Markedsføring av biler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføring av biler"

Transkript

1 Forbrukerombudets retningslinjer ved Markedsføring av biler Forbrukerombudets (FOs) retningslinjer har et dobbelt formål. De skal sikre konsekvens og likhet i saksbehandlingen hos FO og samtidig være et ledd i informasjonen overfor de næringsdrivende. Retningslinjene tar sikte på å gi generell informasjon om FOs og Markedsrådets praksis. Retningslinjene er basert på lovens generelle regler og er ikke forskrifter. FOs praksis bygger på 1, 2, 3, 3a, 4 og 9c (jf. 9d) i markedsføringsloven. Markedsføringsloven 1, 2, 3 og 4 setter bl.a. forbud mot handling som er urimelig overfor forbrukerne eller som forøvrig strider mot god markedsføringsskikk ( 1) fremstilling som er uriktig eller av annen grunn villedende ( 2) fremstilling som ikke gir tilstrekkelig veiledning eller trekker inn uvedkommende forhold og derfor må anses urimelig ( 3) å søke fremmet avsetningen av en hovedytelsen ved å by eller la by tilgift til forbruker. ( 4) Markedsføringsloven 3a påbyr næringsdrivende å informere om prisene, slik at de lett kan ses av kundene. Nærmere regler om dette er gitt i forskrifter. Markedsføringsloven 9c stiller krav til bruk av garantiløfter i markedsføringen Denne oversikten over de krav som er stilt til markedsføringen av biler er basert på FOs praksis og på avgjørelser i Markedsrådet (MR).

2 Retningslinjene tar sikte på å gi generell informasjon om denne praksis. Der hvor formen skal og må brukes, har praksis etter loven vært entydig. De næringsdrivende må regne med at samme krav vil bli stilt med mindre det kan påvises i det enkelte tilfellet at spesielle forhold tilsier en annen løsning for den enkelte bedriften eller bransjen. Hvor uttrykket bør er brukt, gir dette uttrykk for en anbefaling. FO har ikke tatt stilling til om det i alle tilfelle vil være i strid med loven ikke å følge en slik anbefaling. I nye saker må det vurderes om de tilsvarer saker som tidligere er avgjort, og derfor bør få samme løsning, eller om det foreligger spesielle forhold som tilsier en annen konklusjon etter markedsføringsloven. Ved å følge anvisningene i oversikten, vil imidlertid den næringsdrivende ha rimelig sikkerhet for ikke å komme i konflikt med loven. Oversikten er delt inn i tre hoveddeler: 1. - Generelt markedsføring av alle typer biler 2. - Spesielt ved markedsføring av nye biler 3. - Spesielt ved markedsføring av brukte biler 1. Generelt markedsføring av alle typer biler 1.1 Fremheve toppfart, akselerasjonsegenskaper, motorstyrke, sikkerhet. I markedsføringen må det ikke vises til motorstyrke/ fart/ akselerasjon på en slik måte at det kan være egnet til å forstås som en oppfordring til farlig/ uansvarlig kjøring eller legitimering av slik kjøring. Det må verken direkte eller indirekte henspilles på eller oppfordres til rask eller ansvarsløs kjøring Kjøring i utmark I markedsføringen må det ikke fremheves at bilen har egenskaper som gjør den spesielt egnet til å kjøre i utmark eller oppfordre potensielle kjøpere til å 1 Dette følger også av EUs rådsdirektiv 89/552/EØF artikkel 12 d om at fjernsynsreklame ikke skal Bidra til adferd som er skadelig for helse eller sikkerhet og av Det Internasjonale Handelskammers (ICC) Grunnregler for reklamepraksis artikkel 13 om at: Reklame må ikke, uten pedagogiske eller samfunnsmessige berettigede grunner, inneholde avbildning eller beskrivelse av farlig virksomhet eller av situasjoner som viser en tilsidesettelse av normer for sikkerhet og helse. 2

3 teste slike egenskaper. Markedsføringen må ikke kunne oppfattes slik at en forbruker står fritt til å kjøre bil i utmark 2. Fullstendig pris 1.3 Prisopplysninger Så langt det er praktisk mulig skal det opplyses om bilens salgspris. Prisen skal inkludere alle omkostninger så som frakt-, leverings-, klargjørings- og registreingsomkostninger. Salgsprisen skal også inkludere merverdiavgift og andre offentlige avgifter 3 4. Det bør som et tillegg til salgsprisen opplyses om årsavgift kommer i tillegg 5 6. Samsvar mellom Det skal i størst mulig grad være samsvar mellom avbildet bilmodell og pris. avbildet modell Dersom avbildet modell har ekstrautstyr som ikke inngår i den oppgitte bilog pris prisen, må dette tydelig opplyses i markedsføringen 7. Hvis det gis prisopplysninger i form av fra kr og samtidig avbildes en dyrere modell må prisen på avbildet modell klart fremgå med samme meddelelseseffekt som oppgitt laveste pris. Priser i forbindelse med innbytte Prisene for de nye bilene må være reelle i den forstand at det ikke tas høyde for prisene som tilbys for innbyttebilene. Prisene for de nye bilene må således være faste etablerte priser forhandleren har solgt disse for før innbyttetilbudet, eller priser forretningen vil selge bilene for etter at innbytteordningen opphører. Det må ikke tilbys faste innbyttepriser for biler, der de innbyttede bilene har liten eller ingen verdi, eksempelvis ved å tilby et bestemt kronebeløp uansett hvilken stand innbyttebilene er i. Ved en eventuell innbytteordning skal de innbytte bilene være beregnet for videre anvendelse fra forretningens side. Det må kunne dokumenteres at prisene som tilbys for bilene ved innbytte, i gjennomsnitt ikke overstiger summen som oppnås ved videresalg av de samme bilene 8. 2 Kjøring i utmark er regulert i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni nr Hovedregelen i lovens 3 er at motorferdsel i utmark og vassdrag ikke er tillatt. 3 Jf. forskrift om prisopplysning for varer gitt med hjemmel i mfl. 3 a. 4 I MR-sak nr. 8/98 forbød Markedsrådet i en annonse for en varebil i dagspressen å annonsere med pris eksklusive merverdiavgift uten like tydelig å opplyse om prisen inklusive merverdiavgift. 5 I MR-sakene nr. 9 og 10/04 uttalte Markedsrådet at årsavgiften som en årlig, løpende avgift, skiller seg fra andre engangsavgifter som registreringsavgift og merverdiavgift og at det derfor ikke er naturlig og rimelig at denne inkluderes i prisen. 6 Bilimportørenes landsforening har på bakgrunn av MR-sakene 9 og 10/04 anbefalt sine medlemmer i sin prisinformasjon å opplyse om at årsavgift kommer i tillegg. 7 Jf. FOs orientering om praksis prisopplysninger pkt. 2.1 Hva prisen omfatter. 8 I MR-sak nr fant Markedsrådet at en innbytteordning med faste innbyttepriser på sykler, ikke var i strid med markedsføringslovens 1. Markedsrådet la til grunn at innbytteordningen var reell, i og med at forretningen stilte krav om at syklene var kjørbare og at alle ble videresolgt etter visse utbedringer. Markedsrådet påpekte i MR-sak nr at en ordning der innbytteprisen overstiger gjennomsnittsverdien av de varer som kjøpes inn, i realiteten er et rabattilbud, kamuflert som en fordelaktig innbytteordning. Med henvis - ning til markedsføringslovens 1 og 2 forbød Markedsrådet Braun Norge AS å markedsføre en ny barbermaskin med tilbud om fast innbyttepris for en gammel maskin. 3

4 Introduksjons- tilbud Kredittkjøp Når det reklameres med introduksjonspris, introduksjonstilbud, introduksjonsrabatt eller lignende, må rabatten være reell slik at bilene etter en bestemt angitt introduksjonsperiode forutsetningsvis vil bli tilbudt til en høyere pris. Introduksjonsrabattens størrelse skal fremgå enten direkte eller ved at introduksjonsprisen og planlagt fremtidig pris angis. Er man på markedsføringstidspunktet usikker på om bilen på et senere tidspunkt vil bli solgt til den planlagte pris, må man være tilbakeholden med overhodet å benytte introduksjon eller lignende utsagn som gir uttrykk for en prisfordel 9. I skriftlig markedsføring for kredittkjøp eller andre former for delt kjøpesum, der det gis opplysning om kredittvilkår, skal det opplyses om den effektive renten. Gjelder tilbudet en bestemt bil, skal også kontantprisen og kredittkjøpsprisen opplyses Årsmodell Dersom en bil er innført vesentlig tidligere enn det normale tidspunktet for et modellskifte må den verken før eller etter modellskiftet markedsføres som neste års modell. Dette gjelder uansett om det er foretatt konstruksjonsendringer eller ikke. Hvis biler markedsføres til spesielt gunstige priser og dette skyldes at bilene er overliggere fra tidligere årsmodeller, skal dette fremgå av markedsføringen. Det må ikke gis inntrykk av at en bilmodell f.eks. er særpreget og en spennende nyskapning hvis det bare er foretatt mindre designmessige endringer fra tidligere årsmodeller. 1.5 Bruk av superlativer Uttrykk som billigst, rimeligst og lignende kan ikke brukes uten at det fremgår hvilket markedsområde det refereres til. Det må på forhånd være foretatt en undersøkelse som bekrefter at påstanden er riktig. Undersøkelsen må kunne fremlegges når FO krever det, jf markedsføringslovens 15. Bruk av spørsmålstegn, jeg tror, vi mener eller lignende utsagn med samme meningsinnhold, fritar ikke for plikten til å dokumentere påstandene I MR-sak nr. 3/82 uttalte Markedsrådet at Krav et om at prisen skal ha vært vanlig i markedsområdet kan heller ikke stilles dersom det er på det rene at forbrukerne står overfor et tidsbegrenset tilbud og at varen deretter faktisk vil bli solgt til den veiledende pris (introduksjonstilbud). 10 Opplysningsplikten i reklamen følger av 6 i lov av nr. 82 om kredittkjøp m.m. med senere endringer. Før inngåelse av avtale om kredittkjøp, skal kredittyter eller selger på hans vegne bl.a. skriftlig opplyse om kontantprisen, kontantinnsatsen, kredittkostnader, kredittkjøpsprisen, betalingsplanen og effektiv rente, jf. lovens 4. Før inngåelse av kontokredittavtale skal kredittyteren etter kredittkjøpsloven 5 bl.a. skriftlig opplyse om kredittens eventuelle maksimumsbeløp, den årlige nominelle rente, gebyrer og andre kredittkostnader og effektiv rente. 11 I MR-sak nr averterte et bruktbilfirma med byens billigste? Markedsrådet viste til at det i MR-sak nr og 2.75 var lagt til grunn at reklameutsagn om å være billigst eller rimeligst eller lignende hadde et 4

5 1.6 Tilgift - 4 Ved markedsføring av biler må det ikke lokkes med tilleggsytelser på kjøpet eller til særlig lav pris uten at det er naturlig bruks- og kjøpsmessig sammenheng mellom ytelsene. Dersom det ikke foreligger slik tilstrekkelig sammenheng mellom ytelsene kan måten ytelsene presenteres på, være av betydning for om det foreligger tilgift i lovens forstand FO har i sin praksis ikke ansett at det er tilstrekkelig bruks- og kjøpsmessig sammenheng mellom kjøp av bil og et visst kvantum bensin utover full tank, eller bensin for et bestemt beløp. FO har heller ikke funnet at en tilleggsytelse som bilskadeforsikring i utgangspunktet har tilstrekkelig kjøpsmessig og bruksmessig sammenheng ved kjøp av bil. Pakketilbud Presenteres derimot ekstrautstyr og bil i en pakkeløsning med angivelse av en samlet pris, har FO ikke grepet inn mot markedsføringen. Forutsetningen er dog at tilleggsytelsen har en viss tilknytning til bil. Eksempelvis vil en pakkeløsning med samlet angitt pris for bil og farge-tv ikke gå klar av tilgiftbestemmelsen Bruk av garantier og lignende overfor forbrukere, jf. mfl. 9c Det er forbudt i næringsvirksomhet å bruke ordet garanti og lignende Krav om uttrykk ved omsetning av bil, dersom garantien ikke gir kjøper rettigheter tilleggs- utover forbrukerkjøpsloven eller annen relevant lovgivning. Formålet med rettigheter forbudet er å hindre at kjøper blir villedet med hensyn til sine rettigheter. Garantier kan ikke innskrenke rettigheter kjøper har etter forbrukerkjøpsloven 15. Det er ikke tillatt å gi inntrykk av det motsatte. Selger kan ikke bruke betegnelsen garanti og lignende uttrykk dersom kjøper på forhånd må betale for avtalen 16. så konkret innhold at annonsøren måtte godtgjøre utsagnets riktighet. Markedsrådet fant at bruk av spørsmåls - tegn etter et utsagn av denne art ikke fritok fra plikten til å dokumentere selve utsagnet. 12 MR-sak nr gjaldt markedsføring av medlemskap i en klubb som en bank hadde opprettet. Flertallet mente at det her dreide seg om en hovedytelse og en tilleggsytelse. Under drøftelsene av om tilleggsytelsen ble rammet av tilgiftsforbudet uttalte Markedsrådet om begrepet særlig lav pris : Det er den vanlige forbrukers oppfatning om hva som må regnes som særlig lav pris som må legges til grunn, slik disse medlemmer ser det. Prises en tilleggsytelse særlig lavt, er dette egnet til å avlede kundens oppmerksomhet fra hovedytelsen og dens kvalitet og pris. Det er dette en bl.a. ønsket å hindre ved forbudet mot tilgift. Forarbeidene inneholder ikke noe som tilsier at bare ren omgåelse av tilgiftsforbudet rammes av uttrykket særlig lav pris. Et prisavslag på inntil anslagsvis 15 % kan normalt ikke anses å gå inn under begrepet særlig lav pris. Slike prisavslag kan ofte oppnås også andre steder i markedet. I Løchens bok er dette uttrykt slik at Prisavslag innenfor vanlig prutningsmonn eller vanlig mengderabatt er neppe særlig lav pris. Nevnte medlemmer tolker dette noe forbeholdne utsagn slik at et prisavslag ut over dette etter forfatterens mening lett vil gå inn under uttrykket særlig lav pris. 13 MR-sak nr gjaldt tilbud om Falkenhjelp i 30 dager til lav pris ved kjøp av et minste antall liter drivstoff pr. måned. Markedsrådet kom til at markedsføringen ga forbrukerne et klart inntrykk av at de fikk tilbudet om Falkenhjelp til særlig lav pris i forhold til hva denne ellers kostet. 14 Jf. NOU 1995:2 Forslag til endringer i markedsføringsloven kapittel 4, side 33/ Jf. forbrukerkjøpsloven Jf. Ot.prp.nr.43 ( ). 5

6 Garantiarbeidet skal gjøres uten kostnad for kjøper 17. Eksempler på Ordet garanti kan brukes når: garantier/ 1) Selger påtar seg bevisbyrden for at feil som viser seg etter tilleggsrettigheter kjøpsinngåelsen ikke en reklamasjonssak. Perioden hvor dette gjelder må være lengre enn 6 måneder. Kjøper vil ellers ikke få en tilleggsrettighet, jf. forbrukerkjøpsloven 18 annet ledd. 2) Selger garanterer overfor kjøper at bilen, eller deler av den, skal vare i en nærmere bestemt tid. Dersom det oppstår en feil innenfor dette tidsrommet, påtar selger seg ansvar for feilen, uavhengig av hvorvidt den er en mangel etter forbrukerkjøpsloven. 3) Selger forplikter seg til å stå ansvarlig for feil ved bilen, eller deler av den, også etter at lengstefristen for reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven er gått ut. Lengstefristen for reklamasjon på biler er vanligvis 5 år. Bilen, eller deler av den, har imidlertid en 2 års reklamasjonsfrist hvis den/de ikke er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år ved vanlig bruk 18. Opplysningsplikt Når bilgarantier brukes i markedsføring skal det opplyses om: 1) Vesentlige begrensninger i garantien, for eksempel at garantien kun gjelder enkelte bildeler eller at den ikke dekker enkelte typer feil. Dersom garantien har slike begrensninger, bør det opplyses om at dette ikke innskrenker en eventuell reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven. 2) Garantiens varighet (i tid/kjøredistanse) bør oppgis. Dersom det opplyses om garantitiden i markedsføringen, skal det også opplyses om lovens lengstefrist for reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven (se punkt 3 ovenfor). I markedsføring av garantier kan det ikke kreves eller gis inntrykk av følgende 19 : 1) At kjøper må benytte bestemte verksteder ved utførelse av service og reparasjoner for at garantien ikke skal bortfalle i sin helhet. 2) At kjøper må bruke bilprodusentens originale deler ved utskrifting av deler for at garantien ikke skal bortfalle i sin helhet. Krav til utforming av garantivilkårene følger for øvrig av mfl. 9d Det er uavklart hvorvidt man kan kreve at kjøper betaler en egenandel for garantiarbeidet ved bruktbilgarantier. Dersom det tas en slik egenandel, må det iallfall opplyses om dette i markedsføringen. 18 Se forbrukerkjøpsloven 27 annet ledd. 19 Se forskrift om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen (FOR nr. 964) kapittel III A - Om anvendelse av EØS-avtalens Artikkel 53 nr. 3 på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden på motorvognsektoren, jf. mfl Det følger en ytterligere opplysningsplikt overfor forbrukere hva gjelder garantivilkårene se markedsføringsloven 9d og overenskomst mellom B.I.L. og Forbrukerombudet om minimumskrav til garantivilkår ved salg av nye biler til forbrukere 6

7 2. Spesielt ved markedsføring av nye biler Importør/ leverandør annonse 2.1 Prisopplysninger Det er kun leverandøren som kan angi veiledende pris. Det må klart fremgå at det er leverandøren som står bak annonsen. Forbrukerne må ikke oppfatte annonsen som innrykket av en eller flere lokale forhandlere. Når leverandøren angir en veiledende pris må prisen refereres til et bestemt sted der den aktuelle bilen selges. Prisen skal inkludere alle omkostninger så som frakt-, leverings-, klargjørings- og registreingsomkostninger. Prisen skal også inkludere merverdiavgift og andre offentlige avgifter 3 4. Det bør som et tillegg til den veiledende prisen opplyses om årsavgift kommer i tillegg 5 6. Leverandørannonser der man oppgir veiledende priser med referanse til et helt annet sted enn der annonsen rykkes inn, kan bare aksepteres dersom det tydelig opplyses om at ytterligere fraktomkostninger kommer/kan komme i tillegg til den veiledende prisen. Hvis leverandøren ønsker å gi tilbud, må den veiledende tilbudsprisen oppgis sammen med den tidligere veiledende prisen. Forutsetningen er at sammenligningsprisen, i dette tilfellet den veiledende prisen, er en reell alternativ pris i markedet på markedsføringstidspunktet. Dette innebærer at det må kunne dokumenteres at minst 1/3 av omsetningen hos forhandlerne skjer til den stipulerte veiledende prisen. Med mindre man konsekvent holder nettopriser på bilene, vil Forbrukerombudet anta at det er vanskelig å oppfylle dette kravet. Tradisjonelt har forhandlerne solgt bilene til lavere priser enn de veiledende prisene. Påstander om spar kr. i forhold til veiledende pris og lignende formuleringer kan normalt ikke benyttes 21. Dersom det i annonsen fokuseres på at bilen leveres med tilleggsutstyr til en bestemt verdi, må også totalprisen på bilen oppgis, jf. ellers pkt. 1.6 om tilgift. Importørs/ leverandørs annonse med henvisning til en/ flere forhandlere I leverandørannonser uten angivelse av veiledende priser vil man kunne henvise til en eller flere forhandlere. Når leverandøren oppgir priser i lokalannonser må annonsen klart fremstå som innrykket av leverandøren. Det må klart fremgå dersom det er leverandørens veiledende priser på et bestemt sted som oppgis, f.eks. ved at importørens navn og leveringssted fremgår med tilnærmet samme meddelelseseffekt som selve prisen. 21 I og med at leverandøren ikke kan binde frittstående forhandlerne til å ta bestemte priser kan han vanskelig garantere at mulige kjøpere typisk vil spare et bestemt beløp på sitt kjøp hos de ulike forhandlerne. 7

8 Hvis det oppgis i annonsen hvilken forhandler(e) som finnes i lokaldistriktet, må denne opplysningen fremstå som en tilleggsopplysning og ikke som det primære oppslaget i annonsen. Annonser der leverandøren henviser til kun én distriktsforhandler med angivelse av veiledende pris kan bare aksepteres dersom det tydelig opplyses at forhandlerprisen ikke nødvendigvis vil være den samme som den oppgitte veiledende prisen. Dette kan gjøres ved at man f.eks. angir at: Annonsen er rykket inn av (navn på importør). Vår forhandler gir nærmere opplysning om de priser han forlanger inkl. frakt eller lignende utsagn med samme meningsinnhold. Forhandlers I forhandlers egne annonser hvor det opplyser om priser, skal det opplyses lokalannonse om forhandlerens egne salgspriser, jf. avsnitt Opplysninger om drivstofforbruk og CO 2 -utslipp Forhandlere og fabrikanter skal i følge Forskrift om energimerking mv. av nye personbiler 22 gi informasjon om nye personbilers drivstofforbruk og CO 2 -utslipp. Forskriftene setter detaljerte utformings- og innholdskrav til følgende materiell: Et energimerke på eller i nærheten av hver enkelt bil på utsalgsstedet, jf 3 En plakat eller display for hvert enkelt bilmerke på utsalgsstedet, jf 4 En oversikt over drivstofforbruk og CO 2 -utslipp utleveres på utsalgsstedet vederlagsfritt til forbrukere som ber om det, jf 6. Markedsføring av nye personbilers drivstofforbruk og CO 2 -utslipp i strid med forskriftene, vil etter omstendighetene kunne anses i strid med mfl Spesielt ved markedsføring av brukte biler 3.1 Prisopplysninger Prisavslag/ Henvisninger til avslag eller bruk av før-nå-priser i markedsføringen av bruk av sammen- av individuelle gjenstander, både nye og brukte, kan skape et villedende ligningspriser inntrykk av prisfordel, i strid med mfl. 2. Forbrukerombudets standpunkt er at verken bruktbiler eller andre brukte gjenstander er standardvarer som det eksisterer faste priser for. Prisen på bruktbiler vil variere, avhengig av kjørelengde, vedlikehold, utstyr m.v. I 22 Forskrift om energimerking mv. av nye personbiler fastsatt av Vegdirektoratet 11. juli 2001 med hjemmel i lov av 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. 3 og 6a, jf delegeringsvedtak av 6. juli 2001 nr Jf EØS-avtalen vedlegg XX kap. III nr. 21 ac (direktiv 1999/94 EF). Forskriften kan fås ved henvendelse til Forbrukerombudets kontor eller er tilgjengelig på internettadressen 8

9 markedsføringen av brukte biler må det derfor ikke annonseres med rabatt, avslag, førpriser eller på annen måte gis inntrykk av at prisene er nedsatt 23. Brukte biler må ikke markedsføres med faste innbyttepriser. Det følger av lang praksis at avslag på brukte biler generelt anses villedende og i strid med mfl. 2 enten avslaget gis i form av faste innbyttepriser for innbyttebiler eller avslaget oppgis med et bestemt beløp 8. Dette innebærer at det i forhandlerens markedsføring av bruktbiler ikke må gis tilbud om dobbel vrakpant eller lignende som fremstår som avslag eller et beløp man kan spare. Bruken av slike rabatter kan skape et villedende inntrykk av en prisfordel, uansett hvilken pris man i utgangspunktet har forlangt for bilen 24. Forbrukerombudet har ikke grepet inn overfor markedsføringstiltak hvor det eksempelvis oppgis priser på brukte biler og disse betegnes som rimelige eller billige under forutsetning av at det er dekning for et slikt utsagn og man kan sannsynliggjøre at påstanden er riktig innenfor reklamens nedslagsfelt. Se likevel note 11. Salg av brukte biler på auksjon Ved henvisning til uttrykk som auksjon, må det reelt finne sted en auksjon enten muntlig eller skriftlig, eventuelt med en nærmere oppgitt siste frist for innlevering av skriftlige bud. I markedsføringen av biler på auksjon må det ikke prissammenlignes med førpriser, katalogpriser, gjennomsnittlige markedspriser eller på rutenpriser og lignende da det for brukte biler ikke eksisterer noen nøyaktig lik bil man kan prissammenligne med. Størrelsen på salæret og andre leveringsvilkår skal opplyses før auksjonen starter. Auksjonsvilkårene skal være tilgjengelige under auksjonen. Som minimum må det gis opplysninger om omregistreringsavgiftens størrelse i form av oppslag eller lister i auksjonslokalet. 25 Årsavgift, Årsavgift bør inkluderes i den oppgitte prisen, eventuelt må det opplyses at omregistrerings- den kommer i tillegg ved markedsføringen av biler fra tidspunkter da det er avgift naturlig å anta at årsavgiften allerede er betalt, dvs. i tiden etter 15. mars I sak nr. 1/82 som gjaldt salg på håndknyttede tepper anså Markedsrådet det villedende å avertere med prisnedslag idet det her ikke forelå noen før-pris som varene faktisk hadde vært solgt for. Det var dermed ikke grunnlag for noen reell prissammenligning. 24 I sak nr forbød Markedsrådet bruk av utsagn som spar kr., Gavedryss el. lign i markedsføringen av brukte biler. Slike utsagn er egnet til å gi inntrykk av at prisene for bruktbiler er nedsatt fra tidligere høyere priser, når realiteten er at tidligere prisforlangende er redusert og uten at det kan sannsynliggjøres at bilene kan selges for en høyere pris. 25 I følge 9 i Lov om frivillige auksjoner 14 aug. nr skal auksjonsvilkårene leses opp, før oppropet begynner og være tilgjengelig under auksjonen for dem som ønsker å gjøre seg kjent med vilkårene. 9

10 Omregistreringsavgiften på bruktbiler bør inkluderes i den oppgitte prisen ved all markedsføring til forbrukere. Dersom avgiften ikke inkluderes i prisen, må det som et minimum gis opplysninger om avgiftens størrelse med tilnærmet samme meddelelseseffekt som prisen for øvrig I sak nr forbød Markedsrådet Aker Bil ved markedsføringen av bruktbiler å oppgi pris uten å inkludere omregistreringsavgiften eller angi denne for den enkelte bil, alternativt angi hvilken størrelsesorden avgiften har. 10

Prisopplysninger markedsføringsloven

Prisopplysninger markedsføringsloven 4. november 1977 Revidert juni 1983, januar 1991 og mars 1999 Orientering om praksis Prisopplysninger markedsføringsloven Forbrukerombudet (FO) behandler et stort antall saker om prisopplysninger i markedsføringen.

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Februar 1978 Revidert juni 1986, mai 1994 Orientering om praksis Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

rapport Din bil ditt verkstedsvalg

rapport Din bil ditt verkstedsvalg rapport Din bil ditt verkstedsvalg RAPPORT Din bil ditt verkstedsvalg Prosjektgruppe Ingrid Gullaksen (prosjekteier) Hanne Aanstad Lund (prosjektleder) Rebekka Søvik Ruth Øijordsbakken Foto: Helge Skodvin

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 54 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Lov om forbrukerkjøp av 21.06.2002 nr. 34 (forbrukerkjøpsloven) En ny lov som forenkler og klargjør

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER

BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER Av Trine Blix liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02191-A, (sak nr. 2010/1003), sivil sak, anke over dom, (advokat Erik Ulvesæter til prøve) (advokat Steinar Thomassen)

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02191-A, (sak nr. 2010/1003), sivil sak, anke over dom, (advokat Erik Ulvesæter til prøve) (advokat Steinar Thomassen) NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02191-A, (sak nr. 2010/1003), sivil sak, anke over dom, Sandven AS (advokat Erik Ulvesæter til prøve) mot Tore Westrum (advokat Steinar

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Veiledning til finansavtaleloven 46

Veiledning til finansavtaleloven 46 September 2013 Veiledning til finansavtaleloven 46 - krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt 1 Side 1. Innledning 3 2. Markedsføring av låne- og kredittavtaler generelt 3 2.1. Finansavtaleloven

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA NY MARKEDSFØRINGSLOV

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA NY MARKEDSFØRINGSLOV Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA NY MARKEDSFØRINGSLOV INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Utvidelser i forhold til gammel markedsføringslov a. Tilgift blir lovlig b. Omsetning av varer og tjenester

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

Innst. 211 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2009 2010)

Innst. 211 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2009 2010) Innst. 211 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 65 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av direktiv 2008/48/EF om

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Veiledning til finansavtaleloven 46

Veiledning til finansavtaleloven 46 Mars 2011 Veiledning til finansavtaleloven 46 krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt 1 Side 1. Innledning 3 2. Markedsføring av låne og kredittavtaler generelt 3 2.1. Finansavtalelovens

Detaljer

Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen

Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge

Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge Juli 2009 Endret november 2014 Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge Barn og markedsføring Barn og avtalevilkår 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Forbrukerombudet

Detaljer

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Utarbeidet av: Point Carbon as Dato: 17. april 2007 Versjon: 1.1 Markedsførings- og verifikasjonsnorm Versjon 1.0-1 - Formål

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer