Forord. Vi er stolte over at Global future ble en suksesshistorie, og at programmet nå kjøres i 10 andre regioner i landet. Kerstin Laue Prosjektleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Vi er stolte over at Global future ble en suksesshistorie, og at programmet nå kjøres i 10 andre regioner i landet. Kerstin Laue Prosjektleder"

Transkript

1 Foto: Jimmy Karlsen

2 Forord En treårig reise er slutt der både Global future deltakerne, samarbeidspartnerne og prosjektledelsen har fått ny kunnskap og nye perspektiver. Gjennom prosjektet har vi lykkes med å synliggjøre at personer med utenlandsk bakgrunn er en stor ressurs for arbeidslivet i Norge, og at vi ikke kan la disse ressursene bli ubrukte. Prosjektet ble til gjennom et spleiselag og er finansiert av Telemark fylkeskommune, NAV gjennom programmet FARVE forsøksmidler arbeid og velferd, Innovasjon Norge og Barne- og familiedepartementet i tillegg til egne midler fra NHO. Vi takker alle bidragsyterne for sin støtte til prosjektet. Vi er stolte over at Global future ble en suksesshistorie, og at programmet nå kjøres i 10 andre regioner i landet. Kerstin Laue Prosjektleder

3 Innhold 1. Bakgrunn Ressurser skal brukes Bedriftsutvikling gjennom mangfold Pilot i Telemark Målgruppe Mål, nytteverdi og konkrete resultater Mål Delmål Målbare mål Konkrete resultater og nytteverdi - kvalifiseringsprogrammet Annen nytteverdi Resultater og nytteverdi holdningsskapende arbeid Medieoppslag i Telemark Presentasjoner/dialogmøter Partnerskapsavtaler Gjennomføring Samarbeidspartnere Organisering Rekruttering Utlysning Opptak Innhold i programmet Samlingene Mentorordningen Annet Gjennomføringsgrad Evaluering Læring Kulturelle koder som må knekkes Refleksjoner/ spredning av erfaringer

4 1. Bakgrunn 1.1 Ressurser skal brukes I følge tall fra NAV Telemark var det i 2008 registrert over 320 personer med utenlandsk bakgrunn og utdanning på bachelornivå/mastergrad som ikke får tilgang til arbeidsmarkedet/eller har stillinger de er overkvalifisert for samtidig som de representerer en kompetanse som er etterspurt i regionen. Tallene gjelder kun Telemark. Det kommer store mørketall i tillegg, mange av de som jobber i stillinger de er overkvalifisert for, er ikke lenger registrert som arbeidssøkende. Utover egen fagkompetanse vil disse personene bidra med en kultur-og språkkompetanse som er verdifull for bedriftene i en stadig mer globalisert verden. Fordommer og feiloppfatning av norskkunnskaper er vanlige barrierer målgruppen for prosjektet møter på arbeidsmarkedet, samtidig som de bygger egne barrierer ved tap av selvtillit og manglende nettverk. Det er uakseptabelt at mennesker ikke får brukt sin kompetanse fordi de har utenlandsk bakgrunn. Personer av utenlandsk opprinnelse er også i liten grad representert i fremtredende stillinger eller politiske verv. 1.2 Bedriftsutvikling gjennom mangfold NHO har gjennom flere år hatt fokus på mangfold som en viktig faktor for utvikling og innovasjon. Programmet female future har vært en døråpner for kvinner til ledende stillinger og styreverv. Det var derfor naturlig å utvide female future konseptet til andre målgrupper. 1.3 Pilot i Telemark NHO Agder gjennomførte den første piloten med Global future programmet, men med en noe annen oppbygging og innhold. Konseptet for Global future Telemark bygger på piloten til NHO Agder, men ble videreutviklet i tett samarbeid med leverandørene TeamConsulting og Retorisk Institutt. Programmet som ble utviklet i Telemark ble modell for 10 andre regioner som nå også er i gang med Global future programmet. 2. Målgruppe Personer med flerkulturell bakgrunn, godkjent høyere utdanning, og gode norskkunnskaper o Personer som ønsker karriereutvikling o Personer i - eller utenfor arbeidslivet 2

5 3. Mål, nytteverdi og konkrete resultater 3.1 Mål Global future skal øke bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft og kompetanse, og oppnå større integrering av kvalifiserte innvandrere i sentrale stillinger og styreverv Delmål Bedrifter ansetter flere innvandrere Flere innvandrere inn i styrer og sentrale posisjoner Økt gjensidig kulturforståelse og dialog mellom arbeidsgivere og innvandrere gjennom møteplasser og mentorordning Flere bedriftsetableringer blant innvandrere Målbare mål Deltakere som får ny jobb Deltakere som får relevant jobb i forhold til utdannelse Deltakere som avanserer i nåværende organisasjon Deltakere som får styreverv Deltakere som etablerer egen bedrift Mediedekning For å nå målene med prosjektet ble det jobbet på 2 fokusområder: A. Utvikling og gjennomføring av kvalifiseringsprogammet B. Holdningsskapende arbeid ledere i privat og offentlig sektor og samfunnet for øvrig 3.2 Konkrete resultater og nytteverdi - kvalifiseringsprogrammet Det er gjennomført to runder med programmet, hver runde med en 14 måneders varighet. 43 deltakere fra i alt 33 land har vært med i programmet. 75% av de helt ledige har fått relevante stillinger o Av 18 som var ledige ved oppstart har 13 fått relevante stillinger 75% som var overkvalifisert for daværende stilling har fått relevante stillinger o Av 17 som var overkvalifisert har 12 fått relevant stilling 2 har fått lederposisjoner 1 har meldt seg inn i et politisk parti med mål om å komme inn i kommunestyret 4 har valgt videre studier Kommentar: Ut fra bakgrunn og mål for prosjektet, var den største deltakergruppen uten relevant arbeid. Det vil derfor ta noe tid før disse deltakerne har skaffet seg nok arbeidserfaring i Norge for å 3

6 være aktuelle for lederstillinger og styreverv. Det blir interessant å se hva en måling om noe tid vil vise av resultater. Innledningsvis var 3 av deltakerne interessert i å etablere egen virksomhet. De fikk også kompetanseheving i etablererkunnskap. Men så ble de tilbudt andre spennende jobber som de takket ja til Annen nytteverdi Uavhengig om og i hvilken grad deltakerne har hatt en karrieremessig bevegelse, blir følgende nytteverdi trukket fram i evalueringen: Større selvtillit Klare og realistiske karrieremål Nettverk, og kjennskap til hvordan nettverk kan bygges Bedre forståelse av norsk arbeidsliv/ forståelse for flate strukturer Større kunnskap om rekrutterings-/jobbsøkprosesser/tolkning av stillingsannonser 4

7 3.3 Resultater og nytteverdi holdningsskapende arbeid Mediene spiller en viktig rolle i å sette tema Global future på dagsorden samt synliggjøre rollemodeller og suksesshistoriene. Det er gjennomført flere samtaler med sjefredaktørene i fylkesavisene for å sikre at deltakerne ble presentert som ressurser, og ikke som personer man bør synes "synd på". Artiklene i Varden og TA etter samme pressekonferanse tidlig i programmet viser med all tydelighet de to tilnærmingene Varden fokuserer på ressurs med overskriften "et puff til toppjobb", mens TA fokuserer på det motsatte med overskriften "vasker og serverer med mastergrad". Dette ble tatt opp med avisen, og i ettertid har vi kun hatt medieoppslag med fokus på ressurs/suksesshistorier. I 2011 ble Global future programmet etablert i flere andre regioner, dette har ført til mye oppmerksomhet og oppslag i nasjonale medier som Aftenposten. Dette har vært viktig også for det holdningsskapende arbeidet i regionen Medieoppslag i Telemark 9 regionale avisoppslag: o Varden (5), TA (3), Kragerø blad (1) 1 artikkel i Dagens Næringsliv (bilag) 8. mars nyhetsinnslag NRK Østafjells + Telemarksendinga + riksdekkende Norge i dag (vedlegg 1) 1 film Youtube ( I tillegg artikler på hjemmesidene til Telemark fylkeskommune, Skien, Porsgrunn og Kragerø kommune Presentasjoner/dialogmøter I prosjektets første fase måtte prosjektleder kjempe om tid på aktuelle møteplasser for å innlde og ha en dialog om temaet, nå blir prosjektleder i stadig større grad invitert til å innlede om temaet. Dette viser at det er nå en større bevissthet i regionen om problemstillingen som Global future programmet tar opp. Prosjektleder har alene eller sammen med noen av deltakerne hatt følgende presentasjoner/dialogmøter: 5

8 Telemark fylkesting NHO's forum for HR ledere Rotary Skien, Porsgrunn, Grenland KS-samling rådmenn og ordførere i BTV regionen Telemark Høyre Ledergruppene (virksomhetslederne) i Skien, Porsgrunn og Kragerø kommune Lederne for alle NAV kontor i Telemark NHO's bedriftsnettverk IMDI Sør NHO/Global future programmet var også invitert til et møte med USA s ambassadør til Norge som gjestet Skien kommune. Ambassadøren har et stort engasjement for arbeidet med å integrere minoritetsspråklige, og hørte med interesse om NHO Telemarks arbeid innen feltet. Ambassadøren og hans følge merket seg spesielt at Global future fokuserer på minoritetsspråklige som en ressurs som norsk arbeidsliv trenger Partnerskapsavtaler Det er inngått partnerskapsavtaler med Skien, Porsgrunn og Kragerø kommune de tre kommunene i Telemark som har størst bosetting av målgruppen for Global future programmet. Partnerskapsavtalen forplikter kommunene til større fokus på integrering og mangfold (jr. vedlegg 2). Alle tre kommuner har fulgt opp avtalene ved å invitere deltakerne til dialogmøter, kommunene har vært vertskap for samlinger, og stilt opp med mentor, hospiteringsmuligheter og praksisplasser. 4. Gjennomføring 4.1. Samarbeidspartnere Telemark fylkeskommune, Innovasjon Norge, NAV Farve og Barne- og familiedepartementet har bidratt med økonomisk støtte. Adecco har bidratt med tidsressurser og kompetanse i rekrutteringsprosessen. Karrieresenteret Telemark og etablererkontoret i Telemark har bidratt med sin kompetanse i tillegg til leverandørene TeamConsulting, BI og Retorisk Institutt Organisering Prosjektansvarlig og leder for styringsgruppen var Ingar Bråthen, Telemark fylkeskommune Prosjektleder var Kerstin Laue, NHO Telemark 6

9 Medlemmer i styringsgruppen: Anniken Fægri Damm-Larsen, Innovasjon Norge Christian Høy, NAV Telemark Eva Lian (Arnfinn Dahl), KS Mette Kammen. Høgskolen i Telemark Nikolai Boye, NHO Telemark Medlemmer i prosjektgruppen (utviklingsfase): Kerstin Laue, NHO Geir Kastet-Dahle, Mangfoldsprosjektet NAV Joshua Ruzibiza, Adecco Lisbeth Garstad, Adecco 4.3 Rekruttering Utlysning For å fa tak i målgruppene ble det annonsert i begge de fylkesdekkende avisene vi har Telemark (Varden og TA). Annonsen ble også lagt ut på finn.no. Samtidig med annonsen inviterte vi til pressekonferanse for å skape mest mulig oppmerksomhet rundt prosjektet. Videre ble det laget et informasjonsskriv til saksbehandlere i NAV i kommunene. Vi sendte også brev til de internasjonale kulturforeningene i fylket, og samarbeidet med flyktningekontoret/ voksenopplæringen i kommunene. For å gjøre terskelen lavest mulig inviterte vi til informasjonsmøter i Skien, Notodden og Kragerø. Det ble et stort oppmøte i alt 145 personer fra 38 ulike land Opptak Opptaket var en meget krevende prosess. Det kom inn 130 søknader. Av disse svarte 95 til opptakskravene (gode norskkunnskaper, oppholdstillatelse, høyere utdanning og bosatt i Telemark). Disse 95 ble innkalt til intervju. Intervjuene ble gjennomført av Adecco Select i Porsgrunn, og NHO Telemark. Etter en nøye vurdering basert på ønsket om mangfold i gruppen, og et balansert antall deltakere fra våre ulike målgrupper, fikk 45 personer tilbud om plass i programmet, fordelt på kull 1 og 2. Alle takket ja til tilbudet, og signerte en erklæring vedrørende obligatorisk oppmøte på samlingene og aktiv deltakelse i programmet. Søkere som fikk avslag ble henvist til Karrieresenteret som inviterte til et fellesmøte og fulgte opp med individuell veiledning for de som ønsket det. 7

10 4.4 Innhold i programmet Samlingene Innhold Personlighetstest med individuell oppfolgingssamtale Samarbeidspartner TeamConsulting Ledelse 5 dager NHO Telemark har sammen med TeamConsulting utviklet en pakke for lederutvikling som består av en personlighetstest med påfølgende utviklingssamtale, arbeid i læringsgrupper, delvis med coaching, og samlinger der fokus ligger på faglig input, refleksjoner og øvelser. Hver samling ble avsluttet med "suksessfesten, der deltakerne delte små og store seire med de andre. TeamConsulting Temaer på samlingene: Hvem er jeg verdier og visjon, styrker og kvaliteter, sette utviklingsmål Hvordan vil dine personlige egenskaper hjelpe deg og/eller hindre deg i å skape de resultater du ønsker? Hvordan kan du gå frem for å videreutvikle de sidene av deg som hjelper deg til å skape ønskede resultater, og endre på de sidene som hindrer deg i å nå de mål du har satt deg? Sentrale lederferdigheter for å lykkes i norsk arbeidsliv Kulturforståelse Kommunikasjon Meg og andre relasjonsledelse, jobbe i team Deltakerne utarbeidet sin individuelle utviklings- /karriereplan, og jobbet videre med dette i læringsgruppene (deltakerne deles inn i mindre grupper som avtaler møter mellom samlingene). Læringsgrupper med coaching TeamConsulting Styrekompetanse 5 dager Kurset ga kunnskap om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv. Sentralt i kurset stod å skape forståelse for sammenhengen mellom bedriftens styringssystem (organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold) og den praktiske BI Telemark 8

11 organiseringen og ledelse av styrefunksjonen. Kurset ble avsluttet med en hjemmeeksamen i gruppe som gir 7, 5 studiepoeng. Bestått eksamen kvalifiserer til å registrere seg i styrekandidatdatabasene til NHO og Innovasjon Norge. Nettverksbygging 1 dag Deltakerne fikk innføring i metoder, verktøy og muligheter innen nettverksbygging. Det ble lagt vekt på å legge til rette for deltaking på møteplasser i Telemark der beslutningstakere samles i ulike sammenheng. Det nettbaserte verktøyet LinkedIn ble presentert. NHO Telemark Retorikk 2 dager God kommunikasjon og evnen til å formidle er budskap er viktige forutsetninger for god lederskap. Vi har derfor i samarbeid med Retorisk Institutt utviklet et 2-dagers kurs i retorikk som omfatter følgende: Gjennomgang av retorikkens syv grunnsteiner Argumentasjon. Det viktigste i retorikken Disposisjonen. Den røde tråden for deg og ikke minst for tilhørerne Gjennomføring av 3 presentasjoner med tilbakemeldinger Utsmykking av prestasjonen. Det som fører til at det du sier blir umulig å glemme. Kriseløsning, når du på meget kort tid skal si noe eller besvare spørsmål fra en kritisk person. Retorisk institutt Temadager Arbeidsrett Forvaltningskunnskap Etablererkunnskap Synliggjøring av kompetanse og intervjuteknikk i et tverkulturelt perspektiv NHO Telemark Fylkesmannen/Fylkeskommune Etablererkontoret Grenland Karrieresenteret i Telemark Mentorordningen Mentorordningen var en viktig del av programmet og en sterkt medvirkende faktor til de gode resultatene som er oppnådd så langt. Hver deltaker fikk sin personlige mentor. Mentorene ble rekruttert gjennom prosjektlederens nettverk. Det var lagt inn mulighet for å bytte mentor, men det var kun to av deltakerne som benyttet seg av dette på grunn av praktiske forhold for lang reisevei for en deltaker uten bil, 9

12 og for stor tetthet mellom to i utgangspunkt konkurrerende virksomheter (her var det mentor som ba om å bytte adept). Mentorprogrammet hadde følgende struktur: Det ble laget en kontrakt mellom mentor og adept, jr. vedlegg 3 Det ble gjennomført mentoropplæring før oppstart for både adept og mentor for seg. Ved kull 1 var dette en felles samling for mentorene, for kull 2 ble dette endret til individuelle samtaler med hver mentor. Dette fordi mentorrollen viste seg å være nok så ulik for de ulike deltakergruppene. Mentorene var bedre forberedt når hver enkelt fikk en times samtale, jr.vedlegg 4 Det ble gjennomført en erfaringssamling med nesten alle mentorene til stede Det ble gjennomført en felles avslutningssamling med mentorene og deltakerne med mulighet for å bygge nettverk også til andres mentor. Det ble gjennomført en sluttevaluering. Varigheten for mentorprogrammet ble endret for kull basert på evalueringen etter kull 1. Deltakerne ga tilbakemelding på at det var uheldig at både samlingene og mentorsamtalene sluttet samtidig. Mange hadde fått en bevegelse i karrieren mot slutten av programmet, og hadde behov for en mentor nettopp i denne perioden. For kull 2 ble derfor mentorprogrammet først satt i gang etter ca 6 måneder, og varte i 4 måneder til etter at siste samling var gjennomført Valg av mentorer Mentorene ble valgt ut fra følgende kriterier: Det måtte være "match" med adept personlighet/kjemi Mentor skulle ha et nettverk i den bransjen adepten ønsket å videreutvikle seg i Ved siden av å være mentor for sin adept, var mentorene også uten tvil gode ambassadører for Global future programmet. Det ble derfor også lagt vekt på å rekruttere mentorer som er synlige i samfunnet i kraft av sin posisjon som fylkesmann, fylkesordfører og direktør i Innovasjon Norge samt profilerte bedriftsledere. Det var også en bevisst strategi å rekruttere nye mentorer til kull 2, slik at vi fikk enda flere ambassadører NHO Telemarks brobyggerpris 2011 NHO Telemarks styre stiftet en ny pris i 2011 brobyggerprisen. Utgangspunktet var et ønsket om å synliggjøre Global future programmet og mentorenes innsats, og også å gi noe tilbake til mentorene. Prisen ble delt ut på NHO Telemarks årskonferanse i mars 2011 med alle mentorene til stede, og foran 200 konferansedeltakere ledere fra privat og offentlig sektor Mentorenes betydning for måloppnåelsen Alle deltakerne oppgir at det å ha en personlig mentor var en av de viktigste elementene i programmet, og en avgjørende døråpner i forhold til å etablere nye nettverk. 10

13 Følgende temaer er tatt opp i mentorsamtalene : Strategier i forhold til mål-utviklingsplan Kartlegging av karrieremuligheter Realisme i forhold til mål Norsk arbeids- og lederkultur Intervjutrening Ellers var nettverksbygging en viktig oppgave som mentorene bidro til i meget stor grad ved å invitere deltakerne med på aktuelle møteplasser, introdusere deltakerne for bedriftsledere/ andre aktuelle personer. Deltakerne har også oppgitt at mentor var en viktig faktor for økt selvtillit. Det at en profilert leder tar seg tid til samtaler betydde mye. Dette også basert på det at mange av deltakerne kom fra land der det er mye større hierarki Annet Profesjonell nettverksbygging var et viktig tema. Det ble laget Global future visittkort til deltakerne, både fordi mange av deltakerne ikke hadde egne visittkort, og for å markedsføre Global future begrepet. Stortingspolitiker Torbjørn Røe Isaksen har invitert deltakerne til Stortinget til omvisning og dialogmøte med andre politikere Gjennomføringsgrad Deltakerne signerte en erklæring, der de forpliktet seg til å gjennomføre hele programmet, uavhengig av om ønsket karrieremål ble oppnådd underveis i programmet. Alle deltakerne fra kull 1 gjennomførte programmet. Når det gjelder kull 2, så flyttet 2 av deltakerne fra Telemark i forbindelse med nye studier Begge fikk likevel muligheten til å fullføre programmet takket være et samarbeid mellom NHO Telemark og NHO i Rogaland og Buskerud. 2 deltakere fra kull 2 fikk en relevant stilling rett etter oppstart, og ville satse 100% på det, og valgte å slutte i programmet. Alle deltakere gjennomførte og besto styrekompetanseeksamen som gir 7,5 studiepoeng. 11

14 5. Evaluering Det er gjennomført en deltakerevaluering etter hver samling her var snittet mellom 4 og 5 på en skala der 5 er høyest. Det er også gjennomført en individuell samtale med hver deltaker halvveis i programmet. Mentorene har svart på en questback (kull 1). På oppdrag av NHO S har SINTEF gjennomført en følgeforskning av hele Global future programmet, og fulgt tett kull 1 i de andre regionene og kull 2 i Telemark. Rapporten vil foreligge høsten Læring 6.1.Kulturelle koder som må knekkes Vi begynner å få en forståelse for hvilken kulturelle koder deltakerne må knekke uavhengig av hvilket land de kommer fra: Deltakerne er opptatt av det akademiske og kunnskap, men mangler refleksjon over egen kompetanse. Dette er viktig for å kunne se bredere på mulige bransjer/jobber Deltakerne må lære mye om norsk ledelseskultur og i sammenheng med det at initiativ ikke bare er ønsket, men høyt verdsatt i norsk arbeidsliv. Deltakerne er ikke vant med å sette egne, personlige utviklingsmål, og samarbeide med andre om å nå disse målene en helt vanlig praksis på mange arbeidsplasser i Norge Deltakerne må reflektere over sitt syn på autoriteter en viktig forutsetning for å kunne delta aktivt på møteplasser og knytte nettverk til ledere fra privat og offentlig sektor. 6.2.Refleksjoner/ spredning av erfaringer Vi har høstet mange erfaringer gjennom prosjektet som gjør at vi kan si noe om hvordan representanter for vår målgruppe kan nå sine karrieremål i Norge. Vi ønsker å dele disse erfaringene med andre, og har allerede gjennomført en rekke møter med Karrieresenteret, NAV og voksenopplæringen. NHO Telemark har gjennomført en questback som er sendt til alle medlemsbedriftene for å fram synpunkter i forhold til det å ansette personer med utenlandsk bakgrunn. Skien kommune har sendt den samme questback til sine virksomhetslederne. Undersøkelsen viser at den største skepsis er knyttet til norskkunnskapene her vil det være viktig å kunne dokumentere og ikke minst kommunisere ferdighetene i norsk allerede i søknaden. Kanskje vil en form for språkpass som kort beskriver ferdighetene, være en løsning. 12

15 Undersøkelsen viser også at det er viktig med rollemodeller både enkeltpersoner som har lykkes med sin karriere i Norge, og bedrifter som ser verdien i ansette personer med utenlandsk bakgrunn. Global future programmet har bidratt til denne synliggjøringen KL 13

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R HVA ER GLOBAL FUTURE? TALENTMOBILISERING AV INNVANDRERE MED HØYERE UTDANNELSE Global Future er et prosjekt som skal kvalifisere mennesker

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 GLOBAL FUTURE Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 Innhold Bakgrunn Evalueringsoppdrag Rekruttering og målgruppe Vurdering

Detaljer

Hva er Female Future?

Hva er Female Future? Female Future Hva er Female Future? Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for bedriftenes egne talenter Female Future er NHOs satsing for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer.

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 2692/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE - SØKNAD OM STØTTE FOR KULL 1 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

GLOBAL FUTURE. Kursprogram utviklet av NHO. SINTEF Teknologiledelse. Tove Håpnes

GLOBAL FUTURE. Kursprogram utviklet av NHO. SINTEF Teknologiledelse. Tove Håpnes GLOBAL FUTURE Kursprogram utviklet av NHO SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes Innhold Rekrutteringspraksis Vurdere programinnhold Vurdere mentorordningen Resultatoppnåelse Organisering og drift Innspill

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

Siri Mathiesen, Laila Øygarden, Per Sigurd Sørensen, Elisabeth Blørstad,

Siri Mathiesen, Laila Øygarden, Per Sigurd Sørensen, Elisabeth Blørstad, Siri Mathiesen, regiondirektør i NHO Agder - Smart arbeidsgiverpolitikk. Global Future handler om at ressurser skal brukes. Bedrifter mister årlig oppdrag på grunn av manglende kunnskap om språk og kultur.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Kysten er Klar programmet i Sør-Trøndelag

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Kysten er Klar programmet i Sør-Trøndelag Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for bosetting og næringsutvikling. Utprøving og testing av nye verktøy i 5 kystkommuner i

Detaljer

Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014

Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014 Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014 Det ble gitt tilskudd til fem mentorprogrammer og ett traineeprogram i 2014. Målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn som trenger innpass i arbeidslivet

Detaljer

Hos oss er forskjeller det normale. Mangfold og integrering i Posten-konsernet

Hos oss er forskjeller det normale. Mangfold og integrering i Posten-konsernet Hos oss er forskjeller det normale Mangfold og integrering i Posten-konsernet Vi er stolte av vårt etniske mangfold Personalintensiv virksomhet som gir alle like muligheter for arbeid og karriere Årets

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

SeeN-Inkludering -Arbeid og utdanning. Arbeid,- og utdanningsprogram for nye landsmenn (flyktninger)

SeeN-Inkludering -Arbeid og utdanning. Arbeid,- og utdanningsprogram for nye landsmenn (flyktninger) SeeN-Inkludering -Arbeid og utdanning Arbeid,- og utdanningsprogram for nye landsmenn (flyktninger) Hva er SeeN-Inkludering- arbeid og utdanning? Et to-årig program, inndelt i fire moduler eller semestre.

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

BALANSE - BERGEN Mentorprosjektet

BALANSE - BERGEN Mentorprosjektet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N POA BALANSE - BERGEN Mentorprosjektet Seniorrådgiver Anne Marit Skarsbø Prosjektleder Balanse Bergen Første fellessamling 9.april 2015 Norges forskningsråds Balanseprogram

Detaljer

Vestlandsk Vidsyn. 25. Sept 2013 Gro Rukan

Vestlandsk Vidsyn. 25. Sept 2013 Gro Rukan Vestlandsk Vidsyn 25. Sept 2013 Gro Rukan Framtidsfylket Trainee ei felles rekrutteringsordning for Sogn og Fjordane Agenda o Framtidsfylket AS o Bakgrunn for selskapet o Historikken til traineeordninga

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien Tonje Løwer L Gurholt, Alta 13. juni 2008 Vår r medieplan for 2008 har fem hovedoverskrifter: www.kvinnemakt.no Samarbeid

Detaljer

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen . og en av grunnene er.. Arbeidsmarkedet Uannonserte arbeidsmarkedet

Detaljer

Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø. Hvordan lykkes? UiO. Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no

Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø. Hvordan lykkes? UiO. Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø Hvordan lykkes? UiO Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no Samfunnsutviklingen: 4 megatrender Demografi / Talent Mismatch Individet i fokus

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

Etablering av karrieresenter i Finnmark Fylkesrådens innstilling

Etablering av karrieresenter i Finnmark Fylkesrådens innstilling Arkivsak: 201302129-1 Arkivkode:---/A02 Opplæringsavdelinga Saksbehandler: Trond Fitje Saksgang Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for kompetanse 19.03.2013 3/13 (HUK) Yrkesopplæringsnemnda 12.03.2013 3/13 Etablering

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen

HANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen HANDLINGSPLAN 2012-2015 Foto: Jann S. Pettersen YRKESOPPLÆRINGSNEMNDAS HANDLINGSPLAN 2012-2015 Yrkesopplæringsnemnda vil arbeide for en kvalitativ og kvantitativ god utvikling innenfor videregående opplæring.

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Mangfoldsprisen deles ut til en virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplan Mangfold i praksis sine mål og intensjoner.

Mangfoldsprisen deles ut til en virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplan Mangfold i praksis sine mål og intensjoner. Dato: 1. mars 2011 /11 Mangfoldsprisen 2010 ASPA SARK-0704-200815270-134 Hva saken gjelder: Mangfoldsprisen skal stimulere og synliggjøre interne virksomheter som kan vise til gode erfaringer gjennom et

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012 Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Informasjonsmøte 20. sept 2012 Dagsorden 1300 Velkommen 1300 IA, jobbstrategi og personalpolitikk om ideen bak og innholdet i traineeprogrammet

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Mangfold og integrering i Posten og Bring

Mangfold og integrering i Posten og Bring Mangfold og integrering i Posten og Bring FARVE Konferansen 29 oktober 2015 Fra postdistributør 2 til nordisk post- og logistikkonsern 3 Posten og Bring - to sider av samme sak Posten mot privatmarkedet

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

Dagskonferanse 1 mars 2016

Dagskonferanse 1 mars 2016 Dagskonferanse 1 mars 2016 «NAV; situasjonsbilde og virkemidler» Grunde Grimsrud/ NAV-leder i Porsgrunn Det er opp til kommunene hvilke integreringstjenester de ønsker at NAV skal ha ansvar for i kommunen

Detaljer

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC Innledning Barnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Vedlegg til årsmelding 2011; Leveranse- og aktivitetsoversikt Kundegruppe 1: Voksne i Telemark : karriereveiledning, info. og kurs

Vedlegg til årsmelding 2011; Leveranse- og aktivitetsoversikt Kundegruppe 1: Voksne i Telemark : karriereveiledning, info. og kurs Vedlegg til årsmelding 2011; Leveranse- og aktivitetsoversikt Kundegruppe 1: Voksne i Telemark : karriereveiledning, info. og kurs Oversikt over samtaler; Vi registrerte 881 karriereveiledningssamtaler

Detaljer

Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober. Kampen om arbeidskraften i et globalt perspektiv

Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober. Kampen om arbeidskraften i et globalt perspektiv Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober Kompetanseforum i samarbeid med IndustriCluster Grenland inviterer til årets viktigste møteplass i Telemark hvor temaet er: Kampen om arbeidskraften i et globalt

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5668/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie FEMALE FUTURE - SØKNAD OM STØTTE 2008/2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Fagakademiet,på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT MUNTLIGE FERDIGHETER

UTVIKLINGSPROSJEKT MUNTLIGE FERDIGHETER UTVIKLINGSPROSJEKT MUNTLIGE FERDIGHETER NYSKAPING FOR ET FRAMTIDIG SAMFUNN! Side 2 Hapro Senter for yrkeskvalifisering 29 medarbeidere med bred fagkompetanse: Pedagogikk Spesialpedagogikk Kommunikasjon

Detaljer

Kompetansekartlegging i Verdal Industripark

Kompetansekartlegging i Verdal Industripark Kompetansekartlegging i Verdal Industripark Hva sier bedriftene om fremtidig kompetansebehov? Viggo Iversen, Proneo AS Bjarne H. Sørgjerd, Verdal Næringsforum Agenda Om undersøkelsen Hvem er vi? Hvilke

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

Erfaringsnotat: tilskudd til mentor- og traineeordninger oppsummering av erfaringer

Erfaringsnotat: tilskudd til mentor- og traineeordninger oppsummering av erfaringer Notat Notatnr.: Dato.: 16-03645-1 06.07.2016 Erfaringsnotat: tilskudd til mentor- og traineeordninger 2015 - oppsummering av erfaringer Innledning Formålet med tilskuddsordningen er at flere personer med

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Teori om kommunikasjon, relasjoner og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen

Detaljer

PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM

PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM April 2007 videregående opplæring Hvor vil jeg? Valg av utdanningsprogram Hva finnes? Utdanninger, yrker, næringsliv Hvem er jeg? Ressurser, interesser, verdier 2 UNGDOMSSKOLEN

Detaljer

Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn

Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn FADs seminar for virksomheter som skal iverksette forsøk med moderat kvotering Oslo, 9. januar 2008 Osmund Kaldheim direktør 1 Disposisjon: Nøkkeltall og

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Forprosjekt til Overordnet strategi for identifisering, rekruttering og utvikling av ledere i Helse Nord Nasjonalt topplederprogram Knut Langeland Bodø april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Ås kommune Høring - "Et NAV med muligheter" Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Ås

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling 1 Felles fremtid vi tar utfordringen 1. Bakgrunn og situasjon i Norsk

Detaljer

Til deg som vil noe mer:

Til deg som vil noe mer: Til deg som vil noe mer: Ønsker du at starte egen sosial virksomhet? Vil du avklare om sosial ansvarlighet er noe for deg? Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan skape sosial endring der du er? Vil du

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA Prosjekt - TALENTER FOR FRAMTIDA Et samarbeidsprosjekt for å inkludere alle barn og unge til skole og/eller arbeidsliv. 1 Prosjekt - TALENTER FOR FRAMTIDA Prosjektets navn og overordnet mål: Alle barn

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark»

Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark» Vedlegg til elektronisk versjon av «Årsmelding 2012» Leveranse- og aktivitetsoversikt for Karrieresenter Telemark i 2012 1 Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark» Individuelle

Detaljer

ViGs handlingsplan for 2016

ViGs handlingsplan for 2016 ViGs handlingsplan for 2016 SNP 2012-2015 Mål: A. Økt antall arbeidsplasser B. Økt attraksjonskraft C. Økt næringsrettet kunnskap, forskning og utvikling Strategier: A1. Fremme nyskaping, næringsmangfold

Detaljer

6. Hva slags tiltak har virksomheten iverksatt for å sikre mangfold i ledelsen?

6. Hva slags tiltak har virksomheten iverksatt for å sikre mangfold i ledelsen? FORSLAG TIL KANDIDAT - MANGFOLDSSTAFETTEN I BERGEN KOMMUNE 2009 1. Ditt forslag til virksomhet Bergen Vann KF 2. Hvorfor bør denne virksomheten få Mangfoldsstafetten? Virksomheten har gjort en positiv

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

PROSJEKTNR 60T15028 RAPPORTNR SINTEF A23086. VERSJON Siste versjon 2 av 65

PROSJEKTNR 60T15028 RAPPORTNR SINTEF A23086. VERSJON Siste versjon 2 av 65 Siste versjon 2 av 65 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 1.1 Kort om Global Future som initiativ og videreført utprøving...5 1.2 Evalueringsoppdrag...7 1.3 Metodisk tilnærming...7 1.4 Leserveiledning...9

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr!

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Handelshøyskolen BI lanserer Executive Short Programmes Nytt og attraktivt programtilbud for ledere og faglig nøkkelpersoner Executive Short Programmes er intensive programmer

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer