Statens vegvesen Region vest - Tillatelse til utfylling i sjø ved Solbakk, Strand kommune - Rv 13 Ryfast - Entreprise E02 Solbakk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen Region vest - Tillatelse til utfylling i sjø ved Solbakk, Strand kommune - Rv 13 Ryfast - Entreprise E02 Solbakk"

Transkript

1 Deres ref.: 2012/ Vår dato: Vår ref.: 2012/11816 Arkivnr.:461.5 Statens Vegvesen, Region Vest Askedalen LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: F: E: Statens vegvesen Region vest - Tillatelse til utfylling i sjø ved Solbakk, Strand kommune - Rv 13 Ryfast - Entreprise E02 Solbakk Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknaden fra Statens vegvesen Region vest av og har besluttet å gi tillatelse til utfylling i sjø etter forurensningsloven og forurensningsforskriften på visse vilkår. Tillatelsen omfatter utfylling av ca m 3 sprengstein i sjø. Omsøkt tiltak vil berøre et sjøbunnsareal på ca m 2. Vi viser til søknad av om utfylling ved Solbakk i Strand kommune. Omsøkt tiltak vil berøre gnr. 32, bnr. 5 og 13, samt gnr. 33, bnr. 4, 5 og 11. Søknad Det søkes om: Utfylling av ca m 3. Samlet berører tiltaket et sjøbunnsareal på ca m 2. Varighet: Antatt ca. 5 år fra august Solbakktunnelen er en undersjøisk tunnel, og er en del av Ryfastforbindelsen mellom E39 i Stavanger og riksvei 13 i Strand. Tunnelen bygges med 2 tunnelløp og 2 felt i hver retning, og har en samlet lengde på om lag 14 km. Gjennomsnittlig trafikkbelastning per dag (ÅDT) er beregnet til I Strand kommune knyttes tunnelen til eksisterende riksvei 13. I forbindelse med driving av Solbakktunnelen, vil det genereres betydelige mengder overskuddsmasse i form av sprengstein. Østlige del av Solbakktunnelen (lengde 7,9 km) drives fra Solbakk som entreprise E02, og overskuddsmassene som tas ut her skal brukes til å etablere nytt veiareal og parkeringsområde i tilknytning til tunnelåpningen på Solbakk. Vestlige del av Solbakktunnelen (lengde 6,3 km) skal drives fra Hundvåg som entreprise E03. Ved Solbakk ble det i februar/mars 2013 fylt ut ca m 3 sprengstein i sjø i forbindelse med klargjøringen av tunnelens forskjæring (entreprise E01). Disse arbeidene berørte et sjøbunnsareal på

2 ca m 2. Under arbeidene ble det benyttet turbiditetsmålere for å overvåke vannkvaliteten i nærområdet. En 200 meter lang og 5 meter dyp siltgardin ble satt opp som barriere i den nordre delen av utfyllingsområdet. Siltgardinene ble montert som et tiltak for å hindre negativ påvirkning av fisken i et oppdrettsanlegg like ved utfyllingsområdet på Solbakk. Utfyllingen i entreprise E02 vil være en forlengelse av fyllingen som ble etablert i E01. Det skal fylles til kote + 3 over normal vannstand. Dybden i utfyllingsområdet varierer fra kote -5 til kote -40. Søker planlegger å fylle ut ca m 3 sprengstein/døgn. Prøver av sjøbunnssedimentene i utfyllingsområdet er undersøkt for å klarlegge forurensningsgraden. Prøvetakning av bunnsediment ble gjennomført i oktober Det ble tatt 4-5 grabbskudd fra totalt 12 prøvetakingsområder. Metodikken for sedimentprøvetakingen følger Miljødirektoratets veileder TA-1979/2007 Veileder for håndtering av forurensede sedimenter (nå erstattet av TA-2960/2012 Håndtering av sedimenter ). En blandprøve fra hvert prøvetakingsområde ble analysert for tungmetaller, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB), og tinnorganiske forbindelser (bl.a. TBT). I tillegg ble det målt totalt organisk karbon (TOC) og finstoffinnhold. Massene på sjøbunnen beskrives som sand og grusholdig sand. Resultatet av analysene ble klassifisert etter Miljødirektoratet sin veileder TA-2229/2007, Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Konsentrasjonen av alle analyserte forbindelser i samtlige sedimentprøver tilsvarer tilstandsklasse 1 ( bakgrunnsnivå ) eller tilstandsklasse II ( god ). Søker har ikke planlagt avbøtende tiltak for å hindre partikkelspredning under arbeidene. Det skal gjennomføres tiltak for å forhindre spredning av plastfibre fra massene under utlegging. Prosjektet Ryfast skal være ferdig i Utfyllingsarbeidene ved Solbakk er planlagt gjennomført i perioden august 2013 desember 2017, men det kan også forekomme noe utfylling i 2018 og Utfyllingen skal foregå fra land og fra lekter. Tiltaket er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området. Høringsuttalelser I henhold til 36-6 i forskrift om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften), ble søknaden lagt ut til offentlig ettersyn i februar/mars Fylkesmannen har mottatt to høringsuttalelser til søknaden: Fiskarlaget Vest Fiskarlaget Vest påpeker i brev av at det er uheldig at Statens vegvesen ikke planlegger avbøtende tiltak for å hindre partikkelspredning. Dette spesielt fordi det ved Solbakk er en kjent hummerlokalitet. Fiskarlaget Vest har rådført seg med Havforskningsinstituttet i saken, og fått opplyst at det å tømme området for hummer og sette den ut på en lokalitet som er uberørt av anleggsarbeidene trolig ikke vil være vellykket. I tillegg er dette praktisk vanskelig å gjennomføre. Fiskarlaget Vest mener at det som avbøtende tiltak må fanges inn en god del hummer fra Solbakk for klekking av yngel, slik at de kan settes ut når prosjektet er over. Dette mener Fiskarlaget Vest vil bedre utsiktene for en raskere reetablering av hummerbestanden i området. Side 2 av 7

3 Videre forutsetter Fiskerlaget Vest at ikke trålfeltet og området for passive redskap nord for omsøkt utfylling blir skadelidende som følge av prosjektet. Fiskarlaget vest mener at Statens vegvesen må gjøre det de kan, uten for store kostnader, for å ivareta naturmangfoldet og fiskeressursene i området. Utover dette har Fiskarlaget Vest ingen kommentarer til søknaden. Strand kommune I brev av opplyser Strand kommune at kommunen ikke har noen vesentlige merknader til søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø på Solbakk. Søkers merknader til mottatte uttalelser I samsvar med bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 36 - Behandling av tillatelser etter forurensningsloven , er søkeren Statens vegvesen Region vest blitt forelagt de mottatte uttalelsene og gitt anledning til å kommentere disse. Statens vegvesen opplyser i e-post av at en ikke har kommentarer til merknadene fra Fiskarlaget Vest eller Strand kommune. Fylkesmannens kommentarer til mottatte uttalelser Fylkesmannen har ingen spesielle merknader til uttalelsene fra Fiskarlaget Vest og viser til vurdering og fastsatte vilkår i tillatelsen som gjelder tiltak for å sikre at arbeidene utføres med minst mulig skade på det marine miljø. Fylkesmannens vurdering Kunnskapsgrunnlaget En sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven 17, naturmangfoldloven 8 og forurensingsforskriften I følge Miljødirektoratets database Naturbase er det ingen registrerte vernede, truede eller sårbare økosystemer eller naturtyper i nærheten av det omsøkte utfyllingsområdet. Det er heller ikke gjort biologisk mangfold-undersøkelser i området. Lokale fiskere har opplyst Statens vegvesen om at utfyllingsområdet er en viktig hummerlokalitet. Utfyllingen vil føre til vesentlige og varige habitatendringer, og stor grad av forstyrrelse mens arbeidene pågår. Hummer kan reetablere seg på lokaliteten etter at arbeidene opphører dersom utfyllingen får en utforming som er egnet som hummerhabitat. I utfyllingsområdet ved Solbakk er det i dag en langsgående steinfylling som antas å kunne fungere godt som habitat og skjulested for hummer. Samlet vil omsøkt utfylling, og utfyllingen gjennomført i entreprise E01 dekke ca. halvparten av denne eksisterende steinfyllingen. Det er mulig at hummer kan bli værende på den delen av steinfyllingen som ikke påvirkes av arbeidene. Statens vegvesen opplyser at fisken i det nærliggende oppdrettsanlegget til Bremnes Seashore AS (på lokaliteten Solbakk), skal være utslaktet innen 31. juli Bremnes Seashore AS har søkt om å flytte produksjonen til ny, midlertidig lokalitet ved Hidlekjerringa i Strand kommune. Analyser av sjøbunnssedimentene i utfyllingsområdet viser at sedimentet i liten grad er forurenset med tungmetaller eller organiske miljøgifter. Resipienten kan potensielt forurenses av de pågående anleggsarbeidene. Side 3 av 7

4 Føre-var-prinsippet må legges til grunn i denne saken fordi det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for det marine miljøet ved Solbakk (jf., naturmangfoldloven 9). Samlet belastning Ut i fra kunnskapsgrunnlaget i saken er det en risiko for skade på naturmangfoldet ved utføring av arbeider i sjø ved Solbakk, jf. naturmangfoldloven 10. I utfyllingsområdet er det en hummerlokalitet som direkte berøres av fyllingen. Unnvikelsesadferden til hummer er ikke undersøkt i forhold til sprengning og utfyllingsarbeid, men det er antatt at gravide hunner i mindre grad svømmer unna og derfor påvirkes i større grad. Hummeren gyter om sommeren, og partikkelspredning i denne perioden vil være negativt. Området vil som følge av arbeidene være uegnet som hummerhabitat i mange år, men det er en sjanse for reetablering på lang sikt. Utfyllingsarbeider i sjø kan også påvirke fiskebestanden negativt ved at bunnsediment, og derfor næringsområder, tildekkes. Videre er partikler fra sprenging skarpere enn naturlige partikler, og det er derfor antatt at sprengsteinspartikler har et større skadepotensial på hud- og gjellesystem til fisk. Partikkelspredningen vil kunne føre til forringet vannkvalitet mens utfyllingsarbeidene pågår. Utfylling av sprengstein i sjø vil medføre spredning av partikler og nitrogenforbindelser (sprengstoffrester fra massene). I følge Norconsult AS vil nitrogenforbindelsene bestå av omtrent 50 % ammoniumforbindelser og 50 % nitratforbindelser. Ammoniakk er akutt giftig i lave konsentrasjoner for fisk. Nitratforbindelser kan føre til overgjødsling av vannmassene. Norconsult AS forventer at sjøens naturlige bufferegenskap, samt ferskvannstilførselen i området, vil bidra til at konsentrasjonen av nitrogenforbindelser raskt vil fortynnes/finnes som ammonium og ikke ammoniakk, og at spredning av nitrogenforbindelser derfor kun vil ha en lokal effekt. Undersøkelse av sjøbunnssedimentene i området viser at sedimentene ikke er forurenset. Det vil likevel være viktig å hindre partikkelspredning, både med tanke på å unngå nedslamming av eventuelle naturverdier, og for å skjerme fisk fra skarpe sprengsteinspartikler. Som det fremgår av vilkårene i tillatelsen krever Fylkesmannen derfor at det blir gjennomført tiltak for å sikre at arbeidene utføres med minst mulig skade på det marine miljø. Metode Tiltakshaver må dekke kostnadene ved å begrense eventuell skade på naturmiljø som følge av tiltaket, jf. naturmangfoldloven 11. Søker har vurdert det slik at avbøtende tiltak for å hindre partikkelspredning ikke er hensiktsmessig. Strøm- og dybdeforholdene i utfyllingsområdet tilsier at en fysisk barriere som siltgardin, ikke vil kunne fungere optimalt. Videre er utformingen på fyllingen slik at det ikke vil være mulig å ringe inn fyllingsområdet med en steinsjeté. Siltgardin ble benyttet under utfyllingen i entreprise E01, men da bare i de øverste 5 metrene for å begrense partikkelspredningen mot oppdrettsanlegget ved Solbakk. Denne bruken av siltgardin vil ikke kunne minske nedslamming av sjøbunnen rundt utfyllingsområdet. Fylkesmannen er derfor enig i at det er vanskelig å hindre partikkelspredning under arbeidene ved bruk av fysisk barriere. Under utfylling E01 ble det benyttet turbiditetsmålinger for å overvåke vannkvaliteten i utfyllingsområdet. Også dette var et tiltak som var knyttet til det nærliggende oppdrettsanlegget. Oppdrettsanlegget ved Solbakk skal være tømt for fisk innen utgangen av juli Hensynet til oppdrettsanlegget i forhold til partikkelspredning vil derfor være mindre vesentlig i de videre Side 4 av 7

5 utfyllingsarbeidene. Statens vegvesen har en generell plikt til å unngå forurensning, jf. forurensningsloven 7, og må derfor kontinuerlig føre tilsyn med at det ikke forekommer uventet og/eller unormal forurensning som følge av arbeidene. Fylkesmannen vil stille som vilkår at utforming og struktur til ferdig utfylling gjør den egnet som habitat for hummer. Fylkesmannen vil også stille krav til at støy fra utfyllingsarbeidene og/eller anleggstrafikk ikke skal overskride grenseverdiene i Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Vannforskriften Vannforskriftens 4 om miljømål setter krav om at tilstanden i vannet skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomsten skal ha minst god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand jf. forskriftens klassifisering av vannforekomster. I henhold til vannforskriftens inndeling ligger omsøkt tiltaksområde i vannforekomst Hidlefjorden, som tilhører vanntypen beskyttet kyst/fjord. Vannforekomsten er foreløpig klassifisert til god økologisk tilstand. Søknaden omfatter arbeider i sjø som ved utføring vil føre til oppvirvling av sediment. Gjennomført undersøkelse av bunnsedimentene viser god miljøtilstand, men partikkelspredningen kan føre til nedslamming av naturverdier i sjøen, noe som kan påvirke tilstanden i vannforekomsten i negativ retning. Tiltaket er tidsbegrenset, og vil således kun føre til en forringelse av vannforekomsten mens arbeidene pågår. Med hensyn til samfunnsnytte, planlagt utførelse og arbeidenes varighet, mener vi det omsøkte tiltaket utført i henhold til fastsatte vilkår, utgjør en liten risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsen som helhet jf. miljømålet i vannforskriftens 4. Risikoklasse Fylkesmannen skal som en del av behandlingen av omsøkt tiltak ved Solbakk plassere anleggsarbeidene i risikoklasse. Risikoklassifiseringen er et uttrykk for forurensningspotensialet som foreligger, og er gradert fra 1 til 4, der 1 er høyeste risiko. På bakgrunn av vanntype, resipientforholdene ved Solbakk, samt de opplysningene som er gitt i søknaden, vil anlegget bli plassert i risikoklasse 4. Plassering i risikoklasse gir føringer for rutinemessig, formell kontakt mellom Statens vegvesen og Fylkesmannen. Konklusjon og begrunnelse Vurdering av tiltaket etter naturmangfoldloven 8-12, jf. 7, tilsier at naturen i området kan bli påvirket. Tiltaket er likevel avgrenset, og det er i samsvar med reguleringsplanen for området. Bygging av Solbakktunnelen er et samfunnsnyttig formål, og berørte områder er tidligere påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Fylkesmannen finner derfor å kunne gi tillatelse til utfyllingsarbeidene ved Solbakk på visse vilkår. Tillatelsen er begrunnet i at tiltaket ikke vil føre til uakseptable miljøvirkninger, samt at det er liten risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten, forutsatt at tiltaket utføres i henhold til fastsatte vilkår. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden av , og opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vedtak Med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og om avfall (forrensningsloven) 11, jf. 16, og i henhold til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 22-6, gir Fylkesmannen i Rogaland på visse vilkår Statens vegvesen Region vest, tillatelse til utfylling i sjø Side 5 av 7

6 ved Solbakk i Strand kommune. Tillatelsen omfatter utfylling av ca m 3 sprengstein Omsøkt tiltak vil berøre et sjøbunnsareal på ca m 2. Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkår, er det lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 er lagt til grunn som retningslinjer for beslutningen. Søknaden er også vurdert etter bestemmelsene i vannforskriften. Det stilles nedenfor vilkår om tiltak for å begrense eventuell forurensning, og for å motvirke skader på det marine miljø. Vilkår Med hjemmel i forurensningsloven 16 blir det stilt følgende vilkår for tillatelsen. Vilkårene er nummerert for å lette den planlagte rapporteringen, særlig med tanke på avvik. 1. Statens vegvesen er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt og plikter å orientere dem som skal gjennomføre arbeidene i sjø om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre Statens vegvesen sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelse. 2. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av , plikter Statens vegvesen å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes slik at arbeidet kan revideres. Fylkesmannen skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter mm., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene. 3. I forbindelse med arbeidene i sjø skal det iverksettes tiltak som sikrer at arbeidene utføres med minst mulig skade på det marine miljø: 3.1. Masser som skal brukes til utfylling i sjø skal være rene sprengsteinsmasser Utfyllingen skal utformes i henhold til fyllingsplan og fyllingsprofil utarbeidet av Norconsult AS for Statens vegvesen (tegningene 02-V og 02-V i vedlegg 3 til søknaden av ) Det skal iverksettes tiltak for effektiv oppsamling av armeringsfiber i sjø Ferdig fyllskråning skal sikres mot utrasing. Statens vegvesen må innhente sakkyndig marinteknisk vurdering av behov for plastring av avsluttet fylling, jf. også vilkår Utfyllingens endelige struktur og utforming må gjøre den egnet som hummerhabitat, jf. rapport Miljøundersøkelse av sediment og vurdering av biologiske verdier i forbindelse med utfylling, Solbakk (Norconsult AS, ). For å sikre at utformingen best tilpasses hummerens preferanser, må Statens vegvesen innhente en sakkyndig marinbiologisk vurdering. 4. Støy fra utfyllingsarbeidene og/eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442/2012). 5. Før anleggsarbeidene starter skal Statens vegvesen ha etablert en beredskapsplan som skal gjennomføres straks ved hendelser som medfører akutt forurensning. Side 6 av 7

7 6. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø er Statens vegvesen ansvarlig for at Fylkesmannen varsles umiddelbart. 7. Når arbeidene er ferdig skal Statens vegvesen utarbeide en rapport der samtlige resultater fra arbeidene presenteres, og hvor en dokumenterer at vilkårene i denne tillatelsen er oppfylt. Eventuelle avvik skal begrunnes og dokumenteres. Rapporten sendes Fylkesmannen innen 8 uker etter avsluttet arbeid. 8. Tillatelsen gjelder fra dags dato og inntil utfyllingsarbeidene er endelig avsluttet. Vi vil understreke at all forurensning fra arbeidene ved Solbakk isolert sett er uønsket. Brudd på vilkår i en tillatelse medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf. 78. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper som følger av virksomheten, jf. 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven 73. Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar fra plikter i henhold til annen lovgivning. Gebyr Statens vegvesen skal betale gebyr på kr ,- for Fylkesmannens behandling av søknaden, jf. forurensningsforskriften Gebyret innkreves av Miljødirektoratet. Klageadgang Tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, begrunnet klage stiles til Miljødirektoratet, og sendes Fylkesmannen i Rogaland. Med hilsen Einar Haualand fung. seksjonsleder Cathrine Stabel Eltervåg overingeniør Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. Saksbehandler: Cathrine Stabel Henriksen Saksbehandler telefon: E-post: Kopi til: Kystverket Vest Postboks ÅLESUND Fiskarlaget Vest Slottsgaten BERGEN Fiskeridirektoratet Region Sør Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Strand kommune Postboks JØRPELAND Bremnes Seashore AS 5430 BREMNES Side 7 av 7

8 Deres ref.: Vår dato: Vår ref.: 2012/11816 Arkivnr.: Statens vegvesen, Region Vest Askedalen LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: F: E: Endring av tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Solbakk, Strand kommune - Rv 13 Ryfast - Entreprise E02 Solbakk Med hjemmel i forurensningsloven 18 endrer Fylkesmannen med dette Statens vegvesen Region Vest (SVV) sin tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Solbakk i Strand kommune. Endringen gjelder bruken av sprengsteinsmasser som inneholder plastfiber til utfylling i sjø. Endring gjelder fra 17.mai Vedtaket om endring av tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. Det fastsettes også saksbehandlingsgebyr for endringen. Vi viser til vårt varsel av , om endring av tillatelse til utfylling i sjø av Det vises forøvrig til andre dokumenter tilknyttet problematikken med bruk av masser fra Ryfastprosjektet til utfylling, samt Ecofact AS sin foreløpige rapport «Ryfast utslipp Kartlegging av omfang i Ryfylkebassenget» av Sakens bakgrunn Tilsyn og oppfølging Ved vår kontroll av anleggsarbeidene på Buøy og Hundvåg i Stavanger kommune, ble det fastsatt avvik i forbindelse med oppsamling av plastfiber og skyteledninger ved utfylling av sprengsteinsmasser i sjø (ut fra tillatelse av ). Under kontrollen ble det registrert at innringende lensesystem i utfyllingsområdet vest for Tømmerodden ikke var helt lukket. For å lette tilkomst for slepebåt og lekter til utfyllingsområdet var det permanent åpning i lensesystemet. Den permanente åpningen i lensesystemet som ble registrert ved kontrollen, og perioden på over tre måneder i 2014 med manuell oppsamling av avfall, var ikke forenlig med kravet om tiltak for effektiv oppsamling av armeringsfiber m.v. Vi fastsatte avvik i kontrollrapport nr. « FMRO», og dere hadde frist til for tilbakemelding om lukking av avviket. Avviket kunne blitt lukket ved innsending av tilfredsstillende prosedyre som beskriver gjennomføring av tiltak for effektiv oppsamling av armeringsfiber, skyteledninger m.v. Tilbakemelding mottatt var ikke tilfredsstillende, og avviket fastsatt etter kontrollen kunne ikke lukkes.

9 Fylkesmannen påla derfor SVV, i vedtak av , umiddelbar stans av utfylling av sprengsteinsmasser i sjø ved Buøy, inntil system for effektiv oppsamling av armeringsfiber, skyteledninger m.v- var etablert. Dere søkte om at pålegget om stans i utfylling ble opphevet. AF Gruppen hadde revidert prosedyrer for tiltak mot spredning av plastavfall, i tillegg var det montert ny barriere med egen løsning for åpning og stengning i forbindelse med lektertransport. SVV la i søknaden vekt på at prosjektet fortløpende skulle påse at ny barriere fungerte i tråd med kravet om effektiv oppsamling av armeringsfiber, skyteledninger m.v. innenfor barrieren. Ut fra dette opphevet vi pålegget om umiddelbar stans av utfylling av sprengsteinsmasser i sjø. Avvik 1 i kontrollrapport « FMRO» ble lukket i brev av Med bakgrunn i ovenfor nevnte tilsyn og oppfølging ved utfyllingsarbeidene ved Buøy, ble vi oppmerksom på at samme problemstilling var tilknyttet SVV s tillatelse til utfylling i sjø ved Solbakk i Strand kommune. Utfylling ved Solbakk foregår fra land, og det er montert lense rundt utfyllingsområdet. Tillatelsen av sier: «Det skal iverksettes tiltak for effektiv oppsamling av armeringsfiber i sjø». Vi har mottatt henvendelse av , fra Naturvernforbundet i Strand, hvor det fremgår at strender i Strand kommune som har vært ryddet, nå er forsøplet på nytt av plastfiber og skyteledninger fra Ryfast-prosjektet. SVV s kommentarer til dette på telefon og , var at de skulle ha et møte med ansvarlig entreprenør for utfylling ved Solbakk , ettersom SVV mistenkte at ansvarlig entreprenør ikke hadde overholdt rutiner etter påsken Vi vil gjøre dere oppmerksom på at tillatelsen til utfylling i sjø ved Buøy i Stavanger kommune også vil bli endret. Kartlegging av plastspredning i Ryfylkebassenget I tilknytning til avvik 1 i kontrollrapporten « FMRO» etter kontroll , ba vi om redegjørelse for gjennomført opprydding i utfyllingsområdet og andre berørte områder. Redegjørelse mottatt , var ikke tilfredsstillende. SVV ble derfor bedt om å sende inn rapport som viste oppryddingsområdene og dokumenterte mengde innsamlet avfall. Mottatt rapport «Innsamlingsrapport Ryfast. Fiberutslipp Ryfast» (utkast, ) beskriver opprydding gjennomført på Hundvåg, deler av Byfjordens vestside, østsiden av Randaberg, Brimse og strekningen Tau - Jørpeland. Tallfestet oppsamlet søppelmengde var i rapporten oppgitt til 165 sekker. Rapporten viste tydelig behov for tiltak ved utslippspunkt for å redusere samlede utslipp fra prosjektet. Videre ba vi i brev av , om å få kartlagt forekomst av plastfiber og skyteledninger over et større område i Ryfylkebassenget. Vi kom med forslag til at det i forhold til utfyllingsstedene Buøy og Solbakk, burde gjennomføres undersøkelse ved Kvitsøy, Bru, Sokn, Åmøy, Sør-Hidle, Høgsfjorden, Rennesøy, Talgje, Finnøy, Fogn, Fisterøyane, Sjernarøy, Randøy, Ombo og strekningen Stong Nedstrand i Tysvær kommune. Kartleggingen skulle gjennomføres av sakkyndig instans og frist ble satt til for å få tilsendt forslag til gjennomføring av kartleggingen. Vi vurderte da at det ikke var nødvendig å benytte hjemmelen i forurensningsloven 51 til å pålegge undersøkelser på grunnlag av godkjent kartleggingsplan. Fylkesmannen mottok ikke forslag til kartleggingsplan innen fristen, men fikk opplyst at SVV allerede hadde startet kartleggingen. Med hensyn til forurensningsproblematikken, samt usikkerheten knyttet til omfanget av plastspredningen, vurderte Fylkesmannen at det var mest hensiktsmessig at SVV gjennomførte kartleggingen umiddelbart uten videre forslag/utredning til kartleggingsplan. Side 2 av 6

10 Rapport fra kartleggingen Vi har mottatt Ecofact AS sin foreløpige rapport «Ryfast utslipp Kartlegging av omfang i Ryfylkebassenget» av Rapporten konkluderer med at plast fra Ryfast-prosjektet er spredt langs strandlinjen i hele Ryfylkebassenget. Det ble, med noen unntak, registrert plastfiber og/eller skyteledninger på samtlige undersøkte lokaliteter. Mengdefordelingene er i midlertidig svært variable. Videre heter det i rapporten (sitat) «I teorien og ut fra erfaring i felt, må det konkluderes med at det potensielt vil kunne finnes Ryfast plast i hver eneste vik i Ryfylkebassenget. Dette såfremt at topografien ikke er for bratt og de stedegne geologiske forholdene for glatt (les; svaberg)». Det går også frem at befaringer enkelte områder viser at det stadig kommer nye tilsig med fiber fra utfyllingsområdet. Ecofact AS påpeker at viktigheten nå er å få gjennomført en så effektiv opprydning som mulig, basert på omfangsvurdering og kartleggingsarbeid. Tallfesting av eksakt mengde plastfiber og skyteledninger som finnes i Ryfylkebassenget anses som et vanskelig oppnåelig mål. Et eventuelt pålegg om opprydning vil gis i eget brev, og det kan ikke utelukkes at vi kommer til å pålegge å tallfeste oppryddingen. SVV s kommentarer til varselet av I følge 36-4 i forurensningsforskriften har parter i en sak rett til å uttale seg om innholdet i et varsel før vedtak fattes, jf. forvaltningsloven 16. Fylkesmannen mottok SVV s kommentarer til varselet Sammen med Vegdirektoratet har SVV gjennomgått alternative løsninger. Per dags dato har de ikke klart å finne en fibertype i plast med så høy egenvekt at den vil synke av seg selv, og samtidig tilfredsstillende egenskaper som er påkrevd mht. energiabsorpsjon. Videre går det frem at Vegdirektoratet har en løsning inne til godkjenning som omfatter at SVV skal gå over til å bruke stålfiber til de har en fiber som ivaretar miljøkrav, samt levetid for tunnelen. For å øke bestandigheten til stålfiberen, planlegges det å sprøyte et ekstra lag med fiberfri betong ytterst. Videre ønsker SVV om fortsatt å få lov til å fylle ut med stein som inneholder skyteledninger av plast. Det vurderes ikke som realistisk å få fjernet alle skyteledninger fra utfyllingsmassene, men det påpekes at disse er betydelig enklere å samle opp enn plastfiber. Det skal fortsatt brukes lense rundt utfyllingsområdene for å samle opp skyteledninger, og SVV vurderer dette som en enklere utfordring å håndtere. Fylkesmannens vurdering av situasjonen nå Med bakgrunn i Ecofact AS sin rapport av , samt etter flere henvendelser angående plastspredning i Strand kommune, er vår vurdering at nåværende metode for oppsamling av plastfiber og skyteledninger ikke er en effektiv metode, og at skaden/ulempen ved forurensningen er vesentlig større/annerledes enn forventet da tillatelsen ble gitt. Ut fra dette endrer vi tillatelsen til utfylling av Av hensyn til naturmiljøet og behov for rask løsning på et akutt problem, har endringen av tillatelsen ikke vært lagt ut til offentlig ettersyn, jf. forurensningsforskriften 36-7 andre ledd, bokstav a. I SVV s kommentarer til varselet om endring av tillatelsen går det frem at det er ønskelig å fylle ut med sprengstein som inneholder skyteledninger av plast, ettersom det ikke vurderes som realistisk å Side 3 av 6

11 få fjernet alle skyteledninger fra utfyllingsmassene. Det påpekes at dette er betydelig enklere å samle opp enn plastfiber. Etter vår vurdering er det enklere å samle opp skyteledninger, samt å tallfeste bruken av skyteledninger i anleggsarbeidene, sammenlignet med hvor mye som blir samlet opp. Dersom det viser seg at SVV ikke klarer å samle opp skyteledninger effektivt, vil vi vurdere å varsle pålegg om at sprengsteinsmassene som brukes til utfylling i sjø ikke skal inneholde skyteledninger. Risikoklasse Fylkesmannen skal som en del av behandlingen av omsøkt tiltak ved Solbakk plassere anleggsarbeidene i risikoklasse. Risikoklassifiseringen er et uttrykk for forurensningspotensialet som foreligger, og er gradert fra 1 til 4, der 1 er høyeste risiko. På bakgrunn av vanntype, resipientforholdene ved Solbakk, de opplysninger som er gitt i søknad, samt opplysninger fremkommet i ettertid siden tillatelsen ble gitt, vil anlegget bli plassert i risikoklasse 3. Plassering i risikoklasse gir føringer for rutinemessig, formell kontakt mellom SVV og Fylkesmannen. Konklusjon og begrunnelse Fylkesmannen endrer tillatelsen til arbeider i sjø av , ved at sprengsteinsmasser som brukes til utfylling i sjø ikke skal inneholde plastfiber. Endringen innebærer at det ikke er tillatt å bruke sprengsteinsmasser som inneholder plastfiber, til utfylling i sjø. I tillegg skal SVV tallfeste hvor mye skyteledninger de klarer å samle opp innenfor lensesystem, sett i forhold til hvor mye de bruker. Endringen er begrunnet i at nåværende metode for oppsamling av plastfiber og skyteledninger ikke er en effektiv metode, og at skaden/ulempen ved forurensningen er vesentlig større/annerledes enn forventet da tillatelsen ble gitt. Vedtak Med hjemmel i forurensningsloven 18, første ledd, punkt 1, endrer Fylkesmannen vilkår 3.3 i tillatelsen av , til Statens vegvesen Region Vest til utfylling i sjø ved Solbakk i Strand kommune. Øvrige vilkår i tillatelsen endres ikke. Endret vilkår 3.3 Med hjemmel i forurensningsloven 16 blir det stilt følgende krav i endret vilkår 3.3 i tillatelsen av : 3.3. Masser som brukes til utfylling i sjø skal ikke inneholde armeringsfiber av plast. Skyteledninger skal samles opp effektivt før utfylling i sjø, samt innenfor lense. Det skal tallfestes hvor mye skyteledninger som brukes, og hvor mye som blir samlet opp før utfylling i sjø, og innenfor lensesystemet. Endringen gjelder fra 17.mai.2015 Side 4 av 6

12 Etterhåndskunngjøring Dette brevet og saksdokumentene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på nettsiden til Fylkesmannen i Rogaland under emnet «Miljø og klima». Klageadgang Tillatelsen, kan påklages Miljødirektoratet innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell begrunnet klage stiles til Miljødirektoratet og sendes Fylkesmannen i Rogaland. Vedtak om fastsettelse av saksbehandlingsgebyr Vi viser til vårt varsel om gebyr av Fylkesmannen har ikke mottatt merknader til varselet. Arbeidet med tillatelsen er vurdert til å tilsvare gebyrsats 3, jf. forurensningsforskriften 39-5 (Gebyr for endring av tillatelser). SVV skal derfor betale et gebyr på kr 5 600,- for Fylkesmannens arbeid med endring av tillatelsen. Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsforskriften 39. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret skal betales senest 30 dager etter fakturadato. Vedtaket om gebyrsats kan i medhold av forurensningsforskriften 41-5 påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og sendes Fylkesmannen i Rogaland. Klagen vil ikke få oppsettende virkning og det fastsatte gebyret må derfor betales inn slik det fremgår av dette brevet. Dersom Miljødirektoratet gir klager medhold, vil det overskytende beløpet bli refundert. Fakturaadresse Vi har fått oppgitt følgende fakturaadresse: Statens vegvesen, Region Vest Askedalen LEIKANGER Vi ber om at dere tar kontakt med oss hvis dere ønsker at fakturaen skal sendes en annen adresse. Med hilsen Marit Sundsvik Bendixen ass. fylkesmiljøvernsjef Marte Kjelby rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Side 5 av 6

13 Saksbehandler: Marte Kjelby Saksbehandler telefon: E-post: Kopi til: Fiskeridirektoratet region Sør Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Kystverket Vest Postboks ÅLESUND Fiskarlaget Vest Slottsgaten BERGEN Strand kommune Postboks JØRPELAND Norges Miljøvernforbund Postboks BERGEN Naturvernforbundet i Rogaland Postboks STAVANGER Miljødirektoratet Postboks 130 Sluppen 7485 TRONDHEIM Rogaland fylkeskommune Postboks STAVANGER Side 6 av 6

Pålegg om opprydning av plastfiber og skyteledninger i Ryfylkebassenget, Rogaland

Pålegg om opprydning av plastfiber og skyteledninger i Ryfylkebassenget, Rogaland Deres ref.: Vår dato: 19.05.2015 Vår ref.: 2015/5856 Arkivnr.: 472 Statens vegvesen, Region Vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Buøy, Stavanger kommune - Rv 13 - Ryfast

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Buøy, Stavanger kommune - Rv 13 - Ryfast Deres ref.: Vår dato: 08.05.2015 Vår ref.: 2013/6268 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen, Region Vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Bøneset Eiendom AS - Tillatelse til utfylling i sjø på 146/17, Bøneset, Karmøy kommune

Bøneset Eiendom AS - Tillatelse til utfylling i sjø på 146/17, Bøneset, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 15.09.2014 Vår ref.: 2014/8333 Arkivnr.: 461.5 Bøneset Eiendom AS Bønesvegen 70 4260 TORVASTAD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Aibel AS, Risøy, Haugesund kommune - Tillatelse til arbeider i sjø - Etterhåndskunngjøring

Aibel AS, Risøy, Haugesund kommune - Tillatelse til arbeider i sjø - Etterhåndskunngjøring FYLKESMANNEN I ROGALAND Aibel AS, Risøy, Haugesund kommune - Tillatelse til arbeider i sjø - Etterhåndskunngjøring Fylkesmannen har gitt tillatelse til Aibel AS til arbeider i sjø ved riggkaien på sørsiden

Detaljer

Egersund Havn - Endring av tillatelse til utdyping og utfylling i sjø i Holeviga ved Kaupanes i Eigersund kommune

Egersund Havn - Endring av tillatelse til utdyping og utfylling i sjø i Holeviga ved Kaupanes i Eigersund kommune Deres ref.: Vår dato: 26.04.2016 Vår ref.: 2015/12261 Arkivnr.: 461.5 Eigersund Næring og Havn KF Postboks 117 4379 EIGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø på eiendommen 86/238 og 234 ved Husøy, Karmøy kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø på eiendommen 86/238 og 234 ved Husøy, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 31.08.2015 Vår ref.: 2015/4008 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune Deres ref.: Vår dato: 12.09.2014 Svein Gunnar Vallestad Vår ref.: 2012/11597 Arkivnr.: 461.5 Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.10.2014 Vår ref.: 2014/10239 Arkivnr.: 461.5 Nedre Vågen 9 AS Forusbeen 78 4033 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad fra Statens vegvesen Region vest om tillatelse etter forurensningsloven 11 jf. 16.

Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad fra Statens vegvesen Region vest om tillatelse etter forurensningsloven 11 jf. 16. Strand kommune Søknad fra Statens vegvesen om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø langs rv. 13 ved Solbakk Utlegging til offentlig ettersyn Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø Deres ref.: Vår dato: 01.03.2016 Vår ref.: 2016/2288 Arkivnr.: 461.5 Aibel AS Postboks 2118 5504 Haugesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Magnar Sandanger - Tillatelse til mudring på 32/2, Sæbøvåg, Fogn, Finnøy kommune

Magnar Sandanger - Tillatelse til mudring på 32/2, Sæbøvåg, Fogn, Finnøy kommune Deres ref.: Vår dato: 02.04.2013 Vår ref.: 2013/2666 Arkivnr.:461.5 Magnar Sandanger Sæbøveien 1 4164 FOGN Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra dette brevet er mottatt.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra dette brevet er mottatt. Deres ref.: Mette Alsvik Vår dato: 08.08.2016 Vår ref.: 2016/7395 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Statens vegvesen Region vest - Tillatelse til utfylling i sjø ved Solbakk, Strand kommune - Rv 13 Ryfast - Entreprise E02 Solbakk

Statens vegvesen Region vest - Tillatelse til utfylling i sjø ved Solbakk, Strand kommune - Rv 13 Ryfast - Entreprise E02 Solbakk Deres ref.: 2012/140472-001 Vår dato: 20.08.2013 Vår ref.: 2012/11816 Arkivnr.:461.5 Statens Vegvesen, Region Vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr. 4, bnr. 142, Melingssiden, Tananger, Sola kommune.

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr. 4, bnr. 142, Melingssiden, Tananger, Sola kommune. Deres ref.: Vår dato: 22.06.2016 Vår ref.: 2016/7704 Arkivnr.: 461.5 Stavangerregionen Havnedrift AS Strandkaien 46 4005 STAVANGER Att. Odd Bjørn Bekkeheien Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Statens vegvesen Region vest Askedalen LEIKANGER

Statens vegvesen Region vest Askedalen LEIKANGER Deres ref.: Vår dato: 04.02.2015 Dag Daland Vår ref.: 2013/8935 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 03.11.2011 2011/1770-8 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika,

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 03.07.2012 2012/2147-16 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Skipsindustri AS Postboks 700 9487 HARSTAD Tillatelse til etablering

Detaljer

Thorstein Lund - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø på 6/848, Hundvåg, Stavanger kommune

Thorstein Lund - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø på 6/848, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 26.03.2014 Vår ref.: 2013/12488 Arkivnr.: 461.5 Thorstein Lund Postboks 153 4086 HUNDVÅG Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune Deres ref.: Vår dato: 13.05.2016 Vår ref.: 2016/3337 Arkivnr.: 461.5 Strand videregående skole avd. Strand Ryfylkevegen 1914 4120 TAU Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Deres ref.: Vår dato: 16.01.2014 Vår ref.: 2013/7389 Arkivnr.: 461.5

Deres ref.: Vår dato: 16.01.2014 Vår ref.: 2013/7389 Arkivnr.: 461.5 Deres ref.: Vår dato: 16.01.2014 Vår ref.: 2013/7389 Arkivnr.: 461.5 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Kjersti Aarak Tromøy Kirkevei 199 4818 Færvik Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4517 / FMAALRA 25.02.2015 TILLATELSE TIL MUDRING

Detaljer

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.10.2014 Vår ref.: 2014/10239 Arkivnr.: 461.5 Nedre Vågen 9 AS Forusbeen 78 4033 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Block Berge Bygg AS - Tillatelse til utfylling i sjø på gnr. 59 bnr. 1804, Kalhammaren, Stavanger kommune

Block Berge Bygg AS - Tillatelse til utfylling i sjø på gnr. 59 bnr. 1804, Kalhammaren, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 08.08.2013 Vår ref.: 2013/420 Arkivnr.:461.5 Block Berge Bygg AS Bedriftsvegen 6 4353 KLEPP STASJON Att. Kristin Bryne-Sandvik Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse til arbeid i sjø på gnr 86 og bnr 23 og 238 på Husøy (Stutøy), Karmøy kommune

Tillatelse til arbeid i sjø på gnr 86 og bnr 23 og 238 på Husøy (Stutøy), Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 26.02.2018 Vår ref.: 2018/1797 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Interkommunale Havnevesen Garpeskjærsveien 5 5527 Haugesund Att. Per Ørpetveit Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet til Verdal kommune

Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet til Verdal kommune Kværner Verdal Hamnevegen 7 7652 VERDAL Vår dato: 30.03.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/1467 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 26.11.2015 2010/2403/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Ålesundregionens havnevesen

Detaljer

Utfylt område er regulert til næringsformål.

Utfylt område er regulert til næringsformål. F Y L K E S M A N N E N I R O G A L A N D Statens vegvesen - Buøy, Stavanger kommune - Søknad om tillatelse til utfylling i sjø av sprengsteinsmasser fra driving av Solbakktunnelen og Hundvågtunnelen (Ryfastforbindelsen)

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Indre Vågen Utbyggingsselskap AS - Tillatelse til arbeider i sjø på 38/23, Indre Vågen, Sandnes kommune

Indre Vågen Utbyggingsselskap AS - Tillatelse til arbeider i sjø på 38/23, Indre Vågen, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 12.05.2014 Vår ref.: 2014/1087 Arkivnr.: 461.5 Indre Vågen Utbyggingsselskap AS Reidar Berges gate 9 4013 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Indre Vågen Utbyggingsselskap AS - Tillatelse til arbeider i sjø på 38/23, Indre Vågen, Sandnes kommune

Indre Vågen Utbyggingsselskap AS - Tillatelse til arbeider i sjø på 38/23, Indre Vågen, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 12.05.2014 Vår ref.: 2014/1087 Arkivnr.: 461.5 Indre Vågen Utbyggingsselskap AS Reidar Berges gate 9 4013 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Endring av tillatelse til arbeid i sjø eiendom 7/38 i Stavanger kommune -

Endring av tillatelse til arbeid i sjø eiendom 7/38 i Stavanger kommune - Deres ref.: Vår dato: 18.06.2018 Vår ref.: 2017/6775 Arkivnr.: 461.5 Jadarholm AS Høylandsgata 4 4011 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Vi viser til søknad av fra Petter J. Rasmussen AS på vegne av Aibel AS, endring av søknaden av , og annen kontakt i saken.

Vi viser til søknad av fra Petter J. Rasmussen AS på vegne av Aibel AS, endring av søknaden av , og annen kontakt i saken. Deres ref.: Vår dato: 11.03.2014 Jens Sørhus Vår ref.: 2014/1060 Arkivnr.: 461.5 Aibel AS Postboks 2118 5504 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Even Blengsli Vår dato: 06.01.2017 Vår ref.: 2014/12434 Arkivnr.: 472 Stavanger kommune Postboks 8001 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Oversending av rapport etter kontroll Utfylling i sjø, Buøy, Stavanger kommune

Oversending av rapport etter kontroll Utfylling i sjø, Buøy, Stavanger kommune Deres ref.: Mette Alsvik Vår dato: 23.11.2015 Vår ref.: 2015/12645 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø erosjonssikring, Jadarholm, Hundvåg, Stavanger kommune

Tillatelse til utfylling i sjø erosjonssikring, Jadarholm, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.08.2017 Att. Johnny Galta Vår ref.: 2017/6775 Arkivnr.: 461.5 Jadarholm AS Høylandsgata 4 4011 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Statens vegvesen - Endring av tillatelse for RV 13 Ryfast, utvidet utfylling Buøy 51/1, 1022 Stavanger

Statens vegvesen - Endring av tillatelse for RV 13 Ryfast, utvidet utfylling Buøy 51/1, 1022 Stavanger Deres ref.: Vår dato: 13.11.2018 Vår ref.: 2017/6710 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen, Region Vest Askedalen 4 6863 Leikanger Att. Mette Alsvik Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Statens vegvesen - Kuneset, Hundvåg, Stavanger kommune - Tillatelse til utfylling i sjø av sprengsteinsmasser fra driving av Solbakktunnelen (Ryfastforbindelsen) - Etterhåndskunngjøring

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune Reinebuen AS v/bjørn Andersen bra63vo@gmail.com Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2014/6605 Deres ref: Vår dato: 4.11.2014 Deres dato: 2.10.2014 Arkivkode:

Detaljer

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø på eiendommen 17/4, Tauvågen, Strand kommune

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø på eiendommen 17/4, Tauvågen, Strand kommune Deres ref.: Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 2016/3337 Arkivnr.: 461.5 Vestlie AS Kvernvegen 62 4120 TAU Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56

Detaljer

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Randaberg kommune Søknad fra Mekjarvik Eiendom AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og pelearbeid i sjø ved Mekjarvik, Randaberg Utlegging til offentlig ettersyn Fylkesmannen i Rogaland

Detaljer

Tillatelse til mudring av 100 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 431/30, 33 og 164 ved Skarpnes i Arendal kommune.

Tillatelse til mudring av 100 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 431/30, 33 og 164 ved Skarpnes i Arendal kommune. Miljøvernavdelingen Egil André Hausland Olsen Skarpnesveien 36 4823 NEDENES Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/3945 / FMAACKI 08.04.2015 Tillatelse til mudring av 100 m 3 muddermasse

Detaljer

Vi viser til søknad av fra Sivilingeniør Petter J. Rasmussen AS på vegne av Aibel AS, og annen kontakt i saken.

Vi viser til søknad av fra Sivilingeniør Petter J. Rasmussen AS på vegne av Aibel AS, og annen kontakt i saken. Deres ref.: Jarle Østenstad Vår dato: 29.11.2011 Vår ref.: 2011/9045 Arkivnr.: 461.5 Aibel AS Postboks 2118 5504 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Oversending av endelig rapport etter uanmeldt kontroll Anleggsarbeider Buøy og Hundvåg, Stavanger kommune

Oversending av endelig rapport etter uanmeldt kontroll Anleggsarbeider Buøy og Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 02.12.2014 2012/133018-015 Vår ref.: 2014/10881 Mette Alsvik Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region Vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til testforsøk av lekter dump i Byfjorden -

Tillatelse etter forurensningsloven til testforsøk av lekter dump i Byfjorden - Deres ref.: Vår dato: 12.09.2018 Vår ref.: 2016/6277 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen, Region Vest Askedalen 4 6863 Leikanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Statnett SF Søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling ved Strandanes i Suldalsvatnet, Suldal kommune Utlegging til offentleg ettersyn

Statnett SF Søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling ved Strandanes i Suldalsvatnet, Suldal kommune Utlegging til offentleg ettersyn Statnett SF Søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling ved Strandanes i Suldalsvatnet, Suldal kommune Utlegging til offentleg ettersyn Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad frå Statnett

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved eiendom 59/1712, Kalhammarvigå i Stavanger kommune - Byfjordparken AS

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved eiendom 59/1712, Kalhammarvigå i Stavanger kommune - Byfjordparken AS Deres ref.: Vår dato: 24.04.2018 Vår ref.: 2018/2910 Arkivnr.: 461.5 Byfjordparken AS Dusavikveien 37A 4007 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendommen 68/14, Eidsbotn, Karmøy kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendommen 68/14, Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Ann Helen Hystad Vår dato: 29.08.2016 Vår ref.: 2016/3575 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse til tiltak i sjø - Kaiutbygging 86/248 Stutøy, Flatskjer, Karmøy

Tillatelse til tiltak i sjø - Kaiutbygging 86/248 Stutøy, Flatskjer, Karmøy Vår dato: Vår ref: 22.01.2019 2019/589 Deres dato: Deres ref: KARMSUND HAVN IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Saksbehandler, innvalgstelefon Linn Berge Vormedal, 51568740 Tillatelse til tiltak i sjø - Kaiutbygging

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Omega AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø på 294/8, 14, 23, 107, Ølensvåg, Vindafjord kommune

Omega AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø på 294/8, 14, 23, 107, Ølensvåg, Vindafjord kommune Deres ref.: Vår dato: 09.05.2014 Vår ref.: 2013/9200 Arkivnr.: 421.3 Omega areal AS Kvassen 5582 ØLENSVÅG Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 04.03.2015 Vår ref.: 2014/12434 Arkivnr.: 472 Stavanger Byggdrift KF Postboks 8001 4068 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS - Tillatelse til arbeider i sjø på gnr. 111, bnr. 253, ved Sandnes gjestehavn, Sandnes kommune

Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS - Tillatelse til arbeider i sjø på gnr. 111, bnr. 253, ved Sandnes gjestehavn, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 12.05.2015 Vår ref.: 2015/1986 Arkivnr.: 461.5 Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS Havnegata 15 4306 SANDNES Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Salhusveien 218 AS - Tillatelse til utfylling på gnr. 36, bnr. 662, Salhusveien 218, Haugesund kommune

Salhusveien 218 AS - Tillatelse til utfylling på gnr. 36, bnr. 662, Salhusveien 218, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 05.07.2012 Vår ref.: 2012/2868 Arkivnr.: 461.5 Kruse Smith Entreprenør AS Longhammarvegen 36 5536 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Hagen Rent Corporation AS tillatelse til arbeid i sjø på eiendommen 41/389 og 41/1110, Stavanger kommune

Hagen Rent Corporation AS tillatelse til arbeid i sjø på eiendommen 41/389 og 41/1110, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 29.09.2017 Vår ref.: 2017/8800 Arkivnr.: 461.5 Hagen Rent Corporation AS Kvernevik Ring 177 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved eiendom 51/480, Bangarvågen i Stavanger kommune - JTR Gruppen AS

Tillatelse til mudring i sjø ved eiendom 51/480, Bangarvågen i Stavanger kommune - JTR Gruppen AS Vår dato: Vår ref: 02.05.2019 2019/4309 Deres dato: Deres ref: JTR GRUPPEN AS Bjorhaugslettå 34 4365 NÆRBØ Kontakt saksbehandler Kirsten Redmond Kristiansen, 51568777 Tillatelse til mudring i sjø ved eiendom

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune Deres ref.: Vår dato: 13.05.2016 Vår ref.: 2016/3337 Arkivnr.: 461.5 Strand videregående skole avd. Strand Ryfylkevegen 1914 4120 TAU Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Arne Helleland Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og peling i sjø på eiendommen 15/1, Tauvågen, Strand kommune

Arne Helleland Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og peling i sjø på eiendommen 15/1, Tauvågen, Strand kommune Vår dato: 11.10.2017 Vår ref.: 2017/10262 Arkivnr.: 461.5 Arne Helleland Ugelivegen 56 4120 Tau Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00

Detaljer

Oversending av endelig rapport etter kontroll Utfylling i sjø, Jåttåvågen, Stavanger kommune

Oversending av endelig rapport etter kontroll Utfylling i sjø, Jåttåvågen, Stavanger kommune Deres ref.: Mette Alsvik Vår dato: 30.10.2015 Vår ref.: 2015/10632 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Armeringsfiber og sprengsteinkabler til besvær - eksempler på lokal marin forsøpling

Armeringsfiber og sprengsteinkabler til besvær - eksempler på lokal marin forsøpling Armeringsfiber og sprengsteinkabler til besvær - eksempler på lokal marin forsøpling Einar Haualand, Fylkesmannen i Rogaland Bjørn W. Østerhus, Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøringen Stavanger 28. oktober

Detaljer

Egersund Seilforening - Tillatelse til utfylling på gnr. 47, bnr. 63, Nysundhalsen,

Egersund Seilforening - Tillatelse til utfylling på gnr. 47, bnr. 63, Nysundhalsen, Deres ref.: Vår dato: 10.07.2012 Vår ref.: 2012/2233 Arkivnr.: Egersund Seilforening Postboks 287 4379 EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Kystverket Vest Revidert tillatelse til mudring i sjø på Husøy og Garpeskjær, Karmøy- og Haugesund kommune

Kystverket Vest Revidert tillatelse til mudring i sjø på Husøy og Garpeskjær, Karmøy- og Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 02.01.2013 Vår ref.: 2012/8939 Arkivnr.:461.5 Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund Att. Thommy Dahl Olsen Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse forurensningsloven utfylling i sjø 36/16 Ormaneset, Rennesøy - Green Mountain AS

Tillatelse forurensningsloven utfylling i sjø 36/16 Ormaneset, Rennesøy - Green Mountain AS Deres ref.: Vår dato: 14.01.2018 Vår ref.: 2018/10105 Arkivnr.: 461.5 GREEN MOUNTAIN AS Postboks 42 4159 RENNESØY Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse forurensningsloven utfylling i sjø 137/4 Liarvågen, Tysvær - PDS Arkitekt AS

Tillatelse forurensningsloven utfylling i sjø 137/4 Liarvågen, Tysvær - PDS Arkitekt AS Deres ref.: Vår dato: 07.09.2018 Vår ref.: 2018/4472 Arkivnr.: 461.5 Jan Oscar Wiklund Liarvågvegen 165 5560 Nedstrand Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn Værnes og dumping i Stjørdalsfjorden

Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn Værnes og dumping i Stjørdalsfjorden Avinor Trondheim lufthavn Værnes 7502 STJØRDAL Vår dato: 06.11.2014 Deres dato: 09.07.2014 Vår ref.: 2014/5496 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn

Detaljer

Sola Blandeverk AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø Risavika sør-øst, Sola kommune

Sola Blandeverk AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø Risavika sør-øst, Sola kommune Deres ref.: Vår dato: 24.04.2018 Vår ref.: 2016/11388 Arkivnr.: 461.5 Sola Blandeverk AS Tornefjellv. 8 4056 TANANGER Att. Anne Lene Ølberg Støver Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse til utfylling ved Helganes, Suldalsvatnet, Suldal kommune

Tillatelse til utfylling ved Helganes, Suldalsvatnet, Suldal kommune Deres ref.: Vår dato: 26.08.2015 Vår ref.: 2015/4577 Arkivnr.: 461.5 Statens Vegvesen, Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Vi viser til søknad datert 27. august 2015 og opplysninger gitt i forbindelse med behandling av søknaden.

Vi viser til søknad datert 27. august 2015 og opplysninger gitt i forbindelse med behandling av søknaden. Sakshandsamar, innvalstelefon Magne Nesse, 5557 2335 Vår dato 31.8.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/5742 461.5 Dykkar referanse Veidekke Entreprenør AS Postboks 506 Skøyen 0214 OSLO Endret tillatelse

Detaljer

Høring - søknad om mudring og sprengning i sjø ved Gjellestadvika, Eigerøy fra Aker Solutions AS

Høring - søknad om mudring og sprengning i sjø ved Gjellestadvika, Eigerøy fra Aker Solutions AS Deres ref.: Vår dato: 08.09.2017 Vår ref.: 2017/9195 Arkivnr.: 461.5 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.01.2013 2012/2527/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 02.10.2012 Vår ref. Statens vegvesen

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 15.12.2011 2011/3435-5 461.5 Deres dato Deres ref. AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik Stakkevollvegen 65 9010 Tillatelse til

Detaljer

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet 11.11.2016 2016/3678/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 «REFDATO» «REF» Vår dato Vår ref. «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til graving/mudring i sjø avløpsledning Bøvågen - Karmøy

Tillatelse etter forurensningsloven til graving/mudring i sjø avløpsledning Bøvågen - Karmøy Deres ref.: Vår dato: 06.04.2017 Vår ref.: 2016/12989 Arkivnr.: 461.5 Karmøy kommune Postboks 167 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Inspeksjon ved Statnett SF sitt anleggsarbeid ved Helganes, Suldal kommune april 2016

Inspeksjon ved Statnett SF sitt anleggsarbeid ved Helganes, Suldal kommune april 2016 Deres ref.: Lars Størset Vår dato: 11.05.2016 Vår ref.: 2016/4709 Arkivnr.: 461.5 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Sola Blandeverk AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø Risavika sør-øst, Sola kommune

Sola Blandeverk AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø Risavika sør-øst, Sola kommune Deres ref.: Vår dato: 15.12.2016 Vår ref.: 2016/11388 Arkivnr.: 461.5 Sola Blandeverk AS Tornefjellv. 8 4056 TANANGER Att. Anne Lene Ølberg Støver Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Endring av vilkår i tillatelse til utslipp av lensevann til Indre Vågen, Sandnes kommune

Endring av vilkår i tillatelse til utslipp av lensevann til Indre Vågen, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 01.02.2018 Vår ref.: 2017/7921 Arkivnr.: 461.2 IVAR IKS Postboks 8134 4069 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø område 3 Husøy, kaifront Stutøy

Tillatelse til utfylling i sjø område 3 Husøy, kaifront Stutøy Deres ref.: Vår dato: 24.10.2017 Att. Thor Baarsrud Vår ref.: 2017/8839 Arkivnr.: 461.5 Karmøy kommune Rådhuset 4250 Kopervik Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til utslipp av lensevann til Gandsfjorden i forbindelse med bygging av Sandnes rådhus

Tillatelse til utslipp av lensevann til Gandsfjorden i forbindelse med bygging av Sandnes rådhus Deres ref.: Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 2017/3557 Arkivnr.: 472 Sandnes Tomteselskap KF Postboks 583 4305 SANDNES Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Reve Kompost AS Kontrollnummer: 2016.038.I.FMRO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Reve Kompost AS Kontrollnummer: 2016.038.I.FMRO Deres ref.: Vår dato: 22.03.2016 Vår ref.: 2016/1695 Arkivnr.: 473 Reve Kompost AS Nordsjøvegen 522 4352 Kleppe Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø i forbindelse med utvidelse av Fv. 511 Bygnes - Søylebotn, Kittilsbotn, Karmøy kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø i forbindelse med utvidelse av Fv. 511 Bygnes - Søylebotn, Kittilsbotn, Karmøy kommune Deres ref.:helene Russel Vastveit Vår dato: 13.09.2017 Vår ref.: 2016/8917 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø i Smedasundet, Haugesund kommune

Tillatelse til utfylling i sjø i Smedasundet, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 09.05.2017 Vår ref.: 2016/5378 Arkivnr.: 461.5 Odd Hansen Prosjekt AS Sundvegen 20 4250 Kopervik Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Molde kommune - A. Hammerø AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Cap Clara

Molde kommune - A. Hammerø AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Cap Clara 23.02.2017 2017/1288/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. A. Hammerø AS Julsundvegen 140 6410 MOLDE Molde kommune

Detaljer

AGA AS - Tillatelse til arbeider i sjø i forbindelse med legging av sjøledninger - Gnr. 55, bnr. 54, Susort - Frekasundet, Tysvær kommune

AGA AS - Tillatelse til arbeider i sjø i forbindelse med legging av sjøledninger - Gnr. 55, bnr. 54, Susort - Frekasundet, Tysvær kommune Deres ref.: Vår dato: 18.07.2012 Vår ref.: 2012/2792 Arkivnr.:461.5 AGA AS Postboks 13 Grefsen 0409 OSLO Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Syre Båtforening AS - Tillatelse til arbeider i sjø ved 38/163, Habnavågen, Kamøy kommune

Syre Båtforening AS - Tillatelse til arbeider i sjø ved 38/163, Habnavågen, Kamøy kommune Deres ref.: Vår dato: 16.01.02019 Vår ref.: 2018/9295 Arkivnr.: 461.5 Syre Båtforening Kai gt 26 4280 SKUDENESHAVN Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Haugesund kommune Postboks Haugesund

Haugesund kommune Postboks Haugesund Deres ref.: Vår dato: 17.02.2017 Vår ref.: 2016/5378 Arkivnr.: 461.5 Haugesund kommune Postboks 2160 5504 Haugesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sjøbunn ved Per Strand Eiendom AS, Harstad kommune.

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sjøbunn ved Per Strand Eiendom AS, Harstad kommune. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 31.08.2015 2015/3560-7 461.5 Deres dato Deres ref. 17.06.2015 Per Strand Eiendom AS Margrethe Jørgensens vei 6 9406 HARSTAD

Detaljer