Hovedpunkter 05. Nøkkelinformasjon 07. Området 08. Eiendommen 11. Kontraktsføringer 14. Salgsobjekt og tilbud 15. Kontaktinformasjon 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunkter 05. Nøkkelinformasjon 07. Området 08. Eiendommen 11. Kontraktsføringer 14. Salgsobjekt og tilbud 15. Kontaktinformasjon 16"

Transkript

1 Snarøyveien 34

2 Innholdsfortegnelse Hovedpunkter 05 Nøkkelinformasjon 07 Området 08 Eiendommen 11 Kontraktsføringer 14 Salgsobjekt og tilbud 15 Kontaktinformasjon 16 Vedleggsliste 17 1

3 2

4 3

5 4

6 Hovedpunkter Akershus Eiendom er engasjert for å selge eiendommen Snarøyveien 34 på Fornebu i Bærum kommune ( Eiendommen ). Eiendommen eies av IT Fornebu Properties AS ( Selger ). Salg av Eiendommen vil finne sted ved salg av samtlige aksjer i Snarøyveien 34 AS ( Selskapet AS) Ærverdig kontorvilla grensende til pent opparbeidet parkområde Flott utsikt over Oslofjorden Total areal er kvm fordelt på 2 fulle etasjer, kjeller og loft Eiet tomt på ca kvm. Rikelig med parkering på tomten Eiendommen må rehabiliteres 5

7 6

8 Nøkkelinformasjon Adresse: Snarøyveien 34 Grunnboknummer: gnr 41, bnr 749 Kommune: Bærum (k.nr 0219) Salgsobjekt: Snarøyveien 34 AS Selger: IT Fornebu Properties AS Tomt: Eiet, kvm etter fradeling Type: Kontorvilla Areal*: 1056 kvm Saldoverdi per : Bygg: kr Tekn. installasjoner: kr I alt: kr Likinigsverdi per kr Eiendomsskatt: Det er p.t. ikke eiendomsskatt i Bærum kommune * Ny arealoppmåling er bestilt 7

9 Området Beliggenhet Eiendommen ligger på Fornebu i Bærum kommune. Siden flyplassaktiviteten ble lagt ned for ca. 15 år siden, har det skjedd en storstilt utvikling av området. I dag er Fornebu et moderne kontorområde og har tiltrukket seg noen av Norges største selskaper som Telenor, Aker og Statoil. Telenor I tillegg er det bygd mange nye boliger og området har fått flotte park- og friluftsområder. Mellom de moderne kontorbyggene og sjøen i øst er det anlagt gang- og sykkelsti og parkområder som er åpen for allmennheten. Eiendommen ligger 150 meter fra sjøen ved en stor og nyanlagt park. Aker Solutions Eiendommen Kommunikasjon Det er et bra kollektivtilbud på Fornebu. I rushtiden er det 36 avganger. I Ruters strategiske kollektivtrafikkplan inngår en Fornebu-bane som knyttes direkte på det sentrale T-banenettet via Majorstuen. Eksempler på reisetider med buss: Terminalbygget Statoil Vika Lysaker Sandvika Asker sentrum 12 min 3 min 16 min 23 min Portalbygget Scandic Hotel 8

10 Offentlig kommunikasjon Telenor Terminal-bygget Bil og parkering Statoil-bygget Utsikt fra eiendommen 9

11 10

12 Eiendommen Tomten Eiendommen er registrert i grunnboken med gnr. 41, bnr. 749 i Bærum kommune. Tomten er eiet og utgjør kvm p.t. men vil bli på ca kvm etter fradeling. Eiendommen før fradeling er markert i lyserødt i illustrasjonen nedenfor. Selger planlegger å skille ut og beholde en del av tomten (se stiplet område på tegningen til venstre). Dette stiplete tomtestykket vil dermed ikke bli en del av denne transaksjonen. Avtale om adkomst etableres. Tomtestykket som vil utgjøre transaksjonen er regulert til kontorformål og er fullt utbygd. Tomtestykket som planlegges fradelt er på ca kvm og er regulert til leilighetshotell/kontor (felt B i reguleringsbestemmelsene). «Grad av utnytting; bruksareal skal ikke overstige 1200m² BRA. Maksimalt bebygd areal (BYA) er 600 m². BYA er her definert i ht. Teknisk forskrift 1997 med endringer trådt i kraft , 3-4, dog slik at parkeringsareal på terreng og sykkelparkeringsanlegg ikke medregnes.» Fra reguleringsbestemmelsene Det gjenstående arealet som omfattes av transaksjonen vil være ca kvm (arealet er hentet fra Bærum kommunes nettbaserte karttjeneste). Bygningen ligger på en liten kolle, noe som gir flott utsikt ut over Oslofjorden og en pent opparbeidet park 11

13 Eiendommen Bygningen Eiendommen ble oppført i 1890 og er et tidlig eksempel på nyklassisismens stil i Norge. I 1892 flyttet daværende stortingsmann, senere utenriksminister og statsminister Christian Michelet inn og ga villaen navnet Villa Birkeli. Bygget er et bindingsverkbygg med sement-/kalkpuss. Det har helvalmtak tekket med hoggen skifer. Det er rikelig med parkeringsplasser. Bygningen er registret i Sefrak-registeret, og er regulert som bevaringsverdig. Utdrag fra reguleringsbestemmelsene Eksisterende bebyggelse, Villa Birkeli med rester av forhage, hageanlegg og vegetasjon skal så langt det er mulig bevares eller bringes tilbake til sin opprinnelige form. Ved rehabilitering av bebyggelsen skal det i størst mulig grad tas vare på eksisterende og opprinnelige bygningsdeler, materialer og fargebruk. Alle søknadspliktige arbeider skal forelegges antikvarisk myndighet til uttalelse. Fra reguleringsbestemmelsene Eiendommen står i dag tom og har et betydelig rehabiliteringsbehov. Bygningen består av to fulle etasjeplan samt full kjeller og loft. I alt er det kvm. Arealtabell Plan 4 19 Plan Plan Plan Plan U 232 I alt Arealer ikke er bekreftet, men ny oppmåling er bestilt. Parkering I reguleringsbestemmelsene oppgis følgende om parkering: Parkering for feltet tillates anlagt på terreng innenfor feltgrensen. Parkeringsdekning for tomten skal være 1 P-plass pr 80m² BRA. Minst én av disse må være minimum 4,5x6,0 m, utformet til bruk for bevegelseshemmede. Parkeringsanlegg skal være felles for de respektive brukere av bygget. Det skal opparbeides minimum 3 sykkelparkeringsplasser innenfor feltet. Disse skal være felles for brukerne av bygget. Det foreligger ikke energisertifikat for denne eiendommen. 12

14 13

15 Kontraktsføringer Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/ gjennomgåelse. Ved en eventuell mangels-vurdering fravikes avhendingsloven 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt, dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven 3-7, eller dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven 3-8. For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven 3-7 og 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper. 14

16 Salgsobjekt og tilbud Salgsobjekt Salgsobjektet er Snarøyveien 34 AS (Selskapet) som er hjemmelshaver til Eiendommen Snarøyveien 34. Salget vil finne sted ved overføring av samtlige aksjer i Selskapet. Selger IT Fornebu Properties AS Org nr Selger planlegger å skille ut og beholde en del av tomten (ca kvm.) slik at transaksjonen vil omfatte ca kvm tomt med påstående bygg og anlegg. Salgsobjekt Tilbud Det enkelte tilbud må inneholde en referanse til Selskapet, den aktuelle Eiendommen og til dette prospektet. Med mindre annet angis i budet, skal kjøpekontrakten i vedlegg 3 benyttes for transaksjonen og eventuelle forbehold om avvik må spesifiseres. Snarøyveien 34 AS Org nr Det må videre angis den pris man vil tilby seg å betale for Eiendommen (brutto eiendomsverdi). Budgivere bes for øvrig beskrive sine skattemessige forutsetninger. Akershus Eiendom forbeholder seg retten til eventuelt å tilrettelegge for en lukket budrunde. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud. Budgiver oppfordres til å besiktige Eiendommen nøye. Eiendom Deler av gnr. 41, bnr. 749 i Bærum kommune Megler bekrefter mottak av bud. Det er budgivers ansvar å forsikre seg om at bud når frem til megler. 15

17 Kontaktinformasjon Akershus Eiendom er Norges ledende rådgiver- og meglerhus innen næringseiendom. Selskapet tilbyr tjenester knyttet til utleie av eiendom, kjøp og salg av eiendom, rådgivning, markedsanalyse og verdivurdering av eiendom. I løpet av de fem siste årene har Akershus Eiendom tatt del i salg av eiendom for 31 milliarder kroner og leid ut kvm for det meste kontorlokaler. Akershus Eiendom AS Postboks 1739 Vika 0121 Oslo Haakon VII s gate 5 Rune Holmøy Telefon: e-post: Telefon: Telefaks: Christian Valdem Telefon: e-post: 16

18 Vedleggsliste Vedlegg finnes på minnebrikken 1. Utkast kjøpekontrakt 2. Grunnbokutskrifter 3. Areal 4. Gjeldende regulering 5. Kommunale avgifter 6. Finansiell informasjon 7. Tegninger og areal 17

19 Vedlegg 1 - plantegninger Tegningen viser ikke dagens situasjon, men en mulig utnyttelse av lokalene. 18

20 Tegningen viser ikke dagens situasjon, men en mulig utnyttelse av lokalene. 19

21 Vedlegg 1 - plantegninger Tegningen viser ikke dagens situasjon, men en mulig utnyttelse av lokalene. 20

22 Tegningen viser ikke dagens situasjon, men en mulig utnyttelse av lokalene. 21

23 Vedlegg 1 - plantegninger Tegningen viser ikke dagens situasjon, men en mulig utnyttelse av lokalene. 22

24 23

25 Ansvarsfraskrivelse Informasjonen i dette prospektet er basert på (i) informasjon fremskaffet av Selger, (ii) Akershus Eiendoms informasjonsdatabaser, (iii) ekstern statistikk og (iv) annen relevant informasjon som Akershus Eiendom vurderer å være pålitelig. Informasjonen mottatt fra Selger inkluderer (men er ikke nødvendigvis begrenset til) informasjon om arealer, utleie, utviklingsplaner, investeringsplaner, reguleringsplaner og annen relevant informasjon om eiendommen(e). Akershus Eiendom har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjonen gitt av Selger og det forutsettes at denne informasjonen er korrekt. Videre er det ikke foretatt noen vurdering av teknisk tilstand av eventuelle bygninger oppført på eiendommen(e). Akershus Eiendom gir ikke noen garantier for at denne informasjonen er sann, presis eller fullstendig og den skal således ikke oppfattes som sådan. Selv om det er lagt mye arbeid i å sikre at denne informasjonen er presis og komplett kan ikke Akershus Eiendom gi noen forsikring for at faktiske feil ikke kan ha oppstått i utarbeidelsen av dette prospektet. Akershus Eiendom tar intet ansvar for skader eller tap som har oppstått som følge av mangel på presisjon eller feil i Prospektet. Akershus Eiendom, Akershus Eiendoms styre, Akershus Eiendoms partnere eller Akershus Eiendoms ansatte kan ikke gjøres ansvarlig i forhold til noen person for noe direkte, indirekte, spesifikke eller følgeskader som oppstår ut fra bruk av dette Prospektet. Herunder påpekes det at Eiendomsmeglingsloven 6-7 er fraveket i forhold til meglers undersøkelsesplikt og opplysningsplikt. Årsaken er at flere av forholdene som er listet i lovteksten, er relevante for bolig/forbrukerforhold. Informasjonen fra Selger forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommen(e) forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper ved bruk av egne fagfolk i en due diligence prosess selv gjør en vurdering av eiendommens tekniske tilstand og at alle relevante dokumenter for eiendommen(e) blir gjennomgått. 24

26 Akershus Eiendom AS Haakon VIIs gate 5, 7. etg. Postboks 1739 Vika, 0121 Oslo Telefon: Telefax: e-post: 26

Egganveien 1, Trondheim

Egganveien 1, Trondheim Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M: 928 16 688 stein.tollin@norion.no Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no NANSET - LARVIK Stor utleiebolig på Nanset - Larvik, med et mulig utviklingspotensial! Prisant.: 3 990 000,- Adresse: Jerpeveien 13 BRA/P-rom: 487/385 kvm Tomteareal: 785 kvm Oppdragsnr: 2150014 www.smartmegling.no

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO Oppdragsnr: 7114011 KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda tomt 18, 3580 GEILO Prisant. kr 4 990 000 + omk av tomteverdi Totalpris inkl. omk. kr 5 043 800 Prom/bra ca. 85/87 kvm. Tomt ca. 1 418 kvm. Arkitekttegnet

Detaljer

ULLERN / MONTEBELLO SPENNENDE UTVIKLINGSEIENDOM MED FLOTT UTSIKT

ULLERN / MONTEBELLO SPENNENDE UTVIKLINGSEIENDOM MED FLOTT UTSIKT ULLERN / MONTEBELLO SPENNENDE UTVIKLINGSEIENDOM MED FLOTT UTSIKT SALG AV OFFENTLIG BYGNING Petter W. Christensen Telefon: 23 23 89 65 MONTEBELLO TERRASSE 15 Epost: pc@fcnm.no Foss & Co Næringsmegling AS

Detaljer

Møllenberg Nonnegt. 2 C. Attraktiv og tiltalende 2-roms selveier med moderne standard. Egen veranda - Flislagt bad - Parkett på gulv

Møllenberg Nonnegt. 2 C. Attraktiv og tiltalende 2-roms selveier med moderne standard. Egen veranda - Flislagt bad - Parkett på gulv Prisantydning: 1280000,- Adresse: Nonnegt. 2 C, 7014 TRONDHEIM Areal: Boa 41 kvm Byggeår: 1896 Møllenberg Nonnegt. 2 C Attraktiv og tiltalende 2-roms selveier med moderne standard. Fellesutgifter: Kr.

Detaljer

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,-

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Setsåbakken Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Juni 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Setsåbakken 6 Innflyttingsklar leilighet

Detaljer

Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle

Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle Prosjektert fritidsbolig med høy standard og fantastisk beliggenhet for den som søker havet, turer i skjærgården, idylliske badeviker, fiske fra båt og land, men likevel

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer

Leirsund - Enebolig Nedre Enger

Leirsund - Enebolig Nedre Enger Leirsund - Enebolig Nedre Enger Stor og innholdsrik eiendom med flere muligheter. 7.833 kvm tomt. Uregulert område men avsatt til bolig i kommuneplanen. Utsikts eiendom. PRISANTYDNING: Kr 5.500.000,- +

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,-

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- Trostveien Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Ttrostveien 8 a Sentral og romslig bolig

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold.

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold. Sjøgata Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 207 456,- Totalpris: 1 507 456,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjøgata 55E Her

Detaljer

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod SØGNE Indre Rivenes Panorama - sjønære tomter, 4640 SØGNE Prisant. kr 3 200 000 + omk. Totalpris inkl.

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk. Oppdragsnr: 7313033 GOLSFJELLET VEST Stølshøgda, 3550 GOL Pris fra kr 850 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 873 600,- Tomteareal fra ca. 1000 kvm. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier Bergen-Arna Terminalvegen 4 Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi ble etablert i 1985 og er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Galnåsmyra. For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning 1 990 000,- Fellesgjeld 209 459,- Totalpris: 2 199 459,-

Galnåsmyra. For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning 1 990 000,- Fellesgjeld 209 459,- Totalpris: 2 199 459,- Galnåsmyra For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning 1 990 000,- Fellesgjeld 209 459,- Totalpris: 2 199 459,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Galnåsmyra 25 b Oppgradert og romslig leilighet

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg Selges ved Hadrian Eiendom AS MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen med gnr 2047

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer