 i tidligere utgave). 1 Ny, oppdatert utgave av veilederen Statlig budsjettarbeid (2012), ligger på Finansdepartementets internettside Side 7 av 23

8 Det er viktig at inntekter føres på riktig post på inntektskapitlet. Alle inntekter skal bruttoføres. Unntatt herfra er nettopostering ved utskifting av utstyr, jf. Statlig budsjettarbeid, vedlegg 2, pkt. 2.1 (del II pkt. 3. i tidligere utgave av veilederen). Tildelingen gjelder inntekter fra salg av materiell og kurs til private og til det offentlige. Videre gjelder den inntekter for salg fra kantine, for utleie av lokaler og andre tilfeldige inntekter. Direktoratet forutsetter at den enkelte virksomhet årlig vurderer system og beregningsgrunnlag for hvilke priser som skal gjelde for salg av varer og tjenester, f.eks. kurs. Vi forutsetter videre at det i interninstruksen er fastsatt rutiner for løpende utsending av faktura og for tilsvarende betalingsoppfølging Kap 3222 postene 15, 16, 17 og 18 Diverse refusjoner Diverse refusjonsposter omfatter: Post 15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak Post 16 Refusjon av fødselspenger Post 17 Refusjon for lærlinger Post 18 Refusjon av sykepenger Refusjoner i forbindelse med arbeidsmarkedstiltak, fødsels/adopsjonspenger, lærlinger og sykepenger føres til inntekt på kap. 3222, postene 15, 16,17 og 18. Det tildeles ikke beløp på disse postene, men postene kan benyttes uten særskilt samtykke. For postene 16 og 18 benyttes underpostene 11 Refusjon av lønn og 12 Refusjon av arbeidsgiveravgift. 5 RAPPORTERING Styret blir gjennom dette tildelingsbrevet bedt om å utarbeide økonomirapporter som settes opp i henhold til kontantprinsippet på lik linje med innrapporteringen 2 til det sentrale statsregnskapet. Utgifter vedrørende arbeidsgiveravgiften må medregnes i økonomirapporten. Direktoratet ber videre om at rapporten skal vise hvordan regnskapet utvikler seg i forhold til budsjettrammen og disponeringsplanen, og at det spesielt skal legges vekt på å kommentere eventuelle avvik og faseforskyvninger. Den enkelte virksomhet skal utarbeide økonomirapport pr 30. april, 31. august og 31. desember. Det skal utarbeides økonomirapport for alle poster der det er tildelt midler, samt de postene det er gitt fullmakt til å benytte uten at det er gitt tildeling, jf vedlagte mal 3. Økonomirapporten skal også omfatte belastningsfullmakter 4. I økonomirapportene pr 1. og 2. tertial, som skal sendes inn til direktoratet, skal det legges spesielt vekt på prognose pr Det er prognosen som danner grunnlaget for videre rapportering og eventuelle søknader om merbehov. Det skal utarbeides skriftlige kommentarer til økonomirapporten som omtaler eventuelle avvik og de tiltak som måtte foreslås iverksatt for at driften skal tilpasses den økonomiske ramme som er gitt. Tallene skal være avstemt mot virksomhetens regnskap pr skole, som er avstemt mot regnskapstall som rapporteres til statsregnskapet (kontantprinsippet). 2 Kassarapportene til det sentrale statsregnskapet. 3 Månedsrapport og årsavslutning 4 Jf rundskriv R10/01 fra Finansdepartementet Side 8 av 23

9 Styret skal utarbeide økonomirapporter til Utdanningsdirektoratet etter følgende frister: Rapport Frist til Utdanningsdirektoratet Per Per Per Dersom den interne løpende økonomistyringen ved virksomheten viser avvik fra godkjent økonomisk ramme, skal det gis melding om dette til Utdanningsdirektoratet, uten ugrunnet opphold og uavhengig av tidspunkt. Samtidig med rapporten pr må styret sende egen søknad om overføring av eventuelle ubrukte midler fra til Økonomirapport sendes på epost til: Økonomirapporten skal utarbeides i henhold til følgende punkter: egen mal for rapportering benyttes rapporten beregnes i henhold til den økonomiske ramme som er gitt prognosedelen vektlegges spesielt avvik omtales med skriftlig kommentar/merknad tiltak som foreslås iverksatt for at driften skal tilpasses den økonomiske rammen, omtales skriftlig økonomirapporten skal være avstemt i henhold til kassarapporten (kontantprinsippet) Utdanningsdirektoratet sørger selv for at økonomirapporteringen fra virksomhetene ivaretas på en forsvarlig måte i hht lov og regelverk for arkiv. 6 ETATSSTYRINGSMØTER OG KONTAKTMØTER Det vil bli avholdt to etatsstyringsmøter, våren den 20.mars og høsten den 25.september. Begge møtene holdes i Oslo. Tema for etatsstyringsmøte vår vil være statusoppsummering og vurdering av 2013 og gjennomgang plandokumenter. Tema for etatsstyringsmøte høst vil være statusoppsummering, drøfting/utforming av tildelingsbrev Det vil disse dagene også legges til rette for et felles møte sammen med Styret for Sameskolen i Midt Norge i etterkant av etatsstyringsmøtet. Eventuelle innspill til saker til Etatsstyringsmøtene må sendes Utdanningsdirektoratet 14 dager før møtet. Det vil i tillegg være et kontaktmøte med styret og skolene. Dette møte vil bli lagt til Kautokeino i år. Side 9 av 23

10 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FULLMAKTER 7.1 Generell omtale Styret har et selvstendig ansvar for å følge opp politiske vedtak og føringer gitt av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Styret er ansvarlig for at styringen av de samiske videregående skolene følger de bestemmelser som følger av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Dersom det oppstår endringer i forutsetninger for tildeling av midler eller andre avvik som følge av interne forhold i virksomheten, skal dette umiddelbart rapporteres til Utdanningsdirektoratet. 7.2 Fullmakter Styret har ansvar for å prioritere innenfor de tildelte økonomiske rammene, slik at strategiske føringer og oppdrag for 2013 kan realiseres. Den økonomiske rammen på de ulike kapitler og poster må ikke overskrides. Det skal føres fortløpende kontroll med forbruket. Alle økonomiske disponeringer må ligge innenfor rammen av dette tildelingsbrev og de fullmakter som er gitt. Disponeringen må være i samsvar med bestemmelsene i Bevilgningsreglementet, Reglement for økonomistyring i staten, Bestemmelser om økonomistyring i staten og Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i virksomhetene. Utdanningsdirektoratet tildeler styret følgende fullmakter for budsjettåret : fullmakt til å normere stillinger ved utlysning fullmakt til å omdisponere personale fullmakt til å innvilge studiepermisjon med full eller delvis lønn for inntil 12 måneder fullmakt til å tildele tjenestetelefon etter gjeldende regelverk fullmakt til å godkjenne reiser i henhold til Regulativ for reiser i innenlands for statens regning, jf 1, punkt 3. fullmakt til å godkjenne reiser i henhold til Regulativ for reiser i utlandet for statens regning. Det vises spesielt til 9, punkt 1 og 2 samt 11, punkt 2. fullmakt til å overskride kap 222 post 01 Driftsutgifter mot tilsvarende merinntekter på kap 3222 postene 02, 15, 16, 17 og 18. Dersom inntektene blir lavere enn budsjettert, må utgiftene reduseres tilsvarende. nettopostere ved utskifting av utstyr på post 01, jf veilederen Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt Forhandle etter HA 13 når det gjelder organisatoriske endringer internt ved skolene. Vesentlig organisatoriske endringer må legges frem for Utdanningsdirektoratet. (se under) Så lenge Utdanningsdirektoratet er forhandlingssted etter Hovedtariffavtalen, kan følgende ikke delegeres til virksomhetsleder: å forhandle etter Hovedtariffavtalen i staten å fastsette lønnsplassering ved tilsettinger Etter føringer gitt i tildelingsbrevet fra departementet, har ikke virksomhetene anledning til: Side 10 av 23

11 omdisponere fra driftsutgiftsposter til investeringsposter og omvendt forskuttere av neste års bevilgning bruke andre merinntekter enn de som er nevnt i pkt. 4.5 fullmakt til å avskrive fordringer i enkeltsaker. Avskrivninger skal godkjennes av departementet. Søknad om godkjenning av avskriving av fordringer sendes til Utdanningsdirektoratet i forbindelse med økonomirapportering 1. og 2. tertial og 1. desember. Direktoratet har valgt å ikke delegere følgende: å godkjenne romprogram for ombygging, påbygging eller nybygg å inngå husleiekontrakter for bruk av lokaler fullmakt til å forhandle fram endringer i virksomhetenes organisasjonskart, jf hovedavtalen i Staten 13 Følgende endringer må direktoratet drøfte med departementet: vesentlige organisatoriske endringer endringer av geografisk lokalisering 8 ØKONOMIFORVALTNINGEN 8.1 Generelt Styret er ansvarlig for at økonomiforvaltningen skjer i henhold til regelverk og instrukser. Det vises generelt til Reglement for økonomistyring i staten, til gjeldende instrukser for økonomiforvaltningen i institusjoner under Kunnskapsdepartementet, til regelverket om offentlige anskaffelser, samt veilederen Statlig budsjettarbeid. 5 Det vises videre til tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven, Statens personalhåndbok og annet regelverk for statlig forvaltning. 8.2 Disponering av tildelt budsjett Disponeringen av budsjettet må samsvare med Stortingets vedtak og direktoratets tildeling. Styret har ansvar for å prioritere innenfor tildelt budsjettramme slik at mål og oppdrag for kan realiseres. I utgangspunktet skal inntil 5 % av tildelt budsjettramme settes av som reserve til uforutsette utgifter i året. Fordi staten er selvassurandør, må virksomheten regne med å dekke eventuelle ekstra utgifter som kan følge av tyveri eller annen skade uten tilføring av nye midler. Det skal utarbeides disponeringsplan som viser hvordan utgifter og inntekter ventelig vil fordele seg i løpet av året. Planen settes opp i samsvar med standardisert kontoplan med poster og underposter for å vise planlagte disponeringer. Talldelen suppleres med en tekstdel som gir forklaringer til disponeringen, og som viser hvilke forutsetninger disponeringen bygger på. Disponeringsplanen sendes direktoratet innen 1.mars. Vi minner om at bl.a. disponering av tildelt budsjettramme og omdisponering mellom underposter for lønn og andre underposter for drift under kap. 222, er gjenstand for drøftinger med forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner, jf Hovedavtalen kap Ny, oppdatert utgave av veilederen Statlig budsjettarbeid (2012), ligger på Finansdepartementets internettside Side 11 av 23

12 8.3 Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til det neste I bevilgningsreglementet er det gitt anledning til å overføre ubrukt bevilgning fra ett budsjettår til det neste innenfor en ramme på 5% av det samlede beløp under kap. 222 post 01. Departementet administrerer denne fullmakten, og den enkelte virksomhet kan søke om å få overført ubrukt tildeling fra ett budsjettår til det neste. Søknad til Kunnskapsdepartementet om overføring av ubrukte midler fra til 2015 ivaretas av direktoratet. Eventuell overskridelse av tildelingen ett budsjettår vil normalt medføre at tildelingen for neste budsjettår reduseres tilsvarende. 9 ÅRSRAPPORT 2013 og ÅRSPLAN Årsrapporten må inneholde tilbakemelding på målene og resultatkravene i kap. 3 samt punktene i kap. 11 i tildelingsbrevet for Frist for årsrapport for 2013 er 15. februar Utdanningsdirektoratet ber om å få tilsendt årsplanene for med organisasjons og personalplaner så snart de er behandlet av styret og senest innen 1.mars. Utdanningsdirektoratet ber om å få tilsendt innen 10.oktober en statusrapport per 1. oktober i forhold til skolens årsplan og oversikt over faste elever og elever som får fjernundervisning. 10 BUDSJETT 2015 Styret utarbeider forslag til budsjett for 2015 på basis av endelig tildelingsbrev for. Dette sendes Utdanningsdirektoratet innen 1.mars. 11 INTERN FORVALTNING 11.1 Personaladministrasjon og inkluderingstiltak Ved tilsetting og personalforvaltning følges det regelverk som gjelder for staten. Det vises til tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsloven, Statens personalhåndbok og gjeldende reglementer og avtaler. Tilsettinger kan bare skje dersom virksomheten på eget budsjett har disponible midler på post 01, evt. 21. Styret skal legge til rette for tilsetting av personer med innvandrerbakgrunn. Det skal også legges til rette for tilsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. Virksomhetene skal også rapportere om sykefravær og tiltak for å redusere dette. I årsrapporten må virksomhetene rapportere om innsats og resultater på de områder som er nevnt over. Ref vedlagte tabellmaler for en mulig rapporteringsform. Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for all virksomhet i staten Likestillings, aktivitets og redegjørelsesplikten I årsrapporten skal det redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten, og det skal gis en vurdering av planlagte og iverksatte tiltak samt oppnådde resultater i forhold til de mål som var satt for året. Side 12 av 23

13 11.3 Helse, miljø og sikkerhetsarbeid Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det skal utføres systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) i virksomheter konkretiserer dette arbeidet ytterligere. Virksomheten skal i sine årsplaner kort omtale mål for dette arbeidet, tiltak og organisering. Det vises også til Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Virksomhetene skal i årsrapporten omtale mål, tiltak og resultater på HMSområdet Samfunnssikkerhet og beredskap Styret skal utføre virksomhetstilpassede risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Styret skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet samt tilhørende handlingsplan, jf. brev av fra Kunnskapsdepartementet. Styret skal fortsette arbeidet med oppfølgingen av 22. julikommisjonens anbefaling om å styrke holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKTutnyttelse og resultatorientert lederskap. Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren skal ligge til grunn for Styrets arbeid på dette feltet (http://www.regjeringen.no/upload/kd/vedlegg/styringsdokumenthele.pdf). Direktoratet vil for øvrig gjøre oppmerksom på følgende veileder, Veiledning i beredskapsplanlegging, som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet, og som finnes her: Direktoratet ber om at det rapporteres på følgende i årsrapporten for budsjettåret : 1. Er det gjennomført/revidert en ROSanalyse i 2013 eller? 2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i? 3. Er styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) innført? Dersom spørsmål besvares med nei, må Styret opplyse hvorfor tiltaket ikke er gjennomført, samt presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres Miljøledelse i statlige virksomheter Arbeidet med miljøledelse skal videreføres for å øke bevisstheten om miljøkonsekvensene av virksomhetenes aktiviteter og for systematisk arbeid med å endre virksomhetene i en miljøvennlig retning. Innføringen av miljøledelse er en dynamisk og kontinuerlig prosess. Klima og Miljøverndepartementet (KMD) ønsker en årlig redegjørelse for miljøprofilen på øvrige departementers område. Temaet skal omtales i KMD sin budsjettproposisjon. Styret bes derfor om å rapportere gjennom DIFIs portal i tråd med gjeldende frister Offentlige anskaffelser Direktoratet forutsetter at den enkelte virksomhet ved innkjøp følger bestemmelsene i lov av 16. juli 1999 om offentlige anskaffelser og reglene i Forskrift om offentlige anskaffelser, gitt 15. juni 2001, sist endret 26. oktober Det vises også til pkt 8.7 der miljøfokus skal ivaretas ved kjøp av varer og tjenester Seniorpolitikk Den enkelte virksomhet har ansvaret for å utforme seniorpolitikk og seniorpolitiske tiltak. Det vises til Hovedavtalen 19 nr 3 og Hovedtariffavtalen kap 5 pkt. 9. Utformingen av seniorpolitiske tiltak skal skje i nært samarbeid med lokale tillitsvalgte. Side 13 av 23

14 Styret/skolene skal i sin årsrapport kort omtale gjennomføringen av slike tiltak Tilrettelegging for lærlinger Regjeringen har sammen med partene i arbeidslivet satt som mål å øke antall lærekontrakter med 20 prosent fra 2011 til Det bør innenfor Styrets rammer, legges til rette for økt inntak av lærlinger sammenlignet med Styret skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle for virksomheten og antall lærlinger fordelt pr. lærefag. Det vises til PM Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kapittel 9.10 Særavtale om lønns og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten. (SST). Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kap Særavtale om lønns og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten 11.9 Lokale varslingsrutiner i staten Bestemmelser om varsling er fastsatt i arbeidsmiljøloven. Alle virksomheter skal ha retningslinjer som legger forholdene til rette for intern varsling, i tråd med bestemmelsene. Fornyings og administrasjonsdepartementet har fastsatt retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten: Felles føringer for alle statlige virksomheter Forenkling er ett av regjeringens satsingsområder. En viktig strategi i den forbindelse er å arbeide med å identifisere, redusere og fjerne "tidstyver". Å redusere og fjerne "tidstyver" dreier seg dels om å gjøre møtet og samhandlingen med offentlig sektor enklere for innbyggere og næringsliv, og dels om å effektivisere offentlig sektor slik at ansatte i offentlig sektor kan få mer tid til kjerneoppgavene og øke kvaliteten i oppgaveløsningen. "Tidstyver" kan være forårsaket av forhold som virksomheten selv kan gjøre noe med, slik som tungvinte arbeidsrutiner. "Tidstyver" kan også skyldes forhold virksomheten ikke har kontroll med, slik som lov, regelverk, innrapporteringskrav og prosedyrer fastsatt av andre myndigheter. I fellesføringen bes virksomheten om å arbeide både med interne "tidstyver" som virksomheten selv har kontroll med, og eksterne "tidstyver" som virksomheten selv ikke har kontroll med. Styret skal i forbindelse med årsrapporten for rapportere om arbeidet med fjerning av "tidstyver". Det vil si effektivisering av egen drift, regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter. I tillegg bes Styret innen 10. august om å foreslå forenkling av regelverk eller prosedyrekrav fastsatt av andre som skaper "tidstyver" for virksomheten". Styret kan henvende seg til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for å få bistand til hvordan kartleggings og identifiseringsarbeidet kan gjennomføres, hvordan styret kan arbeide med å redusere "tidstyver" i egen virksomhet, og for å lære av andres erfaringer Side 14 av 23

15 12 Vedlegg Vedlegg 1 Økonomirapport per måned med prognosetall Vedlegg 2 Økonomirapport per 31.desember Vedlegg 3 Tabeller for rapportering av likestilling som en del av skolens årsrapport Vedlegg 4 Viktige datoer, ref teksten i tildelingsbrevet Side 15 av 23

16 Månedsrapport til Utdanningsdirektoratet Fra: << sett inn navn på enhet >> Pr.: << sett inn dato >> ( ) = merutgifter og mindreinntekter ( + ) = mindreutgifter og merinntekter Kap Driftsutgifter Lønnsposter Tildelt økonomisk ramme Skolens årsbudsjett Periodisert budsjett hittil i år Akkumulert Faktisk forbruk hittil i år Avvik hittil i år beløp i hele kroner Prognose 1.11 Stillinger Ekstrahjelp Bistillinger Lærlinger, elever Renholdspersonale Styrer, råd, utvalg Trygder 0 0 Sum lønnsposter Varer og tjenester 1.21 Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter Kontortjenester Konsulenttjenester "ledig" 1.27 Vedlikeh. og drift av mask Vedlikehold av bygg og anl Bygningers drift, lokalleie 0 og Leie av lokaler Husleie Statsbygg 0 0 Sum varer og tjenester Sum post Forbruk i % post 2 100,0 % 45 Større anskaff.og vedlikeh Sum kap Pr Avvik +/ Kap Inntekter NB! Alle inntektstall føres med (minus) fortegn. Tildelt økonomisk ramme Skolens årsbudsjett Periodisert budsjett hittil i år Akkumulert Faktisk inntekt hittil i år Avvik hittil i år Prognose Pr Avvik +/ 02 Salgsinntekter m.v Ref. av arb. markedstiltak Ref. fødselsp./adopsjonspenger Ref. lærlinger Refusjon sykepenger 0 0 Sum kap Side 16 av 23

17 Belastningsfullmakt (R10/01 fra FIN) Fremmed kapittel Tildelt økonomisk ramme Faktisk forbruk hittil i år Avvik hittil i år Prognose Pr Avvik +/ Sum utgifter Kap 0222 Tildelt økonomisk ramme Faktisk forbruk hittil i år Prognose pr Mer/ mindre utgift Mer/ mindre inntekt 1) Netto resultat 01 Driftsutgifter Større anskaff.og vedlikeh Sum kap ) Fullmakt til å overskride kap 0222 post 01 mot merinntekter under kap 3222 postene 15, 16, 17 og 18 er gitt av Utdanningsdirektoratet Tildelt inntektskrav kap 3222 Tildelt økonomisk ramme Faktisk inntekt hittil i år Prognose pr Mer/ mindre utgift Mer/ mindre inntekt Sum postene Belastningsfullmakt (R10/01 fra FIN) Fremmed kapittel Tildelt økonomisk ramme Faktisk forbruk hittil i år Avvik hittil i år Prognose Pr Avvik +/ Sum utgifter Tilsier noen av avvikene denne måned at det må iverksettes tiltak? ( sett X Hvis ja, vedlegges oversikt over tiltak. ) 2. Legges det til grunn at faktisk forbruk hittil i år og forventet forbruk resten av året vil holde innenfor årets tildeling? Hvis nei, hvilke tiltak foreslår senterleder blir iverksatt? ja nei ja nei ( sett X ) Dato:.... Virksomhetsleders underskrift Side 17 av 23

18 Økonomirapport til Utdanningsdirektoratet Fra: < sett inn navn > merinntekter Pr beløp i kroner Kap Driftsutgifter Lønnsposter Tildelt økonomisk ramme Skolens årsbudsjett Side 18 av 23 Faktisk forbruk i år Regnskap Avvik 1.11 Stillinger 1.12 Ekstrahjelp 1.13 Bistillinger 1.14 Lærlinger, elever 1.15 Renholdspersonale 1.17 Styrer, råd, utvalg 1.18 Trygder Sum lønnsposter Varer og tjenester 1.21 Maskiner, inventar, utstyr 1.22 Forbruksmateriell 1.23 Reiseutgifter 1.24 Kontortjenester 1.25 Konsulenttjenester 1.26 ledig 1.27 Vedlikeh. og drift av mask Vedlikehold av bygg og anl og 59 Bygningers drift, lokalleie Leie av lokaler Husleie Statsbygg Sum varer og tjenester Sum post 1 I % post 2 100,0 % 45 Større anskaff.og vedlikeh. Sum kap 0222 Kap Inntekter Tildelt økonomisk ramme Forbruk i % NB! Alle inntektstall føres med (minus) fortegn. Skolens årsbudsjett Faktisk inntekt hittil i år ( ) = merutgifter og mindreinntekter ( + ) = mindreutgifter og Regnskap Avvik hittil i år Inntekter i % av budsjett 02 Salgsinntekter m.v. 15 Ref. av arb. markedstiltak

19 16 Ref. fødselsp./adopsjonspenger 17 Ref. lærlinger 18 Refusjon sykepenger Sum kap 3222 Belastningsfullmakt (R10/01 fra FIN) Fremmed kapittel Tildelt økonomisk ramme Faktisk forbruk hittil i år Regnskap Avvik hittil i år Forbruk i % Sum utgifter Kap 0222 Tildelt økonomisk ramme Regnskap Forbruk i % av tildelt bevilgning Mer/ mindre utgift Mer/ mindre inntekt 1) Netto resultat før inntektskravet 01 Driftsutgifter 45 Større anskaff.og vedlikeh. Sum kap ) Fullmakt til å overskride kap 0222 post 01 mot merinntekter under kap 3222 postene 15, 16, 17 og 18 er gitt av direktoratet Tildelt inntektskrav kap 3222 Tildelt økonomisk ramme Faktisk inntekt hittil i år Forbruk i % av tildelt bevilgning Mer/ mindre utgift Mer/ mindre inntekt Sum post Regnskapsavslutning Regnskap Kap 0222 post 01 Merutgift 0 Kap 0222 post 01 Mindreutgift 0 Kap 3222 postene 15, 16, 17 og 18 Merinntekter 0 0 Kap 3222 post 02 Merinntekter 0 Kap 3222 post 02 Mindreinntekter 0 Netto driftsavvik 0.. Virksomhetsleders underskrift Side 19 av 23

20 Følgende maler kan benyttes til skolenes rapportering: 1.1. Likestilling, diskriminering m.v. og redegjørelsesplikt 6) Kjønnsfordelingen ved skolen totalt var pr. 31. desember slik: Kjønn Kvinner Menn Antall årsverk ved skolen (totalt, inkl ansatte med permisjon) Andel årsverk i % av totalt Andel lønnsmasse i kroner pr mnd Gjennomsnittslønn pr mnd Andel lønn i % pr mnd Andel i % med deltidsstilling, av antall ansatte totalt Kjønnsfordelingen ved skolen fordelt på stillingsgrupper i % av gruppen var pr. 31. desember slik: Kjønn Lederstillinger Faglige rådgivere Stillinger i stab, støtte og service Kvinner Menn Kjønnsdelt statistikk knyttet til andre forhold for slik: Kjønn Studiepermisjon Andre permisjonsuttak (herunder foreldrepermisjon) Kvinner Menn Antall ansatte I % av gruppen totalt Antall dager I % av gruppen totalt Eget sykefravær Antall dager I % av gruppen totalt Andre ansatte Sykefravær på grunn av sykt barn Antall dager I % av gruppen totalt Beskrivelse av personalpolitiske satsninger knyttet til kjønn, herunder seniorpolitiske tiltak, kompetansetiltak/utviklingsvilkår, rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfremmelse og beskyttelse mot trakassering Tiltak særlig rettet mot kvinner Tiltak særlig rettet mot menn o o 6 ) Se Side 20 av 23

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV Deres ref Vår ref Dato 14/3654-15.12.14 Tildelingsbrev 2015 Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2016 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

Innhold 1. Innledning Mål, oppgaver og resultatkrav Budsjettildeling og tilhørende fullmakter Økonomiske og administrative

Innhold 1. Innledning Mål, oppgaver og resultatkrav Budsjettildeling og tilhørende fullmakter Økonomiske og administrative Innhold 1. Innledning...2 2. Mål, oppgaver og resultatkrav...2 3. Budsjettildeling og tilhørende fullmakter...3 4. Økonomiske og administrative fullmakter i 2016...5 5. Kommunikasjon mellom departement

Detaljer

Brevet trykkes ikke opp og distribueres derfor heller ikke som hefter. Ann Helen Elgsæther (e.f.) avdelingsdirektør Magnhild Aasan rådgiver

Brevet trykkes ikke opp og distribueres derfor heller ikke som hefter. Ann Helen Elgsæther (e.f.) avdelingsdirektør Magnhild Aasan rådgiver Foreldreutvalget for grunnopplæringen Postboks 9360 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/6028-15.01.14 Tildelingsbrev til Foreldreutvalgene FUB og FUG 2014 Stortinget vedtok 5. desember 2013 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 280 post - Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)

Statsbudsjettet for 2014 kap. 280 post - Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/2489-20.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 280 post - Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet

Detaljer

Tildelingsbrev til Styret for De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino Statsbudsjettet 2017 kap 222 og 3222

Tildelingsbrev til Styret for De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino Statsbudsjettet 2017 kap 222 og 3222 Tildelingsbrev til Styret for De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino 2017 Statsbudsjettet 2017 kap 222 og 3222 1 Innledning De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino skal

Detaljer

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2390 MOELV

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2390 MOELV Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2390 MOELV Deres ref Vår ref Dato 200900383-/BOH 17.12.2009 Endelig tildelingsbrev for budsjettåret 2010 Stortinget vedtok den 9.12.2009 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 2016 Helga Berit Fjell (ekspedisjonssjef) Hans Robert Zuna (avdelingsdirektør) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2016... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER...

Detaljer

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 15.01. 2014 TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 Arni Hole (e.f.) Hege Nygård Wetland 1. Innledning Barne-, likestillings-

Detaljer

VEA Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea 2390 MOELV

VEA Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea 2390 MOELV VEA Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea 2390 MOELV Deres ref Vår ref Dato 16/8505-20.12.2016 Tildelingsbrev Norges grønne fagskole Vea 2017 Stortinget vedtok den 5.desember 2016 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /VK

Deres ref Vår ref Dato /VK Vea- Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV Deres ref Vår ref Dato 201005685-/VK 20.12.2010 Endelig tildelingsbrev for budsjettåret 2011 Stortinget vedtok den 9.desember

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGENE FOR GRUNNOPPLÆRINGEN OG BARNEHAGENE FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGENE FOR GRUNNOPPLÆRINGEN OG BARNEHAGENE FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGENE FOR GRUNNOPPLÆRINGEN OG BARNEHAGENE FOR BUDSJETTÅRET 2011 INNHOLD 1 Rolle og ansvar, mål og hovedprioriteringer... 3 1.1 Foreldreutvalget for grunnopplæringen... 3

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene

Statsbudsjettet 2014 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene De nasjonale forskningsetiske komiteene Kongens gate 14 0153 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/1605 05.02.14 Statsbudsjettet 2014 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene Vi viser til omtale

Detaljer

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2390 MOELV

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2390 MOELV Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2390 MOELV Deres ref Vår ref Dato 200706270-/BOH 17.12.2008 Endelig tildelingsbrev for budsjettåret 2009 Stortinget vedtok den 12.12.2008 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2016 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avd. dir.) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER... 3 3.

Detaljer

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2390 MOELV Deres ref Vår ref Dato 201103164 20.12.2011 Endelig tildelingsbrev for budsjettåret 2012 Stortinget vedtok den 8.desember 2011 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK)

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) De nasjonale forskningsetiske komiteene Kongens gate 14 0153 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2581 19.2.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) Vi viser til

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - Endelig tildelingsbrev - Det praktisk-teologiske seminar

Statsbudsjettet 2014 - Endelig tildelingsbrev - Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar praktikum@teologi.uio.no Deres ref Vår ref Dato 14/565-13.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Endelig tildelingsbrev - Det praktisk-teologiske seminar 1. INNLEDNING Kulturdepartementet

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013 18.1. 2013 TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013 Arni Hole (e.f.) Inge Ovesen 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningen

Detaljer

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 18/58-1 08.01.2018 TILDELINGSBREV 2018 HUSLEIETVISTUTVALGET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene

Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene De nasjonale forskningsetiske komiteene Kongens gate 14 0153 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4953 19.12.14 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene Vi viser til omtale

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014 Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 2 2.1 STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER... 2 2.2 MÅL, STYRINGSPARAMETERE

Detaljer

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5794-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR 1. INNLEDNING Kommunal-

Detaljer

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet.

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet. Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5793-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev 2015 til Gáldu - Kompetansesenter for

Detaljer

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene Postboks 9360 Grønland 0135 OSLO

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene Postboks 9360 Grønland 0135 OSLO Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene Postboks 9360 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/6278 16.01.13 Tildelingsbrev til Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene for

Detaljer

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/975-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002

OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002 Samtlige departementer og Statsministerens kontor Rundskriv R-2/2002 Deres ref Vår ref Dato 02/411 C TS 29.01.2002 OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/2013 13/236 C TS/GFE 22.01.2013 Overføring av ubrukt bevilgning til 2013 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGENE FOR GRUNNOPPLÆRINGEN OG BARNEHAGENE FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGENE FOR GRUNNOPPLÆRINGEN OG BARNEHAGENE FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGENE FOR GRUNNOPPLÆRINGEN OG BARNEHAGENE FOR BUDSJETTÅRET 2012 INNHOLD 1 Rolle og ansvar, mål og hovedprioriteringer... 3 1.1 Foreldreutvalget for grunnopplæringen... 3

Detaljer

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger.

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger. Rundskriv Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-1/2004 04/212 TS/sin 26.1.2004 OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING TIL 2004 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

R-1/ /4236 TS/ISa

R-1/ /4236 TS/ISa Rundskriv Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-1/2005 04/4236 TS/ISa 27.01.2005 OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING TIL 2005 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for KORO i budsjettåret 2017:

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for KORO i budsjettåret 2017: Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2792-07.02.2017 Statsbudsjettet for 2017 korrigert tildelingsbrev KORO Brevet er disponert i følgende deler:

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER -

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 17/191-2 11.01.2017 TILDELINGSBREV 2017 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter 1 Nærmere retningslinjer for disponering av bevilgninger De bevilgninger som blir stilt til rådighet,

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2008

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2008 Dato 20.12.2007 TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2008 Arni Hole (e.f.) Magne Markhus 1. INNLEDNING Barne- og likestillingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningene

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2011

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2011 7.1. 2011 TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2011 Arni Hole (e.f.) Inge Ovesen 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningen

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2014 2015) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2015 sende inn dokumentet Årsrapport (2014-2015) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli

Detaljer

Norvald Henanger seniorrådgiver

Norvald Henanger seniorrådgiver Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Vea 2390 MOELV Deres ref Vår ref Dato 200606881-/NH 15.12.2006 Endelig tildelingsbrev 2007 Statsbudsjettet kap. 222 og 3222 Departementet viser til foreløpig

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/2016 15/5751 TS 20.01.2016 Overføring av ubrukt bevilgning til 2016 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Pb. 8172 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201000730-/MEO 01.02.2010 Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Norsk lokalhistorisk institutt Postboks 8045 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/985-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2016

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2017 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avdelingsdirektør) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1863 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Innst.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Tildelingsbrev for 2015 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014-2015) fra Arbeids-

Detaljer

1. Innledning Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet.

1. Innledning Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet. Statsråden Internasjonalt reindriftssenter v/styret Postboks 109 9521 GUOVDAGEAIDNU - KAUTOKEINO Deres ref. Vår ref. Dato 10/3287 03.02.11 Tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - 2011 1. Innledning

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

DISPONERINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR FORBRUKERTVISTUTVALGET OG MARKEDSRÅDET 2012

DISPONERINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR FORBRUKERTVISTUTVALGET OG MARKEDSRÅDET 2012 Dato 11.01.2012 DISPONERINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR FORBRUKERTVISTUTVALGET OG MARKEDSRÅDET 2012 Bodhild Fisknes (e.f.) Helge Agneberg INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Bevilgningsvedtak og tildeling...

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PRIORITERINGER FOR KULTURMINNEFONDET I 2016... 3 3. RESULTATKRAV, FØRINGER OG OPPDRAG PÅ RESULTATOMRÅDET:... 3 4. FELLESFØRING

Detaljer

Tildelingsbrev 2012 til Gáldu - Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Tildelingsbrev 2012 til Gáldu - Kompetansesenter for urfolks rettigheter Gáldu - Kompetansesenter for urfolks rettigheter Hannoluohkka 50 A 9520 GOUVDAGEAIDNU - KAUTOKEINO Deres ref. Vår ref. Dato 11/3034 09.02.2012 Tildelingsbrev 2012 til Gáldu - Kompetansesenter for urfolks

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2010

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2010 Dato 5.1.2010 TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2010 Arni Hole (e.f.) Inge Ovesen 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for

Detaljer

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

TILDELINGSBREV 2014 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2014 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2014 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER... 3 3. PRIORITERINGER... 4 4. BUDSJETT OG FULLMAKTER... 6 4.1 TILDELING

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 2018 Helga Berit Fjell ekspedisjonssjef Hans Robert Zuna avdelingsdirektør INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2018... 3 3. BUDSJETTILDELING

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET

TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET 2016 Eirik Annexstad (fungerende ekspedisjonssjef) Hilde Merethe Berg (avdelingsdirektør) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL OG

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/19-12.01.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Brevet er disponert i følgende

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR ETATEN... 3 3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2017...

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR ETATEN... 3 3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2017...

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2016 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 01.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Regjeringens prioriteringer... 2 3. Mål for 2016... 2 3.1.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/

Deres ref Vår ref Dato 15/ Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/358 20.01.2016 Tildelingsbrev for 2016 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2015-2016) fra Arbeids-

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 2010

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 2010 TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 2010 Signatur 1 Signatur 2 1 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningene Barneombudet kan disponere i 2010.

Detaljer

TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1. INNLEDNING Det vises til Prop. 1 S (2010-2011). Tildelingsbrevet for 2011 tar for seg de oppgaver Miljøverndepartementet spesielt ønsker å framheve, nye

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERKLAGEUTVALGET

TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERKLAGEUTVALGET TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERKLAGEUTVALGET 2018 Hege Nygård (e.f.) ekspedisjonssjef Helge Agneberg seniorrådgiver INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER

Detaljer

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3.

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3. 2. MÅL OG SATSINGSOMRÅDER KIMs målsettinger for 2011 er fastsatt i kg1. res. av 18.12.2009 om utvalgets sammensetning, i mandat for utvalget for perioden 2010 2013 samt i Prop. 1 S (20010-2011) for Barne-,

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar

Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar Postboks 1075 Blindern 0316 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 12/3261 Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar 1. Innledning Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 9/4... kitr Ørt t I'in`k ;Xl N LII TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 2017 C66/7, 4;± 1/1 Helga Berit Fjell ekspedisjonssjef Hans Robert Zuna avdelingsdirektør Barne- og likestiffingsdepartementet INNHOLD

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET

TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET Datatilsynet Pb 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5280-2 20.12.2016 TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 TILDELINGSBREV FOR 2014 - TRYGDERETTEN 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet presenterer i dette brevet satsingsområder,

Detaljer

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Deres ref Vår ref Dato 13/2876 30.01.2014 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev 1. Styringsdialogen Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Riksteatret PB 4295 Nydalen 0402 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2788-04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - tildelingsbrev - Riksteatret Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2018 for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2018 for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2018 for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 10.01.2018 Innhold 1 Innledning... 2 2 Samfunnsoppdrag... 2 3 Mål for 2018... 2 4 Øvrige rapportering

Detaljer

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 14.-15. 03 2013 Referanser: KR 11/13, KR Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/13 1. Tallbudsjett kap 1590.01 2013.pdf

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP Samtlige departementer Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP 21.12.2005 Justerte rundskriv, reglement og bestemmelser om statlig økonomistyring fastsatt med virkning fra 1. januar

Detaljer

l':'\'~ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT F i_i 13/669-21.01.2014 - Vedlegg 3: P-6/2013 Fellesføring i tildelingsbrevene for 2014

l':'\'~ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT F i_i 13/669-21.01.2014 - Vedlegg 3: P-6/2013 Fellesføring i tildelingsbrevene for 2014 r l':'\'~.. tu 1%? å DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT F i_i S P.W M G T TA T T Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli ~ 0204 OSLO 2 3 JAN,2311, Deres ref Vår ref Dato 13/669-21.01.2014

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET

TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET 2015 Signatur (e-sjef) Signatur INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL- OG RESULTATKRAV FOR 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER...

Detaljer

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette.

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette. Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-15/99 Deres ref Vår ref Dato 99/251 C RRo 22.12.1999 29(5) 5,1*$98%58.7(%(9,/*1,1*(57,/ 3RVWHUPHGVWLNNRUGHWNDQRYHUI UHV For overføring av ubrukte

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2010

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2010 TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2010 Signatur 1 Signatur 2 1 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningene Forbrukerombudet kan disponere

Detaljer

Tildelingsbrev 2013 til Gáldu Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Tildelingsbrev 2013 til Gáldu Kompetansesenter for urfolks rettigheter Gáldu Kompetansesenter for urfolks rettigheter v/ styret Hannoluohkka 50 A 9520 GOUVDAGEAIDNU - KAUTOKEINO Deres ref. Vår ref. Dato 12/2878-19.03.2013 Tildelingsbrev 2013 til Gáldu Kompetansesenter for

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2017 Helga Berit Fjell ekspedisjonssjef Hans Robert Zuna avdelingsdirektør 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. OMBUDETS ARBEID I 2017... 4 2.1. TILSYNSARBEID... 4 2.2. EØS-ARBEID...

Detaljer