GeoGebra. Tor Espen Kristensen. 1 Innstallering av GeoGebra 2. 2 Litt om programmets oppbygning 2. 3 Funksjoner i GeoGebra 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GeoGebra. Tor Espen Kristensen. 1 Innstallering av GeoGebra 2. 2 Litt om programmets oppbygning 2. 3 Funksjoner i GeoGebra 3"

Transkript

1 GeoGebra Tor Espen Kristensen Februar 2009 Innhold 1 Innstallering av GeoGebra 2 2 Litt om programmets oppbygning 2 3 Funksjoner i GeoGebra 3 4 Skjæringspunkt mellom to grafer 7 5 Arealet under en graf 9 6 Kopiere til Word 12 7 Nyheter i neste versjon 13 Regnearket Regresjon GeoGebra er et program som kobler sammen geometri, algebra og funksjoner. Det er et dynamisk geometri-program, grafplotter og etter hvert computeralgebra systen(cas). Således er det et program som passer perfekt for videregående skole. I dette lille heftet skal vi jobbeoss 1

2 gjennom noen eksempler som viser nytteverdien av programmet. Jeg vil ikke her ta stilling til om dette er den beste måten å løse de ulike oppgavene eller hva som er læringseffekten av å gjøre det ene eller det andre. Her vil vi kun kose oss med selve programmetog løsningene av en del oppgaver. 1 Innstallering av GeoGebra Selve programmet finner du på nettsiden Om du har java innstallert, så er det bare til å trykke på. Dersom du ikke har java installert må du gå til nettsiden 2 Litt om programmets oppbygning GeoGebra er bygget opp rundt flere felt. Det er et felt for inntasting av kommandoer, funksjonsuttrykk, tall, etc. Dette kaller vi for inntastingsfeltet eller kommandofeltet. Det største feltet kaller vi for geometrivinduet. Det er her du kan se grafer, geometriske figurer etc. Så har vi algebravinduet. Her ser vi likninger for kurver, funksjonsuttrykk, tallverdier osv. Ovenfor disse har vi verktøylinjen. Her finner vi ulike konstruksjonsverktøy (tegning av linjer, linjestykker, sirkler, normaler etc.) og en del andre verktøy som måling av lengder, areal, innsetting av tekst etc. 2

3 3 Funksjoner i GeoGebra Eksempel 1 Vi har gitt funksjonen f(x)=x 3 2x+1 x [0,4] a) Plott grafen til f i et koordinatsystem b) Finn eventuelle nullpunkt til f c) Finn eventuelle topp-/bunnpunkt til grafen til f. Løsning: a) Dersom vi skriver funksjonsuttrykket inn i inntastingsfeltet, vil vi få tegnet grafen uten begrensinger på x-verdiene: Dersom vi ønsker å plotte grafen for x-verdier i et bestemt intervall, kan vi bruke kommandoen Funksjon[funksjon, a, b]. I vårt eksempel skriver vi inn:. Vivildafånoeslikt: 3

4 Etproblemmeddennegrafeneratviikkefårsealle y-verdiene. Viønskerderforåzoome litt ut på y-aksen og zoome inn litt på x-aksen. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å holde Ctrl nede mens du flytter markøren over aksen. Holder du da venstre musetast nede (mensdusamtidigholder Ctrl nede),vildukunnedraiaksenslikatduentenfårstrukket denutellertrukket densammen.resultatetkandaseslikut: b) Vi skal finne nullpunktene. Det er to måter å gjøre dette på i GeoGebra. For polynomfunksjoner er det nok å skrive i inntastingsfeltet Nullpunkt[f]. Vi vil da få tre punkt som 4

5 svar,a,bogc.dissekanvileseavialgebravinduet.detenepunktetera=( 1,62,0).Dette erikkemedidefinisjonsmengdentil f.svaretpåoppgavenerderforat f hartonullpunkt: x=0,62ogx=1.skulleviønskefleredesimaler,kamvifådetvedåklikkepåinnstillinger i menylinjen og velge antall desimaler: Viviserdenandremåtenåfinnenullpunkt ieksempel2. c) Topp-/bunnpunkt kan vi finne ved å bruke kommandoen Ekstremalpunkt. Vi skriver inn:. Vi får da tegnet inn et punkt E på grafen til f. Grafen har med andreordet bunnpunkt(0,8165, 0,0887).Vi måselvsagtikke glemmeatgrafen ogsåhar to toppunkt. Ett for x= 0og ett for x= 4.Vi kan lett regne ut funksjonsverdiene til f i disse punkta ved å skrive inn f(0) og f(4) i inntastingsfeltet. Vi leser da av i algebravinduet at f(0)=1(detståra=1)og f(4)=57(b=57).grafenharaltsåtotoppunkt:(0,1)og(4,57). Eksempel2 Finnnullpunktene tilfunksjonen g(x)= x 2 2x+5. Løsning: Vi skriver i inntastingsfeltet:. Vi får da plottet grafen. Forsøker vi så å skrive Nullpunkt[g], vi ingen ting skje når vi trykker enter. Dette vil nemlig bare fungere for polynomfunksjoner. Men vi kan skrive inn Nullpunkt[g, 3]. Tretallet er her et tall i nærhetene av nullpunktet. Nå kan vi trykke enter og lese av koordinatene til punktet A som bletegnet. Viseratfunksjonenharnullpunkt for x=2. EnannenmåteåfinnenullpunkteteråvelgeetverktøypåverktøylinjensomheterSkjæring mellom to objekter. Se figur 1. Når dette verktøyet er valgt klikker du først på grafen til g og deretter på x-aksen. Da vil du få nullpunktet tegnet inn. Figur1 Skjæringmellomtoobjekter.Foråfårulletneddeandreverktøyenemåduklikkepådenlille trekanten nede i høyre hjørne. 5

6 Oppgave 1 Gitt funksjonen f(x)=x 4 3x 3 +2, x [0,2] a) Plott grafen til f i et koordinatsystem b) Finn eventuelle nullpunkt til f c) Finn eventuelle topp-/bunnpunkt til grafen til f. GeoGebra kan også derivere funksjoner. Har du skrevet inn en funksjon f(x) i inntastingsfeltet, er det bare til å skrive f (x) i inntastingsfeltet og GeoGebra deriverer f. Du kan også derivere en funksjon f(x) ved å bruke kommandoen derivert[f]. Eksempel3 Deriverfunksjonen f(x)=x 3 sin(x). Løsning: Viskriverinn:.Passpååskrivegangetegnmellom x^3og sin(x).detvil sistjerne *.Vikandaleseavsvaretialgebravinduet: Viharaltsåfunnetat f (x)=3x 2 sin(x)+x 2 cos(x). Oppgave 2 Deriver funksjonene a) f(x)= x2 +1 x 3 1 b) g(x)= x 2 2x c) h(x)=10 x Oppgave3 Funksjonen g ergittved g(x)= 2x2 1 x+1 a) Tegn grafen til g i et koordinatsystem b) Tegndenderiverte g (x)isammekoordiantsystem c) Finn topp-/bunnpunkt til funksjonen. Eksempel4 Finnvendepunktettilfunskjonen f(x)=x 3 2x+1ogfinnlikningentiltangenten i vendepunktet. 6

7 Løsning: Vi kan selvsagt finne vendepunkt ved å se hvor den dobbeltderiverte skifter fortegn. Men for polynomer fins det en egen kommando som heter vendepunkt. Vi skriver derfor først inn funksjonen f ogskriverså vendepunkt[f]. Vifinnerdaat f harvendepunktia=(0,1). Vifinnertangententil f iavedåskrive.vifårdategnetinntangenten i geometrivinduet og kan lese av likningen i algebravinduet: Viseratlikningentiltangenten er y= 2x+1. Oppgave 4 Gitt tredjegradsfunksjonen f(x)=x 3 2x 2 5x+6 a) Finn nullpunktene til f. b) FinnmidtpunktetDtiltoavnullpunktene AogBogfinntangentensomtangerer f overd. Detvilsiattangenten tangerer f i(d, f(d))der d er x-koordinatentil D.Foråskriveinn dette punktet skriver du (x(d), f(x(d))) i inntastingsfeltet. Du kan finne midtpunkt ved å velge verktøyet«midtpunkt eller sentrum». Se figur 2. c) Hvakandusiomdennetangenten? 4 Skjæringspunkt mellom to grafer Eksempel 5 Løs likningssystemet 2x 3y= 1 5x+2y=26 7

8 Figur 2 Du kan finne midtpunkt til to punkt med dette verktøyet. Løsning: Vi skriver inn likningene en etter en i inntastingsfeltet. Når vi trykker enter vil linjene som likningene representerer bli tegnet i koordinatsystemet i geometrivinduet. Vikannåvelge«Skjæringmellomtoobjekt»påverktøylinjen,klikkeførstpådenenelinjen,så den andreogfå markertinnskjæringspunktet A=(4,3). Detvil siat x= 4 og y=3.det fins også en egen kommando for skjæring mellom to kurver, nemlig Skjæirng:. Menhuskatdersomduskalbrukedennepågrafertilandreobjekterennpolynomer,såmådu i tillegg skrive inn et punkt i nærheten av et søkt skjæringspunkt. Eksempel6 Gittfunksjonene f(x)=sin(x)og g(x)= x 1. a) Tegngrafentil f og g isammekoordinatsystem b) Finn skjæringspunktet til grafene. Løsning: Vi skriver inn funksjonene i GeoGebra og skriver inn i inntastingsfeltet Skjæring[f,g,(2,1)]. Viharvalgt(2,1)sometpunktsomliggerinærhetenavdetsøkteskjæringspunktet.Vikanda lese av skjæringspunktet i algebravinduet: A =(1,935, 0,935). 8

9 Figur 3 Skjæring mellom to grafer nær punktet(2,1). Vi ser at A =(1,935, 0,935) i algebravinduet. Oppgave 5 Løs likningssettene a) x y=9og3x+5y=11 b) y=x 2 2ogx 2 + y 2 =8 5 Arealet under en graf ViskalhersepåhvordanvikanbrukeGeoGebratilåberegnearealetunderengraf. Eksempel7 Hvaerarealetundergrafentil f(x)=0,1x 2 +1fra x=0til x=6? Nedenfor har vi tegnet inn grafen til f. Vi har også tegnet inn en del rektangler som ligger akkuratovergrafentil f.dissegirengodtilnærmingtilarealetundergrafen. 9

10 Figur 4 Kommandoen SumOver[f, 0, 6, 6] gir en tilnærmet verdi for arealet under grafen. Vi kunne gjort dette enda bedre ved å ta flere rektangler. Vi kunne også beregnet arealet ved å tegne rektanglene inn slik at de ligger under grafen. På figuren under har vi beregnet en tilnærmet verdi for arealet ved å bruke flere rektangler og ved å ta gjennomsnittet mellom øvre sumognedresum. Figur5 KommandoenSumOver[f,0,6,12]ogSumUnder[f,0,6,12]girbeggeentilnærmetverdifor arealet under grafen. Gjennomsnittet av disse gir en ganske god tilnærming. Kommandoene SumOver[f, a, b, n] og SumUnder[f, a, b, n] fungerer slik at de beregner arealettilnrektanglerfraatilbsomhenholdsvisertegnetoverogundergrafentilf. 10

11 Dersom vi nå lar n i beregningene ovenfor bli veldig stor, det vil si at vi får uendelig mange rektangler,såvidiferansenmellomdeøvreogdenedrerektanglenegåmotnullogvikanfinne arealet under grafen. Dette gjelder for kontinuerlige funksjoner. Denne grensen kaller vi for integralettil f fraatilbogvinotererdetteslik: b a f(x)dx I S2 skal vi kunne beregne slik arealet ved hjelp av digitale hjelpemidler. Kalkulatoren er et slikt.dufinnegodeframgangsmåterfordetteilæreboka.hervilvivisehvordanvikanbruke GeoGebra til å beregne dette integralet. Eksempel8 Beregnarealetunder f fra0til6. Vi har allerede funnet en god tilnærming for dette arealet ved å bruke SumOver og SumUnder. Her vil vi bruke en kommando som heter Integral[f, a, b]. Denne beregner altså arealet under grafentilffra x= a til x=b.idettetilfellet fårvi 0 6 fdx=13.2 Figur6 KommandoenIntegral[f,0,6]girossarealetunder f frax=0til x=6. Eksempel 9 Finn arealet avgrenset av grafen til f, x-aksen, x= 0 og x= 2 til funksjonen f(x)=x 3 3x 2 +2x. 11

12 KommandoenIntegral[f,0,2]girossidettetilfellet0somsvar.Kandettestemme?Detsom skjeridettetilfelleteratdeterlikestortarealsomliggeroverx-aksensomunder.vimåderfor deleopp integralet fra x= 0til x= 1 og fra x= 1 til x= 2. Det sisteintegralet blir negativt, så derformåvitrekkedettefradetførste.vifår detsøkteareal= 0 1 x 3 3x 2 +2xdx 1 2 x 3 3x 2 +2xdx =Integral[f, 0,1]-Integral[f, 1,2]=0.25 ( 0.25) =0.5 MerkatviførstharskrevetinniGeoGebra f(x)=x 3 3x 2 +2x. Figur7 Arealetbegrensetav f, x-aksen,x=0og x=2tilfunksjonen f(x)=x 3 3x 2 +2x. 6 Kopiere til Word DersomdubrukerWord(ellerandretekstbehandlere)ogønskeråfåengrafinnietdokument, erdetbaretilåtrykkepå Ctrl + Shift + C.Duvildafåraltdetduserigeometrivinduet kopierttilutklipstavlen.nåerdetbaretilålimedetinniwordderdumåtteønskedet. 12

13 Figur 8 Under Fil/Eksporter får du flere valg for hvordan du vil eksportere geometrivinduet. Merk at du også kan eksportere arbeidsarket som nettside! 7 Nyheter i neste versjon I skrivende stund er neste versjon av GeoGebra like rundt hjørnet. Denne har en god del forbedringer, og du kan allerede må bruke denne versjonen. Du finner den ved å gå til www. geogebra.org og så klikke på«kommende versjoner» i venstemargen. På siden du da får opp velger du GeoGebra Pre-Release. Deviktigstenyheteneidenneversjonen(versjon3.2nårdenerferdig)erat Den har fått et eget regneark-vindu Du kan symbolbehandle uttrykk(f.eks. RegnUT[(x-3)^2] Du kan regne ut standardavvik, median og liknende GeoGebra kan nå utføre regresjoner. Regnearket Du får opp regnearket ved å enten klikke på Vis/Regneark på menylinjen eller ved å klikke Ctrl + Shift + S.Nårduharfåttoppdettevindueterdetbaretilåføreinntallicellenei regnearket. 13

14 Eksempel10 Viskaltegneoppethistorgramutfrafølgendetall: Løsning: 2,3,2,4,1,3,5,3,5,6,3,4,4,6,6,3,4,6,5 Vi skriver tallene inn i kollone A, markerer tallen (svarter), høyreklikker og velger «Lag liste». DavilalledissetalleneblilagretienlisteL 1. 14

15 Vi kan nå gjøre beregninger på listen, slik som for eksempel Middelverdi[L_1]. Vi skal nå tegne et histogram.vi ønsker at breddenskalværefra og med1til 2, fra og med2til 4 ogfra ogmed4til6.daskriverviinnkommandoen.resultatetserdupå figur9 Figur 9 Du kan tegne hisogram ved å bruke kommandoen Histogram[]. Oppgave 6 Vi har følgende tall: 2,3,3,2,5,4,6,5,5,5,2,1,4,5,6,5,2 a) Førtalleneinnienkollonneiregnearketoglagenlisteavtallene. b) Hva er middelverdien? c) Hva er stadardavviket? Bruk kommandoen StandardAvvik[] d) Tegn et histogramover tallen. La breddenværefra ogmed 1 til 2, fra og med 2til 5 ogfra ogmed5til6. Eksempel 11 Simuler 20 terningkast og lag søylediagram over alle utfallene. Løsning: For å løse denne oppgaven bruker vi kommandoen A1TilfeldigMellom[1,6]=. Vi vil da få et tilfeldigtallskrevetinnicellea1iregnearket.vikandaautokopieredennecellenvedåklikkepå firkanteninedrehøyrehjørneicellea1ogdra19raderned. 1 Etteratduharfått20tilfeldigetall 1 Iskrivende stundfungererdetteikkeivista. Dumåherkopiereoglimeinniformelennedtilduhar20kast. 15

16 mellom1og6(inkludert1og6),kandumarkeredisse20tallene,høyreklikkeoglageliste.denn kan du nå regne ut middelverdi, median, standardavvik, etc. Du kan også tegne søylediagram: Figur 10 Simulering av 20 terningkast. Vi har også valgt å vise Konstruksjonsforklaring (under Vismenyen). Når du simulerer slike tilfelige tall, så kan du be GeoGebra om å regne gjøre kaste på nytt ved å trykke keystrokef9. Regresjon Eksempel 12(Fra eksempelsett 2 til 2P) Den nøyaktigaste måten å finne makspulsen på, er ågjennomføreeinfysisktest. Detbetyr ipraksisåpressesegmaksimaltfor åsjåkor høgpuls determoglegåoppnå.fempersonarhar gjennomførteinsliktest. Resultataserduitabellen nedanfor. Alder Makspuls Viskalbrukeregresjontilåfinneensammenhengmellommellommakspulsyogalderx.Vi førertallainniregnearket,lagerenliste(l 1 )ogskriversåinnkommandoen:. Vi får da fram en linje sompasserpunkta ganske bra.her møter vi en liten utfordring. Vi ser atlikningen forlinjaer3941x+5966y= mensviskullehahatt y=...dettekanvifå om vi høyreklikker på likningen for linja i algebravinduet og velger «Likning y=ax+b». Vi får daat y= 0,66x

17 Oppgave 7 Samanhengen mellom kostnaden K(x) i kroner ved produksjon av en vare og tallet på produserte enheter x er gitt i tabellen nedenfor. x K(x) a) Brukregresjonogfinn en godmodellfor K(x). IGeoGebra kanduvelgemellom RegExp, RegLin, RegLinx, RegLog, RegLogsit, RegPly, RegPot og RegSin b) FinnK (300) 17

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kjetil Idås Kom igang med CAS +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

Manual for wxmaxima tilpasset R2

Manual for wxmaxima tilpasset R2 Manual for wxmaxima tilpasset R Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si at den kan forenkle uttrykk,

Detaljer

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Ko mmun ik a s j o n - mo t iva s j o n - f o r s t å el s e Anne-Mari Jensen og Kjersti Wæge 2010 Matematikksenteret,

Detaljer

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet Kurshefte GeoGebra Ungdomstrinnet GeoGebra Geometri og algebra Dynamisk geometriverktøy Algebraisk verktøy Gratis Brukes på alle nivåer i utdanningssystemet Finnes på både bokmål og nynorsk Kan lastes

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer

Oppgaveløsninger for "Matematikk for økonomer - kort og godt".

Oppgaveløsninger for Matematikk for økonomer - kort og godt. Oppgaveløsninger for "Matematikk for økonomer - kort og godt". Kapittel 1 Oppgave 1.1 a) (x 2 9x 12)(3 3x) =3x 2 27x 36 3x 3 +27x 2 +36x = 3x 3 +30x 2 +9x 36. b) (2x y) 2 +2(x+y)(x y)+(x+4y) 2 =4x 2 4xy+y

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1103, 2.mars 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1103, 2.mars 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA03,.mars 00 Oppgave Tegn figur og finn en parametrisering for skjæringskurven

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Kalibreringskurver; på jakt etter statistisk signifikante datapar

Kalibreringskurver; på jakt etter statistisk signifikante datapar Kalibreringskurver; på jakt etter statistisk signifikante datapar v/rune Øverland, Trainor Elsikkerhet A/S Den siste artikkelen om kalibrering og statistikk tar for seg praktisk bruk av Microsoft Excel

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015.

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015. Stavanger, 2. mars 2015 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015. RobotStudio-del, oppgave 2. I denne andre RobotStudio oppgaven skal dere til slutt kjøre programmet

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer