Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk"

Transkript

1 Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks: tlf: Tlf: , Fax: Tips om risikovurdering og tiltak BokstavHuset AS, Tromsø

2 ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET I HAVBRUK TIPS OM RISIKOVURDERING OG TILTAK INNLEDNING INNLEDNING Viktige risikoforhold i havbruk Mange dødsulykker Yrkesskader Sykdommer som skyldes arbeidssituasjonen Hvorfor risikovurdere? Hvordan? Eksempel på enkel risikovurdering og forebyggende tiltak Settefiskanlegg Kai Faringsbåt Fôringsbåt / arbeidsbåt Driftsbygning / base, flytendene eller på land Plastmerder Stålanlegg Fôrstasjon Melding om arbeidsrelatert fravær eksempel på skjema Denne brosjyren er ment som hjelp til å forebygge ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer i havbruk. Brosjyren gir oversikt over ulykker og yrkessykdommer i næringen, basert på tilgjengelig statistikk, og gir tips om risikovurdering og tiltak for å bedre arbeidsmiljø og sikkerhet. Heftet er laget som del av prosjektet "forsterket arbeidsmiljøinnsats i havbruk", som har vært et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Norske fiskeoppdretteres forening (NFF) og Fellesforbundet. I tillegg er det laget en brosjyre med oversikt over regelverk som er spesielt aktuelt for næringen når det gjelder arbeidsmiljø. HER KAN DU FÅ TAK I FORSKRIFTER OM ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET Arbeidstilsynets lover og forskrifter Tiden norsk forlag, bestillingstelefon , eller e-post: Du finner også forskriftene på Arbeidstilsynets hjemmeside på internett: Sjøfartsdirektoratets lover og forskrifter Elanders publishing A/S, bestillingstelefon , eller via hjemmeside på internett 2 3

3 2 VIKTIGE RISIKOFORHOLD I HAVBRUK 2.1 Mange dødsulykker - de fleste i båt Havbruk er en svært ulykkesutsatt næring. Bare sjarkfiske, kystfiske og bergverk har flere omkomne pr årsverk. Slik skjedde dødsulykkene i Totalt antall omkomne av dette: Ulykker i forbindelse med bruk av båt av dette: Småbåt Fôringsbåt / arbeidsbåt Brønnbåt, forskyvning av dekkslast Annen type båt, havari i uvær Dykking Andre ulykker Yrkesskader Arbeidsgiver må sende melding om yrkesskade til trygdekontoret på et eget skjema for at arbeidstaker skal være sikret ytelse fra Rikstrygdeverket og fra virksomhetens forsikringsselskap. Arbeidstilsynet får en gjenpart av dette skjemaet. Dette danner grunnlaget for Arbeidstilsynets yrkesskaderegister. Figuren nedenfor viser hvordan personskadene i havbruk er fordelt etter utløsende faktor. Tabellen på neste side viser at det inntraff 16 dødsulykker i havbruk i årene 1980 til Hele 10 av ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av båt. Det var 5 dødsulykker i småbåt. Hele 3 av disse skjedde ved kantring som følge av overlast i kombinasjon med dårlig vær eller forskyvning av last. Det inntraff 3 dødsulykker i arbeidsbåt. 2 av ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av kran. En kranulykke skyldtes trolig treghet i en betjeningshendel, slik at denne ikke gikk tilbake til nullstilling. Dermed fortsatte kranarmen å bevege seg, og klemte vedkommende mot båtsiden. I den andre ulykken ble en person klemt av en tung last som kom i bevegelse mens den hang i kranen. En ulykke i arbeidsbåt skjedde ved bruk av vinsj. En dregg som ble vinsjet inn, hektet seg innunder båten. To mann gikk for å sjekke dette, mens vinsjetauet sto i kraftig spenn. Plutselig løsnet dreggen. Kunstfibertauet virket som en gummistrikk, slik at dreggen ble "skutt" oppover og traff en av mennene i ansiktet. 3 dødsulykker inntraff under dykking. Alle skjedde med dykkere som ikke hadde yrkesdykkersertifikat. 4 5

4 2 VIKTIGE RISIKOFORHOLD I HAVBRUK 2.1 Mange dødsulykker - de fleste i båt Havbruk er en svært ulykkesutsatt næring. Bare sjarkfiske, kystfiske og bergverk har flere omkomne pr årsverk. Slik skjedde dødsulykkene i Totalt antall omkomne av dette: Ulykker i forbindelse med bruk av båt av dette: Småbåt Fôringsbåt / arbeidsbåt Brønnbåt, forskyvning av dekkslast Annen type båt, havari i uvær Dykking Andre ulykker Yrkesskader Arbeidsgiver må sende melding om yrkesskade til trygdekontoret på et eget skjema for at arbeidstaker skal være sikret ytelse fra Rikstrygdeverket og fra virksomhetens forsikringsselskap. Arbeidstilsynet får en gjenpart av dette skjemaet. Dette danner grunnlaget for Arbeidstilsynets yrkesskaderegister. Figuren nedenfor viser hvordan personskadene i havbruk er fordelt etter utløsende faktor. Tabellen på neste side viser at det inntraff 16 dødsulykker i havbruk i årene 1980 til Hele 10 av ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av båt. Det var 5 dødsulykker i småbåt. Hele 3 av disse skjedde ved kantring som følge av overlast i kombinasjon med dårlig vær eller forskyvning av last. Det inntraff 3 dødsulykker i arbeidsbåt. 2 av ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av kran. En kranulykke skyldtes trolig treghet i en betjeningshendel, slik at denne ikke gikk tilbake til nullstilling. Dermed fortsatte kranarmen å bevege seg, og klemte vedkommende mot båtsiden. I den andre ulykken ble en person klemt av en tung last som kom i bevegelse mens den hang i kranen. En ulykke i arbeidsbåt skjedde ved bruk av vinsj. En dregg som ble vinsjet inn, hektet seg innunder båten. To mann gikk for å sjekke dette, mens vinsjetauet sto i kraftig spenn. Plutselig løsnet dreggen. Kunstfibertauet virket som en gummistrikk, slik at dreggen ble "skutt" oppover og traff en av mennene i ansiktet. 3 dødsulykker inntraff under dykking. Alle skjedde med dykkere som ikke hadde yrkesdykkersertifikat. 4 5

5 20% av personskadene inntraff i forbindelse med bruk av truck, kran og andre maskiner. Påkjøring var vanligste truckulykken. Kranulykkene skjedde stort sett ved kontakt med hengende last. 18% av skadene skjedde pga "underlaget". Dvs at folk gled på is og glatte gulv eller snublet i tau, slanger, hull osv. Disse fallulykkene inntraff både på kaia, i båten, i kar på settefiskanlegg, i slakterier og på merd. I tillegg kommer fallulykker fra stiger (5%). Disse ulykkene skjedde ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. 8 % av personsskadene skyldtes kontakt med kniv, samtlige i fiskeslakterier. Der er det også registert en del ulykker pga. gallesprut i øyet (4%) 8% av skadene skjedde ved kontakt med kjemikalier som maursyre, kaustik soda osv Båt og fortøyning av båt var utløsende faktor for sammen for 7% av skadene. De fleste av disse skadene skjedde ved at fingre kom i klem mellom båten og flåte, kai eller annen båt. Stikk av fiske-vaksineringssprøyte sto for 6 % av skadene Opplysningene ovenfor er basert på et forholdsvis lite tallmateriale, da bare en mindre andel av de innmeldte ulykkene er så godt beskrevet at de kan analyseres på denne måten. Vi må derfor bare se på dette som et grovt bilde av situasjonen 2.3 Sykdommer som skyldes arbeidssituasjonen Leger skal gi melding til Arbeidstilsynet hvis en pasient lider av en sykdom som skyldes arbeidssituasjonen. Arbeidstilsynet har bare fått melding om 20 slike sykdomstilfeller i havbruk i årene Det er imidlertid grunn til å tro at det er en betydelig underrapportering, som i andre næringer. De innmeldte tilfellene som er vist i tabellen nedenfor, gir likevel et bilde på hvilke helseplager som kan oppstå blant de som arbeider i havbruk. Hvilke tiltak er gjort for å forebygge slike sykdommer i din virksomhet? Sykdom Antall registrerte tilfeller Muskel- og skjelettskader Hudallergi Hørselsskader Astma Akutt forgiftning (gass, røyk eller damp) Allergisk reaksjon Hvorfor risikovurdere? Skal vi få ned ulykker og helseskader, må vi jobbe systematisk med forebygging. Dette baseres på registerte ulykker, nestenulykker, arbeidsrelatert fravær og yrkessykdommer i bedriften kunnskap om ulykker, nestenulykker, arbeidsrelatert fravær og yrkessykdommer på landsbasis krav i lover og forskrifter vurdering av ulike arbeidsoperasjoner Risikovurdering er et krav fra myndighetene. Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) sier bl.a. at virksomhetene skal "kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene" 4 Hvordan? Å risikovurdere vil si "å være etterpåklok på forhånd". En enkel risikovurdering i din bedrift kan være at du stiller tre enkle spørsmål: 1) Hva kan gå galt? 2) Hva kan vi gjøre for å hindre dette? 3) Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer? MELDING OM ARBEIDSRELATERT FRAVÆR Vennligst fyll ut dette skjemaet hvis du er blitt skadet eller syk pga. forholdene på arbeidsplassen. Opplysningene vil bli brukt for unngå at slike ulykker og sykdommer gjentar seg. Navn: Ole Pettersen Fravær fra og med: Til og med: Hvis fraværet skyldes forhold i arbeidsmiljøet, vennligst beskriv årsaken: Vondt i armen pga ensidig arbeid ved vaksineringsmaskin. Stress. Dine forslag til forebyggende tiltak: Vi må lære opp flere til vaksineringsarbeidet, slik at vi kan bytte på. Jeg må få avlastning på en del andre oppgaver Dato: Tiltak som er gjennomført: Sign. arbeidstaker: Ole Pettersen Vaksineringsarbeidet er fordelt på to ekstra medarbeidere (Kari og Jonas). Dato: Sign. arbeidsgiver: Siri Øyfjord Eksempel på skjema som kan brukes internt i bedriften til å registrere fravær og sykdom som skyldes forholdene på arbeidsplassen. 5 Eksempel på enkel risikovurdering og forebyggende tiltak På de neste sidene finner du eksempel på en enkel risikovurdering når det gjelder sikkerhet mot ulykker og helseskader. Vi har tatt for oss de mest aktuelle arbeidsstedene i havbruk, dvs. settefiskanlegg, kai, båt, merd osv. Vi har sett på de vanlige arbeidsoperasjonene på hvert sted, og stilt de nevnte spørsmålene. Eksemplene på "hva som kan gå galt" er både hentet fra ulykker og hendelser som Arbeidstilsynet har fått melding om, og ved å vurdere de enkelte arbeidsstedene og arbeidsoperasjonene. Du må se på dette som eksempler, og selv foreta en lignende vurdering av din arbeidsplass. For at risikovurderingen skal være fullstendig, bør du merke av hvilke av de mulige hendelsene ("hva kan gå galt") som innebærer størst risiko. Disse må du legge størst vekt på å unngå! Lag en plan for hvilke tiltak som skal settes i verk for å redusere risikoforholdene. For hvert tiltak bør det angis hvem i bedriften som har fått i oppgave å gjennomføre tiltaket i praksis, og en frist for når det skal være gjennomført. 6 7

6 8 5.1 Settefiskanlegg Fylle yngel i karene Belastningsskader Bedre tilrettelegging. Pauser. Arbeidstid. Fôre. Sortere smolt. Flytting av smolt Levere smolt Fall Rekkverk, gode gangbaner og trapper. Sklisikkert underlag, god tilrettelegging Eksem ved kontakt med fôr Unngå hudkontakt med fôr og støv fra fôr Vaksinering Stikke seg sjøl Automatisering, pauser, arbeidstid, vernehansker. Legeberedskap lokalt Belastningsskader Automatisering, Pauser, arbeidstid Rengjøring, Formalin i kroppen, kreftfare Åndedrettsvern, hansker, verneklær, HMS-datablad desinfisering og likn. Malakittgrønt (mot sopp på rogn). Åndedrettsvern, hansker, verneklær, HMS-datablad Opptak i kroppen. Kreftfare Ensilering av daufisk Maursyresprut ved fylling Pumpe (lukket system) gir trolig bedre sikkerhet enn manuell fylling. Hansker. av kvern mv. Ansiktsskjerm eller vernebriller. Reserveklær.Dusj. Drift og vedlikehold Falle i forbindelse med Bedre atkomst til smoltkar. Rekkverk bl.a. på eventuelle bruer oppå karene Leider ned for øvrig klatring i kar, og fra bru i kar slik at folk kan komme opp ved egen hjelp. Leider kan gjøres nedtrekkbar for å unngå evt. ulemper med leider som står permanent nede i karene. Truck, påkjøring mv. Sertifisert sikkerhetsopplæring av truckfører. Vedlikehold og sakkyndig kontroll av truck. Gode plassforhold for kjøring med truck. Vernesko Drukne under dykking i Yrkesdykkeropplæring. Følge rutinene i ferskvannsreservoar. dykkerforskriften Støy fra pumper - hørselskader Støydempende tiltak. Hørselvern Brann Orden. Rømningsveier 5.2 Kai Gå på kaia. Gå om bord Skli, snuble. Falle på kaia. Orden, brøyting, strøing, belysning. Sklisikkert fottøy. Flytebrygge letter atkomst til småbåt. i båt. Gå i land fra båt Falle i sjøen Skjerme av kai best mulig mot vind og bølger. Leider ned i sjøen. Livbøye med line. Redningshake Laste eller losse Klemt av last eller Dokumentert opplæring av kranfører. Vedlikehold og sakkyndig kontroll av kran med kaikran lignende Laste eller losse med truck. Klemt, påkjørt Sertifisert sikkerhetsopplæring for truckfører. Vedlikehold og sakkyndig kontroll av truck. Snøbrøyting. Annen kjøring Kjøre utfor kaia Opplæring, vedlikehold og kontroll. Belysning. Kaifrontlist. Leider ned i sjøen. Livbøye med line. med truck, traktor o.l.. Redningshake. 5.3 Faringsbåt 9 Legge til kai. Fortøye. Problemer pga. vind, Tilstrekkelig manøvrerbarhet /motorkraft. Dokumentert opplæring i bruk av båt. Skjerme av kai Gå fra kai strøm og bølger best mulig mot vind, strøm og bølger Frakte folk, fôr mv. til og fra Kantre eller bli klemt pga Opplæring og informasjon om riktig lasting. Informasjon om hvilke værforhold og bølgehøyder merdanlegg forskyvning av last båten er konstruert for. Landligge, eller bruke annen, større båt. Redningsvest. Kommunikasjonsutstyr, vanntett, bærbart. Synke pga. for tung last eller høy last, i kombinasjon med bølger / vind. Kantre / gå ned pga. uvær Kantre pga. svikt i styresystem Vedlikehold. Redningsvest. Kommunikasjonsutstyr, vanntett, bærbart. Mann over bord Opplæring i bruk av båt. Sklisikkert fottøy. Trene på mann over bord situasjon. Redningsvest. Leider fra båt ned i sjøen. Dødsmannsknapp eller lignende ("dødmanns-line") til motor? Skjerm på propell? Kommunikasjonsutstyr. Motorhavari. Tau i propellen Vedlikehold. Gode rutiner. Kommunikasjonsutstyr. Signallys Brann Vedlikehold. Brannslokningsutstyr. Opplæring i brannslokking og nødrutiner. Redningsvest. Kommunikasjonsutstyr. Signallys

7 Fòringsbåt/arbeidsbåt Legge til kai. Fortøye. Klemme finger mellom Dokumentert opplæring i bruk av båt. Skjerme av kai best mulig mot vind strøm og bølger. Gå fra kai trosse og fortøyning. Tilrettelegge best mulig for enkel fortøying. Problemer pga. vind, Tilstrekkelig manøvrerbarhet / motorkraft. Dokumentert opplæring i bruk av båt. strøm og bølger Skjerme av kai best mulig mot vind, strøm og bølger Laste, losse eller gjøre Klemt av last. Truffet av krok. Dokumentert opplæring av kranfører. annet arbeid med krana Klemt mellom kranbom og båt Vedlikehold og sakkyndig kontroll av kran. Hjelm i båten Kantre pga. overlast i kran Sakkyndig kontroll av kran ved montering Omlasting og annet Falle om bord. Falle over bord Sklisikring om bord. Sklisikkert fottøy. Redningsvest. Leider fra båt ned i sjøen.klesskift. arbeid inntil annen båt Klemme finger mellom båter Langsgående permanente fendere, håndrekke eller andre løsninger på båten som sikrer at det er nødvendig frirom mellom fingrene og nabofartøy / kai Frakte storsekker og Kantre pga. høy last (rank båt). Opplæring i riktig lasting. Informasjon fra båtbygger om båtens lastekapasitet og riktig lasting. annen last Synke pga. for tung last. Redningsvest. Redningsflåte.Kommunikasjonsutstyr. Signallys. Kantre eller bli klemt pga Opplæring i sikker lasting. Redningsvest. Redningsflåte. Kommunikasjonsutstyr. Signallys. forskyvning av last Fôre med fôrkanon Støy fra fôrkanon Hørselvern, helst med intercom Navigere. Drift, Mann over bord Dokumentert opplæring i bruk av båt. Sklisikkert fottøy. Trene på mann over bord situasjon. vedlikehold og repara- Redningsvest. Leider fra båt ned i sjøen. Dødsmannsknapp eller lignende til motor? sjoner under drift Skjerm på propell? Kommunikasjonsutstyr. Klesskift. Motorhavari - båten driver. Vedlikehold. Redningsflåte. Overlevingsdrakt. Kommunikasjonsutstyr. Signallys. Tau i propellen Brann Vedlikehold. Brannslokningsutstyr. Opplæring i bruk av brannslokkingsutstyr og redningsutstyr. Redningsvest. Redningsflåte. Overlevingsdrakt. Kommunikasjonsutstyr. Signallys 5.5 Driftsbygning/base, flytende eller på land Flytte storsekk med truck Klemskader Sertifisert sikkerhetsopplæring for truckfører. Vedlikehold og sakkyndig kontroll av truck. Vaske not i vaskemaskin Bli huket fast i trommel grunnet Holde avskjerming og andre verneinnretninger i orden mangler ved avskjerming Kontakt med Bruke personlig verneutstyr i henhold til opplysninger på HMS-datablad impregneringsmiddel Kverne og ensilere Få maursyresprut på seg ved Riktig helleteknikk. Hansker. Ansiktsskjerm eller vernebriller. Reserveklær. Dusj. daufisk fylling i kvern / ensilasjebeholder Levere ensilert daufisk Eksplosjon i daufisktank Unngå tennkilder i tank. pga gass Snøbrøyting Traktorulykke Dokumentert opplæring av traktorfører. Traktor og brøyteutstyr i forsvarlig stand. Førervern. Setebelte. Vedlikeholde, reparere Fall fra stige Informasjon om riktig bruk av stige. Bruk av typegodkjent stige, egnet til formålet og rengjøre bygninger og utstyr Annet Anlegget blir pårent av større Markeringslys / lanterner hvis nødvendig. Alltid båt fortøyd til flytende anlegg så lenge det båt. Anlegget brytes ned av pågår arbeid der. Rutiner for vedlikehold for å bevare flyteevne. Dersom noen overnatter om bølger eller andre påkjenninger bord: Alarmsystem som varsler ved vanninntrengning / havari. Kommunikasjonsutstyr. Fall til samme nivå Orden, brøyting, strøing. Sklisikkert (gulv / dørk). Sklisikkert fottøy. Fall i sjøen Orden, brøyting, strøing. Leider ned i sjøen. Livbøye med line. Redningshake Brann Slokkeutstyr. Alltid båt fortøyd til flytende anlegg så lenge det pågår arbeid der. Kommunikasjonsutstyr 11

8 Plastmerder Fortøye båt til merd. Gå fra Falle i sjøen Sklisikkert fottøy. Vurdér montering av lemmer på flyteringene (kan leveres). Redningsvest. båt til merd. Gå ombord i båt. Leider fra arbeidsbåt ned i sjøen. Kommunikasjonsutstyr. Klesskift. Fortøyning løsner. Båt driver av. Opplæring i bruk av båt og å fortøye. Kommunikasjonsutstyr (bærbart). Rutiner for å avtale tid for Mannskap blir stående igjen på merd når en skal være tilbake, og rutiner for oppfølging hvis vedkommende ikke er tilbake innen avtalt tid Fôre Belastningsskader (manuell fôring). Jobbrotasjon. Pauser. Fôringsautomat. Falle i sjøen Arbeidsplattform med rekkverk ved fôringsautomat, dersom denne fylles ved merden. Sklisikkert gulv på arbeidsplattformen. Sklisikkert fottøy. Redningsvest Klemt ved tømming av storsekk Unngå bruk av kniv ved tømming av storsekk. i beholder på fôringsautomat. Bruk den innebygde kniven på beholderen Puste inn støv fra fôr Støvmaske hvis aktuelt Eksem pga. kontakt med fôr Unngå hudkontakt med fôr Plukke opp daufisk Falle i sjøen Arbeidsplattform med rekkverk ved fôringsautomat, sklisikkert gulv på arbeidsplattformen Sortere og flytte fisk (dersom daufisknota draes opp derfra). Sklisikkert fottøy. Redningsvest. mellom merder Levere til slakt Falle oppi nota. Falle mellom Kniv for å skjære seg ut, i tillegg til tiltak nevnt i ruta ovenfor. flytering og not. Falle i sjøen Avlusing med kjemikalier Kontakt med farlige kjemikalier Opplæring. Verneutstyr i henhold til anvisning på HMS-datablad. Rengjøre nota (på stedet) Truffet av stråle fra høyttrykkspyler Dokumentert opplæring Skifte not Skli og falle i sjøen. Sklisikkert fottøy. Redningsvest. Leider fra arbeidsbåt ned i sjøen Skli mellom flytering og Sklisikker fottøy. "Spennkant" (fotlist) eller lignende som sikrer not, og ned i sjøen godt fotfeste på merd ved arbeid med not. Redningsvest. Leider fra arbeidsbåt ned i sjøen Falle oppi nota Sklisikkert fottøy. Kniv for å skjære seg ut. Redningsvest Flytte merd. Flytte og Gjøres med båt. Se omtale der. Gjøres med båt. Se omtale der. handtere fortøyninger. Dykking Bli hengende fast. For rask opp- Bruk av yrkesdykker. Følge krav til framgangsmåte i dykkerforskriften stigning (utelatt dekompresjon). Andre uhell. 5.7 Stålanlegg Fortøye båt til merd. Falle i sjøen Best mulig atkomst fra båt (leider gangvei eller lignende, hvis mulig) Sklisikkert underlag. Gå ombord i, båt, Sklisikkert fottøy. Flyteplagg. Leider fra merdanlegg ned i sjøen. Klesskift. gå "i land" fra båt Mulighet for å varme seg. Fortøyning løsner. Båt driver av. Dokumentert opplæring i bruk av båt og å fortøye. Kommunikasjonsutstyr. Mannskap blir stående igjen på merd Fôre Falle oppi nota Rekkverk mot merd. Puste inn støv fra fôr Støvmaske hvis aktuelt Eksem pga. kontakt med fôr Unngå hudkontakt med fôr Plukke opp daufisk Falle oppi nota Rekkverk mot merd Sortere og flytte fisk Falle oppi nota, eller i sjøen Kniv for å skjære seg ut. Redningsvest.. Leider ned i sjøen (trolig tilstrekkelig med leider på mellom merder. på utsiden av anlegget utsiden av anlegget - må svømme dit under gangbanene, hvis en faller oppi merden). Klesskift. Levere til slakt. Mulighet for å varme seg. Skifte not Avlusing med kjemikalier Kontakt med farlige kjemikalier Oppæring. Verneutstyr i henhold til HMS-datablad. Rengjøre nota (på stedet) Truffet av stråle fra Dokumentert opplæring høyttrykkspyler. Dykking Bli hengende fast. For rask Bruk av yrkesdykker. Følge krav til framgangsmåte i dykkerforskriften oppstigning (utelatt dekompresjon). Andre uhell 13

9 Fòrstasjon Fortøye. Gå om bord i Falle i sjøen Best mulig atkomst fra båt (leider, gangvei eller lignende, hvis mulig). Sklisikkert underlag. Sklisikkert båt. Gå om bord i fòrstasjon. fottøy. Flyteplagg. Leider ned i sjøen. Klesskift. Mulighet for å varme seg. Fylle fôrsiloer Klemt under storsekk Unngå bruk av kniv ved tømming av storsekk. Beholder kan f.eks. ha innebygd kniv som sekken kan settes ned på. Bulklasting i stedet for storsekk. Falle ned i silo Silotoppen sikret mot fall ned i silo. Eksempel: Rist Falle utfor toppen av Sklisikkert underlag. Sklisikkert fottøy. Orden. Rekkverk. Leider ned i sjøen. Klesskift. Mulighet for å siloanlegget, i sjøen varme seg. eller til lavere nivå Overvåke, vedlikeholde Falle (om bord) Gode, sklisikre atkomsveier (trapper, gangbaner osv.). Orden og renhold. og reparere anlegg, maskineri og utstyr Annet Anlegget brytes ned av bølger Dokumentasjon på at anlegget har tilstrekkelig styrke, stabilitet og sikkerhet under alle driftsfor eller andre påkjenninger. hold. Jevnlig ettersyn og vedlikehold mot korrosjon og lignende. Dersom noen overnatter ombord: Alarmsystem som varsler om vanninntrenging/havari.alltid båt fortøyd til flytende anlegg så lenge det pågår arbeid der ("livbåt"). Kommunikasjonsutstyr. Anlegget blir pårent av større båt. Markeringslys / lanterner hvis nødvendig. Alltid båt fortøyd til flytende anlegg så lenge det pågår arbeid der ("livbåt"). Kommunikasjonsutstyr. 15

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner www.bragd.no HMSPERM for bruk ved store oljevernaksjoner HMSpermen gir veiledninger for: Statlig aksjonsledelse IUAs ledelse Kommunene FORORD For å ha et tilstrekkelig fokus på HMS i forbindelse med oljevernaksjoner

Detaljer

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Utarbeidet av Norske Landbrukstenester HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Innhold INTRODUKSJON... 2 VELKOMMEN MED PÅ LAGET!... 3 HVA OG HVEM ER NORSKE LANDBRUKSTENESER

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

HMS - håndbok for landbruket. drift

HMS - håndbok for landbruket. drift FORSIKRING HMS - håndbok for landbruket drift Landbruket er spesielt på den måte at arbeid, hjem og fritid er så vevd inn i hverandre. En gårdbrukers arbeidsplass er også hans barns lekeplass, og bolig

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 538 bokmål Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Innhold INNLEDNING................................................ 4 Hva er ergonomi?..............................................

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt - Åpen Rapport Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter Forprosjekt Forfatter(e) Merete G.Sandberg, Andreas Myskja Lien og Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer