VANDRERPROGRAM. Program for Vandrere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANDRERPROGRAM. Program for Vandrere"

Transkript

1 VANDRERPROGRAM I dette heftet fi nner du merkeprogrammet for vandrere, beregnet for de som går på skolens trinn. Det er fi re ulike typer merker. Patruljemerkene tar vandrerne sammen i patruljene. Spesialistmerkene kan vandrerne ta på egen hånd. Førerpatruljemerkene har vandrerlederen ansvaret for at de eldste vandrerne tar. Prosjektmerkene kan tas på ulike måter. PATRULJEMERKER De tolv patruljemerkene fi nner du fremst i dette heftet. På hvert patruljemerke fi nner du en emneliste med forslag til aktiviteter. Patruljen har tatt merket når dere har gjennomført minst én aktivitet for alle de obligatoriske emnene og minst én aktivitet innenfor ett av de valgfrie emnene. Patruljen kan også lage sine egne aktiviteter til emnene. De tolv patruljemerkene til sammen inneholder de emnene som en vandrer skal kunne noe om. Vandrerpatruljen skal jobbe med alle de ti paragrafene i speiderloven og alle kapitlene i Speiderhåndboka. Hvert merke har sitt eget tema. Emnene er satt opp for å gi variert speideraktivitet gjennom året. En aktivitet kan dekke fl ere emner enn det som den er plassert under. Alle i vandrerpatruljen skal være med og si sin mening om hvilke emner og aktiviteter dere velger. For å få tildelt merket må hver vandrer ha deltatt på mer enn halvparten av aktivitetene til merket. SPESIALISTMERKER Spesialistmerkene erstatter tidligere aktivitetsmerker. Disse skal vandrerne kunne gjennomføre på egen hånd utenom speidermøter og speiderturer, både i ferien og på skolen. Vandrerne kan ta med en skriftlig bekreftelse på at de har gjennomført aktivitetene. Her kan vandrerne velge individuelt etter interesse. Vandrerne fi nner selv kravene til de ulike spesialistmerkene på speiderprogram.no. Spesialistmerkene teller med på merkesnor på speiderskjorten, se draktreglement på speiderprogram.no. Det er meningen at det skal lages fl ere nye spesialistmerker etter hvert. FØRERPATRULJEMERKER I tillegg til de emnene som er i patruljemerkene, har førerpatruljemerkene også emnet ledertrening. Her er det aktiviteter som vandrerlederen skal gjøre med de eldste vandrerne på førerpatruljemøter eller egne turer. Hvert førerpatruljemerke viser til to patruljemerker der mange av aktivitetene er de samme. Merket kan likevel gjennomføres uavhengig av patruljemerkene. De som tar førerpatruljemerker skal være med å planlegge og lede gjennomføring av aktiviteter for resten av vandrerne. Gjennomføring av en aktivitet på et førerpatruljemerke kan også telle som gjennomført aktivitet på et patruljemerke man mangler. Det er ikke et krav å være patruljefører eller patruljeførerassistent for å ta førerpatruljemerkene. PROSJEKTMERKER Et prosjektmerke er et merke som vandrertroppen eller speidergruppen jobber med over tid. Slike merker kan komme fra krets eller forbund, som kretspatruljekonkurranse, Tråkk og Verdenstenkedagen. Speidergruppene kan også lage sine egne prosjektmerker hvis man for eksempel skal på leir i utlandet eller driver med sjøspeiding. AKTIVITETSFORSLAG Aktivitetsforslagene til hvert merke fi nner du etter hvert merke. Ikke alle aktivitetsforslagene i emnelisten har en utdypende forklaring. Vanskelighetsgraden viser hva som kreves av patruljeføreren eller lederne for å gjennomføre aktiviteten. Grad 1 betyr at det ikke trengs forberedelser eller utstyr, grad 2 krever litt forberedelse, grad 3 innebærer forberedelser, innkjøp av utstyr og visse forkunnskaper, grad 4 betyr at man må være fl ere ledere som forbereder og gjennomfører, grad 5 krever et planleggingsmøte, mens grad 6 må gjennomføres på en tur med mye ressurser. SPEIDERPROGRAM.NO Alt nytt programmateriell fi nner du på internettsiden speiderprogram. no. Der vil det etter hvert bli lagt ut mer informasjon enn det som fi nnes i dette heftet. Hvis dere sender inn egne aktivitetsforslag og forslag til prosjektmerker, kan andre speidergrupper fi nne dem på denne siden. Her vil det også bli lagt ut fl ere merker. Informasjon om draktreglement og hvordan merkene skal plasseres på skjorten vil også bli lagt ut der. SANGER Sangnumrene henviser til Speidersang og Treklang 2007-utgavene. 8 9

2 HJELP Å FÅ I slutten av innledningskapittelet fi nner du forslag til semesterplaner som tar utgangspunkt i at troppen skal klare alle merkene på to år. Det er ikke nødvendig å ha et så stramt program, men planene kan være en hjelp når dere skal sette opp egne planer. Hver krets har programeksperter som kan hjelpe deg med å bruke programmet. Det fi nnes også egne programkurs som vi anbefaler deg å ta. Hvis du ikke allerede har kjøpt Speiderhåndboka anbefales det sterkt at du gjør det. Den kan kjøpes på www. speiderbutikken.no. Der fi nner du viktig bakgrunnsinformasjon, og de forklaringene du trenger for å kunne gjennomføre aktivitetene. I Speiderbutikken kan du også kjøpe boken Mitt speiderliv til hver speider. Der kan de skrive ned når de har tatt de forskjellige merkene og hva de har vært med på som speidere. ARRANGEMENTER Både krets og forbund har arrangementer for vandrere. Forbundsarrangementer for vandrere fi nner du på speiderprogram.no. Kretsene inviterer til kurs for patruljeførere: Oppdrag. KRISTEN TRO KFUK-KFUM-speiderarbeidet skal fremme kristen tro, gi kjennskap til den treenige Gud og gi hjelp til livstolkning og livsmestring. Forkynnelse er formidling av kristen tro til hele mennesket. Som i all annen speiding er det viktig at speiderne får delta aktivt, oppleve gjennom alle sanser og gjøre erfaringer knyttet til eget liv. Forkynnelse i KFUK-KFUM-speiderne er mer enn å holde andakt ved bare å snakke om kristen tro. Gjennom samtaler og speideraktiviteter ledet av kristne forbilder formidler vi holdninger, verdier, troserfaringer og respekt for skaperverket. Gjennom aktiv bruk av bibelfortellinger, sanger og bønner i speiderarbeidet gir vi kjennskap til kristen tro. Speiderne deltar også aktivt i gudstjenester med dåp og nattverd og i de kirkelige høytider. Speiderne blir kjent med kirkerommet og bruk av kristne symboler (for eksempel lystenning). I fellesskapet får de et religiøst språk til hjelp i livets sorger og gleder. Integrert forkynnelse innebærer at kristen tro trekkes inn i all speideraktivitet. Når ting griper inn i hverandre, blir summen større enn delene hver for seg. Forkynnelse og andakter er derfor ikke noe som kommer i tillegg til programmet vårt, men er med i alle programområdene. Det er i hovedsak to innfallsvinkler til denne måten å jobbe på: I den første måten velger en aktiviteten først, og fi nner et tema fra kristen tro som passer til den valgte aktiviteten. Eks: Tema for møtet er mat i friluftsliv. Temaet gir mulighet for å trekke inn ulike kristne emner. Måltidsfellesskapet hos de første kristne, lage bordbønn, Jesus metter 5000 (Joh 6,1-15), disiplene kaster garnet på andre siden av båten (Joh 21,1-14), manna fra himmelen, Sareptas krukke (1.Kong 17), påskemåltidet. Den andre måten er å fi nne et tema fra kristen tro som en ønsker å formidle, og så lage aktiviteten ut fra det. Eks: Tema for møtet er bibelfortellingen om mennene som ble fi rt ned bymuren med et rep (Josva 2). For å formidle bibelfortellingen velger man rapellering som en av aktivitetene. ORGANISERING AV VANDRERARBEIDET PATRULJER Vandrerne settes sammen i faste patruljer med mellom seks og åtte personer i hver patrulje, på tvers av års kull. Den enkelte speidergruppe avgjør selv om den vil ha patruljer med bare jenter eller bare gutter eller om den vil ha patruljer med både jenter og gutter sammen. Det fi nnes fordeler og ulemper med begge deler. Hver patrulje ledes av en patruljefører (PF, peff) og en eller fl ere patruljeførerassistenter (PA, ass) som velges blant de eldste vandrerne. Alle patruljer har sitt eget navn, sitt eget symbol og et eget patruljesærpreg. TROPP Vandrertroppen består av to eller fl ere patruljer. Alle patruljene i troppen møtes til troppsmøter og troppsturer en eller fl ere ganger i måneden. Troppsmøter og troppsturer ledes av en vandrerleder som er fylt 18 år. Når patruljene har patruljemøter kan det være fi nt at alle patruljene har felles start og avslutning, og så arbeider man patruljevis med merkene. Vandrertropp eller felles vandrer- og stifi nnertropp regnes som en enhet. FØRERPATRULJEN Lederne i vandrertroppen, patruljeførerne og patruljeførerassistentene møtes til førerpatruljemøter og førerpatruljeturer. I førerpatruljen skal arbeidet i patrulje og tropp planlegges. Det er her patruljeførerne skal få nødvendig opplæring. I tillegg skal førerpatruljen gi patruljeførerne et sosialt fellesskap og nye utfordringer. Førerpatruljemerkene gir gode aktiviteter til førerpatruljen. I tillegg er det viktig å sette av god tid til at patruljeførerne kan snakke om hvordan det går med arbeidet i patruljen. Det å få lov til å være med i førerpatruljen er en viktig belønning som patruljeførere og patruljeførerassistenter får. Det er derfor viktig å satse på førerpatruljen. Førerpatruljemøtene kan man ha hjemme hos hverandre med litt god mat, eller på en restaurant en gang i blant. Førerpatruljeturene må også ha utfordrende aktiviteter som resten av vandrerne ikke får delta på. Noen kretser har arrangementer som førerpatruljen kan delta på. LEDERE Troppen ledes av en vandrerleder, vandrermedledere og vandrerassistenter. Gruppetinget avgjør speidergruppens inndeling i enheter og oppnevner ansvarlige enhetsledere som er fylt 18 år. Medledere og enhetsassistenter skal være fylt 15 år. Gruppetinget består av alle speidergruppens medlemmer som er fylt 15 år. Ifølge våre organisasjonsbestemmelser ledes troppens patruljer av patruljefører og patruljeassistent med øvre aldersgrense 17 år. ENHETER Den lokale speidergruppe blir normalt delt inn i enheter som følger forbundets arbeidsgrener. Enhetene har da følgende navn: oppdagerfl okk, stifi nnertropp, vandrertropp, roverlag. ASPIRANTTID Nye vandrere skal avlegge eller fornye speiderløftet og få utdelt vandrerskjerf. Det er viktig at det ikke går lang tid før dette skjer. Den viktigste delen av aspiranttiden handler om hva det betyr å avlegge speiderløftet. Mer om dette på s

3 PATRULJEMØTE Et vanlig patruljemøte bør ikke vare lengre enn halvannen til to timer. Det er ikke nødvendig å ha møter for vandrerne hver eneste uke. Aktivitetene bør i størst mulig grad gjøres ute, slik at vandrerne blir vant til å ha på uteklær på møtene. Møtet kan gjerne foregå på plassen rett utenfor møtelokalet. Å være ute gir bedre muligheter for bevegelse og aktivitet enn å sitte inne. En fast start og avslutning på møtet skaper trygge rammer. En vanlig måte å begynne møtet på er å rulle ut det norske fl agget og synge Ja, vi elsker eller en fl aggsang. Andre sanger kan også synges. Hvert møte bør i det minste avsluttes med at man står i en ring eller hestesko og synger eller leser Speiderbønnen (Speiderhåndboka s.33). Etter Speiderbønnen sier lederen: Vær beredt! Alle vandrerne gjør speiderhilsen (se side 20) og sier i kor: Alltid beredt! TROPPSMØTE Et troppsmøte bør ikke vare lengre enn to timer. På troppsmøtene kan man velge ut aktiviteter som ikke patruljene klarer å gjennomføre selv, eller man kan la vandrerne få velge mellom ulike aktiviteter på tvers av patruljene. Troppsmøtene startes og avsluttes på samme måte som patruljemøtene. Ved starten av troppsmøtet kan man stille opp patruljevis i én hestesko. Så melder patruljeførerne av hvem som er kommet og hvem som mangler, slik at vandrerlederen kan ta fravær. På troppsmøtet har hver patruljefører og patruljeførerassistent ansvar for vandrerne i sin patrulje. Underveis i året kan man lage en liten konkurranse mellom patruljene i troppen. Den patruljen som er fl inkest til å møte opp i korrekt speiderdrakt får ansvaret for troppens fl agg og blir fl aggpatrulje, mens den nest beste blir bannerpatrulje. PATRULJETURER OG TROPPSTURER Patruljene kan reise på overnattingsturer alene når dette er avklart med lederne. En av vandrerlederne skal da være hjemmeleder som kan kontaktes dersom noe skjer. Dersom patruljeførerne ikke ønsker å dra på tur alene med patruljen, kan man spørre en mor eller far om å være med og holde seg i nærheten. Tråkk i slutten av september er en patruljehaik med overnatting ute, denne bør alle vandrerpatruljer delta på. I tillegg til patruljeturene reiser troppen eller hele speidergruppen på dagsturer, helgeturer og større leirer minst en gang hvert halvår. Reisemål og innhold på troppsturer bestemmes i førerpatruljen. Før en tur skal speidere og foreldre få en skriftlig oversikt over hva man trenger å ta med på turen, hvor mye turen koster, hvor man skal, hvem som er hjemmeleder, når og hvor man skal møte og når man er tilbake etter turen. er mindre enn yngre barn. De kan tenke logisk og forstår større sammenhenger. De har et sterkt behov for å bli anerkjent av omgivelsene åringene kan velge sine venner ut fra felles interesser. De har også klare formeninger om rett og galt, og kan være i sterk opposisjon til det som gjaldt da de var yngre. I denne alderen tåler de godt at ikke alt går etter planen, og de er fl inke til å gi tilbakemeldinger. VEILEDNING FOR VANDRERE Vandrerlederne veileder patruljeførerne i førerpatruljen. Patruljeførerne veileder vandrerne i patruljen. Det er viktig at veiledningen foregår slik at de kan fi nne en løsning selv. Vandrerne skal ikke bli forklart i detalj alt de skal gjøre under en aktivitet. Patruljeførerne trenger grundig instruksjon i veiledningsmetoden. De må gjerne hjelpes et godt stykke på veien, og få gode svar når de ikke fi nner svarene selv. Vandrere kan arbeide nokså selvstendig. KJENNETEGN PÅ EN VANDRER Store barn mellom 11 og 13 år er lette å motivere for voksne aktiviteter og konkurranser. De har stor treningslyst og lærer lett det de ser. Jentene er oftest ganske modne, mens noen gutter fortsatt kan være ganske barnslige åringene er realister og fantaser- Tenåringer fra 13 til 16 år har en kropp i sterk forandring, og de kan være misfornøyde med det meste. Nok tid til å være med jevnaldrende er veldig viktig, og man har ikke lenger behov for å aktiviseres. Disse ungdommene har fått evnen til å tenke hypotetisk, til å tenke på mulige ting som kan skje, og hva de da må gjøre. De kan også være svært idealistiske. De har et sterkt behov for mestring og for å lykkes. De danner grupper ut fra felles interesser, og bruker mye energi på å fi nne ut hvem de er, hva de tror på og hva de mener om ulike ting

4 TIL LEDEREN - HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? VÅRT FORMÅL Programmet skal virkeliggjøre formålsparagrafen vår: Norges KFUK-KFUMspeideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. KRISTEN TRO KFUK-KFUM-speiderne formidler det kristne budskapet i rammen av friluftsliv og fellesskap. Mange speidergrupper drives i samarbeid med menigheter, og speiderarbeidet bidrar til et aktivt og variert tilbud til barn og unge. FELLESSKAP Speiderne knytter vennskap i små patruljer, og er en del av et større fellesskap lokalt og nasjonalt. Internasjonalt er vi tilknyttet fi re av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner: YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM. Som speidere opplever vi at speiderlov, speiderløfte, speiderdrakt og tradisjoner gir identitet og tilhørighet. FRILUFTSLIV Naturen er en arena for lek, læring og samarbeid. Gjennom utendørsaktiviteter og opplevelser lærer vi å bli kjent med og sette pris på naturen. Friluftsliv er viktig for å lære om vårt felles forvalteransvar for skaperverket og for å utvikle evne til å mestre utfordringer. Utfordringene vokser med alderen, fra det enkle friluftslivet i nærområdet til breturer og bestigning av høye topper. SAMFUNNSENGASJEMENT KFUK-KFUM-speiderne ønsker å frivillig gjøre noe for andre, både lokalt og globalt, og å delta aktivt for å påvirke samfunnet vi lever i. Samfunnsengasjement er viktig for å bevisstgjøre ansvaret vi har for andre mennesker, og for å synliggjøre verdigrunnlaget vårt. PERSONLIG UTVIKLING Vi bruker patruljesystemet, veiledning og learning by doing som metoder i speiderarbeidet. Gradvis større utfordringer og tilpasset ansvar gir utvikling for hele mennesket ut fra den enkeltes forutsetninger. DET VIKTIGSTE I NYTT PROGRAM Det nye programmet inviterer til å ta bort de tradisjonelle skillene mellom andakt, instruksjon og lek. Ledere og patruljeførere får hjelp til å planlegge møter og turer med aktiviteter basert på en helhetstenking. Derfor inneholder programmet forslag til komplett møte- og turprogram bygd opp rundt en ramme eller et tema. Ramme eller tema gir på ulike måter ideer til hvilke aktiviteter en velger, og behøver ikke å være en gjennomgående rød tråd. Aktivitetene behøver ikke å ha en tydelig logisk sammenheng. Programmet legger opp til mye uteaktivitet. Det er ikke nødvendig å ha innemøter, men det er mulig. Matlaging på bål går igjen i hele programmet, fordi det er en viktig faktor for å bygge speiderfellesskap. Programmet tar vare på gode og morsomme speideraktiviteter, og setter dem inn i nye rammer, slik at KFUK-KFUMspeiding fortsatt skal være attraktivt for barn og unge i dag. ARBEIDSGRENENE KFUK-KFUM-speiderne har organisert speiderarbeidet i fi re ulike arbeidsgrener. I tillegg drives familiespeiding, konfi rmantspeiding, studentspeiding og speiderarbeid for voksne. Det er ledernes ansvar å organisere speidergruppen i enheter med de arbeidsgrenene og på den måten som oppleves mest hensiktsmessig hos dere. Enhetsinndelingen bestemmes på gruppeting. Overgang til ny arbeidsgren skjer etter skolens sommerferie hvert år. For rover kan opptakelsen skje før sommeren det året de går ut av grunnskolen, aspiranttiden kan da være siste halvår på 10. trinn. Speiderne blir motivert av å oppleve at det hele tiden er noe å strekke seg etter. Programmet legger opp til tydelige skifter mellom arbeidsgrenene, og aktivitetsforslagene er tilpasset hver aldersgruppe. Hver arbeidsgren har helhetlige merker som skal ivareta de grunnleggende speiderferdighetene

5 Oppdager (2.-3. trinn) Fire semestermerker med et hemmelig oppdrag hvert halvår. Spesialistmerker. Mye ute og mye lek. Stifi nner (4.-5. trinn) Fire semestermerker med reise til et nytt sted og en ny epoke hvert halvår. Spesialistmerker. Fokus på kunnskap og ferdigheter. Vandrer ( trinn) Tolv patruljemerker med ulike tema. Seks førerpatruljemerker. Spesialistmerker. Prosjektmerker. Rover (Fra fullført 10. trinn) Obligatorisk aspiranttid før opptakelse i roverlaget. Jakkemerker. Roverekspert. Attraktive arrangementer på lags-, krets-, forbunds-, og verdensplan. VARIASJON OG LOKALE TILPASNINGER Kunnskaper og ferdigheter må stadig repeteres for ikke å bli borte. Det skal ikke være slik at patruljen ikke arbeider med pionering i år, for det lærte vi jo i fjor. Repetisjon kan fort fortone seg som kjedelig for speiderne. Derfor er det viktig å vise kunnskaper og ferdigheter i en annen sammenheng enn den man først lærte dem i. Dermed får man repetert stoffet og forstår bedre vitsen med det man har lært. I programmet kommer ulike speiderferdigheter derfor stadig igjen i ulike sammenhenger. Emnene er romslige for at programmet skal være mulig å gjennomføre uansett størrelse på speidergruppen, lederressurser, geografi og klima. Vandrerne skal selv være med å bestemme hvilke merker og aktiviteter en ønsker å ta. AKTIVITETSFORSLAG Aktivitetsforslagene i programmet er utfordrende, attraktive, gir bonus og er nyttige. Konkurranseelementet i aktivitetene er en viktig motivasjonsfaktor i tillegg til det å få merker. Ved å legge opp til konkurranser der patruljer konkurrerer mot hverandre, eller man går sammen to og to, kan man unngå å fremme en egoistisk konkurransementalitet. Lek og konkurranser er ikke bare en metode for læring, men har også en verdi i seg selv. Alle aktiviteter bør ha et element av lek. PROGRAM FOR BÅDE GUTTER OG JENTER Gutter og jenter kan ha litt ulike interesser og ferdigheter. Gutter har behov for å bli bedre på ting som jentene kan, mens jenter kan trenge trening i noe av det guttene er gode på. Emnene i hvert merke er så romslige at lederne kan tilpasse valg av aktiviteter slik at de best kan møte både jenters og gutters behov. Gruppetinget avgjør hvor mye av speiderarbeidet som skal være kjønnsdelt, og hvor mye som skal være kjønnsblandet. Programmet legger opp til en viss grad av samarbeid mellom gutter og jenter, og skal fremstille feminine og maskuline verdier på en likeverdig måte. PROGRAM FOR ALLE UAVHENGIG AV FUNKSJONSNIVÅ Fleksibilitet i oppbygningen av programmet gjør det enklere å tilpasse aktivitetene til de speiderne man faktisk har. Programmet skal gi den enkelte speider mulighet til å utvikle seg etter evne, være gjennomførbart for speidere med ulike typer funksjonsnedsettelser og ha inkluderende språkbruk. TEGN I TIDEN Noen trender går fort over, andre varer lengre. Noen trender skal KFUK-KFUMspeiderne følge, mens vi bør være en motkultur til andre trender. materialistisk verdisyn ved å fokusere på fellesskapsbyggende opplevelser som ikke krever kostbart utstyr. verdisyn ved at oppgaver utføres i fellesskap og ved å ikke bare ha individuelle merkekrav. og et variert friluftsliv er vår motkultur til stillesittende innendørs aktiviteter. deler av fritiden på aktiviteter som er styrt av voksne. Et speiderarbeid hvor barn og unge ikke får alt opp i hendene, men selv må ta ansvar for å fi nne på aktiviteter, motvirker dette. vi kan vise vandrerne verdien av å bruke tid på å lage mat og på å spise maten sammen. utvikling vi ønsker å nyte godt av, ved å gi speiderne internasjonale opplevelser. Interesse for klimaendringer og miljøvern passer godt inn hos oss. læring gjennom aktiviteter der hele kroppen og alle sanser tas i bruk, er en trend vi følger

STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME. Stifinner. Tidsreisen. I dette heftet fi nner du merkeprogrammet

STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME. Stifinner. Tidsreisen. I dette heftet fi nner du merkeprogrammet STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME Velkommen som tidsturist med den fantastiske tidsmaskinen! Tidsmaskinen tar oss med på sjørøvertokt, til cowboyer og indianere i det ville vesten, til romerriket og til vikingtiden.

Detaljer

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Prinsipper for ledertrening_hefte.indd 1 06.04.2009 10:48:49 PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22

Detaljer

Høringsdokument om nytt program i KFUK-KFUM-speiderne mars-april 2007

Høringsdokument om nytt program i KFUK-KFUM-speiderne mars-april 2007 Høringsdokument om nytt program i KFUK-KFUM-speiderne mars-april 2007 Dette dokumentet beskriver og begrunner hvordan Program- og ledertreningslaboratoriet ser for seg det nye programmet. Dokumentet er

Detaljer

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN grunnlag og metode i KFUK-KFUM-speiderne Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 post@kmspeider.no

Detaljer

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Programfornyelse 2013-2016 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Bakgrunn Nytt program ble lansert høsten 2008. KFUK- og KFUMprogram ble til KFUK- KFUM-speidernes program Det er på tide

Detaljer

Lederundersøkelsen. Lederundersøkelsen 2013. Planlegging. Fordeling på arbeidsgrener. Hvem langtidsplanlegger? Langtidsplanlegging 12.12.

Lederundersøkelsen. Lederundersøkelsen 2013. Planlegging. Fordeling på arbeidsgrener. Hvem langtidsplanlegger? Langtidsplanlegging 12.12. 12.12.213 Lederundersøkelsen 213 Lederundersøkelsen 213 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Undersøkelsen ble utarbeidet av Martin Enstad og Håkon Skahjem og kvalitetssikret gjennom

Detaljer

SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER INNHOLD

SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER INNHOLD SPEIDER- DRAKTEN SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kfuk-kfum-speiderne.no kfuk-kfum-speiderne.no

Detaljer

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019 Fremtidsundersøkelsen KFUK-KFUM-speiderne 2019 2008 Innhold: Innledning... 3 Sammendrag og tolkning av resultatene... 4 Generelt om KFUK-KFUM-speiding... 5 Verden rundt oss... 9 Arbeidet i speidergruppene...

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

Lederveiledning: Planlegging

Lederveiledning: Planlegging Lederveiledning: Planlegging PLANLEGGING Du som leder kan ikke alltid ha full kontroll. Du må være i stand til å tilpasse deg situasjonen og gjøre det beste ut av den. Likevel er det viktig å ha en plan.

Detaljer

Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling

Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling Viser til Mandatet for evaluering og fornyelse av speiderprogrammet, pkt 6 der det står i tredje avsnitt: Eventuelle forslag til

Detaljer

Sak R05/17 Referat møte mars (Hele KS; 5 min; V) Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte.

Sak R05/17 Referat møte mars (Hele KS; 5 min; V) Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte. REFERAT På Skype: Forfall: Dag Erling Austvik (leder), Bjørn Erik Hjellset, Roald Amundsen, Martin Olaisen, Andreas E. Bjørndalen, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/fk) og Ksenia Sazonova (sak 25/17 og 27/17)

Detaljer

Trinn 2: Treningsprogrammet

Trinn 2: Treningsprogrammet Trinn 2: Treningsprogrammet Overordnet mål: Kursets mål er å gjøre deltakerne i stand til å bruke treningsprogrammet, herunder speidermetoden, veiledning og andre tilgjengelige verktøy og hjelpemidler

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

På tegningene er ermene noe vridd for å vise plasseringen. Merkene på ermene skal midtstilles under skulderen. Oktober 2015

På tegningene er ermene noe vridd for å vise plasseringen. Merkene på ermene skal midtstilles under skulderen. Oktober 2015 SPEIDER- DRAKTEN KFUK-KFUM-SPEIDERNES DRAKTREGLEMENT kfuk-kfum-speidernes drakt består av grønn speider skjorte, og skjerf i enhetens farge. Til speider skjorta benyttes mørke bukser, shorts eller skjørt.

Detaljer

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon BEREDT - HVER DAG Ny speiderlov Første avsjekk Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013 Speidernes fellesorganisasjon Forord Speiderlovskomiteen presenterer her første

Detaljer

Foreldremøte 11 sep 2013 Norges speiderforbund Agenda > Hvem er vi? > Hva forventer dere og speiderne deres? > Økonomi > Foreldrelaget > Kirken! > Møte med enhetsledere! 2 Kjølberg speidergruppe 3 Kjølberg

Detaljer

Leder i Frikirkens Speiderkorps

Leder i Frikirkens Speiderkorps Leder i Frikirkens Speiderkorps 2 Leder i Frikirkens Speiderkorps Denne utgaven ble trykket i januar 2015. Heftet er også tilgjengelig på våre nettsider fribu.no 3 Innhold Innledning 3 Dette er speiding..

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Arbeidsgruppe Revisjon grunnregler, desember 2015 Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Vi ønsker å takke alle som så langt har kommet med tilbakemeldinger.

Detaljer

Trinn 1: Jeg er beredt

Trinn 1: Jeg er beredt Trinn 1: Jeg er beredt Overordnet mål: Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende kompetanse, kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge og gjennomføre gode speidermøter- og turer for speidere.

Detaljer

BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND

BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND VELKOMMEN 2008/2009 VELKOMMEN SOM SPEIDER I BØNES SPEIDERGRUPPE I denne trykksaken vil dere finne en del opplysninger om vårt arbeid samt diverse praktiske detaljer.

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Norges speiderforbund. Kurskatalog. - Komplett presentasjon av struktur og innhold i ledertreningen.

Norges speiderforbund. Kurskatalog. - Komplett presentasjon av struktur og innhold i ledertreningen. Norges speiderforbund Kurskatalog - Komplett presentasjon av struktur og innhold i ledertreningen. Velkommen «Ingen kan gå gjennom livet eller passere et stykke land uten å sette spor, og disse sporene

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

TIL KURSLEDER. Infopakke til kursledere

TIL KURSLEDER. Infopakke til kursledere Innhold Ansvarsfordeling på forbundskurs Arrangementsprofil for forbundsarrangement Grunnlag og metode Kristen tro integrert forkynnelse Prinsipper for ledertrening Forbundets beredskapsplan - sikkerhet

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN » VISJON 2024» LANGTIDSMÅL 2015-2024» ARBEIDSPLAN 2017-2018 » VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 SPEIDERE VIL UT PATRULJEN TAR ANSVAR SPEIDING NÅR FLERE ARBEIDSPLAN 2015 ARBEIDSPLAN

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Referat fra møte i kretsstyret torsdag 2. des 2010 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer

Referat fra møte i kretsstyret torsdag 2. des 2010 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer Referat fra møte i kretsstyret torsdag 2. des 2010 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer Til stede: Arnt J. Øvreness (Skogn), Sara M.G. Nyjordet (Mære/Sparbu), Dagfinn Wie (Egge), Hulda Amlien (Levanger),

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

SKEDSMO SPEIDERGRUPPE STRATEGIPLAN Utarbeidet av lederpatruljen 10. mai 2014

SKEDSMO SPEIDERGRUPPE STRATEGIPLAN Utarbeidet av lederpatruljen 10. mai 2014 Visjon: «Skedsmo speidergruppe skal være en aktiv og religionsnøytral speidergruppe, hvor både speidere, foreldre og ledere trives og utvikles». Hovedmål for gruppa: «I 2019 har Skedsmo speidergruppe en

Detaljer

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN LANGTIDSMÅL 2015-2024 ARBEIDSPLAN 2017-2018 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som

Detaljer

411.1 Funksjonsbeskrivelser for lederoppgaver i gruppen

411.1 Funksjonsbeskrivelser for lederoppgaver i gruppen Bruk funksjonsbeskrivelsene nedenfor som: * hjelp til å finne ut hva du sier ja til * huskeliste når du har holdt på en stund * utgangspunkt for diskusjoner i lederpatruljen * sjekkliste for hva du selv

Detaljer

Landstingssak 2015/10-2. gangs behandling av grunnregelendringer

Landstingssak 2015/10-2. gangs behandling av grunnregelendringer Landstingssak 2015/10-2. gangs behandling av grunnregelendringer Alle grunnregelendringer i Norges KFUK-KFUM-speidere skal i henhold til grunnreglenes 14 vedtas av to på hverandre følgende landsting med

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Dette dokumentet gir en kort innføring i hva det vil si å være leder i Riska speidergruppe.

Dette dokumentet gir en kort innføring i hva det vil si å være leder i Riska speidergruppe. Å være leder i Riska speidergruppe Dette dokumentet gir en kort innføring i hva det vil si å være leder i Riska speidergruppe. Kapittel 1: Hva er speiding? Formål Norges speiderforbund sin formålsparagraf

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Merke: Patruljeliv. Møte: Symboler. TID Der tid ikke er angitt, fordel selv ut ifra møtelengde, evner og interesser.

Merke: Patruljeliv. Møte: Symboler. TID Der tid ikke er angitt, fordel selv ut ifra møtelengde, evner og interesser. Merke: Patruljeliv Møte: Symboler Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker to obligatoriske emner: Patruljesærpreg og Speiderkjennskap. DELER Dette er forslag

Detaljer

Kretsbannerkonkurransen

Kretsbannerkonkurransen 1 Retningslinjer for opplegg og gjennomføring av Kretsbannerkonkurransen Asker og Bærum krets av - Norges Speiderforbund - Norges KFUK-KFUM-speidere Midlertidige retningslinjer vedtatt av Kretsstyret i

Detaljer

STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR

STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR 2005 2006 A) Tropp - Opplevelser - Førerpatrulje / patruljearbeidet - Attraktivt for ledere - Medvirkning - Kvalitet Sørger for at kretsen har en stab superbrukere Holder

Detaljer

Langtidsplan for Vestfold Krets 2010 til 2016, vedlegg til kretstingssak 7/10. Handlingsplan for 2010

Langtidsplan for Vestfold Krets 2010 til 2016, vedlegg til kretstingssak 7/10. Handlingsplan for 2010 Langtidsplan for Vestfold Krets 21 til 216, vedlegg til kretstingssak 7/1 Handlingsplan for 21 Tema Hovedmål Delmål Tiltak 21 Når Ansvar Kostnad Vekst 1 medlemmer Beholde positiv Fellesannonse med August

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Oppdrag for førerpatruljen/vandrere

Oppdrag for førerpatruljen/vandrere Oppdrag for førerpatruljen/vandrere Tidsramme for oppdraget: 45 min. Oppdraget er fullført når dere har gjennomført alle oppgavene fra 1-7. 1. Norges KFUK-KFUM-speidere er delt inn i fire arbeidsgrener:

Detaljer

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Invitasjon til Kretskonkurransen 2013 Tropp Østre Østfold krets Det er igjen til for den tradisjonelle Kretskonkurransen. I år er konkurranse lagt til Kulåsparken. En stor bypark midt i Sarpsborg sentrum.

Detaljer

Fantastisk Lokkende Uforutsigbart

Fantastisk Lokkende Uforutsigbart Illustrasjoner: foto (DSC_0063, klipp bort speideren til venstre) og forbundslogo Fantastisk Lokkende Uforutsigbart Program for rovere 1 2 Roverprogram Utgitt 2008 3 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Hvilke kurs som går i hvilke økter vil komme tydelig frem i påmelingsskjema. Sett sammen din egen kurspakke basert på helgens øktsystem!

Hvilke kurs som går i hvilke økter vil komme tydelig frem i påmelingsskjema. Sett sammen din egen kurspakke basert på helgens øktsystem! Hvilke kurs som går i hvilke økter vil komme tydelig frem i påmelingsskjema. Sett sammen din egen kurspakke basert på helgens øktsystem! Det er felles påmelding til alle emnekurs i medlemssystemet. Om

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Komite speiding REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 9 10. FEBRUAR 2007 Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Kirsten

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

Førerpatruljen. Grunnsteinen i speiderarbeidet. Diskuter noen minutter: Hva er en førerpatrulje?

Førerpatruljen. Grunnsteinen i speiderarbeidet. Diskuter noen minutter: Hva er en førerpatrulje? Grunnsteinen i speiderarbeidet Spørsm rsmål l til drøfting? Diskuter noen minutter: Hva er en førerpatrulje? 1 Definisjon førerpatrulje? f s patrulje med PF og PA som patruljebarn. Det drives ledertrening,

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Innspill til strategiarbeidet fra grupper og kretser vinteren 2009

Innspill til strategiarbeidet fra grupper og kretser vinteren 2009 Innspill til strategiarbeidet fra grupper og kretser vinteren 2009 Landsting 2007 vedtok å Involvere flest mulig av forbundets medlemmer i en prosess frem til landsting 2009, for å utvikle en ny langtidsplan

Detaljer

Speidermetoden. Oppskriften på god speiding

Speidermetoden. Oppskriften på god speiding Norges speiderforbund Speidermetoden Oppskriften på god speiding Hvorfor speidermetoden? Heftet du holder i hånden beskriver elementene i Speidermetoden og hvordan du kan bruke disse elementene i det daglige

Detaljer

Speiderforum 2004 > Utdrag fra protokollen

Speiderforum 2004 > Utdrag fra protokollen Norges speiderforbund Speiderforum 2004 > Utdrag fra protokollen 1. Godkjenning av delegatene Godkjent med 51 stemmeberettigede. LOVSAKENE Alle lovsakene ble først diskutert i grupper, hver gruppe la frem

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Bakgrunn for Speidermetoden

Bakgrunn for Speidermetoden SPEIDERMETODEN Bakgrunn for Speidermetoden Heftet du holder i hånden beskriver elementene i Speidermetoden og hvordan du kan bruke disse elementene i det daglige speiderarbeidet. Speidermetoden baserer

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

PRAKTISK FRILUFTSLIV SPEIDERMETODEN FØRSTEHJELPSTRENING PROGRAMPLANLEGGING SIKKER SPEIDING VEILEDNING SOM METODE

PRAKTISK FRILUFTSLIV SPEIDERMETODEN FØRSTEHJELPSTRENING PROGRAMPLANLEGGING SIKKER SPEIDING VEILEDNING SOM METODE PRAKTISK FRILUFTSLIV Lage bål, koke suppe, sette opp tarp (pressening), holde varmen og ha det gøy. Det er viktig at lederne er trygge i å ha samlinger ute, også når det regner og blåser. Speidermetoden

Detaljer

Lederveiledning: Speidermetoden

Lederveiledning: Speidermetoden Lederveiledning: Speidermetoden Lederveiledning: Speidermetoden hva er speidermetoden? Speiderbevegelsen har som mål å utvikle mennesker til å bli ansvarlige samfunnsborgere. For å få dette til bruker

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund Grue 2016 I 2016 er det ett år til mange danske, svenske og norske speidere skal på henholdsvis Spejdernes lejr i Sønderborg, Nationell Jamboree i Kristianstad og landsleiren Nord i Bodø. Det betyr at

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET Våren på Revehiet Dette halvåret ønsker vi å jobbe med vennskap. Vi ser at barna har blitt gode venner gjennom høsten, og dette vil vi hjelpe dem med å opprettholde

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Vestoppland krets av Norges Speiderforbund FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Forslag til strategiplan for kretsen bygger på strategiplan for Norges Speiderforbund Forslag til strategiplan for kretsen

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere.

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere. VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for

Detaljer

Årsplan 2016. Lyngtua. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Lyngtua. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Lyngtua Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Vinter 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for vinter 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 01.4.17 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer