FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORESIGHT REISELIV VRI TROMS"

Transkript

1 RAPPORT 17/2012 ISBN ISSN FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012

2 Prosjektnavn Foresight reiseliv VRI Troms Oppdragsgiver(e) VRI Troms Prosjektnr 4681 Oppdragsgivers ref Rapportnr Dokumenttype Status 17/2012 Rapport Åpen ISSN ISBN Ant sider Prosjektleder Signatur Dato Geir Bye Forfatter (e) Yngve Antonsen og Geir Bye Tittel Foresight Reiseliv Resultater fra innspillskonferanse 27. september Resyme` Rapporten er en oppsummering og sammenstilling av innspillene som kom fram på innspillskonferansen i Tromsø 27. september 2012 arrangert av VRI Troms. Hensikten med konferansen var å få innspill på bredest mulig basis fra interesserte aktører på utfordringer og muligheter for å oppnå en god utvikling av reiselivsnæringen i Troms Det ble gjennomført avgrensede SWOT-analyser med utgangspunkt i dagens situasjon, framtidig situasjon i 2025 samt en gap-analyse av de to første punktene. Av praktiske årsaker valgte man å fokusere på svakheter og trusler ved nå-stitusjonen (2012) og muligheter og styrker når det gjelder framtiden (2025). Konferansen var første del av en foresightsprosess for reiselivet i Troms og vil bli fulgt opp av et påfølgende prosessmøte. Emneord Reiseliv, innspillskonferanse, VRI Troms. Noter Forsidebilde: Utforsking av Soria Moria. Foto: Yngve Antonsen Postadresse: Norut Tromsø Postboks 6434 Forskningsparken, 9294 Tromsø Telefon: Telefaks: E-post: i

3 FORORD Fylkestinget vedtok i desember 2011 at det skal utvikles en ny reiselivsstrategi for Troms. Dette arbeidet tok til i januar På denne bakgrunn har VRI Troms valgt å gjennomføre en foresightprosess for reiselivet i Troms. Prosessen er delt opp i to faser, en innspillskonferanse samt et oppfølgende prosessmøte. Denne rapporten er en oppsummering av innspillene fra første del av foresightprosessen. Prosjektet er et samarbeid mellom VRI Troms, Norut Tromsø og selskapet Mind2Mind. Norut Tromsø har som oppgave å dokumentere, samt systematisere bidragene fra innspillskonferansen og påfølgende prosessmøte. Mind2Mind er ansvarlig for det metodiske opplegget og prosessledelsen både ved innspillskonferansen og det senere prosessmøte. Norut Tromsø takker så langt for oppdraget og godt samarbeid med prosjektleder og arbeidsgruppen for prosjektet. Tromsø, oktober 2012 Yngve Antonsen Geir Bye ii

4 iii

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... II 1 INNLEDNING Bakgrunn Gjennomføring av innspillskonferansen Rapportens videre oppbygging SVAKHETER OG TRUSLER Lønnsomhet Transport, infrastruktur og kommunikasjon Rammebetingelser Markedsføring og kommunikasjon Attraksjoner og arrangementer Kvalitetssikring Rekruttering og kompetanse Forskning- og Utvikling Overordnet organisering og utvikling av næringen Eksterne trusler MULIGHETER OG STYRKER Naturlige fortrinn Lønnsomme bedrifter Økt aktivitet i andre sektorer Samferdsel, infrastruktur og transport Kompetanse, samarbeid og produkter Distriktene Booking og markedsføring Nye satsingsområder TILTAK Salg og markedsføring: Infrastruktur og samferdsel Strategi og samarbeid: Kvalitet og kompetanse Utvikling av produkter VEDLEGG iv

6 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Som et ledd i arbeidet med ny reiselivsstrategi for fylket har VRI Troms valgt å gjennomføre en foresight for reiselivet i Troms. Foresightprosessen er delt inn i to faser; en innspillskonferanse samt et oppfølgende prosessmøte. Denne rapporten er en oppsummering og sammenstilling av aktiviteten og innspillene som kom fram på innspillskonferansen i Tromsø 27. september I tilknytning til arbeidet med reiselivsstrategi for Troms er det utarbeidet et bredt sammensatt faktagrunnlag 1. Dette grunnlaget beskriver vesentlige utviklingstrekk ved næringen i form av statistikk, samt relevante virkemidler, prosjekter og aktiviteter i regi av aktører og institusjoner som vil være sentrale for den videre utviklingen av næringen. Samlet vil dette faktagrunnlaget og rapporten fra innspillskonferansen utgjøre grunnlaget for prosessmøte i oktober 2012, der VRI Troms i samarbeid med reiselivsaktørene konkretiserer innsatsområder og strategier for å oppnå en ønsket utvikling innenfor næringen. Arbeidet med ny reiselivsstrategi er ventet avsluttet med en endelig behandling av strategidokumentet i fylkestinget i mars Formålet med innspillskonferansen var å få innspill på bredest mulig basis fra interesserte aktører på utfordringer og muligheter for å oppnå en god utvikling av reiselivsnæringen i Troms. Dette inkluderer kommuner i Troms, fylkeskommunen, FoU-miljø i Troms, virkemiddelaktører, organisasjonsliv og næringsliv. Forskernes rolle har vært å dokumentere, samt systematisere innspillene fra konferansen for videre anvendelse i strategiprosessen. I denne rapporten oppsummerer vi utfordringer og muligheter som ble diskutert på konferansen. Rapporten har som mål å gi et bilde av de viktigste innspillene. 1.2 Gjennomføring av innspillskonferansen Innspillskonferansen ble gjennomført over en dag med totalt 55 deltakere. Målsettingen om deltakelse fra flere aktørgrupper synes å være godt ivaretatt. Samlet kan deltakerne grupperes slik: - 16 deltakere fra næringen (reiselivsbedrifter) - 9 deltakere fra destinasjonsselskap og bransjeorganisasjoner - 8 deltakere fra ulike deler av virkemiddelapparatet - 16 deltakere fra kommuner i Troms, regionråd, Troms fylkeskommune, Fylkesmann i Troms 1 Reiselivsstrategi for Troms. Faktagrunnlag. Troms fylkeskommune

7 - 6 deltakere fra FoU-miljøet i Troms, Det finnes en rekke tilnærminger til foresight og gjennomføringen av slike prosesser. Ved innspillskonferansen ble det valgt å gjennomføre delvise SWOTanalyser. Av praktiske årsaker valgte man å fokusere på svakheter og trusler ved nåstitusjonen (2012) og muligheter og styrker når det gjelder framtiden (2025). Det er med andre ord ikke gjennomført en komplett SWOT-analyse med utgangspunkt i dagens situasjon eller framtidig situasjon. Samlet ble det gjennomført tre gruppeoppgaver på innspillskonferansen: 1) SWOT (Styrker, svakheter, muligheter og trusler) med utgangspunkt i 2012, og med fokus på Svakheter og Trusler. 2) SWOT (Styrker, svakheter, muligheter og trusler) med utgangspunkt i fremtiden 2025, og med et fokus på Muligheter og Styrker. 3) Aktiviteter; hva gjør man med avviket mellom SWOT og SWOT ? Beskriv konkrete beslutninger som må tas, aktiviteter som må gjennomføres, prosjekter som er målrettede, aktørers felles handlinger etc. Rent praktisk ble deltakerne delt inn i 5 ulike grupper med vekt på bred sammensetning av politikere, næringslivsaktører, forskere, og andre offentlig aktører. Det ble benyttet cloud-computing som metode der en referent i hver gruppe skrev ned innspillene basert på diskusjonene i gruppen. Innspillene ble skrevet inn i et nettbasert Google-dokument og kunne leses samtidig av alle i gruppene via en storskjerm. Styrken ved cloud-computing er at innspillene fra de ulike gruppene lettere kan deles, kommenteres og bearbeides av flere deltakere på samlingen. I oppgave tre skrev gruppene inn sine innspill i et felles dokument samtidig. 1.3 Rapportens videre oppbygging I den videre presentasjonen av innspillene har vi valgt å følge de nevnte gruppeoppgavene. I kapittel 3 har vi foretatt en systematisering av innspillene inn i noen hovedtema med fokus på trusler og svakheter ut fra en nåsituasjon (2012). I kapittel 4 presenteres innspillene fra oppgave 2 med fokus på muligheter og styrker i framtiden (2025). I kapittel 5 presenteres innspillene som ble foreslått i oppgave 3 med vekt på aktiviteter/handlinger rettet mot å handtere avviket mellom nåsituasjon og fremtiden. 2

8 En utfordring ved sammenstillingen har vært rangeringen av de ulike innspillene. På oppgave 1 fikk deltakerne muligheten til å rangere hvor viktig de oppfattet aktuelle svakheter og trusler. På oppgave 2 kunne man i tillegg til viktigheten av fremtidige styrker og trusler rangere usikkerheten knyttet til disse. På oppgave 3 ble deltakerne gitt muligheten til å angi betydningen av ulike mål og tiltak. Gjennomgangen av innspillene viser at deltakerne er mest nyansert med hensyn til å angi viktigheten/rangeringen av aktuelle trusler og svakheter ved dagens situasjon, noe som er rimelig. Når deltakerne tenker fremover i oppgave 2 og 3 reduseres nyansene ved at alle styrker, muligheter og tiltak enten blir viktig eller uviktig. I sammenstillingen har vi derfor bare i begrenset grad kunne rangere alle tiltak og muligheter. Alle innspill er heller ikke tatt med i rapporten, men følger som vedlegg. 3

9 2 SVAKHETER OG TRUSLER 2012 Innspillene fra gruppeoppgave 1 knyttet til svakheter og trusler i dag oppsummeres tematisk, men urangert. I oppsummeringene beskriver vi hvilke områder som deltakerne har vektet som de viktigste. En enkel summering av gruppenes vekting viste disse punktene som de viktigste svakhetene (merket med rødt av deltakerne): - Lønnsomhet - Offentlig logistikk, infrastruktur og transport - Vertskap - Salgsfunksjon - Kompetansenivå - Destinasjonsstruktur - Arbeidskraft i distriktet og sesongsvingninger - Felles strategi for næringen - Leverandørnettverk Den påfølgende tematiske oppsummeringen gir mer informasjon om disse punktene. Generelt ble manglende samhandling og samarbeid nevnt både som en svakhet og en trussel for næringen. Samarbeid og samhandling blir likevel ikke oppsummert som et eget punkt, men beskrives innenfor hvert tema. 2.1 Lønnsomhet Svak lønnsomhet generelt for mindre aktører i næringen er en trussel mot videre drift. Mange små virksomheter og få store aktører gjør det vanskelig å få til lønnsomhet. Knapphet på investorer og kapital gir et kortsiktig økonomisk fokus hvor det satses på å hente inn midler hos det offentlige. Det oppleves som vanskelig å skaffe kapital til oppstart og utvikling, men ikke til utredning og rådgiving. Langsiktig produktutvikling og relasjoner blir nedprioritert. Høye kostnader til mellomleddsaktører og et høyt kostnadsnivå utfordrer også næringens lønnsomhet. Få kunder i næringen gjør det utfordrende å få opp kritisk volum. Det ble også rettet kritikk mot at næringen ikke er god på å prissette produkter og ikke vet hva markedet vil betale. En utfordring er å øke marginene på opplevelsesturisme og charterturisme. Det ble sagt at Troms er en råleverandør av turismeprodukter da turistene sendes ut på egen hånd, enten i en fiskebåt eller på turer. De som satset på opplevelsesturisme fikk økt sin omsetning men inntjeningen gikk likevel ned. Utfordringen var å få de rette turistene til sitt produkt og øke fortjenestemarginen. Økt samarbeid mellom aktørene i Troms og i Nord-Norge betraktes som en løsning for å øke inntjeningen til den enkelte. I diskusjon om lønnsomhet ble det nevnt at de tunge bedriftene som står for % av reiselivssatsingen i Troms ikke deltar i denne foresighten. Det ble spurt 4

10 om fraværet skyldtes tidsmangel eller manglende verdi eller interesse. Norwegian og SAS burde inviteres til å delta på prosessmøte i følge enkeltaktører. Avinor var invitert, men kom ikke. 2.2 Transport, infrastruktur og kommunikasjon Infrastruktur var et tema som ble hyppig diskutert i den første oppgaven. Offentlig transport og logistikk ble beskrevet som en utfordring for turismesatsingen. Kritikken gjaldt både det eksisterende rutetilbudet og informasjon om rutetilbudet. Manglende samarbeid og koordinering av rutetilbud for hurtigbåter, fly og busstilbud var en svakhet som ble vektet. Reiselivsaktiviteter utenfor byene er lite tilgjengelig for de som ikke har leid seg egen bil. For eksempel ble konkrete forbedringer til rutetilbudet for nordlysturister fra Tromsø til Ersfjord og Finnvikplatået nevnt. Manglende forutsigbarhet for fergeruter og andre ruter ble nevnt. En annen vektet svakhet var det dårlige direkterutetilbud for fly internasjonalt i Troms. Små flyplasser har for liten passasjerkapasitet. Tromsø lufthavn er for kort til å ta imot store fly. Havneterminalen i Tromsø er per dags dato ikke bygd ut og venterom mangler. Busskapasiteten i Tromsø ble beskrevet som for liten når store cruiseskip anløper byen. I tillegg ble det ytret ønske om fortsatt arbeid med å etablere Tromsø som snuhavn for cruiseskip. Trafikkinformasjon om offentlig transport var i følge deltakerne lite tilgjengelig på engelsk. Bedre skilting og merking av avkjøringer langs hovedveiene til destinasjonspunkter i fylket både på norsk og engelsk ble etterlyst 2. Andre svakheter som ble nevnt var tilgang på offentlige toaletter. Dårlig utbygd bredbånd ble også beskrevet som en svakhet for turismesatsingen. 2.3 Rammebetingelser Konkrete og utfordrende rammebetingelser for næringen ble nevnt. Kjøreløyve for å kjøre minibusser med over 9 seter finnes ikke. Samtidig kjører utenlandske operatører uten løyve. Alkohollovgivningen beskrives som en trussel mot reiselivsnæringen. 2 Malangen brygger ønsket for eksempel et skilt på ti steder i fylket for å være synlig langs hovedveiene. Resultatet av et møte i 2011 med Statens vegvesen var at Malangen brygger fikk innvilget et skilt som skulle settes opp i Meistervik. Det er derimot vanskelig å finne Meistervik som ligger langt fra hovedveien. Per dags dato er det fortsatt ikke satt opp noe skilt av vegvesenet. 5

11 2.4 Markedsføring og kommunikasjon Turistnæringen ble beskrevet som generelt dårlig på salg og markedsføring, og denne svakheten ble vektet av deltakerne. Manglende samordning og systematisering av kommunikasjon og markedsføring bidrar til liten lønnsomhet i næringen. Små aktører krever samordning av markedsføring. Troms er ingen sterk merkevare og mangler spydspisser som kan tiltrekke turister. Utvikling av felles løsninger for markedsføring kan være et viktig grep for bedre lønnsomhet i følge deltakerne. Turistinformasjon må få mer midler for å kunne drifte ved alle innfallsporter og i ulike medier. Markedsføring må også ta hensyn til at turistene har tenkt igjennom hva de skal gjøre i området før de har ankommet Troms. Kunder krever ulike produkter og dette krever en spissing av markedsføringen også mot nisjemarkedet. Markedstilpasningen er generelt liten. Portaler er viktig for å gi informasjon om Troms. Det er behov for mer salgs- og markedsføringskompetanse i regionen. 2.5 Attraksjoner og arrangementer Troms mangler en strategi for å få flere attraksjoner som kan trekke turister. En annen svakhet er at det mangler en arena med internasjonal standard for å gjennomføre store arrangementer. Kommunene må være støttespillere for å utvikle arrangementsturisme. 2.6 Kvalitetssikring Manglende felles kvalitetssikring av reiselivsprodukter ble vektlagt som en svakhet. Utviklingen av felles kvalitetsstandarder og systemer for kvalitetssikring er en generell utfordring, både for den enkelte virksomhet og næringen som helhet. Manglende kvalitetssikring kan relateres til enkeltprodukter eller til manglende helhetstenking i hele verdikjeden fram til et ferdig produkt. Dette innebærer å stille krav til leverandører samt skape forutsigbarhet når det gjelder kvaliteten på produktet som skal leveres. I diskusjonene ble verstskap samt kvaliteten på mat trukket fram som en utfordring og svakhet i dag. Dette reiser nye utfordringer ved at det kan oppstå en manglende sammenheng mellom pris og kvalitet på produktet som leveres. Flere dyktige konkurrenter på samme markedet stiller høyere krav til kvalitet. Konkret blir manglende samsvar mellom de ambisjoner man har og evnen til å levere produktet beskrevet som en aktuell trussel i dag. 6

12 2.7 Rekruttering og kompetanse En svakhet ved næringen i dag er at det er for mange sesongbedrifter. Dette medfører at inntjening og lønnsomhet varierer mellom lav- og høysesong med tilhørende svingninger i sysselsetting. Få muligheter til å tilby helårs arbeidsplasser gjør det også vanskelig for virksomhetene å rekruttere fagarbeidere inn i næringen. Manglende rekruttering av arbeidskraft til distriktene generelt, samt fagarbeidere innen kokk- og servitør spesielt, ble nevnt som svakheter i dag. Rekruttering av rett kompetanse vil sannsynligvis ha betydning for kvaliteten på det endelige produktet. Mangelen på historie- og lokalkunnskap ble trukket fram som svakheter ved næringen i dag. Et ønske om profesjonalisering av næringen, samt utvikling av nye produkter rettet mot nye markeder stiller økt krav til ny kompetanse i den enkelte virksomhet. I diskusjonene ble dagens situasjon i forhold til salgs- og markedsføringskompetanse, bedriftskompetanse og kompetanse knyttet til produktutvikling nevnt som svakheter. Dette er igjen knyttet til virksomhetenes mulighet for å tilby helårs arbeidsplasser. 2.8 Forskning- og Utvikling Holdninger til bruk av kunnskap og forskning ble beskrevet som en aktuell svakhet ved næringen i dag. Denne utfordringen kan adresseres både til næringen selv, men også til FoU-miljøene i regionen. I diskusjonene kom det fram at dialogen mellom næringen og FoU-miljøene oppfattes som svak. Bedriftene er bevisst på at det blir gjennomført mye forskning, men at de ikke vet hva som er resultatet av denne eller opplever en manglende tilgang til utført forskning. En svakhet som ble påpekt var at FoUmiljøet i fylket fremstod som dårlig organisert. Særskilt ble usikkerheten om hvilken kunnskap FoU-miljøene kan levere inn til næringen nevnt som en svakhet. Det ble også hevdet at det var en lav forståelse i næringen i forhold til bruk og anvendelse av forskning. Dette kan ha sammenheng med næringens bestillerkompetanse som også ble nevnt som en svakhet. Bestillerkompetanse er knyttet til at næringen vet hvilken kunnskap og kompetanse man har behov for, samt at de har evne og vilje til å etterspørre denne. En trussel som her ble nevnt var hvordan man skal få operasjonalisert forskningen slik at den er mer anvendbar for næringen. 7

13 2.9 Overordnet organisering og utvikling av næringen Den viktigste svakheten som her ble nevnt var en manglende avklaring og enighet om destinasjonsstrukturen i fylket. Deltakerne peker på at dagens struktur er for oppstykket med for mange og for svake destinasjonsselskaper. Mangelen på et overordnet organ som ivaretar hensynet til reiselivet er en svakhet som gir seg utslag i en manglende helhetlig utvikling. Den gjeldende organiseringen gjør det utfordrende å skape en politikk for reiselivet med omforente innsatsområder. Deltakerne fremhevet at næringen er svak på langsiktig tenkning. Fremfor langsiktige satsinger er aktiviteten i for stor grad basert på kortsiktige prosjekter En annen svakhet som ble nevnt var manglende koordinering og samordning mellom aktørene slik at man unngår unødvendig konkurranse. Denne svakheten ble også beskrevet som en viktig trussel mot næringen Eksterne trusler Finanskrisen i utlandet, politisk uro i Europa og høy kronekurs oppleves sammen med et høyt kostnadsnivå i Norge som en trussel for reiselivsnæringen. Nord- Norge ligger langt fra markedet med dårlige ruteforbindelser og dette utfordrer mulighetene for å trekke turister. Internasjonalt er kortere ferier en trend, ofte tre dager. Konkurranse fra andre land med gode produktpakker og aktivt salg gir oss færre turister. Konkurranse fra andre sterke lokale næringer som sjømat, olje og energiutbygging ble beskrevet som en trussel for fortrengning av næringen. Klimaforandringer, bærekraftsutfordringer, miljørestriksjoner og regulering av ressurstilgang påvirker naturbasert reiseliv. For eksempel vil regulering av kveitefiske påvirke mulighetene for turistfiske. Miljøutfordringer knyttes både til potensiell petroleumsvirksomhet i regionen og sårbar natur. Avfolkning av distriktene, gjengroing av kulturlandskapet og forvitring av infrastruktur er også en trussel for dagens reiselivsnæring. Omdømmet kaldt, mørkt og vått skaper vansker med å selge produktet. Å få produkter som trekker kunder hele året er vanskelig. 8

14 3 MULIGHETER OG STYRKER 2025 Her oppsummerer vi hovedpunktene i gruppenes vurdering av næringens styrker i oppgave 2 basert på fremtidstenkning om år Innspillene om styrker og muligheter oppsummeres her samlet tematisk, men urangert. I denne delen kommenterer vi ikke vektingen av de ulike innspillene, men viser til vedlegg. Innspillene her uttrykker hvordan aktørene ønsker at reiselivsnæringen ser ut i et positivt fremtidsbilde 3.1 Naturlige fortrinn Troms har fortsatt en unik ren natur med et spesielt og mangfoldig lys. Sjø, fjorder og fjell gir et mangfold av naturopplevelser. Byene har nærhet til villmark. Til tross for store avstander og eksotisk beliggenhet er det god infrastruktur og lett å reise til Nord-Norge. Samarbeid over kommune-, fylkesog landgrenser (Hålogaland og Kiruna) er økt. Norge markedsfører Nord-Norge som en topp destinasjon for naturbasert turisme. Det er etablert en internasjonal merkevare for Troms som reiselivsnæringen bygger sin virksomhet rundt (natur, geologi, arktisk historie og forskning). Det er også en styrke at landsdelen preges av lite kriminalitet og politisk stabilitet. 3.2 Lønnsomme bedrifter Få punkter knyttet til lønnsomhet ble nevnt som muligheter. En styrke i 2025 er at landsdelen har god økonomi og lønnsomme bedrifter. Bedre og mer samordnet markedsføring og kommunikasjon frigir tid som aktørene kan bruke til å fokusere på sine produkter og tjenester. 3.3 Økt aktivitet i andre sektorer Økt aktivitet i andre sektor i nord som olje, gass, mineraler og fiskeri gir muligheter for reiselivsnæringen. Kurs og konferansemarkedet utnytter aktiviteten i andre sektorer. Nordområdesatsing og nasjonal satsing på reiselivet bidrar til økonomisk vekst og økt salg av produkter i utlandet. 3.4 Samferdsel, infrastruktur og transport I fremtidstenkning om 2025 var det få punkter fra gruppene knyttet til styrker og muligheter til infrastruktur. Dette kan kanskje forklares ved at samferdsel og infrastruktur er rammefaktorer som skaper muligheter for reiselivssatsing. I følge alle gruppene vil en god infrastruktur for fly, båt osv. i forhold til beliggenhet være etablert i Nasjonal infrastruktur for digital informasjonsdeling er utviklet i 2025 og merking av reiselivsaktører skjer via webbaserte teknologisk utviklede kart. Digital trådløs turistinformasjon skjer ved 9

15 bruk av GPS og Apps i stedet for skilt. I 2025 er Tromsø etablert som snuhavn for cruisetrafikk. 3.5 Kompetanse, samarbeid og produkter Å tilby kunnskapsbaserte opplevelser har fokus fordi turistene etterspør autensitet og kvalitet i produktene. Naturbasert reiseliv er en internasjonal trend i 2025 og næringen tilbyr attraktive produkter for aktive turister. Antall utdannede guider og sertifiserte reiselivsbedrifter har økt betydelig. Ansatte i næringen innehar høy kompetanse på mat, kultur, historie og sikkerhet. Det er attraktivt å arbeide i og relatere seg til reiselivnæringen i En ny utdanning innenfor reiselivet er etablert for å styrke vertskapskompetanse. Videregående utdanning satser på kultur og språk for å tilpasse næringen og befolkningen generelt nye turistgrupper. Små og store aktører er også blitt godt koordinert. Styrket samarbeid mellom Hurtigruta og andre aktører bidrar til å selge sammensatte pakker. Offentlig forvaltning, næring og virkemidler arbeider godt sammen. Reiselivsnæringen har også et tett og godt samarbeid med FoU-miljøene i regionen. Samlet kvalifiserer dette næringen for leveranser mot det internasjonale markedet med høy betalingsvilje. Troms innehar nå en nasjonalt ledende posisjon på aktiviteter og opplevelser for indivduelt reisende. 3.6 Distriktene Mange kulturminner er gjort tilgjengelig og kulturarv og næring er godt koordinert. Kulturelt mangfold og urfolk utnyttes som en styrke. Samarbeidet mellom by og distrikt er bedret. 3.7 Booking og markedsføring En områdeorientert salgsorganisasjon er etablert for å bedre utnytte den samlede nordnorske merkevaren. Alle aktørene deltar i et felles booking og salgsnettverk. Ny teknologi gir muligheter for å tilpasse markedsføringen til det fremtidige markedet. Pakker med ulike destinasjoner skreddersys til turistene. Samtidig bidrar automatisering til redusering av ansatte i sektoren. 3.8 Nye satsingsområder Det ble lansert flere nye ideer for turisme i Helseturisme og rekreasjon for en stadig eldre befolkning er et satsingsområde. Undervannsturisme i verdens reneste hav er en annen mulighet. Arrangementsturisme og nisjeprodukter øker, som for eksempel Arctic Race of Norway og fugletitting. Gjør det selv reiser hvor turistene kan fiske sin egen middag er attraktivt. I 2025 kan vi kanskje selge 10

16 opplevelser virtuelt. Utbygging av infrastruktur som tog kan føre til økt turisme og raskere transport i regionen. Det er potensial for å øke volum i nærmarkedet. 11

17 4 TILTAK Her beskrives de aktivitetene som deltakerne lanserte for å løse gapet mellom dagens situasjon og fremtidsbildet. Et felles overordnet mål er å øke lønnsomheten og volumet i næringen. Vi har gruppert de foreslåtte handlinger og aktiviteter i det vi oppfatter som de ulike hovedmålene. 4.1 Salg og markedsføring: For å oppnå større salg og bedre markedsføring ble følgende forslag nevnt: Etablere egne salgsaktiviteter i utlandet, og en egen salgsoperatør i London. Samle markedsføring og etablere velfungerende bookingløsninger. Samarbeide med internasjonale nettportaler nå kundene der de er. Kontinuerlig arbeid på markedsinnsikt koordinert av felles instans. Kvalitetssikre treffsikkerheten på digitale søk. Profesjonalisering av salgsapparat. Bygge opp den nordnorske merkevaren. Endre regelverk slik at offentlige midler kan brukes til markedsføring og salg av enkeltprodukter. 4.2 Infrastruktur og samferdsel Følgende tiltak ble lansert for å nå målet om bedre infrastruktur og samferdselstilbud: Mål om bedre utbygd infrastruktur må avspeiles i budsjettvedtak. Etablere snuhavn i Tromsø for cruiseskip. Havneterminal på Prostneset som kan ta imot cruiseskip. Flyplass i Tromsø med lengre rullebane og større kapasitet. Næringen må delta i rutekoordineringsmøtene, både internt i Troms og mellom fylkene. Reiselivets behov er ikke ivaretatt i anbudsprosesser som gjelder samferdsel i dag. Dialog med Statens vegvesen for å bedre skilting og merking langs hovedveiene i fylket. Bedre skilting og merking av destinasjonspunkter vil gjøre bedriftene lettere tilgjengelig for kunder enn dagens situasjon. Merking av stier, fasiliteter og skilting, skaffe turistnett. 12

18 4.3 Strategi og samarbeid: En prioritert målsetting er å forbedre organisering og samarbeid i reiselivsnæringen. Følgende tiltak ble lansert: Utforme en strategi og en handlingsplan som forplikter både myndigheter og aktører. Status av fremdriftsplan må jevnlig evalueres. Omorganisering til et felles besluttende organ for reiselivet i Nord-Norge. Utvikle felles visjon og identitet. Bygge opp under den nordnorske merkevaren. Styrke samarbeidet over fylkesgrensa i Hålogalandsregionene (Harstad, Narvik; Vesterålen og Lofoten). Forum/ARENA/møteplasser for samordning av virkemiddelapparatet, Næring og FoU. Tydeliggjøre oppgavefordeling mellom nasjonale, regional og lokale aktører, samt bedrifter. 4.4 Kvalitet og kompetanse For å kompetanse, heve kvalitet samt sikre en bærekraftig utvikling ble følgende aktiviteter lansert: Erfaringsutveksling både innad i næringen og mellom næringen og virkemiddelapparat. Lage kurs og konferanser for kompetanseheving, disse kan utformes i samarbeid mellom Innovasjon Norge, fylkeskommunen og næringen. Dra til utlandet for å lære av best practice. Utvikle felles kvalitetssikringssystem i næringen. Etablere nye utdanninger for reiseliv. 4.5 Utvikling av produkter Aktørene foreslo å styrke eksisterende, samt utvikle nye produkter. Forslagene er: Utvikle arrangementsturisme. Kurs og konferansemarked. Utvikle idrettsturisme. Utvikle flere pakker. Utvikle baseturismen. Kortreist satsing fokus på regionalmarkedet. Temaprodukter som sykkelferie. 13

19 14

20 5 VEDLEGG 15

21 16

22 17

23 18

24 19

25 20

26 21

27 22

28 23

29 24

30 25

31 26

32 27

33 28

34 29

35 30

36 31

37 32

38 33

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 20/2012 ISBN 978-82-7492-272-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight Reiseliv

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Strategi for reiselivet i Troms 2013 2017

Strategi for reiselivet i Troms 2013 2017 Strategi for reiselivet i Troms 2013 2017 Skånland Foto Ivan Arntzen rettighet NordNorsk Reiseliv AS Troms fylkeskommune 2013 Innhold Innledning...3 Reiselivet i Troms anno 2013...4 Muligheter og utfordringer

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Felles Nord-Norsk sykkelnettverk

Felles Nord-Norsk sykkelnettverk Felles Nord-Norsk sykkelnettverk Historie Innhold Planer 2006 Første testtur Tromsø, Lauklines, Sommarøy 2009 Testturer Kvaløya, Senja, Andøya 2010 Syklist-velkommen 2012 STIN/IN - Avklaringsprosjekt 2013

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

Fiskeriplan. Strategisk del. Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget

Fiskeriplan. Strategisk del. Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget Fiskeriplan Strategisk del 2006-2020 Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget Kristiansund, 4. oktober 2005 1. Innledning Fiskeriutvalget har utarbeidet en strategi for Kristiansund kommunes videre fiskeripolitiske

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014

Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014 Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014 1 Bakgrunn Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten Meld. St 10 (2010-2011) 2 kunnskapsinnhentinger: OED NHD, KRD, MD & FKD Reiseliv

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Energi Destinasjon Norge Reiseliv er en av fem satsingssektorer Maritim Marin Miljøteknologi Reiseliv Destinasjon

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030. Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014

Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030. Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014 Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030 Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014 Reiserute Litt om endring og uforutsigbarhet Et blikk inn i fremtiden Muligheter

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Kyst- og havnekonferansen

Kyst- og havnekonferansen Kyst- og havnekonferansen Foresight Finnmark forventninger og muligheter i et 20-års perspektiv 29.oktober 2013 Målfrid Baik næringssjef Geopolitikk & ressurser Det er vekst i Finnmark Sjømatnæringen Mineralindustrien

Detaljer

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen 16.01.2017 Visit Narvik 4 ansatte Lise Hansen Kine Andreassen June Berg-Sollund Morten K. Martinussen Daglig leder Turistkontor Web/Booking/Produkt Marked

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/962-4-U01 Turid Telebond 11.11.2013 Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget Lokalstyret Anbefaling:

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr Status gjennomføring av handlingsprogram 2012-13 Partnerskap for opplevelsesnæringer pr. 07.06. 1. Kort intro med ref. til handlingsprogrammet og partnerskapsavtale Kort forklaring på malen: : Navn på

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Nytt fra (Klima- og)

Nytt fra (Klima- og) Nytt fra (Klima- og) Irene Lindblad, 23.10.2013 1 Tittel på presentasjon 7. november 2013 Ny politisk ledelse Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) Politisk

Detaljer

IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi

IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi Hvorfor IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi Trenger samhandling og et felles talerør Vil bli mer slagkraftig regionalt, nasjonalt og internasjonalt Sammen besitter vi

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Saknr. 12/5099-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Fylkesrådets

Detaljer

Utfordringer og strategier for vekst i nordnorsk reiseliv - hvilke forskningsutfordringer. Mette Ravn Midtgard

Utfordringer og strategier for vekst i nordnorsk reiseliv - hvilke forskningsutfordringer. Mette Ravn Midtgard Utfordringer og strategier for vekst i nordnorsk reiseliv - hvilke forskningsutfordringer Mette Ravn Midtgard Om den nordnorske reiselivsnæringen Vekst i byene Helårsdrift i byene Lønnsomheten best i byene,

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Havbruk 2020 Grensesprengende hvis Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Paul Birger Torgnes Fjord Marin ASA Veivalg 21, Radisson SAS Plaza Hotell,

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen Ordførerer / rådmannsmøtet 28.09.17 Agenda 1. Oppsummering av fellesmøte 5. september 2. Roller og ansvar for de ulike aktørene i en fremtidig destinasjonsstrategi

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Innsyn & Utsyn. Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013

Innsyn & Utsyn. Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013 Innsyn & Utsyn Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013 Hvem er NHO Reiseliv? NHO Reiseliv er den største arbeidsgiverog næringslivsorganisasjonen for reiselivsnæringen

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Nordområdesatsing globalisert verden Virkninger på nordnorsk næringsliv:

Nordområdesatsing globalisert verden Virkninger på nordnorsk næringsliv: Er forskning viktig for nordnorsk næringsliv? Styreleder NHO Nordland Paul Birger Torgnes Forskningsrådets nordområdekonferanse i Tromsø 13 14 november 2006 Sesjon 2: Bedriftsinitiert forskning Nordområdesatsing

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

Markedskonferansen 2012

Markedskonferansen 2012 Markedskonferansen 2012 Nødvendig strategiprosess for alle kraftleverandører? Hvilke strategiske momenter må man ta stilling til? 1 Hva er det motsatte av strategi? 2 Håp. 3 Hva vil kjennetegne fremtidens

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

FORESIGHT INNOVATIVE OPPLEVELSER

FORESIGHT INNOVATIVE OPPLEVELSER - 2. april 2009 - Klyngesamling i Nus4ord - Hvordan bruke bildene og forståelsen i strategiarbeid og utvikling av klyngen? FORESIGHT INNOVATIVE OPPLEVELSER Utvalgte drivkrefter som kombineres og polariseres

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND Innhold 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 3. Strategi... 4 4. Mulighetsanalyse (SWOT)... 7 5. Organisering... 10 6. Oppsummering... 10 1. Innledning Båtsfjord og Berlevåg

Detaljer

Allemannsretten en ressurs og et ansvar

Allemannsretten en ressurs og et ansvar Allemannsretten en ressurs og et ansvar v/ Knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007 arrangert av FRIFO NHO Reiseliv

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer