Markedsføring av biler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføring av biler"

Transkript

1 Forbrukerombudets retningslinjer ved Markedsføring av biler Forbrukerombudets (FOs) retningslinjer har et dobbelt formål. De skal sikre konsekvens og likhet i saksbehandlingen hos FO og samtidig være et ledd i informasjonen overfor de næringsdrivende. Retningslinjene tar sikte på å gi generell informasjon om FOs og Markedsrådets praksis. Retningslinjene er basert på lovens generelle regler og er ikke forskrifter. FOs praksis bygger på 1, 2, 3, 3a, 4 og 9c (jf. 9d) i markedsføringsloven. Markedsføringsloven 1, 2, 3 og 4 setter bl.a. forbud mot handling som er urimelig overfor forbrukerne eller som forøvrig strider mot god markedsføringsskikk ( 1) fremstilling som er uriktig eller av annen grunn villedende ( 2) fremstilling som ikke gir tilstrekkelig veiledning eller trekker inn uvedkommende forhold og derfor må anses urimelig ( 3) å søke fremmet avsetningen av en hovedytelsen ved å by eller la by tilgift til forbruker. ( 4) Markedsføringsloven 3a påbyr næringsdrivende å informere om prisene, slik at de lett kan ses av kundene. Nærmere regler om dette er gitt i forskrifter. Markedsføringsloven 9c stiller krav til bruk av garantiløfter i markedsføringen Denne oversikten over de krav som er stilt til markedsføringen av biler er basert på FOs praksis og på avgjørelser i Markedsrådet (MR).

2 Retningslinjene tar sikte på å gi generell informasjon om denne praksis. Der hvor formen skal og må brukes, har praksis etter loven vært entydig. De næringsdrivende må regne med at samme krav vil bli stilt med mindre det kan påvises i det enkelte tilfellet at spesielle forhold tilsier en annen løsning for den enkelte bedriften eller bransjen. Hvor uttrykket bør er brukt, gir dette uttrykk for en anbefaling. FO har ikke tatt stilling til om det i alle tilfelle vil være i strid med loven ikke å følge en slik anbefaling. I nye saker må det vurderes om de tilsvarer saker som tidligere er avgjort, og derfor bør få samme løsning, eller om det foreligger spesielle forhold som tilsier en annen konklusjon etter markedsføringsloven. Ved å følge anvisningene i oversikten, vil imidlertid den næringsdrivende ha rimelig sikkerhet for ikke å komme i konflikt med loven. Oversikten er delt inn i tre hoveddeler: 1. - Generelt markedsføring av alle typer biler 2. - Spesielt ved markedsføring av nye biler 3. - Spesielt ved markedsføring av brukte biler 1. Generelt markedsføring av alle typer biler 1.1 Fremheve toppfart, akselerasjonsegenskaper, motorstyrke, sikkerhet. I markedsføringen må det ikke vises til motorstyrke/ fart/ akselerasjon på en slik måte at det kan være egnet til å forstås som en oppfordring til farlig/ uansvarlig kjøring eller legitimering av slik kjøring. Det må verken direkte eller indirekte henspilles på eller oppfordres til rask eller ansvarsløs kjøring Kjøring i utmark I markedsføringen må det ikke fremheves at bilen har egenskaper som gjør den spesielt egnet til å kjøre i utmark eller oppfordre potensielle kjøpere til å 1 Dette følger også av EUs rådsdirektiv 89/552/EØF artikkel 12 d om at fjernsynsreklame ikke skal Bidra til adferd som er skadelig for helse eller sikkerhet og av Det Internasjonale Handelskammers (ICC) Grunnregler for reklamepraksis artikkel 13 om at: Reklame må ikke, uten pedagogiske eller samfunnsmessige berettigede grunner, inneholde avbildning eller beskrivelse av farlig virksomhet eller av situasjoner som viser en tilsidesettelse av normer for sikkerhet og helse. 2

3 teste slike egenskaper. Markedsføringen må ikke kunne oppfattes slik at en forbruker står fritt til å kjøre bil i utmark 2. Fullstendig pris 1.3 Prisopplysninger Så langt det er praktisk mulig skal det opplyses om bilens salgspris. Prisen skal inkludere alle omkostninger så som frakt-, leverings-, klargjørings- og registreingsomkostninger. Salgsprisen skal også inkludere merverdiavgift og andre offentlige avgifter 3 4. Det bør som et tillegg til salgsprisen opplyses om årsavgift kommer i tillegg 5 6. Samsvar mellom Det skal i størst mulig grad være samsvar mellom avbildet bilmodell og pris. avbildet modell Dersom avbildet modell har ekstrautstyr som ikke inngår i den oppgitte bilog pris prisen, må dette tydelig opplyses i markedsføringen 7. Hvis det gis prisopplysninger i form av fra kr og samtidig avbildes en dyrere modell må prisen på avbildet modell klart fremgå med samme meddelelseseffekt som oppgitt laveste pris. Priser i forbindelse med innbytte Prisene for de nye bilene må være reelle i den forstand at det ikke tas høyde for prisene som tilbys for innbyttebilene. Prisene for de nye bilene må således være faste etablerte priser forhandleren har solgt disse for før innbyttetilbudet, eller priser forretningen vil selge bilene for etter at innbytteordningen opphører. Det må ikke tilbys faste innbyttepriser for biler, der de innbyttede bilene har liten eller ingen verdi, eksempelvis ved å tilby et bestemt kronebeløp uansett hvilken stand innbyttebilene er i. Ved en eventuell innbytteordning skal de innbytte bilene være beregnet for videre anvendelse fra forretningens side. Det må kunne dokumenteres at prisene som tilbys for bilene ved innbytte, i gjennomsnitt ikke overstiger summen som oppnås ved videresalg av de samme bilene 8. 2 Kjøring i utmark er regulert i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni nr Hovedregelen i lovens 3 er at motorferdsel i utmark og vassdrag ikke er tillatt. 3 Jf. forskrift om prisopplysning for varer gitt med hjemmel i mfl. 3 a. 4 I MR-sak nr. 8/98 forbød Markedsrådet i en annonse for en varebil i dagspressen å annonsere med pris eksklusive merverdiavgift uten like tydelig å opplyse om prisen inklusive merverdiavgift. 5 I MR-sakene nr. 9 og 10/04 uttalte Markedsrådet at årsavgiften som en årlig, løpende avgift, skiller seg fra andre engangsavgifter som registreringsavgift og merverdiavgift og at det derfor ikke er naturlig og rimelig at denne inkluderes i prisen. 6 Bilimportørenes landsforening har på bakgrunn av MR-sakene 9 og 10/04 anbefalt sine medlemmer i sin prisinformasjon å opplyse om at årsavgift kommer i tillegg. 7 Jf. FOs orientering om praksis prisopplysninger pkt. 2.1 Hva prisen omfatter. 8 I MR-sak nr fant Markedsrådet at en innbytteordning med faste innbyttepriser på sykler, ikke var i strid med markedsføringslovens 1. Markedsrådet la til grunn at innbytteordningen var reell, i og med at forretningen stilte krav om at syklene var kjørbare og at alle ble videresolgt etter visse utbedringer. Markedsrådet påpekte i MR-sak nr at en ordning der innbytteprisen overstiger gjennomsnittsverdien av de varer som kjøpes inn, i realiteten er et rabattilbud, kamuflert som en fordelaktig innbytteordning. Med henvis - ning til markedsføringslovens 1 og 2 forbød Markedsrådet Braun Norge AS å markedsføre en ny barbermaskin med tilbud om fast innbyttepris for en gammel maskin. 3

4 Introduksjons- tilbud Kredittkjøp Når det reklameres med introduksjonspris, introduksjonstilbud, introduksjonsrabatt eller lignende, må rabatten være reell slik at bilene etter en bestemt angitt introduksjonsperiode forutsetningsvis vil bli tilbudt til en høyere pris. Introduksjonsrabattens størrelse skal fremgå enten direkte eller ved at introduksjonsprisen og planlagt fremtidig pris angis. Er man på markedsføringstidspunktet usikker på om bilen på et senere tidspunkt vil bli solgt til den planlagte pris, må man være tilbakeholden med overhodet å benytte introduksjon eller lignende utsagn som gir uttrykk for en prisfordel 9. I skriftlig markedsføring for kredittkjøp eller andre former for delt kjøpesum, der det gis opplysning om kredittvilkår, skal det opplyses om den effektive renten. Gjelder tilbudet en bestemt bil, skal også kontantprisen og kredittkjøpsprisen opplyses Årsmodell Dersom en bil er innført vesentlig tidligere enn det normale tidspunktet for et modellskifte må den verken før eller etter modellskiftet markedsføres som neste års modell. Dette gjelder uansett om det er foretatt konstruksjonsendringer eller ikke. Hvis biler markedsføres til spesielt gunstige priser og dette skyldes at bilene er overliggere fra tidligere årsmodeller, skal dette fremgå av markedsføringen. Det må ikke gis inntrykk av at en bilmodell f.eks. er særpreget og en spennende nyskapning hvis det bare er foretatt mindre designmessige endringer fra tidligere årsmodeller. 1.5 Bruk av superlativer Uttrykk som billigst, rimeligst og lignende kan ikke brukes uten at det fremgår hvilket markedsområde det refereres til. Det må på forhånd være foretatt en undersøkelse som bekrefter at påstanden er riktig. Undersøkelsen må kunne fremlegges når FO krever det, jf markedsføringslovens 15. Bruk av spørsmålstegn, jeg tror, vi mener eller lignende utsagn med samme meningsinnhold, fritar ikke for plikten til å dokumentere påstandene I MR-sak nr. 3/82 uttalte Markedsrådet at Krav et om at prisen skal ha vært vanlig i markedsområdet kan heller ikke stilles dersom det er på det rene at forbrukerne står overfor et tidsbegrenset tilbud og at varen deretter faktisk vil bli solgt til den veiledende pris (introduksjonstilbud). 10 Opplysningsplikten i reklamen følger av 6 i lov av nr. 82 om kredittkjøp m.m. med senere endringer. Før inngåelse av avtale om kredittkjøp, skal kredittyter eller selger på hans vegne bl.a. skriftlig opplyse om kontantprisen, kontantinnsatsen, kredittkostnader, kredittkjøpsprisen, betalingsplanen og effektiv rente, jf. lovens 4. Før inngåelse av kontokredittavtale skal kredittyteren etter kredittkjøpsloven 5 bl.a. skriftlig opplyse om kredittens eventuelle maksimumsbeløp, den årlige nominelle rente, gebyrer og andre kredittkostnader og effektiv rente. 11 I MR-sak nr averterte et bruktbilfirma med byens billigste? Markedsrådet viste til at det i MR-sak nr og 2.75 var lagt til grunn at reklameutsagn om å være billigst eller rimeligst eller lignende hadde et 4

5 1.6 Tilgift - 4 Ved markedsføring av biler må det ikke lokkes med tilleggsytelser på kjøpet eller til særlig lav pris uten at det er naturlig bruks- og kjøpsmessig sammenheng mellom ytelsene. Dersom det ikke foreligger slik tilstrekkelig sammenheng mellom ytelsene kan måten ytelsene presenteres på, være av betydning for om det foreligger tilgift i lovens forstand FO har i sin praksis ikke ansett at det er tilstrekkelig bruks- og kjøpsmessig sammenheng mellom kjøp av bil og et visst kvantum bensin utover full tank, eller bensin for et bestemt beløp. FO har heller ikke funnet at en tilleggsytelse som bilskadeforsikring i utgangspunktet har tilstrekkelig kjøpsmessig og bruksmessig sammenheng ved kjøp av bil. Pakketilbud Presenteres derimot ekstrautstyr og bil i en pakkeløsning med angivelse av en samlet pris, har FO ikke grepet inn mot markedsføringen. Forutsetningen er dog at tilleggsytelsen har en viss tilknytning til bil. Eksempelvis vil en pakkeløsning med samlet angitt pris for bil og farge-tv ikke gå klar av tilgiftbestemmelsen Bruk av garantier og lignende overfor forbrukere, jf. mfl. 9c Det er forbudt i næringsvirksomhet å bruke ordet garanti og lignende Krav om uttrykk ved omsetning av bil, dersom garantien ikke gir kjøper rettigheter tilleggs- utover forbrukerkjøpsloven eller annen relevant lovgivning. Formålet med rettigheter forbudet er å hindre at kjøper blir villedet med hensyn til sine rettigheter. Garantier kan ikke innskrenke rettigheter kjøper har etter forbrukerkjøpsloven 15. Det er ikke tillatt å gi inntrykk av det motsatte. Selger kan ikke bruke betegnelsen garanti og lignende uttrykk dersom kjøper på forhånd må betale for avtalen 16. så konkret innhold at annonsøren måtte godtgjøre utsagnets riktighet. Markedsrådet fant at bruk av spørsmåls - tegn etter et utsagn av denne art ikke fritok fra plikten til å dokumentere selve utsagnet. 12 MR-sak nr gjaldt markedsføring av medlemskap i en klubb som en bank hadde opprettet. Flertallet mente at det her dreide seg om en hovedytelse og en tilleggsytelse. Under drøftelsene av om tilleggsytelsen ble rammet av tilgiftsforbudet uttalte Markedsrådet om begrepet særlig lav pris : Det er den vanlige forbrukers oppfatning om hva som må regnes som særlig lav pris som må legges til grunn, slik disse medlemmer ser det. Prises en tilleggsytelse særlig lavt, er dette egnet til å avlede kundens oppmerksomhet fra hovedytelsen og dens kvalitet og pris. Det er dette en bl.a. ønsket å hindre ved forbudet mot tilgift. Forarbeidene inneholder ikke noe som tilsier at bare ren omgåelse av tilgiftsforbudet rammes av uttrykket særlig lav pris. Et prisavslag på inntil anslagsvis 15 % kan normalt ikke anses å gå inn under begrepet særlig lav pris. Slike prisavslag kan ofte oppnås også andre steder i markedet. I Løchens bok er dette uttrykt slik at Prisavslag innenfor vanlig prutningsmonn eller vanlig mengderabatt er neppe særlig lav pris. Nevnte medlemmer tolker dette noe forbeholdne utsagn slik at et prisavslag ut over dette etter forfatterens mening lett vil gå inn under uttrykket særlig lav pris. 13 MR-sak nr gjaldt tilbud om Falkenhjelp i 30 dager til lav pris ved kjøp av et minste antall liter drivstoff pr. måned. Markedsrådet kom til at markedsføringen ga forbrukerne et klart inntrykk av at de fikk tilbudet om Falkenhjelp til særlig lav pris i forhold til hva denne ellers kostet. 14 Jf. NOU 1995:2 Forslag til endringer i markedsføringsloven kapittel 4, side 33/ Jf. forbrukerkjøpsloven Jf. Ot.prp.nr.43 ( ). 5

6 Garantiarbeidet skal gjøres uten kostnad for kjøper 17. Eksempler på Ordet garanti kan brukes når: garantier/ 1) Selger påtar seg bevisbyrden for at feil som viser seg etter tilleggsrettigheter kjøpsinngåelsen ikke en reklamasjonssak. Perioden hvor dette gjelder må være lengre enn 6 måneder. Kjøper vil ellers ikke få en tilleggsrettighet, jf. forbrukerkjøpsloven 18 annet ledd. 2) Selger garanterer overfor kjøper at bilen, eller deler av den, skal vare i en nærmere bestemt tid. Dersom det oppstår en feil innenfor dette tidsrommet, påtar selger seg ansvar for feilen, uavhengig av hvorvidt den er en mangel etter forbrukerkjøpsloven. 3) Selger forplikter seg til å stå ansvarlig for feil ved bilen, eller deler av den, også etter at lengstefristen for reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven er gått ut. Lengstefristen for reklamasjon på biler er vanligvis 5 år. Bilen, eller deler av den, har imidlertid en 2 års reklamasjonsfrist hvis den/de ikke er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år ved vanlig bruk 18. Opplysningsplikt Når bilgarantier brukes i markedsføring skal det opplyses om: 1) Vesentlige begrensninger i garantien, for eksempel at garantien kun gjelder enkelte bildeler eller at den ikke dekker enkelte typer feil. Dersom garantien har slike begrensninger, bør det opplyses om at dette ikke innskrenker en eventuell reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven. 2) Garantiens varighet (i tid/kjøredistanse) bør oppgis. Dersom det opplyses om garantitiden i markedsføringen, skal det også opplyses om lovens lengstefrist for reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven (se punkt 3 ovenfor). I markedsføring av garantier kan det ikke kreves eller gis inntrykk av følgende 19 : 1) At kjøper må benytte bestemte verksteder ved utførelse av service og reparasjoner for at garantien ikke skal bortfalle i sin helhet. 2) At kjøper må bruke bilprodusentens originale deler ved utskrifting av deler for at garantien ikke skal bortfalle i sin helhet. Krav til utforming av garantivilkårene følger for øvrig av mfl. 9d Det er uavklart hvorvidt man kan kreve at kjøper betaler en egenandel for garantiarbeidet ved bruktbilgarantier. Dersom det tas en slik egenandel, må det iallfall opplyses om dette i markedsføringen. 18 Se forbrukerkjøpsloven 27 annet ledd. 19 Se forskrift om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen (FOR nr. 964) kapittel III A - Om anvendelse av EØS-avtalens Artikkel 53 nr. 3 på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden på motorvognsektoren, jf. mfl Det følger en ytterligere opplysningsplikt overfor forbrukere hva gjelder garantivilkårene se markedsføringsloven 9d og overenskomst mellom B.I.L. og Forbrukerombudet om minimumskrav til garantivilkår ved salg av nye biler til forbrukere 6

7 2. Spesielt ved markedsføring av nye biler Importør/ leverandør annonse 2.1 Prisopplysninger Det er kun leverandøren som kan angi veiledende pris. Det må klart fremgå at det er leverandøren som står bak annonsen. Forbrukerne må ikke oppfatte annonsen som innrykket av en eller flere lokale forhandlere. Når leverandøren angir en veiledende pris må prisen refereres til et bestemt sted der den aktuelle bilen selges. Prisen skal inkludere alle omkostninger så som frakt-, leverings-, klargjørings- og registreingsomkostninger. Prisen skal også inkludere merverdiavgift og andre offentlige avgifter 3 4. Det bør som et tillegg til den veiledende prisen opplyses om årsavgift kommer i tillegg 5 6. Leverandørannonser der man oppgir veiledende priser med referanse til et helt annet sted enn der annonsen rykkes inn, kan bare aksepteres dersom det tydelig opplyses om at ytterligere fraktomkostninger kommer/kan komme i tillegg til den veiledende prisen. Hvis leverandøren ønsker å gi tilbud, må den veiledende tilbudsprisen oppgis sammen med den tidligere veiledende prisen. Forutsetningen er at sammenligningsprisen, i dette tilfellet den veiledende prisen, er en reell alternativ pris i markedet på markedsføringstidspunktet. Dette innebærer at det må kunne dokumenteres at minst 1/3 av omsetningen hos forhandlerne skjer til den stipulerte veiledende prisen. Med mindre man konsekvent holder nettopriser på bilene, vil Forbrukerombudet anta at det er vanskelig å oppfylle dette kravet. Tradisjonelt har forhandlerne solgt bilene til lavere priser enn de veiledende prisene. Påstander om spar kr. i forhold til veiledende pris og lignende formuleringer kan normalt ikke benyttes 21. Dersom det i annonsen fokuseres på at bilen leveres med tilleggsutstyr til en bestemt verdi, må også totalprisen på bilen oppgis, jf. ellers pkt. 1.6 om tilgift. Importørs/ leverandørs annonse med henvisning til en/ flere forhandlere I leverandørannonser uten angivelse av veiledende priser vil man kunne henvise til en eller flere forhandlere. Når leverandøren oppgir priser i lokalannonser må annonsen klart fremstå som innrykket av leverandøren. Det må klart fremgå dersom det er leverandørens veiledende priser på et bestemt sted som oppgis, f.eks. ved at importørens navn og leveringssted fremgår med tilnærmet samme meddelelseseffekt som selve prisen. 21 I og med at leverandøren ikke kan binde frittstående forhandlerne til å ta bestemte priser kan han vanskelig garantere at mulige kjøpere typisk vil spare et bestemt beløp på sitt kjøp hos de ulike forhandlerne. 7

8 Hvis det oppgis i annonsen hvilken forhandler(e) som finnes i lokaldistriktet, må denne opplysningen fremstå som en tilleggsopplysning og ikke som det primære oppslaget i annonsen. Annonser der leverandøren henviser til kun én distriktsforhandler med angivelse av veiledende pris kan bare aksepteres dersom det tydelig opplyses at forhandlerprisen ikke nødvendigvis vil være den samme som den oppgitte veiledende prisen. Dette kan gjøres ved at man f.eks. angir at: Annonsen er rykket inn av (navn på importør). Vår forhandler gir nærmere opplysning om de priser han forlanger inkl. frakt eller lignende utsagn med samme meningsinnhold. Forhandlers I forhandlers egne annonser hvor det opplyser om priser, skal det opplyses lokalannonse om forhandlerens egne salgspriser, jf. avsnitt Opplysninger om drivstofforbruk og CO 2 -utslipp Forhandlere og fabrikanter skal i følge Forskrift om energimerking mv. av nye personbiler 22 gi informasjon om nye personbilers drivstofforbruk og CO 2 -utslipp. Forskriftene setter detaljerte utformings- og innholdskrav til følgende materiell: Et energimerke på eller i nærheten av hver enkelt bil på utsalgsstedet, jf 3 En plakat eller display for hvert enkelt bilmerke på utsalgsstedet, jf 4 En oversikt over drivstofforbruk og CO 2 -utslipp utleveres på utsalgsstedet vederlagsfritt til forbrukere som ber om det, jf 6. Markedsføring av nye personbilers drivstofforbruk og CO 2 -utslipp i strid med forskriftene, vil etter omstendighetene kunne anses i strid med mfl Spesielt ved markedsføring av brukte biler 3.1 Prisopplysninger Prisavslag/ Henvisninger til avslag eller bruk av før-nå-priser i markedsføringen av bruk av sammen- av individuelle gjenstander, både nye og brukte, kan skape et villedende ligningspriser inntrykk av prisfordel, i strid med mfl. 2. Forbrukerombudets standpunkt er at verken bruktbiler eller andre brukte gjenstander er standardvarer som det eksisterer faste priser for. Prisen på bruktbiler vil variere, avhengig av kjørelengde, vedlikehold, utstyr m.v. I 22 Forskrift om energimerking mv. av nye personbiler fastsatt av Vegdirektoratet 11. juli 2001 med hjemmel i lov av 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. 3 og 6a, jf delegeringsvedtak av 6. juli 2001 nr Jf EØS-avtalen vedlegg XX kap. III nr. 21 ac (direktiv 1999/94 EF). Forskriften kan fås ved henvendelse til Forbrukerombudets kontor eller er tilgjengelig på internettadressen 8

9 markedsføringen av brukte biler må det derfor ikke annonseres med rabatt, avslag, førpriser eller på annen måte gis inntrykk av at prisene er nedsatt 23. Brukte biler må ikke markedsføres med faste innbyttepriser. Det følger av lang praksis at avslag på brukte biler generelt anses villedende og i strid med mfl. 2 enten avslaget gis i form av faste innbyttepriser for innbyttebiler eller avslaget oppgis med et bestemt beløp 8. Dette innebærer at det i forhandlerens markedsføring av bruktbiler ikke må gis tilbud om dobbel vrakpant eller lignende som fremstår som avslag eller et beløp man kan spare. Bruken av slike rabatter kan skape et villedende inntrykk av en prisfordel, uansett hvilken pris man i utgangspunktet har forlangt for bilen 24. Forbrukerombudet har ikke grepet inn overfor markedsføringstiltak hvor det eksempelvis oppgis priser på brukte biler og disse betegnes som rimelige eller billige under forutsetning av at det er dekning for et slikt utsagn og man kan sannsynliggjøre at påstanden er riktig innenfor reklamens nedslagsfelt. Se likevel note 11. Salg av brukte biler på auksjon Ved henvisning til uttrykk som auksjon, må det reelt finne sted en auksjon enten muntlig eller skriftlig, eventuelt med en nærmere oppgitt siste frist for innlevering av skriftlige bud. I markedsføringen av biler på auksjon må det ikke prissammenlignes med førpriser, katalogpriser, gjennomsnittlige markedspriser eller på rutenpriser og lignende da det for brukte biler ikke eksisterer noen nøyaktig lik bil man kan prissammenligne med. Størrelsen på salæret og andre leveringsvilkår skal opplyses før auksjonen starter. Auksjonsvilkårene skal være tilgjengelige under auksjonen. Som minimum må det gis opplysninger om omregistreringsavgiftens størrelse i form av oppslag eller lister i auksjonslokalet. 25 Årsavgift, Årsavgift bør inkluderes i den oppgitte prisen, eventuelt må det opplyses at omregistrerings- den kommer i tillegg ved markedsføringen av biler fra tidspunkter da det er avgift naturlig å anta at årsavgiften allerede er betalt, dvs. i tiden etter 15. mars I sak nr. 1/82 som gjaldt salg på håndknyttede tepper anså Markedsrådet det villedende å avertere med prisnedslag idet det her ikke forelå noen før-pris som varene faktisk hadde vært solgt for. Det var dermed ikke grunnlag for noen reell prissammenligning. 24 I sak nr forbød Markedsrådet bruk av utsagn som spar kr., Gavedryss el. lign i markedsføringen av brukte biler. Slike utsagn er egnet til å gi inntrykk av at prisene for bruktbiler er nedsatt fra tidligere høyere priser, når realiteten er at tidligere prisforlangende er redusert og uten at det kan sannsynliggjøres at bilene kan selges for en høyere pris. 25 I følge 9 i Lov om frivillige auksjoner 14 aug. nr skal auksjonsvilkårene leses opp, før oppropet begynner og være tilgjengelig under auksjonen for dem som ønsker å gjøre seg kjent med vilkårene. 9

10 Omregistreringsavgiften på bruktbiler bør inkluderes i den oppgitte prisen ved all markedsføring til forbrukere. Dersom avgiften ikke inkluderes i prisen, må det som et minimum gis opplysninger om avgiftens størrelse med tilnærmet samme meddelelseseffekt som prisen for øvrig I sak nr forbød Markedsrådet Aker Bil ved markedsføringen av bruktbiler å oppgi pris uten å inkludere omregistreringsavgiften eller angi denne for den enkelte bil, alternativt angi hvilken størrelsesorden avgiften har. 10

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet Likelydende orienteringsbrev til bilbransjen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Trondheim Sak nr: 2002-0977 juni 2002 Saksbehandler Jan Berg / Tord Kopreitan 73 54 65 64 / 73 54 65 66 Markedsføring

Detaljer

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Februar 1978 Revidert juni 1986, mai 1994 Orientering om praksis Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester Januar 2011 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester 1 2 1 Innledning og rettslig grunnlag 4 1.1 Bakgrunn og formål 4 1.2 Lovgrunnlag 4 1.3 Forhold til tidligere praksis

Detaljer

Prisopplysninger markedsføringsloven

Prisopplysninger markedsføringsloven 4. november 1977 Revidert juni 1983, januar 1991 og mars 1999 Orientering om praksis Prisopplysninger markedsføringsloven Forbrukerombudet (FO) behandler et stort antall saker om prisopplysninger i markedsføringen.

Detaljer

Juni 2009. Forbrukerombudets veiledning om. prismarkedsføring

Juni 2009. Forbrukerombudets veiledning om. prismarkedsføring Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring 1. INNLEDNING OG RETTSLIG GRUNNLAG... 3 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 1.2 VEILEDNINGENS KARAKTER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1.3 DEFINISJONER OG

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

Bransjenorm markedsføring av boliger

Bransjenorm markedsføring av boliger Bransjenorm markedsføring av boliger Bransjenormen er utviklet av bransjen, representert ved Eiendomsadvokatenes servicekontor, Eiendomsforetakenes forening, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Norges

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Veileder. for energimerking nye personbiler

Veileder. for energimerking nye personbiler Veileder for energimerking av nye personbiler MODELL: LITER/100 KM G/KM. Forord Informasjon om merkeforskriften Denne veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Bransjenorm markedsføring av boliger

Bransjenorm markedsføring av boliger Bransjenorm markedsføring av boliger Oktober 2007 Bransjenormen er utviklet av bransjen, representert ved Eiendomsadvokatenes servicekontor, Eiendomsforetakenes forening, Norske Boligbyggelags Landsforbund

Detaljer

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming 1. mars 2009 Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Bakgrunn for Forbrukerombudets arbeid med å regulere bruk av miljømarkedsføring

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Vilkår om bindingstid ved kjøp

Detaljer

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling Oktober 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling 1 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Bruk av etiske påstander i markedsføringen

Bruk av etiske påstander i markedsføringen Juni 2003 Forbrukerombudets retningslinjer Bruk av etiske påstander i markedsføringen INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1 INNLEDNING...3 2 PÅSTANDER MÅ KUNNE DOKUMENTERES...5 3 SPESIELLE KRAV

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester

Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester Mars 2005 Felles nordisk holdning Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester 1. Innledning De nordiske forbrukerombud/konsumentombud fører, ut fra hensynet

Detaljer

FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT

FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT Til norske nettsteder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr:2000-1466 11.12.2000 Saksbehandler Bente Øverli 23 400 608 FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Disposisjon Kort om Forbrukerombudet Hvorfor er Forbrukerombudet opptatt av miljø? Bransjenormen -

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring Expert AS Postboks 43 1483 SKYTTA Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1098-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

SALGSBETINGELSER. Autostrada, Autostrada Sport, Autostrada Billa

SALGSBETINGELSER. Autostrada, Autostrada Sport, Autostrada Billa SALGSBETINGELSER Autostrada, Autostrada Sport, Autostrada Billa 1. Kjøpekontrakt Kjøper har ved sin underskrift på kjøpekontrakten bekreftet å ha gjort seg kjent med og godtatt nedenfor nevnte vilkår.

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring August 1993 Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av Pensjonsforsikring Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter 6 i forskrifter for institusjonens

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler Til ansvarlig redaktør Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1151-2 28.06.2012 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Living AS Org.nr. 837 918 162 Postboks 210

Detaljer

AVTALE KORTVERSJON. Dette er en rammeavtale mellom TB, på vegne av sine medlemsbedrifter, og KVERNELAND.

AVTALE KORTVERSJON. Dette er en rammeavtale mellom TB, på vegne av sine medlemsbedrifter, og KVERNELAND. AVTALE KORTVERSJON LEVERANDØR AVTALENR. KATEGORI Kverneland Bil AS Org.nr.: 977 047 684 04-01-A Biler KONTAKTPERSONER TELEFON TELEFAX Per-Erik Nygård Salgs-/ markedssjef per.erik.nygard@kvernelandbil.no

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse 7. Betaling 8. Levering m.v. 9. Risikoen for varen 10. Angrerett 11.

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Kjøper du bruktbil av Dahles Auto kan du være helt trygg

Kjøper du bruktbil av Dahles Auto kan du være helt trygg www.dahles-auto.no Kjøper du bruktbil av Dahles Auto kan du være helt trygg Det skal være en trygg og hyggelig opplevelse å kjøpe bruktbil av Dahles Auto. Vi har forretninger i Sarpsborg, Halden, Fredrikstad

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA

REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA Tittel/Sak: REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA Notat Forfatter: Agnar Kopperud Til: DEFA Forhandlere - Norge Dato: 27.08.13 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Innledning...

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30.

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. januar 2004 Jeg takker for anledningen til å komme hit på jubileumsseminaret

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

AVTALE KORTVERSJON LEVERANDØR AVTALENR. KATEGORI. Dette er en rammeavtale mellom TB, på vegne av sine medlemsbedrifter, og KVERNELAND.

AVTALE KORTVERSJON LEVERANDØR AVTALENR. KATEGORI. Dette er en rammeavtale mellom TB, på vegne av sine medlemsbedrifter, og KVERNELAND. AVTALE KORTVERSJON LEVERANDØR AVTALENR. KATEGORI Kverneland Bil AS Org.nr.: 977 047 684 04-01-A Biler KONTAKTPERSONER TELEFON TELEFAX Avtaleansvarlig Kverneland: Anne Singsaas Leder Kverneland Bedrift

Detaljer

Markedsføring av boliger

Markedsføring av boliger Juli 1994 Orientering om praksis Markedsføring av boliger Forbrukerombudets (FOs) oversikter over praksis har et dobbelt formål. De skal sikre konsekvens og likhet i saksbehandlingen hos FO og samtidig

Detaljer

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D JF. ANNET LEDD OG 8 FØRSTE LEDD JF. ANNET LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Mobo Sportsholding

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Annonsering på Internett

Annonsering på Internett Juni 2002, endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Annonsering på Internett OM RETNINGSLINJENE: Bakgrunn Høsten 2001 stilte Forbrukerombudet spørsmål ved et annonseformat på Internett.

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Bransjenorm for markedsføring av bolig. August 2014

Bransjenorm for markedsføring av bolig. August 2014 Bransjenorm for markedsføring av bolig August 2014 Innhold 1. Forord... 2 2. Formål... 2 3. Generell del... 2 3.1 Eierforhold... 2 3.2 Krav til opplysninger om økonomiske forhold i markedsføringen... 2

Detaljer

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Rett til endringer forbeholdes Importør: Harald A. Møller AS Utgave: April 2014 www.audi.no Art.nr: GAR 100 AUDI Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Telenor Mobil 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato LS-08.07.2003 Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen 23 400 612 VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER

Detaljer

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg Desember 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring SIBA Norge Liertoppen Kjøpesenter 3420 LIERSKOGEN Sendes også til kundeservice@siba.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1099-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Vilkår om bindingstid og oppsigelse ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a

Vilkår om bindingstid og oppsigelse ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a Tele 2 Sense Communication You Chess Communications Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 04.02.2004 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen 23 400 612 Vilkår om bindingstid og

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

WORKSHOP FORBRUKERKJØPSLOV STRØMSTAD 2013

WORKSHOP FORBRUKERKJØPSLOV STRØMSTAD 2013 WORKSHOP FORBRUKERKJØPSLOV STRØMSTAD 2013 Kjell Gunnar Jamissen Customer Care Manager Jan Ove Kaarbø Teknisk sjef Opel Norge AS Toyota Norge AS FORMÅLET MED DENNE WORKSHOP Formålet med denne Workshop er

Detaljer

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser?

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? 1. Hvilke konsekvenser vil nye og utvidede finansieringsløsninger og garantiordninger ha for bruktbilvirksomheten i fremtiden? 2. Alle importører har lansert

Detaljer

Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen. Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen

Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen. Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Montasje av utklipp fra nettsidene (ofv.): aftenposten.no, dagbladet.no,

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår PepCall AS Bryggegata 9 0250 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/2387-2 18.10.2017 Saksbehandler: Marc Stuppi Dir.tlf: 476 35 721 GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår 1. Innledning

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening

Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening V1998-04 19.01.98 Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening Sammendrag: Norsk Musikkforleggerforening

Detaljer

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser FRAKT FRAKT & LEVERING Bestilte produkter leveres fritt til innenfor Fastlands-Norge. Leveranser utenfor dette vil bli belastet med fraktkostnader. Kinnarps vil kontakte alle kunder i forkant dersom slike

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet RiksTV AS Postboks 393 Økern 0513 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/932-1 Saksbehandler: Mats Bjønnes 24.05.2013 Dir.tlf: 95 83 11 04 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler.

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler. HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Godt betalte oppdrag! Viktig at dere kjenner lovens regler. Virkeområde m.m. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler

Detaljer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer Offentlig versjon Advokat Morten Pind Postboks 216/314 Sentrum 5804 Bergen Deres ref.: Vår ref.: 2003/447 MA1-M2 KJAR 474.5 Saksbeh.: Dato: 20. november 2003 Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf.

Detaljer