JARLE VÅGE / ANNE SIRI EIANE / LENA EIANE AARRE / TROND NYMAN AARRE DETALJREGULERING NYGÅRDSHAGEN, PLAN PLANBESKRIVELSE 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JARLE VÅGE / ANNE SIRI EIANE / LENA EIANE AARRE / TROND NYMAN AARRE DETALJREGULERING NYGÅRDSHAGEN, PLAN 2012 006 PLANBESKRIVELSE 12."

Transkript

1 JARLE VÅGE / ANNE SIRI EIANE / LENA EIANE AARRE / TROND NYMAN AARRE DETALJREGULERING NYGÅRDSHAGEN, PLAN PLANBESKRIVELSE 12. MAI 2016

2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Nygårdshagen Planbeskrivelse Oppdragsnummer: 2012 Oppdragsgiver: Jarle Våge / Anne Siri Eiane / Lena Eiane Aarre / Trond Nyman Aarre Versjon: 1 Dato: 12. mai 2016 Oppdragsansvarlig: Oppdragsmedarbeidere: Egenkontroll: Sidemannskontroll: Lagret: Veronika Valbø Njål Erland, Mari Wigestrand VV NE O:\2012_Regplan_Nygårdshagen\06_Rapport\2012_Planbeskrivel se.docx Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4033 Stavanger Tlf: Fax: Org.nr:

3 Nygårdshagen planbeskrivelse Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om planarbeidet Bakgrunn for planforslaget Tidligere saksgang Gjeldene planer Dagens forhold Beskrivelse av planområdet Eksisterende bebyggelse Trafikkforhold Klima Naturforhold Kultur og fornminner Kommunalteknisk infrastruktur Offentlig og privat service Barn og unges oppvekstsvilkår Beskrivelse av planforslaget Formål Arealformål og arealstørrelser Byggegrenser Sol- og skyggeforhold Vindforhold Grad av utnytting og byggehøyder Estetikk Trafikk og parkering Lekeplasser og uteoppholdsareal Barn og unges oppvekstsvilkår Forhold til funksjonshemmede Støy Avfallshåndtering Kommunalteknisk infrastruktur Virkninger av planforslaget Overordnede planer Konsekvenser for barn og unge Forhold til funksjonshemmede Trafikkforhold Sol- og skygge Jordvern Støy Naturforhold og friområder, miljø, helse og trivsel Kommunalteknisk anlegg Risiko- og sårbarhetsvurderinger Identifiserte risikoer Oppsummering... 32

4 Nygårdshagen planbeskrivelse Side ii VEDLEGG 1. Reguleringsplankart 2. Reguleringsbestemmelser 3. Illustrasjoner/skisseprosjekt 4. Renovasjonsplan 5. Støyrapport 6. Oppsummering merknader 7. Kopi av varsel og innkomne merknader 8. Sosi- og TXT-fil (sendes digitalt)

5 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 1 1 Om planarbeidet 1.1 Bakgrunn for planforslaget På vegne av Jarle Våge, Anne Siri Eiane, Lena Eiane Aarre og Trond Nyman Aarre fremmer forslag til reguleringsplan Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av eneboliger med tilhørende anlegg og lekeplass. Fremlegget til reguleringsplanen inneholder følgende: 1. Plankart, datert Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse med vedlegg, datert Detaljreguleringen er i samsvar med gjeldende kommuneplan og inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I eller II. 1.2 Tidligere saksgang Brev med melding om igangsetting av reguleringsarbeid sendt ut til berørte parter og instanser, med frist for merknader satt til Kunngjøring i Stavanger Aftenblad med frist for merknader satt til Innsendelse av planforslag til 1. gangs behandling Oppdaterte dokumenter sendes inn før 1. gansbehandling. I varsel om planoppstart ble det meldt boligutbygging samt gang- og sykkelvei, på vegne av privat utbygger. Innsendt forslag gjelder kun boligutbygging, da Rennesøy kommune har tatt over ansvaret for regulering av gang- og sykkelveien. Igangsetting av reguleringsarbeid ble varslet 14. mai 2012 i Stavanger Aftenblad. På neste side er merknadene oppsummert. Det kom inn følgende uttalelser fra varsling datert : 1. Lyse Energi AS, brev datert Har ingen kommentarer til reguleringsplanen, men minner om at flytting av ledningsnett som kan bli berørt, skjer etter enhver tid gjeldende retningslinjer og at Lyse Fibernett har rør innenfor området.

6 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 2 Forslagsstillers kommentar: Dette er vurdert i planprosessen. 2. Rennesøy kommune, kultur og samfunn, brev datert Ber om at Dimensjon skal gjennomføre kontroll av kapasitet for VA-anlegg for nytt område, da det ser ut som det nye området ikke var tatt med i tidligere beregninger. Renovasjonsordninger bør være nedgravde container. Renovasjonsteknisk plan skal utarbeides. Ved søknad skal kapasitetsberegning vedlegges. Forslagsstillers kommentar: VA er beskrevet under 3.14 Kommunalteknisk infrastruktur. Planforslaget legger opp til at ny boligbebyggelse kobler seg på eksisterende oppstillingsplass for avfallscontainere sørøst for planområdet. Det er utarbeidet renovasjonsplan for planområdet, se vedlegg Statens vegvesen, brev datert Det forutsettes at g/s-veg videreføres på sørsiden av fv. 586, med 3 bredde og 2 m rabatt. Det må etableres dråpeøy i sekundærveg i krysset fv. 586 / Nygårdsvika. 15 m byggegrense gjelder ved fylkesveg og tilbaketrukne byggegrenser på 40x40 m i kryss fv. 586 / Nygårdsvika. Det må etableres en sikker overgang ved kryssing av veg over til busslommer på vestsiden av fylkesvegen. Det er viktig at støy er et tidlig plantema for å få en optimal plan med tanke på støy. Det må tas inn i bestemmelsene at tekniske planer som berører fylkesvegnettet skal godkjennes av Statens vegvesen. Forslagsstillers kommentar: Det er satt rekkefølgekrav om at GS-veien skal opparbeides, denne blir for øvrig behandlet i egen plan. Dette er tatt med i reguleringsplanen for G/S-veien. Dette er tilfredsstilt i plankartet. Vi foreslår en tilbaketrukken byggegrense på 25x25 meter etter diskusjon med vegvesenet, viser til epost mottatt Ikke aktuelt siden G/S-veien ikke lenger er en del av planforslaget. Sinus har laget støyrapport for området, se vedlegg 5. Ikke aktuelt siden G/S-veien og fylkesveien ikke lenger er en del av planforslaget. 4. Ullenes, Grethe, brev datert Ønsker at rekkefølgekrav knyttet til planområdet skal utføres snarest mulig, helst før ny utbygging blir igangsatt, da behovet for gang-/sykkelveg er sterk allerede i dag. Ønsker at utnyttelse og størrelse på tomter ikke skal være «prangende» i forhold til nabobebyggelse. Uttrykker uro over at fellesareal til eksisterende bebyggelse som er tatt med i ny plan skal omreguleres. Skulle området imidlertid bli en del av fellesareal til det

7 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 3 nye planområdet sammen med eksisterende bebyggelse, hevdes det at rekkefølgekrav blir hensyntatt i forhold til at feltet på Nygårdshagen blir ferdigstilt før dette nye feltet blir igangsatt. Mener at adkomst fra fv. 586 til planområdet ikke er dimensjonert for økt trafikk, og veien bør utbedres før det gis brukstillatelse. Ønsker undergang under fv. 586 mellom bussholdeplass kommunal veg til Nygårdsvika. Forslagsstillers kommentar: Rennesøy kommune har tatt ansvar for reguleringen av gang- og sykkelveien, planen er innsendt til 1. gangs behandling dato Rekkefølgekrav er satt i forbindelse med dette. Boligområde vil bestå av eneboliger på størrelse med omkringliggende boliger. Eksisterende grusbane som er tatt med i planen skal reguleres til lekeplass for eksisterende og nye boliger. Det legges opp til en oppgradering av lekeplassen. I plan for g/s-veien legges det opp til etablering av dråpeøy i krysset. Det legges opp til at Nygårdsveien utvides til 5 meters bredde i denne planen fram til krysset med Nygårdshagen. Det vurderes at 8 nye boenheter ikke utløser et umiddelbart krav om oppgradering av veien, det blir derfor ikke satt rekkefølgekrav i forhold til dette. Ikke aktuelt siden G/S-veien ikke lenger er en del av planforslaget. 5. Nygårdshagen Velforening, brev datert Identisk med punkt 3-5 fra Grethe Ullenes ovenfor. 6. Rennesøy kommune, Helse og velferd, brev datert Alle bygg må tilfredsstille grenseverdien for radon Eksisterende og nye masser må ikke inneholde giftstoffer Støy fra forbipasserende hovedvei må kartlegges, og om nødvendig tiltak planlegges. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet bør tas med i bestemmelsene. Uteområder må sikres i forhold til trafikk. Det bør tilrettelegges for boliger som dekker ulike behov. Alle bygningene må tilfredsstille kravene for universell utforming. For etablering av eller i nærheten av høyspentlinjer viser de til «Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg/2005). Forslagsstillers kommentar: Dette er sikret i planbestemmelsene. Det forutsettes at gjeldende regelverk følges i forbindelse med forurensede masser. Sinus har utarbeidet støyanalyse for området, se vedlegg 5. Det forutsettes at gjeldende regelverk følges i forbindelse med anleggsarbeid. Sikret i planbestemmelsene. Det legges til rette for familieboliger med to ulike utforminger, men samme hovedprinsipp. Det er satt krav til 25% universelt utformede boliger. Dette anses som tilstrekkelig for å møte dagens behov på boligmarkedet.

8 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 4 Det er ikke høyspentlinjer på eller i nærheten av planområdet. 7. Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, brev datert Nødvendig med befaring før endelig uttale til planen for å avklare om forslaget kommer i konflikt med ikke-registrerte kulturminner. Anbefaling om at befaring blir utført før forslaget legges ut på offentlig høring. Forslagsstillers kommentar: Det ble gjennomført kulturhistorisk registrering av Rogaland Fylkeskommune i april Det ble ikke gjort funn av automatisk freda kulturminner på området ved denne registreringen. Det er ikke registrert lokaliteter på området i Askeladden. 8. Rogaland fylkeskommune, brev datert Viktig å vurdere detaljplanleggingen i en større sammenheng for å gjøre boligområdet attraktivt. Viktig å ta hensyn til landskapet. Oppfordrer til å vurdere lokalisering av boligene opp mot hva som vil være gode uteområder og møteplasser for alle aldre. Oppfordres å legge til rette for en intern grønnstruktur som binder sammen boligområdene og sjøen. Må settes rekkefølgekrav som sikrer uteområdene før første bolig tas i bruk. Må settes rekkefølgekrav om ferdigstilt gang- og sykkelvei før første bolig tas i bruk. Universell utforming for bygg og uteareal. Oppfølging av retningslinjer for støy i arealplanlegging. Forslagsstillers kommentar: Tatt til etterretning. Boliger søkes å tilpasses terrenget. Plassering av bygningskroppene gir gode private uterom samt lekeplass som naturlig møtepunkt. Tatt til etterretning. Dette er sikret i planbestemmelsene. Rekkefølgekrav om ferdigstilt gang- og sykkelveg før utbygging av boligområde er satt i planbestemmelsene. Det er planlagt 25% tilgjengelige boenheter. Trafikkarealer innenfor planområdet er høydesatt for universell utforming og felles uteoppholdsarealer er planlagt universelt utformet. Sinus har utarbeidet en støyrapport for planområdet, vedlegg 5.

9 Nygårdshagen planbeskrivelse Side Gjeldene planer Regionalplan for Jæren , vedtatt Planområdet er vist som kjerneområde landbruk, se illustrasjon nedenfor: Planområde Figur 1-1: Utsnitt fra plankart for Regionalplan for Jæren Kommuneplan for Rennesøy kommune I Kommuneplan for Rennesøy kommune er området avsatt til framtidig og eksisterende boligbebyggelse. Det legges opp til opparbeidelse av ca. 12 boenheter innen B4 i kommuneplanen, en utnyttelse på ca. 2 boliger per daa. Planområdet består i dag av eksisterende boligbebyggelse og landbruksjord.

10 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 6 Figur 1-2: Utsnitt fra Rennesøy kommuneplan Planområde markert med rød linje Reguleringsplaner Del av Sokn Nygårdsvika, eldre reguleringsplan, vedtatt Plan Figur 1-3: Rennesøy kommune. Eksisterende reguleringsplaner.

11 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 7 Plan detaljregulering av G/S-veien langs Bruveien ble vedtatt Opparbeidelse av g/s-veien er et rekkefølgekrav før boligene innenfor B4 i kommuneplanen kan tas i bruk. Plan Plan Figur 1-4: Rennesøy kommune.

12 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 8 2 Dagens forhold 2.1 Beskrivelse av planområdet Beliggenhet / avgrensning / størrelse Planområdet ligger i Rennesøy kommune på Sokn, Nygårdshagen. Planområdet avgrenses av fv. 586 Bruveien i vest, Nygårdsveien i nord samt Nygårdshagen i sør og øst. Området er på ca. 7 daa Eierforhold Tabellen nedenfor illustrerer eierforhold innenfor planen: Tabell 2-1: Forhold over eiendommer i planen Gnr/Bnr Grunneier 45/2 Privat 45/6 Privat 45/9 Privat 45/57 Offentlig 45/71 Privat 45/72 Privat 45/103 Privat Nygårdsveien mangler matrikkelnr. Offentlig 2.2 Eksisterende bebyggelse Tidligere bebyggelse innenfor planområdet er nå revet og nytt bygg er reist (2014) innenfor 45/103 i tråd med eksisterende reguleringsplan Bilde 2-1: Tidligere bebyggelse innenfor planområdet er nå revet.

13 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 9 Bilde 2-2: Ny bolig oppført i 2014 tas med i planen. Bilde tatt Planområdet grenser til eksisterende boligområde i sør. Bilde 2-3: Grusbane sør på planområdet og eksisterende bebyggelse sør for planområdet.

14 Nygårdshagen planbeskrivelse Side Trafikkforhold Vegnett Eksisterende boligområde har adkomst fra Nygårdshagen via Nygårdsveien som grenser til planområdet i nord Gang-/sykkelvei Gang- og sykkelvei langs fv. 586 Bruveien er opparbeidet fra sørsiden av brua over Hagasundet fram til Nygårdsveien. Det er satt rekkefølgekrav om videreføring av g/s-veien fram til Åmøyveien før boligområdet tas i bruk Biltrafikk Det er ikke registrert gjennomsnittlig trafikkmengde, men utfra beregninger er det anslått en trafikk på ca. 800 kjøretøy/døgnet langs fv. 586 Bruveien. Figur 2-1: Veistøy. Temakart Rennesøy kommune ( ). Planområde markert med rød linje Kollektivtrafikk Det er en bussholdeplass vest for planområdet (på begge sider av Fv. 586). Her stopper også skolebussen. Buss går til Sokn bussterminal, hvor det finnes ytterligere busstilbud.

15 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 11 Bilde 2-4: Bussholdeplass på østsiden av Fv Bilde 2-5: Bussholdeplass på vestsiden av Fv. 2.4 Klima Sol-/skyggeforhold Planområdet ligger godt til rette med helning mot sørvest. Dette gir gode solforhold på dagog kveldstid. Figur 2-2: Illustrasjon solsituasjon Vind og lokalklima Planområdet ligger ved kysten, og kystklimaet på Vestlandet er preget av en forholdsvis jevn temperatur gjennom året. Den maritime luften er fuktig og kald da den kommer inne fra havet. Registreringer fra målestasjon i nærheten på Rennesøy viser hovedretninger for vind er fra nordvest og sør-sørøst som vi ser på figuren nedenfor. Vind fra sør-sørøst dominerer på vinteren mens om sommeren dominerer vinden fra nordvest.

16 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 12 Figur 2-3: Vindrose meteorologisk institutt Rennesøy, Naturforhold Terreng/vegetasjon/grunnforhold Planområdet består hovedsakelig av fulldyrka jord samt noe fastmark og skog. Figuren nedenfor viser markslag på området: Figur 2-4: Markslag. Arealis ( ). Planområde markert med rød linje. Planområdet har en høydeforskjell på 7 meter fra nord til sør.

17 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 13 Figuren nedenfor illustrerer høydeforskjellene på området: Figur 2-5: Høydemeter på området. Planområde markert med rød linje Naturmangfold og biologisk mangfold På Sokn er det observert kanadagås som er svartlistet. Ærfugl som er rødlistet er blitt observert under sommertid. Det er registrert kystlynghei i nord/midt av Sokn med verdien lokalt viktig. Kilde: Friområder og friluftsliv i nærmiljøet Det er flere turstier i vestre delen av Sokn. Lineøyene sør for Sokn er statlig sikrede friluftsområder, illustrert på figuren nedenfor:

18 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 14 Lineøyene Figur 2-6: Statlig sikret friluftsliv. Arealis ( ). Planområde markert med rød linje. 2.6 Kultur og fornminner Det er registrert bautastein og gravminne på Sokn, men ikke innenfor planområdet. Tabellen nedenfor oppsummerer kulturminner i nærheten av planområdet: Tabell 2-2: Kulturminner i nærområdet LokalitetID Navn Vernestatus 5179 Golhaug Automatisk freda Nygårdsvika, boplass Automatisk freda Gravhaug Automatisk freda Bosetning- aktivitetsområde Automatisk freda Bosetning- aktivitetsområde Automatisk freda I forbindelse med reguleringsplan av gang- og sykkelveien langs Bruveien gjorde kulturseksjonen en befaring der det ble registrert to lokaliteter ( og ). Brev fra kulturseksjonen meddeler at tiltak i tråd med planen er tillatt dersom avgrensningen av kulturminnene settes av i planen med tilhørende bestemmelser.

19 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 15 Figur 2-7: Kulturminner. Askeladden. Planområdet markert med rød linje. I følge brev fra fylkesrådmannen, datert , er det innenfor planområdet (gnr. 45, bnr. 2) registrert en steinalderboplass (markert i figur 2-6). Denne ble registrert av Arkeologisk Museum i 1981 i forbindelse med veiplanene mellom Sokn og Askje. Boplassen er ikke kartfestet i kulturminnedatabasen Askeladden. Figur 2-8: Illustrasjon av registrert steinalderboplass.

20 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 16 Det ble gjennomført kulturhistorisk registrering av Rogaland Fylkeskommune i april Det ble ikke gjort funn av automatisk freda kulturminner på området ved denne registreringen. 2.7 Kommunalteknisk infrastruktur Kommunalteknisk infrastruktur I en telefaks til Rennesøy kommune, ved Ole Jan Bertelsen, 6. mai 2004 fra Per Helge Ollestad, Dimensjon Rådgivning står det at kapasiteten til pumpestasjonen for avløpsvann er for ca. 40 boenheter. Det ser ut til at det er ca. 20 boenheter som i dag er koplet til pumpestasjonen. Eksisterende vannledninger har koblingspunkter sørvest og sørøst for planområdet i vei Nygårdshagen. Figuren nedenfor viser IVAR ledninger rundt planområdet: Figur 2-9: IVAR ledninger. Planområde markert med rød linje. 2.8 Offentlig og privat service Bru barnehage (1-5 år) ligger ca. 1,5 km kjørestrekning fra planområdet. Mosterøy barneskole (1.-7. klasse) med tilhørende idrettsanlegg ca. 4,2 km kjørestrekning fra planområdet.

21 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 17 Rennesøy skole ( klasse) og barnehage (1-5 år), samt Vikevåg skole (1.-4. klasse) og barnehage ca. 7,9 km i kjørestrekning fra planområdet. Vestre Åmøy barnehage (1-5 år) ca. 4 km kjørestrekning fra planområdet. Østre Åmøy barnehage (0-6 år) og Åmøy skole (1.-7. klasse) ca. 7,5 km kjørestrekning fra planområdet. Nærmeste dagligvarebutikk er Rimi Mosterøy, ca. 2,2 km kjørestrekning fra planområdet. Her ligger også Shell-stasjon. Flere butikker samt apotek finnes i Vikevåg sentrum, ca. 8 km kjørestrekning fra planområdet. 2.9 Barn og unges oppvekstsvilkår Barn og unge går/sykler langs Bruvegen. Det er bussholdeplass vest for planområdet der barn blir hentet med skolebussen. I kommuneplanen stilles det rekkefølgekrav om videreføring av g/s-vei langs Bruveien fram til Sokn bussterminal før planområdet tas i bruk. Det ligger en grusbane innenfor planområdet. Bilde 2-6 Eksisterende grusbane med ett nettingmål innen planområdet.

22 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 18 3 Beskrivelse av planforslaget 3.1 Formål Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av eneboliger. 3.2 Arealformål og arealstørrelser Tabellen nedenfor viser en fordeling av de ulike arealformålene og deres størrelse i planområdet. Tabell 3-1: Arealformål og areal i planområdet Formål Størrelse Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, 1. ledd) Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (4) 4799 m 2 Lekeplass 688 m 2 Totalt denne kategori 5487 m 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. 12-5, 2. ledd) Kjørevei 1062 m 2 Annen veggrunn - grøntareal 72 m 2 Gangvei/gangareal 29 m 2 Totalt denne kategori 1163 m 2 Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift (pbl. 12-5, 5- ledd) Landbruksformål 403 m 2 Totalt denne kategori 403 m 2 Totalt 7053 m Byggegrenser Byggegrense fra senter Bruveien er satt til 15 meter. I merknad til varsling av planoppstart krever vegvesenet en tilbaketrukken byggegrense på 40x40 meter i krysset mellom Bruveien og Nygårdsveien, brev datert Etter samtale med vegvesenet foreslår vi at denne grensen reduseres til 25x25 meter, ref. epost datert Grensen vil da ikke påvirke byggegrensen ytterligere i forhold til siktsonen. Fra Nygårdsveien og vei Nygårdshagen er byggegrense satt til 4 meter fra kant vei. Byggegrense fra internvei settes til hhv. 1,5 og 4 meter fra kant vei.

23 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 19 Innen byggegrensen tillates det oppført eneboliger. Det tillates at boder kan plasseres delvis utenfor byggegrense. 3.4 Sol- og skyggeforhold Planområdet ligger godt til rette med helning mot sørvest. Dette gir gode solforhold på dagog kveldstid. Figur 3-1: Illustrasjon solsituasjon, hentet fra tegningsheftet vedlegg 3. Det er laget sol- og skyggediagram for planområdet, disse vises nedenfor. Planforslaget tilfredsstiller krav om 50% sol på uteoppholdsarealer 21. mars kl. 15. Illustrasjonene er laget med utgangspunkt i flatt terreng. Fordi terrenget faller fra nordøst mot sørvest vil det dermed si at solforholdene er noe mer gunstig enn hva som kommer fram av illustrasjonene. Illustrasjonene på neste side viser sol- og skyggeforhold 21. mars:

24 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 20 Figur 3-2: Kl Figur 3-3: Kl Figur 3-4: Kl Illustrasjonene ovenfor viser at boligene har gode solforhold på hagesiden på ettermiddagen i mars. Gode solforhold på lekeplassen store deler av dagen. Boligene skyggelegger lite for arealer utenfor planområdet. Illustrasjonene på neste side viser sol- og skyggeforhold 21. juni:

25 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 21 Figur 3-5: Kl Figur 3-6: Kl Figur 3-7: Kl Figur 3-8: Kl Illustrasjonene for 21. juni viser at boligene har gode solforhold på hagesiden hele dagen på sommeren. Gode solforhold på lekeplassen. Boligene skyggelegger svært lite for arealer utenfor planområdet. 3.5 Vindforhold Hovedretninger for vind på Sokn er fra nordvest på sommeren og sør-sørøst på vinteren. Boligenes plassering gir le på hageområdene og ligger beskyttende til rette for lekeplassen. Eksisterende bebyggelse sør for planområdet gir noe le for vind på vinterstid.

26 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 22 Figur 3-9: Illustrasjon vindforhold. 3.6 Grad av utnytting og byggehøyder Det er lagt til rette for oppføring av 8 nye eneboliger innenfor planområdet. På området står det også en nyoppført enebolig (2014) som inkluderes i planområdet. Boliger innenfor BF1 tillates i størrelser på 420 BRA og er planlagt oppført med en hovedetasje og sokkeletasje/kjeller. Boliger innenfor BF2 og BF3 tillates i størrelser på 420 BRA og er planlagt med overlappende etasjer som tilsvarer to etasjer samt sokkeletasje/kjeller. Maks byggehøyde er satt i plankart, bebyggelsens inngangsparti skal ligge på samme høyde som adkomstvei. Boligenes byggehøyder er satt i forhold til eksisterende bebyggelse og tilpassing til terreng. Figur 3-10 Boligene trappes ned med terrenget.

27 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 23 Boder er tillat i en størrelse på 8 m 2 og skal integreres i bygningskroppen. Planforslaget inkluderer en eksisterende boenhet (9 til sammen) og har en størrelse på ca. 6 daa, dersom vi ser bort fra utvidelsen av Nygårdsveien og del av vei Nygårdshagen som er tatt med i planforslaget. Planforslaget legger da opp til en utnyttelse på ca. 1,5 boliger per daa. 3.7 Estetikk Boligene er planlagt som atriumhus der kvaliteter som nærhet, intimitet, frihet og individualitet er sentrale. Det er hentet inspirasjon fra områder i Jørn Fredenborg utenfor København. I Stavanger har vi eksempler på Lyngvollveien Mariero og Mor Åses vei på Ullandhaug av arkitekt Hoem. Det nedtrappende terrenget gir gode muligheter for utsikt mot sørvest som er et av hovedtemaene i planforslaget. Boligene foreslås plassert slik at vestliggende boligrekke ikke stenger for utsikt for den østliggende boligrekken ved at disse ligger lavere i terrenget, vist i figur 3-3. Figur 3-11: Utsikt mot sørvest. Illustrasjon fra tegningsheftet, vedlegg 3. Viser til vedlegg 3 med illustrasjoner og beskrivelse fra arkitekt. 3.8 Trafikk og parkering Boligene innenfor BF1 har adkomst fra internvei, mens boliger innenfor BF2 og BF3 har adkomst direkte fra vei Nygårdshagen. Det tilrettelegges for 2 parkering i garasje for BF1- BF3 samt minimum 1 biloppstillingsplass i gårdsrom, det er satt i bestemmelsene at garasje skal oppføres minst 5 meter fra vei. Eksisterende bygg innenfor BF4 har 2 parkeringsplasser i garasje samt oppstillingsplass i gårdsrom. Internvei f_kv3 er foreslått med en bredde på 4 meter. Planen tar også med en utvidelse av Nygårdsveien, o_kv1, og Nygårdshagen, f_kv2, til 5 meter. Den smale bredden og kort rettstrekning på f_kv2 legger opp til lav fart. Det legges også opp til forbindelse direkte fra internvei til lekeplass. Det legges inn tilstrekkelige siktforhold i planen. 3.9 Lekeplasser og uteoppholdsareal Eksisterende grusbane ligger innenfor planområdet og blir regulert til kvartalslekeplass. Det er ønskelig med en oppgradering av lekearealet for å gjøre dette mer attraktivt. Det foreslås en opparbeiding med f.eks. taubane, ballbane, flere lekeapparater og et tunområde som kan benyttes som grillplass eller samlingsplass. I regionalplanen utløses et krav om kvartalslekeplass når antall boenheter overstiger 20 boliger. I boligområdet Nygårdshagen/Nygårdsvika er det i dag 43 boliger. Det er ingen

28 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 24 opparbeidede kvartalslekeplasser på minimum 1,5 daa innenfor dette området, men det er et godt tilbud om andre felles uteoppholdsarealer. Boligområdet Nygårdshagen har i dag opparbeidet to nærlekeplasser på 93 og 300 m 2, og i tillegg til dette et nærliggende strandområde som er mye brukt om sommeren på 717 m 2. Innenfor planområdet ligger det i dag en grusbane som er opparbeidet på ca. 700 m 2. Tilstøtende boligområde Nygårdsvika har en nærlekeplass på 1153 m 2 som inkluderer et ballområde, samt en større felles strandsone som har en størrelse på opp mot 2 daa. Innenfor planområdet planlegges det nå en oppgradering av lekearealet, slik at den eksisterende grusbanen på ca. 700 m 2 erstattes av et fellesområde som skal tilpasses alle aldre. Tabell 3-2 Lekearealer i nærområdet Lekeplass/uteoppholdsareal og avstand Gåavstand Areal Nygårdshagen Innenfor planområdet 702 m 2 Nygårdshagen 50 meter 300 m 2 Nygårdshagen 130 meter 93 m 2 Strandsone Nygårdshagen 180 meter 717 m 2 Nygårdsvika 100 meter 1153 m 2 Nygårdsvika strandsone 250 meter Opp mot 2 daa SUM Innenfor en radius på 200 meter Ca. 5 daa

29 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 25 Figur 3-12 Lekeplasser i næromrdådet og planlagt lek innen planområdet. Planområdet er markert med svart linje Barn og unges oppvekstsvilkår Planforslaget legger opp til oppgradering av eksisterende lekeareal innenfor planområdet. Det stilles rekkefølgekrav om videreføring av g/s-vei langs Bruveien fram til Sokn bussterminal før planområdet tas i bruk, noe som gir sikker skolevei og vei til ulike aktiviteter for barn som sykler/går Forhold til funksjonshemmede Alle boenheter og felles arealer er planlagt og skal bygges ut etter TEK10. Det er satt krav om 25% tilgjengelige boenheter. Trafikkområder og felles uteområder skal tilrettelegges etter prinsippene om universell utforming. Området skal gis en oversiktlig utforming, overganger skal være trinnfrie og godt markert Støy Sinus har utarbeidet støyrapport for planområdet, vedlegg 5. Rapporten viser at støynivået ligger under grenseverdien for gul sone på hele hagearealene til den østligste boligrekken. På deler av hagearealene til den vestligste boligrekken er støynivået omkring 1 db over grenseverdien for gul sone. Da hoveddelen av hagearealene ligger utenfor gul sone, anses det imidlertid ikke som nødvendig med skjerming av hagene. Lekeplass har støynivå under Lden = 55 db. Det kan bli behov for støyreduserende tiltak i fasadene på enkelte bygg. Dette må imidlertid beregnes mer nøyaktig når det foreligger detaljerte plan- og fasadetegninger for boligene.

30 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 26 Figur 3-13: Vedlegg fra rapporten til Sinus, vedlegg 5. Støyforhold på planområdet. Plankartet er i ettertid oppdatert, men prinsippet for plassering av boliger er det samme Avfallshåndtering Det er utarbeidet en renovasjonsteknisk plan. Se vedlegg 4. Det er diskutert med Velforeningen slik at boliger innenfor planområdet kan kobles på eksisterende oppstillingsplass for kontainere sørøst for planområdet. Denne ligger maksimalt 100 meter gange fra bolig Kommunalteknisk infrastruktur Det må etableres nye offentlige anlegg innen planområdet. Det foreslås at spillvannsledning skal ligge langs gang- og sykkelvei ved Bruveien og i intern vei og gangvei nord/sør innenfor planområdet. Spillvannsledning kobles på eksisterende ledninger sørvest for feltet. Det er usikkert om det nok kapasitet på eksisterende ledningsnett for overvann. Det foreslås å legge til rette for intern fordrøyning innenfor planområdet med slipp til eksisterende ledningsnett. Kapasitet på eksisterende ledningsnett skal utredes i tekniske planer. Det antas at kapasitet til eksisterende pumpestasjon er tilstrekkelig også etter at de åtte nye boligene koples til avløpssystemet. Vannledning vil gå i intern vei i midten av planområdet i nord-sør retning til vei Nygårdshagen sør for planområdet. Vannledning koples på eksisterende ledningsnett sørvest og/eller sørøst i vei Nygårdshagen.

31 Nygårdshagen planbeskrivelse Side Flom Flomvannet vil renne fra nord mot sør på feltet. Tomtene må opparbeides med fall bort fra bygningene, slik at flomvannet renner bort fra bygningene og mot veiene. Flomvannet vil da renne på gang- og sykkelveien langs Bruveien fra nord mot sør og videre ut i sjøen østover.

32 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 28 4 Virkninger av planforslaget 4.1 Overordnede planer Utnyttelse Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan som har disponert området til boligbygging. Området er en del av nye boligområder i kommuneplanen som skal være med på å gi grunnlag for en akseptabel vekst av boliger framover. Området er vurdert i konsekvensutredningen for kommuneplanen sammen med tilgrensende tomt på gnr 45 bnr 6. Sammen er områdene på ca. 7 daa og de legger opp til en utbygging på ca. 12 boenheter i kommuneplanen. Det gir 1,7 boenheter per dekar. Planforslaget inkluderer en eksisterende boenhet og har en størrelse på ca. 6 daa, dersom vi ser bort fra utvidelsen av Nygårdsveien, og legger opp til en utnyttelse på ca. 1,5 daa. Nærområdet består av eneboliger/rekkehus, og det synes at planområdet er passende for tilrettelegging av familieboliger. For å sikre høy kvalitet og tilfredsstillende størrelse på felles og private uteområder, samt boliger, er det funnet at foreslått utnyttelse vil kunne tilrettelegge for et godt boligområde som er positivt for velferd og oppvekstsvilkår Lek og uteoppholdsareal I regionalplanen utløses et krav om kvartalslekeplass når antall boenheter overstiger 25. I boligområdet Nygårdshagen er det i dag 18 boliger, innen boligområdet Nygårdsvika/Nygårdsveien ligger det 26 boliger. Det er ingen opparbeidede kvartalslekeplasser på minimum 1500 m 2 innenfor dette området, men det er et godt tilbud om andre felles uteoppholdsarealer. Det er ellers også flotte strandsoner med stier rundt Sokn samt Lineøyene som er statlig sikra friluftsområder. Boligområdet Nygårdshagen har i dag opparbeidet to nærlekeplasser på 93 og 300 m 2, og i tillegg til dette et nærliggende strandområde som er mye brukt om sommeren på 717 m 2. Innenfor planområdet ligger det i dag en grusbane som er opparbeidet på ca. 700 m 2. Tilstøtende boligområde Nygårdsvika har en nærlekeplass på 1153 m 2 som inkluderer et ballområde, samt en større felles strandsone som har en størrelse på opp mot 2 daa. Innenfor planområdet planlegges det nå en oppgradering av lekearealet, slik at den eksisterende grusbanen på ca. 700 m 2 erstattes av et fellesområde som skal tilpasses alle aldre. Vi vurderer at det ikke vil være nødvendig med opparbeidelse av kvartalslekeplass på 1500 m 2 innenfor planområdet ved oppføring av kun 8 nye eneboliger i forhold til dagens situasjon. Det anses at areal for lek er tilfredsstilt i omkringliggende fellesarealer og det vil i planen fokuseres på opparbeidelse av en lekeplass med høy kvalitet med et areal på ca. 700 m 2. Respons fra naboer på dette har vært utelukkende positiv, hvor det ønskes å oppgradere lekeplassen i forhold til dagens situasjon, gjerne med et noe mindre areal så lenge kvaliteten sikres.

33 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 29 Figur 4-1 Lekeplasser i næromrdådet og planlagt lek innen planområdet. Planområdet er markert med svart linje. Kvidholmen (en del av Lineøyene) skimtes så vidt til høyre. 4.2 Konsekvenser for barn og unge Planforslaget legger til rette for å oppgradere eksisterende lekeplass, se for øvrig kommentar til lekeplasser og uteoppholdsareal i kapittel ovenfor. Det stilles rekkefølgekrav om at g/s-veien langs Bruveien skal opparbeides før boligene tas i bruk, g/s-veien gir sikker skolevei. 4.3 Forhold til funksjonshemmede Alle boenheter og felles arealer er planlagt og skal bygges ut etter TEK10. Det er satt krav om minimum 25% tilgjengelige boenheter som regnes som tilstrekkelig i forhold til dagens behov på boligmarkedet. Trafikkområder og felles uteområder skal tilrettelegges etter prinsippene om universell utforming. Området skal gis en oversiktlig utforming, overganger skal være trinnfrie og godt markert. 4.4 Trafikkforhold Boenheter innenfor BK1 har adkomst fra internvei, mens boenheter innenfor BK2 BK4 får adkomst fra eksisterende vei, Nygårdshagen. Veibredde på eksisterende vei er 3-4 meter, internvei er på 4 meter. Smale veier med korte rettstrekninger oppfordrer til lav fart. Det tilrettelegges for 8 nye boenheter som estimert vil føre til en økt ÅDT på 40 (5 turer per dag per enhet) på Nygårdshagen og Bruveien.

34 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 30 Området ligger langs fylkesvei med busstilbud. I plan for G/S-vei på Sokn, plan , planlegges en oppgradering av bussholdeplassene, samt tilrettelegging for gang- og sykkelvei langs fylkesveien. Utbygging av planområdet kan styrke kollektivgrunnlaget på Sokn/Bru og øker nødvendigheten av gang- og sykkelveien. 4.5 Sol- og skygge Det er laget sol- og skyggediagram for planområdet, se kapittel 3.4. Disse viser at boligene har gode solforhold på hagesiden på ettermiddagen i mars, og gode solforhold hele dagen på sommeren. Gode solforhold på lekeplassen store deler av dagen hele året. Boligene skyggelegger ikke andre tomter utenfor planområdet i betydelig grad. Kl mars står solen lavt og bygningene vil naturlig nok skape lange skygger, også øst for planområdet som per i dag benyttes som jordbruksareal og er ikke bebygd. Planforslaget tilfredsstiller kravene om 50% sol på uteoppholdsarealer 21. mars kl Jordvern Planområdet består i dag av dyrkbar jord som ligger brakk, samt en grusbane og en påbegynt bolig. Bolig og grusbane beholdes i planforslaget, mens alt dyrket areal vil gå med til boligoppføring. 4.7 Støy Det er laget egen støyrapport for planområdet, vedlegg 5. Denne viser at støynivået ligger under grenseverdien for gul sone på hele hagearealene til den østligste boligrekken. På deler av hagearealene til den vestligste boligrekken er støynivået omkring 1 db over grenseverdien for gul sone. Da hoveddelen av hagearealene ligger utenfor gul sone, anses det imidlertid ikke som nødvendig med skjerming av hagene. Lekeplass har støynivå under Lden = 55 db. Det kan bli behov for støyreduserende tiltak i fasadene på enkelte bygg. Dette må imidlertid beregnes mer nøyaktig når det foreligger detaljerte plan- og fasadetegninger for boligene. 4.8 Naturforhold og friområder, miljø, helse og trivsel Planforslaget legger opp til etablering av boligbebyggelse på noe som i dag er dyrkbar jord som ligger brakk. Eksisterende grusbane på området planlegges utbedret til en lekeplass med gode kvaliteter for hele boligområdet Nygårdshagen, både eksisterende og nye boliger. Planområdet benyttes ellers ikke til friluftsformål i dag. En oppgradering av lekeplassen vil ha positivt utfall for boligområdet og gi en plass der folk kan samles. Med bakgrunn i allerede utbygd område i sør vil utbygging ha marginale konsekvenser i forhold til landskap. Utbyggingen vil skje i forlengelsen av etablert boligområde. 4.9 Kommunalteknisk anlegg Det må etableres nye offentlige anlegg innen planområdet. Det legges nye spillvannsledninger og vannledninger innenfor planområdet langs internvei i nord-sør retning. Disse kobles på eksisterende anlegg sørøst og/eller sørvest for planområdet. Det ser ikke ut til at det er nok kapasitet på eksisterende ledningsnett for overvann til at boligene kan kobles på dette. Det foreslås dermed intern fordrøyning på området.

35 Nygårdshagen planbeskrivelse Side 31 5 Risiko- og sårbarhetsvurderinger Denne risiko- og sårbarhetsanalysen tar for seg området som foreslås regulert. Analysen skal finne de farer og sårbarheter som planområdet inneholder. Forhold som avdekkes av risikoog sårbarhetsanalysen skal synliggjøres og være et premiss for planvedtaket. Omfanget av analysen skal tilpasses risikoen. Arealer som det knytter seg risiko til kan brukes dersom det settes vilkår som reduserer sannsynlighet og/eller konsekvens av de uønskede hendelsene. Temaer som er omhandlet andre plasser i konsekvensutredningen er ikke tatt med i denne vurderingen. Formålet med ROS-analysen er å kartlegge mulige risikoer som kan oppstå innenfor planområdet. Risikoidentifiseringen er gjennomført av. Indentifiseringen er foretatt på bakgrunn av den enkeltes kjennskap til området og planen. Resultatet er satt inn i en risikomatrise med henblikk på en vurdering av sannsynlighet og konsekvens. De forskjellige risikoene er klassifisert i forhold til sannsynlighet og konsekvens for den enkelte hendelse. Tabell 5-1 Klassifisering av sannsynlighet i løpet av 50 år. Grad av sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig Beskrivelse Hendelsen vil etter all sannsynlighet inntreffe, ofte flere ganger Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen vil inntreffe Hendelsen kan inntreffe Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen ikke vil inntreffe Usannsynlig må ikke forstås som at denne hendelsen aldri vil kunne inntreffe, men som at sannsynligheten for en slik hendelse er særdeles lav Tabell 5-2 Klassifisering av konsekvens. Grad av konsekvens Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt Beskrivelse Hendelsen kan medføre små personskader eller økonomisk eller miljømessig skade av ubetydelig størrelse Hendelsen kan medføre personskade, eller en mindre økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre alvorlig personskade (men kun sjelden med døden som følge), eller betydelig økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre alvorlig personskade og dødsfall, eller meget betydelig økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre et betydelig antall alvorlig skade eller døde, eller særdeles stor økonomisk eller miljømessig skade 5.1 Identifiserte risikoer Trafikkfarlige situasjoner Internvei vil bli benyttet av både biler og myke trafikanter, noe som kan føre til uheldige situasjoner. Veien utformes med korte rettstrekninger og er smal, noe som oppfordrer til lav fart. Det legges også opp til gode siktforhold og oversiktlige arealer. Lekeplassens nærhet til vei gir en risiko for at barn kan løpe ut i veien etter for eksempel en ball. Et avbøtende tiltak kan være å ha inngjerdet eller beplantning i kanten av lekeplass som sikrer barn fra å løpe ut i veien. Veier rundt planområdet ligger i en 30-sone og oppfordrer til lav fart. Sannsynlig for at trafikkfarlige situasjoner kan oppstå anses som lite sannsynlig, hvor konsekvensen vil kunne være alvorlig.

36 Nygårdshagen planbeskrivelse Side Brann Tettliggende boliger utgjør en fare for spredning ved eventuell brann. Boligene innenfor planområdet ligger mer enn 8 meter fra boliger utenfor planområdet og utgjør derfor en egen brannsone der det er usannsynlig at brannen vil spre seg til bebyggelse utenfor planområdet. Dette begrenser derfor omfanget. Alle boliger innenfor planområdet har vei på minst to sider av boligen som kan benyttes som adkomst for brannbil. Det er usannsynlig at en brann vil oppstå på planområdet men konsekvensene for en eventuell brann vil kunne være svært alvorlige Ekstremvær Gjelder vind, flom, stormflo m.m. Området har noe avstand fra sjø og ingen synlige åpne bekker i nærheten. Området ligger i god høyde i forhold til havstand (over kote +7). Flomvann vil følge veien og renne gjennom lekeplassen til vei Nygårdshagen. Fra Nygårdshagen vil vannet renne ut på Bruveien eller ut i sjøen gjennom et grøntområde i sør. Terrenget bør helle mot vei fra tilstøtende vegg på bolig slik at vannet ikke renner mot og inn i boligen. At det vil oppstå ekstremvær anses som lite sannsynlig og vil kunne få mindre alvorlig konsekvens. 5.2 Oppsummering For å oppsummere resultatet av analysen er den anslåtte sannsynligheten og konsekvensen for de forskjellige risikoene satt inn i en tabell. Tabell 5-3 Sammenstilling av risikoer Nr. Risiko Sannsynlighet Konsekvens 1 Trafikkfarlige situasjoner Lite sannsynlig Alvorlig 2 Brann Usannsynlig Svært alvorlig 3 Ekstremvær Lite sannsynlig Mindre alvorlig Tabell 5-4 Sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens for de ulike hendelsene. Konsekvens Sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt Lite sannsynlig 3 1 Usannsynlig 2 Fargeforklaring: Røde felter: Uakseptabel risiko, risikoen må reduseres (se hvert enkelt tema for konkrete tiltak). Gule felter: Risiko i grenseland, risikoreduserende tiltak vurderes. Grønne felter: Akseptabel risiko.

PLAN DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING

PLAN DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00045-6 Saksbehandler Siv Hansen Saksgang Møtedato Planutvalget 31.05.2016 PLAN 2012006 - DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1.

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

PLANID: DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9, NYGÅRDSHAGEN PÅ SOKN - INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING OG ENDELIG VEDTAK.

PLANID: DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9, NYGÅRDSHAGEN PÅ SOKN - INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING OG ENDELIG VEDTAK. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00045-22 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Planutvalget 30.08.2016 Kommunestyret 15.09.2016 PLANID: 2012006 DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund.

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Plan nr. SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for Hellvik

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

MEIERIGATEN UTVIKLING AS

MEIERIGATEN UTVIKLING AS MEIERIGATEN UTVIKLING AS REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE. PLAN 272.O1 PLANBESKRIVELSE 10. FEBRUAR 2016 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014

TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014 TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Områdeplan for Time kirke og gravplass Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE 2013007 GANG-/SYKKELVEI LANGS FV. 586 BRUVEIEN, SOKN PLANBESKRIVELSE 28.10.2014

RENNESØY KOMMUNE 2013007 GANG-/SYKKELVEI LANGS FV. 586 BRUVEIEN, SOKN PLANBESKRIVELSE 28.10.2014 RENNESØY KOMMUNE 2013007 GANG-/SYKKELVEI LANGS FV. 586 BRUVEIEN, SOKN PLANBESKRIVELSE 28.10.2014 Rev 17.04.2015 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side i PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Gang-/sykkelvei

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

PLAN 1121.0419.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I AMTMANN ÅRRESTADS GATE 22, BRYNE

PLAN 1121.0419.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I AMTMANN ÅRRESTADS GATE 22, BRYNE Arkiv: PLNR-1121.0419.00, K2-L1212 Vår ref (saksnr.): 10/53030-2525 Journalpostid.: 10/2126666 Saksbeh.: Hilde Tjemslandnd PLAN 1121.0419.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I AMTMANN ÅRRESTADS GATE 22, BRYNE

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

0220 2011034 Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 14.04.2015 i medhold av plan- og bygningslovens 12-12. Asker kommune, 27. april 2015 For rådmannen

0220 2011034 Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 14.04.2015 i medhold av plan- og bygningslovens 12-12. Asker kommune, 27. april 2015 For rådmannen 0220 2011034 Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 14.04.2015 i medhold av plan- og bygningslovens 12-12. Asker kommune, 27. april 2015 For rådmannen Per Chr. Hauge REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

EIENDOMSUTVIKLING RYFYLKE AS DETALJREGULERING FOR STOREVIKHAMMEREN PLAN NR. 1130201502 PLANBESKRIVELSE

EIENDOMSUTVIKLING RYFYLKE AS DETALJREGULERING FOR STOREVIKHAMMEREN PLAN NR. 1130201502 PLANBESKRIVELSE EIENDOMSUTVIKLING RYFYLKE AS DETALJREGULERING FOR STOREVIKHAMMEREN PLAN NR. 1130201502 PLANBESKRIVELSE 14. JANUAR 2016 Storevikhammeren planbeskrivelse Side 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune BYGG OG INDUSTRI NORGE AS Detaljreguleringsplan for Ulvekula Andebu kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 HENSIKT MED REGULERINGEN... 2 PLANOMRÅDET... 2... 2 TEKNISKE ANLEGG... 2... 3 EKSISTERENDE

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 Dato for siste behandling i PNM komiteen den. Vedtatt av bystyret i møte den.. Under K. Sak nr... formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer - Dato: 10.02.2014 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer Ristunet AS (Tidligere Herta EiendomAS) Orgnr: 997295927 Ølvegata 24-26 7715 Steinkjer Karl Moen Arkitekt Prosjektpartner

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Marienhø Ringebu Kommune

Marienhø Ringebu Kommune Marienhø Ringebu Kommune Gamle doktorboligen sentralt i området Området sett ovenfra, på gangvegen ved høydebassenget Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 28.12.2010 v/ Aksel Askeland side 1 1.

Detaljer

Planbeskrivelse 2045 Reguleringsplan for Nordre Liknes

Planbeskrivelse 2045 Reguleringsplan for Nordre Liknes Planbeskrivelse 2045 Reguleringsplan for Nordre Liknes Arkivsak: 10/2272 Arkivkode: PLANR 2045 Sakstittel: PLAN 2045 - REGULERINGSPLAN FOR NORDRE LIKNES - GNR/BNR 19/2 Utgivelsesdato: 09.05.2011 Utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04.

Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04. Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04.2015 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Saksbehandler: Christian Meyer Arkivsaksnr.:12/1023-3Arkiv: REG 0393-02 HØRING - PLAN 0393-02 - JÅSUND - MINDRE ENDRING

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Saksbehandler: Christian Meyer Arkivsaksnr.:12/1023-3Arkiv: REG 0393-02 HØRING - PLAN 0393-02 - JÅSUND - MINDRE ENDRING Sola kommune SAKSFORELEGG Saksbehandler: Christian Meyer Arkivsaksnr.:12/1023-3Arkiv: REG 0393-02 HØRING - PLAN 0393-02 - JÅSUND - MINDRE ENDRING Oversikt over vedlegg 1. Planforslag: 1.1. Plankart 1.2.

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer