RUTINER FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EIDSBERG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINER FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EIDSBERG KOMMUNE"

Transkript

1 RUTINER FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EIDSBERG KOMMUNE

2 Innhold Innledning... 2 Overgangsrutine barnehage - skole... 4 Detaljert overgangsrutine for elever med særskilte behov Vedlegg Vedlegg Vedlegg Innledning Dette dokumentet er en plan for overgangen barnehage-skole med et årshjul for tiltak og rutiner. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier i kapittel 5.1 at : Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.(kunnskapsdepartementet 2006:53) Vi dere i samme kapittel rådes barnehage og skole til å gjensidig informere hverandre om sine virksomheter. I prinsippene for opplæringen (Læringsplakaten) heter det at: Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet. (Utdanningsdirektoratet 2006:33) Denne rutinebeskrivelsen har fokus på hva alle barnehager og barneskoler i Eidsberg forplikter seg til å følge. Det er mulig å ha et utvidet samarbeid, men fokuset her er å ha et årshjul som sier noe om hva alle forplikter seg til å følge, slik at det er tydelig hvilke forventninger foresatte kan ha til oss og vi kan ha til hverandre. Skolestartere med særskilte behov: Barnehagen og foresatte må vurdere om det er viktig at skolen kjenner til barnet i god tid før skolestart. Hvis skolen skal kunne legge best mulig til rette, så er det av hensyn til både ressurstildeling, fysiske tilrettelegginger og ansettelser hensiktsmessig å vite om dette høsten før skolestart. Skolestartere med særskilte behov kan være: barn med behov for medisinsk hjelp barn med behov for spesiell fysisk tilrettelegging barn med store omsorgsbehov barn med store sosiale og emosjonelle vansker (atferdsvansker, samspillsvansker, utfordrende atferd)

3 Utsatt eller tidligere skolestart: Utgangspunktet er at barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år. Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret barnet fyller fem år. Eleven har rett til utsatt skolestart hvis det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen. I begge tilfeller må det henvises til PPT for å be om en sakkyndig vurdering. Når denne foreligger, må foresatte sende en søknad til Virksomhet skole, begrunne hvorfor de søker og legge ved sakkyndig vurdering. Skoleforberedende aktiviteter: En arbeidsgruppe har våren 2015 samlet ideer og forslag til ny rutine for felles, skoleforberedende aktiviteter, som skal være gjeldende for alle barnehagene i Eidsberg. Dette for å sikre et mest mulig likt utgangspunkt for alle skolestartere uavhengig av hvilken barnehage de kommer fra. Vi ser det som hensiktsmessig å samle spes.ped.team barnehage, skolenes spes.ped.koordinatorer, alle som har ansvar for skolestarterne i barnehagen og de som er kontaktlærere for 1.trinn i september Da vil vi avholde en refleksjonssamling der vi sammen blir enige om endelig versjon. Derfor vedlegges foreløpig «gammel» rutine FERDIGHETER SOM ER GODE FOR BARNET/SKOLESTARTEREN Å HA MED SEG FRA BARNEHAGEN OG HJEM Med fokus på «Barnets beste»: Bakerst i dette dokumentet vil du også etter hvert finne gode ideer og tips for hva som kan gjøres for å tilrettelegge enda bedre for det enkelte barn. Dette vil være veiledende, men kan gjøre overgangen enda bedre for barnet. Dette vil jobbes ut i samme prosess som ny rutine for «skoleforberedende aktiviteter» høsten 2015.

4 Overgangsrutine barnehage - skole NÅR HVEM HVA FORMÅL / BESKRIVELSE Å gi foresatte god informasjon om det skoleforberedende arbeidet i barnehagen og overgangsrutinene for samarbeidet med skole. Barnehagen gir informasjon om denne overgangsrutinen SEPTEMBER Barnehagen v/ styrer og ped.leder Foreldremøte i barnehagen gjennomgår og deler ut brosjyren «Fra Eldst til Yngst» gir informasjon om det skoleforberedende arbeidet gjennom året i barnehagen (jf. årsplan) presenterer skjemaene «Informasjon om skolestarteren» og «Informasjon om skolestartere med særskilte behov» Deltagere: Foresatte, styrer, ped.leder, ansvarlig for skolestarterne Å legge til rette for og forberede barnet, foresatte og skolen best mulig, slik at skolestarten blir en god opplevelse for barnet. OKTOBER- NOVEMBER Barnehagen v/ ped.leder Foreldresamtaler med foresatte til skolestartere Med bakgrunn i skjemaet «Informasjon om skolestarteren» lages det, i samråd med hjemmet, mål for barnet med tanke på det siste året i barnehagen og forberedelse av skolestarten kommende høst. For elever med særskilte behov eller som det

5 er enighet om at det er viktig at skolen vet om tidlig, så fyller ped.leder og foresatte ut skjema «Informasjon om skolestartere med særskilte behov» og eventuelt samtykkeerklæringen. Styrer sender disse skjemaene samlet til Virksomhet skole innen 1.desember. Deltagere: Ped.leder og foresatte Eidsbergskolen skal få oversikt over alle skolestartere og hvilken skole de skal gå på. Elev og foresatte skal få vite hvilken skole de skal begynne på. NOVEMBER -DESEMBER Virksomhetsleder skole Skoleinnmelding Barnet blir registrert per skole etter folkeregistrert adresse. Foresatte mottar informasjonsbrev per epost/post om skoleinnmelding. Foresatte melder inn barnet i Oppvekstportalen Virksomhet skole behandler søknader om skolebytte Barneskolene får deretter oversikt over sine skolestartere. Skolestartere som er nye etter 1.januar, registreres ved aktuell skole

6 Eidsbergskolen skal få oversikt over og kunne forberede seg best mulig på å ta i mot og legge til rette for skolestartere med særskilte behov. NOVEMBER Frist 1. Des Barnehagen v/styrer Informasjon om skolestartere med særskilte behov Styrer i barnehagen sender skjemaene for alle skolestartere det er vurdert viktig at skolen kjenner til i god tid før skolestart. Skjemaet og samtykkeerklæringen fylles ut og signeres av barnehagen og foresatte. Skjemaene sendes Virksomhet skole, som fordeler de videre til riktig skole. Skjemaene arkiveres i elektronisk elevmappe. Å sikre gode forberedelser av overgangen barnehage-skole for barnet. Målet er god informasjonsflyt for at skolen skal kunne tilrettelegge best mulig og avklaringer rundt samarbeid det siste halvåret i barnehagen. JANUAR Barnehagen v/styrer Overføringsmøter for barn med særskilte behov Se egen overgangsrutine for barn med særskilte behov. Denne rutinen skal også følges der man på et senere tidspunkt ser at det bør gjennomføres spesifikke overføringsmøter for en skolestarter. JANUAR Barnehagen v/styrer Tilmelding PPT Sikre at skolestartere henvises på riktig grunnlag. I tilfeller der barn vurderes henvist PPT før skolestart, bør dette alltid drøftes med spes.ped.koordinator ved aktuell skole før

7 eventuell henvisning til PPT. Det må hentes inn samtykke fra foresatte i forkant. Dette er viktig for å sikre at en med skoleperspektivet kan være med og drøfte om det er grunnlag for en tilmelding til PPT. Skolestarteren og foresatte skal få god informasjon om skolestart og et godt møte med skolen. MARS/APRIL Skolen v/rektor Brev til hjemmene og invitasjon til besøksdager på skole og SFO Standardbrev sendes alle skolestartere. Brevets innhold: Orientering om hva som skjer for skolestarteren og foresatte i vårhalvåret. Invitasjon til foreldremøte Informasjon om elektronisk innmelding til SFO Invitasjon til besøksdag Sikre at all relevant informasjon om barnet overføres aktuell skole. APRIL Barnehagen v/ ped.leder Foreldresamtaler Barnehagen har samtale med barnet i forkant av foreldresamtalen, hvor første del av skjemaet «Informasjon om skolestarteren» fylles ut. Deretter har barnehagen samtale med foresatte til skolestarterne. Skjemaet «Informasjon om skolestarteren gjøres ferdig og signeres sammen med foresatte. Skjemaet sendes aktuell skole v/rektor innen 15.mai. Skjemaet arkiveres i elektronisk elevmappe. Deltagere: Foresatte og ped.leder

8 Sikre at all relevant informasjon om barnet blir kjent for skolen. APRIL Merkantil Virksomhet skole og Skolen v/rektor Foreldresamtaler med foresatte av barn som ikke går i barnehage Merkantil ved Virksomhet skole gir beskjed til den enkelte skole hvilke skolestartere som ikke går i barnehage. Rektor gjennomfører samtale med foresatte for disse skolestarterne. Skjemaet «Informasjon om skolestarteren fylles ut og signeres sammen med foresatte. Deltagere: Foresatte og rektor Gi god informasjon til foresatte om skolen og skolestart. Presentasjon av skolen APRIL/MAI Skolen v/rektor Foreldremøte på skolen Informasjon om hva som skjer for skolestarteren i vårhalvåret Organisering av 1. trinn, - timer, fag, lærere. Hvordan forberede barnet på skolestart inkl. utdeling av heftet God skolestart Informasjon om Skolefritidsordningen, SFO Deltagere: Foresatte, skoleledelse, SFO-leder FRIST 15.MAI Barnehagen v/styrer Informasjon om skolestarteren Styrer sender skjema for det enkelte barn til aktuell skole v/rektor. Se punkt «Foreldresamtaler» - april for mer informasjon.

9 Skolestarteren skal få et første møte med den skolehverdagen som møter de i august. Foresatte følger barnet. MAI/JUNI Skolen v/rektor Besøksdag kl En forberedt aktivitet i klasserommet Møte fadderen sin Spise matpakken En forberedt lekeaktivitet ute Skolestarteren skal bli tryggere på hva SFO er og hvordan det er å være på SFO. MAI/JUNI JUNI Skolen v/sfoleder Skolen v/ SFOleder Åpen dag Gjennomgang av skjemaer «Informasjon om skolestarteren» I brevet som sendes hjemmet i april/mai inviteres det til 2-3 «Åpne dager» på SFO. Dette er dager der skolestarteren kan komme på uanmeldt besøk sammen med foresatte. Det er ikke noe organisert tilbud denne dagen, men en på SFO har disse dagene et ekstra ansvar for å ta i mot, informere og legge til rette for et godt møte med SFO. Sikre at SFO er kjent med de barna som skal starte på SFO i august slik at de kan legge godt til rette for en god start. Rektor gir SFO-leder tilgang til å lese skjemaene til de skolestarterne som også skal gå i SFO. SFO-leder tar direktekontakt med foresatte der det vurderes som riktig å gjennomføre samtaler i forkant av oppstart. JUNI Skolen v/rektor og SFO-leder Informasjonsbrev til skolestartere og foresatte Gi detaljert informasjon om oppstart på SFO og første skoledag. Skolene forfatter egne brev, som sendes hjemmet v/barnet.

10 Barnet skal få en god start på SFO. AUGUST Skolen v/ SFOleder Oppstart SFO Elevene møter i henhold til påmelding. SFOleder har ansvaret for velkomst, informasjon og samtale m foresatte. Barnet skal få et godt møte med skolen på sin første skoledag. Felles velkomst v/rektor AUGUST Skolen v/rektor Første skoledag Foreldrene er med i klasserommet første halvtimen Informasjonsmøte for foresatte v/rektor og SFOleder Elevene gjennomfører skoledagen etter avtale SFO-dag som vanlig Foreldre skal få god informasjon om oppstarten på 1.trinn og praktiske opplysninger som er nødvendig. De skal også få nyttig informasjon fra skolens samarbeidspartnere i kommunen. AUGUST/ SEPTEMBER Skolen v/kontaktlærer Foreldremøte Kontaktlærer sender invitasjon til foreldremøte med saksliste. Kontaktlærer gjennomfører foreldremøte etter skolens prosedyrer. Deltagere: Foresatte og kontaktlærer, eventuelt faglærere/assistenter. Dessuten inviteres helsesøster og fysioterapeut.

11 Bli bedre kjent med det enkelte barns og foresatte for å avklare forventninger til hverandre. AUGUST- SEPTEMBER Skolen v/ kontaktlærerne Foreldresamtaler i forbindelse med skolestart Kontaktlærer avtaler og gjennomfører disse samtalene. SFO-leder deltar der det er hensiktsmessig. Tema: Jeg er lærer for barnet ditt denne høsten. Hva mener du det er viktig å fortelle meg om barnet ditt, hvilke forventninger har du til skolen? Hvilke forventninger har skolen til foresatte? Kontaktlærer kan vurdere om det for enkelte barn er hensiktsmessig å gjennomføre denne samtalen i juni, for å sikre en best mulig oppstart.

12 Detaljert overgangsrutine for elever med særskilte behov Våren før siste året i barnehagen Barn som har behov for omfattende tilrettelegginger bør det gis informasjon om senest mars/april før siste året i barnehagen. Det skolen da vil ha behov for å vite er: Type funksjonshemming Hva slags kompetanse som trengs /for eksempel tegnspråk, totalkommunikasjon, diagnosekompetanse etc) Rommessige behov Høsten et år før skolestart Aktuelle personer på skolen (kontaktlærer/spesialpedagogisk koordinator/rektor eller andre) gjennomfører tidlig på høsten et besøk i barnehagen for å få vite hvem barnet er. Dette bør skje før første felles ansvarsgruppemøte. Januar Ansvarsgruppemøte Barnehagen innkaller til ansvarsgruppemøte hvor repr. fra skolen innkalles. Spesialpedagogen i barnehagen skal delta. Innhold på møtet: - Informasjonsutveksling foreldre/barnehage /skole. - Presentasjon av det faglige nettverket rundt barnet, hvilke instanser og personer er involvert. - Hvilke tiltak er igangsatt, hvem har ansvar for hva. - Informasjon fra skolen om skolestart. - Drøfte hva som trengs av hjelpemidler og få bestilt det (f.eks stellebord, hydraulisk seng, osv.). Februar/Mars Samarbeidsmøte om skolestart Deltagere: Skole, barnehage, foreldre, PPT. Skolen innkaller. Innhold: - Gå gjennom vurderingskjemaet/rapport for høsthalvåret i barnehagen (tas evt på møte i januar) - Avtale planlegging av besøksdager. - Drøfte behov for ekstrabesøk på skolen.

13 - Bestemme hvem som har ansvar for gjennomføring av besøkene (både med foresatte/barnehage), hvor mange besøk, når, innhold i besøkene? - Hvem ved skolen har ansvaret for overgangen frem til skolestart? - Bestemme tidspunkt for besøk av kontaktlærer og skolens spesialpedagog i barnehagen. - Drøfte tidspunkt for evt. informasjon til de andre foreldrene på trinnet hvis barnets foreldre ønsker det. Det kan være ønskelig/nyttig med en kort informasjon på våren slik at foreldrene kan svare sine barn på ev. spørsmål de har etter å ha møtt barnet med funksjonshemning første gang. En mer grundig informasjon bør evt skje på første foreldremøte etter skolestart. Det er forskjellige måter å informere på. Om de andre barnas foreldre skal informeres, og hvordan det skal gjøres, avgjøres av det funksjonshemmede barnets foreldre. - Drøfte tidspunkt og form på informasjon til personalet. Man kan be om assistanse fra PPT eller evt fra Habiliteringstjenesten hvis barnet er kjent der. Mars PPT skal i denne perioden foreta en sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning på skolen (frist ca medio mars) Mai Timeplanarbeid foregår på skolen. Skolen kontakter spesialpedagogen i barnehagen ved behov for hjelp i dette arbeidet. Planlegger terrenget for uteskole ut fra det funksjonshemmede barnets mobilitet og muligheter.rektor har ansvar for å legge det praktiske til rette for elevene som tilhører skolen utfra elevens læringsbehov. Besøksdager (gjelder alle skolestartere) Innhold på besøksdagene må planlegges i detalj og i samarbeid mellom foreldrene, den som skal være kontaktlærer og spesialpedagogen i barnehagen. Skolen/kontaktlærer tar kontakt med foresatte, evt barnehagen/spesialpedagogen angående dette (hvem følger, plassering av barnet, valg av sanger barnet kjenner, hvordan foregår spising den dagen etc). Informasjon Det øvrige personalet ved skolen informeres - hvis foreldrene ønsker det (evt. etter skolestart i august). Noen ganger er det nødvendig å gi informasjon til alle elevene. Holdningsskapende arbeid for å oppnå inkludering av det funksjonshemmede barnet er viktig. Noen foreldre ønsker ikke felles informasjon, men vil heller at kontaktlærer svarer på spørsmål som kommer opp. IOP I samarbeid med spesialpedagog/ped leder i barnehagen starter skolen arbeidet med IOP. Skolen tar initiativ til dette samarbeidet.

14 Ansvarsgruppemøte i mai (hvis behov) Skolen innkaller. Saker til drøfting: Er alt klart? Er alt gjennomført som avtalt? Hva gjenstår? Her bør kontaktlærer, rektor og evt assistent /andre delta. Her avtales tidspunkt for skolestart (i SFO i begynnelsen av august eller når resten av skolen begynner et par uker senene). Det bør avtales samarbeidsmøte mellom spesialpedagog i barnehagen, skolen og foreldrene om planlegging av oppstartsdagen. Timeplan og dagsplan skal legges og det bør drøftes hva slags informasjon de andre elevene skal ha etc. Her drøftes også andre tiltak og hjelpemidler. Når på timeplanen skal fysioterapeuten inn? Er alle hjelpemidler på plass, etc. Hvem frakter resterende utstyr fra barnehagen til skolen etter skolen er avsluttet? (Maimøtet kan ev. være et samarbeidsmøte i stedet for ansvarsgruppemøte hvis skolestarten ikke berører andre instanser/tiltak enn skolen og PPT). Skolestart og SFOstart i august For noen av de barna som disse forberedelsesrutinene er tenkt for, kan det være vanskelig å møte skolen med to uker i SFO. Hvis mulig, kan de starte når skolen begynner i midten av august. Plass i barnehagen opphører 31.juli det året de begynner på skolen. Det er ofte lettere å få til den strukturen mange av barna trenger i skolen enn i SFO, bl. a. fordi ikke hele personalet som skal utgjøre teamet rundt barnet er på plass før skolen begynner. For andre barn med funksjonshemning, kan to uker i SFO med en rolig og gradvis opptrapping være det beste. Det bør være rom for fleksible løsninger. Uansett tidspunkt for oppstart i SFO, er det viktig at SFO-leder er informert. SFO-leder bør delta i ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter i vårhalvåret før skolestart. SFO- leder må sette seg inn i barnets vansker. Leder har ansvar for planlegging av hele SFO, og også for barnet med funksjonshemning. SFO-leder er ansvarlig for at personalet som følger barnet i SFOtiden, får veiledning, men det er også viktig at hele personalet på SFO får informasjon. Helst bør fagarbeidere eller miljøterapeuter som skal arbeide spesielt med barnet med funksjonshemning på skolen, få opplæring og bli kjent med barnet før sommerferien. Det må legges opp til et helhetlig tilbud for de barna som disse rutinene er tenkt for.

15 Vedlegg 1 INFORMASJON OM SKOLESTARTERE MED SÆRSKILTE BEHOV Fra foresatte og barnehagen til skole og SFO Dette skjemaet fylles ut av foresatte og barnehage i samarbeid. Dette tas gjerne på foreldresamtalen på høsten året før skolestart. Formål med skjemaet: Sikre at Eidsbergskolen får tidsnok informasjon de bør ta hensyn til ved ressurstildeling og ansettelser ved barneskolene og for at den enkelte skole skal kunne forberede seg godt. Dette for at det skal kunne legges best mulig til rette for skolestartere med særskilte behov. Barnets etternavn, fornavn, mellomnavn: Fødselsnummer: Adresse: Foresatt 1: Telefonnummer: Foresatt 2: Telefonnummer: Barnehagens navn: Kontaktperson i barnehagen: Statsborgerskap/fødested: Morsmål: Hvordan er barnets språkferdigheter? Behov for medisinsk hjelp? Behov for fysisk hjelp/tilrettelegginger? Har barnet vært henvist til PPT tidligere? Hvorfor ble barnet henvist?

16 Har barnet hatt vedtak etter 5-7 i barnehagen? Antall timer? Hva er begrunnelsen for vedtaket? Har barnet en diagnose skolen bør vite om? Har barnet sosiale eller emosjonelle vansker skolen bør vite om? Har barnet adferdsmessige utfordringer som skolen bør vite om? Er det annen informasjon dere mener det er viktig at skolen vet allerede nå? Vi samtykker i at dette skjemaet sendes til Virksomhet Skole, for deretter å bli vidersendt til skolen barnet skal starte ved. Samtykke er gitt i henhold til lov nr.31 om behandling av personopplysninger kapittel II Allmenne regler for behandling av personopplysninger.hvis det skal gis muntlig informasjon utover dette skjemaet, så må eget samtykkeskjema fylles ut og underskrives. Styrer i barnehagen sender dette skjemaet til Virksomhet Skole innen 1.desember. Dato: Underskrift foresatte: Underskrift ansvarlig for samtalen: Underskrift pedagogisk leder /styrer:

17 Vedlegg 2 INFORMASJON OM SKOLESTARTEREN Fra barnet, foresatte og barnehagen til skole og SFO Dette skjemaet fylles ut av foresatte og barnehage i samarbeid med barnet. Før foreldresamtalen våren før skolestart gjennomfører barnehagen samtale med barnet og fyller ut de tre første sidene. Deretter fyller foresatte og barnehagen ut resten på foreldresamtalen. Formål med skjemaet: Sikre at all relevant informasjon om barnet overføres aktuell skole. JEG HETER: JEG HAR BURSDAG: SKOLEN MIN HETER: BARNEHAGEN MIN HETER: AVDELINGEN MIN HETER: MIN KONTAKT I BARNEHAGEN ER: Fotografi HER ER JEG! Jeg kommer fra (land): Mitt morsmål er:

18 Dette liker jeg å gjøre (interesser, lek): Dette liker jeg ikke å gjøre: Dette er jeg flink til: Dette synes jeg er litt vanskelig: Jeg blir glad når: Mine tanker om det å begynne på skolen:

19 HER HAR JEG TEGNET MEG SELV: Her har jeg skrevet navnet mitt selv: Dette skjemaet er fylt ut av: Samtykke om at dette skjema oversendes skolen sammen med Foresatte-delen: Dato Foresatte

20 INFORMASJON FRA FORESATTE OG BARNEHAGEN Navn på barnet: Hva liker barnet å holde på med? Hva er barnets styrker? Hva mestrer det særlig godt? Sosiale ferdigheter (kryss av på det som stemmer): Sitter rolig og lytter til for eksempel høytlesing Tar ofte ordet i større grupper Tar ofte ordet i små grupper Kan vente på tur Ber voksne om hjelp når han/hun trenger det Leker med jevnaldrende barn Leker helst alene Kan konsentrere seg om en aktivitet over tid Velger oftest rolige aktiviteter Velger oftest leker som innebærer fysisk aktivitet Leker rollelek Inntar oftest en lederrolle i leken (vil gjerne bestemme) Inntar oftest en mer tilbaketrukket rolle i leken (lar seg bestemme over) Viser empati for andre Kommentarer til sosiale ferdigheter:

21 Språkferdigheter (kryss av for det som stemmer): Bruker språket aktivt i samspill med barn og voksne Bruker språket for å uttrykke følelser og behov Bruker språket for å løse konflikter med andre barn Liker å leke med språk, lage regler, fortelle vitser osv Liker å bli lest for Kan gjenfortelle innhold i historier han/hun har hørt Bruker flere ord når han/hun lager setninger Kommentarer til språkferdigheter: Praktiske ferdigheter (kryss av for det som stemmer): Kler av og på seg selv Kan knyte skolisser Greier toalettbesøk alene Henger opp klær og setter sko på plass Er selvstendig i spisesituasjonen Tar imot og følger praktiske beskjeder Rydder opp det han/hun har lekt med Kommentarer til praktiske ferdigheter: Digitale ferdigheter (kryss av for det som stemmer): Er fortrolig med/interessert i PC som verktøy i lek og læring Behersker grunnleggende ferdigheter på PC (slå av/på, bruke mus, klikke fram og spille spill) Kommentarer til digitale ferdigheter:

22 Er det annet dere mener at skolen bør ha informasjon om? Vi samtykker i at dette skjemaet sendes til den skolen hvor barnet begynner. Samtykke er gitt i henhold til lov nr.31 om behandling av personopplysninger kapittel II Allmenne regler for behandling av personopplysninger.hvis det skal gis muntlig informasjon utover dette skjemaet, så må eget samtykkeskjema fylles ut og underskrives. Styrer i barnehagen sender dette skjemaet til skolen innen 15.mai. Dato: Underskrift foresatte: Underskrift ansvarlig for samtalen: Underskrift pedagogisk leder /styrer:

23 Vedlegg 3

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene FORORD Byrådsavdeling for kultur og utdanning opprettet i 2010 prosjekt Oslobarnehagen

Detaljer

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE LØTEN KOMMUNE RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august Janneken Øverland INNHOLD: BAKGRUNN OG INTENSJON OVERFØRING

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune Plan for overgang barnehage/skole Drammen kommune Bakgrunn Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole og legger premisser for samarbeidet mellom institusjonene.

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst 07.11.2007 Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom

Detaljer

Plan for overgang barnehage/skole. Plan for overgang barnehage skole 1

Plan for overgang barnehage/skole. Plan for overgang barnehage skole 1 Plan for overgang barnehage/skole Plan for overgang barnehage skole 1 2 Plan for overgang barnehage skole Bakgrunn Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole

Detaljer

Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune

Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune Revidert juni 2014 Innledning Barnehagen og skolen er pedagogiske institusjoner for omsorg, danning, lek og læring.

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Nes kommune Plan for overgang barnehage skole i Nes kommune Side 1 Innhold FRA BARNEHAGE TIL SKOLE... 1 GOD SAMMENHENG OG OVERGANG FOR BARN I BARNEHAGENE PÅ NES...

Detaljer

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Formål med rutinen: Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en trygg og inkluderende prosess gjennom gode

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Birkenes kommune Tjenesteområde for skole og barnehage PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Mai 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Hvorfor har vi laget en plan? s. 3 Målsetting s. 4 Forankring i planverket s.

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Veiledningshefte til bruk for personale Vennesla kommune Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn skal kunne utvikle sine unike

Detaljer

Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OSLO- BARNEHAGEN Om Oslostandarden Barnehagen og skolen er begge institusjoner for

Detaljer

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Revidert høst 2014 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE Innhold: Forord Rutiner for overgang barnehage skole Overgangsrutiner Bleik Montessoriskole Overgangsrutiner Åse montessoriskole Overgangsrutiner Risøyhamn skole Overgangsrutiner

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole Rev. 30.09.13. Rev. 17.06.14. Rev. 24.08.16 Plan for samarbeidet Mål : Vi ønsker å lette overgangen mellom barnehage skole for enkeltbarnet

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

Plan for sammenheng og overgang barnehage skole

Plan for sammenheng og overgang barnehage skole Plan for sammenheng og overgang barnehage skole 2010 Kilde: Google bilder Avdeling skole og barnehage Sist oppdatert oktober 2010 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning side 2 1.2 Lover og forskrifter side

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Plan for overgang barnehage - skole Skaun kommune 2015 Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Prinsipper for gode overganger... 4 3 Plan

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Mål: Barn og foreldre opplever en god overgang mellom barnehage og skole. Barnet gleder seg til. Ivareta barns og foreldres behov i forhold til Skape

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

mqwert y u iopasdfghjklzxcvbnmqwerty u i opasdf dfghjklz xcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb n m qwert pasdfg hj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

mqwert y u iopasdfghjklzxcvbnmqwerty u i opasdf dfghjklz xcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb n m qwert pasdfg hj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghj qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg 1 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfg hj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR EVALUERING AV ARBEIDET VED STAVSETMYRA BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN FOR EVALUERING AV ARBEIDET VED STAVSETMYRA BARNEHAGE HANDLINGSPLAN FOR EVALUERING AV ARBEIDET VED STAVSETMYRA BARNEHAGE : Utarbeide faste rutiner for evalueringsarbeidet ved Stavsetmyra barnehage for å finne forbedringer. Rev: 19.01.16. HVEM Ukeplan Gi foreldre

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 3 Mål:... 3 Livslang læring... 4 Tverrfaglig samarbeid... 4 Tilpassa opplæring... 4 Barn med særlige behov...

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 8 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE

OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE Målgruppen for denne folderen er foresatte i Malvik kommune og alle som jobber med barn i overgangen mellom barnehage og barneskole i Malvik

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 6 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca.

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Gausdal kommune Avtale for samarbeid - overgang barnehage-skole Forord Hovedmålet med planen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse...1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. BAKGRUNN

Detaljer

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole 2016-2017 Plan for overgang Halsa barnehage - Halsa skole og SFO Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER HASVIK KOMMUNE

PLAN FOR OVERGANGER HASVIK KOMMUNE PLAN FOR OVERGANGER HASVIK KOMMUNE Hvorfor.. Sikre kontinuitet og helhet i utdanningsløpet Barn og unge skal oppleve at opplæringstilbudet henger sammen Hver og en skal bli ivaretatt ut fra sine egne forutsetninger

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Veiledning Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse: Besøksadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger Torgveien 23, 3. et, 4016 Stavanger

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole

Plan for overgang barnehage - skole Plan for overgang barnehage - skole Samarbeidsrutiner barnehage og skole i Smøla kommune Innhold: 1. Årshjul for overgang barnehage skole Årshjulet er forankret i Barnehageloven, Kunnskapsløftet og I samsvar

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE 1. Hovedmål: Å skape samarbeid mellom barnehagen og skolen for å gi barna en god overgang til skolen. - Skape trygghet for barn og foresatte. - Gjøre barna klare til

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

1. Overgang barnehage skole side Overgang mellom 4. og 5. klasse side Overgang barnetrinn ungdomstrinn side 5

1. Overgang barnehage skole side Overgang mellom 4. og 5. klasse side Overgang barnetrinn ungdomstrinn side 5 PLAN FOR OVERGANGER Sokndal kommune Målsetting Skape trygghet Styrke samarbeidet mellom ulike avdelinger for å skape sammenheng i barns oppvekstmiljø. Ha en tydelig overgang fra barnehage til 1.klasse,

Detaljer

Vennesla kommune. Når. barnet. teller. Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo.

Vennesla kommune. Når. barnet. teller. Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo. Følg den røde tråden Vennesla kommune Når barnet teller Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo. gjennom barnas læringsliv Vi ønsker med denne brosjyren

Detaljer

Overgang og skolestart for barn med spesialpedagogiske behov

Overgang og skolestart for barn med spesialpedagogiske behov Overgang og skolestart for barn med spesialpedagogiske behov Denne artikkelen fokuserer på utfordringer og muligheter i planlegging og samarbeid om overgang for barn med spesialpedagogiske behov. Samarbeid

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015

PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015 PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015 Til barnets beste Forpliktende minimumsplan for barnehager (private og kommunale) og barneskoler. Hver

Detaljer

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei!

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Kilde: stortingsmelding 41 Hva sier loven? Både i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsipper for opplæringen slås det

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I?111 1.1

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I?111 1.1 I?111 1.1 v 1 I, BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG PLAN FOR OVERGANG BARN EHAGE - SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole, ønsker Agdenes kommune å styrke samarbeidet mellom barnehage og

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS. Et samarbeid mellom Beitstad skole, Beitstad barnehage, og Jåddåren gårdsbarnehage.

STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS. Et samarbeid mellom Beitstad skole, Beitstad barnehage, og Jåddåren gårdsbarnehage. STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS Et samarbeid mellom Beitstad skole, Beitstad barnehage, og Jåddåren gårdsbarnehage. Januar 2014 Revidert juni 2015 INNHOLD 1.0 Barnehagene

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven 5a. jfr. Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Det ønskes kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Det ønskes kontakt med Pedagogisk - psykologisk tjeneste vedrørende Sakkyndig vurdering iht opplæringslova

Detaljer

RUTINER: OVERGANG BARNEHAGE - GRUNNSKOLE

RUTINER: OVERGANG BARNEHAGE - GRUNNSKOLE : VGG HG - GKL K K 11.05.2016 KL G HG K K Vedtatt 11.05.2016. VGG HG GKL. nnledning ntensjon: Å sikre best mulig helhet og sammenheng mellom barnehage og skole/skolefritidsordning (F) Å sikre en trygg

Detaljer

PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018

PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018 PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018 Siste året i barnehagen skal inneholder tiltak som legger til rette for at: - barnet opplever sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehagen og skolen,

Detaljer

Henvisning for barnehage Pedagogisk psykologisk tjeneste (henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder)

Henvisning for barnehage Pedagogisk psykologisk tjeneste (henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder) Henvisning for barnehage Pedagogisk psykologisk tjeneste (henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder) Personen som henvises Unntatt offentligheten Offentlighetsloven 13,jf. Fvl.

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Tilrettelegging, kartlegging og oppfølging før henvisning Jf. Opplæringsloven 5-4 skal skolen ha gjennomført

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Revidert februar 2012 1 Mål: Balsfjord kommune ønsker med denne planen å skape et felles oppvekstgrunnlag for barn og unge i kommunen. Planen skal skape

Detaljer

Informasjon fra Sigdal kommune. Overgang fra. barnehage. til skole

Informasjon fra Sigdal kommune. Overgang fra. barnehage. til skole Informasjon fra Sigdal kommune Overgang fra barnehage til skole En god overgang mellom barnehage og skole En god overgang mellom barnehage og skole er viktig, og samarbeidet mellom barnehage og skole omfatter

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Revidert utgave 2015 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i!

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! FORORD Denne årsplanen er en plan over drift, mål og satsningsområder for Lerstad SFO 2014-2015. Planen bygger på Ålesund kommunes

Detaljer

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging.

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Retningslinjene er utarbeidet i et tverretatlig samarbeid: PPT-OT, Barnevernstjenesten, Helsestasjon for barn og unge og Oppveksttjenesten

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET BARNEHAGENE består av 3 barnehager: Tronstua, Haverslia

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til

Detaljer

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Praktisk handlingsplan for språkopplæring 2.8 Begrepsavklaringen rundt 2.8 elever Med minoritetsspråklige elever menes det i denne sammenheng elever fra hjem der den en eller begge foresatte har et annet

Detaljer

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule Rutinar for overgangen frå barnehage til skule FORORD Hausten 2008 oppretta Lindås kommune ei gruppe Tidleg innsats, som mellom anna skulle utarbeida rutinar for overgangen frå barnehage til skule. Gruppa

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Overgang barnehage - skole

Overgang barnehage - skole Overgang barnehage - skole Lenvik kommune Lenvik kommune Telefon +47 77 87 10 00 Åpningstid: 08.00-16.00 9306 Finnsnes Telefaks +47 77 87 10 11 Åpningstid sommer: 08.00-15.00 Besøk: Rådhusveien 8 postmottak@lenvik.kommune.no

Detaljer

RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 23.11.2017 KRAGERØ KOMMUNE -OPPVEKST RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE «Både barnehagen og skolen har ansvar for en god overgang» Fra Kunnskapsdepartementets veileder; «Fra eldst til

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN:

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO)

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) 2014-2019 Forord: Saken om strategiplan for skolefritidsordningene i Eide kommune ble fremmet politisk høsten 2013. Arbeidet

Detaljer

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning 04.03.2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor tilveningstid s. 3 2. Plan for tilvenning av småbarna (1 3 år) s. 4 3. Plan for tilvenning av storebarna

Detaljer

RUTINER FOR SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I FØRSKOLEALDER. Opplæringsloven 5-7

RUTINER FOR SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I FØRSKOLEALDER. Opplæringsloven 5-7 RUTINER FOR SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I FØRSKOLEALDER Opplæringsloven 5-7 VADSØ KOMMUNE Gjelder fra september 2015 INNHOLD A.1 Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialpedagogiske tiltak for

Detaljer

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Individuell opplæringsplan- skole/barnehage Unntatt off. 13

Individuell opplæringsplan- skole/barnehage Unntatt off. 13 Individuell opplæringsplan- skole/barnehage Unntatt off. 13 O L 5-5 : For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan:

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE / SFO EIGERSUND KOMMUNE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE / SFO EIGERSUND KOMMUNE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE / SFO EIGERSUND KOMMUNE 2008-2012 VÅR VISJON Det er helhet og sammenheng i overgang barnehage skole / SFO for alle barn i Eigersund kommune Barna tar avskjed med barnehagen

Detaljer

De eldste barna Handlingsplan

De eldste barna Handlingsplan Ilabekken barnehager De eldste barna Handlingsplan Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Barnehagens Innledning rutiner: Barnehagen Alle barn er skal, med i en samarbeid egen

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

Overgangsplan Barnehage / Skole.

Overgangsplan Barnehage / Skole. Overgangsplan Barnehage / Skole. Nesodden Kommune 2012-2015 Med bakgrunn i barnehageplanen ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide plan for overgangen mellom barnehage og skole. Følgende

Detaljer

Tid Hva Ansvar. Rektor og spes.ped drar på besøk til barnehagene for å møte skolestarterne.

Tid Hva Ansvar. Rektor og spes.ped drar på besøk til barnehagene for å møte skolestarterne. RUTINER VED OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Gjelder alle barn Fet skrift: Trondheim kommune sine rutiner. Normal skrift: Rutiner utarbeidet gjennom prosjektet Bedre språk. Tid Hva Ansvar Februar Barnehagebesøk:

Detaljer

Årsplan for Kathult klubben

Årsplan for Kathult klubben LØNNEBERGET FAMILIEBARNEHAGE Årsplan for Kathult klubben Førskolegruppa i barnehagen 2014-2015 [SK R I V I N N F I R M A A D R E S S E ] Innhold Kathult klubben, førskole gruppa... 3 Systematisk innhold

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntat offentlighet Offl. 13, Fvl. 13 TILMELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) INDIVIDSAK Sakkyndig vurdering i form av utredning og tilrådning

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien barnehage Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten E-POST: nina.sjuve@horten.kommune.no Styrer: Nina Sjuve Telefon: 33 086041 Froskedammen telefon:

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE SALTDAL KOMMUNE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE SALTDAL KOMMUNE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE SALTDAL KOMMUNE Vedtatt i Levekårsutvalget 7. juni 2010 i sak 19/10 INNHOLD Side nr 1. Bakgrunn for planen 2 2. Mål 3 3. Tiltaksplan 4 4. Skjema 1 8-9 Skjema 2 10-11 Skjema

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Slettebakken skolefritidsordning

Slettebakken skolefritidsordning Slettebakken skolefritidsordning Innhold 2015/2016 Hva er en skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordninger er hjemlet i Opplæringsloven 13-7 Skolefritidsordningen Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer