ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo"

Transkript

1 Adressaten betaler for sending i Norge Distribueres av Posten Norge ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending Oslo

2 Betingelser for bruk av ESSO Firmakort Gyldighet Esso Firmakort kan brukes på alle ESSO-stasjoner i Norge. Det kan brukes til kjøp av de varegrupper kunden har valgt for det enkelte kort. Kortet er gyldig i maksimum 3 år. Ved gyldighetsperiodens utløp kan ESSO fornye kortet uten at dette får betydning for kundeforholdet. Sikkerhet Til hvert kort hører en personlig kode (PIN). Denne må tastes inn for å muliggjøre kjøp med kortet. ESSO kjenner ikke denne koden! Kortinnehaver forplikter seg til aldri å oppbevare den personlige koden sammen med kortet, eller oppgi den til andre. Oppbevaring av koden sammen med kortet må anses som uaktsomt, og vil kunne medføre ansvar for andres uberettigede bruk av kortet. Eventuelle varebegrensninger i kortet er ikke effektive ved manuelt salg. Kunden er da selv ansvarlig for at disse varebegrensningene overholdes. Beløpsgrense Ved inngåelse av avtale om ESSO Firmakort settes beløpsgrenser for det enkelte kort. Ved forespørsel vil ESSO opplyse om disse. Beløpsgrensen er satt pr. kjøp, pr. dag og pr. mnd. Ved overskridelse av ett eller flere kjøpetak kan kortet bli midlertidig sperret uten forutgående varsel. Avtalegiro Med avtalegiro som betalingsmåte trekkes fakturabeløpet direkte fra konto på forfallsdato. Etter at vi har mottatt din søknad hvor du har krysset av for avtalegiro, sender vi deg et eget skjema som du fyller ut og leverer til din bank. Dette skjemaet inneholder nærmere informasjon om avtalegiro. Alle belastninger som ESSO foretar vil på forhånd bli varslet med faktura. Kunden forplikter seg til å ha dekning på konto ved forfall (15. i hver mnd.). Ved endring av bankkonto må kunden selv opprette ny avtalegiro på den nye kontoen. Med avtalegiro som betalingsmåte kan ikke ESSO belaste kontoen senere enn 6 måneder etter brukertidspunktet med mindre kortinnehaver samtykker i belastningen. Dette innebærer imidlertid ingen begrensninger i ESSOs rett til å inndrive beløpet etter alminnelige regler om inndrivelse av pengekrav. Kortinnehaver forplikter seg til: Å sette seg inn i gjeldende betingelser for bruk av ESSO Firmakort og følge disse. Å signere kortet ved mottak. Melde fra til ESSO omgående ved tap av kortet eller ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige koden. Kunden er ansvarlig for kjøp av kortet innenfor lovgivningens maksimumsgrense inntil slik melding er mottatt av ESSO. Melding skal gis telefonisk til de telefonnumre som er oppgitt i brosjyren. Dersom kunden er registert e-business kunde, kan slik melding gis online via Dersom misbruk skyldes at kortinnehaver har utvist forsett eller grov uaktsomhet, vil ansvaret omfatte det totale beløp. Det samme gjelder dersom kortinnehaver har unnlatt å gi melding, telefonisk eller elektronisk, snarest mulig etter å ha fått kjennskap til at kortet er tapt eller mistanke om at kode er kjent for uvedkommende." Melde fra til ESSO skriftlig om adresseforandring og andre forhold som kan påvirke kundeforholdet. Dette gjelder også adresse dersom kunden er e-business kunde. Å være ansvarlig for alle kjøp foretatt med ESSO Firmakort. Fakturert beløp belastes ved forfall og med fakturaens pålydende totalbeløp. Ved for sen betaling kan morarente på p.t.18% pro anno samt purregebyr belastes. Dersom kortinnehaver skulle være uberettiget fakturert for transaksjoner som følge av brukerstedets feil, må ESSO omgående få melding om dette. Å levere kortet tilbake til ESSO straks kundeforholdet opphører eller ESSO ber om det. Å aldri oppbevare den personlige koden sammen med kortet, eller oppgi den til andre. Å aldri registere (eller la registrere) den personlige koden i et datasystem der den lagres sammen med kortopplysninger. Kortinnehaver er innforstått med: At ESSO kredittvurderer alle søkere til ESSO Firmakort, og kan avslå søknader uten nærmere begrunnelse. Opplysninger om kredittverdighet innhentes fra kredittopplysningsbyråer, offentlig tilgjengelige kilder samt fra oppgitte referanser i søknadsskjemaet. At ESSO kan kreve spesiell betalingsmåte for å yte kort kreditt. Esso kan endre rabatt-, leverings- og betalingsvilkårene med 1 måneds varsel. Pris kan dog endres med umiddelbar virkning uten varsel. Esso kan sperre kortet uten varsel ved manglende betaling eller ved annen saklig grunn. At ESSO kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra kortinnehavers side. Kortinnehaver hefter for alle ikke fakturerte og ubetalte kjøp som er påløpt inntil kortet er makulert/mottatt av ESSO. Dersom kreditten misligholdes, vil fordringen oversendes til inkassobyrå. Inkassobeløpet vil inkludere alle ubetalte kjøp frem til inkasso tidspunktet. Har du spørsmål eller problemer ved bruk av kortet, kontakt ESSO v/ Kontokort Senter: ESSO NORGE AS v/ Kontokort Senter Postboks 350 Skøyen 0213 Oslo Telefon: (08 16) Beskjed om sperring av kort kan gis på telefon (08 16) eller vår automatiske telefonsvarer (24 t.). Sperring av kort er gratis for kortinnehaver.

3 ESSO 2-Kort system

4 ESSO CARD 2-KORT SYSTEM ESSO Card 2-kort er et system for firmaer med mange biler og sjåfører. Systemet er beregnet for flere sjåfører som bruker og gjør innkjøp til samme bil. Du får en faktura som viser sjåføren som foretok kjøpene og hvilke biler han har kjøpt drivstoffet til. Du mottar også rapport som viser spesifikasjon pr. enkelt bil. Spesifikasjonen angir hvilken sjåfør som foretok de enkelte kjøpene. Letter kontrollen: Systemet krever to kort, og derved minimaliseres risiko for ikke-autoriserte kjøp. Hver sjåfør har sitt personlige Sjåførkort med egen kode (PIN-kode), som bare han kjenner til. I hver bil ligger et Bilkort. For at den månedlige rapporten skal kunne relateres til bilen må sjåførens kort alltid benyttes sammen med kortet som tilhører bilen. Slik gjør du: Sjåføren avleser først sitt personlige kort, Sjåførkortet, i kortleseren og taster inn PINkode, og eventuelt kilometertall i henhold til veiledning på kundedisplayet. Deretter ber systemet om at Bilkortet leses. Systemet kontrollerer kortene, og åpner for kjøp. Månedlig oversikter: Til Esso 2-kort system følger et fakturasett som består av en total og underbilag som viser sjåførene og hvilke biler de har brukt til hvilke kjøp. Rapporten viser hver bil og hvilke sjåfører som har benyttet disse. Rapporten viser bla bilnummer og navnet på sjåførkortet. For hvert enkelt kjøp oppgis dato, notanummer, salgssted, sjåførnavn, kortnummer, eventuell km.stand, produkt, pumpepris, eventuell listepris, rabatt, prisen fratrukket rabatt og totalbeløpet. De ulike varegruppene fremkommer som separate poster. Totalbeløpet for kjøpet angis. I tillegg er det mulig å: Begrense antall varegrupper som kan kjøpes av den enkelte sjåfør. Legge inn krav til at kilometertall skal tastes inn. Kodeskjemaet nedenfor brukes som hjelp til å fylle ut ønsket kortprofil. Drivstoff Hvilke av ESSO s drivstoff-typer ønsker du at A Alle typer drivstoff (inkl. parafin) kortet kan brukes til å kjøpe? B Kun bensin (og LPG) C Kun diesel Kode Øvrige Hvilke andre produkter og tjenester på ESSO- D Alle produkter. Dvs. butikk- og kioskvarer, tilhengerutleie, dekk, varer stasjoner ønsker du at kortet kan brukes til å kjøpe? bilbatterier og -rekvisita, service, bilvask og olje E Kun bilrelaterte produkter. Dvs. dekk, bilbatterier og -rekvisita, service, bilvask og olje F Kun olje, service og bilvask G Kun olje og bilvask H Kun olje I Kun bilvask J Ingen andre produkter enn drivstoff Km. stand Skal km. stand kunne registreres ved tanking? M Ja, ønsker registrert km. stand N Nei, ønsker ikke registrert km. stand

5 FAKTURA RAPPORT

6 RIV HER Søknadsskjema ESSO 2-kort system for firmakunder Vennligst fyll ut søknadsskjemaet så nøyaktig som mulig, og benytt skrivemaskin eller blokkbokstaver. Alle opplysninger må fylles ut før skjemaet kan vurderes. Søker må være fylt 18 år. Lim igjen skjemaet og putt det rett i postkassen porto er allerede betalt. Foretaksnr.: Gateadresse: Firmanavn: Versjonsnr Postboksadresse: Kontaktperson: Postnr./-sted: Firmatelefon: Selskapsform: Aksjeselskap Ansvarlig selskap Enkeltmannsforetak Annet Ved aksjeselskap, oppgi aksjekapital og navn på daglig leder Aksjekapital: Daglig leder: Ved ansvarlig selskap eller enkeltmannsforetak, oppgi navn Navn: Fødselsdato: og fødselsdato til ansvarshavende Etableringsår: Bransje: Antall ansatte: Omsetning pr. år: Eventuell konsern-tilknytning: Bankforbindelse (referanseperson, tlf., filialnavn): Andre opplysninger: Hvis tidligere kunde hos ESSO: Kort Kontant Fyringsolje/parafin Annet Anslått drivstoff-forbruk pr. år ltr./bensin ltr./diesel Kryss av for ønsket betalingsmåte, kun én avkryssing: Bank Avtalegiro (se betingelser) Undertegnede er innforstått med at ovenfor nevnte opplysninger må gis for at søknaden skal kunne behandles av ESSO NORGE AS. Undertegnede har, på vegne av ovenfor nevnte firma. akseptert gjeldene betingelser for ESSO 2-kort system, og innestår for at de oppgitte opplysninger er korrekte. Dette gjelder også opplysninger om de navn kortet utstedes til og de varegrupper kortet skal være gyldig for. ESSO NORGE AS. forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering og å avslå søknader uten nærmere begrunnelse. Opplysninger om kredittverdighet innhentes fra kredittopplysningsbyrået, offentlige tilgjengelige kilder samt fra oppgitte referanser i søknadsskjemaet. sted: Dato: signatur, firma-ansvarlig Med blokkbokstaver, firma-ansvarlig Med blokkbokstaver, stilling For hjelp til utfylling, se kodeskjema på den forgående siden. Fyll inn aktuell bokstav for de varegrupper kortet skal være gyldig for, som vist i eksempelet på første linje. Gyldig varegruppe kan være ulik for hver kortinnehaver. Vennligst utsted ESSO 2-Kort system til: Kortholders navn. Maks 16 posisjoner Produktkode, Navn på Bilkort. Maks 7 karakterer (Se eksempel) 3 bokstaver (Se eksempel) Anna Nilsen ADN C E Totalt antall sjåførkort: Totalt antall bilkort: Dersom søknadsskjemaet ikke har tilstrekkelig plass til å dekke firmaets behov for ESSO 2-Kort system, Vennligst legg ved en egen liste satt opp på samme måte som ovenfor viste tabell. NB! Vedlagte liste MÅ VÆRE UNDERTEGNET av firma-ansvarlig. Feltet er til bruk for ESSO NORGE AS. Selgerkode Agreementnr. Kreditt (hvis utvidet) Prisbetingelser Client no.: Nåværende Anbefalt Best of: Pumpepris LIM HER Utarbeidet av: Godkjent Dato Card no.:

Medlem i Utdanningsforbundet. Medlem i Utdanningsforbundet

Medlem i Utdanningsforbundet. Medlem i Utdanningsforbundet Medlem i Utdanningsforbundet Medlem i Utdanningsforbundet Utdanningsforbundets hefteserie nr. 1-2003 Kjære medlem Dette heftet gir kortfatta informasjon om kva Utdanningsforbundet står for, og om dei ulike

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT Opplysninger om arbeidsgiver (vennligst bruk store bokstaver) Firmanavn Firmaets organisasjonsnummer Corporate Card Classic Corporate

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Søknad om GlobeCard Gold

Søknad om GlobeCard Gold Søknad om GlobeCard Gold Diners Club-kortnr.: Firmanr.: 1100/121 Personlige opplysninger: Navn: Fødsels/pers. nr.: Privat adresse: Nasjonalitet: Postnr./sted: Bosatt på adresse siden (år/mnd): Privat tlf.nr:

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012 VILKÅR Smart Club MasterCard KORT FORKLARING AV KREDITTKORT FORBRUKER Du er i ferd med å inngå en avtale om kredittkort for forbruker. Kredittkortet er et betalingskort hvor pengene du bruker lånes fra

Detaljer

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Side 1 av 5 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for

Detaljer

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap Avtalevilkår for NAF Xtra kredittkort, Levert av Terra Finans og Kredittbank AS: 1. Kort beskrivelse av betalingsløsningen Med betalingsløsning menes standard kredittkort, kredittkort med kontaktløs betaling

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev

Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev Annuitetslån med flytende rente OBS! Husk å legge ved kopi av lønnsslipp og legitimasjon. Ønsket lånebeløp: Nedbetalingstid 10 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30 000 kr

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Enkelt Sikkert Fleksibelt Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Kreditthandel for bedriftskunder ICA Credit er et tilbud fra ICA Norge AS til bedrifts- og privatkunder som ønsker å handle

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Kredittkortet kan benyttes i alle Visa brukersteder i og utenfor Norge. Minste kredittramme er NOK 10.000 og maksimal kredittramme er NOK 100.000. Pris for bruk

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS Privat 1. Avtalen gjelder Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og den

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 1. Avtalens parter Den person/firma denne kontrakt er inngått med, er heretter kalt konto-/ kortinnehaver. Kortutsteder og kredittgiver er Nordea Bank

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer