SKARSTEINDALE N ANDENES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKARSTEINDALE N ANDENES"

Transkript

1 SKARSTEINDALE N ANDENES Skarsteindalen - Fyrbygg/Sanitærbygg II - Bygg 112 Til salgs Prisantydning: ,- Tomt: 1972 kvm BTA: 360 m²

2 FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG Notar - Salten Eiendomsmegling AS MNEF Asbjørn Ingebrigtsen (a:) (m:) (fax:) Postboks Fauske PRISANTYDNING KR ,- Omkostninger ca 2,70 % av kjøpesum. *Totalkostnad kr ,- *Totalkostnaden er stipulert BRUTTOAREAL 360 m² OPPFØRT 1959 EIENDOMSTYPE Annet andre BELIGGENHET Eiendommen ligger i praktfulle naturomgivelser i Andøy kommune inordland. Noen få km til Andenes sentrum. Eiendommen består av Fyrbygg/santærbygg II samt eiendomstomt på 1672 kvm.området byr på unike muligheter for etableringer. INNHOLD I tidligere treningsdel er fremdeles 5 stk. toaletter, 4 servanter og en utslagsvask. Spiserom i fyrdel med minikjøkken. Dessuten lager og verkstedrom. ADKOMST Ca 12 km fra Andenes sentrum. Adkomst med bil. Asfaltert vei inn til området. Fra sentrum, følg hovedveien som har skiltingmerket med Skarsteindalen. Følg veien ut til avkjørsel inn til selve leiren som er skiltet. PARKERING På oppstillingsplass.

3

4 FAKTA OM EIENDOMMEN Eiendommen er beliggende i et område som har vært preget av Forsvaretstilstedeværelse siden medio 1950 tallet. Opp gjennom årene er områdetutbygget og flere bygninger er oppført frem til 1980 tallet. Andøya liggernord i Vesterålen og grenser ut mot Norskehavet. Andøy kommune har etareal på 659 kvm. Totalt er tomten på ca 1672 kvm. Målebrev foreligger og ligger vedlagt. Andøya Flystasjon er base for Orion(333 skvadronen) og er den enestestasjon i Luftforsvaret som opererer med fly av typen P-3 Orion.Flystasjonen på Andenes er den største arbeidsgiveren i kommunen medover 400 ansatte. Andøya lufthavn, Andenes er en flyplass på Andøya i Nordland.Flyplassen ligger ved Andenes. (Egentlig mellom Andenes og Haugnes.)Flyplassen er militær, men har også sivil trafikk. Den militære delen er delav Andøya flystasjon. Den sivile delen eies og drives av Avinor ASAndenes har Nord Europasstørste moloanlegg på 2977 meter.det er investertutdypningsarbeider for over 45millioner kroner. Det er 170 mkai for havgående fartøy og ca 215m kai for kystflåten. Andenes havn har EØS status. Andøy kommune ligger ivesterålen i nordre Nordland. Med sine 659 km2 er kommunen to uvanlige sjarmerende promiller av Norge. Kommune består av hele Andøya og den nordligste delen av Hinnøya, som er Norges størsteøy. Andøy kommune har ca innbyggere. Halvparten bor i kommunesenteret Andenes. Risøyhamn, Dverberg, Nordmela og Bleik erlokalsentre i kommunen. Andøy har et meget godt utbygd kulturliv, næringsliv, fiske,turisme, utdanning/forskningsmiljø, industri og media. Andøya flystasjon, er med sin beliggenhet og størrelse, et naturlig kommunikasjonsknutepunkt.andøy har midnattssol fra 19. mai til 25. juli og mørketid fra 25. novembertil 15. januar. Vinterhalvåret jager nordlyset over himmelen. Andøy harstørre nordlysaktivitet enn de fleste steder i verden på grunn av sinbeliggenhet under nordlysovalen. Eiendommen ligger i praktfulle naturomgivelser i Andøy kommune inordland. Noen få km til Andenes sentrum. Eiendommen består avfyrbygg/santærbygg II samt eiendomstomt på 1672 kvm Området byr på unike muligheter for etableringer. Bygningen er et fyrbygg/santærbygg oppført i Det består av en etasjestøpt grunnmur med bankett på komprimerte masser. Langvegger ilettbetongstein og gavelvegger i betong. Delvis isolert på innsiden medplatekledning. Utvendig kledd med aluminiumsplater.støpt gulv på grunn og støpt etasjeskille mot oppforet tretak.saltak, tekket med stålplater.vinduer i bruneloksert aluminium fra 1987.Støpte innervegger og vanlige lettvegger i bindingsverk.fyrrommet er å betrakte som egen branncelle.gulvene har overflate av pusset og malt betong og vinylbelegg. Gulvene erslitte. Vegger har malt betong og malte trefiberplater. Malt betongdekke ihimling. I tidligere treningsdel er fremdeles 5 stk. toaletter, 4 servanter ogen utslagsvask. Spiserom i fyrdel med minikjøkken. Dessuten lager ogverkstedrom. I fyrrommet er 2 stk. oljefyrer på 700 og 930 kva ogelektrokjel på 640 kva. Bygningen er i dag oppvarmet avsentralvarmeanlegget som forsyner flere bygninger Godt dimensjonertelektrisk inntak. Standard installasjon beregnet på dagens drift. Anleggetmå kontrolleres og eventuelt oppgraderes.det ligger oljetank(er) nedgravet. I tidligere treningsdel er fremdeles 5 stk. toaletter, 4 servanter og enutslagsvask. Spiserom i fyrdel med minikjøkken. Dessuten lager og verkstedrom. Spesielle forhold Andøy kommune er i ferd med å overta ansvar og eierskap forvannforsyning og avløpsanlegg for Skarsteindalen leir. Kommunen harsom følge av avtalen igangsatt arbeider med etablering av ny vannforsyningog arbeider med å sette avløpsanlegget i forsvarlig/godkjent stand..på slutten av tallet anla og bekostet staten adkomstveien fra riksveienog inn til leieren mot utbetaling av erstatning til de berørte grunneiere.staten har i alle år hatt vedlikeholdsansvaret for veien, herundersnøbrøyting. Kjøper trer inn i statens veirett med ansvar for vedlikeholdetav veien i fellesskap med de øvrige bruksberettigede. Skifte Eiendom harvært i dialog med Andøy kommune i forsøk på å få kommunen til å overtaansvaret for vedlikeholdet av veien inkl. snøbrøyting, men kommunen harså langt ikke sagt seg villig til å påta seg et slikt ansvar.selger er ikke kjent med at det forekommer giftstoffer eller annenforurensing i grunnen.selger er ikke kjent med at det foreligger evt. skriftlige pålegg m.v. fraoffentlige myndigheter som gjelder eiendommen som ikke er utført, betalteller opplyst til kjøper.det gjøres spesielt oppmerksom på at vedlagte miljøsaneringsbeskrivelseer en del av salgsoppgaven og saneringsbeskrivelsen vil være vedlegg tilkjøpekontrakt

5 FAKTA OM EIENDOMMEN Selger er ikke kjent med krav eller rettigheter som begrenser eiendommensbruk eller utnyttelse, utover det som fremgår av gjeldene reguleringsplanmed reguleringsvedtekter for eiendommen og eiendommensgrunnboksblad. Kjøper er selv ansvarlig for å søke eventuelt omreguleringog eller bruksendring av eiendommen/bygning. De nye eierne ansvarlig for offentlig eller "felles"infrastruktur, men Andøy Kommune er i ferd med å overta vann- og avløp. Veiforbindelsen fra RV82 vil være de respektive byggeieres ansvar. Alle må basere seg på egnestrømabbonement og oppvarmingssystem. Sentralt varmeanlegg blir utkoblet. Selger gjør videre oppmerksom på at fyrkjeler/oljefyrkjeler/ elektrokjele og annet utstyr blir værende i bygget, og følger handelen. Det ligger nedgravd oljetank på tomteområdet, det vil bli ny eiers ansvar å behandledette iht. forskrifter. Salgsprosessen Først utarbeides en salgsoppgave m/vedlegg. Så annonsereseiendommen for salg på det åpne marked. Deretter foretas visning(er)etter avtale. Videre skjer det en budrunde og samtaler med interesserte i nært samarbeid med Skifte Eiendom, og oppdragsansvarlig. Alle budrunder journalføres. Så inngås kontrakt. Ihenhold til kontrakt vil så innbetaling av kjøpesum med omkostninger. NØKKELDATA: Notar Salten Eiendomsmegling AS v/ Asbjørn Ingebrigtsen. Telefon Skifte Eiendom v/ prosjektleder Ellen Belsom telefon: Salgsobjekt Fyrbygg/Sanitærbygg II Tomten Eiet tomt på 1672 kvm, Gnr. 62 Bnr. 233 Beliggenhet Eiendommen ligger i praktfulle naturomgivelser i Andøy kommune i Nordland. Ca 12 km til Andenes sentrum. Adkomst Ca 12 km fra Andenes sentrum. Adkomst med bil. Asfaltert vei inn til området. Fra sentrum, følg hovedveien som har skiltingmerket med Skarsteindalen. Følg veien ut til avkjørsel inn til selveleiren som er skiltet. Adresse Skarsteindalen.Andenes Eier/hjemmelshaver: Staten v/forsvarsdepartementet/forsvarsbygg/skifte Eiendom Matrikkelnummer Gnr 62 Bnr 233. Bygningsnummer Byggnr Fyrbygg/Santærbygg II Bruttoareal på bygningsmassen: 360 kvm. Regulering: Området er regulert til forsvarsformål. Det er kjøpers ansvar å eventueltsøke bruksendring og eller omregulering av eiendommen/bygget. Tekniskinfrastruktur: Kjøper må selv besørge oppvarming PCB-holdigelysarmaturer: Bygningen inneholder ikke PCB-holdige lysarmaturer Miljøtekniskeundersøkelser: Selger er ikke kjent med at det forekommer giftstoffer eller annenforurensing i grunnen tilknyttet bygningsmassen. Det gjøres spesieltoppmerksomt på at det er nedgravd oljetank på tomten. Ny kjøper erforpliktet til å besørge ettersyn og vedlikehold/bruk av denne iht.forskrifter. Eventuelt fjerning av nedgravd oljetank, skjer for kjøpersregning. Vei Vann og kloakk,fyringsforhold: Se spesielle forhold samt vedlegg. Det henvises til vedlagte verdivurdering fra Jarle Bergheim for ytterligeretekniske spesifikasjoner

6 FAKTA OM EIENDOMMEN SPESIELLE ØKONOMISKE FORHOLD Forsikring Forsvaret er selvassurandør.det er ny eiers ansvar å besørge ny forsikring. Oppgjør/overtakelse Etter avtale med Skifte Eiendom Prisantydning ,- + omkostninger Verditakst/låneverdi Utarbeidet av Ingeniør Jarle Bergheim Servitutter Ingen registrert. SALGSVILKÅR: Budgivning skjer gjennom innlevering av eget budskjema som følger vedlagt denne salgsoppgaven. Budrunde skjer iht. retningslinjer med henvisning tillovverket. Alle bud er bindende og skal innleveres skriftlig m/finansieringsbekreftelse til Salten Eiendomsmegling AS Notar Fauske. Skifte Eiendom står fritt til å anta/forkaste ett hvert bud. Ingen bud kan antas før endelig godkjennelse er gitt av øverste myndighetforeligger. Finansiering og salgsbetingelser. Finansieringsbekreftelse skal følge budskjemaet som leveres Omkostninger :tillegg til kjøpesum kommer følgende omkostninger: Dokumentavgift til staten med 2,5% av salgssum/kjøpesum Tinglysning av skjøte Tinglysning av eventuell pantedokument med kr pr stk. Pantattest kr Eventuelle kostnader ifbm ervervet ved ulike søknader til offentlige etater,dekkes av kjøper, herunder eventuelle konsesjonsgebyrer. Det tas forbehold om endringer i offentlige gebyrer.ligningsverdi vil bli fastsatt når salg er foretatt Kommunale avgifter, renovasjon, eventuell eiendomsskatt vil bli fastsatt avandøy kommune etter at salg er avsluttet. Meglerselskap kjenner ikke tilstørrelsen på slike avgifter ved salg. Kjøper oppfordres derfor til selv å takontakt med Andøy kommune for å få opplysninger om eiendomsskatt,kommunale avgifter fastlagt. Skifte eiendoms kontrakt for kjøp av næringseiendom følger denne oppgave.det gjøres spesielt oppmerksomt på kontraktens as-is-klausul :Kjøperen har besiktiget eiendommen, jf. pkt 8. Eiendommen overtas i denstand den befinner seg ved underskrift av avtalen. Avhl 3-9 fravikesimidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjultemangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sinopplysningsplikt (avhl 3 7 ), at eiendommen er i dårligere stand enn detkjøper har lagt til grunn (avhl 3-9, siste punktum). Kjøper kan heller ikkepåberope at det foreligger mangler i henhold til avhl 4-17 og Avhl 4-19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etterovertakelse. Det tas også forbehold om at det foreligger feil i henhold tiloffentligrettslige krav, jf avhl 3 2, annet ledd.det tas forbehold om at oppgitte arealer er korrekte. Det gis ikke avslag i prisved arealavvik.eiendommen selges med forbehold om overordnet myndighets godkjennelseeiendommen overtas slik den er, og det vil ikke bli foretatt ytterligererengjøring og eller rydding av eiendommen/bygget før overtakelse. Konsesjon: Tomten er under 2000 kvm og egenerklæring er ikke nødvendig. Hvis Andøykommune ber om egenerklæring, vil megler utstede denne.. Visning etter avtale med selger

7 VERDIVURDERING Skarsteinsdalen 8480 ANDENES Gnr. 62 Bnr. 233 ANDØY KOMMUNE Ingeniør Jarle Bergheim P ostboks Andenes , fa x Org.nr: Utført av: Jarle Bergheim Oppdrag 2440 Befaringsdato:

8 Ingeniør Jarle Bergheim VERDIVURDERING Skarsteinsdalen 8480 ANDENES Gnr. 62 Bnr. 233 ANDØY KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Utarbeide en enkel takst som kan danne grunnlag for salg. Konklusjonen skal med hensyn til omsetningsverdi, være den samme som en vanlig næringstakst. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Dokumentet er bygget opp på basis av NTFs instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og alle kvalitets- og kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner. Rekvirent Rekvirert av: Skifte Eiendom v/ellen Belsom Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Jarle Bergheim Takstmann Tlf.: Harald Pedersen Skifte Eiendom Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Andre dok./kilder: Hjemmelshaver Hjemmelshaver: Situasjonskart EDR Rekvirent STATEN Eiendomsdata gnr. 62 bnr. 233 i Andøy Kommune. Tidligere tilhørt Skarsteinsdalen militærleir. Eiendomstomt : 1672 m2 Beliggende ca. 10 km. sør for Andenes, ca. 4 km fra riksvei 82. Intern vei mellom alle bygninger i Skarsteinsdalen. Fin utsikt utover Andfjorden med Senjafjellene i bakgrunnen. Tomteområdet kan best betegnes som oppstillinsplass med gode parkeringsmuligheter. Forsikringsforhold Staten er selvassurandør, Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: Ingeniør J arle Bergheim Org.nr av 5

9 Ingeniør Jarle Bergheim Eiendom: Gnr. 62 Bnr. 233 KOMMUNE ANDØY Adresse: S karsteinsdalen, 8480 ANDE NE S Bygninger på eiendommen Opprinnelig bygget som sanitærbrakke for militære avdelinger som skulle bo under litt enkle forhold. Senere ombygget til treningssenter m/ garderober og fyrbygg ( bygning for sentralvarmeanlegg) Arealer og anvendelse Brutto gr.fl. ( BTA) 383 m2. BTA ca. 360 m2 I dag brukes bygningen mest til lagerformål ved siden av at oljefyrt sentralvarmeanlegg fremdels er i drift. Konstruksjoner og innvendige forhold Støpt grunnmur med bankett på komprimerte masser. Langvegger i lettbetongstein og gavelvegger i betong. Delvis isolert på innsiden med platekledning. Utvendig kledd med aluminiumsplater. Støpt gulv på grunn og støpt etasjeskille mot oppforet tretak. Saltak, tekket med stålplater. Vinduer i bruneloksert aluminium fra Støpte innervegger og vanlige lettvegger i bindingsverk. Fyrrommet er å betrakte som egen branncelle. Gulvene har overflate av pusset og malt betong og vinylbelegg. Gulvene er slitte. Vegger har malt betong og malte trefiberplater. Malt betongdekke i himling. I tidligere treningsdel er fremdeles 5 stk. toaletter, 4 servanter og en utslagsvask. Spiserom i fyrdel med minikjøkken. Dessuten lager og verkstedrom. I fyrrommet er 2 stk. oljefyrer på 700 og 930 kva og elektrokjel på 640 kva. Bygningen er i dag oppvarmet av sentralvarmeanlegget som forsyner flere bygninger. Godt dimensjonert elektrisk inntak. Standard installasjon beregnet på dagens drift. Anlegget må kontrolleres og eventuelt oppgraderes. Det ligger oljetank(er) nedgravet. Beregninger Normale byggekostnader ( nypris) Elde/slitasje /vedlikehold Dagens tekniske verdi Tomteverdi: Dagens tekniske verdi inkl. tomt kr. 7,0 mill kr. 4,0 mill. kr. 4,0 mill. kr. 0,1 mill. kr. 4,1 mill. Bygningen kan i dag leies ut til lagerformål, men kan også brukes til en form for produksjonsvirksomhet. Husleie vil uansett bli lav i forhold til størrelse, anslagsvis kr / år. Dette kan med fradrag for utgifter gi en kapitalisert verdi mellom kr Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: Ingeniør J arle Bergheim Org.nr av 5

10 Ingeniør Jarle Bergheim Eiendom: Gnr. 62 Bnr. 233 KOMMUNE ANDØY Adresse: S karsteinsdalen, 8480 ANDE NE S Konklusjon I løpet av de siste årene er alle bygninger i hele Skarsteinsdalen leir solgt til mange slags formål. Lave priser har på mange måter kompensert for ugunstig beliggenhet. I utgangspunktet er de nye eierne ansvarlig for offentlig eller "felles"infrastruktur, men Andøy Kommune er i ferd med å overta vann- og avløp. Veiforbindelsen fra RV 82 er fremdeles de respektive byggeiere ansvarlig for. Alle må basere seg på egne strømabbonement og oppvarmingssystem. Sentralt varmeanlegg blir utkoblet. Flere forlegningsbygninger er kjøpt i forbindelse med planlagt asylmottak, uten at det foreløpig er blitt noe av disse planer. Ellers er det etablert turistanlegg med overnatting og tilhørende fasiliteter, flere bygninger til lagerformål, garasje, verksted ol. Bygninger er også kjøpt til planlagt barne- og ungdomsarbeid. Bygningen er i rimelig god teknisk stand. Utvendige kledninger med vinduer og dører kan være fra 80-tallet. Dagens varmeanlegg ventes å være urasjonelt, men alle faste installasjoner tilhører bygningen. Når det gjelder miljøkartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer henvis til rapport for inventarnr i Skarsteinsdalen leir fra COWI A/S. I forhold til forannevnte og prissammenligning av andre bygninger festsettes normal omsetningsverdi til: kr: Vedlegg Nr Dokument/beskrivelse Fra Ant. sider 1 utskrift eiendomsdata.no situasjonskart/grunnkart Jarle Bergheim (sign) Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: Ingeniør J arle Bergheim Org.nr av 5

11 Ingeniør Jarle Bergheim Eiendom: Gnr. 62 Bnr. 233 KOMMUNE ANDØY Adresse: S karsteinsdalen, 8480 ANDE NE S Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: Ingeniør J arle Bergheim Org.nr av 5

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 BUDSKJEMA Oppdragsansvarlig: Asbjørn Ingebrigtsen / / Adresse: Gnr/Bnr/Snr. Budgiver 1: Budgiver 2: Adresse: E-post privat: Telefon: Skarsteindalen 62/233/0/0 Mobil: Postnr./sted: E-post arbeid: Oppdrag nr: Personnr.: Personnr.: gir herved bindende bud stort, kr kroner på ovennevnte eiendom med tillegg av off. omkostninger. Finansieringsplan: Kontant v/kontraktsunderskrift Egenkapital Långiver: Referanseperson og tlf. nr.: kr kr kr kr Eventuelle forbehold/forutsetninger: Dette budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som framkommer i salgsoppgaven for eiendommen. Ønsket overtagelsestidspunkt: Budet gjelder til og med den kl. Jeg/vi er klar over at dette bud, samt senere muntlige forhøyelser av budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold. Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake. Dersom det ikke er satt spesiell akseptfrist, står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette. Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale. Videre er jeg/vi inneforstått med at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Hvis det foreligger eierskifteforsikring på eiendommen, plikter kjøper å gjøre seg kjent med selgers egenerklæringskjema før budgivning. Aksept av bud gis med forbehold om godkjennelse av høyere myndighet. Skifte Eiendom aksepterer budet, gis aksepten med forbehold om godkjennelse av høyere myndighet. Blir godkjennelse ikke gitt vil det ikke foreligge en avtalerettslig binding. Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift Dette budskjema kan printes ut på din skriver, leveres på meglerkontoret, sendes pr. post eller sendes på telefax til eiendomsmegleren. Bud kan ikke sendes på mail. Bud må være... i hende innen... På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner: Akseptfrist: Dato: Underskrift:

60 Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Krokbekkveien 27A Part av tomannsbolig i Krokbekken Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje.

Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje. Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje. Selveier Prisantydning: kr 2.600.000,- BRA: 110 m 2 / P-rom: 104 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 100 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

OSPELIA 24A NITTEDAL. 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m²

OSPELIA 24A NITTEDAL. 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m² OSPELIA 24A NITTEDAL 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DnB Eiendom

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Tasta 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer!

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer! Foredling & Kvalitet Eie eller leie - du bestemmer! Straumeveien 166 - Attraktive kontorlokaler Kontor / Salgslokale like ved Nordåsvannet Foredling & Kvalitet Nabolagsprofil TM Straumeveien 166 5151 Straumsgrend

Detaljer

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Kolsås / Bærum Prisantydning 4.470.000.- + omk. Lillehauger 5 1352 Kolsås Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Type bolig Leilighet Bta/Bra/P-rom.

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

GJETTUM. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum. Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,-

GJETTUM. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum. Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,- GJETTUM NÆR SANDVIKA - MEGET PEN 2-ROMS ANDELSLEILIGHET MED VERANDA. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,- www.abbl.no

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr. SKUI - VØYENENGA HYGGELIG GJENNOMGÅENDE 3 ROMS ENDELEILIGHET MED PEIS, GARASJE OG BALKONG Ringeriksveien 200, 1340 Skui Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

Detaljer

KOLSÅS. Glitterudveien 113, 1352 Kolsås. Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt kr.

KOLSÅS. Glitterudveien 113, 1352 Kolsås. Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt kr. KOLSÅS SENIORBOLIG: PENT OPPUSSET 3 ROMS MED VESTVENDT VERANDA OG EGEN INNGANG FRA BALUSTRADE Glitterudveien 113, 1352 Kolsås Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m²

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² KANABAKKEN 8 B VADSØ Halv part av to-mannsbolig med garasje Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² NØKKELINFORMASJON ADRESSE Kanabakken 8 B POSTNUMMER/POSTSTED

Detaljer

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag Oppdragsnummer: 23011132 Sagene Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Adresse: Gustav Jensensgate 10 P-rom/BRA: ca. 78 kvm/78 kvm Prisantydning: kr 2 500 000,- Andel

Detaljer

BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: 4000 2204 VÅR REF:

BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: 4000 2204 VÅR REF: BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, Bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 4, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr.

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 4, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr. SANDVIKA / VALLER MEGET PEN 2-ROMS - BALKONG - GARASJE. Conradis vei 4, 1338 Sandvika Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr. 2 244 304,- Ole Kvigne Megler MNEF

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 8, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr.

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 8, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr. SANDVIKA / VALLER PEN 1 (2)- ROMS LEILIGHET MED STOR USJENERT TERRASSE PLATTING. Conradis vei 8, 1338 Sandvika Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr. 1 543 470,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 4 roms toppleilighet og sydvendt veranda Adresse: Bjørnebærstien 67, 4 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 874,- Fellesgjeld: Kr. 38 047,- Visning:

Detaljer

HASLUM. Bjørnekollen 29, 1344 Haslum. Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt kr.

HASLUM. Bjørnekollen 29, 1344 Haslum. Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt kr. HASLUM LYS LEKKER 3-ROMS LEILIGHET MED LANDLIG UTSIKT OVER NÆROMRÅDET, KORT AVSTAND TIL DET MESTE Bjørnekollen 29, 1344 Haslum Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt

Detaljer

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 5 fakta om boligen 6 introduksjon 8 meglers vurdering 12 stue 16 kjøkken

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING!

GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING! GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING! Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum - 55 m² BRA/ 51 m² p-areal Prisantydning

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer