DRAMMEN KOMMUNE. Vedtatt i Formannskapet- driftsstyret for økonomi og plansaker gjeldende fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN KOMMUNE. Vedtatt i Formannskapet- driftsstyret for økonomi og plansaker 05.11.2002 gjeldende fra 01.12.2002"

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TORGHANDEL I DRAMMEN KOMMUNE OG DISPENSASJON FOR PARKERING AV BILER FOR FRUKT- OG GRØNNSAKSHANDLERE PÅ BRAGERNES TORG Vedtatt i Formannskapet- driftsstyret for økonomi og plansaker gjeldende fra Drammen kommune Vei, natur og idrett Engene Drammen Telefon Servicetorget: Telefaks:

2 RETNINGSLINJER FOR TORGHANDEL I DRAMMEN KOMMUNE OG DISPENSASJON FOR PARKERING AV BILER FOR FRUKT- OG GRØNNSAKSHANDLERE PÅ BRAGERNES TORG 1. Bruk av torgarealer Den som ønsker å bruke torgarealer i Drammen Kommune til fast eller sporadisk salg, må søke Drammen Kommune om tillatelse til dette. Søknad rettes til Drammen kommune ved den til enhver til gjeldende virksomhet med delegert ansvar for utleie av kommunal gategrunn til torghandel (torgforvalter). Det skal inngås formelle avtaler på all utleie av kommunal gategrunn, jfr Bystyresak nr 16/2001 "Utleie av kommunal gategrunn avtalevilkår og prisregulativ". 2. Åpningstider for torghandel: Torghandel kan foregå: Mandag - fredag kl Torsdag kl Lørdag kl Åpningstiden for påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften som er virkedager, er fra kl til kl På søn- og helligdager, 1. og 17. mai kan torghandel ikke finne sted. I forbindelse med julehandel i desember måned og ved spesielle anledninger, kan torgforvalter gjøre unntak fra åpningstidene i samsvar med den øvrige handel. 3. Generelle vilkår/alminnelige bestemmelser for bruk av torgarealer og dispensasjon for parkering av biler for frukt- og grønnsakshandlere på Bragernes torg Det kan gis tillatelse til å ta i bruk Bragernes torg og Torgeir Vraasplass til salg av torgsalgsprodukter og egenproduserte varer. Det tillates inntil 1 time til klargjøring og rydding før og etter åpningstiden for torghandel. Transportmidler som ikke direkte benyttes ved salget, må ikke oppta plass eller bli stående på torget. Det tillates ikke parkering av biler på torget. Det kan gis dispensasjon fra dette etter søknad ved spesielle medisinske eller sosiale tilfeller samt ved spesialle anledninger i vinterhalvåret. Når det gjelder parkering av biler for frukt- og grønnsakshandlere gjelder følgende dispensasjonsordning: 3.1 Frukt- og grønnsakshandlere på Bragernes torg får tillatelse til å plassere en bil utrustet for salgsformål (varebil ikke personbil) innenfor salgsplassen (pr i dag 42 kvm) under forutsetning av at: - bilen ikke overstiger 2,5 m høyde, 6 m lengde og 2,3 m bredde og plasseres mot "gateløpet" på østsiden. - bilens beskaffenhet/utseende godkjennes av kommunen som estetisk akseptabel og ikke lekker olje, bensin etc som kan medføre tilsøling av brosteinsbelegget Grønnsakshandlere med biler som ikke tilfredsstiller ovennevnte, og som er så store at de ikke kan parkere i parkeringshus, kan søke om reservert parkeringsplass mot månedsleie.

3 3.3 Det kan gis dispensasjon fra ovennevnte bestemmelser etter søknad ved spesielle medisinske eller sosiale tilfeller. 3.4 Ordningen gjøres gjeldende fra og vurderes på nytt dersom torget fysisk endres, sentrumsnære gater/områder endres eller omreguleres, parkeringen strider mot vedtak i kommunen eller parkeringen kommer i konflikt med en helhetsløsning av salg utenfor fast utsalgssted i sentrum o.l. Det skal inngås leieavtale om fast års- eller halvårsavtale. Dagleie på ledige salgsplasser kan innvilges. Dersom faste torgplasser ikke er tatt i bruk innen kl 10.00, kan plassen disponeres av andre torghandlere resten av dagen etter anvisning fra torgoppsynets betjenter. Faste torgplasser kan ikke overdras til andre. Framleie er ikke tillatt, og vil medføre øyeblikkelig oppsigelse. Ved spesielle anledninger kan torgforvalter, etter forutgående skriftig søknad, dispensere fra dette. Torgene er under tilsyn av torgoppsynets betjenter. Torghandlere plikter å rette seg etter torgoppsynets anvisninger. Salgsplassen skal være i bruk en vesentlig del av kontraktsperioden. Brudd på dette anses som et vesentlig mislighold av leieavtalen. Dersom særlige grunner foreligger kan torgforvalter, etter forutgående skriftlig søknad, gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Salgsplassens beliggenhet og størrelse fremgår av avtalen. Utenom høysesongene for torghandel er det mulig å søke om å få leie tilleggsareal til salgsplassen. Det må isåfall sendes skriftlig søknad om dette vedlagt kart/skisse med påtegnet tilleggsareal i antall kvm og opplyses om ønsket leieperiode. Torgforvalter står fritt til å innvilge eller avslå søknaden avhengig av ledig kapasitet på torget. Arealleie skal regnes etter kvm pris ihht prisregulativet vedtatt av Bystyret. Selv om salgsplass er tildelt, plikter den handlende å finne seg i at tildelt plass flyttes innen området, inndras eller avstås for spesielle anledninger eller dersom annen prioritert bruk av områdene tilsier det. Salgsplassene må fravikes ved større arrangementer. Det skal da hvis mulig gis melding om dette 14 dager i forveien. Selgere med fast salgsplass skal hvis mulig, tilbys alternative salgsplasser. Alle varer, salgsboder, stativer og kasser mm skal stå innenfor oppmerket og tildelt plass. Ved mislighold kan avtalen sies opp med umiddelbar vikning. Som mislighold regnes bl.a. utvidelse av arealet uten utleiers samtykke, at arealet benyttes til formål som ikke er i samsvar med avtalens bestemmelser, eller ikke er i samsvar med kommunens retningslinjer. 4. Torgarealer/Varer torgsalgsprodukter Torghandel er bare tillatt med tradisjonelle torgsalgsprodukter. Ved regulert torghandel kan det omsettes produkter i sin naturlige form fra jord,- skog- og hagebruk, grønnsaker, poteter, og frukt, samt ville urter, bær og lignende naturprodukter, egg, honning, blomster og egenproduserte husflidsartikler o.l.

4 Salg fra bil/salgsvogn er ikke tillatt inne på Bragernes handelstorg. Det kan imidlertid tillates salg fra bil/salgsvogn (feks salg av smultringer, fisk, spekemat o.l.) fra egne anviste plasser på torget i hht disse retningslinjene. 5. Søknad og tildeling Søknad rettes Drammen kommune ved torgforvalter i god tid før ønsket salgsstart. I søknaden må det opplyses om hvilke varer som skal selges. Dersom leietaker ønsker strømtilkobling på Bragernes torg må det søkes om dette. Vilkår for tilkobling og betaling for dette skal inngå som en del av leieavtalen, i hht en på forhånd fastsatt pris. Produsenter skal prioriteres ved tildeling av salgsplass. Salgsplassen kan følge gårdsbruk/gartneri ved ny eier. Barn under 16 år kan ikke utøve torghandel, men kan være behjelpelige på salgsstedet dersom det er en voksen person tilstede som har ansvaret. Ved søknad om fast salgsplass for halv- eller helårsavtaler skal det vedlegges godkjent firmaattest/registerutskrift fra Brønnøysundregistrene. Det kan settes vilkår for/i tillatelsen. Torgforvalter kan tildele faste salgsplasser for et tidsrom av inntil 1 år av gangen. Ingen torghandler kan tildeles mer enn 1 salgsplass. Når særlige grunner foreligger kan torgforvalter gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Søknad om tillatelse kan bl.a. avslås dersom politi-, ordens-, trafikk eller hygienehensyn tilsier det. 6. Inndeling av salgsplasser på torg Torgforvalter kan selv regulere inn ønsket antall salgsplasser på hvert enkelt torg eller plass, samt stille krav til utforming av salgsenheter. 7. Generelle ordensregler, krav til renhold o.l. Vareutvalget begrenses til de angitte varetyper som er gitt i kontrakten. Hygieneforskriftene skal følges. Det er ikke tillatt å benytte høyttaler, musikk, mikrofon, video, frittstående reklameskilt e.l. i salgsøyemed. Leietaker er ansvarlig for kontinuerlig renhold rundt salgsstedet. Alle som driver virksomhet som omfattes av disse retningslinjer skal sørge for at det aktuelle området for virksomheten ikke skjemmes eller tilsmusses. Se også politivedtektene for Drammen kommune 21. Ingen må legge hindringer i veien for den frie ferdsel forbi salgsplassen. Det er ikke tillatt å feste faste innstallasjoner i grunnen/brosteinsbelegningen uten forhåndsgodkjenning av Drammen kommune. Videre er det ikke tillatt å feste innretninger i trær, stolper, gatemøbler e.l. Salgsplassen må ikke benyttes til lagerplass for varer og/eller søppel. Etter salgstidens slutt skal alle varer, transportredskaper, bord m.v. som er brukt ved handelen være fjernet fra salgsstedet. Det må sørges for opprydding/renhold og for avhending av eget avfall etter endt salgsdag. Offentlige avfallsstativer må ikke brukes til dette formål. Dersom renholdet/oppryddingen ikke er tilfredsstillende, vil Drammen kommune besørge dette for leietakers regning.

5 Leietaker må på forlangende fra offentlig kontrollmyndighet vise legitimasjon og nødvendige godkjenningspapirer for salgsvirksomheten. Leieavtalen/kvittering for betalt salgsplass skal oppbevares lett synlig på torgplassen for kontroll. Torghandlere plikter å etterkomme de anvisninger og pålegg som blir gitt av politiet. Dette for å opprettholde ro og orden og trygge ferdselen på torget. Videre plikter torghandlere å etterkomme de anvisninger og pålegg som blir gitt av kommunal myndighet, næringsmiddeltilsynet og politiet når det gjelder rydding og rengjøring av torget. Blir dette ikke etterkommet kan vedkommende bortvises fra torget for resten av dagen, og ved gjentakelse nektes plass for kortere eller lengre tid. 8. Godkjenning, hygienekrav m.v. Den som omsetter næringsmidler skal på forhånd ha virksomheten godkjent av Næringsmiddeltilsynet i Drammensregionen. All handel med næringsmidler er underlagt de bestemmelser om hygiene og renslighet som til enhver tid er fastsatt av næringsmiddelregelverket. Næringsmidler skal beskyttes mot enhver form for forurensning som kan gjøre dem uegnet til menneskeføde. De skal være plassert på en slik måte at faren for forurensning reduseres mest mulig. Varen må ikke plasseres direkte på bakken, men i høyde over bakkenivå, opg skjermes best mulig mot trafikk, fugler og dyr, og behandles slik at varen ikke forringes. 9. Utforming av salgsutstyr Utforming av salgsutstyr skal beskrives i søknaden, vedlagt bilde eller tegning. Dette kravet gjelder ikke gamle leietakere, der utstyr og oppsett er kjent. Torgforvalter vil foreta en estetisk vurdering av salgsutstyr og oppsett, og står fritt til å forkaste søknader på dette grunnlag. Torgforvalter kan kreve salgsinnretninger fjernet dersom de etter kommunens syn er skjemmende. På faste salgsplasser skal salgsinnretnngene være av enkel tradisjonell type med trebom/saltak i hvit naturell eller grønn duk. I tillegg til salgsbodene kan det benyttes parasoller i samme farge. Det stilles ikke spesielle krav til utformingen av salgsinnretninger og farge på parasoller for dagleieplasser. 10. Kontroll fra utleiers side Torgforvalter vil gjennomføre stikkprøvekontroller i salgstiden for å kontrollere at leietakerne følger kontrakten (plassering, arealbruk, åpningstid, tillatelser, renhold/orden, ikke fremleie osv.) og at det ikke foregår ulovlig salg fra kommunal grunn fra virksomhet uten leieavtale. Utleier har intet ansvar for konkurrerende virksomhet som skjer fra privat grunn. Gjentatt vesentlig mislighold vil medføre heving av kontrakten og ny utlysning av salgsplassen. 11. Ulovlig bruk av torget Bruk av torgareal til varesalg kan kun finne sted etter kontraktsinngåelse. Ulovlig bruk vil innebære bortvisning og om nødvendig politianmeldelse. 12. Endringer Torgforvalter kan foreta mindre justeringer/endringer av retningslinjene ved behov.

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum Bystyresak 046/15 behandlet i møte 6.5.2015 Innhold Innledning... 4 Retningslinjene er ment som en praktisk

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 30.11.2010

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 30.11.2010 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO TSHA-10/11880-1 611 &00 63765/10 09.11.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT for utleie av kommunale bygg og møtelokaler Milepelen kulturhus, Administrasjonsbygget, Mo bosenter, skolene i Nord-Odal, Prestberget klubbhus, Nord-Odal idrettshall Vedtatt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER

REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER Side 1 av 5 REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER Kapittel I. Disponering 1. Definisjon av objekter a. Norges idrettshøgskoles (NIH) anlegg og lokaler består av et bredt

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

Reglement for Hesthagan Marina Gjeldende fom 01.09.2012

Reglement for Hesthagan Marina Gjeldende fom 01.09.2012 Reglement for Hesthagan Marina Gjeldende fom 01.09.2012 Kap. 1 ORGANISERING 1. Havnemyndighet Reglementet gjelder Hesthagan Marina som eies av Sandstad Gård A/S, (SGAS) Styret for Hesthagan Båtforening

Detaljer

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar.

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar. Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret. 1. De som

Detaljer

Veiledning til handel med fyrverkeri

Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til forskrift om endring av forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff knyttet til handel med fyrverkeri DSBs veiledning

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag med begrenset ansvar. Det er 99 andelseiere i borettslaget

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Ansvar Lokaler Sikkerhet Matservering Alkoholservering Trafikkforhold Vakthold Renhold Generelt om tillatelser til offentlige arrangement

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012 med endringer vedtatt på generalforsamling 27. mai 2013. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1

Vedtekter. Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1 Vedtekter for Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1 1. Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1. Sameiet omfatter gnr. 158 bnr. 845 snr. 76 (næringsseksjon) i Bergen kommune. Eierseksjonen

Detaljer

Sørumsand Park Sameie

Sørumsand Park Sameie Sørumsand Park Sameie VEDTEKTER for Sørumsand Park seksjonssameie (Fastsatt på konstituerende sameiermøte 11. august 2011, med endringer i sameiermøte 11. mars 2014 og 11. mars 2015) 1. Navn og opprettelse

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE 1. NAVN Sameiets navn er Idun Syd Garasjesameie. 2. HVA SAMEIET OMFATTER Idun Syd Garasjesameie ("Sameiet") eier og omfatter et garasjeanlegg i en egen eierseksjon

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Deleted: 8 Bjoa Båtlag, 5584 Bjoa Stiftet 8. august 1969 VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Foto Kari Dommersnes Formatted: Indent: First line: 0 cm 1 Revisjonsliste Rev. dato Bakgrunn for endring

Detaljer