TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE"

Transkript

1 TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE Statsbudsjettet, kapittel 222 og 3222 Side 1 av 23

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING KOMMUNIKASJON MELLOM UTDANNINGSDIREKTORATET OG VIRKSOMHETEN ANSVARSFORHOLD MÅL, OPPGAVER OG RESULTATKRAV FOR OVERORDNEDE MÅL OPPGAVER OG RESULTATKRAV BUDSJETT STATSBUDSJETTET FOR KAP. 222 OG FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT ØKONOMISKE RAMMER FOR STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE Kap 222 post 01 Driftsutgifter Kap 222 post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold Kap 3222 post 02 Salgsinntekter Kap 3222 postene 15, 16, 17 og 18 Diverse refusjoner RAPPORTERING ETATSSTYRINGSMØTER OG KONTAKTMØTER ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FULLMAKTER GENERELL OMTALE FULLMAKTER ØKONOMIFORVALTNINGEN GENERELT DISPONERING AV TILDELT BUDSJETT OVERFØRING AV UBRUKT DRIFTSBEVILGNING FRA ETT ÅR TIL DET NESTE ÅRSRAPPORT 2013 OG ÅRSPLAN BUDSJETT INTERN FORVALTNING PERSONALADMINISTRASJON OG INKLUDERINGSTILTAK LIKESTILLINGS, AKTIVITETS OG REDEGJØRELSESPLIKTEN HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP MILJØLEDELSE I STATLIGE VIRKSOMHETER OFFENTLIGE ANSKAFFELSER SENIORPOLITIKK TILRETTELEGGING FOR LÆRLINGER LOKALE VARSLINGSRUTINER I STATEN FELLES FØRINGER FOR ALLE STATELIGE VIRKSOMHETER VEDLEGG LIKESTILLING, DISKRIMINERING M.V. OG REDEGJØRELSESPLIKT ) Kjønnsfordelingen ved skolen totalt var pr. 31. desember slik: Kjønnsfordelingen ved skolen fordelt på stillingsgrupper i % av gruppen var pr. 31. desember slik: Kjønnsdelt statistikk knyttet til andre forhold for 2012 slik: Beskrivelse av personalpolitiske satsninger knyttet til kjønn, herunder seniorpolitiske tiltak, kompetansetiltak/utviklingsvilkår, rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfremmelse og beskyttelse mot trakassering Tiltak og rapportering av tiltak (jfr veileder vedlegg 1) Tilgjengelighet, følgende tiltak er iverksatt eller planlagt: SYKEFRAVÆR Side 2 av 23

3 Side 3 av 23

4 1. INNLEDNING Utdanningsdirektoratet har etatsstyringsansvaret for statens samiske videregående skoler i Kautokeino og Karasjok. Tildelingsbrevet gjelder Styret for Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino og Samisk videregående skole i Karasjok, kap. 222 og kap i statsbudsjettet for. Tildelingsbrev inneholder: omtale av mål, oppgaver og resultatkrav oversikt over utgifts og inntektsrammer for budsjettåret meddelelse om administrative og budsjettmessige fullmakter for budsjettåret 2. KOMMUNIKASJON MELLOM UTDANNINGSDIREKTORATET OG VIRKSOMHETEN 2.1. Ansvarsforhold Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret for de statlige samiske videregående skolene i Kautokeino og Karasjok. Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino har felles styre med tilhørende sekretariat, som bistår styret i arbeidet. Styret oppnevnes av Utdanningsdirektoratet. Samlet utgjør dette virksomheten De samiske videregående skoler. Styreleder er virksomhetsleder. Styret har det samlede ansvaret for skolene og den virksomhet som er knyttet til disse. Bl.a. skal styret påse at skolene drives effektivt og forsvarlig, i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og etter de styringsdokumenter, mål, rammer og retningslinjer som Utdanningsdirektoratet gir. Innenfor disse rammene skal styret legge opp strategien for videre utvikling av tjenestetilbud ved skolene i samråd med direktoratet. I virksomheten har styret det øverste ansvaret, og rektor ved hver skole det daglige ansvaret for at økonomiske ressurser og eiendeler disponeres i samsvar med føringer som er gitt av direktoratet, og i samsvar med tildeltbudsjettramme Det er et mål at statlige samiske skoler skal gi opplæring i og på samisk. Elever har rett til opplæring i andre fag på samisk. Dette innebærer at elever som er tilknyttet statlige samiske skoler, skal beherske samisk og norsk språk og kultur så godt at de kan leve og arbeide i to kulturer. Utdanningsdirektoratet gir dette tildelingsbrevet til styret for de samiske videregående skolene. Styringsdialogen ivaretas gjennom etatsstyringsmøter med egne referater. Eventuelle endringer i tidligere føringer meddeles styret i brev fra direktoratet. Direktoratet kan i særskilte saker instruere de statlige skolene direkte. Henvendelser fra skolene til Utdanningsdirektoratet skal gå tjenestevei, dvs via styret eller styrets sekretariat. Side 4 av 23

5 3. MÅL, OPPGAVER OG RESULTATKRAV FOR 3.1. Overordnede mål Hovedmålet for Regjeringens politikk er en grunnopplæring med høy kvalitet, jf. St. meld. nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen. I Prop. 1 S (2013) til Stortinget setter Regjeringen følgende mål i for bevilgningen: «Målet for løyvinga til dei samiske skolane er mellom anna å halde oppe og utvikle vidare samisk identitet, språk og kultur. Opplæringa ved skolane følgjer Kunnskapsløftet Samisk» 3.2. Oppgaver og resultatkrav I tillegg til oppfølging av de overordnede mål og de langsiktige nasjonale prioriteringer i regelverk og avtaler, vil direktoratet innenfor tildelte ramme for særlig forvente at styret gjennomfører følgende tiltak: Videre utvikle skolene som organisasjon, blant annet gjennom kartlegginger og bruk av verktøy for skoleutvikling. Skolene skal gjennomføre og følge opp ståstedsanalyse for skolene Delta aktivt i Finnmark fylkeskommunes NyGiv prosjekt for å bedre fullføringsprosenten og motvirke frafallet blant elevene innenfor et 3årig utdanningsløp. Fullføringsprosenten for de samiske videregående skolene bør være på 65 pst. Frafall blant elevene skal reduseres fra 9,2 pst til 5 pst Sikre at skolene utarbeider en tilstandsrapport knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø jf. Opplæringsloven 1310 andre ledd. Styret skal behandle og vurdere tilstandsrapportene og sende sin vurdering av disse til Utdanningsdirektoratet, sammen med tilstandsrapportene Ferdigstille tiltaksplanen for rekruttering av lærere som kan undervise i og på samisk Videreføre arbeidet med å styrke ordningen med vertsfamilier for tilreisende elever. Styret skal dokumentere hvor mange vertsfamilier som deltar i ordningen og hvor mange elever dette tilbudet omfatter, samt hvilke oppfølgingsrutiner skolene har i forhold til vertsfamiliene. Dokumentasjonen og styrets vurderinger til dette arbeidet sendes til Utdanningsdirektoratet Videreutvikle tilbud om fjernundervisning i nordsamisk Utvikle og tilby kurs og utviklingsarbeid som dekker lokale og regionale behov bl.a. innen omstillinger i reindriftsnæringen Videreutvikle tilbudet i duodji med tilhørende næringsutvikling i samarbeid med andre fagmiljø Øke markedsføring av skolene for å synliggjøre skolenes særtrekk og betydning for samisk språk og kultur i rollene som landsdekkende skoler Bistå Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet og Statsbygg med oppfølging og kvalitetssikring ved nybygging og ombygging ved de samiske videregående skolene ved behov Bistå Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet og Sametinget med å vurdere ulike tiltak for å styrke samisk videregående opplæring Bistå Utdanningsdirektoratet med å etablere og implementere et system for kvalitetsvurdering av fag og yrkesopplæringen Side 5 av 23

6 Følgende forvaltningsmessige oppgaver må styret gjennomføre i : Fullføre arbeidet med en Tilpasningsavtale til Hovedavtalen Utarbeide en Omstillingsavtale til Tilpasningsavtalen til Hovedavtalen Dette arbeidet skal skje i et samarbeid med de ansattes organisasjoner. Styret skal sende den ferdigstilte tilpasningsavtalen til Hovedavtalen og utarbeidingen av omstillingsavtale til tilpasningsavtale til Hovedavtalen til Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet kan etter behov kunne bistå i dette arbeidet 4. BUDSJETT Økonomiske rammer for Styret for de samiske videregående skolene Utdanningsdirektoratet stiller følgende rammebeløp til disposisjon over kapittel 222 og 3222 til styret for de samiske videregående skoler i Kautokeino og Karasjok for. (beløp i kroner) Samiske vidergående skoler Tildeling 2013 Kap 222 post Kap 222 post 45 0 Sum utgifter Kap 3222 post Sum inntekter Kap 222 post 01 Driftsutgifter Den tildelte rammen på post 01 skal dekke alle lønnsutgifter og øvrige driftsutgifter. Ut fra en helhetlig vurdering av de oppgaver som skal løses, må styret avgjøre hvor mange tilsatte virksomheten kan ha gjennom året. Det er styrets ansvar at det ikke tilsettes flere tjenestemenn enn at lønnen de påfølgende år kan dekkes innenfor en realistisk forventning om hva driftsbudsjettet da vil bli. Det understrekes at økte lønnsutgifter ved skolen som følge av utvidede fullmakter til å fastsette lønnsnivå ved oppretting av nye stillinger eller ved nytilsettinger, verken gir grunnlag for økt budsjettramme eller anledning til å overskride tildelt bevilgning. Det samme gjelder for ansiennitetsopprykk, 2.3.4forhandlinger m.v. I hht tidligere praksis legges det til grunn at økte kostnader for det sentrale lønnsoppgjøret i, dekkes ved egen tildeling fra departementet. Tildelingen på post 01 inkluderer arbeidsgiveravgiften, midler til gruppelivsforsikring, jf pkt. 6.2 i Statens personalhåndbok (SPH) og midler til ferielønnstillegg (SPH 11.17) er inkludert i rammen på post 01. Rammen skal også dekke premiebetaling for yrkesskadeforsikring i staten (SPH 6.3). Tildelingen på kapittel 222 post 01 kan overskrides mot tilsvarende merinntekter på kapittel 3222, jf. pkt Side 6 av 23

7 Fordelingsgrunnlaget på kap 222 post 01 er det samme som for budsjettåret Det innebærer at også tildeling til bl.a. spesialundervisning, PPtjeneste og kompetanseutvikling er tatt med i tildelingsrammen for. Tildelingen omfatter bl.a: Kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2013 (helårsvirkning) og kompensasjon for prisstigning for ordinær drift i 2013 er lagt inn i budsjettet. Midler til kompetanseutvikling for lærere ved de statlige videregående skolene er lagt inn. Midler til styrking av styresekretariatet er lagt inn med en økt tildeling på kr Alle tiltak og aktiviteter som styret etter sin instruks har ansvaret for, og alle andre tiltak som styret ønsker at skolene skal gjennomføre i løpet av budsjettåret, må planlegges og realiseres innenfor angitt tildelingsramme. Omfanget av opplæringstilbud som skal utlyses, må ikke føre til at en overskrider tildelt ramme. Når det gjelder styrets og skolenes prioritering av bruk av tildelte midler vil direktoratet påpeke følgende: Midler til faste utgifter som husleie, nøktern administrasjon, vertsfamilier for tilreisende elever, samt utvikling av undervisningspersonalets kompetanse i samisk og samiske fag må prioriteres. De landsdekkende samiske opplæringstilbudene som reindrift og duodji, må kunne gi et kvalitativt godt tilbud til alle søkerne Kap 222 post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold Denne posten omfatter store nyanskaffelser av investeringsmessig karakter, f. eks. kjøp av inventar og utstyr til nybygg, store utstyrs og maskinanskaffelser som ikke kan gjøres fortløpende, og eventuelt vedlikehold som trenger overførbar bevilgning. Det understrekes at virksomheten ikke er tildelt fullmakt til å omdisponere fra driftspost til investeringspost eller vice versa. Anskaffelser og utskiftninger som er aktuelle med jevne mellomrom, må dekkes fra underpost 0121 Maskiner, inventar, utstyr. Utdanningsdirektoratet forutsetter at den enkelte virksomhet ved innkjøp følger bestemmelsene i lov av 16. juli 1999 om offentlige anskaffelser og reglene i Forskrift om offentlige anskaffelser, gitt 15. juni 2001, sist endret , jf. også veileder fra daværende Nærings og handelsdepartementet nå Nærings og fiskeridepartementet til forskriften. Lov, forskrift og veilederen er å finne på under Regelverk. Når det gjelder tildeling på post 45, vil det bli tildelt etter egen søknad. Søknadsfrist Kap 3222 post 02 Salgsinntekter Under inntektskapittel 3222 gir direktoratet tildeling til de statlig eide skolene på post 02 Salgsinntekter. Inntektsbeløpene i oppstillingen foran er i samsvar med forslaget i budsjettproposisjonen med tilsvarende fordeling på skolene som for De oppførte beløp er å anse som minimumsbeløp for de inntekter som den enkelte skole må oppnå. Dersom skolen ikke oppnår de inntektskrav som er angitt, må utgiftssiden reduseres tilsvarende. Eventuelle merinntekter gir styret adgang til tilsvarende økte utgifter under kap. 222 post 01. For begrensningen i bruk av merinntekter vises til omtale i veilederen Statlig budsjettarbeid 1, vedlegg 2, pkt. 2.2 (del II, pkt. 6.4 i tidligere utgave). 1 Ny, oppdatert utgave av veilederen Statlig budsjettarbeid (2012), ligger på Finansdepartementets internettside Side 7 av 23

8 Det er viktig at inntekter føres på riktig post på inntektskapitlet. Alle inntekter skal bruttoføres. Unntatt herfra er nettopostering ved utskifting av utstyr, jf. Statlig budsjettarbeid, vedlegg 2, pkt. 2.1 (del II pkt. 3. i tidligere utgave av veilederen). Tildelingen gjelder inntekter fra salg av materiell og kurs til private og til det offentlige. Videre gjelder den inntekter for salg fra kantine, for utleie av lokaler og andre tilfeldige inntekter. Direktoratet forutsetter at den enkelte virksomhet årlig vurderer system og beregningsgrunnlag for hvilke priser som skal gjelde for salg av varer og tjenester, f.eks. kurs. Vi forutsetter videre at det i interninstruksen er fastsatt rutiner for løpende utsending av faktura og for tilsvarende betalingsoppfølging Kap 3222 postene 15, 16, 17 og 18 Diverse refusjoner Diverse refusjonsposter omfatter: Post 15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak Post 16 Refusjon av fødselspenger Post 17 Refusjon for lærlinger Post 18 Refusjon av sykepenger Refusjoner i forbindelse med arbeidsmarkedstiltak, fødsels/adopsjonspenger, lærlinger og sykepenger føres til inntekt på kap. 3222, postene 15, 16,17 og 18. Det tildeles ikke beløp på disse postene, men postene kan benyttes uten særskilt samtykke. For postene 16 og 18 benyttes underpostene 11 Refusjon av lønn og 12 Refusjon av arbeidsgiveravgift. 5 RAPPORTERING Styret blir gjennom dette tildelingsbrevet bedt om å utarbeide økonomirapporter som settes opp i henhold til kontantprinsippet på lik linje med innrapporteringen 2 til det sentrale statsregnskapet. Utgifter vedrørende arbeidsgiveravgiften må medregnes i økonomirapporten. Direktoratet ber videre om at rapporten skal vise hvordan regnskapet utvikler seg i forhold til budsjettrammen og disponeringsplanen, og at det spesielt skal legges vekt på å kommentere eventuelle avvik og faseforskyvninger. Den enkelte virksomhet skal utarbeide økonomirapport pr 30. april, 31. august og 31. desember. Det skal utarbeides økonomirapport for alle poster der det er tildelt midler, samt de postene det er gitt fullmakt til å benytte uten at det er gitt tildeling, jf vedlagte mal 3. Økonomirapporten skal også omfatte belastningsfullmakter 4. I økonomirapportene pr 1. og 2. tertial, som skal sendes inn til direktoratet, skal det legges spesielt vekt på prognose pr Det er prognosen som danner grunnlaget for videre rapportering og eventuelle søknader om merbehov. Det skal utarbeides skriftlige kommentarer til økonomirapporten som omtaler eventuelle avvik og de tiltak som måtte foreslås iverksatt for at driften skal tilpasses den økonomiske ramme som er gitt. Tallene skal være avstemt mot virksomhetens regnskap pr skole, som er avstemt mot regnskapstall som rapporteres til statsregnskapet (kontantprinsippet). 2 Kassarapportene til det sentrale statsregnskapet. 3 Månedsrapport og årsavslutning 4 Jf rundskriv R10/01 fra Finansdepartementet Side 8 av 23

9 Styret skal utarbeide økonomirapporter til Utdanningsdirektoratet etter følgende frister: Rapport Frist til Utdanningsdirektoratet Per Per Per Dersom den interne løpende økonomistyringen ved virksomheten viser avvik fra godkjent økonomisk ramme, skal det gis melding om dette til Utdanningsdirektoratet, uten ugrunnet opphold og uavhengig av tidspunkt. Samtidig med rapporten pr må styret sende egen søknad om overføring av eventuelle ubrukte midler fra til Økonomirapport sendes på epost til: Økonomirapporten skal utarbeides i henhold til følgende punkter: egen mal for rapportering benyttes rapporten beregnes i henhold til den økonomiske ramme som er gitt prognosedelen vektlegges spesielt avvik omtales med skriftlig kommentar/merknad tiltak som foreslås iverksatt for at driften skal tilpasses den økonomiske rammen, omtales skriftlig økonomirapporten skal være avstemt i henhold til kassarapporten (kontantprinsippet) Utdanningsdirektoratet sørger selv for at økonomirapporteringen fra virksomhetene ivaretas på en forsvarlig måte i hht lov og regelverk for arkiv. 6 ETATSSTYRINGSMØTER OG KONTAKTMØTER Det vil bli avholdt to etatsstyringsmøter, våren den 20.mars og høsten den 25.september. Begge møtene holdes i Oslo. Tema for etatsstyringsmøte vår vil være statusoppsummering og vurdering av 2013 og gjennomgang plandokumenter. Tema for etatsstyringsmøte høst vil være statusoppsummering, drøfting/utforming av tildelingsbrev Det vil disse dagene også legges til rette for et felles møte sammen med Styret for Sameskolen i Midt Norge i etterkant av etatsstyringsmøtet. Eventuelle innspill til saker til Etatsstyringsmøtene må sendes Utdanningsdirektoratet 14 dager før møtet. Det vil i tillegg være et kontaktmøte med styret og skolene. Dette møte vil bli lagt til Kautokeino i år. Side 9 av 23

10 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FULLMAKTER 7.1 Generell omtale Styret har et selvstendig ansvar for å følge opp politiske vedtak og føringer gitt av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Styret er ansvarlig for at styringen av de samiske videregående skolene følger de bestemmelser som følger av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Dersom det oppstår endringer i forutsetninger for tildeling av midler eller andre avvik som følge av interne forhold i virksomheten, skal dette umiddelbart rapporteres til Utdanningsdirektoratet. 7.2 Fullmakter Styret har ansvar for å prioritere innenfor de tildelte økonomiske rammene, slik at strategiske føringer og oppdrag for 2013 kan realiseres. Den økonomiske rammen på de ulike kapitler og poster må ikke overskrides. Det skal føres fortløpende kontroll med forbruket. Alle økonomiske disponeringer må ligge innenfor rammen av dette tildelingsbrev og de fullmakter som er gitt. Disponeringen må være i samsvar med bestemmelsene i Bevilgningsreglementet, Reglement for økonomistyring i staten, Bestemmelser om økonomistyring i staten og Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i virksomhetene. Utdanningsdirektoratet tildeler styret følgende fullmakter for budsjettåret : fullmakt til å normere stillinger ved utlysning fullmakt til å omdisponere personale fullmakt til å innvilge studiepermisjon med full eller delvis lønn for inntil 12 måneder fullmakt til å tildele tjenestetelefon etter gjeldende regelverk fullmakt til å godkjenne reiser i henhold til Regulativ for reiser i innenlands for statens regning, jf 1, punkt 3. fullmakt til å godkjenne reiser i henhold til Regulativ for reiser i utlandet for statens regning. Det vises spesielt til 9, punkt 1 og 2 samt 11, punkt 2. fullmakt til å overskride kap 222 post 01 Driftsutgifter mot tilsvarende merinntekter på kap 3222 postene 02, 15, 16, 17 og 18. Dersom inntektene blir lavere enn budsjettert, må utgiftene reduseres tilsvarende. nettopostere ved utskifting av utstyr på post 01, jf veilederen Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt Forhandle etter HA 13 når det gjelder organisatoriske endringer internt ved skolene. Vesentlig organisatoriske endringer må legges frem for Utdanningsdirektoratet. (se under) Så lenge Utdanningsdirektoratet er forhandlingssted etter Hovedtariffavtalen, kan følgende ikke delegeres til virksomhetsleder: å forhandle etter Hovedtariffavtalen i staten å fastsette lønnsplassering ved tilsettinger Etter føringer gitt i tildelingsbrevet fra departementet, har ikke virksomhetene anledning til: Side 10 av 23

11 omdisponere fra driftsutgiftsposter til investeringsposter og omvendt forskuttere av neste års bevilgning bruke andre merinntekter enn de som er nevnt i pkt. 4.5 fullmakt til å avskrive fordringer i enkeltsaker. Avskrivninger skal godkjennes av departementet. Søknad om godkjenning av avskriving av fordringer sendes til Utdanningsdirektoratet i forbindelse med økonomirapportering 1. og 2. tertial og 1. desember. Direktoratet har valgt å ikke delegere følgende: å godkjenne romprogram for ombygging, påbygging eller nybygg å inngå husleiekontrakter for bruk av lokaler fullmakt til å forhandle fram endringer i virksomhetenes organisasjonskart, jf hovedavtalen i Staten 13 Følgende endringer må direktoratet drøfte med departementet: vesentlige organisatoriske endringer endringer av geografisk lokalisering 8 ØKONOMIFORVALTNINGEN 8.1 Generelt Styret er ansvarlig for at økonomiforvaltningen skjer i henhold til regelverk og instrukser. Det vises generelt til Reglement for økonomistyring i staten, til gjeldende instrukser for økonomiforvaltningen i institusjoner under Kunnskapsdepartementet, til regelverket om offentlige anskaffelser, samt veilederen Statlig budsjettarbeid. 5 Det vises videre til tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven, Statens personalhåndbok og annet regelverk for statlig forvaltning. 8.2 Disponering av tildelt budsjett Disponeringen av budsjettet må samsvare med Stortingets vedtak og direktoratets tildeling. Styret har ansvar for å prioritere innenfor tildelt budsjettramme slik at mål og oppdrag for kan realiseres. I utgangspunktet skal inntil 5 % av tildelt budsjettramme settes av som reserve til uforutsette utgifter i året. Fordi staten er selvassurandør, må virksomheten regne med å dekke eventuelle ekstra utgifter som kan følge av tyveri eller annen skade uten tilføring av nye midler. Det skal utarbeides disponeringsplan som viser hvordan utgifter og inntekter ventelig vil fordele seg i løpet av året. Planen settes opp i samsvar med standardisert kontoplan med poster og underposter for å vise planlagte disponeringer. Talldelen suppleres med en tekstdel som gir forklaringer til disponeringen, og som viser hvilke forutsetninger disponeringen bygger på. Disponeringsplanen sendes direktoratet innen 1.mars. Vi minner om at bl.a. disponering av tildelt budsjettramme og omdisponering mellom underposter for lønn og andre underposter for drift under kap. 222, er gjenstand for drøftinger med forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner, jf Hovedavtalen kap Ny, oppdatert utgave av veilederen Statlig budsjettarbeid (2012), ligger på Finansdepartementets internettside Side 11 av 23

12 8.3 Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til det neste I bevilgningsreglementet er det gitt anledning til å overføre ubrukt bevilgning fra ett budsjettår til det neste innenfor en ramme på 5% av det samlede beløp under kap. 222 post 01. Departementet administrerer denne fullmakten, og den enkelte virksomhet kan søke om å få overført ubrukt tildeling fra ett budsjettår til det neste. Søknad til Kunnskapsdepartementet om overføring av ubrukte midler fra til 2015 ivaretas av direktoratet. Eventuell overskridelse av tildelingen ett budsjettår vil normalt medføre at tildelingen for neste budsjettår reduseres tilsvarende. 9 ÅRSRAPPORT 2013 og ÅRSPLAN Årsrapporten må inneholde tilbakemelding på målene og resultatkravene i kap. 3 samt punktene i kap. 11 i tildelingsbrevet for Frist for årsrapport for 2013 er 15. februar Utdanningsdirektoratet ber om å få tilsendt årsplanene for med organisasjons og personalplaner så snart de er behandlet av styret og senest innen 1.mars. Utdanningsdirektoratet ber om å få tilsendt innen 10.oktober en statusrapport per 1. oktober i forhold til skolens årsplan og oversikt over faste elever og elever som får fjernundervisning. 10 BUDSJETT 2015 Styret utarbeider forslag til budsjett for 2015 på basis av endelig tildelingsbrev for. Dette sendes Utdanningsdirektoratet innen 1.mars. 11 INTERN FORVALTNING 11.1 Personaladministrasjon og inkluderingstiltak Ved tilsetting og personalforvaltning følges det regelverk som gjelder for staten. Det vises til tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsloven, Statens personalhåndbok og gjeldende reglementer og avtaler. Tilsettinger kan bare skje dersom virksomheten på eget budsjett har disponible midler på post 01, evt. 21. Styret skal legge til rette for tilsetting av personer med innvandrerbakgrunn. Det skal også legges til rette for tilsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. Virksomhetene skal også rapportere om sykefravær og tiltak for å redusere dette. I årsrapporten må virksomhetene rapportere om innsats og resultater på de områder som er nevnt over. Ref vedlagte tabellmaler for en mulig rapporteringsform. Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for all virksomhet i staten Likestillings, aktivitets og redegjørelsesplikten I årsrapporten skal det redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten, og det skal gis en vurdering av planlagte og iverksatte tiltak samt oppnådde resultater i forhold til de mål som var satt for året. Side 12 av 23

13 11.3 Helse, miljø og sikkerhetsarbeid Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det skal utføres systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) i virksomheter konkretiserer dette arbeidet ytterligere. Virksomheten skal i sine årsplaner kort omtale mål for dette arbeidet, tiltak og organisering. Det vises også til Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Virksomhetene skal i årsrapporten omtale mål, tiltak og resultater på HMSområdet Samfunnssikkerhet og beredskap Styret skal utføre virksomhetstilpassede risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Styret skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet samt tilhørende handlingsplan, jf. brev av fra Kunnskapsdepartementet. Styret skal fortsette arbeidet med oppfølgingen av 22. julikommisjonens anbefaling om å styrke holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKTutnyttelse og resultatorientert lederskap. Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren skal ligge til grunn for Styrets arbeid på dette feltet (http://www.regjeringen.no/upload/kd/vedlegg/styringsdokumenthele.pdf). Direktoratet vil for øvrig gjøre oppmerksom på følgende veileder, Veiledning i beredskapsplanlegging, som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet, og som finnes her: Direktoratet ber om at det rapporteres på følgende i årsrapporten for budsjettåret : 1. Er det gjennomført/revidert en ROSanalyse i 2013 eller? 2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i? 3. Er styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) innført? Dersom spørsmål besvares med nei, må Styret opplyse hvorfor tiltaket ikke er gjennomført, samt presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres Miljøledelse i statlige virksomheter Arbeidet med miljøledelse skal videreføres for å øke bevisstheten om miljøkonsekvensene av virksomhetenes aktiviteter og for systematisk arbeid med å endre virksomhetene i en miljøvennlig retning. Innføringen av miljøledelse er en dynamisk og kontinuerlig prosess. Klima og Miljøverndepartementet (KMD) ønsker en årlig redegjørelse for miljøprofilen på øvrige departementers område. Temaet skal omtales i KMD sin budsjettproposisjon. Styret bes derfor om å rapportere gjennom DIFIs portal i tråd med gjeldende frister Offentlige anskaffelser Direktoratet forutsetter at den enkelte virksomhet ved innkjøp følger bestemmelsene i lov av 16. juli 1999 om offentlige anskaffelser og reglene i Forskrift om offentlige anskaffelser, gitt 15. juni 2001, sist endret 26. oktober Det vises også til pkt 8.7 der miljøfokus skal ivaretas ved kjøp av varer og tjenester Seniorpolitikk Den enkelte virksomhet har ansvaret for å utforme seniorpolitikk og seniorpolitiske tiltak. Det vises til Hovedavtalen 19 nr 3 og Hovedtariffavtalen kap 5 pkt. 9. Utformingen av seniorpolitiske tiltak skal skje i nært samarbeid med lokale tillitsvalgte. Side 13 av 23

14 Styret/skolene skal i sin årsrapport kort omtale gjennomføringen av slike tiltak Tilrettelegging for lærlinger Regjeringen har sammen med partene i arbeidslivet satt som mål å øke antall lærekontrakter med 20 prosent fra 2011 til Det bør innenfor Styrets rammer, legges til rette for økt inntak av lærlinger sammenlignet med Styret skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle for virksomheten og antall lærlinger fordelt pr. lærefag. Det vises til PM Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kapittel 9.10 Særavtale om lønns og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten. (SST). Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kap Særavtale om lønns og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten 11.9 Lokale varslingsrutiner i staten Bestemmelser om varsling er fastsatt i arbeidsmiljøloven. Alle virksomheter skal ha retningslinjer som legger forholdene til rette for intern varsling, i tråd med bestemmelsene. Fornyings og administrasjonsdepartementet har fastsatt retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten: Felles føringer for alle statlige virksomheter Forenkling er ett av regjeringens satsingsområder. En viktig strategi i den forbindelse er å arbeide med å identifisere, redusere og fjerne "tidstyver". Å redusere og fjerne "tidstyver" dreier seg dels om å gjøre møtet og samhandlingen med offentlig sektor enklere for innbyggere og næringsliv, og dels om å effektivisere offentlig sektor slik at ansatte i offentlig sektor kan få mer tid til kjerneoppgavene og øke kvaliteten i oppgaveløsningen. "Tidstyver" kan være forårsaket av forhold som virksomheten selv kan gjøre noe med, slik som tungvinte arbeidsrutiner. "Tidstyver" kan også skyldes forhold virksomheten ikke har kontroll med, slik som lov, regelverk, innrapporteringskrav og prosedyrer fastsatt av andre myndigheter. I fellesføringen bes virksomheten om å arbeide både med interne "tidstyver" som virksomheten selv har kontroll med, og eksterne "tidstyver" som virksomheten selv ikke har kontroll med. Styret skal i forbindelse med årsrapporten for rapportere om arbeidet med fjerning av "tidstyver". Det vil si effektivisering av egen drift, regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter. I tillegg bes Styret innen 10. august om å foreslå forenkling av regelverk eller prosedyrekrav fastsatt av andre som skaper "tidstyver" for virksomheten". Styret kan henvende seg til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for å få bistand til hvordan kartleggings og identifiseringsarbeidet kan gjennomføres, hvordan styret kan arbeide med å redusere "tidstyver" i egen virksomhet, og for å lære av andres erfaringer Side 14 av 23

15 12 Vedlegg Vedlegg 1 Økonomirapport per måned med prognosetall Vedlegg 2 Økonomirapport per 31.desember Vedlegg 3 Tabeller for rapportering av likestilling som en del av skolens årsrapport Vedlegg 4 Viktige datoer, ref teksten i tildelingsbrevet Side 15 av 23

16 Månedsrapport til Utdanningsdirektoratet Fra: << sett inn navn på enhet >> Pr.: << sett inn dato >> ( ) = merutgifter og mindreinntekter ( + ) = mindreutgifter og merinntekter Kap Driftsutgifter Lønnsposter Tildelt økonomisk ramme Skolens årsbudsjett Periodisert budsjett hittil i år Akkumulert Faktisk forbruk hittil i år Avvik hittil i år beløp i hele kroner Prognose 1.11 Stillinger Ekstrahjelp Bistillinger Lærlinger, elever Renholdspersonale Styrer, råd, utvalg Trygder 0 0 Sum lønnsposter Varer og tjenester 1.21 Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter Kontortjenester Konsulenttjenester "ledig" 1.27 Vedlikeh. og drift av mask Vedlikehold av bygg og anl Bygningers drift, lokalleie 0 og Leie av lokaler Husleie Statsbygg 0 0 Sum varer og tjenester Sum post Forbruk i % post 2 100,0 % 45 Større anskaff.og vedlikeh Sum kap Pr Avvik +/ Kap Inntekter NB! Alle inntektstall føres med (minus) fortegn. Tildelt økonomisk ramme Skolens årsbudsjett Periodisert budsjett hittil i år Akkumulert Faktisk inntekt hittil i år Avvik hittil i år Prognose Pr Avvik +/ 02 Salgsinntekter m.v Ref. av arb. markedstiltak Ref. fødselsp./adopsjonspenger Ref. lærlinger Refusjon sykepenger 0 0 Sum kap Side 16 av 23

17 Belastningsfullmakt (R10/01 fra FIN) Fremmed kapittel Tildelt økonomisk ramme Faktisk forbruk hittil i år Avvik hittil i år Prognose Pr Avvik +/ Sum utgifter Kap 0222 Tildelt økonomisk ramme Faktisk forbruk hittil i år Prognose pr Mer/ mindre utgift Mer/ mindre inntekt 1) Netto resultat 01 Driftsutgifter Større anskaff.og vedlikeh Sum kap ) Fullmakt til å overskride kap 0222 post 01 mot merinntekter under kap 3222 postene 15, 16, 17 og 18 er gitt av Utdanningsdirektoratet Tildelt inntektskrav kap 3222 Tildelt økonomisk ramme Faktisk inntekt hittil i år Prognose pr Mer/ mindre utgift Mer/ mindre inntekt Sum postene Belastningsfullmakt (R10/01 fra FIN) Fremmed kapittel Tildelt økonomisk ramme Faktisk forbruk hittil i år Avvik hittil i år Prognose Pr Avvik +/ Sum utgifter Tilsier noen av avvikene denne måned at det må iverksettes tiltak? ( sett X Hvis ja, vedlegges oversikt over tiltak. ) 2. Legges det til grunn at faktisk forbruk hittil i år og forventet forbruk resten av året vil holde innenfor årets tildeling? Hvis nei, hvilke tiltak foreslår senterleder blir iverksatt? ja nei ja nei ( sett X ) Dato:.... Virksomhetsleders underskrift Side 17 av 23

18 Økonomirapport til Utdanningsdirektoratet Fra: < sett inn navn > merinntekter Pr beløp i kroner Kap Driftsutgifter Lønnsposter Tildelt økonomisk ramme Skolens årsbudsjett Side 18 av 23 Faktisk forbruk i år Regnskap Avvik 1.11 Stillinger 1.12 Ekstrahjelp 1.13 Bistillinger 1.14 Lærlinger, elever 1.15 Renholdspersonale 1.17 Styrer, råd, utvalg 1.18 Trygder Sum lønnsposter Varer og tjenester 1.21 Maskiner, inventar, utstyr 1.22 Forbruksmateriell 1.23 Reiseutgifter 1.24 Kontortjenester 1.25 Konsulenttjenester 1.26 ledig 1.27 Vedlikeh. og drift av mask Vedlikehold av bygg og anl og 59 Bygningers drift, lokalleie Leie av lokaler Husleie Statsbygg Sum varer og tjenester Sum post 1 I % post 2 100,0 % 45 Større anskaff.og vedlikeh. Sum kap 0222 Kap Inntekter Tildelt økonomisk ramme Forbruk i % NB! Alle inntektstall føres med (minus) fortegn. Skolens årsbudsjett Faktisk inntekt hittil i år ( ) = merutgifter og mindreinntekter ( + ) = mindreutgifter og Regnskap Avvik hittil i år Inntekter i % av budsjett 02 Salgsinntekter m.v. 15 Ref. av arb. markedstiltak

19 16 Ref. fødselsp./adopsjonspenger 17 Ref. lærlinger 18 Refusjon sykepenger Sum kap 3222 Belastningsfullmakt (R10/01 fra FIN) Fremmed kapittel Tildelt økonomisk ramme Faktisk forbruk hittil i år Regnskap Avvik hittil i år Forbruk i % Sum utgifter Kap 0222 Tildelt økonomisk ramme Regnskap Forbruk i % av tildelt bevilgning Mer/ mindre utgift Mer/ mindre inntekt 1) Netto resultat før inntektskravet 01 Driftsutgifter 45 Større anskaff.og vedlikeh. Sum kap ) Fullmakt til å overskride kap 0222 post 01 mot merinntekter under kap 3222 postene 15, 16, 17 og 18 er gitt av direktoratet Tildelt inntektskrav kap 3222 Tildelt økonomisk ramme Faktisk inntekt hittil i år Forbruk i % av tildelt bevilgning Mer/ mindre utgift Mer/ mindre inntekt Sum post Regnskapsavslutning Regnskap Kap 0222 post 01 Merutgift 0 Kap 0222 post 01 Mindreutgift 0 Kap 3222 postene 15, 16, 17 og 18 Merinntekter 0 0 Kap 3222 post 02 Merinntekter 0 Kap 3222 post 02 Mindreinntekter 0 Netto driftsavvik 0.. Virksomhetsleders underskrift Side 19 av 23

20 Følgende maler kan benyttes til skolenes rapportering: 1.1. Likestilling, diskriminering m.v. og redegjørelsesplikt 6) Kjønnsfordelingen ved skolen totalt var pr. 31. desember slik: Kjønn Kvinner Menn Antall årsverk ved skolen (totalt, inkl ansatte med permisjon) Andel årsverk i % av totalt Andel lønnsmasse i kroner pr mnd Gjennomsnittslønn pr mnd Andel lønn i % pr mnd Andel i % med deltidsstilling, av antall ansatte totalt Kjønnsfordelingen ved skolen fordelt på stillingsgrupper i % av gruppen var pr. 31. desember slik: Kjønn Lederstillinger Faglige rådgivere Stillinger i stab, støtte og service Kvinner Menn Kjønnsdelt statistikk knyttet til andre forhold for slik: Kjønn Studiepermisjon Andre permisjonsuttak (herunder foreldrepermisjon) Kvinner Menn Antall ansatte I % av gruppen totalt Antall dager I % av gruppen totalt Eget sykefravær Antall dager I % av gruppen totalt Andre ansatte Sykefravær på grunn av sykt barn Antall dager I % av gruppen totalt Beskrivelse av personalpolitiske satsninger knyttet til kjønn, herunder seniorpolitiske tiltak, kompetansetiltak/utviklingsvilkår, rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfremmelse og beskyttelse mot trakassering Tiltak særlig rettet mot kvinner Tiltak særlig rettet mot menn o o 6 ) Se Side 20 av 23

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 TB Statped 2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 4 2.1 Tjenesteyting... 5 Særskilte aktiviteter...

Detaljer

Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO

Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/58-1 21.01.2014 Tildelingsbrev for 2014 I dette tildelingsbrevet følger Kommunal- og moderniseringsdepartementet opp vedtakene

Detaljer

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER. Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER. Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014 Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER Deres ref Vår ref Dato 13/49-14 17.12.2013 Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014 1. Innledning

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Tildelingsbrev til Statens pensjonskasse for 2015

Tildelingsbrev til Statens pensjonskasse for 2015 Statens pensjonskasse Postboks 5364 Majorstuen 0304 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/304 28. januar 2015 Tildelingsbrev til Statens pensjonskasse for 2015 Arbeids- og sosialdepartementet stiller med dette

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

TILDELINGSBREV FRA BARNE-,LIKESTILLINGS-OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTETTIL SIFO 2014

TILDELINGSBREV FRA BARNE-,LIKESTILLINGS-OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTETTIL SIFO 2014 Dato27.01.2014 TILDELINGSBREV FRA BARNE-,LIKESTILLINGS-OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTETTIL SIFO 2014 BodhildFisknes (e.f.) ' SisselHusebråten 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Budsjettildeling 3 2.1. Bevilgningsvedtak

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Foreløpig delprosjektrapport Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Riksarkivet 01.07.2011 Versjon 0.6. 1 INNHOLD 1 Innledning... 6

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2013

Håndbok. Statens personalhåndbok 2013 Håndbok Statens personalhåndbok 2013 Håndbok Statens personalhåndbok 2013 Forord Forord 5 Statens personalhåndbok 2013-utgaven Til brukerne av Statens personalhåndbok Staten er avhengig av kompetente

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Tildelingsbrev for 2015 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014-2015) fra Arbeids-

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0 Design: RMgrafika 08296_PODinstruks_ny.indd 16 20.09.10 14.16 VIRKSOMHETSSTYRING Revidert instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 Forside: Grande Boule, 2012 (blankpolerte stålkuler og en rødlakkert stålkule) Kunstnere: Mari Røysamb og Ole Rosèn Skjold leir Foto: Jenny-Marie Johnsen 2 Kunst i offentlige

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer