HANDLINGSPROGRAM 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2007"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM 2007 Rapport 2/2007

2 FORORD Handlingsprogrammet gir en samlet oversikt over planlagte aktiviteter i Driftsassistansen i I tillegg inneholder rapporten budsjett og medlemsavgifter for Sunndalsøra, juni 2007 Eilif M. Lervik Leder i styret for Driftsassistansen

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD SAMMENDRAG ORGANISASJON Generelt Styrende organ Medlemmer Administrasjon Driftsoperatørgrupper PLANLAGTE AKTIVITETER Generelt De enkelte aktiviteter BUDSJETT MEDLEMSAVGIFTER VEDLEGG( Eget hefte): 1. Vedtekter for Driftsassistansen 2. Medlemslister med kontaktpersoner 3. Oversikt over utstyr og EDB-program (VA) som disponeres av Driftsassistansen 4. Rapporter og publikasjoner utgitt av Driftsassistansen

4 Handlingsprogram 2007 Side: 3 1. SAMMENDRAG Organisasjon Driftsassistansen er en samarbeidsorganisasjon som i henhold til vedtektene kan ha kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap som medlemmer. Private vannverk og offentlige etater og organer kan opptas som assosierte medlemmer. I 2006 var alle 37 kommunene i fylket medlemmer i Driftsassistansen, samt RIR. I tillegg var det 32 assosierte medlemmer, herav 27 private vannverk og 5 av de 6 distriktskontorene til Mattilsynet i fylket. Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ. Mellom årsmøtene ledes Driftsassistansen av et styre med 4 medlemmer som velges av årsmøtet. En representant fra de private vannverkene og en representant fra Mattilsynet deltar også på styremøtene og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Møre og Romsdal fylke, Regional- og næringsavdelinga er sekretariat for Driftsassistansen. Arbeidsform Kompetanseheving gjennom opplæring, erfaringsutveksling og erfaringsformidling er den viktigste oppgaven for Driftsassistansen. I samarbeid med medlemmene gjennomfører sekretariatet kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger og ulike fellesprosjekt. I tillegg gir sekretariatet medlemmene bistand i form av teknisk assistanse og kompetansestøtte i forbindelse med planlegging og utbygging av nye VA-anlegg, utvikling av driftsplaner og internkontrollsystemer, kjøp av utstyr m.v. Planlagte aktiviteter i 2007 Tabellen nedenfor gir en samlet oversikt over planlagte kurs/fagmøter og driftsoperatørsamlinger i 2007 og fram til mars Aktivitet Kommentarer Optimalisering av silanlegg - prøvetaking Februar Dimensjonering av slamavskillere Mars Kurs i forbindelse med årsmøte 2007 Juni Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen - oppstart fellesprosjekt August og mars 2008 Internkontrollsystem iht IK-Mat (vannforsyningssystem) September Drift at vannbehandlingsanlegg med kjemisk felling September Høstkonferansen, Kristiansund Oktober VA-juss - kurs November Overvannshåndtering kurs og oppstart fellesprosjekt November Bruk av vannmålere i næringsbygg og boliger Desember Transportsystem avløp og overvann Desember Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen - rapportering - eksempler Mars 2007 Desinfeksjon Januar 2008 Gi ut 1 nummer av VA-Nytt Desember Kurs i forbindelse med årsmøte 2008 Mars 2008 Svartjeneste pr. telefon Drift av hjemmeside på internett

5 Handlingsprogram 2007 Side: 4 Budsjett INNTEKTER 2007 Vann Avløp Totalt 1 Overført fra Medlemsavgifter Refusjon av medlemskontigent NORVAR Refusjon av prosjektfinansiering NORVAR Kursavgifter Sum inntekter UTGIFTER 2007 Vann Avløp Totalt A Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy B Kurs C Fagmøter D Driftsoperatørsamlinger F Annen kunnskapsformidling N Vannprisen O.1 Hovedmedlemskap i NORVAR O.2 Medlemskap i NORVARS faggrupper O.3 Møter, administrasjon, reiseutgifter, diverse O.4 Til styrets disposisjon O.5 Prosjektfinansiering NORVAR P Sekretariat Sum utgifter Resultat

6 Handlingsprogram 2007 Side: 5 Medlemsavgifter Kommuner, kommunale og interkommunale VAR-selskap og private vannverk betaler medlemsavgift gradert etter folketallet i kommunene og antall personer som er tilknyttet vannverkene. Private vannverk betaler halv avgift. Offentlige etater og organer som kan opptas som assosierte medlemmer betaler en fast avgift, som utgjør 20 % av minimumsavgiften. Nedenfor er det satt opp en oversikt over grunnavgiftene for perioden År Vann Avløp

7 Handlingsprogram 2007 Side: 6 2. ORGANISASJON 2.1 Generelt Driftsassistansen er en samarbeidsorganisasjon som i henhold til vedtektene kan ha kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap (interkommunale selskap eller foretak etter lov om interkommunale selskap/kommuneloven eller kommunale aksjeselskap hvor kommunen har aksjemajoriteten) som medlemmer. Private vannverk og offentlige etater og organer kan opptas som assosierte medlemmer. De assosierte medlemmene har tilgang til alle tjenestene som tilbys gjennom Driftsassistansen, men har ikke stemmerett i styret og årsmøtet. Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av VA-anleggene i Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi. Figur 1 viser hvordan Driftsassistansen er organisert. Under kap er det gitt en generell omtale av styrende organer og ansvar og arbeidsoppgaver for samarbeidspartnerne. Vedtektene (vedlegg 1) gir de formelle rammene for virksomheten. Årsmøtet Kommunene Styret Kommuner Mattilsynene, private vassverk Sekretariat/ass.organ Møre og Romsdal fylke Driftsoperatørgrupper Nordmøre/Romsdal Sunnmøre Medlemskommuner 37 kommuner + RIR Assosierte medlemmer 5 Mattilsyn 28 private vannverk Figur1: Organisasjonskart for Driftsassistansen 2.2 Styrende organ Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ. Mellom årsmøtene blir Driftsassistansen ledet av et styre. Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. En representant fra Mattilsynet og en representant fra de private vannverkene deltar på styremøtene og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

8 Handlingsprogram 2007 Side: 7 Styret har etter årsmøtet i 2007 følgende sammensetning: Eilif M. Lervik, Sunndal kommune kommune (leder) Dag Håvard Søvik, Rauma kommune Jørn Skare, Ørsta kommune Kjell Steinar Hjelvik, Fræna kommune Jostein Bratli, Hareid kommune (varamedlem) Nils Kristen Skaar, Haram kommune(varamedlem) Representanter for de lokale mattilsyn og de private vannverkene: Valgkomité: Nils T. Halse, Halsabygda vassverk Ola Krogstad, Mattilsynet DK for Romsdal Per-Erik Husby, Kristiansund kommune Ivar Fivelstad, Stranda kommune 2.3 Medlemmer I 2007 er alle 37 kommunene i fylket medlemmer i Driftsassistansen. I tillegg er Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap medlem på avløpsdelen. Det er videre 33 assosierte medlemmer, derav 28 private vannverk og 5 av Mattilsynets distriktskontorer i fylket. Det er oppnevnt en kontaktperson for hvert medlem. Kontaktpersonen er sekretariatets fagkontakt hos medlemmene, og er ansvarlig for intern informasjon om Driftsassistansen i sin kommune/sitt vannverk. Medlemsoversikt og navn på kontaktpersoner er vist i vedlegg til årsmeldingen. 2.4 Administrasjon Møre og Romsdal fylke, Regional- og næringsavdelinga er assistanseorgan og sekretariat for Driftsassistansen. 2.5 Driftsoperatørgrupper Som et supplement til fagmøter og ordinær kursvirksomhet, er det opprettet to driftsoperatørgrupper: - Driftsoperatørgruppen for Sunnmøre - Driftsoperatørgruppen for Nordmøre og Romsdal Driftsoperatørsamlingene fungerer som et diskusjonsforum for operatørene, og det legges opp til konkret opplæring i driftsrelaterte problemstillinger. Gruppene velger formenn som er ansvarlige for gjennomføring av samlingene i samarbeid med sekretariatet. Disse er formenn for gruppene i 2007: Jørn Skare, Ørsta kommune (Sunnmøre) Kjell Inge Reiten, Molde kommune (Nordmøre og Romsdal)

9 Handlingsprogram 2007 Side: 8 3. PLANLAGTE AKTIVITETER 3.1 Generelt Regional- og næringsavdelinga har lagt til grunn at det kan stilles inntil 2,5 årsverk til disposisjon for Driftsassistansen. Totalt gir dette netto ca. 2,25 ingeniørårsverk til Driftsassistansen, da ca. 10 % av stillingene regnes å gå med til intern tid ved avdelinga. En detaljert oversikt over tilgjengelige ressurser for Driftsassistansen i perioden januar mars 2008 er vist i etterfølgende tabell: Personell 2007 jan - mars 2008 Dager Årsverk Dager % DA Magne Roaldseth 1) Leif K. Grande Jon Ivar Gjestad 2) Sigrunn Myklebust Sekretær Sum Sum ing. resurser ) På grunn av vakanse på R&N-avdelinga og gjennomføring av et særskilt prosjekt vil det bli en reduksjon på ca 1 månedsverk for denne stillingen. 2) Ca. et halvt årsverk stilles til disposisjon for Driftsassistansen. 3.2 De enkelte aktiviteter Tabell 1 (side 10) gir en samlet oversikt over tidsforbruk og framdrift for planlagte aktiviteter i perioden mars I tillegg til gjennomføring av kurs B.50 foreslås det å gjennomføre fellesprosjekt for å bedre sikkerheten og beredskapen i vannforsyningen. Dette vil bli et tilbud til kommuner/vannverk som vil gjennomføre ROS-analyser og utarbeide beredskapsplaner. Det foreslås å gjennomføre en slik prosess for tre referansevannverk med forskjellige størrelser og utfordringer. I prosjektet vil det bli brukt ekstern konsulent som vil bistå referansevannverkene. Finansiering av fellesprosjektet vil bli et spleiselag mellom de utvalgte vannverkene og Møre og Romsdal fylke. Metodikk og erfaringer vil bli gjort tilgjengelig for alle medlemmene gjennom oppstarts- og rapporteringsmøte. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre en beredskapsøvelse for et eksempelvannverk. Dersom det er grunnlag for det kan det bli gjennomført fellesprosjekt i tilknytning til overvannshåndtering. En vil komme tilbake til organisering og gjennomføring av dette prosjektet i forbindelse med kurs B54 i november. Finansiering av et evt. fellesprosjekt vil bli spleiselag mellom aktørene og M&R-fylke. I 2007 blir det større rom for teknisk assistanse og kompetansestøtte i forbindelse med planlegging og utbygging av nye VA-anlegg., utvikling av driftsplaner og internkontrollsystemer. Basisaktivitetene er fortsatt kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger og teknisk assistanse/kompetansestøtte og det er lagt opp til samme aktivitet på dette området i forhold til tidligere år.

10 Handlingsprogram 2007 Side: 9 Driftsassistansen vil fortsatt samarbeide om å arranger Høstekonferansen. I forhold til tidligere år er sekretariatets ressursbruk knyttet til NORVAR-medlemskap synliggjort.

11 abell 1 Handlingsprogram for perioden januar mars 2008 NR. AKTIVITET Vann/ Tidsforbruk sekretariatet (dager avløp V A J F M A M J J A S O N D J F M V A Sum V A Sum A Kjøp og vedl.h. av måleutstyr og verktøy A.1 Innkjøp av måleutstyr og verktøy V A A.2 Vedlikehold av måleutstyr og verktøy V A B Kurs B.50 1) Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen V 0 B.51 Internkontrollsystem iht IK-Mat V 8 8 B.54 1) Overvannshåndtering A 0 0 B.55 Kurs i forbindelse med årsmøte 2007 V A B.57 Bruk av vannmålere for gebyrberegning V A 8 8 B.58 VA-juss - tema bestemmes senere V A B.59 Høstkonferansen 2007 V A B.60 Kurs i forbindelse med årsmøte 2008 V A B.61 1) Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen V C Fagmøter C.28 Optimalisering av silanlegg - prøvetaking A C.29 Dimensjonering av slamavskillere - utslippsledninger A D Driftsoperatørsamlinger D.22 Drift av vba med fargefjerning basert på felling V 8 8 D.23 Transportsystemet - ledn, p.st., overløp med mer A 8 8 D.24 Desinfeksjon V 8 8 F Annen kunnskapsformidling F.1 VA-Nytt V A F.2 Svartjeneste pr. telefon V A F.3 Drift av hjemmeside på internett V A ) Tidsforbruk er tatt inn i G50 og G54 B.50 2-dagers samling og oppstart av fellesprosjekt G50 B.61 Prosjektrapportering for G50 Side 10

12 NR. AKTIVITET Vann/ Tidsforbruk sekretariatet (dager avløp V A J F M A M J J A S O N D J F M V A Sum V A Sum G Fellesprosjekt G.50 Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen V G.51 Overvannshåndtering V A H Teknisk assistanse V A I Kompetansestøtte V A J Utlån og formidling av spesialutstyr J.1 Utlån av eget utstyr V A K Årsmelding og handlingsprogram K.1 Årsmelding for 2006 V A K.2 Handlingsprogram for 2007 V A K.3 Årsmelding for K.4 Handlingsprogram for L Møter L.1 Styremøter V A L.2 Årsmøter V A M Administrasjon M.1 Sekretærtjenester V A M.2 Interne møter, økonomi, rapp. faglig utvikling m.v. V A M.3 Høringer og NORVAR-prosjekt V A M.4 Arbeid i NORVARS fagrupper V A N Vannprisen SUM Sum årsverk Sum årsverk ing Side 11

13 Handlingsprogram 2007 Side: BUDSJETT Med bakgrunn i handlingsprogrammet under kapittel 3 er det nedenfor satt opp et budsjett for Inntektene er stipulert med bakgrunn i medlemsavgiftene slik de går fram av tabell 4. INNTEKTER 2007 Vann Avløp Totalt 1 Overført fra Medlemsavgifter Refusjon av medlemskontigent NORVAR 2007 *) Refusjon av prosjektfinansiering NORVAR 2007 *) Kursavgifter Sum inntekter Merknader * - Fra kommunene UTGIFTER 2007 Vann Avløp Totalt A Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy A.1 Innkjøp av måleutstyr og verktøy A.2 Vedlikehold av måleutstyr og verktøy B Kurs B.50 Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen B.51 Internkontrollsystem iht IK-Mat B.54 Overvannshåndtering B.55 Kurs i forbindelse med årsmøte B.57 Bruk av vannmålere for gebyrberegning B.58 VA-juss - tema bestemmes senere C Fagmøter C.28 Optimalisering av silanlegg - avløp C.29 Dimensjonering av slamavskillere D Driftsoperatørsamlinger D.22 Drift av vba med fargefjerning basert på felling D.23 Transportsystemet - ledn, p.st., overløp med mer F Annen kunnskapsformidling F.1 VA-Nytt F.4 Utvikling og drift av hjemmeside på internett N Vannprisen O Diverse O.1 Hovedmedlemskap i NORVAR O.2 Medlemskap i NORVARS faggrupper O.3 Møter, administrasjon, reiseutgifter, diverse O.4 Til styrets disposisjon O.5 Prosjektfinansiering NORVAR P Sekretariat Sum utgifter Resultat

14 Handlingsprogram 2007 Side: MEDLEMSAVGIFTER Tabell 4 (side 13) viser hvordan avgiftene fordeler seg på det enkelte medlem. Avgiftene er fordelt på medlemmene med bakgrunn i gjeldende fordelingsnøkkel. Det matematiske grunnlaget for beregning av avgiftene er vist i tabell 2. Tabell 2 Fordelingsnøkkel for beregning av medlemsavgifter Antall personer Avgiftsberegning < 5000 Grunnavgift (G) Som for 5000 pers. + 0,1G pr pers. over Som for pers. + 0,05G pr pers. over > Som for pers. + 0,025G pr pers. over Kommuner, kommunale og interkommunale VAR-selskap og private vannverk betaler medlemsavgift gradert etter folketallet i kommunene og antall personer som er tilknyttet vannverkene. Private vannverk betaler halv avgift. Offentlige etater og organer som kan opptas som assosierte medlemmer betaler en fast avgift, som utgjør 20 % av grunnavgiften. Nedenfor er det satt opp en oversikt over grunnavgiftene for perioden Tabell 3 Grunnavgifter År Vann Avløp

15 Handlingsprogram 2007 Side: 14 Tabell 4 Medlemsavgifter 2007 Medlemmer Antall Avrundet Avgifter 2007 personer Vann Avløp Totalt Kommuner: Aukra Aure Averøy Eide Frei Fræna Giske Gjemnes Halsa Haram Hareid Herøy Kristiansund Midsund Molde Nesset Norddal Rauma Rindal RIR Sande Sandøy Skodje Smøla Stordal Stranda Sula Sunndal Surnadal Sykkylven Energi AS Tingvoll Ulstein Vanylven Vestnes Volda Ørskog Ørsta Ålesund Private vannverk: Batnfjord Brattvåg Eide Ellingsøy Fiksdal Fjørtoft Fjørå Grytestranda Halsabygda Hoel Indre Averøy Kvanne Liabygda Norddal vassverk Nordre Averøy Nord-Tustna og Leira Osmarka Rakvåg vassverk Stemmedalen Stordal Sætre og Jarnes Søre Midøy Sør-Tustna Tresfjord Tørla Vestnes Herøy Vasslag BA Ytterdal Nye NMT: Mattilsynet Dk for Ytre N Mattilsynet Dk for Indre N Mattilsynet Dk for Indre S Mattilsynet Dk for Romsdal Mattilsynet Dk for Ålesund SUM Grunnavgift

HANDLINGSPROGRAM 2003

HANDLINGSPROGRAM 2003 HANDLINGSPROGRAM 2003 Rapport 2/2003 FORORD Handlingsprogrammet gir en samlet oversikt over planlagte aktiviteter i Driftsassistansen i 2003. I tillegg inneholder rapporten budsjett og medlemsavgifter

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010

HANDLINGSPROGRAM 2010 HANDLINGSPROGRAM 2010 Rapport 2/2010 Handlingsprogram 2010 Side 2 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 2/2010 - Handlingsprogram 2010 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 04.06.2010 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/HPROG/2010/Rapport_10-06-04

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

Rapport: 1/2008 - Årsmelding 2007 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 10.05.08 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_07/Rapport_08-06-12

Rapport: 1/2008 - Årsmelding 2007 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 10.05.08 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_07/Rapport_08-06-12 ÅRSMELDING 2007 Rapport 1/2008 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2008 - Årsmelding 2007 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 10.05.08 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_07/Rapport_08-06-12 Rev.

Detaljer

Erfaringer med drift av båndsiler og store slamavskillere

Erfaringer med drift av båndsiler og store slamavskillere Faggruppe for avløpsrensing Silanlegg og store slamavskillere Rica Seilet Hotel, Molde Onsdag 31. oktober 2012 Erfaringer med drift av båndsiler og store slamavskillere Spørreundersøkelse Jon Ivar Gjestad,

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Folketalsutvikling Midsund - Aukra 4000 3500 13,6

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no Kurs/Fagdagar www.kartverket.no 2-dagers kurs i kommunal ajourføring av bygningsinformasjon Formål : Kompetanseheving på kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-Pbltiltak og FKB-Bygning

Detaljer

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen Alternative «ekteskap» i Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen 20.05.2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015

Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015 Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund + Aukra

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion

Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion Verneområde Kommune Verneformål Verneform Røabukta Aukra Fugleliv/Våtmark DO Ingen Smågevatnet Aukra Våtmark/Fugleliv NR Ingen Hjertvika Aukra

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. Rapport: 1/2009 - Årsmelding 2008 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 26.06.09 Kvalitetskontroll: Arkiv:

DOKUMENTINFORMASJON. Rapport: 1/2009 - Årsmelding 2008 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 26.06.09 Kvalitetskontroll: Arkiv: ÅRSMELDING 2008 Rapport 1/2009 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2009 - Årsmelding 2008 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 26.06.09 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_08/Rapport_09-06-27 Rev.

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Fagdag; tema adresse Møre og Romsdal, 4. oktober 2012 Adressedag, Møre og Romsdal Agenda Vegadresseprosjektet Prosjektets mål Status i arbeidet

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Foto-statistikk (foreløpig)

Foto-statistikk (foreløpig) FylkesFOTO 1547 Aukra 0 0 0 0 0 1569 Aure 816 133 5 434 5 434 876 Mønsterkommune, med stort angasjemnet, både formelt i kommunen og i Aure historielag! 1554 Averøy 0 1 350 350 0 Gamle Kværnes bygdemuseum

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato:

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato: Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon Utgave: 1 Dato: 2012-06-05 Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Tilgjengelighetsanalyser

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Rapport 1/2010

ÅRSMELDING 2009 Rapport 1/2010 ÅRSMELDING 2009 Rapport 1/2010 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2010 - Årsmelding 2009 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 04.06.2010 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_09/Rapport_10-06-04 Rev.

Detaljer

ÅSMELDING 2003 Rapport 1/2004

ÅSMELDING 2003 Rapport 1/2004 ÅSMELDING 2003 Rapport 1/2004 FORORD Årsmeldingen gir en samlet oversikt over utførte aktiviteter i Driftsassistansen i 2003. I tillegg inneholder rapporten regnskapet for 2003 og en liste over publikasjoner

Detaljer

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon #SkatteFUNN - ditt springbrett til innovasjon I dag Hva er SkatteFUNN? Gjennomføring av et prosjekt Erfaringer fra bedrifter Dine finansieringsmuligheter 2 Kommune: Antall SkatteFUNN-prosjekter på kommunenivå,

Detaljer

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 9/ 215 2. oktober 215 Mindre auke i arbeidsløysa enn frykta Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved utgangen av september. Når

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider.

Vårt lokalsamfunn. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider. Vårt lokalsamfunn Aukra Gossenbarne og ungdomsskole Romsdal 5 38 Aukra Julsundet skole Romsdal 5 38 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 35 Giske Valderøy barneskule

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Kontaktliste 24-timersmelding/melding om utskrivingsklar pasient - Kommuner i Møre og Romsdal

Kontaktliste 24-timersmelding/melding om utskrivingsklar pasient - Kommuner i Møre og Romsdal Kontaktliste 24-timersmelding/melding om utskrivingsklar pasient - Kommuner i Møre og Romsdal KOMMUNE DAG/NATT TELEFON TELEFAKS ADRESSE E-POST KONTAKTPERSON Aukra 71171130 71174603 Aukraheimen, 6480 post@aukra.kommune.

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen

Kommunestruktur i Molde-regionen Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23. februar 2015 1 Agenda Innledning Bakgrunn for vurderingene

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste «Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste Dagens opptakt vil bestå av: Om Fylkesmannen Regionreform Nasjonale forventningar til kommunane Status kommunereform Møre og Romsdal 2025 Fylkesmannen sine roller

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven Trude Lien Innhold Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven, hva, hvorfor, hvordan. Eksempel på oppdateringa av PblTiltaksbase fra Ulstein kommune Økonomi i Avtalen

Detaljer

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/2017-2018 MØTESTED: Skype MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Detaljer

I FØLGE KOMMUNENS BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

I FØLGE KOMMUNENS BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN KOMPETANSELØFTET 2015 - Rapportering av resultat og plantall, Del 1 Rekruttering Møre og Romsdal PLANTALL I FØLGE KOMMUNENS BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Årsverk utdanningsgrupper 2013 2014 Planlagt økning eller

Detaljer

Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse

Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre spørsmål 1. Hva er en kommune? 2. Hvorfor kommunereform? 3. Hva er argumentene

Detaljer

Geovekst status. FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4.

Geovekst status. FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4. Geovekst status FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4. Geovekst 2014 Suppleringsdata FKB mottatt (Molde, Fræna, Aukra, Rauma, Kristiansund, Gjemnes og Sunndal) Innlegging av data pågår, kommer med

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Kommunereform ei risikovurdering Har vi tilstrekkeleg beslutningsgrunnlag? Interkommunalt samarbeid Kommuneøkonomi Har vi vurdert risikoen hvis naboen..? Tenkjer vi langsiktig nok i reformarbeidet? Klarer

Detaljer

Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal

Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal Oppdatert: 25.07.2011 Arbeidsgiver Navn Telefon jobb Mobil E-post Atlanterhavsparken Ålesund Akvarium Østrem Trond 90033083 trond@atlanterhavsparken.no Aukra Kommune

Detaljer

Innledning om fellesprosjektet

Innledning om fellesprosjektet Fellesprosjekt Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen i Møre og Romsdal Avsluttende konferanse Molde, torsdag 07. mai 2009 Innledning om fellesprosjektet Jon Ivar Gjestad Møre og Romsdal fylke Regional-

Detaljer

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om Nytt inntektssystem Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om nytt inntektssystem Høyringa er på www.kmd.dep.no Høyringsfrist er 1. mars i år Endringar i tråd med

Detaljer

Styrkeanalysen Eiendomskonferansen i Molde

Styrkeanalysen Eiendomskonferansen i Molde Kjelde: nrk.no, foto Gunnar Sandvik Styrkeanalysen 2017 - Eiendomskonferansen i Molde 2.11.2017 Møre og Romsdal fylkeskommune Ole Helge Haugen fylkesplansjef Utvikling folketal - utvalde BA region, fylket

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal

Kommunereforma i Møre og Romsdal Kommunereforma i Møre og Romsdal Molde 29.nov. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet Oppdraget

Detaljer

Kommunereform Personalseminar

Kommunereform Personalseminar -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Personalseminar Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Eintydelegmedspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder Velkommen! Program 10.00 10.20 Velkomen og introduksjon v/ adm.dir Espen Remme 10.20 10.50 Viktige utviklingsområde kommuneperspektivet v/ leiar i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal og styreleiar

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Rapport 1/2013

ÅRSMELDING 2012 Rapport 1/2013 ÅRSMELDING 2012 Rapport 1/2013 Årsmelding 2012 Side 2 av 22 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2013 - Årsmelding 2012 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 3.6.2013 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_12/Rapport_2_2013

Detaljer

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Seniorrådgivar Sissel Hol Ålesund, 18. oktober 2017 Tema Kommuneøkonomi M&R Skjønnsmidlar ROBEK Vekst i frie inntekter Møre og Romsdal Nominell vekst i frie inntekter

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal

God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal Et langsiktig arbeid for å podusere helse i alle samfunnsledd Svein Neerland, seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet Seksjon folkehelse og fysisk aktivitet

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

VA-konferansen 2010. Avløp fra spredt bebyggelse og hytteområder - Status og utfordringer i Møre og Romsdal

VA-konferansen 2010. Avløp fra spredt bebyggelse og hytteområder - Status og utfordringer i Møre og Romsdal VA-konferansen 2010 Molde, torsdag 3. juni 2010 Avløp fra spredt bebyggelse og hytteområder - Status og utfordringer i Møre og Romsdal Jon Ivar Gjestad Møre og Romsdal fylke, Regional- og næringsavdelinga

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

Oversikt over tilsegn på spelemidlar fordelt på kommunenivå:

Oversikt over tilsegn på spelemidlar fordelt på kommunenivå: Oversikt over tilsegn på spelemidlar fordelt på kommunenivå: Molde: Træffhuset, fleirbrukshall Skaret skisenter, turløyper Reknesbanen, kunstgrasbane Kleivevatnet, tursti og toalett Vågsetra skole, kunstgrasbane

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Kompetansearbeidsplassutvalget

Kompetansearbeidsplassutvalget Kompetansearbeidsplasser sverd eller svøpe for M&R? Roar Tobro 23.11.2011 Møre-gåten : Input: Høy utdanningstilbøyelighet, men lav tilbakeflytting Gir lavere utdanningsnivå Jumbo i antall akademikere Lave

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN Om undersøkelsen Innbyggerundersøkelse gjennomført i 19 kommuner på Sunnmøre 2000 intervju gjennomført per telefon Kvoteutvalg på 100 i hver kommune, 200

Detaljer

Skogsamling Åndalsnes 15/2-17

Skogsamling Åndalsnes 15/2-17 Skogsamling Åndalsnes 15/2-17 Skogkulturaktivitet i daa 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Planting Markberedning Ungskogpleie Tal utsette planter pr. kommune I 2016 160 000

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015

HANDLINGSPROGRAM 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 Rapport 2/2015 Årsmelding 2014 Side 2 av 21 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2015 - Årsmelding 2014 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 22.5.2015 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_14/Rapport_1-2015_Årsmelding

Detaljer

Handlingsprogram 2017 Side: 2. Rapport: Årsmelding 2016_Ikke styrebehandlet Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad

Handlingsprogram 2017 Side: 2. Rapport: Årsmelding 2016_Ikke styrebehandlet Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad HANDLINGSPROGRAM 2017 Handlingsprogram 2017 Side: 2 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: Årsmelding 2016_Ikke styrebehandlet Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 22.5.2017 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/HANDPROG/2017/Handlingsprogram

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte Region 2 og 3 08.04.2013

Vedlikeholdsårsmøte Region 2 og 3 08.04.2013 Vedlikeholdsårsmøte Region 2 og 3 08.04.2013 Gjennomgang av tema innenfor kart/matrikkel og plandata Program for dagen. Geodataplanarbeid 2013 - Kari Buset Geovekstprosjekter - Vedlikehold Kari Buset Geir

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11

Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030)

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Telefon g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO I Ho

Ambulanse Midt-Norge HF Telefon g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO I Ho Ambulanse Midt-Norge HF Telefon 72 82 18 00 g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO998 308 615 7502 Stjørdal wwwambulanse-midtno Qtw Til alle våre leverandører R07 's ~ Stjørdal 4. desember

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET. Møre og Romsdal Felles satsing over fire år

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET. Møre og Romsdal Felles satsing over fire år STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Møre og Romsdal Felles satsing over fire år 2013-2017 Status pr 31.oktober 2013 Tiltak i strategien skal tre i kraft frå skuleåret

Detaljer

Velkommen til sonemøte for idrettsråd 2016

Velkommen til sonemøte for idrettsråd 2016 Velkommen til sonemøte for idrettsråd 2016 Agenda Formål med sonemøtene Informasjon fra idrettskretsen Kompetanseheving av tillitsvalgte Kommunikasjon/Informasjonskanaler for idrettsråd hjemmeside, e-

Detaljer

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tilskot til kommunale veterinærtjenester Stortinget bevilga 134,933 mill. i 2015 - Vakttilskudd 116,823 mill. - Administrasjontilskudd

Detaljer

Møteprotokoll. , Union Hotel, Geiranger. Dato: 12.12.2011. Tid: Protokoll nr: Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. , Union Hotel, Geiranger. Dato: 12.12.2011. Tid: Protokoll nr: Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Møtestad: Ungdomspanelet, Union Hotel, Geiranger Dato: 12.12.2011 Tid: Protokoll nr: Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Janne Katrin Hansen Sævik Elin Anita Kvisvik

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 02/ MØTEDATO: KLOKKESLETT: 17:00 19:30 (mat fra 16:15)

PROTOKOLL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 02/ MØTEDATO: KLOKKESLETT: 17:00 19:30 (mat fra 16:15) PROTOKOLL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 02/2016-2018 MØTESTED: Idrettssenteret, Molde MØTEDATO: 23.05.16 KLOKKESLETT: 17:00 19:30 (mat fra 16:15) MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

VA-KONFERANSEN 2012 - DELTAKERLISTE Thon Hotel, Kristiansund tirsdag 12. - onsdag 13. juni 2012

VA-KONFERANSEN 2012 - DELTAKERLISTE Thon Hotel, Kristiansund tirsdag 12. - onsdag 13. juni 2012 Side 1 av 5 VA-KONFERANSEN 2012 - DELTAKERLISTE Thon Hotel, Kristiansund tirsdag 12. - onsdag 13. juni 2012 1 Asplan Viak AS Hansen Arve X X X X 2 Asplan Viak AS Løvoll Odd X X X X X 3 Aukra kommune Bjerkan

Detaljer