DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN"

Transkript

1 Side 1 av 12 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 2/16 Teknisk utvalg /16 Teknisk utvalg /16 Kommunestyret Saksbehandler: Elin Blütecher Arkivkode: PLAN - Arkivsaksnr: 14/1393 DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN Kommunestyrets vedtak: 1. Revidert forslag til detaljregulering for GS-veg Sætremoen Midtskogen vedtas, jfr. plankart dok. 37 og reguleringsbestemmelser dok Rådmannen får fullmakt til å gjøre redaksjonelle justeringer ved ferdigstillelsen etter kommunestyrets vedtak. 3. For eiendommene 241/382 og 241/129 reguleres felles adkomst.

2 Side 2 av 12 Innstillinger / behandlinger: Rådmannens innstilling til 2.gangsbehandling i teknisk utvalg : 1. Alternativ 1: Detaljregulering for Gs-veg Sætremoen Midtskogen vedtas slik det fremgår av plankart dok 25 A og reguleringsbestemmelser dok 25 C. Alternativ 2: A: Detaljregulering for Gs-veg Sætremoen Midtskogen vedtas slik det fremgår av Notodden kommunes forslag til plankart dok. 27 med de endringer som fremgår av kap.6 i saksfremstillingen. Detaljreguleringen sendes ut på ny høring til berørte/naboer. B: Detaljregulering for Gs-veg Sætremoen Midtskogen vedtas slik det fremgår av Notodden kommunes forslag til plankart dok. 27 med de endringer som fremgår av kap.6 i saksfremstillingen. Rådmannen får fullmakt til å flytte foreslått snøopplag og kjøreveg i vest jfr. saksfremstillingens kap.5 Detaljreguleringen sendes ut på ny høring til berørte/naboer. 2. Rådmannen får fullmakt til å gjøre redaksjonelle justeringer ved ferdigstillelsen etter kommunestyrets vedtak. Rådmannen anbefaler alternativ 2B Teknisk utvalg i møte sak 2/16: Behandling: Votering: Rådmannens innstilling pkt. 1 alternativ 2B ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Teknisk utvalgs vedtak: Detaljregulering for GS-veg Sætremoen Midtskogen vedtas slik det fremgår av Notodden kommunes forslag til plankart dok. 27 med de endringer som fremgår av kap.6 i saksfremstillingen. Rådmannen får fullmakt til å flytte foreslått snøopplag og kjøreveg i vest jfr. saksfremstillingens kap.5 Detaljreguleringen sendes ut på ny høring til berørte/naboer. Rådmannen får fullmakt til å gjøre redaksjonelle justeringer ved ferdigstillelsen etter kommunestyrets vedtak

3 Side 3 av 12 Rådmannens innstilling til ny 2.gangsbehandling i teknisk utvalg : Revidert forslag til detaljregulering for GS-veg Sætremoen Midtskogen vedtas, jfr. plankart dok.37 og reguleringsbestemmelser dok Teknisk utvalg i møte sak 12/16: Behandling: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Teknisk utvalgs innstilling til kommunestyret: Revidert forslag til detaljregulering for Gs veg Sætremoen Midtskogen vedtas, jfr. plankart dok. 37 og reguleringsbestemmelser dok Kommunestyret i møte sak 29/16: Rådmannen foreslo følgende tillegg til teknisk utvalgs innstilling: 2. Rådmannen får fullmakt til å gjøre redaksjonelle justeringer ved ferdigstillelsen etter kommunestyrets vedtak. 3. For eiendommene 241/382 og 241/129 reguleres felles adkomst Behandling: Votering: Teknisk utvalgs innstilling med tillegg som foreslått av rådmannen ble enstemmig vedtatt.

4 Side 4 av 12 Saksframstilling: Saksfremlegg til 2.gangsbehandling i teknisk utvalg Utlagt i saken: 1. Mailer korrespondanse med SVV (statens vegvesen), sist datert Referat fra oppstartsmøte, datert Brev fra Not.kom SVV- behov for planprogram og KU, datert Mailer korrespondanse med SVV, sist datert Endelig oppstartsmøtereferat v /Not kom, datert Mail fra SVV ang varsel om oppstart, datert Brev fra SVV- varsel om oppstart, datert Innspill til varsel om oppstart 8. Telemark fylkeskommune, datert Fylkesmannen i Telemark, datert Møtereferat v/asplan Viak, datert Varsel om utvidet planomtråde, SVV, datert Svar til varsel om utvidet planområde, Telemark fylkeskommune, datert Svar til varsel om utvidet planområde, Fylkesmannen i Telemark, datert Kunngjøring offentlig ettersyn av planen, SVV, datert A: Reguleringsplankart B: Reguleringsbestemmelser C: Planbeskrivelse Innspill til varsel om offentlig ettersyn/høring 15. Jan Terje Lia, datert William Øygarden, datert Telemark fylkeskommune, datert Thor Nilsen, datert Joakim Lerstang, datert Svein Sturød, datert John og Birte Moen, datert Notodden Energi, datert Fylkesmannen i Telemark, datert Notat fra møte med SVV, Not.kom, datert Oversendelse fra SVV, datert Planforslag til 2. gangs behandling A: Plankart B: Planbeskrivelse C: Reguleringsbestemmelser D: Innkomne merknader til offentlig ettersyn dok. (15-25) 26. Div. mail i forbindelse med oversendelse av planen fra SVV 27. Revidert plankart v/ Not. kom, datert, Vedlegg: Dok 25 A, dok. 25 B, dok. 25 C, og dok 27

5 Side 5 av Sammendrag: Etter en periode med planarbeid har Statens vegvesen (SVV) sendt inn forslag til detaljregulering for GS-veg Sætremoen Midtskogen for sluttbehandling i Notodden kommune. Rådmannen har valgt å legge frem planen i tre alternativer. Rådmannen anbefaler alt. 2b. 1. Bakgrunn for saken: Statens vegvesen har oversendt forslag til detaljregulering for Gs veg Sætremoen Midtskogen for sluttbehandling i Notodden kommune. Hensikten med planen er å legge til rette for gang- og sykkelveg (gs veg)/fortau langs fylkesveg 602 Lisleheradvegen. Planen vil sikre myke trafikanters ferdsel langs fylkesveg 602. Strekningen er på 800 m og går fra krysset ved Viggo Hansteens gate til Lisleheradvegen 85A ved Notodden begravelsesbyrå. SVV har utarbeidet et forprosjekt for strekningen med kartlegging av to aktuelle alternativer, og en anbefaling for valg av løsning. Planforslaget er basert på anbefalt løsning. Asplan Viak har bistått SVV i arbeidet med detaljreguleringen. Spesielt for denne saken er at SVV i samråd med kommunen har foretatt 1. gangsbehandling av planen (som loven gir åpning for). SVV har med det lagt ut planen til offentlig ettersyn/høring (dok.14), tatt imot høringsuttalelsene, og har kommentert disse i planbeskrivelsen før 2. gangsbehandling (som foretas av kommunen). På bakgrunn av høringsuttalelsene har SVV valgt å endre enkelte forhold ved sitt høringsforslag, og har sendt revidert forslag til kommunen for 2. gangsbehandling/sluttbehandling. I løpet av arbeidet med detaljreguleringen har SVV og kommunen konferert i forhold til planavgrensning. Rådmannen har ytret ønske om at boligtomtene langs vegtraseen bør reguleres inn i planen. SVV har valgt kun å regulere inn en liten bit av enkelttomter på østsiden av planen. Rådmannen mener dette er lite hensiktsmessig og har derfor valgt å fremme alternativ (Alternativ 2a og 2b), hvor hele boligtomter langs vegtrasèen reguleres inn i planen med byggegrense. Rådmannen foreslår også mindre endringer som er kommentert i saksfremstillings kap. 6. I kommunens alternativ 2b foreslår rådmannen også å flytte snøopplag og kjøreveg noe mot øst på strekningen fra Lisleheradvegen 56 og noe sørover mot idrettsbanen. Dette vil bedre forholdene for eiendommene som ligger tett på vegen her. Rådmannen anbefaler alternativ 2b. 2. Saksopplysninger: For saksopplysninger vises det til SVV planbeskrivelse vedlagt dok 25 B. 3. Vurdering: Planen er utarbeidet med noe samarbeid med seksjon for Tekniske tjenester. Rådmannen har nå gått igjennom SVV sine kommentarer til innkomne uttalelser, og slutter seg til disse slik de fremkommer i vedlagt dok 25 B. Innkomne uttalelser gjelder stort sett atkomst til eiendommer. Rådmannen har derimot kommentarer til plankartet. Disse er kommentert punktvis under. 4.1 Plankartet

6 Side 6 av 12 Avgrensning Statens vegvesen har valgt kun å regulere inn en liten bit av eiendommene langs vegtrasèen for å benytte dette som anlegg/riggområde under arbeidet. Rådmannen har tidligere i planprosessen ytret ønske om at SVV også skulle regulere inn hele boligtomter langs vegtrasèen. SVV har valgt å ikke imøtekomme dette ønsket. Rådmannen foreslår derfor i alternativ 2a og 2b å regulere inn hele boligtomter på begge sider av foreslått vegtrasè (dok.27), samt å regulere inn byggegrense. På denne måten vil boligtomtene langs foreslått vegtrasè få ett sett med bestemmelser gjeldene for hele tomten, og ikke to sett, slik som det ville blitt ved SVV alternativ A. Det vil også være hensiktsmessig å få regulert inn byggegrense på eiendommene. Byggegrensen må vurderes på hver enkelt tomt, da tomtene er av varierende størrelse. Boligområdet i foreslått planforslag er i dag omfattet av eldre reguleringsplaner og kommuneplanen. Det vil derfor også være hensiktsmessig å få disse med i foreslått detaljregulering. Rådmannen har i forbindelse med utvidelsen (alternativ 2aog b), av planområdet med hele boligtomter, også tatt med Lisleheradvegen 84 (Notodden begravelsesbyrå) og regulert eiendommen til formålet Næring med underkategori kontor/lager. Rådmannen har her foreslått å regulere vegen noe lengre mot nord, slik at adkomst til Lisleheradvegen 84 og Lisleheradvegen 87 er en del av planen. Snøopplag Rådmannen ser også at SVV ikke har regulert inn snøopplag på vestsiden Lisleheradvegen. I alternativ 2a og b har derfor rådmannen skissert inn snøopplag. Vegbredde Sør i planforslaget har SVV ikke regulert Lisleheradvegen i full bredde. Rådmannen har derfor valgt å skissere inn vegen slik at vegen får full bredde hele traseen med inntegnet snøopplag. Det er generelt trangt og vanskelig å få lagt vegtrasèen med tilhørende formål uten å berøre eiendommene langs vegtrasèen. Men slik rådmannen ser det er det mulig å flytte vegen noen m mot øst, ca fra Lisleheradvegen 56 og videre nedover sør mot idrettsbanen. Dette er alternativ 2b som er kommentert mer i avsnittet under. Formålet park (GP) I planen er det to områder regulert til formålet park (GP1 og GP2) Rådmannen har foreslått å ta ut området GP2 av planen, da avgrensingen var feil i forhold til underliggende plan, og ikke nødvendig som en del av planområdet. Området park (GP1) er foreslått regulert til formålet friområde slik det er i underliggende plan.

7 Side 7 av Alternativer Rådmannen har som nevnt tidligere i saksfremstillingen ønske om å regulere inn hele boligtomter langs planlagt vegtrasè i Lisleheradvegen. På bakgrunn av dette har derfor rådmannen valgt tre alternative løsninger 1 og 2a og 2b. Alternativ 1 Detaljregulering for Gs-veg Sætremoen Midtskogen vedtas slik det fremgår av plankart dok 25 A og reguleringsbestemmelser dok 25 C. Rådmannen får fullmakt til å gjøre redaksjonelle justeringer ved ferdigstillelsen etter kommunestyrets vedtak. Dette alternativet baserer seg på innsendt forslag til detaljregulering fra SVV slik det ble innsendt uten endringer. Her vil det ikke skje utvidelser av planområdet slik som i alternativ 2a og 2b. Alternativ 2a: Detaljregulering for Gs-veg Sætremoen Midtskogen vedtas slik det fremgår av Notodden kommunes forslag til plankart dok. 27 med de endringer som fremgår av kap.6 i saksfremstillingen. Detaljreguleringen sendes ut på ny høring til berørte/naboer. Ved alternativ 2a vil innsendt planforslag utvides med hele boligtomter langs Lisleheradvegen. Det er hensiktsmessig at eiendommene her i sin helhet blir regulert til boligbebyggelse, og ikke bare en bit slik innsendt planforslag viser. Ved å regulere inn hele boligtomter langs traseen vil rådmannen også få mulighet til å regulere inn byggegrense til hver de enkelte tomtene. Alternativ 2a innebærer også at rådmannen regulerer inn snøopplag i øst, samt nordvest i planforslaget. I tillegg innebærer alternativ 2a en breddejustering på vegen sør i planforslaget. Alternativ 2b: Detaljregulering for Gs-veg Sætremoen Midtskogen vedtas slik det fremgår av Notodden kommunes forslag til plankart dok. 27 med de endringer som fremgår av Kap 6 i saksfremstillingen. Rådmannen får fullmakt til å flytte foreslått kjøreveg i vest noe øst jfr. saksfremstillingens kap. 6. Detaljreguleringen sendes ut på ny høring til berørte/naboer. Alternativ 2b baserer seg på alternativ 2a, men med en flytting av snøopplag kjøreveg vest i planforslaget ca fra Lisleheradvegen 56 og sør mot idrettsbanen. Langs vegtrasèen er det relativt trangt, og det er som nevnt vanskelig å ha tilstrekkelig regulert areal (bl.a.til snøopplag), uten å berøre eiendommer. Fra Lisleheradvegen 56 og videre sør ser rådmannen likevel at det vil være mulig å flytte vegtrasèen, slik at denne blir liggende noen meter lengre øst. Dette vil bedre situasjonen for eiendommene som her ligger tett på kjørebanen. Rådmannen vil derfor anbefale alternativ 2b.

8 Side 8 av Oppsummering og forslag til endringer 1. Regulere inn hele boligtomter på øst og vest siden av vegtrasè. 2. Regulere inn tomt gnr 241 bnr 327 (Lisleheradvegen 84), med formålet Næring underkategori kontor/lager 3. Regulere inn snøopplag på vest siden av vegtrasè, samt en liten bit snøopplag nordøst i planen. 4. Regulere kjørebane med snøopplag noe lengre mot nord. 4. Regulere inn byggegrenser. 5. Justere bredde på snøopplag/annen veggrunn slik at dette, der det er mulig, samsvarer med eiendomsgrenser. 6. Justere områder for park GP1 og GP2 7. Rådmannen legger inn normal utnyttelsesgrad BYA i reguleringsbestemmelsene for boligbebyggelsen. 8. Flytte deler av snøopplag og kjøreveg fra Lisleheradvegen 56 og sør mot idrettsbanen noen meter mot øst (alternativ 2b). 9. Rådmannen gis fullmakt til, å justere evt. detaljer ved plankart og bestemmelser før vedtak eller utlegging til offentlig ettersyn. 7. Konklusjon På bakgrunn av innkomne forslag, vurdering og oppsummering anbefales det at detaljregulering for Gs- veg- Sætremoen Midtskogen legges ut på ny høring, alternativ 2b. Endringer som går frem av saksfremstillingens kap. 6 ovenfor innarbeides, før saken sendes ut på ny høring

9 Side 9 av 12 Saksfremlegg til ny 2.gangsbehandling i teknisk utvalg : Utlagt i saken: Som ved 2. gangsbehandling av saken Saksfremlegg til 2. gangsbehandling i TU Saksprotokoll fra 2. gangsbehandling i TU Risiko og sårbarhetsanalyse, SVV, datert Høringsbrev, begrenset høring datert Innkalling til befaring ang grunnerverv, Svv, datert Innspill til begrenset høring, John og Birte Moen, datert Innspill til begrenset høring, Trond Klungseth, datert Innspill til begrenset høring, Otto Johan Pedersen, datert Innspill til begrenset høring, Mariann Fredriksen, datert Revidert plankart, jfr. innstilling til TU Reviderte reguleringsbestemmelser, jfr. innstilling til TU Saksfremlegg til ny 2. gangsbehandling i TU Vedlegg: Dok. 28, dok.37 og dok Sammendrag: Planforslaget ble 2.gangsbehandlet i teknisk utvalg og vedtatt sendt ut på en ny, begrenset høring. Det kom inn 4 innspill til høringen. På bakgrunn av innspillene foreslår rådmannen en liten endring av planforslaget. Planforslaget legges frem for ny 2. gangsbehandling i teknisk utvalg, og sluttbehandling i kommunestyret med forslag til endringer jfr. kap. 11 nedenfor. 9. Beskrivelse av planforslaget og bakgrunn for ny 2. gangsbehandling Planforslaget ble lagt frem for 2. gangsbehandling i teknisk utvalg hvor alt. 2B ble vedtatt. I alternativ 2B ble planområdet utvidet ved at hele boligtomter langs Lisleheradvegen ble tatt med, det ble regulert inn snøopplag på vestsiden av vegen og kjørevegen ble flyttet noe mot øst for å unngå å komme inn på tomter, der dette var mulig. Disse endringene medførte at saken ble sendt ut på en ny, begrenset høring. 10. Innkomne uttalelser ved begrenset høring i mars/april Revidert planforslag ble sendt på begrenset høring i perioden Det kom inn 3 innspill til høringen som refereres nedenfor med rådmannens kommentarer. John og Birte Moen, dok 33, gnr/bnr 241/129 - Viser til informasjon fra Svv om at bredden på gangstien vil bli 3 m, og at det fra fortauet enten skrånes ned mot eiendommen eller støpes kant. Ser at det ut i fra plankartet er lite igjen av tomten mellom huset og fortau, når det i tillegg er beregnet plass til snøopplag. - Viser til at det i dag er 6,5-6,7 m fra asfaltkant til husvegg, og at veien er på høyde med gulvet i 1. etasje etter at veien opp gjennom tidene har bygget seg opp ved ny asfaltering. Dette gjør at eiendommen ligger lavere enn veien.

10 Side 10 av 12 - Viser også til at utendørs stoppekran er 3 m fra husveggen. Mener på bakgrunn av elementene som vist til over at det bør legges fortau og støpe kant med nytt gjerde forbi deres eiendom, og at snøen bør flyttes der det er plass. - Ønsker videre at porten flyttes til foran garasjen og ny innkjørsel lages. Moen trekker også frem hvordan det blir med støyskjerming og innsyn, når fortauet kommer nærme huset. Viser også til at ved dagens situasjon heller veien mot eiendommene, og at det dermed er et problem med overvann, men at dette muligens kan løses ved at vannet ledes til kummen ved det nordvestre hjørnet av Lisleheradvegen 79. Tilslutt nevner Moen problematikk med vann og kloakkledninger. Moen sier at disse stadig må spyles, og vil bli liggende under nytt fortau. Rådmannens kommentar Moen er eier av tomtene Lisleheradvegen 77 og 79. Garasjen til Moen står på eiendommen Lisleheradvegen 79, mens bolighuset står på eiendommen Lisleheradvegen 77. Rådmannen ser at regulert atkomst ikke ligger rett på garasjen i Lisleheradvegen 79. Rådmannen vil her vise til at er to separate tomter, og at atkomst derfor blir vurdert til hver enkelt tomt. Uavhengig av plassering av garasje, mener derfor rådmannen at atkomst til Lisleheradvegen 79, bør være via felles atkomstvei vest for eiendommen. Dette vil minske antall atkomster på gs- veien. Å flytte atkomsten foran garasje, slik Moen ønsker, vil medføre at atkomstene for Lisleheradvegen 79 og 77 kommer svært tett. Svv har, etter innspill fra Moen, flyttet avkjørselen noe mot nord, slik at denne vil stå noe gunstigere i forhold til garasjen. Dersom Moen likevel ønsker å flytte atkomsten ytterligere til foran garasje i Lisleheradvegen 79, kan Moen søke om sammenføying av de to eiendommene, slik at de får én atkomst. Det er regulert inn snøopplag langs hele gs- vegen. Snøopplaget har ulik bredde i forhold til skråningsutslag, og det er nødvendig å regulere inn snøopplag langs traseen for gs veg. Rådmannen vil likevel vise til Svv sin kommentar om at fortauet i dag vises på en fylling i reguleringsplanen for å sikre nok areal, men at det i utbyggingsfasen vil bli vurdert hvor det er hensiktsmessig å legge det på mur. Når det gjelder støyskjerming/innsyn ser rådmannen at planlagt Gs-veg kommer tett innpå boligene på østsiden av traseen. Da evt. støy fra Gs-veg vil være liten kan ikke rådmannen se at det her er behov for støyskjerm. Risiko og sårbarhetsanalyse fra Statens vegvesen konkluderer også med at det ikke vil bli mer støy enn det er i dag (dok 30). I forhold til overvann viser rådmannen her til Svv sin kommentar til Moens tidligere innspill datert Svv sier her at fortauet som blir etablert forbi huset vil helle mot fylkesveien, slik at overvann vil renne ut her og i et nytt overvannssystem som vil bli etablert i området. Svv viser også til at stoppekraner samt vann og kloakksystem vil bli kartlagt i neste planfase.

11 Side 11 av 12 Trond Klungseth, dok 34, gnr/bnr 241/119 Klungseth viser til at han i dag har en forholdsvis bratt bakke fra sin garasje og opp på hovedvegen. Når gs vegen blir trukket inn på Moens tomt vil avstanden til garasjen bli svært liten, og utkjørsel til hovedveien vil bli vanskelig. Klungseth ber derfor om at han får utkjøring mot sør/øst via området avmerket GP evt. ut på GS vei i hjørnet av sin tomt. Rådmannens kommentar Rådmannen ser at utkjørsel til Klungseth kan bli problematisk med etablering av gs vei. Området Klungseth definerer som GP er regulert til park og ligger ikke på Klungseth sin eiendom. Rådmannen foreslår derfor å flytte atkomsten til Klungseth noe sørøst på eiendommen hans, slik at utkjørselen blir bedre. Otto Johan Pedersen, dok 35, gnr/bnr 241/224 Pedersen viser til at Lisleheradvegen ligger helt inn til eiendommene fra Lisleheradvegen nr Dette medfører store ulemper med brøyting, salting, snøslaps som spruter på husvegg og gjerder. Sommerstid er det mye trafikk og store tømmerbiler som medfører risting og støy i hus. Pedersen legger til at de fleste holder for stor hastighet, selv om fartsgrensen er 40 km/t På bakgrunn av dette, mener Pedersen at vegen nå bør flyttes de meterne det går an mot øst og at vegen rettes ut. Pedersen viser tilslutt også til at de har liten oversikt over utkjøring av bil. Rådmannens kommentar Mange av boligene langs vestsiden av Lisleheradvegen ligger svært nærme vegen, da eiendommene her ligger helt inntil vegtrasèen. I noen områder nord i planen går også foreslått regulert snøopplag noe inn på tomtene på begge sider av Lisleheradvegen, da det her er svært trangt. I området for Lisleheradvegen er det derimot plass til å flytte vegtrasèen noe møt øst slik Pedersen påpeker. I vedtak til 2. gangsbehandling ble det vedtatt å flytte regulert vegtrasé noe mot øst. Pedersen ønsker å flytte vegen ytterligere slik at det blir en mer rett strekning. Rådmannen ser Pedersens ønske om å flytte veibanen for dette strekket. En flytting av veibanen mot øst, er imidlertid ikke med i vegvesenets økonomiplan for denne planen. I dag går det en trase for vannledning i dagens vegbane. Ved en evt. flytting av vegtrasèen kan det bli konflikt med traseen til vannledningen. Notodden kommune har ikke oversikt over andre eventuelle konflikter som kan ligge i bakken. Det må derfor gjøres en grundig utredning før en evt. flytting av vegtrasè. Rådmannen ser det derfor vanskelig å flytte vegen ytterligere i saken her. En annen mulighet for evt. flytting av vegtrasè er at beboerne langs Lisleheradvegen går sammen og fremmer en egen reguleringsplan for området av vegen de evt. ønsker å flytte.

12 Side 12 av 12 Mariann Fredriksen, dok 36, gnr/bnr 241/92 Fredriksen ser at hun blir tatt fra sin have ca 1,5 2m til snømåking og diverse annet vegstøv som vil følge med feiing og vedlikehold Fredriksen viser til at hun har en meget begrenset hageflekk som hun vil beholde. Campingvogn og dukkestue står i dag helt inntil gjerde ut mot vegen. Til slutt legger Fredriksen til at det på motsatt side av hagen er en skråning ned mot industriområde, og at det kan diskuteres hvorvidt denne skråningen kan planeres ut. Rådmannens kommentar: For eiendommene vest for Lisleheradvegen nord i planforslaget vil snøopplag komme inn på noen av tomtene. Her har ikke rådmannen foreslått store endringer fra dagens situasjon, da det her er trangt og vanskelig å flytte noe særlig på vegtrasèen. Foreslått plan er derfor forholdsvis lik dagens situasjon i dette området. Det at rådmannen har foreslått å regulere inn snøopplag endrer lite fra dagens situasjon, da det uansett her vil bli brøytet snø inn på noen av eiendommene vinterstid. 11. Oppsummering/forslag til endringer i høringsforslaget På bakgrunn av vurderingen ovenfor, foreslår rådmannen å gjøre følgende endringer i høringsforslaget - forslag til endringer er lagt inn i revidert plankart dok. 37: 1. Atkomst for Lisleheradvegen 73 blir flyttet noe mot sørøst. 2. Rådmannen får fullmakt til å justere evt. detaljer ved plankartet og bestemmelser før kunngjøring av planen. 12. Konklusjon På bakgrunn av innspillene ovenfor og på grunnlag av en helhetsvurdering, foreslår rådmannen at planen vedtas med de endringer jfr. kap. 11 ovenfor og som det fremgår av revidert plankart dok. 37 og reguleringsbestemmelser dok Vedlegg til kommunestyrets behandling: 1. Dok. 37 Revidert plankart, jfr. innstilling til TU Dok. 38 Reviderte reguleringsbestemmelser, jfr. innstilling til TU Tilleggsdokumenter: 3. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen datert Notat fra rådmann datert vurdering av vegvesenets høringsuttalelse

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/4280 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Jan Hornung Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/41 26.03.2015 Teknisk utvalg 15/53 30.04.2015 Søknad om mindre reguleringsendring

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15 Bamble kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 13/04581-28 Arkivkode. L 12 Sekkekilen Saksbehandler Henry Hvalvik Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 28.01.2015 6/15 2 Kommunestyret 12.02.2015 5/15 Områderegulering

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382 Dok.nr: 14 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 10.08.2015 REGULERINGSPLAN - FAGERLUNDVEIEN Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 081/15 Formannskapet 27.08.2015

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/135 26.11.2015 Kommunestyret 15/84 10.12.2015

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/135 26.11.2015 Kommunestyret 15/84 10.12.2015 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/822 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/135 26.11.2015 Kommunestyret 15/84 10.12.2015 2.gangsbehandling Detaljregulering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 11/2812-66 Arkiv: PLNID 20110013 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: BEHANDLING AV KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR THOMASBAKKEN SØR BOLIGOMRÅDE Planlagt behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Saksbehandler: Bettiina Lähteenkorva Arkivsaksnr.:14/120-34Arkiv: REG 0424

Saksbehandler: Bettiina Lähteenkorva Arkivsaksnr.:14/120-34Arkiv: REG 0424 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for arealsaker 10.12.2014 Saksbehandler: Bettiina Lähteenkorva Arkivsaksnr.:14/120-34Arkiv: REG 0424 REGULERINGSPLAN 0424 - RV 509 TANANGERVEGEN-

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING - NESØYA, NORD-VEST

MINDRE REGULERINGSENDRING - NESØYA, NORD-VEST Side 1 av 5 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 42/12 Teknisk utvalg 05.09.2012 / Teknisk utvalg Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 320 Arkivsaksnr: 12/781 MINDRE

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Mindre endring av reguleringsplan for Osestadstrand

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Mindre endring av reguleringsplan for Osestadstrand LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2007/1485 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 10006/2015 Kjersti Skiple Verdal UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 22.09.2015 72/15 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/6191-72 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Utvalg Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/581 Saksnr. Utvalg Møtedato 20/15 Planutvalg 04.06.2015 6/16 Planutvalg 04.02.2016 9/16 Planutvalg 02.06.2016 37/16 Kommunestyret 21.06.2016 SLUTTBEHANDLING AV DETALJERGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 191/15 Kommunestyret 31.08.2015 111/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 191/15 Kommunestyret 31.08.2015 111/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 191/15 Kommunestyret 31.08.2015 111/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingebjørg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader

Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader OVERSIKT OVER INNSPILL BYREMO SENTRUM ETTER 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader Vest-Agder Aslaug Verdal Jeg understreker at det ikke

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Reidun Solli Skjørestad PLANID - 201208, GBNR - 70/1 12/1727 Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faret (PlanId 10371990005) - Reguleringsendring, 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371990005 2014/1121 14201/2014 Nina Nissestad

Detaljer

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG.

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG. Arkivsaksnr.: 11/425-33 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0003 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 127/13 Forvaltningsutvalget 12.12.

Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 127/13 Forvaltningsutvalget 12.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 2007/018 2007/1509 17479/2013 Nina Nissestad

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15 Bamble kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/04114-16 Arkivkode. 80/2, 80/5 Saksbehandler Eva Sætre Andersen Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 17.06.2015 72/15 2 Kommunestyret 10.09.2015 62/15 Gbnr.

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Detaljregulering Bolsønesområdet. Plan nr. 200609

Detaljregulering Bolsønesområdet. Plan nr. 200609 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200609 Saksmappe: 2008/410-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 14.02.2013 Saksframlegg Detaljregulering Bolsønesområdet. Plan nr. 200609 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 27/13

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan - Jørgen Berners vei - fornyet 1.gangsbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan - Jørgen Berners vei - fornyet 1.gangsbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 15.09.2009 Vår ref: 07/957-34 - 09/12878 Arkivkode: L12 Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Planutvalget 29.09.2009 094/09 Reguleringsplan

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 004/10 Forvaltningsutvalget 28.01.2010 001/10 Kommunestyret 24.03.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post BARKA Sven Norland 06/1238 10/1259 42/3

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU - 149/292 Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 91/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV TANGEN 1.GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV TANGEN 1.GANGS BEHANDLING ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2010/1288 / 4 Ordningsverdi: 1709r1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Planutvalget REGULERINGSPLANFORSLAG

Detaljer

16. (Jf 10372010009) I kart: Fortau på vestsiden av kjørevegen videreføres fra gjeldende plan. Ok. 17. (Jf 10372010009) I kart: Fotgjengerfelt og

16. (Jf 10372010009) I kart: Fortau på vestsiden av kjørevegen videreføres fra gjeldende plan. Ok. 17. (Jf 10372010009) I kart: Fotgjengerfelt og Vurdering av innspill mottatt underveis i planarbeidet: Innspill gitt underveis i planarbeidet er vurdert i vedlegget «Innspill mottatt underveis i planarbeidet». Med bakgrunn i disse vurderingene foreslår

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET HÅREKS GT/ TOROLV KVELDULVSONS GATE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET HÅREKS GT/ TOROLV KVELDULVSONS GATE SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ellen Karin Kolle Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: Nei. Hjemmel: Møte offentlig Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Detaljreguleringsplan for trafikksikringstiltak langs E136 ved Lyftingsmo- PlanID PlanID

Detaljreguleringsplan for trafikksikringstiltak langs E136 ved Lyftingsmo- PlanID PlanID Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2014/536-19 Arkiv: L13 Saksbehandler: Rigmor Bøe Dato: 01.06.2015 Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 64/15 Forvaltningsstyret 09.06.2015 33/15 Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 96 - Vadlåsmyra boligfelt - 2. gangsbehandling

Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 96 - Vadlåsmyra boligfelt - 2. gangsbehandling Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 04.05.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-7/96 Arkivsaksnr.: 09/687 Journalpostløpenr.: 10/12126 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.03.2016 18185/2016 2016/749 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø 13.04.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faråsen, planid 10372009009-2. gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372009009 2008/334 3428/2011 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Detaljregulering for Meierikvartalet - arealplan-id 2012006-2.gangsbehandling/sluttbehandling. Sakstype Utvalg Utv.saksnr.

Detaljregulering for Meierikvartalet - arealplan-id 2012006-2.gangsbehandling/sluttbehandling. Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Side 1 JournalpostID.13/9573 Løpenr. 32 Sakspapir Vår saksbehandler: Helene Holt Palerud 62433123 Sektor for teknikk og miljø - Detaljregulering for Meierikvartalet - arealplan-id 2012006-2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn.

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201516982/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HEIS Dato: 18.10.2016 Laksevåg, gnr. 149 bnr.

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer