Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013»"

Transkript

1 Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Norske Festivaler

2 Forord Høsten 2012 besluttet Norske Festivaler, (NF), å søke i Innovasjon Norge om deltakelse i Forstudiet i deres Bedriftsnettverksordning. I søknaden til Innovasjon Norge var hovedtiltaket å gjennomføre en undersøkelse blant medlemmene for å gi NF nødvendig grunninformasjon om festivalenes bruk av digitale løsninger og tilstedeværelse i online distribusjonskanaler. Innovasjon Norge stilte seg positiv til søknaden, og denne undersøkelsen er i sin helhet finansiert av dem. Bakgrunnen for valg av tema var at ledelsen i NF ble kjent med at den nasjonale bookingløsningen på VisitNorway.com, som drives i regi av BookNorway, også ønsker å tilby aktiviteter og opplevelser i tillegg til overnatting og transport. NF tror at festivalene og reiselivsnæringen har et stort og felles utviklingspotensial, men at begge parter er avhengig av en sterkere grad av samkjøring/ integrering av arbeidsmetoder, spesielt gjennom felles digitale salgsløsninger. Sommeren 2012 ble det gjennomført to tilsvarende medlemsundersøkelser i regi av Hovedorganisasjonen Virke. Den ene blant museene i samarbeid med Norges museumsforbund og den andre med Hanen, (Bransje og markedsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske.) Virke har gitt oss muligheten til å trekke på deres erfaringer og å bruke de samme spørsmålene når det har vært relevant. Heyerdahl Refsum AS hadde ansvaret for gjennomføringen av de to Virke undersøkelsen og ble også engasjert av NF for å gjennomføre vår undersøkelse. Lillehammer 27. mars 2013 Norske Festivaler Anders Rykkja Daglig leder 1

3 Innhold 1 Sammendrag Innledning Formål Metode Del A. Bruk av IT og distribusjonskanaler Festivalens tilstedeværelse på internett Registrering av besøk på hjemmesiden Salg via egen hjemmeside Salg i andre digitale kanaler Distribusjonskanaler for informasjon Presentasjon om festivalen på VisitNorway.com Online markedsaktiviteter for økt synlighet Hvilke fysiske salgskanaler benyttes? Andre kommentarer til Del A Bruk av IT og distribusjonskanaler Del B. Samarbeidspartnere og nettverk i reiselivet Medlemskap i reiselivslag/destinasjonsselskap Om samarbeidet med destinasjonsselskapet Samarbeid med andre reiselivsbedrifter Medlemskap i nettverk og organisasjoner Opplæring i sosiale medier Del C. Interesse for samarbeid og felles tiltak Samarbeid med andre medlemmer i Norske Festivaler Interessen for felles deltakelse i Innovasjon Norges Bedriftsnettverk Besvart av type festival/sjanger

4 1 Sammendrag Formål: Kartlegge festivalenes tilstedeværelse på nett, bruk av digitale salgs og informasjonskanaler og tilfredshet med egen presentasjon på visitnorway.com. Videre se nærmere på engasjementet i forhold til lokale destinasjonsselskap og reiselivsbedrifter samt avklare interessen for felles tiltak inkl. videre deltakelse i Innovasjon Norges Bedriftsnettverk. Metode: Undersøkelsen er gjennomført med et nettbasert analyseverktøy i desember/januar Med en svarprosent på 53, (41 av 77 festivaler), vurderes resultatene til å være representative for denne type undersøkelser. Festivalenes tilstedeværelse på Internett: Alle har egen hjemmeside, 98 % har en Facebook konto, 63 % Twitter og 46 % YouTube kontoer. 78 % bekrefter at de registrerer antall besøk, og av disse oppgir 60 % at de har et analyseverktøy, (som Google Analytics). Dette må karakteriseres som lavt tatt i betrakting av at alle har en egen hjemmeside. Online salg på egne hjemmesider eller i andre kanaler: Vel halvparten, 55 %, (22 av 40), bekrefter at de har salg på egen hjemmeside, og det er mest salg av «Billetter for individuelle», (86 %). Selv om det er løsningen til Billettservice som brukes av de fleste, (45 %), er det interessant å registrere at over halvparten benytter andre løsninger som ebillett, Billettluka og Billettorget m.fl. Salg gjennom andre kanaler bekreftes av 27 festivaler, (70 % av dem som svarte på dette spørsmålet). Det er Billettservice som er den største kanalen, (57 %), etterfulgt av Billettluka med 23 %. Det er en generell god tilfredshet med de eksterne kanalene. Online distribusjon av informasjon: Den viktigste kanalen for alle er «Egen hjemmeside», (98 %), etterfulgt av «Nettavisenes kalendre», (69 %), og «Destinasjonsselskapets kalendre, (56 %). På spørsmål om å gi en vurdering av egen festivals presentasjon på visitnorway.com er svarene direkte negative. Nesten 80 % er misfornøyde med omtalen av egen festival. Det er kanskje ikke overraskende når vel 60 % av disse begrunner det med at de ikke finner informasjon om festivalen i det hele tatt. Festivalene anbefales å følge opp dette forholdet; enten gjennom det lokale destinasjonsselskapet, hvis de er medlem, eller direkte til Innovasjon Norge. Kanaler for fysisk salg: Her svarer 85 % at den absolutt viktigste kanalen er «Spillested eller forestillingens billettkontor» etterfulgt av «Personlig oppmøte», (72 %). Andre kanaler er «Telefonsalg» med 39 % og «Bestilling pr. e post» 33 %. Interessen for å øke det digitale salget: Hele 75 % svarer at de ønsker å flytte deler av det fysiske salget over til digitale løsninger, og de fleste, (80 %), ønsker å gjøre dette med billettsalget for både individuelle og grupper. Vel halvparten, (56 %) ønsker også nye løsninger for salg av «Pakker med overnatting og billett» både til individuelle og grupper. Det er også interesse for online salg av gavekort. Engasjement i forhold til det lokale destinasjonsselskapet/reiselivslaget: 17 festivaler, (41 %), oppgir at de er medlem i det lokale selskapet. Dette er langt lavere enn for Museene og Hanen hvor hhv 86 % og 67 % er med. På spørsmål om hvorfor festivalen ikke er medlem oppgir 52 % at de aldri er blitt spurt. På spørsmål hvor fornøyd man er med samarbeidet med selskapene gis en skår på 3,2, (skala 1 5). Dette er litt lavere enn for Museene hvor skåren var 3.6, men omtrent på sammen nivå som Hanens medlemmer, (3,2). Samarbeidet med andre reiselivsbedrifter: Det er høy tilfredshet (skår 4,0 og høyere) med samarbeidet med lokale hoteller/overnattingsbedrifter, restauranter og transport samt nasjonale hotellkjeder og reisebyrå/ turoperatører. Bare to festivaler samarbeider med flyselskap og reisebyrå/turoperatører i utlandet, og kun en festival samarbeider med Fergerederi med ruter til/fra Norge. Interessen for samarbeid og felles tiltak: Basert på svarene ønsker festivalene å samarbeide om det meste; fra billettsystemer, booking, sponsorer, salg og markedsføring til kunstnerisk utvikling, oppsetninger, produksjoner, fordelsavtaler med f.eks. TONO samt hele bredden av leverandører for øvrig inkl. også overnatting og transport. Interessen for å delta i neste fase i Innovasjon Norges Bedriftsnettverk er høy: Hele 32 festivaler (82 %) av dem som svarte på dette spørsmålet er positive til at Norske Festivaler ser nærmere på en søknad til Innovasjon Norge. 3

5 2 Innledning 2.1 Formål I undersøkelsen skal følgende forhold om Norske Festivalers medlemmer kartlegges for å gi økt kunnskap og bedre dokumentasjon: Festivalenes tilstedeværelse på nett, bruk av digitale salgs og informasjonskanaler Tilfredshet med egen presentasjon på den nasjonale kanalen visitnorway.com Engasjement i forhold til lokale destinasjonsselskaper, reiselivsbedrifter og andre samarbeidspartnere/nettverk Interesse for felles opplæringstiltak om sosiale medier og andre tiltak festivalene ønsker å samarbeide om Interessen for å delta i neste fase av Innovasjon Norges Bedriftsnettverk; Forprosjektfasen 2.2 Metode Styret og daglig leder i Norske Festivaler deltok aktivt i utarbeidelsen og testingen av spørreskjemaet. Undersøkelsen ble sendt pr. e post med en lenke til skjemaet til 77 medlemmer i Norske Festivaler Totalt Svart Ikke svart Respondenter Prosent 100 % 53 % 47 % Tabell 1 Svart på undersøkelsen Det var satt som mål at minst 50 % av medlemmene skulle svare, og etter to purrerunder hadde 41 festivaler, (53 %), svart innen undersøkelsen stengte 11. januar En oversikt over hvilke type/sjanger festivaler som svarte framgår på side 23. Noen av spørsmålene er hentet fra to tilsvarende undersøkelser som også er gjennomført som Forstudier i Innovasjon Norges Bedriftsnettverk. Begge disse er gjort i regi av Hovedorganisasjonen Virke og også med Heyerdahl Refsum AS som engasjert prosjektledelse. Den ene var blant Virkes museumsmedlemmer og i samarbeid med Norges museumsforbund, og her var svarprosenten 42 % (79 av 186 museer). Den andre gjennomførte Virke i samarbeid med sin medlemsbedrift Hanen, (Bransje og markedsorganisasjon for Bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske). Her var svarprosenten 25 %, (101 av 404 av medlemsbedrifter svarte). Den noe lavere svarprosent for Hanen undersøkelsen kan nok tilskrives at den ble gjennomført like før en hektisk sommersesong. Når det senere henvises til sammenlignbare resultater fra disse undersøkelsene benyttes hhv betegnelsene «Museene» og «Hanen». 4

6 3 Del A. Bruk av IT og distribusjonskanaler 3.1 Festivalens tilstedeværelse på internett Innledningsvis ble det stilt et par spørsmål om hvor aktive festivalene er i forhold til egne hjemmesider og registrering av besøk. Figur 1 Tilstedeværelse på Internett Alle festivalene har en hjemmeside og nesten alle, 40 av 41, har en Facebook konto. Det er 26, (63 %), som har en egen Twitterkonto og 19, (46 %), har YouTube. Bare 9 har Flickr, 7 Instagram og 7 har Blogg. Ingen har en Pinterest konto. Sammenlignet med svarene fra «Museene» og «Hanen» har disse også tilsvarende høy andel med egen hjemmeside. Andel festivaler som har FB konto er like høy som for «Museene», men høyere enn for «Hanen» hvor andelen var vel 50 %. Festivalene har i større grad en egen Twitterkonto (med 63 %) enn både «Museene» (30 %) og «Hanen» (8 %). Egen app for mobil er heller ikke utbredt og bare 5 oppgir å ha dette. Ingen har egen app for nettbrett. En av festivalene opplyser at de har responsive sider som passer til mobile nettlesere også. (Responsiv side: siden er den samme, men det du ser vil endre seg etter størrelsen på skjermen du bruker. Kilde: INMA.no). 10 av festivalene oppgir å være tilstede på nettet via andre portaler/ hjemmesider, og noen av dem oppgir hvilke: Underskog.no Billettservice.no, turistforeningen.no, a kortet.no Jazzinorge.no Hamsunsenteret.no Grenlandfriteater.com Sponsorer, andre festivaler Sarpsborg.com, visitsarpsborg.no, Sarpsborg kommune 5

7 3.2 Registrering av besøk på hjemmesiden Figur 2 Registrering av besøk på hjemmesiden Av de 39 som svarte bekreftet 28 (72 %) at de registrer antall besøk, mens 11 (28 %) gjør det ikke. At nesten 1/3 ikke registrerer antall besøk må være et klart forbedringspunkt. Dette både i forhold til hjemmesidenes økende betydning som salg og markedskanal og omfanget av ressurser som kreves Hvordan registreres antall besøkende? Figur 3 Hvordan registreres besøkende på hjemmesiden Nærmere 60 %, (24 av de 41 respondentene), svarte at de har et verktøy for å registrere antall besøkende. 19 av disse. (79 %), oppgir at de bruker «Google Analytics» og 5, (21 %), svarte «Andre opplegg». Dette er høyere tall enn for «Museene» med 37 % og «Hanen» med 31 %. Tallet for festivalene må imidlertid også kunne karakteriseres som lavt tatt i betraktning av at alle har egen hjemmeside, og at hele 17 av respondentene (40 %) ikke har et registrerings /analyseverktøy. Tre av dem som svarte «Annet opplegg» nevnte løsningene CreateSend, Seria og Webalizer. 6

8 3.3 Salg via egen hjemmeside Her ble festivalene bedt om å bekrefte om og hva de evt. selger via egen hjemmeside. Figur 4 Salg via egen hjemmeside Godt over halvparten; 22 av 40, (55 %), bekrefter at de har salg via egen hjemmeside. Dette er høyere enn «Museene» og «Hanen» med hhv 28 % og 17 %. I disse to undersøkelsene var spørsmålet heller ikke så klart definert som til kun å gjelde «i sanntid på egen hjemmeside», slik at noe salg via e post og andre kanaler nok ble inkludert og ga et noe for høyt resultat Produkter som selges via hjemmesiden Figur 5 Salg via hjemmesiden Av de 22 som svarte er det helt klart «Billetter for individuelle» som selges av de fleste festivalene; 19 av 22, (86 %). 9 selger også «Billetter for grupper». Salg av pakker og gavekort er lite utbredt, og ingen har salg av «Effekter», som T skjorter, program m.m. 7

9 3.3.2 Digitale salgsløsninger og leverandører På spørsmål om hvilke løsninger som brukes og hvem som er leverandøren svarte 31 følgende: Arkon.no Aurorabillett.no Billettluka, levert av iticket (4) Billettorget.no (2) Billettportalen Billettservice (14) Checkin.no (har også Billettservice) ebillett, Dialog exe (5) Eilert Sundt, spesiallaget for oss LinTicket Revyweb fram til 2011 egen løsning Billettservice er størst både som salgsløsning og leverandør med 14 (45 %) av brukerne. Tatt i betraktning av den dominerende rollen Billettservice/Ticketmaster har, er det litt overraskende å registrere at over halvparten benytter andre løsninger. 3.4 Salg i andre digitale kanaler Figur 6 Salg av billetter gjennom andre digitale kanaler Nærmere 70 %, (27 av de 39), som svarte på dette spørsmålet, bekreftet at de selger billetter gjennom andre digitale kanaler. På neste side følger svarene for hvilke kanaler dette er. 8

10 3.4.1 Hvilke digitale salgskanaler benyttes? På dette spørsmålet fordelte svarene seg på følgende, forhåndsgitte alternativer. Figur 7 Digitale salgskanaler Billettservice er, i tillegg til å være en betydelig leverandør jfr. avsn foran, også en stor kanal og benyttes av 17 (57 %) av de 30 som svarte på dette spørsmålet. Både «Billettluka» og «Annen kanal» benyttes av 7. På spørsmål om hvilke andre kanaler som benyttes var svarene: Aurorabillett.no Førdehuset.no Bodø Kulturhus Billettportalen Trondheim kino Utsalgssteder lokalt og på arenaer Farsund turistkontor Konserthuset Checkin.no 9

11 3.4.2 Tilfredshet med salgskanalene Tabellen nedenfor viser gjennomsnittsskåren for de forhåndsoppgitte alternativene for salgskanaler. (Skala fra 1 5 hvor 1 er Svært misfornøyd, 5 Svært fornøyd og 3 er middeltall). Det er de samme digitale kanalene fra spørsmålet få forrige side i avsn Hvilke digitale kanaler benyttes. Gjennomsnittskår Sponsorers sider 4,7 Spillested / arenas hjemmeside 4,5 Annen kanal 4,2 Billettluka 4,1 Via destinasjonsselskapets sider 4,0 Billettservice 3,8 Mediesamarbeidspartner 3,6 Egen app for mobil 3,0 Linticket 3,0 Hotellsamarbeidspartners sider 2,3 Tabell 2 Tilfredshet med digitale salgskanaler Det var klart flest, (21), som vurderer «Billettservice» og gir dem en skår på 3,8. Det er 8 som gir «Spillested/arenas hjemmeside» en høy skår på 4,5. Videre gir 9 festivaler «Billettluka» en skår på 4,1. De øvrige alternativene har færre svar slik at resultatene må tolkes i forhold til dette. Salg på hjemmesiden til «Sponsorer» får absolutt høyest skår med 4,7, men bare 3 av festivaler vurderte denne kanalen, «Mediesamarbeidspartner» skårer 3,6, (5 svar), «Egen app for mobil», (1 svar), «Hotellsamarbeidspartner», (3 svar/skår 2,3), «Linticket» 2 svar/skår 3,0 og «Via Destinasjonsselskapets sider», 2 svar/skår 4,0. Samlet gir festivalene uttrykk for at de gjennomgående er tilfredse/svært tilfredse med sine salgskanaler. Med unntak av sidene til Hotellsamarbeidspartnere som fikk en skår på 2,3 (bare tre respondenter), får alle de andre eksterne kanalene 3,0 (som er middelverdi) eller til dels betydelig høyere skår. Svaralternativet «Annen kanal» ble nevnt av 9 og fikk en høy skår. Flere nevnte også kanaler som ikke er digitale; som trykte media, og disse svarene er fjernet. I de øvrige kommentarene ble følgende kanaler nevnt: Sosiale medier som Facebook, Twitter (4) Bachtrack.com Sponsorer, samarbeidspartnere Kommunens nettside Annonsebannere i lokalavisenes nettutgave, digitale kalendere TRDevents.no (Hva skjer i Trondheim) 10

12 3.5 Distribusjonskanaler for informasjon På dette spørsmålet var det også utarbeidet noen svaralternativer. Figur 8 Informasjonskanaler Den viktigste informasjonskanalen for alle er «Egen nettside» (39 svar), etterfulgt av «Nettavisenes arrangementskalendere» (27) og «Destinasjonsselskapenes arrangementskalendere» (22). For de øvrige alternativene svarte 10 «Kulturnett.no», 9 «Underskog» og 7 svarte «Origio». I det åpne kommentarfeltet under «Andre kanaler» var svarene: Annonsebannere i lokalavisenes nettutgaver Bachtrack.com Diverse annonsering og tidsskrifter etc. Diverse. Hva skjer sider som Aktiv i Oslo mfl E post (2) Lokal, regional og nasjonal media (3) Lokalområdets digitale kalendere, sjangerspesifikke nettsider, Samarbeidspartner (2) Sarpsborg kommunes nettsider Sms Sosiale medier som Facebook og Twitter (4) Sponsorar sine nettsider (2) TRDevent.no Trykte brosjyrar 11

13 3.6 Presentasjon om festivalen på VisitNorway.com Her ble festivalene bedt om å gå inn på den nasjonale portalen finne sin egen festival og meldte tilbake om de var fornøyd med presentasjonen. Figur 9 Tilfredshet med digitale salgskanaler Av de 37 som svarte på dette spørsmålet var 29, (nesten 80 %), ikke fornøyd med presentasjonen av egen festival på Bare 8 festivaler svarer at de er fornøyde. På spørsmål om hvorfor de ikke var fornøyde svarte de 29 blant annet: Finnes ikke der /Page not found (18) Det står omtrent ingenting Finnes ikke. Bør være automatisk fra det lokale destinasjonsselskapet For lite, for få referanser, lenker til annen info Hadde vært fint med litt mer info og flere bilder, evt. video. Litt kjedelig presentasjon Kort og for lite informativ Lite informasjon, feil lenke Siden finnes ikke (dukker opp som valg i søkemeny, men leder ikke til noen side) Utdatert og uvesentlig informasjon: festspillene har ikke hovedsete i Larvik; telefonnr er til Billettservice, festspillperiode ikke oppgitt mm. Valgkalenderen virket ikke. Viser til feil hjemmeside Hele 18, (62 %), av de 29 som var misfornøyd, sier at de ikke finner info om egen festival på VisitNorway.com. Flere oppgir i tillegg til dette at informasjonen er utdatert eller at det henvises til feil side. Dette en sak som festivalene anbefales å følge opp videre; enten gjennom det lokale destinasjonsselskapet, hvis de er medlem der, eller direkte til Innovasjon Norge. 12

14 3.7 Online markedsaktiviteter for økt synlighet Her var formålet å få kartlagt i hvilken grad festivalene er aktive med online markedsaktiviteter. Figur 10 Online markedsaktiviteter Av de oppgitte alternativene er «Betaling for bannerannonsering hos mediesamarbeidspartnere, som nettavis» mest utbredt og 29 (75 %) benytter dette. Andre betalte aktiviteter som benyttes er annonsering på Facebook, (13 av 39) og i mindre grad Wikipedia (5 av 39). Bare en av de 39 som svarte bruker «Betal pr klikk annonsering (PPC)» hos Google. På det åpne spørsmålet «Andre online markedsaktiviteter f.eks. billettkonkurranse» kom følgende svar: Konkurranser, div. påskjønnelser for følgere på Facebook (4) Billettkonkurranse via diverse, som f.eks. Øyafestivalen, Radio Nova og Natt & Dag Konkurranser (2) Via samarbeidspartnere sine nettsider. «Early bird» pass, julesalg av billetter, rabattbilletter gjennom mediepartneres rabattkampanjer Aftenbladet billettkonkurranse

15 3.8 Hvilke fysiske salgskanaler benyttes? Figur 11 Kanaler for fysisk salg Her svarte 33 av 39, (85 %), at den absolutt viktigste kanalen for fysisk salg er «Spillested eller forestillingens billettkontor», så følger «Personlig ved oppmøte» med 28 (72 %). Disse to svaralternativene kan oppfattes som noe overlappende, og på «Spillested/ Billettkontor» kan det også være noe onlinesalg. «Telefonsalg» oppgis av 15, (39 %), og «Bestilling pr. e post» av 13, (33 %). De andre alternativene som «SMS», «Brevpost», «Restaurant eller hotellbedrift i nærområdet/ regionen», «Butikk eller annet utsalgssted i nærområdet/regionen» får alle mellom 2 8 svar. På det åpne alternativet «Andre kanaler» var svarene blant annet: Billettservice Bodø Kulturhus og Bodø Turistinformasjon Festivalkontoret i festivaluken Visningsstedets internettside Billettluka Farsund turistkontor Kun salg via hjemmesiden vår Salg på festivalkontor, på arena, billettservice Festiviteten konserthus 14

16 3.8.1 Interessen før å øke andelen av det digitale salget Figur 12 Flytte salg over til digital løsning Interessen for å automatisere deler av det fysiske salget er høy. Hele 24 (75 %) av de 32 som har gjort seg opp en mening om dette svarer «Ja» til spørsmålet om de ønsker å flytte deler av det fysiske salget over til digitale løsninger. Tilsvarende tall for «Museene» var 43 % og «Hanen» 27 % Hvilke produkter ønskes solgt digitalt? Figur 13 Produkter som ønskes solgt digitalt På dette spørsmålet var det 25 som svarte og de fleste av disse, (20 festivaler/80 %), ønsker å digitalisere billettsalget både for grupper og individuelle. Vel halvparten, (14/ 56 %), ønsker også nye løsninger for salg av «Pakker med overnatting og billett» både til individuelle og grupper. Det er også interesse for salg av «Gavekort» og noe mindre for «Effekter» (program, bøker, T skjorter). To svarer «Andre produkter», men ingen som ikke allerede er nevnt i de forhåndsgitte svaralternativene. 15

17 3.9 Andre kommentarer til Del A Bruk av IT og distribusjonskanaler På slutten av denne delen var det lagt inn et åpent felt for andre kommentarer: Vi har en god del salg i digital salgsløsning, og venter at volumet her kommer til å utvikle seg år for år, og dette er en situasjon vi er fornøyde med, uten at vi ser behov for drastiske grep Vi prøver aktivt å være synlig på nettkalendere og andre kanaler. Det er selvsagt noen ting vi gjerne skulle ha oppgradert, men det er noe vi jobber kontinuerlig med Har kryssa for misfornøyd på spm om Billettservice fordi dei ikkje tilbyr handlekorg løysing som er god nok for vårt produkt Vi har allerede digitalt salg via Billettservice, men dette gjelder primært individuelt salg Vi ønsker selvsagt ideelt sett at alt salg skal foregå digitalt, og regner med at vi over tid vil få en dreining mot enda større andel av salget gjennom digitale løsninger Undersøkelsen fanger i liten grad opp relevante problemstillinger 16

18 4 Del B. Samarbeidspartnere og nettverk i reiselivet 4.1 Medlemskap i reiselivslag/destinasjonsselskap Figur 14 Medlemskap i reiselivslag/destinasjonsselskap På spørsmål om festivalen er medlem/aksjonær i det lokale reiselivslaget/destinasjonsselskapet svarer 17 «Ja» (41 %) og 24 «Nei», (59 %). Dette er en betydelig lavere andel enn hos «Museene», (86 %) og «Hanen» (67 %). De festivalene som svarte «Ja» ble bedt om å oppgi hvilket selskap de er med i: Bergen Reiselivslag Destination Harstad Destinasjon Røros VisitHaugesund Destinasjon Voss Elverum Reiselivslag Kongsberg Næringsforening VisitTromsø VisitTrondheim Reiseliv i Hamsuns rike (gjennom Hamsunsenteret) Sunnfjord Næringsutvikling + partner i NCE Tourism Fjord Norway Visit Bodø Destinasjon Lofoten VisitSarpsborg Nasjonalparkriket Reiseliv Hvorfor er dere ikke medlem i lokalt reiselivslag/destinasjonsselskap? Figur 15 Hvorfor er dere ikke medlem i reiselivslag/destinasjonsselskap 17

19 På dette spørsmålet var det mulig å krysse av for flere svar og omtrent halvparten, (11 av 21), oppga at de aldri er blitt kontaktet for å bli medlem. 4 svarte at de ikke er interessert og 3 mener det er for dyrt. På det åpne spørsmålet «Andre grunner til ikke å være medlem» var svarene: Ser ikke helt nytten eller at de får gjort så mye Vestfold har destinasjonsselskap i hver by, men har ikke klart å ha et for hele fylket. Festspillene har vært med i flere av forsøkene på å lage et felles destinasjonsselskap Har ikke vurdert dette. Trolig ikke like aktuelt for en festival i Oslo Lite effektivt 4.2 Om samarbeidet med destinasjonsselskapet 10a. Om samarbeidet med destinasjonsselskapet i sin alminnelighet Mindre fornøyd 5 2 Sånn passe Middels 4 Godt 5 Svært godt fornøyd 2 Figur 16 Tilfredshet med samarbeid med destinasjonsselskapene. For de 24 som svarte på i hvilken grad de er tilfredse med samarbeidet med destinasjonsselskapet (skala fra 1 5) var gjennomsnittsskåren 3,2 altså middels fornøyd. For «Museene» og «Hanen» var de tilsvarende resultatene hhv 3,6 og 3,1. Hva er dere spesielt godt fornøyde med? Nettverk, mulighet for å påvirke gjennom styreplass og markedsrådsplass Samarbeid om markedsføring, billettsalg, gjester m.m. Samlokaliseres med destinasjonsselskapet fra 2013 Velvillig oppfølging Det er nylig etablert et nytt destinasjonsselskap i Elverum. Navnet er Visit Elverumsregionen. Så langt anses samarbeidet som godt. De er opptatt av å promotere oss i byen og som en attraksjon som gjør byen bedre. At vi gjennom samarbeidet er synlig på VisitNorway sine sider også. Og at de har startet et nytt prosjekt om arrangementsturisme som kan være med på å styrke dette feltet i Tromsø Nærhet til samarbeidspartnere. God forståelse for produktet De enkelte byene gir mulighet til annonsering og redaksjonell omtale av arrangementene våre Vi er fornøyd med å bli inkludert og regnet med. I tillegg er det en generell positiv holdning og vilje til å bidra i festivalen fra destinasjonsselskapet Hjelp til annonsering og billettsalg Noe usikker på hvor godt selskapet profilerer festivalen aktivt Vi får en markedsføring av vår festival der hvor de er ute og selger distriktet 18

20 Eventuelle forbedringspunkter i samarbeidet? Online booking av overnatting og aktiviteter komplette pakker. Pr nå liten gevinst for arrangør å være medlem i forhold til andre som ikke er medlem Destinasjonsselskapet har lite aktiviteter, få ressurser og vi savner en helhetlig tenkning rundt markedsføring av vårt geografiske område Alltid muligheter for forbedringer Vi trenger å arbeide videre med løsninger Mer aktivitet gjennom året Vi kan utnytte muligheten bedre Ja, innanfor pakking og sal av vårt produkt Informasjonen om festspillene som foregår i flere byer og på flere steder i de lokale publikasjonene framstår fragmentert i de enkelte lokale publikasjonene. En felles presentasjon som viser hele festspillet og alle arrangementer hadde vært en fordel for oss At destinasjonsselskapet blir bedre markedsfører av festivalen som et reiselivsprodukt Vi kan få et enda tettere samarbeid Vi har ikke et samarbeid Hjelp til pakkeløsninger og å skaffe sponsorer Liten vilje til å bruke kulturarrangementer i markedsføring av Trondheim. Det er vel litt opp til oss å oversende oppdatert informasjon siden vi ikke kan gjøre dette selv på nettsidene Vi har ikke et samarbeid 4.3 Samarbeid med andre reiselivsbedrifter Her var spørsmålet om man har et samarbeid med følgende bedriftskategorier, og hvis svaret var «Ja», hvor fornøyd man er med dette samarbeidet? (På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er høyest/mest tilfreds). Gjennomsnittskår Nasjonal hotellkjede 4,4 Lokalt hotell / overnattingsbedrift 4,3 Reisebyrå / turoperatører i Norge 4,3 Lokal restaurant / servering 4,2 Lokal transport (buss, ferge) 4,2 Flyselskap 4,0 Reisebyrå / turoperatører i utlandet 3,5 Fergerederi (med ruter til / fra Norge) 3,0 Andre 0,0 Eventbyråer 0,0 Tabell 3 Tilfredshet med samarbeid med andre reiselivsbedrifter De 18 festivalene, som svarte på dette spørsmålet, er spesielt godt fornøyd med «Lokalt hotell/overnattingsbedrift» hvor gjennomsnittet ble høye 4,3. 15 av de 18 ga også «Lokal restaurant/servering» til sammen en høy skår med 4,2. «Nasjonal hotellkjede» fikk høyest skår med 4,4/ 8 svar. 11 svarer at de er fornøyd med «Lokal transport», skår 4,2, og 6 at de er fornøyd med Reisebyrå/turoperatør i Norge (skår 4,3). Bare to festivaler samarbeider med «Flyselskap» og «Reisebyrå/turoperatør i utlandet», og bare én samarbeider med «Fergerederi med ruter til/fra Norge». 19

21 4.4 Medlemskap i nettverk og organisasjoner På en liste med forhåndsgitte navn på nasjonale nettverk og organisasjoner fordelte svarene seg på: Norsk Rockforbund (1) Norsk Jazzforum (3) Norske Litteraturfestivaler (0) Andre (5) I det åpne spørsmålet om «Andre» var svarene: VRAK Vestnorske rytmiske aktørar Lokalt samarbeid med festivaler FNT (Festivalnettverk Trøndelag) 4.5 Opplæring i sosiale medier Her ble det innledningsvis stilt spørsmål om festivalene allerede har arrangert eller deltatt på kurs i sosiale medier før neste spørsmål, som omhandlet interessen for slike kurs, ble stilt. Figur 17 Kurs i sosiale medier Andelen som har hatt interne kurs er forholdsvis lav; bare 8 og 7 festivaler har hatt interne kurs med intern hhv. ekstern kursleder. Bare én av festivalene har deltatt på «Eksternt kurs i regi av Norsk kulturråd», mens 8 oppga at de hadde deltatt på «Andre kurs/arrangører» og nevnte følgende eksterne arrangører: Andre kurs: Pål Medhus, gjennom Inkubator Kommunikasjonsforeningen Hos kommunikasjonsbyrået APPEX Norsk Rockforbunds seminar Næringslivsforeningen i Stavanger Vi har en intern strategi for bruk av sosiale medier og ansatte med en viss kompetanse. Planlegger internt kurs med ekstern kursleder 20

22 Hvilke kurs / opplæringstiltak i sosiale medier kunne være av interesse? På dette spørsmålet var det 21 som svarte følgende: Opplæring i markedsarbeid og betalingstjenester i sosiale medier og effektiv bruk av andre plattformer (enn FB og Twitter) som Instagram og YouTube. Generelt interessert Bruk av YouTube, Facebook, Twitter, App for mobiltelefon Festspillene har per i dag ikke ressurser i egen administrasjon til å utføre dette arbeidet, tjenesten kjøpes eksternt gjennom en årlig inngått medieavtale. Hvordan bruke det til markedsføring, nå flest mulig, bruk av tall, Instagram / Twitter Hvilke plattformer bør vi være på og hvordan utnytter vi mulighetene som finnes? Hvordan være synlig og hvordan skape interesse Annonsering i sosiale mediekanalar Kurs spesielt rettet mot organisasjoner som selger kulturtilbud. Hvordan lese eksempelvis statistikk og forbedre dekningsgraden. Bruk av Facebook, annonsering, bygge publikum og nettverk + hvordan analysere bruken og treff. Et kurs av folk som har dokumentert god erfaring med strategisk utnyttelse av sosiale medier i markedsføring. Eksterne Vi er godt forsynt for en periode framover Bruk av sosiale medier i markedsføring og annonsering Høre erfaringer fra festivaler som mener de har lykkes med bruk av sosiale medier. Facebook, Twitter Ingen, vi har folk som lever på Facebook blant oss Kurs i sosiale medier. Koblinger mellom de ulike mediene og muligheter de har 21

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 «HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 En kartlegging av medlemmenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 6.2. 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl

Detaljer

Synlige og bookbare museer 2013

Synlige og bookbare museer 2013 Synlige og bookbare museer 2013 Forprosjektundersøkelsen 6.2.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av deltakerne i Forprosjektet «Synlige og bookbare museer» og Virke i samarbeid

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson Tittel: Hest i turistnæring. Markedsundersøkelse Forfattere:

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Sigrun Røstad, Randi Storli ISBN 978-82-7724-167-8

Detaljer

BIT Reiseliv Startprosjekt

BIT Reiseliv Startprosjekt RBL - Reiselivsbedriftenes Landsforening og SND - Statens nærings- og distriktsutviklingsfond BIT Reiseliv Startprosjekt Sluttrapport Utarbeidet av HJP - Heyerdahl-Jensen & Partnere AS på oppdrag av RBL

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013»

Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013» Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013» Forprosjektundersøkelsen 20.11.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Virke og Norges Museumsforbund i samarbeid med Norske Festivaler

Detaljer

4.4. Ønsker for fremtiden... 13 4.4.2. Planlagt drift innen reiseliv... 14 4.4.3. Planlagte aktiviteter/tilbud... 15

4.4. Ønsker for fremtiden... 13 4.4.2. Planlagt drift innen reiseliv... 14 4.4.3. Planlagte aktiviteter/tilbud... 15 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Om grønt reiseliv...6 2.1. Definisjon grønt og landbruksbasert reiseliv...6 2.2. Grønt reiseliv hos Fylkesmannen i Østfold...6 3. Generelt om kartleggingsundersøkelsen...6

Detaljer

Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven med vekt på telefonsalg

Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven med vekt på telefonsalg Oppdragsrapport nr. 3-2014 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven med vekt på telefonsalg SIFO 2014 Oppdragsrapport nr. 3 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling

Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling Prosjektrapport nr. 8/ 2012 Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling Utarbeidet av: Emma Lind og Egil Bjørnsen Mars 2012 1 Tittel Forfattere

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 BETA.KOMM Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 Undersøkelsen er utført av HK Reklamebyrå AS på oppdrag fra KS FoU. Trondheim, april 2011. www.h-k.no 2 Sammendrag English summary

Detaljer

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Rapport 2008:11 Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Eva J.B. Jørgensen Birgit Abelsen Knut Korsnes Tittel : Klynge eller praksisfellesskap? En

Detaljer