FORFATTER(E) Snorre Angell OPPDRAGSGIVER(E)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATTER(E) Snorre Angell OPPDRAGSGIVER(E)"

Transkript

1

2 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Pirsenteret Telefon: Telefaks: E-post: Internet: Foretaksregisteret: NO MVA Seleksjonsforsøk med 55- og 60 mm Fleksirist i bunntrålfiske etter torsk. Forsøk ombord i Bliki, juni, FORFATTER(E) Snorre Angell OPPDRAGSGIVER(E) Fiskeridirektoratet, Kontoret for fiskeforsøk og veiledning Norges forskningsråd Bull Gummi-Industri A/S RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. STF 80A Åpen Dagfinn Lilleng (F.DIR) / Turid Hiller (NFR) / Atle Jarl Ellingsen (Bull) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG sider ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) Rapport Birger Enerhaug ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) SAMMENDRAG Håvard Røsvik Fra juni 2001 ble det gjennomført et tokt på kysten av Finnmark med tråleren Bliki for etablering av seleksjonsparametre ved bruk av Fleksirist i bunntrålfiske etter torsk. Forsøkene ble organisert og finansiert av F.DIR. Kontoret for fiskeforsøk og veiledning, med SINTEF Fiskeri og havbruk A/S som faglig ansvarlig. Resultatene fra toktet viste at Fleksirist har gode hånterings- og brukeregenskaper og medfører ikke økt sikkerhetsrisiko ved dårlig vær. Med 55mm spileavstand var L50% og SR hhv. 50,3- og 8,4cm. Resultatene med 60mm spileavstand var hhv. 52,2 og 10,4cm. Den statistiske modellen Richard ga best tilpassing til datamaterialet. Uten at direkte sammenligning med Sort-X/Enkelrist er utført for torskefiske, indikerer resultatene at Fleksirist vil gi tilnærmet lik innblanding av undermåls fisk i fangsten som disse systemene. På bakgrunn av ovenstående og tidligere tokt, anser en det som dokumentert at Fleksirist gir like god seleksjon som eksisterende system i fiske etter sei og torsk. 55mm Fleksirist kombinert med 135mm PA-sekk gir vesentlig mindre innblanding av undermåls fisk i fangsten enn 135mm UC-sekk uten rist. I vårt tilfelle ville feltet ha blitt stengt hvis ikke rist hadde vært benyttet. Bruk av innernett i sekken ga ingen endringer i seleksjonsparametrene, noe som antyder at det skjer liten eller ingen etterseleksjon i en UC-sekk når Fleksirist blir benyttet. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd. Bull Gummi-Industri bidro med rister og egeninnsats. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Trål Tawl GRUPPE 2 Seleksjon Selectivity EGENVALGTE Fleksirist Flexigrid

3 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. MATERIALER OG METODER FARTØY REDSKAPER GJENNOMFØRING METODIKK 5 3. RESULTATER BRUKERERFARINGER SELEKSJONSRESULTATER MM RIST, 135MM UC-SEKK MM RIST, 52MM SEKK (BLINDET SEKK) MM RIST, 135MM UC-SEKK MM FLEKSIRIST/135MM PA-SEKK VS 135MM UC-SEKK 7 4. DISKUSJON VALG AV STATISTISK MODELL SELEKSJONSRESULTATER MM FLEKSIRIST MM FLEKSIRIST BRUK AV INNERNETT INNBLANDING AV UER/KRABBE LENGDE / VEKTFORDELING 9 5. KONKLUSJONER REFERANSER TABELLER OG FIGURER 12

4 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk 3 1. INNLEDNING Siden våren 1998, har en ved flere tokt og forsøk i slepetank og gjennomstrømningstank, har en forsøkt å utvikle et fleksibelt seleksjonssystem, Fleksirist (Angell, ), for utsortering av undermåls fisk fra trål. Systemet baseres på rister av plast og gummimaterialer. Plast og gummi gjør ristene lette og fleksible i forhold til rister av stål. En av fordelene med Fleksirist er således enklere håndtering og bedre brukeregenskaper for fiskerne. Målsettingene med utviklingen har videre vært at systemet skal kunne benyttes i dårlig vær uten fare for støt og klemskader. Dispensasjon fra ristbruk ved dårlig vær kan dermed unngås. Gevinsten ligger hos fiskerne og forvalterne i form av økt yngelvern og enklere kontroll. Tidligere tokt (Angell et. al., 2001) har vist at en oppnår god seleksjon med Fleksirist i fiske etter sei, og seleksjonsparameterne har vært sammenlignbare med hva en oppnår med andre godkjente systemer som Sort-X og Enkelrist (Larsen div, Isaksen et al 1998, Bertelsen et al 1998, Misund et al 2001). Det er imidlertid ikke gjort seleksjonsforsøk med dagens versjon av Fleksirist i fiske etter torsk og hyse. Fiskeridirektoratet krever slik dokumentasjon før Fleksirist eventuelt kan godkjennes introdusert i norsk fiskeri. Hensikten med toktet som beskrives i denne rapporten var således å etablere seleksjonsparametre for Fleksirist i fiske etter torsk og hyse med 55- og 60mm spileavstand. Toktet ble finansiert og organisert av Fiskeridirektoratet, Kontoret for fiskeforsøk og veiledning. SINTEF Fiskeri og havbruk A/S har utviklet seleksjonssystemet og ristene i samarbeid med Bull Gummi-Industri AS, og var faglig ansvarlig for forsøkene. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd. Figur 1 Fleksirist

5 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk 4 2. MATERIALER OG METODER 2.1 FARTØY Tråleren Bliki, som eies av rederiet Giske Havfiske AS ble benyttet under toktet. Båten er 436 BRT, 34 m LOA og 8,75m bred. Hovedmotoren er en Bergen LDM-6 med 980 BHK. Båten er en typisk ferskfisktråler og iser fangsten etter maskinell- og/eller håndsløying, i kasser i rommet. Bliki har også tre vertikalfrysere. Mottaksbingen for fangst er bare delvis delt og således ikke egnet for å atskille fangster fra ulike sekker. Der finnes imidlertid en buffertank i fabrikken hvor fangst fra f.eks. oppsamlingssekker kan oppbevares. Ellers var det gode forhold i fabrikken for gjennomføring av lengdemålinger. Bliki har to trålbaner og i tillegg en forholdsvis stor nottrommel med diameter på ca 65 cm. Dette gir muligheter for forsøk med kjøring av rist på trommel. Instrumenteringen i rorhuset er god, med nødvendig utstyr for fangst- og redskapsovervåking, kommunikasjon og sikkerhetsutstyr. Det er videre god standard på garderober, bysse, messe og lugarer. Bilde 1 Bliki 2.2 REDSKAPER I begge trålbanene ble det benyttet ei 400# Selstad not oppsatt på rockhopper gear med 80m sveiperigg. Fra hal 19 ble sveipene forlenget til 120m. Styrbord not var satt opp med 135mm PA sekk uten rist, mens en på babord side benyttet Fleksirist og 135mm sekk med UC-lin (knuteløst svart-lin) i overpanelet. Det ble ved noen av halene benyttet 52mm innernett i sekken ( blindet sekk). Fleksirist (se Figur 6 og Figur 7 side 18 og 19) bestod av en nettseksjon og 2 rister. Nettseksjonen, med over og underpanel (som en belg), hadde en total lengde på 96 # masker med 160 mm maskelengde i dobbel 4 mm PE. De første 36 maskene er skråskjært med kuttrate 1N1B. Resterende er rettskjært. I den rettskjærte delen er der montert rister med en gitt vinkel, ei i underpanelet og ei i overpanelet. Ytre dimensjoner på ristene er 1500 x 960mm, med 20mm diameter spiler av plast. For alle ristene var avstanden mellom tverrbåndene 600mm. I enden av spilene var det festet sjakler i syrefast rustfritt stål for overgang/feste til nettseksjonen. Vekten av ristene i luft er ca 16 kg, og vekten i vann er ca 5 kg (synker). Det ble ikke benyttet fløyt, støttekjettinger/tau e.l. i systemet. Det ble benyttet oppsamlingssekker til over og underrista i seleksjonssystemet. Oversekken var laget i PE med 52mm maskeåpning. Undersekken var noe mindre og laget i 48mm PA med forsterkningsnett av 135mm PE i bakre del.

6 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk GJENNOMFØRING Forsøkene ble utført i perioden juni 2001, med utror fra Tromsø og avslutning i Mehamn. Toktet ble avbrutt av lossing i Mehamn 18. juni. Alle tauingene ble utført utenfor området mellom Mehamnfjorden og Kiberg og en søkte bevisst etter områder med små fisk. Tabell 2 side 12 gir en oversikt over vesentlige data fra de 29 halene og viser rigging under halene. Det første halen ble utført uten rist for å få et bilde av arts- og størrelsessammensetningen på feltet. Hal 2 til 25 ble utført med rist og oppsamlingssekker for å etablere seleksjonsparametre. Resterende hal vekslet mellom å taue med 55mm rist kombinert med135mm PA sekk og uten rist med 135mm UC-sekk. Dette for å dokumentere forskjell i størrelsessammensetning i fangsten ved bruk av de to ulike oppsettene. Det var god tilgjengelighet på torsk, mens det ikke lyktes å finne hyse i det aktuelle området (for tidlig på året). Torsken hadde fin størrelsesfordeling. En observerte at det i siste halvdel av toktet var mer små torsk på feltet. I flere av halene var det mye uer og Kamtschatka-krabbe i fangsten og det stod ofte mye krabbe fast i ristområdet (kommentert i avsnitt 4.4 side 8). Prosessering av hhv. sei og torsk til fersk anvendelse er noe forskjellig. Da fabrikken ombord i Bliki i hovedsak er designet for produksjon av sei, tok det ved større hal forholdsvis lang tid å produsere torsken. Noe som medførte en del venting før nytt hal kunne gjennomføres. Dette var således en medvirkende årsak til at det ikke ble gjennomført flere enn 29 hal under toktet. Det kan imidlertid påpekes at 100% av halene var vellykket i form av at de ga grunnlag for seleksjonsberegninger og således fikk en opparbeidet et vesentlig datagrunnlag for beskrivelse av systemets egenskaper. Det var svært gode værforhold under toktet og vi hadde minimale problemer med fastkjøringer etc. For øvrig ble halene gjennomført som under kommersielt fiske. 2.4 METODIKK Top Cover Method ble benyttet for å etablere seleksjonsparametre (seleksjonsintervall SR, og middelseleksjon L50%) (beskrevet i ICES report 215). Metoden innebærer at oppsamlingssekker syes over ristene. Dermed kan en samle opp all fisken som sorteres ut. Den utsorterte fisken sammen med fangsten i hovedsekken representerer størrelsessammensetningen på feltet. Ved å sammenholde fangsten i hovedsekken med størrelsessammensetningen på feltet kan seleksjonskurver og derav SR og L50% utledes. For å avdekke forskjeller i størrelsessammensetningen i fangsten ved bruk av 55mm rist/135mm PA sekk i forhold til uten rist og 135mm UC-sekk benyttet en metoden Alternativ hal. Metoden går ut på at en alternerer mellom å taue to tråler hvor forskjellen ligger i f.eks. hvilket seleksjonssystem som blir brukt. Tauingene bør være så lik som mulig mht område, hastighet, retning, osv. Ved lengdemålinger av fangstene kan en avdekke eventuelle forskjeller i lengdefordelingen og dermed si noe om seleksjonsegenskapene systemene imellom. For analyse av dataene har en benyttet regneark (Excel) og statistisk programvare fra ConStat (CC2000 og ECModel).

7 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk 6 3. RESULTATER 3.1 BRUKERERFARINGER Som under tidligere tokt registrerte en meget gode brukererfaringer med Fleksirist. Generell håndtering på dekk og skifting av rister er forholdsvis uproblematisk. Det er få kontrollpunkter (som f.eks. støttekjettinger og fløytkuler) og tilnærmet ingen fare for støt og klemskader. De positive brukererfaringene tilskrives systemets konstruksjon og ristenes fleksibilitet og lave vekt. I de to foregående toktene (Angell, 2001) opplevde en brudd i spilene ved enkelte tilfeller. Som beskrevet i rapportene fra disse toktene ligger årsaken i at det ble benyttet spiler med annen kvalitet enn forutsatt. Ristene benyttet under dette toktet hadde igjen spiler med ønsket kvalitet og dette, kombinert med noen modifiseringer av spilenes endeavslutninger, gjorde at vi ikke fikk skader eller brudd på ristene. Selv om det i meget liten grad ble observert hekting mellom spilenes endeavslutninger og notlinet er det rom for forbedringer på dette punktet. 3.2 SELEKSJONSRESULTATER Tabell 1 viser samlede seleksjonsresultater fra toktet. Tabell 3 side 13 viser i tillegg resultater fra hvert hal. Tabell 1 Seleksjonsparametre (EC-Model) Oppsett 55mm rist, 135mm sekk. 15 hal 55mm rist, 52mm sekk. 2 hal 60mm rist, 135mm sekk. 7 hal Logit Richard L50% SR Deviance L50% SR Deviance 49,7 8,5 Snitt 50,3 8,4 Snitt Deviance Deviance 50,7 8,9 Logit 51,8 8,3 Richard 51,2 10, ,3 10, mm rist, 135mm UC-sekk Samlede tall (EC-Model, REML-Estimasjon) ved bruk av statistisk modell Logit, gir L50% og SR lik 49,7 og 8,5 cm. Ved bruk av den statistiske modellen Richard blir L50% og SR lik hhv. 50,3 og 8,4 cm mm rist, 52mm sekk (blindet sekk) Samlede tall (EC-Model, REML-Estimasjon) ved bruk av statistisk modell Logit, gir L50% og SR lik 50,7 og 8,9 cm. Ved bruk av den statistiske modellen Richard blir L50% og SR lik hhv. 51,8 og 8,3 cm mm rist, 135mm UC-sekk Samlede tall (EC-Model, REML-Estimasjon) ved bruk av statistisk modell Logit, gir L50% og SR lik 51,2 og 10,5 cm. Ved bruk av den statistiske modellen Richard blir L50% og SR lik hhv. 52,3 og 10,0 cm.

8 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk mm Fleksirist/135mm PA-sekk vs 135mm UC-sekk Figur 3 side 15 viser forskjell i størrelsesfordelingen av fangsten ved bruk av 55mm Fleksirist/135mm PA-sekk og uten rist med 135mm UC-sekk. Ved beregning av andel fisk under minstemålet (<47cm), viser tallene at en ved bruk av rist og PA-sekk får 11,7% fisk under minstemålet i fangsten. Ved bruk av bare UC-sekk blir andelen 36,5%. Forskjellen betyr at feltet ville blitt stengt hvis en ikke brukte oppsettet med rist (maksimal innblanding av fisk under minstemålet er 15%). 4. DISKUSJON 4.1 VALG AV STATISTISK MODELL Ved bruk av den statistiske programvaren CC2000 kan en velge mellom fem ulike statistiske modeller (Logit, C-Log-Log, Log-Log, Probit og Richard), for tilpassing av en seleksjonskurve til dataene fra forsøkene. Modellene har litt forskjellige egenskaper og kan således gi et noe ulikt bilde av det testede systemets seleksjonsegenskaper. For å velge den modellen som best beskriver det testede systemets egenskaper må en ta hensyn til Residualplott og tall som beskriver avvik mellom modellen og de faktiske tallene, f.eks. Deviance. Et residualplott som viser en klar tendens ved at plottene ligger over/under den tilpassede modellen i et gitt område av lengdeintervallet, antyder at modellen er dårlig tilpasset datamaterialet. Et stort avvik (deviance) kan også antyde at den valgte modellen passer dårlig til datamaterialet. Ved å ta for seg ett gitt hal og gjøre seleksjonsanalyser med ulike modeller, vil en ved hjelp av residualplott og deviance kunne si hvilken modell som gir den beste tilpassingen til datamaterialet. Til å analysere datamaterialet innsamlet under toktet har en benyttet modellene Logit og Richard. Richard gir i nesten alle halene bedre tilpassing til dataene enn Logit. Et eksempel er gitt i Figur 2 side 15. Vi ser av residualplottene (til høyre) at der Logit er benyttet får vi en klar tendens i avvikene ved at kurven (modellen) ligger enten over eller under plottene. Ved å benytte Richard blir tendensen mye svakere. Dette kan også ses ved bare å se på seleksjonskurven (til venstre). I tillegg viser deviance et mye høyere tall for Logit enn for Richard, noe som betyr at seleksjonskurven til Logit har en dårligere tilpassing til datamaterialet. Oppsummert vil det si at for dataene oppnådd under dette toktet vil bruk av den statistiske modellen Richard gi et mer korrekt bilde av den oppnådde seleksjonen. L50% og SR fra Richard bør således legges til grunn ved beskrivelse av seleksjonsparametrene. 4.2 SELEKSJONSRESULTATER mm Fleksirist Resultatene (Tabell 1 s.6 og Tabell 3 s.13) viser at en oppnår stabil og skarp seleksjon ved bruk av 55mm Fleksirist. Sammenligning av seleksjonsparametrene for Fleksirist med resultater oppnådd med andre systemer som Sort-X og Enkelrist vil ha en forholdsvis stor grad av usikkerhet knyttet til seg når direkte sammenligningstokt ikke er utført. En rekke miljøbetingede forhold (kondisjon, område, redskaper, årstidsvariasjoner etc ) kan medvirke til ulike resultater. Skal en likevel forsøke en vurdering, kan en ta utgangspunkt i 2 tokt gjennomført av Havforskningsinstituttet ved Bjørnøya under utviklingen av Enkelrista (Isaksen et al. 1998). Ved toktet i august 1997 oppnådde en L50% på ca 50cm for både Enkelrista og Sort-X. Alt etter hvilken statistisk modell en benyttet fikk en

9 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk 8 SR på 12 13cm for Enkelrista og 10,5 11,9 cm for Sort-X. Det andre toktet (august 1998) ga forholdsvise like resultater for Enkelrista og Sort-X med L50% på ca 54cm og SR på ca 10,5cm. Forsøk med Sort-X i 1995 (Isaksen et al. 1995) ga L50% og SR på hhv. 50,3- og 11cm Resultatene for Fleksirist viser L50% i overkant av 50cm og et SR på ca 8,5cm. Middelseleksjonen er tilnærmet lik hva som ble oppnådd med Enkelrist/Sort-X i 1997 og 1995, men noe lavere enn hva som ble oppnådd for Enkelrist/Sort-X i SR for Fleksirist er lavere (skarpere seleksjon) i alle tilfellene. Fleksirist har også under forsøkene med sei gitt noe skarpere seleksjon enn Sort-X, men antydninger til lavere L50% (Angell, 2001.). Diskusjonen rundt L50%/SR og hvilke verdier en oppnår har sammenheng med forskrifter for minstemål og andel innblanding av fisk under minstemål. Generelt kan en si at kort SR og lav L50% kan gi lik andel fisk under minstemål i fangsten som høy L50% og lengre SR. En generell fordel med kort SR, forutsatt at plasseringen av L50% er riktig, er at fiskerne mister mindre av anvendbar fisk. For å oppsummere kan det konkluderes med at 55mm Fleksirist synes å gi like god seleksjon som 55mm Enkelrist/Sort-X i fiske etter torsk Oppnådde L50% og SR synes å være godt tilpasset gjeldende regler for minstemål og innblanding av undermåls torsk, samt hensynet til å unngå tap av fisk over minstemål mm Fleksirist Som Tabell 1 viser endret L50% seg forholdsvis lite ved økning av spileavstanden fra 55- til 60mm. En hadde i utgangspunktet sett for seg en endring i middelseleksjonen på 3- til 5cm, mens en oppnådde ca 2cm. Det er spesielt to forhold en mener har påvirket resultatet. Det ene er at det ved testing av 60mm rist var mindre størrelse på fisken (se Figur 4 side 16: større andel av fisk mellom 35- og 52cm). Lengdefordelingen av fisk, f.eks. mye små fisk, har vist seg å påvirke plasseringen av L50%. Det andre er at det ved testing av 60mm rist var særdeles stor innblanding av krabbe og uer. Det antas at spesielt krabbe som fester seg i ristene kan påvirke seleksjonen negativt (se pkt. 4.4). På denne bakgrunn ser vi ingen grunn til å anbefale 60mm spileavstand til fordel for 55mm spileavstand. 4.3 BRUK AV INNERNETT Innernett kan benyttes for å stadfeste hvorvidt det foregår etterseleksjon i sekken ved testing av seleksjonssystemer. Hvis etterseleksjon foregår kan dette fremkomme ved at en får større innblanding av undermåls fisk og dårligere seleksjonsparametre (lavere L50% og lengre SR), ved bruk av innernett. Selv om en bare gjennomførte to hal med innernett, og det statistiske grunnlaget derfor er begrenset, viser resultatene at det foregår lite eller ingen etterseleksjon ved bruk av 135mm sekk med UC-lin (svart-lin) i overpanelet. 4.4 INNBLANDING AV UER/KRABBE Det var til tider stor innblanding av uer og Kamtschatka-krabbe i fangsten (se bilder side 9). Når oppsamlingssekkene var på fikk en forholdsvis mye uer i oversekken og nesten ingen uer i undersekken. Dette viser at uer søker fortrinnsvis opp ved unnslippelse. Generelt kan en anta at stor innblanding av uer vil påvirke seleksjon av torsk negativt, ved at torsken må konkurrere om tilgjengelig utslippsareal, spesielt i overrista. En observerte, igjen når oppsamlingssekkene var på, at det kunne stå forholdsvis store mengder krabbe i ristområdet. Dette syntes å være et mindre problem når oppsamlingssekkene ble tatt av. En antar årsaken ligger i at det da er en bedre vannstrøm gjennom og rundt ristene, slik at krabben lettere faller bak i sekken. Hvis krabbe blir liggende på ristene under tauing, kan en lett forestille

10 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk 9 seg at dette påvirker seleksjonen negativt. Det virker ikke usannsynlig at så har vært tilfelle for noen av halene. Bilde: Til venstre: ca 200kg krabbe plukket ut av ristområdet etter ei tauing. Grimaldo holder et fint eksemplar. Til Høyre: Innblanding av uer i fangsten. 4.5 LENGDE / VEKTFORDELING Figur 5 side16 viser forholdet mellom lengde og vekt (kondisjon). Siden målinger av fisk og forskrifter mht minstemål etc relateres til fiskens lengde, mens seleksjonen i praksis relateres til fiskens bredde /kondisjon (bredden på fisken bestemmer om den slipper ut gjennom masker/spiler), tas det med en figur over forholdet mellom lengde/vekt. Kurven kan benyttes til sammenligning med lengde/vektforhold ved senere tokt, og en kan således avkrefte/bekrefte hvorvidt ulike seleksjonsresultater kan relateres til fiskens kondisjon.

11 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk KONKLUSJONER Toktet anses som vellykket. Vi fikk samlet et stort og godt datamateriale for å beskrive Fleksirist sine egenskaper med hensyn til seleksjon i fiske etter torsk. Samarbeidet mellom toktdeltakere og mannskap var meget godt. Bruker- og håndteringsegenskapene til Fleksirist er meget gode sammenlignet med eksisterende godkjente system. Årsaken ligger systemets konstruksjon, lav vekt og fleksibilitet i ristene. For datamaterialet under dette toktet gir den statistiske modellen Richard best tilpassing. Med 55mm Fleksirist var Middelseleksjon (L50%) og seleksjonsintervall (SR) hhv. 50,3- og 8,4cm. Med 60mm Fleksirist var tallene hhv. 52,2- og 10,4cm. Uten at direkte sammenligning er utført indikerer resultatene at L50% for Fleksirist er lik, eller noe lavere, enn hva som er oppnådd med Sort-X/Enkelrist. SR synes å være kortere med Fleksirist enn med Sort-X/Enkelrist. En kan således konkludere med at Fleksirist vil gi tilnærmet lik innblanding av undermåls fisk som Sort-X/Enkelrist. 55mm Fleksirist kombinert med 135mm PA-sekk gir vesentlig mindre innblanding av undermåls fisk i fangsten enn 135mm UC-sekk uten rist. I vårt tilfelle ville feltet ha blitt stengt hvis ikke rist hadde vært benyttet. Bruk av innernett i hovedsekken ga ingen endringer i seleksjonsparametrene. Dette antyder at det foregår liten eller ingen etterseleksjon i en sekk med UC-lin i overpanelet når Fleksirist blir benyttet. Som en overordnet konklusjon, på bagrunn av ovenstående og tidligere tokt, kan en hevde at det er dokumentert at Fleksirist gir like god seleksjon som eksisterende system i fiske etter sei og torsk. Takk. Til mannskap ombord i Bliki for godt samarbeid og god tilrettelegging. Til Fiskeridirektoratet, Kontoret for fiskeforsøk og veiledning for finansiering og organisering av toktet. Til toktdeltakere for god innsats og godt samarbeid. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd. Bull Gummi-Industri AS har bidratt med rister og egeninnsats. Toktdeltakere: Snorre Angell Dagfinn Lilleng Jørgen Volstad Eduardo Grimaldo SINTEF Fiskeri og havbruk A/S Fiskeridirektoratet, Kontoret for fiskeforsøk og veiledning Norges Fiskerihøgskole Norges Fiskerihøgskole

12 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk REFERANSER Angell, Snorre. 1999: Utvikling av et fleksibelt seleksjonssystem for torsketrål. Hovedfagsoppgave i fiskeriteknologi, Fiskerikandidatstuditet. Norges Fiskerihøgskole, Tromsø; SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Trondheim. August s. Angell, S., Lilleng, D., Hassel, K., Røttingen, Å., 2001: Seleksjonsforsøk med 50mm Fleksirist i bunntrålfiske etter sei. Forsøk ombord i Bliki, april SINTEF Fiskeri og havbruk A/S, Trondheim. Jan sider. ISBN: Angell, S., Lilleng, D., Kolbeinshavn, A., Volstsd, J., Larsen, R.B., 2001: Seleksjonsforsøk med 50mm Fleksirist i bunntrålfiske etter sei. Forsøk ombord i Bliki, 21.sept 2.oktober SINTEF Fiskeri og havbruk A/S, Trondheim. Mai sider. ISBN: Angell, S., Andersen, M., Lilleng, D., Torsvik, O. K., 2001: Sammenligning av seleksjons- og håndteringsegenskaper mellom 50mm Sort-X og Fleksirist i bunntrålfiske etter sei. Forsøk ombord i Bliki, mars SINTEF Fiskeri og havbruk A/S. Juni sider. ISBN: Bertelsen, B., Engås, A., Jørgensen, T., Misund, R, 1998: Seleksjonsforsøk med sorteringsrist i torsketrål i Nordsjøen. Forsøk med M/Tr. Comet i perioden juni 1997 med 50 og 45 mm spileavstand i Sort-X. F.DIR., NFH., HI, februar ICES report no.215: Manual of methods of measuring the selectivity of towed fishing gear. ICES august s. Isaksen, B., Lisovsky, S., Larsen, R. B., Sakhnoe, V., 1995: Results from joint Russian Norwegian selectivity experiments on cod (Gadus morhua) in the Barents Sea with 55mm sorting grid systems, September Institute of Marine Research, Bergen, October s. Isaksen, B., Gamst, K., Kvalsvik, K., Axelsen, B.:1998: Sammenligning av seleksjons- og brukeregenskaper hos Sort- X og Enkelrist for topanels torsketrål. Forsøk utført ombord på M/Tr. Anny Kræmer ved Bjørnøya august Havforskningsinstituttet, Bergen. 12 januar s. Isaksen, B., Gamst, K., Kvalsvik, K., Kristiansen, A.1998: Enkel sorteringsrist i topanels torsketrål. Sammenligning av seleksjons- og brukeregenskaper hos Sort-X og enkelrist (Sort-V). Fangstseksjonen, Havforskningsinstituttet, Bergen. Sept s. Larsen, R. B. & Isaksen, B. 1993: Size selectivity of rigid sorting grids in bottom trawls for atlantic cod (Gadus morhua) and Haddock (Melanogrammus aeglefinus). ICES mar. Sci. Symp., 196: ). Larsen, Roger B. september1993: Utprøving av 50 mm Sort-X på uer blåkveite og sei. Forsøk ombord i F/F Jan Mayen i tiden August 1993 på fiskefelt fra Troms til Bjørnøya. Norges fiskerihøgskole, september s. Larsen Roger B. & Gamst, Kjell. 1994: Direktefiske etter sei (Pollachius virens) med 50 mm sorteringsrist (Sort.-X) kombinert med 100 mm maskevidde i trålposen i torsketrål. Norges fiskerihøgskole, juli s. Larsen, Roger B. 2000: Effektene av 55 og 50 mm sorteringsrist (Sort-X) kombinert med 135 mm pose i direktefiske etter sei. Seleksjonsforsøk med F/Tr. Ramoen, 31.mai 14. juni Norges fiskerihøgskole, s. Misund, R., Lilleng, D., Isaksen, B 2001: Sammenligning av sorteringskapasitet hos Sort-X og enkel sorteringsrist med hensyn til sei, juni Fiskeridirektoratet / Havforskningsinstituttet, Bergen, februar s. Repecaud, M., Mortreux, S., Facq, J.V., Robiez, S. & Depuydt, A.: Grids Trails, March Testing av fleksibelt seleksjonssystem i Flum-tank, Boulogne, Ifremer / SINTEF. SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Trondheim s.

13 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk 12 Tabell 2 Tokttabell Hal nr. Dato 2000 Posisjon Skutt Dyp Tauetid h min mm rist mm sekk % u/minstemål i HS Antall hovedsekk Antall oppssekk Kommentarer N 72 12, Ø , Første halet. Uten rist. 135mm PA sekk N 70 59, Ø , Første hal med oppsamlingssekker. Pent vær N 70 45, Ø , Mye fisk N 70 46, Ø , Mye fisk og fin blanding. Noe krabbe i rista N 70 45, Ø , Mindre størrelse på fisken. Krabbe i rista N 70 33, Ø , Mye fisk i opps. ca 55/45 % fordeling over/undersekk N 70 40, Ø , Noe uer i HS og oversekken. Pent vær fortsatt N 70 46, Ø , Mye uer i oversekken. Ingen uer i undersekken N 70 39, Ø , Noe uer i oversekken N 70 46, Ø , Rister tettpakket av krabbe. System kontrollert før utlegg N 70 33, Ø , Mye fisk i opps. ca 150 kg krabbe i rista. Noe sei og hyse N 70 41, Ø , Noe krabbe N 70 54, Ø , Noe krabbe N 70 59, Ø , Innernett. Liten kuling. Innblanding av sei, uer og krabbe N 70 58, Ø , Innblanding av sei, uer og krabbe. Siste hal før levering N 70 58, Ø , Innernett tatt ut før utlegg. System sjekket. Noe uer N 70 45, Ø , Mye små fisk og uer. Noe stor sei N 70 39, Ø , Pent vær N 70 45, Ø , Første hal med 60mm rist. Sveiper forlenget fra 80 til 120m N 70 19, Ø , Noe sei, mye krabbe N 70 15, Ø , Små fisk, mye krabbe, noe sei N 70 19, Ø , Pent vær. Krabbe og litt sei N 70 28, Ø , Mye og små fisk. Fulle oppsamlingssekker N 70 36, Ø , Fastkjøring, heilt bruk N 70 28, Ø , Siste hal med oppsamlingsekker N 70 35, Ø , ca 125 kasser netto. PA-sekk + rist N 70 29, Ø , ca 140 kasser netto. UC-sekk uten rist N 70 39, Ø , ca 140 kasser netto. UC-sekk uten rist N 70 39, Ø , ca 120 kasser netto. PA-sekk + rist

14 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk 13 Tabell 3 Seleksjonsresultater Hal mm mm Logit Richard nr. rist sekk L50% SR Deviance L50% SR Deviance ,7 8, ,3 8, ,4 6, ,7 6, ,2 12, ,2 12, ,2 11, ,6 10, ,8 6, ,1 6, ,1 6, ,7 7, ,0 8, ,9 9, ,0 6, ,8 6, ,0 9, ,7 9, ,3 7, ,0 6, ,6 7, ,4 7, ,8 8, ,4 7, ,8 8, ,1 8, ,7 9, ,6 8, ,7 12, ,8 10, ,3 10, ,3 10, ,9 7, ,6 7, ,8 9, ,6 7, ,4 10, ,8 10, ,0 9, ,0 8, ,0 12, ,9 11, ,0 11, ,5 11, ,8 13, ,4 14, ,7 7, ,8 7, mm rist, 15 hal 135mm UC-sekk 55mm rist, 2 hal 52mm sekk 60mm rist, 7 hal 135mm UC-sekk 49,7 8,5 Snitt 50,3 8,4 Snitt Deviance Deviance 50,7 8,9 Logit 51,8 8,3 Richard 51,2 10, ,2 10,4 147

15 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk 14 Tabell 4 Samlede data fra EC Model LOGIT RICHARD 55mm rist, 15 hal 55mm rist, 15 hal 55mm rist, 2 hal, innernett 55mm rist, 2 hal, innernett 60mm rist, 7 hal 60mm rist, 7 hal

16 Relativ fordeling (cm) Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk 15 Figur 2 Eksempel på bruk av to ulike statistiske modeller (Richard og Logit) for behandling av data Uten Fleksirist Med Fleksirist Lengde fisk (cm) Figur 3 Størrelsesfordeling på fangsten med og uten Fleksirist

17 Vekt i gram Relativ fordeling (%) Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk Relativ 55mm Relativ 60mm Lengde fisk (cm) Figur 4 Relativ lengdefordeling av fisk ved testing av 55- og 60mm Fleksirist gr/87cm gr/78cm gr/64cm gr/45cm 1250gr/54cm 0 505gr/40cm Lengde i cm Figur 5 Lengde/vekt på torsk fra forsøkene.

18 Fleksirist Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk 17

19 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk 18 Seleksjonssystemet Fleksirist sin oppbygging SINTEF Fiskeri og havbruk A/S Snorre Angell Figur 6 Plassering og konstruksjon av Fleksirist

20 Seleksjonsforsøk med 55- og 60mm Fleksirist. Torsk 19 N o M a t N H N o M a t N H U n d e r p a n e l O v e r p a n e l 7 70# # 7 4 PE db , N 1 B 7 4 P E db , N 1 B # 50# # 5 0 # 6 4 PE db , 2 AN 6 4 P E db , 2 8 AN # 5 50# 12# 4 4 PE db , PE db , AN 60# AN # # 1 2 # 8 1, 8 PA , 4 AN # # # 50# 4 4 P E db , P E db , AN 6 0 # AN 8 1, 8 PA , 4 AN 2 4 PE db , 5 6 AN Figur 7 Tråltegning av nettseksjon # 2 4 P E db , # # #

Toktrapport: Sammenligning av seleksjons- og håndteringsegenskaper mellom Sort-X og Flexirist i bunntrålfiske etter torsk.

Toktrapport: Sammenligning av seleksjons- og håndteringsegenskaper mellom Sort-X og Flexirist i bunntrålfiske etter torsk. STF80 A023061 Gradering: Åpen Toktrapport: Sammenligning av seleksjons- og håndteringsegenskaper mellom Sort-X og Flexirist i bunntrålfiske etter torsk. Forsøk ombord i F/Tr Tenor, 1. 14. november 2001

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål

Forskrift om endring i forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-55-2015 (J-40-2013 UTGÅR) Bergen, 17.03.2015 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om bruk av

Detaljer

En umulighet? Seleksjon ved svært høy tetthet av fisk Teknologi for et bedre samfunn

En umulighet? Seleksjon ved svært høy tetthet av fisk Teknologi for et bedre samfunn FISHTECH 2012 En umulighet? Seleksjon ved svært høy tetthet av fisk 1 Bakgrunn Trålnæringens interesse for å utvikle en ny trål som tillater fangst av torsk, hyse og sei uten bunnpåvirkning. Redusere slepemotstand

Detaljer

Tittel. Forfattere Ansvarlig institusjon Geografisk område Område/ Lokasjon Tidsrom Fartøy/ Registreringsnummer Lengste lengde/ HK Kilde

Tittel. Forfattere Ansvarlig institusjon Geografisk område Område/ Lokasjon Tidsrom Fartøy/ Registreringsnummer Lengste lengde/ HK Kilde Tittel Forfattere Ansvarlig institusjon Geografisk område Område/ Lokasjon Tidsrom Fartøy/ Registreringsnummer Lengste lengde/ HK Kilde Merknader EMNE ORD Redskap/ Fiskeart : Bruk av sorteringsrist i trålfiske

Detaljer

Hirtshals prøvetank rapport

Hirtshals prøvetank rapport Hirtshals prøvetank rapport 1. Innledning Vi gjennomført en rekke tester på en nedskalert versjon av en dobbel belg "Egersund 72m Hex-mesh" pelagisk trål. Testene ble utført mellom 11. og 13. august 21

Detaljer

# 06. Tittel. Bruk av sorteringsrist i trålfiske etter sei, Haltenbanken Kjell Gamst Fiskeridirektoratet, Bergen Norskehavet, Haltenbanken

# 06. Tittel. Bruk av sorteringsrist i trålfiske etter sei, Haltenbanken Kjell Gamst Fiskeridirektoratet, Bergen Norskehavet, Haltenbanken Tittel Forfatter Ansvarlig institusjon Geografisk område Område/Lokasjon Tidsrom Fartøy/ Registre~ingsnummer Lengste lengde m l HK Kilde Merknader EMNE ORD (Redskap/ Fiskeart) Bruk av sorteringsrist i

Detaljer

BIFANGSTREDUKSJON I REKETRÅLFISKERIET I BARENTSHAVET Manu Sistiaga, Roger B. Larsen, Bent Herrmann, Jesse Brinkhof, Name Place Month 2016

BIFANGSTREDUKSJON I REKETRÅLFISKERIET I BARENTSHAVET Manu Sistiaga, Roger B. Larsen, Bent Herrmann, Jesse Brinkhof, Name Place Month 2016 BIFANGSTREDUKSJON I REKETRÅLFISKERIET I BARENTSHAVET Manu Sistiaga, Roger B. Larsen, Bent Herrmann, Jesse Brinkhof, Manu Ivan TatoneSistiaga Name Place Month 2016 Innledning, motivasjon Fiskeridirektoratet

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 14-2011 Sluttrapport til Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond Prosjekt 900106 Utvikling av nytt trålkonsept for reketrål (fase 4) Av John Willy Valdemarsen, Havforskningsinstituttet,

Detaljer

HØRING - HARMONISERING AV TEKNISK REGELVERK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

HØRING - HARMONISERING AV TEKNISK REGELVERK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Att: Thord Monsen Deres ref: Vår ref: 2011/655 His 09.06.2011 Arkivnr. 008 Løpenr: 3674/2011 HØRING - HARMONISERING AV TEKNISK REGELVERK I NORDSJØEN

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 2-2012 Toktrapport nr. 1 fra forsøk ombord på F/T Ramoen, juni 2011: Testing av fallem for å begrense fangstmengden under tråling Av Arill Engås, Terje Jørgensen, Jan Tore

Detaljer

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning 1-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A REFERANSEFLÅTEN samarbeid mellom næring og forskning REFERANSEFLÅTEN -samarbeid mellom næring og forskning Det er meget viktig at havforskere som gir råd om fiskeriforvaltning

Detaljer

FORFATTER(E) Snorre Angell OPPDRAGSGIVER(E)

FORFATTER(E) Snorre Angell OPPDRAGSGIVER(E) TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 7053 Ranheim Telefon: 73 59 56 50 Telefaks: 73

Detaljer

''''''"''''''''""''''''''''"''',' "'''''''"'

''''''''''''''''''''''''''',' '''''''' MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-109-2002 (J-252-2001 UTGÅR) t Bergen, 30.05.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM UTFORMING OG INNMONTERINGA V SORTERINGSRIST I REKETRÅL Fiskeridirektoratet har

Detaljer

Lengste lengde m / HK : 50,71 m, 2400 hk. Kilde : : Kopi av rapporten kan bestilles fra Fiskeridirektoratets bibliotek, Bergen.

Lengste lengde m / HK : 50,71 m, 2400 hk. Kilde : : Kopi av rapporten kan bestilles fra Fiskeridirektoratets bibliotek, Bergen. Tittel : Overvåkning av fiskefelt Forfatter (e) : Per Manin Ansvarlig institusjon : Fiskeridirektoratet, Bergen Geografisk område (navn) : Hopen, Bjørnøya, Barentshavet, Fiskevernsonen ved Svalbard. Område

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 5-2015 Tokt med FF Sjarmør 12 17 februar 2015: Tester av beste praksis for slipping fra not, ny Av Jostein Saltskår, Aud Vold, Olafur Ingolfsson og Bjørn Totland April 2015

Detaljer

Sluttrapport. Utvikling av et seleksjonssystem til flytetrålfiske etter kvitfisk. SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Fiskeriteknologi 2012-09-19

Sluttrapport. Utvikling av et seleksjonssystem til flytetrålfiske etter kvitfisk. SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Fiskeriteknologi 2012-09-19 - Åpen Sluttrapport Utvikling av et seleksjonssystem til flytetrålfiske etter kvitfisk Et prosjekt finansiert av FHF Forfatter(e) Eduardo Grimaldo Manu Sistiaga SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Fiskeriteknologi

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229. Boks 185 Sentrum. 584 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 8 9 Tlf. 55 23 8!/// MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-17-2 (J-138-2 og J-46-97 UTGÅR) Bergen.2.9.2 HV/SIR

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 18-2011 Ny semipelagisk trålkonstruksjon (CRIPS-trålen) Innledende forsøk i august-september 2011 om bord i M/S Fangst Av John Willy Valdemarsen, Jan Tore Øvredal og Asbjørn

Detaljer

Sammenlignende fiskeforsøk med bunnsatte og fløytede fisketeiner i fisket etter torsk i Varangerfjorden

Sammenlignende fiskeforsøk med bunnsatte og fløytede fisketeiner i fisket etter torsk i Varangerfjorden Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 25-2004 Sammenlignende fiskeforsøk med bunnsatte og fløytede fisketeiner i fisket etter torsk i Varangerfjorden Rapport fra tokt med MS Fangst i

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 4-2012 Toktrapport nr. 3 fra forsøk ombord på F/T Ramoen, juni 2011: Størrelseseleksjon og unnslipping av torsk og hyse i trålbelgen av en pelagisk trål Av Arill Engås, Terje

Detaljer

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING 1. INNLEDNING Bemanningen varierer mye både mellom fartøygrupper og etter fartøystørrelse. For å kunne sammenligne arbeidsgodtgjørelse og lottutbetaling mellom forskjellige

Detaljer

Seleksjonsforsøk med 55mm enkeltrist i firepanelkonstruksjon.

Seleksjonsforsøk med 55mm enkeltrist i firepanelkonstruksjon. - Åpen Toktrapport Seleksjonsforsøk med 55mm enkeltrist i firepanelkonstruksjon. Rapport fra toktet ombord MTr "Arctic Swan" i perioden 23. november 03. desember 2012 i fiskefeltene rundt Hopen, Storfjordrenne

Detaljer

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-95 (J-16-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 27.6.1995 TK/BJ FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-295-2008 (J-14-2006 UTGÅR) Bergen, 19.12, 2008 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN ISSN 1893-4536 (online) RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 15-2016 Sluttrapport FHF-prosjekt nr 901100: Forsøk med seleksjonssystem med vekt på utsortering av småreke i Nordsjøen og av John Willy Valdemarsen

Detaljer

Reketrål; praktisering av regelverk, yngelinnblanding og seleksjon, nord om N62

Reketrål; praktisering av regelverk, yngelinnblanding og seleksjon, nord om N62 Reketrål; praktisering av regelverk, yngelinnblanding og seleksjon, nord om N62 Dagfinn Lilleng Ålesund 3.3.2016 Sorteringsrist i fisket etter reker. 1. januar 1993 ble det innført et generelt påbud om

Detaljer

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Kyst- og havneteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA RØSTNESVÅGEN,

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN. Størrelsesseleksjon i torsk- og hysefiske med snurrevad Nedskalering av kvadratmaskesekk. Nr

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN. Størrelsesseleksjon i torsk- og hysefiske med snurrevad Nedskalering av kvadratmaskesekk. Nr RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 25 2016 Størrelsesseleksjon i torsk- og hysefiske med snurrevad Nedskalering av kvadratmaskesekk DELRAPPORT FHF-PROSJEKT 900865 Ólafur Arnar Ingólfsson, Jostein Saltskår,

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 3-2012 Toktrapport nr. 2 fra forsøk ombord på F/T Ramoen, juni 2011: Kommersiell testing av undervannskamera og trålsonar for in situ signaloverføring fra trål til fartøy

Detaljer

Toktrapport. Forsøk med automatisk sekkeutløser ved bruk av fangstbegrensningssystem for snurrevad

Toktrapport. Forsøk med automatisk sekkeutløser ved bruk av fangstbegrensningssystem for snurrevad Toktrapport Forsøk med automatisk sekkeutløser ved bruk av fangstbegrensningssystem for snurrevad Forundersøkelse med maskeseleksjon ved bruk av fangstbegrensningssystem Ólafur Arnar Ingólfsson, Odd-Børre

Detaljer

Rapport. Utvikling av et seleksjonssystem til flytetrålfiske etter kvitfisk. Rapport fra tokt med tråleren Atlantic Star 28. oktober 08.

Rapport. Utvikling av et seleksjonssystem til flytetrålfiske etter kvitfisk. Rapport fra tokt med tråleren Atlantic Star 28. oktober 08. - Åpen Rapport Utvikling av et seleksjonssystem til flytetrålfiske etter kvitfisk Rapport fra tokt med tråleren Atlantic Star 28. oktober 08. november 2010 Forfatter(e) Eduardo Grimaldo Manu Sistiaga SINTEF

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM BRUKA V SORtERINGSRISTSYSTEM I FISKE MED TORSKETRÅL (135 MM MASKEVIDDE) NORD FOR 64 N.

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM BRUKA V SORtERINGSRISTSYSTEM I FISKE MED TORSKETRÅL (135 MM MASKEVIDDE) NORD FOR 64 N. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229. Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 1lf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-006-2000 (J-164-99 UTGÅR) I Bergen,12.01. 2000 TH!fL

Detaljer

Nettløsninger foran og bak Deep Vision systemet

Nettløsninger foran og bak Deep Vision systemet Nr. 13 2016 R A P P O R T F R A H A V F O R S K N I N G E N ISSN 1893-4536 (online) www.imr.no Nettløsninger foran og bak Deep Vision systemet av John Willy Valdemarsen, Shale Rosen, Asbjørn Aasen og Jan

Detaljer

Hastighetsmålinger i enkeltristseksjoner og trålposer i 4-panels utforming

Hastighetsmålinger i enkeltristseksjoner og trålposer i 4-panels utforming - Åpen Rapport Hastighetsmålinger i enkeltristseksjoner og trålposer i 4-panels utforming Forsøk gjennomført i skala 1:2 i testtanken i Hirtshals 31. mars - 3. april 2014. Forfatter(e) Svein Helge Gjøsund

Detaljer

Forsøk med Trygg-rist med 10 mm spileavstand, og pose av kvadratmasker om bord i MS Caprice april 2015

Forsøk med Trygg-rist med 10 mm spileavstand, og pose av kvadratmasker om bord i MS Caprice april 2015 ISSN 1893-4536 (online) RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 14 2015 Forsøk med Trygg-rist med 10 mm spileavstand, og pose av kvadratmasker om bord i MS Caprice 13. 16. april 2015 John W. Valdemarsen, Havforskningsinstituttet

Detaljer

2.0 Tråltyper / Trawl... side 4 2.1 Sorteringssystem /... side 10 Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends... side 12 2.3 Lin - Nett / Nets...

2.0 Tråltyper / Trawl... side 4 2.1 Sorteringssystem /... side 10 Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends... side 12 2.3 Lin - Nett / Nets... 2.0 Tråltyper / Trawl... side 4 2.1 Sorteringssystem /... side 10 Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends... side 12 2.3 Lin - Nett / Nets... side 13 Slitematter / Protcetion Net Labbetuss 2.4 Kuler / Floats...

Detaljer

r a p p o r t f r a H A V F O R S K N I N G e n Atferdsbasert seleksjon i reketrål Forsøk med MS Fangst i Lyngenfjorden i Troms november 2005

r a p p o r t f r a H A V F O R S K N I N G e n Atferdsbasert seleksjon i reketrål Forsøk med MS Fangst i Lyngenfjorden i Troms november 2005 r a p p o r t f r a H A V F O R S K N I N G e n Nr. 6-2007 Atferdsbasert seleksjon i reketrål Forsøk med MS Fangst i Lyngenfjorden i Troms november 2005 Av John Willy Valdemarsen og Kjell Gamst Nov 2007

Detaljer

r a p p o r t f r a H A V F O R S K N I N G e n Rekeatferd under tråling Vertikalinngang og utsortering gjennom masker i trålbelgen

r a p p o r t f r a H A V F O R S K N I N G e n Rekeatferd under tråling Vertikalinngang og utsortering gjennom masker i trålbelgen r a p p o r t f r a H A V F O R S K N I N G e n Nr. 7-2007 Rekeatferd under tråling Vertikalinngang og utsortering gjennom masker i trålbelgen Av John Willy Valdemarsen, Kristian Skaar og Asbjørn Aasen

Detaljer

Kunnskapsstatus om fiske med rekeretrål i norske farvann

Kunnskapsstatus om fiske med rekeretrål i norske farvann Fiskeridirektoratets arbeidsmøte i Tromsø 27.09. 2016 Kunnskapsstatus om fiske med rekeretrål i norske farvann Med fokus på rekefisket nord av 62 o N Roger B Larsen, Norges Arktiske Universitet UIT 27

Detaljer

TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER

TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER VEDLEGG 7 TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER I. TEKNISKE REGULERINGSTILTAK 1. Torsk og hyse 1.1. Minstemålet for torsk er 44 cm, minstemålet for hyse er 40 cm. Det

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Testing av nyutviklet Trygg-rist i flumetanken i Hirtshals 1. juni 2015

Testing av nyutviklet Trygg-rist i flumetanken i Hirtshals 1. juni 2015 Nr. 15 2015 R A P P O R T F R A H A V F O R S K N I N G E N ISSN 1893-4536 (online) Testing av nyutviklet Trygg-rist i flumetanken i Hirtshals 1. juni 2015 John Willy Valdemarsen, Havforskningsinstituttet

Detaljer

Tokt mars 2012, S/B Harhaug (AP 2+3)

Tokt mars 2012, S/B Harhaug (AP 2+3) Nor-Fishing 15.august 2012 Tokt mars 2012, S/B Harhaug (AP 2+3) SINTEF Fiskeri og havbruk Eduardo Grimaldo, Manu Sistaga, Marte Schei og Hanne Digre 1 Fokus på følgende aktiviteter under toktet Hovedmål

Detaljer

Sammenligning mellom Newfoundlandteina og tokammerteina: Fiskeforsøk etter torsk i Vesterålen i mars/april 2013

Sammenligning mellom Newfoundlandteina og tokammerteina: Fiskeforsøk etter torsk i Vesterålen i mars/april 2013 Nr. 14 2014 r a p p o r t f r a H A V FOR S K N I N G e n Sammenligning mellom Newfoundlandteina og tokammerteina: Fiskeforsøk etter torsk i Vesterålen i mars/april 2013 Svein Løkkeborg, Odd-Børre Humborstad

Detaljer

Nr. 22 2013. rømning av laksesmolt fra merd. og smoltstørrelse. Torstein Harboe og Ole Fredrik Skulstad RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN. www.imr.no.

Nr. 22 2013. rømning av laksesmolt fra merd. og smoltstørrelse. Torstein Harboe og Ole Fredrik Skulstad RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN. www.imr.no. RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 22 2013 Undersøkelse Effekt av maskeåpning av maskeåpning på skader og rømning av laksesmolt fra merd og smoltstørrelse Torstein Harboe og Ole Fredrik Skulstad www.imr.no

Detaljer

I. KORT OPPSUMMERING AV FORSØK MED RIST I SNURREVAD. Il. MONTERINGSBESKRIVELSE

I. KORT OPPSUMMERING AV FORSØK MED RIST I SNURREVAD. Il. MONTERINGSBESKRIVELSE ISSN 0804-2136 HA VFORSKNINGNSINSTITUTTET RAPPORT FRA SENTER FOR MARINE RESSURSER NR. 8-1993 Bjørnar Isaksen: I. KORT OPPSUMMERING AV FORSØK MED RIST I SNURREVAD Il. MONTERINGSBESKRIVELSE Bergen, 5. januar

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 15 I Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDlREKTØREN J-252-2001 (J-156-2001 UTGÅR) L/853> /o I C//lf,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GJENNOMFØRING... 4 RESULTATER... 7 DISKUSJON... 8 KONKLUSJON... 11 1

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GJENNOMFØRING... 4 RESULTATER... 7 DISKUSJON... 8 KONKLUSJON... 11 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Begreper...3 2 GJENNOMFØRING...4 2.1 Forberedelser...4 2.2 Forsøksopplegg... 3 RESULTATER...7 4 DISKUSJON...8 4.1 Effekt av aldring og slitasje...8

Detaljer

Rapport. Mekaniske egenskaper til HDPE. Strekktesting ved romtemperatur. Forfatter(e) Frode Grytten

Rapport. Mekaniske egenskaper til HDPE. Strekktesting ved romtemperatur. Forfatter(e) Frode Grytten SINTEF F280 - Fortrolig Rapport Mekaniske egenskaper til HDPE Strekktesting ved romtemperatur Forfatter(e) Frode Grytten SINTEF Materialer og kjemi Polymerer og komposittmaterialer 2014-06-02 SINTEF Materialer

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 17-2013 Rapport fra CRISP-tokt med F/F G. O. Sars 10.-24. april 2013 Av John Willy Valdemarsen Mai 2012 www.imr.no Rapport fra CRISP-tokt med F/F G. O. Sars 10.-24. april

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 23 F/F Håkon Mosby tokt nr: 2369 Periode: 22. april 4. mai 23. Område: Formål: Personell: Instr.pers.: Nordlige Nordsjøen. Kartlegge utbredelse og mengde

Detaljer

TOKTETS FORMÅL: UTPRØVING AV SORTERINGSRIST (SORT-X) I TORSKE TRiL PÅ SMlTRiLER

TOKTETS FORMÅL: UTPRØVING AV SORTERINGSRIST (SORT-X) I TORSKE TRiL PÅ SMlTRiLER 130 TOKTETS FORMÅL: UTPRØVING AV SORTERINGSRIST (SORTX) I TORSKE TRiL PÅ SMlTRiLER Fartøy HK Rag.nr. Lengde m l'ra dato Til dato Saksbehandler, forfatter Oppdragsgiver Fysisk lagring av rapporten: Fiskeslag

Detaljer

Rockhopper and Spacers Bobbins Stoppeskiver / Steel Discs Låseskiver / Stopwashers Trekant Børtre / Triangle Yoke. Dører / Doors

Rockhopper and Spacers Bobbins Stoppeskiver / Steel Discs Låseskiver / Stopwashers Trekant Børtre / Triangle Yoke. Dører / Doors 2.0 Tråltyper / Trawl 2.1 Sorteringssystem / Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends 2.3 Lin - Nett / Nets Slitematter / Protcetion Net Labbetuss 2.4 Kuler / Floats 2.5 2.6 2.7 2.8 Gear Rockhopper and Spacers

Detaljer

Omregningsfaktorer for torsk og hyse Fra usløyd og sløyd fisk med hodet på

Omregningsfaktorer for torsk og hyse Fra usløyd og sløyd fisk med hodet på Rapport 16/2008 Utgitt september 2008 Omregningsfaktorer for torsk og hyse Fra usløyd og sløyd fisk med hodet på Leif Akse, Torbjørn Tobiassen og Frank Kristiansen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Forsøk med sorteringsrister for utsortering av småreke utført i regi av Fiskeridirektoratet i 2015 og 2016

Forsøk med sorteringsrister for utsortering av småreke utført i regi av Fiskeridirektoratet i 2015 og 2016 Forsøk med sorteringsrister for utsortering av småreke utført i regi av Fiskeridirektoratet i 2015 og 2016 April 2015 - M/S Caprice April 2015 - Tankforsøk i Hirsthals Juni 2015 - Tankforsøk i Hirtshals

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 SAK 22/2015 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

Torskefiskkonferansen 2014 Bestandssituasjonen 2015

Torskefiskkonferansen 2014 Bestandssituasjonen 2015 Torskefiskkonferansen 2014 Bestandssituasjonen 2015 Knut Korsbrekke Torskefisker (Gadiformes) brosmefamilien lysingfamilien dyphavstorsker skolestfamilien skjellbrosmefamilien torskefamilien og flere familier

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00988-A, (sak nr. 2009/211), straffesak, anke over dom, R/K X (advokat Svein Kr. Arntzen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00988-A, (sak nr. 2009/211), straffesak, anke over dom, R/K X (advokat Svein Kr. Arntzen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. mai 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00988-A, (sak nr. 2009/211), straffesak, anke over dom, R/K X A (advokat Svein Kr. Arntzen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat

Detaljer

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no.

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no. SBF BY A07012 RAPPORT Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006 Marit Thyholt www.sintef.no SINTEF Byggforsk Mai 2007 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk AS Arkitektur og byggteknikk

Detaljer

KYSTTORSK NORD FOR 62 N - MINSTEMÅL OG MASKEVIDDE - INNSPEL TIL GJENOPPBYGGINGSPLAN

KYSTTORSK NORD FOR 62 N - MINSTEMÅL OG MASKEVIDDE - INNSPEL TIL GJENOPPBYGGINGSPLAN Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Dykkar ref: Vår ref: 2009/330 Bergen 03.11.2009 Arkivnr. 321.3 Løpenr: 6287/2009 KYSTTORSK NORD FOR 62 N - MINSTEMÅL OG MASKEVIDDE - INNSPEL TIL GJENOPPBYGGINGSPLAN

Detaljer

SBF51 A06015 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav. Marit Thyholt

SBF51 A06015 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav. Marit Thyholt SBF51 A06015 RAPPORT Vinduer og nye energikrav Marit Thyholt SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk November 2006 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk AS Arkitektur og byggteknikk Vinduer og nye

Detaljer

Fangstbegrensning / fangstkontroll

Fangstbegrensning / fangstkontroll Fangstbegrensning / fangstkontroll Dagfinn Lilleng Utviklingsseksjonen Tromsø 4.9.2015 Fiskeridirektøren Stab for personal og organisasjonsutvikling Kommunikasjonsstab IT-avdelingen -teknisk seksjon -systemseksjonen

Detaljer

Rapport nr. 4204/118 EFFEKTIV SLØYING OG SORTERING I KYSTFLÅTEN Erfaringer fra bruk av nytt utstyr i eksisterende båter

Rapport nr. 4204/118 EFFEKTIV SLØYING OG SORTERING I KYSTFLÅTEN Erfaringer fra bruk av nytt utstyr i eksisterende båter Rapport nr. 4204/118 EFFEKTIV SLØYING OG SORTERING I KYSTFLÅTEN Erfaringer fra bruk av nytt utstyr i eksisterende båter RAPPORT-TITTEL Kystflåten Effektiv sløying og sortering i kystflåten Utstyr i eksisterende

Detaljer

Seksjon: Kyst og havbruksseksjonen i. region Nord 0032 OSLO Vår referanse: 16/4-22. Deres referanse: Vår dato: 08.03.

Seksjon: Kyst og havbruksseksjonen i. region Nord 0032 OSLO Vår referanse: 16/4-22. Deres referanse: Vår dato: 08.03. Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Mia Høgi Postboks 8090 Dep Telefon: 98070656 Seksjon: Kyst og havbruksseksjonen i region Nord 0032 OSLO Vår referanse: 16/4-22 Att: Deres referanse: Vår

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4 535 Telefaks: 932 7 71 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

Forsøk med sollerist av plast

Forsøk med sollerist av plast Forsøk med sollerist av plast Forsøk med sollerist av plast montert i seksjon av diamantmasker om bord i «Eli R» i juli 217 Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel (norsk/engelsk):

Detaljer

Hvordan fange torskefisk effektivt og skånsomt i passende mengder med trål i Barentshavet?

Hvordan fange torskefisk effektivt og skånsomt i passende mengder med trål i Barentshavet? Hvordan fange torskefisk effektivt og skånsomt i passende mengder med trål i Barentshavet? John Willy Valdemarsen Leder for CRISP, Havforskningsinstituttet Status for trålfisket i Barentshavet Stor torskebestand

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE FARVANN.

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE FARVANN. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-51-96 (J-17-95 UTGÅR) Bergen, 26.4.1996 HV/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Lengste lengde m / HK : 46,69 m / 1200 hk. Wickmann Wx 28L8 Kilde : : Kopi av rapporten kan bestilles fra Fiskeridirektoratets bibliotek, Bergen.

Lengste lengde m / HK : 46,69 m / 1200 hk. Wickmann Wx 28L8 Kilde : : Kopi av rapporten kan bestilles fra Fiskeridirektoratets bibliotek, Bergen. Tittel : Inspektør på torsketråler. Forfatter (e) : Tore Solberg Ansvarlig institusjon : Fiskeridirektoratet, Bergen Geografisk område (navn) : Kysten av Finnmark Område Lokasjon (# nummer) : Tidsrom (fra

Detaljer

FORSKRlFT OM BRUKA V SORTERINGSRlSTSYSTEM I FISKET VED BRUKA V TORSKETRÅL (135 MM MASKEVIDDE)

FORSKRlFT OM BRUKA V SORTERINGSRlSTSYSTEM I FISKET VED BRUKA V TORSKETRÅL (135 MM MASKEVIDDE) MELDING FRA FISKERlDIREKTØREN J-68-96 Bergen, 22.5.1996 HV/BS.. FORSKRlFT OM BRUKA V SORTERINGSRlSTSYSTEM I FISKET VED BRUKA V TORSKETRÅL (135 MM MASKEVIDDE) Fiskeridirektøren har den 20. mai 1996 i medhold

Detaljer

FMC BIOPOLYMER 980859525 - TILLATELSE TIL UNDERSØKELSE AV HØSTBARE STORTARERESSURSER I NORD-TRØNDELAG 2012

FMC BIOPOLYMER 980859525 - TILLATELSE TIL UNDERSØKELSE AV HØSTBARE STORTARERESSURSER I NORD-TRØNDELAG 2012 Wit:åg FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen FMC Biopolymer AS Saksbehandler:Terje Halsteinsen Postboks 2045 Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen 5504 HAUGESUND Vårreferanse: 12/3232 Deresreferanse:

Detaljer

Fartøy: G.O.Sars. Område: Kysten av Finnmark. Formål: Utvikling av ny surveytrål. Tidsrom: 19-30.11 2004

Fartøy: G.O.Sars. Område: Kysten av Finnmark. Formål: Utvikling av ny surveytrål. Tidsrom: 19-30.11 2004 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 13-2005 Toktrapport Fartøy: G.O.Sars Område: Kysten av Finnmark Formål: Utvikling av ny surveytrål Tidsrom: 19-30.11 2004 Toktpersonell: John W.

Detaljer

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016 Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 6 Espen Johnsen (espen.johnsen@imr.no) Havforskningsinstituttet Råd I henhold til målsetningen i den norske forvaltningsmodellen av tobis tilrår

Detaljer

FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE - HØRINGSFRIST 10. NOVEMBER

FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE - HØRINGSFRIST 10. NOVEMBER Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 223/14 Løpenr.: 40664/14 Saknr.: 14/7117-4 Ark.nr.: U40SAKSARKIV Dato: 12.11.2014 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING

Detaljer

Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt

Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt Rapport nr. Å 0608 Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt Brynjolfur Eyjolfsson, Kari Lisbeth Fjørtoft, Ann Helen Hellevik Ålesund, august 2006 MØREFORSKING Ålesund

Detaljer

PELAGISK ARENA 2017 MESOPELAGISK FISKERI I PRAKSIS ERFARINGER OG POTENSIALE: REDSKAPSUTVIKLING OG PROSESSTEKNOLOGI

PELAGISK ARENA 2017 MESOPELAGISK FISKERI I PRAKSIS ERFARINGER OG POTENSIALE: REDSKAPSUTVIKLING OG PROSESSTEKNOLOGI PELAGISK ARENA 2017 MESOPELAGISK FISKERI I PRAKSIS ERFARINGER OG POTENSIALE: REDSKAPSUTVIKLING OG PROSESSTEKNOLOGI Arne Birkeland Br. Birkeland Fiskebåtrederi, Eduardo Grimaldo, og Leif Grimsmo SINTEF

Detaljer

TOKTRAPPORT. Rapport fra Havforskningsinstituttets tokt med autolinefartøyet FL Geir mai 2008 toktnummer

TOKTRAPPORT. Rapport fra Havforskningsinstituttets tokt med autolinefartøyet FL Geir mai 2008 toktnummer Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503 6294/Nr.7 2008 TOKTRAPPORT Merking av voksen blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) med datalagringsmerker (DST Pitch & Roll) og spaghettimerker (T-bar

Detaljer

I i I ~~~~.=~~~~:~o~~j.~e~

I i I ~~~~.=~~~~:~o~~j.~e~ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-177-92 (J-137-91 litgår) I i I.=:oJ.E Telex 42 151 Telefax (5) 23 8 9 Tlf.(5) 23 8 Bergen. 24.11.1992 TK/BJ FORSKRIFT OM UTFORMING OG INNMON1ERING AV SORTERINGSRIST I REKETRÅL.

Detaljer

Utsortering av småreke og fisk under fiske med småmasket reketrål.

Utsortering av småreke og fisk under fiske med småmasket reketrål. Utsortering av småreke og fisk under fiske med småmasket reketrål. En summarisk gjennomgang av FoU-arbeid utført på reketrål i årene 1976-1991 ved Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt (FTFI), og Havforskningsinstituttet

Detaljer

R A P P O R T. Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 00 Telefax: 73 51 50 20 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel 12.10.

R A P P O R T. Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 00 Telefax: 73 51 50 20 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel 12.10. R A P P O R T Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 Telefax: 73 51 5 2 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel Rapport nr Antall sider Dato 12.1.21 Gradering Rapport fra demotur til

Detaljer

Test av barneredningsvester OPPDRAGSGIVER. TV2-hjelper deg OPPDRAGSGIVERS REF. Solveig Barstad FORFATTER(E) Brunvoll, S., Foss, N.

Test av barneredningsvester OPPDRAGSGIVER. TV2-hjelper deg OPPDRAGSGIVERS REF. Solveig Barstad FORFATTER(E) Brunvoll, S., Foss, N. TESTRAPPORT TITTEL Thelma AS Postadresse: Postboks 6170, Sluppen 7435 Trondheim Besøksadresse: Sluppenveien 10 Telefon: 73 87 78 00 Telefax: 73 87 78 01 Org.nr: 981 962 273 Test av barneredningsvester

Detaljer

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket SINTEF NOTAT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Etterutdanningskurs jernbanetrafikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11.

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER Tore Johannessen Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. mai 2005 Innledning Industritrålfisket i Nordsjøen beskatter i det

Detaljer

Fangstbasert akvakultur Havforskningsinstituttet

Fangstbasert akvakultur Havforskningsinstituttet Fangstbasert akvakultur Havforskningsinstituttet Planer innen levendefangst 2015 Odd-Børre Humborstad Bjørnar Isaksen, Svein Løkkeborg, Jonatan Nilsson, Olafur Ingolfsson (HI) Bjørn Steinar Sæter, Chris

Detaljer

Toktrapport fra forsøkene med redskapsmodifikasjoner

Toktrapport fra forsøkene med redskapsmodifikasjoner rapport fra HAVFORSKNINGen Nr. 33 2013 Toktrapport fra forsøkene med redskapsmodifikasjoner Tokt utført i juni og august 2013 Anne Christine Utne Palm, Svein Løkkeborg, Bente Hoddevik Ulvestad, Bjørn Erik

Detaljer

KYSTTORSKVERN I BORGUNDFJORDEN/HEISSAFJORDEN - FORSLAG OM UTVIDET FREDNINGSTID OG REDSKAPSFORBUD - HØRING

KYSTTORSKVERN I BORGUNDFJORDEN/HEISSAFJORDEN - FORSLAG OM UTVIDET FREDNINGSTID OG REDSKAPSFORBUD - HØRING FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Diverse adressater Saksbehandler: Trond Ottemo Telefon: 46803973 Seksjon: Vår referanse: 12/587 Reguleringsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 12.01.2012 KYSTTORSKVERN

Detaljer

Vurderingav årsak til notskadei forbindelsemed rommingav laks fra lokalitet Fætten,LerøyMidnor i september2009

Vurderingav årsak til notskadei forbindelsemed rommingav laks fra lokalitet Fætten,LerøyMidnor i september2009 SFE180A094070 Åpen RAPPORT Vurderingav årsak til notskadei forbindelsemed rommingav laks fra lokalitet Fætten,LerøyMidnor i september2009 Egil Lien SINTEFFiskerioghavbrukAS Flavbruksteknologi Desember

Detaljer

Samlingseffekt av trålsveiper i Barentshavet torskefiskeriet

Samlingseffekt av trålsveiper i Barentshavet torskefiskeriet FISHTECH Ålesund 15. 16. Januar 2014 Samlingseffekt av trålsveiper i Barentshavet torskefiskeriet Presentert av Manu Sistiaga 1 Bakgrunn Fokus på energibesparelse og miljø generelt i fiskeri og spesielt

Detaljer

Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet

Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet NOTAT Vurdering av bestandssituasjonen for leppefisk Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet 1 Vurdering av bestandssituasjonen for leppefisk Innledning For

Detaljer

Tokt TOKT MED MØGSTERHAV H-21-AV JUNI 2010: UTPRØVING AV METODIKK FOR PRØVETAKING I NOT I TIDLIG SNURPEFASE.

Tokt TOKT MED MØGSTERHAV H-21-AV JUNI 2010: UTPRØVING AV METODIKK FOR PRØVETAKING I NOT I TIDLIG SNURPEFASE. Tokt 2010 819 TOKT MED MØGSTERHAV H-21-AV 1. 9. JUNI 2010: UTPRØVING AV METODIKK FOR PRØVETAKING I NOT I TIDLIG SNURPEFASE Toktdeltakere: Jostein Saltskår Bjørn Totland FG Fangst FG Fangst Aud Vold (toktleder)

Detaljer

Naturvernforbundets vurderinger av foreslåtte reguleringstiltak

Naturvernforbundets vurderinger av foreslåtte reguleringstiltak Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 Bergen Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo 24.11.2006 Høringsuttalelse: Forslag til reguleringstiltak på kysttorsk Norges Naturvernforbund

Detaljer

Rapport fra produktundersøkelse november 2015. Antall respondenter: 30. Svarprosent: 70. Bunnbrett og kubetak fra Kube Rådgivning AS

Rapport fra produktundersøkelse november 2015. Antall respondenter: 30. Svarprosent: 70. Bunnbrett og kubetak fra Kube Rådgivning AS Rapport fra produktundersøkelse november 2015. Antall respondenter: 30. Svarprosent: 70 Bunnbrett og kubetak fra Kube Rådgivning AS Standardrapport Totalt antall besvarelser: 21 Hvilke av følgende produkter

Detaljer

Rapport. Lavtemperaturegenskaper til HDPE. Strekktesting ved lave temperaturer. Forfatter(e) Frode Grytten

Rapport. Lavtemperaturegenskaper til HDPE. Strekktesting ved lave temperaturer. Forfatter(e) Frode Grytten SINTEF F25692 - Fortrolig Rapport Lavtemperaturegenskaper til HDPE Strekktesting ved lave temperaturer Forfatter(e) Frode Grytten SINTEF Materialer og kjemi Polymerer og komposittmaterialer 2014-06-02

Detaljer

TITTEL. Del 1: Kortversjon FORFATTER(E) Arild Johnsen OPPDRAGSGIVER(E)

TITTEL. Del 1: Kortversjon FORFATTER(E) Arild Johnsen OPPDRAGSGIVER(E) TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse, Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: RUSS Prosjektet: Redusert Utstøting og Sykefravær i sykehus

Detaljer

Muligheter for forbedring av garnfisket

Muligheter for forbedring av garnfisket Muligheter for forbedring av garnfisket Kabelvåg 17.04.2015 Guro Møen Tveit og Jørgen Vollstad SINTEF Fiskeri og havbruk Innhold Bakgrunn og problemstilling Forbedringer: Fiskemønster/drift Materialvalg

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 SAK 17/2011 REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at adgangen til å ha bifangst av breiflabb ved fiske med trål eller snurrevad reduseres fra 20

Detaljer