BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /15 Saksbeh.: MEHA Emnekode: - Kopi til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200918380/15 Saksbeh.: MEHA Emnekode: - Kopi til:"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: Saksnr.: /15 Saksbeh.: MEHA Emnekode: - Kopi til: Søknad om tillatelse til oppføring av bolig - Gnr 34 bnr Storrinden tomt 4 1. Hva saken gjelder Saken gjelder søknad om rammetillatelse for oppføring av bolig med to boenheter, carport og utomhusanlegg på overnevnte eiendom på Storrinden. Eiendommen er utsatt for magnetfelt fra 300 kv høyspentlinje mellom Fana og Kollsnes. Etter fagetatens vurdering vil området for omsøkte tiltak omfattes av fare forbundet med magnetfeltpåvirkning fra høyspentlinjer av plan- og bygningsloven 68, jf vedtak stadfestet av Fylkesmannen i Hordaland , saknr /13 (Byrådssak 312/09). Det essensielle i saken er kommunens formelle ansvar med hensyn til forvaltningen av planog bygningsloven, deriblant 68. Saken vurderes å være av stor prinsipiell betydning da den handler om å ivareta barns sikkerhet mot fare fra magnetfeltpåvirkning som i henhold til internasjonal forskning kan føre til en doblet risiko for utvikling av leukemi (blodkreft) hos barn. Spørsmålet er om kommunen kan påta seg ansvaret for at det bygges boliger i et område påvirket av magnetfelt fra høyspentlinje på 300 kv når en er kjent med at det foreligger fare for en mulig dobling av leukemitilfeller hos barn. De foreliggende beregninger av magnetfeltnivå i området fremkommer ved valgte forutsetninger om årsgjennomsnittlig linjelast på hhv 500 og 700 Ampere, samt årsgjennomsnittlig linjelast for 2009 på 475 Ampere. Høyspentlinjen er angitt med en overføringskapasitet på Ampere, og det ikke er angitt konsesjonsbegrensninger for linjen. Fagetaten legger derfor til grunn at høyspentlinjen er svært kraftig. Fagetaten har derfor i sin saksbehandling lagt til grunn en forsiktighetsstrategi og forsvarlighetsprinsipp, og vektlagt strålevernforskriftens krav om at all eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig. Nåværende kunnskap og avveininger vurdert opp mot en risiko som rammer barn med en mulig dødelig utgang, tilsier at en ikke bør presse frem boligbygging på omsøkte eiendom. Ut fra et samfunnsmessig perspektiv bør det være fullt mulig å tilrettelegge for boligbygging i områder som ikke er berørt av magnetfelt fra høyspentlinjer. Utbyggingspresset i Bergen kommune er stort, men med tanke på at den fare som kan oppstå særlig rammer barn, og at faren bygger seg opp over tid og uten forvarsel, anser fagetaten at det ikke bør legges til rette for nye boliger, barnehager og skoler nær høyspentlinjen, jf brosjyre utarbeidet av Staten strålevern og punkt nedenfor.

2 Etter gjennomgang av den konkrete saken anser fagetaten at det ikke er sannsynliggjort at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare i henhold til plan- og bygningsloven 68. Paragrafen lyder som følger: "Grunn kan bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Kommunen kan for grunn eller områder som nevnt i første ledd, om nødvendig nedlegge forbud mot bebyggelse eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal." Utfallet i denne saken vil også være relevant og sette føringer for behandling av øvrige ubebygde boligeiendommene i felt B4 og B5 på Storrinden. 2. Anbefalt forslag til vedtak: Søknad om rammetillatelse for oppføring av bolig med to boenheter, carport og utomhusanlegg for eiendommen gnr 34 bnr 514 avslås i medhold av plan- og bygningsloven 68. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Else-Kristin Foss Vikenes byggesakssjef Trygve Sæle seksjonsleder

3 3. Kommunens ansvar Kommunen er tillagt et selvstendig ansvar for vurdering av risiko. Det vises til Ot.prp 57 ( ) der følgende er angitt: "I vurdering av hvorvidt tomten kan bebygges eller ikke må bygningsrådet i nødvendig utstrekning legge vekt på ekspertuttalelser. Men dette utelukker ikke at bygningsrådet til slutt skal foreta en selvstendig totalvurdering av risikomomentene. Det avgjørende må være sannsynligheten for at noe vil skje, og graden av fare/ skade som kan oppstå." 4. Saksutredning. Saksutredningen er basert på følgende skriftlige materiell: Byggesøknader for gnr 34 bnr 129, 192, 513, 514, 517, 518, 519, 520 og 522. Korrespondanse og møtereferat mellom Bergen Tomteselskap og Etat for byggesak og private planer vedrørende reguleringsfelt B4 og B5 i tidsrommet NOU 1995:20 Environmental Health Criteria (EHC) monograph, WHO 2007 ROS-analyse utført av SWECO as, datert Vitenskapskomiteen i EU, 2009 Internettsidene til Folkehelseinstituttet Internettsidene til Statens strålevern Skriv mottatt fra BKK Vedtak fra Fylkesmannen i Hordaland datert med stadfesting av vedtak gjort av Bergen kommune for eiendommen gnr 34 bnr 521 med hjemmel i pbl Reguleringsmessige forhold Eiendommen er del av område B4 og B5 i reguleringsplan R stadfestet første gang , med mindre vesentlig reguleringsendring godkjent Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i en (1) etasje med TU maks 35 % i gjeldende plan. Frittliggende eneboliger avmerket på planen kan oppføres med innredet loftog underetasje der hvor forholdende tilsier det, jf reguleringsbestemmelsene Høyspentlinjen Fana - Kollsnes BKK søkte og fikk konsesjon for bygging og drift av høyspentlinje på 300 kv mellom Fana og Kollsnes i Omsøkte eiendom ligger i område utsatt for påvirkning av magnetfelt fra denne høyspentlinjen som er angitt å ha en termisk ledningsevne mellom Ampere (A). Gjennomsnittlig strømlast for 2009 er angitt til 475 A. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som er konsesjonsmyndighet for kraftanlegg i Norge. Det gis ingen restriksjoner på driften av anleggene, og netteier (i dette tilfellet BKK) kan utnytte anleggets fysiske overføringsevne fullt ut. Høy belastning vil gi økte magnetfelt, jf Strålevernrapport 2005:8, punkt På bakgrunn av Strålevernrapport 2005:8 ble det innført nye retningslinjer som anbefaler et utredningsnivå ved magnetfeltpåvirkning fra høyspentanlegg på 0, 4 mikrotesla (µt). ROS- analysen fra Sweco as anfører ingen begrensninger i konsesjonsvilkårene for denne linjen. Fagetaten og BKK har hatt møter våren Agenda for møtet var blant annet fremlegging av data vedrørende konsesjonsbegrensinger, maksimal belastning og gjennomsnittlig strømbelastning for høyspentlinjen. Målet var å konkretisere tallverdier for fremtidig bruk av linjen, og på bakgrunn av dette utarbeide en rapport i hht

4 standardprosedyrer og fremskrevet bruk av linjen 15 år frem i tid. Dette viste i ettertid ikke å la seg gjøre, jf skriv datert fra BKK. 4.3 Følgende betraktningene i NOU 1995:20 anses som interessante: Kapittel 4.10 Oppsummering av andre lands politikk og nasjonale anbefalinger: De ulike nasjonale strålevernautoritetene har ikke funnet grunnlag for grenseverdier som har noen mening i forhold til eksponering fra kraftledninger, men enkelte har anbefalt en forsiktighetsstrategi. Gjennomgående presiseres den store usikkerheten og uklarheten, ikke bare mht hvorvidt felt av den størrelsesorden som kraftledninger er omgitt av gir helserisiko, men også at det ikke foreligger et klart dosebegrep som forvaltningen kan forholde seg til. Kapittel 5.2 Helsemessige effekter ekspertutvalgets konklusjoner Leukemi hos barn Leukemi hos barn er den diagnosen som mest konsistent er blitt assosiert med kraftledninger i de epidemiologiske studiene. Ekspertutvalget konkluderer med at de epidemiologiske studiene tyder på en ca. fordoblet risiko for leukemi hos barn som bor nær kraftledninger. Om årsakssammenhengen sier ekspertutvalget bl.a.: «Sammenhengen mellom leukemi hos barn og bolig nær kraftledninger kan ha flere årsaker. Lavfrekvente magnetfelt og lavfrekvente elektriske felt er mulige årsaker, men andre faktorer kan også spille inn. - Om kreftrisikoen er knyttet til egenskaper ved kraftledningen som sådan, eller om andre faktorer som spesielt rammer boliger med slik beliggenhet, er fortsatt noe uvisst. - På bakgrunn av en samlet vurdering av mulige årsaker til økt forekomst av leukemi blant barn som vokser opp nær kraftledninger, mener derfor utvalget at studiene synes å peke mest i retning av magnetfelt. Denne oppfatningen kan endre seg med videre forskning.» (kapittel 9, side 150) Ekspertutvalget påpeker videre at nærhet til kraftledninger kan samsvare med visse nivåer av magnetfelt, nemlig over 0,2 μt. Magnetfeltverdier i dette området har vært benyttet av de epidemiologiske undersøkelsene for å definere et skille mellom eksponerte og ueksponerte boliger, og er en relativt vilkårlig verdi. Ekspertutvalget skriver videre: «- Det er derfor ikke riktig å si at 0,2 μt er en grenseverdi for økt kreftrisiko. Det mest korrekte må være å si at barn som vokser opp så nær kraftledningene at magnetfeltet er over 0,2-0,3 μt, synes å ha en høyere forekomst av leukemi enn andre barn. I en slik formulering ligger ingen bastant påstand om at magnetfelt er årsak, men formuleringen har likevel visse klare implikasjoner. Dersom en søker å overføre tallene 0,2-0,3 μt til andre situasjoner enn kraftledninger, er det et langt vanskeligere problem.» (kapittel 9, side 151) Ekspertutvalget har gått inn på den individuelle risiko for den antatte risikogruppen, særlig i tabell med tilhørende kommentarer. Tabellen sammenligner økningen i risiko for leukemi hos barn som bor nær kraftledninger med den landsgjennomsnittlige risikoen for død eller alvorlig skade i trafikken. Ekspertutvalget sier om dette: «Betrakter vi de ulike faktorene som er angitt i tabell 8.2, ser vi at anslått individuell risiko for leukemi for et barn som vokser opp nær kraftledninger er litt mer enn halvparten av risiko for alvorlig skade i trafikken. Faren for leukemi blant barn som vokser opp nær kraftledninger er likevel større enn risiko for død eller meget alvorlig skade i trafikken. Videre er faren for leukemi blant barn som vokser opp nær kraftledninger større enn fare for død på grunn av ulykker i hjemmet og fare for død etter drukning.» (kapittel 8, side 145).

5 I Kapittel 5.2 Oppsummering - Kollektive tiltak: Likevel er det ett problemområde som peker seg ut, og hvor det kan være grunnlag for å vurdere kollektive tiltak: Leukemi hos barn som bor nær kraftledninger. Dersom en slik helseeffekt er til stede, har den ikke et tallmessig omfang som tilsier å karakterisere den som vesentlig i et samfunnsmedisinsk perspektiv. Derimot kan den representere en såpass stor økning i den individuelle helserisiko for barn som bor nær kraftledninger at det kan gi grunnlag for å vurdere kollektive tiltak. 4.5 Klassifisering som mulig kreftfremkallende I juni 2001 klassifiserte International Agency for Research on Cancer (IARC) magnetfelt fra høyspentledninger som mulig kreftfremkallende for mennesker. 4.6 WHO I 2007 oppsummerer WHO følgende: Overall conclusion: New human, animal and in vitro studies, published since the 2002 IARC monograph, do not change the overall classification of ELF magnetic fields as a possible human carcinogen. (WHO Environmental Health Criteria (EHC) monograph (WHO, 2007) kapittel 1, side 11) 4.7 Vitenskapskomiteen i EU I 2009 konkluderer Vitenskapskomiteen i EU med følgende: 10. Conclusions on electromagnetic fields 10.3 The past conclusion that extremely low frequency magnetic fields are possibly carcinogenic is still valid. This was concluded based on studies indicating that children exposed to relatively strong magnetic fields from power lines were more likely to develop leukaemia. New studies on human populations indicate a possible increase in Alzheimer's disease arising from exposure to extremely low frequency fields. The results related to leukaemia and Alzheimer s have not been confirmed or explained by experiments on animals and cell cultures. Further research on cells is needed to examine effects on specific diseases. ( 4.8 Statens strålevern Brosjyre utarbeidet av Statens strålevern - Bebyggelse nær høyspentanlegg angir følgende på side 8: Dersom nyetableringer medfører magnetfeltnivåer over 0,4 µt i berørte bygg skal det gjennomføres utredninger som skal gi grunnlag for å vurdere forebyggende tiltak for å redusere magnetfeltet. Utredningene skal også inneholde utredninger og beregninger som viser merkostnader og andre ulemper av eventuelle tiltak. 0,4 µt er verken en tiltaksgrense eller en absolutt grenseverdi. Målsettingen med utredningskravet er å hindre eller redusere antall nye situasjoner som innebærer nærhet mellom bygg og høyspentanlegg. Det skal altså vurderes tiltak, men ikke alltid gjennomføres tiltak. Med bygg menes fortrinnsvis boliger, skoler eller barnehager nær høyspentanlegg. Høyspentanlegg omfatter høyspentledninger, jordkabler og transformatorstasjoner.

6 Statens strålevern angir følgende på sine nettsider: Elektromagnetiske felt (EMF) Elektrisitet har vært i bruk i over 100 år og gitt store fordeler for folk flest uten at det har vært snakk om negative helseeffekter, bortsett fra akutte skader knyttet til elektriske feil og uhell. Spørsmålet om hvorvidt felt fra elektriske anlegg og elektrisk utstyr kan medføre økt risiko for kreft eller andre sykdommer, skader eller plager er imidlertid ikke endelig avklart. Det er utarbeidet internasjonalt anbefalte retningslinjer for eksponering for elektromagnetiske felt i det ikke-ioniserende området, se ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Disse er forskriftsfestet som maksimalt aksepterte eksponeringsgrenser i Norge. Samtidig har man et krav om at all eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig, basert på at man ennå ikke har tilstrekkelig forskningsgrunnlag til å konkludere om mulige langtidseffekter ved svake felt "Er eksponering for magnetfelt hjemme forbundet med helserisiko?" Sammenfattet antyder befolkningsstudier en mulig doblet risiko for utvikling av leukemi hos barn der gjennomsnittsverdien for magnetfeltet i hjemmet er over 0,4mikrotesla (µt). I Norge vil dette statistisk kunne innebære ett ekstra tilfelle av leukemi ca. hvert sjette år blant barn som er utsatt for magnetfelt fra høyspentledninger i boligen. For andre kreftformer hos barn, og kreft hos voksne, finnes det intet konsistent holdepunkt for at bolig- eller yrkeseksponering for magnetfelt er kreftfremkallende." 4.9 Folkehelseinstituttet På internettsidene til Folkehelseinstituttet, under overskriften Barns helse, Kreft hos barn, er leukemi sammen med hjernesvulst angitt som den hyppigste kreftformen hos barn Strålevernrapport 2005:8 Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg angir følgende: Grenseverdispørsmålet (9.1.3) Arbeidsgruppen tilrår ikke at nye grenseverdier innføres på grunnlag av det beskrevne risikonivå. Med nye grenseverdier vil en få situasjoner der uheldige konsekvenser kan bli uforholdsmessig store uten å oppnå helsemessig gevinst. Det er ikke grunnlag for å bruke andre grenseverdier enn de som allerede finnes internasjonalt og samtidig ivareta kravet om forholdsmessighet i aktuell lovgivning. Denne anbefaling samsvarer med vurderingen fra Verden helseorganisasjon og andre land som har vurdert spørsmålet om nye grenseverdier for magnetfelt basert på kreftrisiko. Konsekvensen av ikke å fastsette bestemte grenseverdier vil bety aksept for at det legges ulik vekt på magnetfelt fra sak til sak, fordi øvrige faktorer som må vurderes i forbindelse med kravet til forsvarlighet kan være forskjellige. Det er den samlede vurderingen som må være grunnlaget for vedtak i enkeltsaker.

7 Forsvarlighet i forvaltningen (9.1.4) Gjeldende strålevernforvaltning vurderes å samsvare godt med krav til en føre-var forvaltning ut fra den nåværende kunnskap om helserisiko. Forsvarlighetsprinsippene i strålevernloven legger grunnlaget for en forvaltning som står i forhold til både aktuell risikosituasjon og kostnadssituasjon. Det anbefales at merknadene til strålevernforskriften oppdateres til bedre å reflektere nåværende kunnskapssituasjon. Vurdering av forsvarlighet i enkeltsaker i forhold til strålevernloven vil inngå i optimaliseringsprosessen. Dette er sammensatte valg der ulike mål kan stå mot hverandre, og det er derfor viktig at forholdene utredes godt slik at de som skal fatte vedtak er godt opplyst. Dette gjelder særlig ved nyetableringer av enten boligfelt eller høyspentanlegg. For å bidra til en enhetlig praksis anbefales å benytte 0,4 μt som utredningsnivå. Forholdene må vurderes spesifikt for det enkelte tilfelle og resultatet kan følgelig bli at ulike eksponeringsnivåer aksepteres for ulike anlegg fordi forholdene varierer mye fra kommune til kommune Fylkesmannes syn i klagesak (saksnr /22) vedrørende gnr 34 bnr 521 på Storrinden Fagetaten er helt klar på at det på bakgrunn av foreliggende kunnskap er uakseptabelt å tillate nye boliger i et område eksponert for magnetfelt når barn som skal bo der utsettes for en dobling av risiko for leukemi. Selv om det foreligger beregninger som viser at magnetfeltet for enkelte eiendom ligger under 0,4 µt ved gitte forutsetninger for linjebelastning, er det ikke gitt noen garantier vedrørende belastningen av linjen i fremtiden. Det foreligger heller ingen entydig eller definert faregrenser for langtidspåvirkning fra magnetfelt. Stadfestelse av Bergen kommunes vedtak i sak vedrørende gnr 34 bnr 521 på Storrinden fattet av Fylkesmannen i Hordaland anses derfor relevant som innfallsvinkel også i de omsøkte sakene. Fylkesmannens syn i saken angis som følger: "Fylkesmannen ser slik på saken: Saken gjelder klage på kommunens vedtak om byggeforbud. Kommunen har hjemlet forbudet i pbl. 68. Denne regelen lyder slik: Grunn kan bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Kommunen kan for grunn eller områder som nevnt i første ledd, om nødvendig nedlegge forbud mot bebyggelse eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal. Strålingsfare er etter vår forståelse i utgangspunktet omfattet av regelen. Det vises i denne forbindelse til rundskriv T-5/95 (T-5/97 vår anmerkning) fra Miljøverndepartementet og Kommunal - og arbeidsdepartementet punkt "Miljøforhold". Det karakteristiske for risiko ved magnetfeltstråling er at den vil bygge seg opp på grunn av eksponering over tid. For så vidt skiller den seg fra for eksempel skredfare eller risiko forbundet med andre naturhendelser som loven og forarbeidene i første rekke ser ut til å ramme. Risiko knyttet til slike forhold vil eventuelt slå ut med en akutt farlighet. Akutt farlig påvirking i forbindelse med elektromagnetisk ståling vil først skje ved påvirkninger på 100 og 500 µt, jf. klagen fra advokat Ommundsen og henvisning til Høyesteretts kildebruk i dommen inntatt i Rt 2007/464. Etter vår vurdering vil den aktuelle type risiko likevel som et utgangspunkt være dekket av bestemmelsen. Av Ot.prp.57 ( ) følger at: "I virkningen av hvorvidt tomten kan bebygges eller ikke må bygningsrådet i nødvendig utstrekning legge vekt på ekspertuttalelser. Men dette utelukker ikke at bygningsrådet til slutt skal foreta en selvstendig totalvurdering av risikomomentene.

8 Det avgjørende må være sannsynligheten for at noe vil skje, og graden av fare/ skade som kan oppstå. Strålevernet skriver følgende på sine internettsider under overskriften "Er eksponering for magnetfelt hjemme forbundet med helserisiko?" Sammenfattet antyder befolkningsstudier en mulig doblet risiko for utvikling av leukemi jos barn der gjennomsnittsverdien for magnetfeltet i hjemmet er over 0,4mikrotesla (µt). I Norge vil dette statistisk kunne innebære ett ekstra tilfelle av leukemi ca. hvert sjette år blant barn som er utsatt for magnetfelt fra høyspentledninger i boligen. For andre kreftformer hos barn, og kreft hos voksne, finnes det intet konsistent holdepunkt for at bolig- eller yrkeseksponering for magnetfelt er kreftfremkallende." Når det gjelder den konkrete vurderingen i foreliggende sak, må det legges vekt på at den fare som kan oppstå gjelder personskade. Skadeomfanget for den som eventuelt rammes vil være betydelig uanhengig av om sykdommen i det enkelte tilfellet fører til død. At det er barn som eventuelt rammes er vesentlig. Graden av fare/skade som kan oppstå er altså stor. Graden av fare/skade som kan oppstå må veies opp mot sannsynligheten for at slik fare/ skade inntreffer. Fylkesmannen er enig med byrådet i at "Det kan argumenteres for at det ved en så alvorlig risiko, må kunne stilles noe mindre krav til hyppighet av skadetilfellene, enn der det er risiko for en mindre alvorlig fare." Dette er i samsvar med den vurdering forarbeidene gir anvisning på Fylkesmannen er på denne bakgrunn enig med kommunen i at selv om det er snakk om en lav risiko i dette tilfellet, så foreligger det en markert risiko av objektiv art. I vurderingen er det også grunn til å vektlegge at fremtidig belastning på kraftlinjen kan økes, med derav følgende økning i magnetfeltstålingen. Fylkesmannen finner etter dette at kommunenes vedtak blir å stadfeste. Vi forstår det slik at det er flere ubebygde eiendommer i området som kan være strålingsutsatte, jf. det vi har sitert foran på side 1 fra kommunens saksutredning, jf. første avsnitt av det siterte. Fylkesmannen vil i denne sammenhengen peke på at midlertidig byggeforbud etter plan- og bygningsloven av kap.13 kan vurderes, dersom kommunen finner at det bør reguleres på nytt i området. Vedtak: Fylkesmannen stadfester Bergen kommunes vedtak den , sak nr " 4.12 Strålevernforskriften av 2003 I 26 står følgende: All eksponering skal holdes så lavt som praktisk mulig. Relevante retningslinjer fra den internasjonale kommisjon for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP) skal normalt følges dersom det ikke finnes nasjonale eller europeiske standarder til erstatning for disse. I merknadene til forskriftens 26 står: Bestemmelsen om at all eksponering skal holdes så lavt som praktisk mulig innebærer at det tas hensyn til andre faktorer; miljø, estetikk, kostnader etc. Langtidseffekter av svake felt vet man lite om i dag. Derfor er det viktig å ivareta varsomhetsprinsippet og etterstrebe så lave felt som mulig

9 4.13 Samtale med Statens strålevern Fagetaten hadde telefonsamtale med Statens strålevern ved Lars Klæboe på bakgrunn av henvendelse fra Amund Nordland, Jardar Kristiansen og Richard Vinje. Klæboe bekrefter at den informasjonen Statens stålevern mener er vesentlig i saksbehandling som omhandler stråling og magnetfelt er tilgjengelig via deres internettsider. 5.0 Fagetatens vurdering 5.1 Fagetatens vurdering Fagetaten baserer sin vurdering på at det ikke er grunnlag for å bruke andre grenseverdier enn de som allerede finnes internasjonalt og samtidig ivareta kravet om forholdsmessighet i aktuell lovgivning. Det er ikke fastsatt grenseverdier for langtidspåvirkning fra magnetfelt i lovverket, da en ikke har funnet grunnlag for grenseverdier som har noen mening i forhold til langtidseksponering fra kraftledninger. Statens strålevern har anbefalt en utredningsgrense vedrørende magnetfelt. Utredningsnivået for magnetfelt ved nye bygg og høyspentanlegg gjelder særlig for bygninger der opphold over lang tid vil forekomme. Utredningsnivået er satt til et årsgjennomsnitt på 0,4 μt basert på en mulig risiko for dobling av leukemitilfeller hos barn. Det er derfor et mål å forhindre eller redusere antall nye boliger, barnehager og skoler nær høyspentanlegg. Ved nybygg og nye anlegg hvor magnetfeltet vil bli over 0,4 μt, skal det vurderes å sette inn tiltak for å redusere nivået. Ulike tiltak skal vurderes opp mot ulike hensyn, ulemper, kostnader, etc. Dette er i tråd med strålevernforskriftens krav om at all eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig. De foreliggende beregninger av magnetfeltnivå i området fremkommer ved valgte forutsetninger om årsgjennomsnittlig linjelast på hhv 500 og 700 Ampere, samt årsgjennomsnittlig linjelast for 2009 på 475 Ampere. Høyspentlinjen er angitt med en overføringskapasitet på Ampere, og det ikke er angitt konsesjonsbegrensninger for linjen. Fagetaten legger derfor til grunn at høyspentlinjen er svært kraftig. Det søkes om rammetillatelse for to boenheter på eiendommen. Begge boenhetene er utsatt for påvirkning fra magnetfelt fra høyspentlinjen. Omsøkte eiendom har, i et spesifisert målepunkt, et beregnet magnetfeltnivå på 0,3 μt ved linjebelastning på 500 Ampere og 0,5 μt ved 700 Ampere, jf beregninger utført av BKK. I hht god forvaltningsskikk legger Fagetaten en forsiktighetsstrategi og forsvarlighetsprinsipp til grunn for behandlingen av saken. Magnetfeltverdiene for alle eiendommene vil variere med avstand til høyspentlinjen og er avhengig av hvilket årsmiddelsnitt som legges til grunn for beregningene. Fylkesmannens vurderinger vedrørende personskade, skadeomfang, graden av fare og at det er barn som rammes anses som relevante og gyldige for alle eiendommene. Fagetaten fastholder at det for omsøkte eiendom selv om det er snakk om en lav risiko i dette tilfellet, foreliggeren markert risiko av objektiv art. Fagetaten har vurdert de forhold som fremkommer i ROS- analysen fra Sweco as når det gjelder kost- nytte forhold. I tillegg til disse forhold har Fagetaten har foretatt avveininger opp mot at Bergen tomteselskap har hatt kostnader til klargjøring av tomten og at tiltakshaver har hatt kostnader forbundet med selve byggesaken.

10 Nåværende kunnskap og avveininger vurdert opp mot en risiko som rammer barn med en mulig dødelig utgang, tilsier at en ikke bør presse frem boligbygging på omsøkte eiendom. Ut fra et samfunnsmessig perspektiv bør det være fullt mulig å tilrettelegge for boligbygging i områder som ikke er berørt av magnetfelt fra kraftlinjer. Utbyggingspresset i Bergen kommune er stort, men ikke så prekært at det at det anses som påkrevd å bygge nye boliger, skoler og barnehager i områder utsatt for magnetfelt fra høyspentlinjen. 5.2 Mulighet for omregulering og midlertidig byggeforbud Fagetaten forstår Fylkesmannens påpeking om vurdering av midlertidig byggforbud for strålingsutsatte eiendommer på Storrinden i påvente av en eventuell omregulering av området. For alle bebygde eiendommer i felt B4 og B5 på Storrinden, gjelder at det ble innvilget byggetillatelse før ROS-analysen forelå. Ubebygde eiendommer som omfattes av ROSanalysen er gnr 34 bnr 156, 166, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520. De ubebygde eiendommene gnr 34 bnr 129, 521, 522 og 524 er ikke vurdert/ medtatt i ROSanalysen. I tillegg til omsøkte tiltak foreligger det søknad om rammetillatelse for nye boliger på eiendommene gnr 34 bnr 518 og 520. Det er gitt rammetillatelse på vilkår om dokumentasjon vedrørende magnetfelt for eiendommene gnr 34 bnr 129, 519 og 522. Det er gitt avslag på byggesøknad for gnr 34 bnr 192, 513 og 517. Eiendommene gnr 34 bnr 166, 516 og 524 er ennå ikke omsøkt. Eiendommene gnr 34 bnr 515, 512, 511, 510, 509 er tidligere fastslått ikke å kunne bebygges, og det sammen gjelder eiendom gnr 34 bnr 521 der det foreligger stadfestelse av kommunens vedtak vedrørende nedleggelse av byggeforbud fra Fylkesmannen i Hordaland. Fagetaten vil peke på muligheten til å foreta en omregulering av alle gjenværende ubebygde tomter i felt B4 og B5 på Storrinden. Dette for å finne en løsning som samlet sett kan ivareta kravet til sikkerhet fra fare mht til magnetfeltpåvirkning og samtidig muliggjøre en fremtidig utnytting av området.

11 6.0 Trykte vedlegg 1. Oversiktskart for felt B4 og B5 (dok nr 17) 2. Reguleringsplan (dok nr 18) 3. Vedtak fra Fylkesmannen i Hordaland, stadfestelse (saknr / 22) 4. Avklaringer BKK, forespørsel til BKK (dok nr 16) 5. Avklaringer BKK, magnetfelt og kartgrunnlag (dok nr 16) 6. Avklaringer BKK, fra BKK (dok nr 16) 7. ROS-analyse fra Sweco as (saknr / 13) 8. Kart og målinger over magnetfelt i Storrinden (saknr / 10) 9. Reviderte tegninger (dok nr 6) 10. Søknad, situasjonsplan og planer (dok nr 6) 11. Notat fra Sweco AS (dok nr 6) 12. E-post vedr revidert søknad (dok nr 6) 13. Forespørsel om avventing av (dok nr 7) 14. Orienteringsskriv fra bygningsmyndighetene (dok nr 9) 15. Orientering fra bygningsmyndighetene (dok nr 8) 16. Tilleggsinformasjon (dok nr 11) 17. Statens strålevern, svar på henvendelse fra TH (dok nr 11) 18. Statens strålevern, internettside (dok nr 11) 19. Tilleggsinformasjon fra SØK og TH (dok nr 11) 20. Ber om status i saken (dok nr 12) 21. Svar på forespørsel (dok nr 14) 22. Avklaringer, ansvar og kontroll (saknr / 9) 23. Møtereferat (saksnr / 8) 24. Klage over vedtak om nedleggelse av byggeforbud 312/09 (saknr / 13) 25. Vedtaksskriv, KMBY (saknr / 18) 26. Svar på holdning til magnetfeltnivå (saknr / 12) 27. Svar på holdning til magnetfelt (saknr / 15) 28. Referat fra møte med Etat for byggesak og private planer (saknr / 8) 29. Referat fra møte med Etat for byggesak og private planer (saknr / 7) 30. Svar på spørsmål om boligbygging og strålingsfare (saknr / 2)

Høyspentanlegg og forvaltning. Merete Hannevik Statens strålevern

Høyspentanlegg og forvaltning. Merete Hannevik Statens strålevern Høyspentanlegg og forvaltning Merete Hannevik Statens strålevern Tekna, 24.11.2011 2 Forskrift om strålevern og bruk av stråling Hjemlet i Lov 12.mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling Gyldig

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Tilleggsnotat Saksnr.: 200911430/57 200911431/8 200911432/12 200911433/12 200911434/7 200911435/7 200911436/7 200911437/7

Detaljer

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare Sarepta Energi AS Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Riseth 138421 03.02.2006 Til: Sarepta Energi AS Kopi

Detaljer

BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG. Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg

BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG. Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 HØYSPENT OG ELEKTROMAGNETISKE FELT 3 RETNINGSLINJER OG GRENSEVERDIER 3 FORSKNINGSSTATUS

Detaljer

BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG. Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg

BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG. Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 HØYSPENT OG ELEKTROMAGNETISKE FELT 3 RETNINGSLINJER OG GRENSEVERDIER 3 FORSKNINGSSTATUS

Detaljer

Magnetiske felt Regelverk, roller og forventninger til selskapene

Magnetiske felt Regelverk, roller og forventninger til selskapene Magnetiske felt Regelverk, roller og forventninger til selskapene Asle Selfors, NVE 25.04.07 Tema som tas opp NVEs rolle Gjeldende policy Arbeidet med utredninger fram til justert policy Krav til nettselskaper

Detaljer

Hjelpemidler for netteiere

Hjelpemidler for netteiere Hjelpemidler for netteiere Informasjon - nettsider, brosjyrer og veileder Dag A. Fedøy Statens strålevern Oslo, 09.06.2009 2 Strålevernets mandat Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern

Detaljer

Erlend Gystad. Hei, Hei. Viser til telefonsamtale. Sender over varselet jeg sendte til NTE Nett.

Erlend Gystad. Hei, Hei. Viser til telefonsamtale. Sender over varselet jeg sendte til NTE Nett. Erlend Gystad Fra: Eilertsen Stein Sendt: 13. november 2015 16:25 Til: Erlend Gystad Emne: SV: Varsel om oppstart av reguleringsplan i Steinkj er kommune Vedlegg: Utsnitt ledningskart

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201330258/13 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200909952/16 Saksbeh.: DABE Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201314895/7 Saksbeh.: STIH Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

VURDERING AV MAGNETFELT RISVOLLAN SENTEROMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning. 2 Myndighetskrav. 1 Innledning 1. 2 Myndighetskrav 1. 3 Magnetfeltberegninger 2

VURDERING AV MAGNETFELT RISVOLLAN SENTEROMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning. 2 Myndighetskrav. 1 Innledning 1. 2 Myndighetskrav 1. 3 Magnetfeltberegninger 2 PIR II AS VURDERING AV MAGNETFELT RISVOLLAN SENTEROMRÅDE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Myndighetskrav 1 3

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201208987/12 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201213519/16 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Bolig nær høyspentanlegg

Bolig nær høyspentanlegg Bolig nær høyspentanlegg Å bo nær høyspentledninger En del mennesker er bekymret for risikoen for sykdom ved å bo og oppholde seg nær høyspentanlegg. Høyspentledninger er svært synlige og ruvende i terrenget

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 07.12.2010 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201409143/27 Saksbeh.: KARE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Klage på vedtak: Bergenhus gnr 166 bnr 1391 Starefossen. Nybygg to-mannsbolig. Vedtak av 7. juli 2015 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge.

Klage på vedtak: Bergenhus gnr 166 bnr 1391 Starefossen. Nybygg to-mannsbolig. Vedtak av 7. juli 2015 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201319116/54 Saksbeh.: SOJA Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Saksnr.: /18 Saksbeh.: STIH Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato:

Saksnr.: /18 Saksbeh.: STIH Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten PLAN- OG BYGNINGSETATEN Fagnotat Saksnr.: 201619215/18 Saksbeh.: STIH Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201211632/11 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/902-1 Arkivnr.: GNR 116/110 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201302248/24 Saksbeh.: BIBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201120806/8 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201002587/29 Saksbeh.: HARE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200902354/10 Saksbeh.: ISAV Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201119335/11 Saksbeh.: KBUL Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201201588/10 Saksbeh.: IRAS Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Saksfremlegg EVT. KLAGE PÅ ENDRET/FORNYET TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG GNR 70 BNR 26,30 STENA METALL

Saksfremlegg EVT. KLAGE PÅ ENDRET/FORNYET TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG GNR 70 BNR 26,30 STENA METALL Arkivsak: 07/1522-45 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg EVT. KLAGE PÅ ENDRET/FORNYET TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG GNR 70 BNR 26,30 STENA METALL Anne Grindal Søbye Innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201214216/9 Saksbeh.: KBUL Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201212344/24 Saksbeh.: EVMR Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

TILLEGGSOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED PÅGÅENDE BYGGESAKER PÅ STORRINDEN

TILLEGGSOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED PÅGÅENDE BYGGESAKER PÅ STORRINDEN Til: Bergen Kommune, Etat for byggesak og private planer TILLEGGSOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED PÅGÅENDE BYGGESAKER PÅ STORRINDEN TOMT 1. G.nr 34 B.nr 517 sak nr 200918380 TOMT 4. G.nr 34 B.nr 514 sak nr

Detaljer

Elektromagnetiske felt forvaltningsstrategi Kommunenes og nettselskapenes oppgaver. Asle Selfors, NVE

Elektromagnetiske felt forvaltningsstrategi Kommunenes og nettselskapenes oppgaver. Asle Selfors, NVE Elektromagnetiske felt forvaltningsstrategi Kommunenes og nettselskapenes oppgaver Asle Selfors, NVE Disposisjon Hvorfor bygges det nye kraftledninger? Oppgavefordeling innen EMF Retningslinjer for nye

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201004140/12 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200914912/13 200914913 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201312477/17 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Oppheving av vedtak vedrørende miljørettet helsevern - Krohnegården skytebane

Oppheving av vedtak vedrørende miljørettet helsevern - Krohnegården skytebane Saksbehandler, innvalgstelefon Helene Myhre, 5557 2204 Vår dato 02.06.2015 Vår referanse 2015/2069 733.0 Deres referanse 15/172 Bergen kommune, Etat for helsetjenester, Avdeling for miljørettet helsevern

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for byutvikling 27.05.09 sak 66/09 vedlegg 5 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201329279/13 Saksbeh.: KBUL Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig

Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig Byrådssak 212/16 Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig ANLS EBYGG-5210-201436010-36 Hva saken gjelder: Saken gjelder klage over tillatelse til

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2006/1089 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kjetil Aas - Søknad om å kunne beholde

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja GBNR 058/030 - FIREMANNSBOLIG OG TOMANNSBOLIG Rådmannens innstilling: 1. Med

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Hva vet vi om helsevirkninger av lavfrekvente felt

Hva vet vi om helsevirkninger av lavfrekvente felt Hva vet vi om helsevirkninger av lavfrekvente felt Lars Klæboe, forsker, PhD Statens strålevern Norsk Elektroteknisk Forening 12. mars 2014 Lavfrekvente felt høyspentlinjer, transformatorer og elektrisk

Detaljer

Rammeverk relatert til EMF, regelverk og roller. Merete Hannevik Statens strålevern

Rammeverk relatert til EMF, regelverk og roller. Merete Hannevik Statens strålevern Rammeverk relatert til EMF, regelverk og roller Merete Hannevik Statens strålevern Statens strålevern Landets fagmyndighet innen strålevern og atomsikkerhet Direktorat under Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

KMBY sak 458/10 Storrinden magnetfelt Oppsummering.

KMBY sak 458/10 Storrinden magnetfelt Oppsummering. KMBY sak 458/10 Storrinden magnetfelt Oppsummering. Eksisterende regelverk: Det må fastslås at Kommunen fagetaten erkjenner at det eksisterer et regelverk, forar-beider og veiledere. Til tross for dette

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /59 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /59 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.10.2011 Saksnr.:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.11.2010 63498/2010 2010/11642 39/129 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/108 Planutvalget 14.12.2010 Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1,

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1, ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200810987/1 8 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY- 5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201421336/11 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201127489/18 Saksbeh.: KBUL Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

: 200700708 : O: : 71-29 : Odd Reidar Gausel

: 200700708 : O: : 71-29 : Odd Reidar Gausel SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700708 : O: : 71-29 : Odd Reidar Gausel Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr BYGGESAKSUTVALGET 05.03.08 9/08 KLAGE PÅ BYGNINGSSJEFENS

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201528773/22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Lars Klæboe Statens strålevern Snåsa 21.08.2013

Lars Klæboe Statens strålevern Snåsa 21.08.2013 Elektromagnetiske felt forvaltning og helse Lars Klæboe Statens strålevern Snåsa 21.08.2013 2 Disposisjon Generelt om elektromagnetiske felt (EMF) Lavfrekvente felt (Høyspentledninger, transformatorer

Detaljer

Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1

Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1 Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks 1051 4682

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Arkivsak: 10/1799-21 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Hans Olav Balterud Innstilling: Kommunen kan

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Elektriske og magnetiske felt Helserisiko og/eller ubehag

Elektriske og magnetiske felt Helserisiko og/eller ubehag Elektriske og magnetiske felt Helserisiko og/eller ubehag Lars Klæboe forsker Statens strålevern Oslo, 28. oktober 2009 2 Disposisjon Hvordan grenseverdier settes Elektriske felt Magnetfelt Grenseverdier

Detaljer

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr Strømbil-Finans AS Pb 3131 Årstad 5029 BERGEN v/ Svein Eriksen Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200506667/44 NYBY 5210 7.9.2009 NKLE Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon

Detaljer

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag Thor Arthur Haugan Thaulowkaia 2 7012 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: ODGO 2010/2731 Dato: 14.09.2010 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 244/48/0/0 Saksnr: 766/10 1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201116881/20 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201205032/10 Saksbeh.: TDTO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753

Saksframlegg. HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753 Saksframlegg HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753 Forslag til vedtak: Bygningsrådet/Det faste utvalg for plansaker har fått seg forelagt

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201125844/14 Saksbeh.: KBUL Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Saksnr.: /21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201532169/21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Jan Helge Jacobsen Postboks 55 7601 LEVANGER Deres ref: Vår ref: TSI 2012/7495 Dato: 24.06.2013 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 267/14/6/0

Detaljer

Vedr. sak nr , Gnr. 124, Bnr. 431, Sæls Vei 17. Anke over avslag på søknad om tillatelse utfyllende kommentarer.

Vedr. sak nr , Gnr. 124, Bnr. 431, Sæls Vei 17. Anke over avslag på søknad om tillatelse utfyllende kommentarer. Bergen Kommune Etat for byggesak og Private Planer Postboks 7700 5020 BERGEN Bergen den: 15.03.12 Vedr. sak nr. 201127343, Gnr. 124, Bnr. 431, Sæls Vei 17. Anke over avslag på søknad om tillatelse utfyllende

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/3773-3 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 20/11 Spillumsåsen tomt nr. 31-35 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 31.01.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 092/080 Arkivsaksnr.: 14/59-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 092/080 Arkivsaksnr.: 14/59-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 092/080 Arkivsaksnr.: 14/59-5 Klageadgang: Nei GBNR 092/080 - MIDLERTIDIG BRUKSENDRING - CAMPINGPLASS Administrasjonssjefens

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

2"t(3 - fic.trairo (tik)6

2t(3 - fic.trairo (tik)6 Amli kommune Samfunn Gata 5 4865 Amli 2"t(3 - fic.trairo (tik)6 Haavind Vår ref. Deres ref. Ansvarlig advokat 4407563/1 2016/80 Lund Inger-Johanne Oslo, 18. mars 2016 GNR 40 BNR 5 - KLAGE PÅ VEDTAK OM

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200810778/64 Saksbeh.: ANWE Emnekode: ESARK-5120 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune viser til

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201433842/8 Saksbeh.: KBUL Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201128164/9 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer