VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang"

Transkript

1 Delrapport prosjekt Forskning på årskull Hvorfor velger jenter og gutter, som har søkt befalsskoleutdanning, bort Forsvaret? Vernepliktsverket VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang 1

2 Innhold Sammendrag Bakgrunn Innledning Metode Feilkilder Avgrensning Årsaker til at søkerne velger bort Forsvaret Gruppe 1) Takket nei til å møte på opptak Gruppe 2) Takket ja på svarslippen, men ikke møtt til opptak Gruppe 3) Trukket seg frivillig under opptaket Kultur og holdninger Camp Oppsummering Avslutning... 9 Vedlegg 1 Intervjuguider

3 Sammendrag Denne rapporten sammenfatter innholdet av intervjuer med gutter og jenter som har søkt Felles opptak og seleksjon til grunnleggende befalsskoleutdanning i Forsvaret 2010 (FOSBS10), men som enten har takket nei til å komme på opptak, ikke møtt på opptak eller trukket seg frivillig under opptaket. Det er svært like årsaker til at jenter og gutter velger bort Forsvaret. Blant de som takket nei til å komme eller ikke møtte, er de mest vanlige årsakene sykdom, at de ikke hadde forberedt seg nok, eller at de kom inn på andre studier de hadde søkt og heller valgte disse fremfor Forsvaret. Årsakene til at de velger andre studier er enten fordi de var usikre på å binde seg til Forsvaret for to til fire år (befalsskole eller gjennomgående), eller at de kom inn på et studium de hadde drømt om lenge. Sistnevnte gjelder i hovedsak for jentene. For guttene og jentene som valgte å trekke seg frivillig under opptaket, er de mest vanlige årsakene skade/ sykdom, at de fant ut at det ikke var noe som passet for de (manglende motivasjon) eller at de ikke kom inn på den linjen/ skolen de ønsket. Jenter som ble kalt inn til FOS, ble i forkant invitert på camp. Dette arrangementet ble positivt mottatt fordi synes det var bra å møte andre søkere slik at de har noen kjente ansikter når de møter på FOS og at de kunne stille spørsmål til jenter som allerede er i Forsvaret. Fellesnevneren for alle respondentene er at de er positive til Forsvaret og har ingen ting de mener Forsvaret må bli bedre på for å bli mer attraktive for dem. Når ungdommene er usikre eller har mange valgmuligheter, er bindingstiden Forsvaret har en faktor som gjør at mange heller velger andre alternativer. Det er usikkert hvorvidt det er fornuftig å bruke mye ressurser i fremtiden på gruppen ungdommer som velger å takke nei eller ikke møte. Det vil alltid være slik at ungdom søker mange ulike utdanningsretninger og respondentene gir ikke inntrykk av å være motivert for å ta utdanning Forsvaret, ei heller ha interesse av Forsvaret som arbeidssted. De som trekker seg frivillig under FOS gir uttrykk for å ha fått en bra oppfølging, men at det ikke var noe som kunne påvirket valget deres om å trekke seg. Resultatet fra undersøkelsene gjort for FOS 2010 sammenfaller i stor grad med resultatet fra tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i

4 1. Bakgrunn I Stortingsmelding nr. 36 Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret står det, blant annet; For å kunne treffe målrettede tiltak for å motivere både kvinner og menn til tjeneste i Forsvaret, er det behov for en oppfølging av kommende årskull fra de blir innrullert og flere år frem i tid. Prosjekt Forskning på årskull søker å finne svar på når interessen for Forsvaret vekkes hos kvinner og menn, hvilken alder ungdommen har når de blir motivert/ ikke motivert for tjeneste i Forsvaret og årsakene til dette. Ved å følge årskullene over flere år kan man få kunnskap om hvordan kvinner og menn opplever Forsvaret som arbeidsgiver, og om det er forskjellige årsaker som ligger til grunn når kvinner og menn velger å slutte i Forsvaret. I arbeidet med å kartlegge når ungdom blir enten motivert, eller ikke motivert, for Forsvaret og årsakene til dette, intervjuet Vernepliktsverket (VPV) høsten 2008/ våren jenter som takket nei til sesjon eller førstegangstjeneste. Høsten 2009 ble det gjennomført intervjuer med jenter som var innkalt til Felles Opptak og Seleksjon (FOS) for Grunnleggende befalsskoleutdanning (GBU). Målet med undersøkelsene var å lære mer om hva som motiverer disse søkerne, hvorfor de velger bort Forsvaret og hva Forsvaret kan gjøre for å få disse søkerne til å velge Forsvaret. Gruppene som ble intervjuet var: 1) Takket nei til å møte på FOS på svarslippen på innkallingen, 2) Takket ja på svarslippen, men ikke møtt, eller 3) Trukket seg frivillig fra FOS under opptaket. Som en oppfølging av dette er de samme gruppene blitt intervjuet også for FOS 2010, men i år er både jenter og gutter intervjuet for å kvalitetssikre de svarene man fikk i fjor, og for å se om det er kjønnsmessige forskjeller i hvorfor søkerne velger bort Forsvaret. Arbeidshypotesen for intervjuene var at det var ulike årsaker til at kvinner og menn velger bort Forsvaret. Denne ønsket vi å teste. NIH/ F gjennomførte en større spørreundersøkelse under FOS i 2010, men søkere som enten har takket nei eller ikke møter, omfattes ikke av denne undersøkelsen Innledning Fra 2004 har Felles opptak og seleksjon (FOS) vært arenaen for seleksjon og opptak til utdanning i Forsvaret. Tidligere hadde skolene opptak hver for seg, men med FOS fikk Forsvaret en fellesarena for å drive seleksjon til Forsvarets skoler. FOS for befalsskolenivået (FOSBS) avvikles på Kjevik ultimo juni/ primo juli hvert år. Søknadsfristen for å søke er 15. april og etter en innledende søknadsbehandling ved VPV, blir søkerne som har nådd opp i konkurranse kalt inn til opptaket. På denne innkallingen er det en svarslipp kandidatene må krysse av om de kommer til opptaket eller ikke, og deretter returnere til VPV. Til FOSBS sommeren 2010 var det innkalt 2283 søkere hvorav 449 jenter (19,7% av totalt antall innkalte). Av disse var det (Alle prosenter er av totalt innkalte av samme kjønn): jenter (25,8%) og 326 gutter ( 17,7%) som takket nei til å møte på opptaket jenter (13,5%) og 153 gutter (8,3%) som takket ja på svarslippen, men som ikke møtte - 23 jenter (5,1%) og 268 gutter (14,6%) som trakk seg frivillig under opptaket 1 Norges Idrettsforbund, Forsvarets avdeling, (v/ Anett Stornæs) gjennomførte under FOS-sommer en større kvantitativ undersøkelse for en bred kartlegging av de innkalte kandidatene. 2 Statistikk Opptak- og Seleksjonskontoret, VPV 4

5 I N N K A L L I N G 2283 innkalte (449 jenter (19,7%) 669 inn utd. 100 jenter (13%) Takket nei til å møte på svarslippen. j; 116 (25,8 %) g; 326 (17,7 %) Takket ja på svarslippen, men ikke møtt. j; 61 (13,5 %) g;153 (8,3 %) Trukket seg frivillig under FOS. (utkode 12) j; 23 (5,1 %) g;268 (14,6 %) 3. Metode Det er valgt en kvalitativ metode i form av semi-strukturerte telefonintervjuer. Det ble utarbeidet en intervjuguide 3 for å få intervjuene standardiserte og mest mulig nøytrale. Spørsmålene ble stilt som åpne spørsmål uten svaralternativer. Hvert av intervjuene tok fra 5 til 10 minutter, avhengig av hvor mye respondenten ønsket å formidle og hvor mye tid de hadde til disposisjon. Med bakgrunn teori innen statistikken, bør et minimum antall respondenter være 30 i hver undergruppe for at det skal være mulig å si noe sikkert om populasjonen, og for at det skal være mulig å sammenlikne gruppene 4. Med bakgrunn i dette gjorde vi tilfeldige utvalg ved hjelp av Excel, 30 personer i hver gruppe med unntak i gruppen jenter som har trukket seg frivillig under FOS, som kun har en populasjon på 23. Her tok vi med alle 23. Total antallet respondenter fra alle gruppene er Feilkilder Respondentene er i intervjuet blitt stilt åpne spørsmål for å minimere muligheten for at de skal bli påvirket av svaralternativer. Spørsmålene ble utarbeidet med mål om å være nøytrale for ikke å farge intervjuobjektet. Det er likevel alltid en mulighet for feilkilder i intervjusituasjonen ved at spørsmål eller svar blir feiltolket. På grunn av at respondentene blir kontaktet av Forsvaret, er det naturlig å anta 3 Vedlegg 1 Intervjuguide 4 Om å trekke utvalg. Dokument mottatt fra FFI høsten

6 det vil være tilfeller hvor de av ulike grunner utelater informasjon eller detaljer selv om de er blitt informert om at undersøkelsen er anonym. I så stor grad som mulig ble svarene skrevet ned under intervjuet for å minimere feilkildene. 3.2 Avgrensning Populasjonen er begrenset til de tre gruppene som er beskrevet ovenfor, søkere som er falt ut av seleksjonen av andre årsaker, er ikke inkludert i undersøkelsen. Undersøkelsen omfatter kun innkalte til FOS sommer og inkluderer ikke innkalte til FOS vinter (opptak til Utskrevet befalskurs UB, januar). 4. Årsaker til at søkerne velger bort Forsvaret 4.1 Gruppe 1) Takket nei til å møte på opptak Det er lite til ingen forskjell mellom jenter og gutter når det gjelder årsaker til hvorfor de velger å takke nei til å møte på FOS. Den viktigste årsaken til at jenter og gutter velger å takke nei på svarslippen er manglende motivasjon. Ungdommene søker mange ulike studieretninger, inkludert Forsvaret. Etter de har sendt søknaden har de kommet inn på andre utdanninger som sto høyere opp på prioriteringslisten deres eller de har mistet interessen av ulike grunner. De som har mistet interessen/ motivasjonen har ingen konkret faktor de kan peke på som gjør at de ikke er interessert, men uttrykker at de hadde ikke så lyst lenger. For disse søkerne er bindingstiden Forsvaret har, en vesentlig faktor som gjør at de velger bort denne utdanningsretningen. Mange av respondentene er usikre på hva de vil videre, og velger gjerne noe annet de er like usikre på om de ønsker, men da har de ingen bindingstid og kan slutte når de vil. En annen felles frafallsårsak for både jenter og gutter, er at de velger å takke nei fordi de føler de er i for dårlig fysisk form og må trene mer, for så å søke igjen senere. Noen årsaker som er ulike mellom jenter og gutter er lærlingplass blant guttene og drømmestudiet hos jentene. Blant de kvinnelige søkerne er det en gruppe som har kommet inn på et studium de lenge har drømt om å komme inn på. Dette er studier som er vanskelige å komme inn på og med høye karakterkrav. Denne årsaken har vi ikke funnet blant gutter. Det kan bety at de kvinnelige søkerne vi har, som har bra resultater fra skole og har klare karriereplaner, velger dette studiet direkte og ikke ser hensikten med å gå via Forsvaret først. Videre ser det ut som guttene i større grad ser på utdanning i Forsvaret som en del av sin karriere selv om den fortsetter sivilt etter endt befalsskole. En del av jentene uttaler at de ønsket å prioritere utdanning. Det sier noe om at de ikke ser et utdanningsløp i Forsvaret som en del av utdanningen sin, men snarere som et annerledesår på lik linje med folkehøgskole. Dette sammenfaller med resultatene vi har fra i fjor. Det at gutter har verneplikt og uansett må ett år inn til førstegangstjeneste, kan også være en årsak til denne forskjellen mellom jenter og gutter. En del av guttene har fått sivil læreplass og velger det fordi de er usikre på om de vil få muligheten senere hvis de takker nei. Ingen av dem nevner muligheten for læreplass i Forsvaret som en mulig utdanningsvei. Med tanke på at det sommeren 2010 var 111 6

7 læreplasser i Forsvaret som ikke besatt pga for få kvalifiserte søkere 5, ligger det muligens et forbedringspotensiale her i å informere tilstrekkelig om lærlingeordningen i Forsvaret. Andre årsaker som gjelder for denne gruppen jenter og gutter er sykdom eller skade. 4.2 Gruppe 2) Takket ja på svarslippen, men ikke møtt til opptak. Majoriteten av respondentene i denne gruppen faller inn i en av frafallsårsakene beskrevet i punkt 4.1. De fleste beskriver at de ikke var nok motiverte og at de ikke følte seg klare. En del av disse ønsker å bruke et år på å trene for så å søke igjen neste år, mens andre søker førstegangstjeneste for å se hva det er, og for eventuelt å søke igjen neste år. Også i denne gruppen respondenter er det en del som velger bort Forsvaret på grunn av bindingstiden, i tillegg til at de er usikre på hva Forsvaret kan tilby dem etter endt utdanning. En gruppe blant de kvinnelige respondentene uttrykker at de var motiverte før sesjon, men fant ut i løpet av sesjonsdagen at dette ikke var noe for dem. De fleste av disse kan ikke peke på en spesiell årsak til dette, men at de ikke fant det så interessant som først antatt. Noen av jentene uttaler at de ble dårlig mottatt og behandlet på sesjon og at det gjorde at de mistet motivasjonen for videre tjeneste i Forsvaret. Dette viser viktigheten av at vi har håndplukkede folk på sesjon som kan gi de utskrivingspliktige korrekte og ærlige tilbakemeldinger, men på en profesjonell måte. Noen av respondentene har fått søknaden trukket av Forsvaret. Dette skjer med bakgrunn i informasjon fra egenerklæringsskjema eller rutinemessig vandelskontroll. 4.3 Gruppe 3) Trukket seg frivillig under opptaket. Denne gruppen omfatter søkere til FOS som har møtt på opptaket, men trukket seg frivillig under opptaket (utkode 12). Søkerne har trukket seg på ulike tidspunkt under opptaket, fra under ett døgn fra de møtte til siste dag av feltperioden. Også her er mange av frafallsårsakene felles for både de kvinnelige og mannlige respondentene. Hovedårsakene til at de trekker seg hos begge kjønn er skade/ sykdom, motivasjon, i form av at de fant ut at dette ikke var noe for de, og at det var for hardt fysisk. Det er også en gruppe respondenter fra begge kjønn som kun har én linje de vil inn på, og som takker nei fordi de ikke kommer inn på denne ene. Kandidatene som gir uttrykk for at de ikke var motiverte nok, har ofte ikke satt seg inn i hva utdanningen innebærer på forhånd. En del av respondentene sier dette selv også. De ønsker ikke bære våpen eller være ute i skogen og da blir det utfordrende å velge en slik utdanning. Noen av dem gir uttrykk for at de trodde de ville like det, men ble veldig usikre og ville ikke binde seg for så lang tid. Svært få av respondentene klarer å nevne noe konkret som gjorde at de mistet motivasjonen eller fant ut at dette ikke var noe for dem. Når flere som er på opptaket sammen er umotiverte, gir respondentene uttrykk for at den negative følelsen forsterkes og de påvirker hverandre i negativ retning. Når det å ha sommerferie eller dra på festival er årsaken til at man gir seg, er det naturlig å anta at motivasjonen ikke er god nok. 5 Tall fra Opplæringskontoret for Forsvaret, OfF. 7

8 4.4 Kultur og holdninger Når respondentene gir uttrykk for opplevelser som kommer inn under begrepet kultur og holdninger, må dette regnes som uttalelser fra enkeltpersoner og kan ikke si noe om hele opptaksarenaen som sådan. Det er likevel slik at dette er frafallsårsaker Forsvaret kan gjøre noe med og at én er en for mye når det er snakk om uprofesjonelle holdinger og atferd. En gruppe av de kvinnelige respondentene gir uttykk for at måten de har blitt møtt på, på sesjonsarenaen eller på opptaksarenaen, var demotiverende fordi de følte at kvinner ikke var ønsket. Et interessant synspunkt, sett i et mangfoldsperspektiv, som kom fra en gruppe kvinnelige respondenter, er at de trakk seg fra opptaket fordi de syntes at de jentene som virkelig ville inn på utdanning i Forsvaret, var så macho, og at de selv ikke passet inn. Dette er interessant fordi det synliggjør at kjønn ikke nødvendigvis skaper et bredere mangfold dersom vi selekterer like typer mennesker. De som muligens hadde kunnet representere et mangfold, føler seg ekskludert av det de føler som en påkrevd væremåte som de ikke ønsker å identifisere seg med. 5. Camp Ultimo mai 2010 ble det arrangert en jentecamp på Sessvollmoen for jenter som var innkalt til FOS Det er i dette prosjektet ikke gjort en fullstendig evaluering av arrangementet, men de av respondentene som deltok er blitt spurt om hva de synes om arrangementet. De som ikke var der er blitt spurt om årsakene til at de ikke deltok. For en fullstendig evaluering av campen, og for å finne ut om arrangementet førte til at noen møtte som ellers ikke ville ha møtt, må også de som er kommet inn på skole intervjues. 115 innkalte jenter møtte på FOS-camp, av disse møtte 90 på FOS. 44 av de som deltok på camp er tatt opp som elever på FOS/BS De av respondentene som har vært på camp er veldig positive. Det de synes var mest positivt var det å treffe andre som de vil møte igjen på FOS og muligheten til å spørre kvinner som allerede er i Forsvaret om ting de lurer på som bra. I tillegg synes de det er bra å få repetert kunnskap (de som har vært inne til førstegangstjeneste før) eller å få en liten smak på Fosvaret (de som ikke har noe forhold til Forsvaret fra før). Det som kom frem av kritiske tilbakemeldinger går i stor grad på at det var liten tid, slik at det ikke ble rom for å gjennomføre gjørmeløype eller andre momenter som viser at det ikke bare er kos og hygge. En del mente at det var for koselig der i forhold til den hverdagen man møter på FOS. En gruppe respondenter trekker også frem at de synes nivået på jentene som var der var lavt, og at det virket demotiverende på dem. Ut fra de intervjuene som er gjennomført i denne undersøkelsen, synes det som om de som allerede hadde bestemt seg for i å ikke møte på FOS eller er veldig i tvil om de skal, heller ikke møter på Camp. Det kan derfor være en utfordring å oppnå en av de ønskede effektene man ønsker med arrangementet; å få de som tviler/ ikke vil møte til å ombestemme seg og møte på opptak. 6. Oppsummering Arbeidshypotesen i forkant av intervjuene var at det var ulike årsaker til frafall mellom jenter og gutter. Dette avkreftes av resultatene av intervjuene. Det er i stor grad sammenfallende årsaker til at jenter og gutter velger bort utdanning i Forsvaret. Hovedårsakene til at de velger 8

9 å takke nei/ ikke møte er at de ikke følte seg klare fysisk eller mentalt, at de ble syke eller skadet, eller at de kom inn på andre studier de hadde søkt/ fikk lærlingplass sivilt. Når det gjelder de som kom inn på opptak, men valgte å trekke seg er det i stor grad sykdom/ skade som dominerer, eller at de fant ut at dette ikke var noe for dem. Det er få som har noen konkrete momenter å komme med for hvorfor de mistet motivasjonen underveis i opptaket. Dette vil vi se nærmere på i Ingen av respondentene er i stand til å sette fingeren på konkrete forhold ved Forsvaret som må endres, for å gjøre Forsvaret mer attraktivt for dem. De er interessert i å ta utdanning i Forsvaret, men også i mange andre utdanningsretninger. Der hvor de er usikre på hva de vil, spiller bindingstiden i Forsvaret inn i negativ retning for Forsvaret. Dersom de har flere alternative utdanningsretninger de er like usikre på om de ønsker, velger de noe annet enn Forsvaret fordi de da ikke har bindingstid. Noen av de kvinnelige respondentene trekker frem hvordan de som kvinner ble møtt i Forsvaret, som årsaken til at de valgte å takke nei eller trekke seg. Antallet respondenter som har ytret dette er så lavt at det er usikkert i hvilken grad det kan si noe generelt. Problemstillingen peker uansett på viktigheten av at personell i posisjoner som driver seleksjon, det være seg på sesjons- eller opptaksarenaen, må ha holdninger Forsvaret står for. Svært få av respondentene i gruppene takket nei eller ikke møtt, gir inntrykk av å være reelle inn-kandidater. De gir ikke utrykk for å være interessert i å gjennomføre en utdanning i Forsvaret, ei heller motivert. Ut i fra resultatene fra de intervjuene vi har gjennomført i denne undersøkelsen, synes det ikke fornuftig å bruke ekstra ressurser på denne gruppen i fremtiden. De av respondentene som allerede hadde bestemt seg for å ikke velge Forsvaret, valgte heller ikke å møte på camp. 6. Avslutning Norsk ungdom er selvstendige individer som, slik vi ser gjennom intervjuene, gjør selvstendige valg med tanke på utdanning og fremtidsplaner. De søker flere utdanningsretninger parallelt, og det vil derfor alltid være noen som velger andre utdanningsretninger enn Forsvaret selv om de har søkt og dermed er registrert som interessert. De som velger Forsvaret vil på samme måte være på takket nei/ ikke møttlisten hos andre studiesteder. Svært få av jentene og guttene som trekker seg under FOS har noen konkrete årsaker til at de enten mistet motivasjonen eller at de fant ut at dette ikke var noe for de. Det kommende året skal prosjektet blant annet se på om det er noe i kulturen de møter eller måten de blir møtt på som fører til at de velger å trekke seg. 9

10 Vedlegg 1 Intervjuguider 1) Intervjuguide jenter og gutter innkalt til opptak FOSBS 2010 og takket nei. 1. Hva var årsaken til du takket nei til å møte på FOS? 2. Hva kunne F gjort for å overbevise deg om å møte? Camp/ brev/ telefonhenvendelse? 3. Jenter: Fikk du invitasjon til FOS-campen? Deltok? (evt hvorfor ikke) Tilbakemeldinger på campen dersom deltatt 4. Hva må F gjøre mener du for at det skal bli mer attraktivt for deg? 5. Hvis vært på F's sider på internett; fant du det du søkte av informasjon på F's sider? Brukervennlighet? Hvis neg.: forslag til forbedring? 6. Andre ting du ønsker å tilføye? 2) Intervjuguide jenter ikke møtt FOSBS Du svarte først ja til at du ville møte, men så ombestemte du deg. Hva skjedde i mellomtiden? Når bestemte du deg? Påvirket av noe(n)? 2. Hva kunne F gjort for å overbevise deg om å møte? Camp/ brev/ telefonhenvendelse? 3. Jenter: Fikk du invitasjon til FOS-campen? Deltok? (evt hvorfor ikke) Tilbakemeldinger på campen dersom deltatt? 4. Hva må F gjøre mener du for at det skal bli mer attraktivt for deg? 5. Hvis vært på F's sider på internett; fant du det du søkte av informasjon på F's sider? Brukervennlighet? 6. Andre ting du ønsker å tilføye? 3) Intervjuguide jenter innkalt til opptak FOS09 og trukket seg under opptaket. 1. Hva var årsaken til at du trakk deg under FOS? 2. Når i opptaket bestemte du deg for å trekke deg? 3. Hvordan var møtet med FOS i forhold til dine forventninger? 4. Jenter: Fikk du invitasjon til FOS-campen? Deltok? (evt hvorfor ikke) Tilbakemeldinger på campen dersom deltatt. Relevans/ Innhold ift det du møtte på FOS? 5. Når du under opptaket hadde bestemt deg for å trekke deg, hvilken oppfølging synes du da at du fikk? Herunder; hva kunne F gjort for at du skulle ombestemme deg? 6. Hvis vært på F's sider på internett; fant du det du søkte av informasjon på F's sider? Brukervennlighet? 7. Annet du ønsker å tilføye? 10

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret FFI-rapport 2012/00903 Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret Frank Brundtland Steder og Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 23. august 2012 FFI-rapport 2012/00903 1241 P: ISBN

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Frivillighet i en ny tid RAPPORT

Frivillighet i en ny tid RAPPORT Frivillighet i en ny tid RAPPORT Innhold 1.1 Innledning 3 1.2 Mål for prosjektet 4 1.3 Metodebruk, utvalgskriterier og arbeidsform 5 FUNN 2.1 Hva motiverer? 6 2.2 Rekruttering av frivillige 8 2.3 Riktig

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå?

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen

Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen Bodil Ravneberg Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 1-2011 Uni Rokkansenteret, Stein Rokkan

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer