VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang"

Transkript

1 Delrapport prosjekt Forskning på årskull Hvorfor velger jenter og gutter, som har søkt befalsskoleutdanning, bort Forsvaret? Vernepliktsverket VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang 1

2 Innhold Sammendrag Bakgrunn Innledning Metode Feilkilder Avgrensning Årsaker til at søkerne velger bort Forsvaret Gruppe 1) Takket nei til å møte på opptak Gruppe 2) Takket ja på svarslippen, men ikke møtt til opptak Gruppe 3) Trukket seg frivillig under opptaket Kultur og holdninger Camp Oppsummering Avslutning... 9 Vedlegg 1 Intervjuguider

3 Sammendrag Denne rapporten sammenfatter innholdet av intervjuer med gutter og jenter som har søkt Felles opptak og seleksjon til grunnleggende befalsskoleutdanning i Forsvaret 2010 (FOSBS10), men som enten har takket nei til å komme på opptak, ikke møtt på opptak eller trukket seg frivillig under opptaket. Det er svært like årsaker til at jenter og gutter velger bort Forsvaret. Blant de som takket nei til å komme eller ikke møtte, er de mest vanlige årsakene sykdom, at de ikke hadde forberedt seg nok, eller at de kom inn på andre studier de hadde søkt og heller valgte disse fremfor Forsvaret. Årsakene til at de velger andre studier er enten fordi de var usikre på å binde seg til Forsvaret for to til fire år (befalsskole eller gjennomgående), eller at de kom inn på et studium de hadde drømt om lenge. Sistnevnte gjelder i hovedsak for jentene. For guttene og jentene som valgte å trekke seg frivillig under opptaket, er de mest vanlige årsakene skade/ sykdom, at de fant ut at det ikke var noe som passet for de (manglende motivasjon) eller at de ikke kom inn på den linjen/ skolen de ønsket. Jenter som ble kalt inn til FOS, ble i forkant invitert på camp. Dette arrangementet ble positivt mottatt fordi synes det var bra å møte andre søkere slik at de har noen kjente ansikter når de møter på FOS og at de kunne stille spørsmål til jenter som allerede er i Forsvaret. Fellesnevneren for alle respondentene er at de er positive til Forsvaret og har ingen ting de mener Forsvaret må bli bedre på for å bli mer attraktive for dem. Når ungdommene er usikre eller har mange valgmuligheter, er bindingstiden Forsvaret har en faktor som gjør at mange heller velger andre alternativer. Det er usikkert hvorvidt det er fornuftig å bruke mye ressurser i fremtiden på gruppen ungdommer som velger å takke nei eller ikke møte. Det vil alltid være slik at ungdom søker mange ulike utdanningsretninger og respondentene gir ikke inntrykk av å være motivert for å ta utdanning Forsvaret, ei heller ha interesse av Forsvaret som arbeidssted. De som trekker seg frivillig under FOS gir uttrykk for å ha fått en bra oppfølging, men at det ikke var noe som kunne påvirket valget deres om å trekke seg. Resultatet fra undersøkelsene gjort for FOS 2010 sammenfaller i stor grad med resultatet fra tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i

4 1. Bakgrunn I Stortingsmelding nr. 36 Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret står det, blant annet; For å kunne treffe målrettede tiltak for å motivere både kvinner og menn til tjeneste i Forsvaret, er det behov for en oppfølging av kommende årskull fra de blir innrullert og flere år frem i tid. Prosjekt Forskning på årskull søker å finne svar på når interessen for Forsvaret vekkes hos kvinner og menn, hvilken alder ungdommen har når de blir motivert/ ikke motivert for tjeneste i Forsvaret og årsakene til dette. Ved å følge årskullene over flere år kan man få kunnskap om hvordan kvinner og menn opplever Forsvaret som arbeidsgiver, og om det er forskjellige årsaker som ligger til grunn når kvinner og menn velger å slutte i Forsvaret. I arbeidet med å kartlegge når ungdom blir enten motivert, eller ikke motivert, for Forsvaret og årsakene til dette, intervjuet Vernepliktsverket (VPV) høsten 2008/ våren jenter som takket nei til sesjon eller førstegangstjeneste. Høsten 2009 ble det gjennomført intervjuer med jenter som var innkalt til Felles Opptak og Seleksjon (FOS) for Grunnleggende befalsskoleutdanning (GBU). Målet med undersøkelsene var å lære mer om hva som motiverer disse søkerne, hvorfor de velger bort Forsvaret og hva Forsvaret kan gjøre for å få disse søkerne til å velge Forsvaret. Gruppene som ble intervjuet var: 1) Takket nei til å møte på FOS på svarslippen på innkallingen, 2) Takket ja på svarslippen, men ikke møtt, eller 3) Trukket seg frivillig fra FOS under opptaket. Som en oppfølging av dette er de samme gruppene blitt intervjuet også for FOS 2010, men i år er både jenter og gutter intervjuet for å kvalitetssikre de svarene man fikk i fjor, og for å se om det er kjønnsmessige forskjeller i hvorfor søkerne velger bort Forsvaret. Arbeidshypotesen for intervjuene var at det var ulike årsaker til at kvinner og menn velger bort Forsvaret. Denne ønsket vi å teste. NIH/ F gjennomførte en større spørreundersøkelse under FOS i 2010, men søkere som enten har takket nei eller ikke møter, omfattes ikke av denne undersøkelsen Innledning Fra 2004 har Felles opptak og seleksjon (FOS) vært arenaen for seleksjon og opptak til utdanning i Forsvaret. Tidligere hadde skolene opptak hver for seg, men med FOS fikk Forsvaret en fellesarena for å drive seleksjon til Forsvarets skoler. FOS for befalsskolenivået (FOSBS) avvikles på Kjevik ultimo juni/ primo juli hvert år. Søknadsfristen for å søke er 15. april og etter en innledende søknadsbehandling ved VPV, blir søkerne som har nådd opp i konkurranse kalt inn til opptaket. På denne innkallingen er det en svarslipp kandidatene må krysse av om de kommer til opptaket eller ikke, og deretter returnere til VPV. Til FOSBS sommeren 2010 var det innkalt 2283 søkere hvorav 449 jenter (19,7% av totalt antall innkalte). Av disse var det (Alle prosenter er av totalt innkalte av samme kjønn): jenter (25,8%) og 326 gutter ( 17,7%) som takket nei til å møte på opptaket jenter (13,5%) og 153 gutter (8,3%) som takket ja på svarslippen, men som ikke møtte - 23 jenter (5,1%) og 268 gutter (14,6%) som trakk seg frivillig under opptaket 1 Norges Idrettsforbund, Forsvarets avdeling, (v/ Anett Stornæs) gjennomførte under FOS-sommer en større kvantitativ undersøkelse for en bred kartlegging av de innkalte kandidatene. 2 Statistikk Opptak- og Seleksjonskontoret, VPV 4

5 I N N K A L L I N G 2283 innkalte (449 jenter (19,7%) 669 inn utd. 100 jenter (13%) Takket nei til å møte på svarslippen. j; 116 (25,8 %) g; 326 (17,7 %) Takket ja på svarslippen, men ikke møtt. j; 61 (13,5 %) g;153 (8,3 %) Trukket seg frivillig under FOS. (utkode 12) j; 23 (5,1 %) g;268 (14,6 %) 3. Metode Det er valgt en kvalitativ metode i form av semi-strukturerte telefonintervjuer. Det ble utarbeidet en intervjuguide 3 for å få intervjuene standardiserte og mest mulig nøytrale. Spørsmålene ble stilt som åpne spørsmål uten svaralternativer. Hvert av intervjuene tok fra 5 til 10 minutter, avhengig av hvor mye respondenten ønsket å formidle og hvor mye tid de hadde til disposisjon. Med bakgrunn teori innen statistikken, bør et minimum antall respondenter være 30 i hver undergruppe for at det skal være mulig å si noe sikkert om populasjonen, og for at det skal være mulig å sammenlikne gruppene 4. Med bakgrunn i dette gjorde vi tilfeldige utvalg ved hjelp av Excel, 30 personer i hver gruppe med unntak i gruppen jenter som har trukket seg frivillig under FOS, som kun har en populasjon på 23. Her tok vi med alle 23. Total antallet respondenter fra alle gruppene er Feilkilder Respondentene er i intervjuet blitt stilt åpne spørsmål for å minimere muligheten for at de skal bli påvirket av svaralternativer. Spørsmålene ble utarbeidet med mål om å være nøytrale for ikke å farge intervjuobjektet. Det er likevel alltid en mulighet for feilkilder i intervjusituasjonen ved at spørsmål eller svar blir feiltolket. På grunn av at respondentene blir kontaktet av Forsvaret, er det naturlig å anta 3 Vedlegg 1 Intervjuguide 4 Om å trekke utvalg. Dokument mottatt fra FFI høsten

6 det vil være tilfeller hvor de av ulike grunner utelater informasjon eller detaljer selv om de er blitt informert om at undersøkelsen er anonym. I så stor grad som mulig ble svarene skrevet ned under intervjuet for å minimere feilkildene. 3.2 Avgrensning Populasjonen er begrenset til de tre gruppene som er beskrevet ovenfor, søkere som er falt ut av seleksjonen av andre årsaker, er ikke inkludert i undersøkelsen. Undersøkelsen omfatter kun innkalte til FOS sommer og inkluderer ikke innkalte til FOS vinter (opptak til Utskrevet befalskurs UB, januar). 4. Årsaker til at søkerne velger bort Forsvaret 4.1 Gruppe 1) Takket nei til å møte på opptak Det er lite til ingen forskjell mellom jenter og gutter når det gjelder årsaker til hvorfor de velger å takke nei til å møte på FOS. Den viktigste årsaken til at jenter og gutter velger å takke nei på svarslippen er manglende motivasjon. Ungdommene søker mange ulike studieretninger, inkludert Forsvaret. Etter de har sendt søknaden har de kommet inn på andre utdanninger som sto høyere opp på prioriteringslisten deres eller de har mistet interessen av ulike grunner. De som har mistet interessen/ motivasjonen har ingen konkret faktor de kan peke på som gjør at de ikke er interessert, men uttrykker at de hadde ikke så lyst lenger. For disse søkerne er bindingstiden Forsvaret har, en vesentlig faktor som gjør at de velger bort denne utdanningsretningen. Mange av respondentene er usikre på hva de vil videre, og velger gjerne noe annet de er like usikre på om de ønsker, men da har de ingen bindingstid og kan slutte når de vil. En annen felles frafallsårsak for både jenter og gutter, er at de velger å takke nei fordi de føler de er i for dårlig fysisk form og må trene mer, for så å søke igjen senere. Noen årsaker som er ulike mellom jenter og gutter er lærlingplass blant guttene og drømmestudiet hos jentene. Blant de kvinnelige søkerne er det en gruppe som har kommet inn på et studium de lenge har drømt om å komme inn på. Dette er studier som er vanskelige å komme inn på og med høye karakterkrav. Denne årsaken har vi ikke funnet blant gutter. Det kan bety at de kvinnelige søkerne vi har, som har bra resultater fra skole og har klare karriereplaner, velger dette studiet direkte og ikke ser hensikten med å gå via Forsvaret først. Videre ser det ut som guttene i større grad ser på utdanning i Forsvaret som en del av sin karriere selv om den fortsetter sivilt etter endt befalsskole. En del av jentene uttaler at de ønsket å prioritere utdanning. Det sier noe om at de ikke ser et utdanningsløp i Forsvaret som en del av utdanningen sin, men snarere som et annerledesår på lik linje med folkehøgskole. Dette sammenfaller med resultatene vi har fra i fjor. Det at gutter har verneplikt og uansett må ett år inn til førstegangstjeneste, kan også være en årsak til denne forskjellen mellom jenter og gutter. En del av guttene har fått sivil læreplass og velger det fordi de er usikre på om de vil få muligheten senere hvis de takker nei. Ingen av dem nevner muligheten for læreplass i Forsvaret som en mulig utdanningsvei. Med tanke på at det sommeren 2010 var 111 6

7 læreplasser i Forsvaret som ikke besatt pga for få kvalifiserte søkere 5, ligger det muligens et forbedringspotensiale her i å informere tilstrekkelig om lærlingeordningen i Forsvaret. Andre årsaker som gjelder for denne gruppen jenter og gutter er sykdom eller skade. 4.2 Gruppe 2) Takket ja på svarslippen, men ikke møtt til opptak. Majoriteten av respondentene i denne gruppen faller inn i en av frafallsårsakene beskrevet i punkt 4.1. De fleste beskriver at de ikke var nok motiverte og at de ikke følte seg klare. En del av disse ønsker å bruke et år på å trene for så å søke igjen neste år, mens andre søker førstegangstjeneste for å se hva det er, og for eventuelt å søke igjen neste år. Også i denne gruppen respondenter er det en del som velger bort Forsvaret på grunn av bindingstiden, i tillegg til at de er usikre på hva Forsvaret kan tilby dem etter endt utdanning. En gruppe blant de kvinnelige respondentene uttrykker at de var motiverte før sesjon, men fant ut i løpet av sesjonsdagen at dette ikke var noe for dem. De fleste av disse kan ikke peke på en spesiell årsak til dette, men at de ikke fant det så interessant som først antatt. Noen av jentene uttaler at de ble dårlig mottatt og behandlet på sesjon og at det gjorde at de mistet motivasjonen for videre tjeneste i Forsvaret. Dette viser viktigheten av at vi har håndplukkede folk på sesjon som kan gi de utskrivingspliktige korrekte og ærlige tilbakemeldinger, men på en profesjonell måte. Noen av respondentene har fått søknaden trukket av Forsvaret. Dette skjer med bakgrunn i informasjon fra egenerklæringsskjema eller rutinemessig vandelskontroll. 4.3 Gruppe 3) Trukket seg frivillig under opptaket. Denne gruppen omfatter søkere til FOS som har møtt på opptaket, men trukket seg frivillig under opptaket (utkode 12). Søkerne har trukket seg på ulike tidspunkt under opptaket, fra under ett døgn fra de møtte til siste dag av feltperioden. Også her er mange av frafallsårsakene felles for både de kvinnelige og mannlige respondentene. Hovedårsakene til at de trekker seg hos begge kjønn er skade/ sykdom, motivasjon, i form av at de fant ut at dette ikke var noe for de, og at det var for hardt fysisk. Det er også en gruppe respondenter fra begge kjønn som kun har én linje de vil inn på, og som takker nei fordi de ikke kommer inn på denne ene. Kandidatene som gir uttrykk for at de ikke var motiverte nok, har ofte ikke satt seg inn i hva utdanningen innebærer på forhånd. En del av respondentene sier dette selv også. De ønsker ikke bære våpen eller være ute i skogen og da blir det utfordrende å velge en slik utdanning. Noen av dem gir uttrykk for at de trodde de ville like det, men ble veldig usikre og ville ikke binde seg for så lang tid. Svært få av respondentene klarer å nevne noe konkret som gjorde at de mistet motivasjonen eller fant ut at dette ikke var noe for dem. Når flere som er på opptaket sammen er umotiverte, gir respondentene uttrykk for at den negative følelsen forsterkes og de påvirker hverandre i negativ retning. Når det å ha sommerferie eller dra på festival er årsaken til at man gir seg, er det naturlig å anta at motivasjonen ikke er god nok. 5 Tall fra Opplæringskontoret for Forsvaret, OfF. 7

8 4.4 Kultur og holdninger Når respondentene gir uttrykk for opplevelser som kommer inn under begrepet kultur og holdninger, må dette regnes som uttalelser fra enkeltpersoner og kan ikke si noe om hele opptaksarenaen som sådan. Det er likevel slik at dette er frafallsårsaker Forsvaret kan gjøre noe med og at én er en for mye når det er snakk om uprofesjonelle holdinger og atferd. En gruppe av de kvinnelige respondentene gir uttykk for at måten de har blitt møtt på, på sesjonsarenaen eller på opptaksarenaen, var demotiverende fordi de følte at kvinner ikke var ønsket. Et interessant synspunkt, sett i et mangfoldsperspektiv, som kom fra en gruppe kvinnelige respondenter, er at de trakk seg fra opptaket fordi de syntes at de jentene som virkelig ville inn på utdanning i Forsvaret, var så macho, og at de selv ikke passet inn. Dette er interessant fordi det synliggjør at kjønn ikke nødvendigvis skaper et bredere mangfold dersom vi selekterer like typer mennesker. De som muligens hadde kunnet representere et mangfold, føler seg ekskludert av det de føler som en påkrevd væremåte som de ikke ønsker å identifisere seg med. 5. Camp Ultimo mai 2010 ble det arrangert en jentecamp på Sessvollmoen for jenter som var innkalt til FOS Det er i dette prosjektet ikke gjort en fullstendig evaluering av arrangementet, men de av respondentene som deltok er blitt spurt om hva de synes om arrangementet. De som ikke var der er blitt spurt om årsakene til at de ikke deltok. For en fullstendig evaluering av campen, og for å finne ut om arrangementet førte til at noen møtte som ellers ikke ville ha møtt, må også de som er kommet inn på skole intervjues. 115 innkalte jenter møtte på FOS-camp, av disse møtte 90 på FOS. 44 av de som deltok på camp er tatt opp som elever på FOS/BS De av respondentene som har vært på camp er veldig positive. Det de synes var mest positivt var det å treffe andre som de vil møte igjen på FOS og muligheten til å spørre kvinner som allerede er i Forsvaret om ting de lurer på som bra. I tillegg synes de det er bra å få repetert kunnskap (de som har vært inne til førstegangstjeneste før) eller å få en liten smak på Fosvaret (de som ikke har noe forhold til Forsvaret fra før). Det som kom frem av kritiske tilbakemeldinger går i stor grad på at det var liten tid, slik at det ikke ble rom for å gjennomføre gjørmeløype eller andre momenter som viser at det ikke bare er kos og hygge. En del mente at det var for koselig der i forhold til den hverdagen man møter på FOS. En gruppe respondenter trekker også frem at de synes nivået på jentene som var der var lavt, og at det virket demotiverende på dem. Ut fra de intervjuene som er gjennomført i denne undersøkelsen, synes det som om de som allerede hadde bestemt seg for i å ikke møte på FOS eller er veldig i tvil om de skal, heller ikke møter på Camp. Det kan derfor være en utfordring å oppnå en av de ønskede effektene man ønsker med arrangementet; å få de som tviler/ ikke vil møte til å ombestemme seg og møte på opptak. 6. Oppsummering Arbeidshypotesen i forkant av intervjuene var at det var ulike årsaker til frafall mellom jenter og gutter. Dette avkreftes av resultatene av intervjuene. Det er i stor grad sammenfallende årsaker til at jenter og gutter velger bort utdanning i Forsvaret. Hovedårsakene til at de velger 8

9 å takke nei/ ikke møte er at de ikke følte seg klare fysisk eller mentalt, at de ble syke eller skadet, eller at de kom inn på andre studier de hadde søkt/ fikk lærlingplass sivilt. Når det gjelder de som kom inn på opptak, men valgte å trekke seg er det i stor grad sykdom/ skade som dominerer, eller at de fant ut at dette ikke var noe for dem. Det er få som har noen konkrete momenter å komme med for hvorfor de mistet motivasjonen underveis i opptaket. Dette vil vi se nærmere på i Ingen av respondentene er i stand til å sette fingeren på konkrete forhold ved Forsvaret som må endres, for å gjøre Forsvaret mer attraktivt for dem. De er interessert i å ta utdanning i Forsvaret, men også i mange andre utdanningsretninger. Der hvor de er usikre på hva de vil, spiller bindingstiden i Forsvaret inn i negativ retning for Forsvaret. Dersom de har flere alternative utdanningsretninger de er like usikre på om de ønsker, velger de noe annet enn Forsvaret fordi de da ikke har bindingstid. Noen av de kvinnelige respondentene trekker frem hvordan de som kvinner ble møtt i Forsvaret, som årsaken til at de valgte å takke nei eller trekke seg. Antallet respondenter som har ytret dette er så lavt at det er usikkert i hvilken grad det kan si noe generelt. Problemstillingen peker uansett på viktigheten av at personell i posisjoner som driver seleksjon, det være seg på sesjons- eller opptaksarenaen, må ha holdninger Forsvaret står for. Svært få av respondentene i gruppene takket nei eller ikke møtt, gir inntrykk av å være reelle inn-kandidater. De gir ikke utrykk for å være interessert i å gjennomføre en utdanning i Forsvaret, ei heller motivert. Ut i fra resultatene fra de intervjuene vi har gjennomført i denne undersøkelsen, synes det ikke fornuftig å bruke ekstra ressurser på denne gruppen i fremtiden. De av respondentene som allerede hadde bestemt seg for å ikke velge Forsvaret, valgte heller ikke å møte på camp. 6. Avslutning Norsk ungdom er selvstendige individer som, slik vi ser gjennom intervjuene, gjør selvstendige valg med tanke på utdanning og fremtidsplaner. De søker flere utdanningsretninger parallelt, og det vil derfor alltid være noen som velger andre utdanningsretninger enn Forsvaret selv om de har søkt og dermed er registrert som interessert. De som velger Forsvaret vil på samme måte være på takket nei/ ikke møttlisten hos andre studiesteder. Svært få av jentene og guttene som trekker seg under FOS har noen konkrete årsaker til at de enten mistet motivasjonen eller at de fant ut at dette ikke var noe for de. Det kommende året skal prosjektet blant annet se på om det er noe i kulturen de møter eller måten de blir møtt på som fører til at de velger å trekke seg. 9

10 Vedlegg 1 Intervjuguider 1) Intervjuguide jenter og gutter innkalt til opptak FOSBS 2010 og takket nei. 1. Hva var årsaken til du takket nei til å møte på FOS? 2. Hva kunne F gjort for å overbevise deg om å møte? Camp/ brev/ telefonhenvendelse? 3. Jenter: Fikk du invitasjon til FOS-campen? Deltok? (evt hvorfor ikke) Tilbakemeldinger på campen dersom deltatt 4. Hva må F gjøre mener du for at det skal bli mer attraktivt for deg? 5. Hvis vært på F's sider på internett; fant du det du søkte av informasjon på F's sider? Brukervennlighet? Hvis neg.: forslag til forbedring? 6. Andre ting du ønsker å tilføye? 2) Intervjuguide jenter ikke møtt FOSBS Du svarte først ja til at du ville møte, men så ombestemte du deg. Hva skjedde i mellomtiden? Når bestemte du deg? Påvirket av noe(n)? 2. Hva kunne F gjort for å overbevise deg om å møte? Camp/ brev/ telefonhenvendelse? 3. Jenter: Fikk du invitasjon til FOS-campen? Deltok? (evt hvorfor ikke) Tilbakemeldinger på campen dersom deltatt? 4. Hva må F gjøre mener du for at det skal bli mer attraktivt for deg? 5. Hvis vært på F's sider på internett; fant du det du søkte av informasjon på F's sider? Brukervennlighet? 6. Andre ting du ønsker å tilføye? 3) Intervjuguide jenter innkalt til opptak FOS09 og trukket seg under opptaket. 1. Hva var årsaken til at du trakk deg under FOS? 2. Når i opptaket bestemte du deg for å trekke deg? 3. Hvordan var møtet med FOS i forhold til dine forventninger? 4. Jenter: Fikk du invitasjon til FOS-campen? Deltok? (evt hvorfor ikke) Tilbakemeldinger på campen dersom deltatt. Relevans/ Innhold ift det du møtte på FOS? 5. Når du under opptaket hadde bestemt deg for å trekke deg, hvilken oppfølging synes du da at du fikk? Herunder; hva kunne F gjort for at du skulle ombestemme deg? 6. Hvis vært på F's sider på internett; fant du det du søkte av informasjon på F's sider? Brukervennlighet? 7. Annet du ønsker å tilføye? 10

VPV 11. desember 2009 Major Cathrine Thorshaug-Wang

VPV 11. desember 2009 Major Cathrine Thorshaug-Wang Delrapport prosjekt Forskning på årskull Søkere trukket seg eller ikke møtt til Felles Opptak og Seleksjon Grunnleggende befalsutdanning 2009. Vernepliktsverket VPV 11. desember 2009 Major Cathrine Thorshaug-Wang

Detaljer

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen Tittel: Forfattere: Vernepliktsundersøkelsen 2009

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse!

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Markedsundersøkelsen skal gi svar på om det er behov for produktet Markedsundersøkelsen skal gi svar på om kundene virkelig er interesserte i produktet deres.

Detaljer

Rapport: Undersøkelse utseendepress

Rapport: Undersøkelse utseendepress Rapport: Undersøkelse utseendepress Temaet vårt er utseendepress på Horten Videregående Skole. Hvorfor?: Det angår oss siden det er vår skole, og vi omgir oss med dette hver dag. Det er spennende å se

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

1.) Behandler demonstrerer først med en av deltakerne. Følger intervjuguiden (se side 2) og fyller inn i boksene i modellen (se side 3).

1.) Behandler demonstrerer først med en av deltakerne. Følger intervjuguiden (se side 2) og fyller inn i boksene i modellen (se side 3). Utarbeidelse av den kognitive modellen for sosial angstlidelse Tidsbruk Del 1 Demonstrasjon 20 minutter Øvelse 30 minutter x 2 Del 2 Demonstrasjon 20 minutter Øvelse 30 minutter x 2 Del 1 Utarbeidelse

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene?

Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene? Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene? Vennskapsbykonferansen, Bergen 10. - 11. mai 2012 Hege Gjertsen og Terje Olsen, Nordlandsforskning

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE 12/985 08.10.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE 12/985 08.10.2013 Vår ref.: Dato: 12/985 08.10.2013 Sammendrag Saken gjaldt spørsmål om en kvinne ble forskjellsbehandlet på grunn av graviditet da hun ikke fikk tilbud om lærlingplass i sykehjem. Spørsmålet for ombudet

Detaljer

Befalsskolestudien - Felles Opptak og Seleksjon 2010

Befalsskolestudien - Felles Opptak og Seleksjon 2010 FORSVARETS HØGSKOLE Befalsskolestudien - Felles Opptak og Seleksjon 2010 En spørreundersøkelse blant kvinnelige og mannlige kandidater under seleksjonsperioden Annett V. Stornæs og Kari Fasting Rapportserie

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

Rekrutterings- og intervjuteknikk: Om bruk av effektive rekrutteringsmetoder

Rekrutterings- og intervjuteknikk: Om bruk av effektive rekrutteringsmetoder Rekrutterings- og intervjuteknikk: Om bruk av effektive rekrutteringsmetoder Ole I. Iversen (Dr. BA) Assessit AS/Handelshøyskolen BI E-post: Twitter:@OIIversen Blogg: www.oleiversen.no Trender i 2016 Digitalisering

Detaljer

Rekruttere kompetanse tilegnet ved sivile utdanningsinstitusjoner

Rekruttere kompetanse tilegnet ved sivile utdanningsinstitusjoner Rekruttere kompetanse egnet ved sivile utdanningsinstitusjoner Innledning Forsvaret er i kontinuerlig endring og utvikling, noe som innebærer et stort fokus på å planlegge, gjennomføre og evaluere tak

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst

Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst Dag Wollebæk, Synne Sætrang og Audun Fladmoe Presentasjon av rapport, 23. juni 2015 Formål/hovedbidrag 1. Hva skjer i de ulike fasene av? Hvordan

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Startfolie. God rekruttering: Betydningen av en god start. Espen Skorstad. www.cut-e.no

Startfolie. God rekruttering: Betydningen av en god start. Espen Skorstad. www.cut-e.no Startfolie God rekruttering: Betydningen av en god start Espen Skorstad Hvem er jeg? Spesialist i arbeids- og organisasjons-psykologi Leder cut-e Agenda Hvorfor er mangfold viktig? Hva er en jobbanalyse?

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

og hva forventer vi av deg?

og hva forventer vi av deg? Studieveiledning ved NTNU Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? D e t s k a p e n d e u n i v e r s i t e t Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? Vi som jobber med veiledning

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Fravær pa Horten viderega ende skole

Fravær pa Horten viderega ende skole Fravær pa Horten viderega ende skole Horten videregående skole har hatt problemer med høyt fravær og frafall blant sine elever. Når vi skulle velge oppgave, synes vi det kunne være spennende å finne ut

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Jenter og SMERTE og gutter. Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011.

Jenter og SMERTE og gutter. Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011. Jenter og SMERTE og gutter Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011. 1 Innholdsfortegnelse Innhold s. 2 Deltagere s. 2 innledning s. 3 Problemstilling s. 3 Begrensninger

Detaljer

Undersøkelse om utdanning

Undersøkelse om utdanning Undersøkelse om utdanning I dag er det flere som lurer på om det er en sammenheng mellom barn og foreldre når det kommer til valg av utdanningsnivå. Vi er veldig nysgjerrige på dette emnet, og har derfor

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

-Ny sesjonsordning. "Sesjonen inn i en ny tid - rekrutteringsarena for alle"

-Ny sesjonsordning. Sesjonen inn i en ny tid - rekrutteringsarena for alle -Ny sesjonsordning "Sesjonen inn i en ny tid - rekrutteringsarena for alle" Oslo Militære Samfund, 30 mars 2009 Brigader John Einar Hynaas, sjef 30.03.2009 1 Innhold Bakgrunn og formål Sesjon Grunnlagsdokumenter

Detaljer

Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand

Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand Oppdrag/mandat Hvorfor klarer ikke Norge å få opp kvinneandelen i Forsvaret? Problemstillinger 1. Hva er kvinners opplevelser og erfaringer med

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår

Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår I uke 9 og 10 2014 ble alle studenter på 1. og 2. studieår oppfordret til å svare på en spørreundersøkelse om arbeidsgrupper. Hovedmålet med undersøkelsen

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP Forberedelse til deltakelse i læringsnettverket IHI Institute for Healthcare Improvement i USA har nyttige erfaringer med å intervjue 5 pasienter som har blitt reinnlagt i

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2014 Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet Innhold Takket nei 2014 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale... 3 3. Undersøkelsen... 4 Svarprosent... 4

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor drømmer vi? Forskere: 6.trinn ved Smeaheia skole (Sandnes, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord Fem elever

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Drikkevaner mellom jenter og gutter

Drikkevaner mellom jenter og gutter Drikkevaner mellom jenter og gutter I undersøkelsen vår ville vi finne ut om det fantes noen forskjell på alkoholbruken blant unge jenter og gutter på Horten Videregående skole. Vi har tatt med en del

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Evaluering Tøtte til Topps

Evaluering Tøtte til Topps Rapport Evaluering Tøtte til Topps Maria Almli 2008 Innhold: Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Om undersøkelsen... 5 Om utvalg og tabeller... 5 Resultater... 6 Bakgrunnsdata... 6 Erfaringer fra Tøtte til Topps...

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Gravide kvinners røykevaner

Gravide kvinners røykevaner Ville det Ønske det Men gjøre det! Gravide kvinners røykevaner Ellen Margrethe Carlsen Seniorrådgiver folkehelsedivisjonen Fagdag 12.3.12 kvinner og tobakk - Gravides røykevaner 1 Bakgrunn og formål 7,4

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn

TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn Rapport skrevet av: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn, Våren

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 «Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 For å forhindre frafall er kollokviegrupper i matematikk og programmering prosjektets viktigste tiltak. Studieåret

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Nysgjerrigper 2012. Kjerringråd om hvordan man unngår å gråte når man skjærer løk

Nysgjerrigper 2012. Kjerringråd om hvordan man unngår å gråte når man skjærer løk Nysgjerrigper 2012 Kjerringråd om hvordan man unngår å gråte når man skjærer løk En kartlegging av hvilke kjerringråd som eksisterer og i hvilken grad disse rådene fungerer 5.trinn Spangereid skole Våren

Detaljer

Rapport. Motivering for og rekruttering til realfagene om ENT3R. Forfatter Thomas Dahl

Rapport. Motivering for og rekruttering til realfagene om ENT3R. Forfatter Thomas Dahl - Åpen Rapport Motivering for og rekruttering til realfagene om ENT3R Forfatter Thomas Dahl SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling 2011-09-22 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Spørreundersøkelsen 2006

Spørreundersøkelsen 2006 Spørreundersøkelsen 6 Antall respondenter: 8,9 prosent (7 inviterte) Ukjent antall feil i e-postadresser Tidsrom:. oktober. november Totalt 9 spørsmål SK Rye Medlemsundersøkelse 6 Spm : Fødselsår Gjennomsnittsalder:

Detaljer

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Spørreskjemaet... 3 1.2 Andel takket nei... 3 2.0 Resultatene av undersøkelsen...5 2.1 Svarprosent...

Detaljer

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju.

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. En professor ble ikke innkalt til intervju til en stilling han hevdes vel kvalifisert for. Den klagende part mistenker at han ikke ble objektivt

Detaljer

Om konfliktrådenes brukerundersøkelse

Om konfliktrådenes brukerundersøkelse Om konfliktrådenes brukerundersøkelse Brukerundersøkelsen er del av konfliktrådets arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. Brukernes tilbakemelding gir verdifulle innblikk i hvor vi må styrke vårt arbeid.

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer