Søknad om odelsfrigjøring av Ulstad Vestre, gnr. 275, bnr. 3 i Stjørdal kommune spørsmål om omgjøring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om odelsfrigjøring av Ulstad Vestre, gnr. 275, bnr. 3 i Stjørdal kommune spørsmål om omgjøring"

Transkript

1 Advokatfirmaet Welde v/advokat Tore Welde Postboks STJØRDAL Deres ref Vår ref Dato /FLA/KVO Søknad om odelsfrigjøring av Ulstad Vestre, gnr. 275, bnr. 3 i Stjørdal kommune spørsmål om omgjøring Erling Gresseth søkte 16. januar 2007 om odelsfrigjøring av gnr. 275, bnr. 3 i Stjørdal kommune. Fylkeslandbruksstyret vedtok at eiendommen ikke skulle odelsfrigjøres. Vedtaket ble påklaget av Erling Gresseth. Statens landbruksforvaltning (SLF) tok klagen til følge. SLFs vedtak innebærer at eiendommen ble frigjort for odel. Departementet har av eget tiltak vurdert saken i forhold til forvaltningsloven 35 tredje ledd og kommet til at SLFs vedtak skal omgjøres fordi hensynet til offentlige interesser tilsier det. Dette innebærer at eiendommen ikke er frigjort for odel. 1. KORT OM INTENSJONSVTALEN VEDRØRENDE EIENDOMMEN OG HVEM SOM HAR HJEMMEL TIL EIENDOMMEN I DAG. Erling Gresseth inngikk 2. juni 2006 intensjonsavtale med Jorunn Astrid Bjerkan om kjøp av ovennevnte eiendom. Intensjonsavtalens punkt 1 annet avsnitt lyder: Jorunn Bjerkan selger sin eiendom Ulstad Vestre, g.nr. 275, br.nr. 3 i Stjørdal kommune med alle tilhørende rettigheter og plikter til Erling Gresseth. Med i handelen følger de andeler i samvirkeforetak/produksjons- og/eller foredlingsbedrifter som er tilknyttet eiendommen. Avtalens punkt 2 første punktum lyder: Eiendommen selges uten bygninger. Selgerens bolig og garasje på gården skal fradeles før salget finner sted, med en tomt som består av et passende område rundt boligen pluss tomta etter de revne husene på gården. Og videre punkt 7: Kjøper forplikter seg til straks å søke konsesjon for erverv av Ulstad Vestre g.nr. 275 br.nr. 3. Selger forplikter seg til straks å søke om fradeling som nevnt i Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for skog- og Saksbehandler Postboks 8007 Dep Akersgt ressurspolitikk Knut Vorkinn 0030 Oslo Org no. Telefaks

2 avtalens punkt 2. Dersom konsesjon ikke blir gitt, eller fradeling av bolighus med tomt ikke går i orden, vil denne intensjonsavtale bli å anse som ugyldig. Dersom konsesjon blir gitt, og fradeling av bolighus med tomt går i orden forplikter partene seg å skrive en endelig kjøpekontrakt basert på hovedtrekkene i denne avtale, samt å utstede skjøte på eiendommen. Departementet har på henvendelse til Statens kartverk 3. desember 2008 fått opplyst at Erling Gresseth står som hjemmelshaver til gnr. 275, bnr OM ODELSLØSER OG DE AKTUELLE EIENDOMMENE. Odelsløser, Ann-Karin Bjerkan Husbyn, har nest best odelsrett. Odelsretten følger av faren som overtok eiendommen i 1975 etter en bror av hans bestemor. Odelsløser var 20 år på det tidspunktet faren overtok. Da odelsløsers foreldre skilte seg i 1994, ble eiendommen overtatt av odelsløsers mor, Jorunn Astrid Bjerkan, som ikke selv har odelsrett. Ulstad Vestre gnr. 275, bnr. 3 består i følge delingssøknaden av totalt 2095 dekar fordelt på 127 dekar dyrka jord, 12 dekar overflatedyrka jord, 1593 dekar produktiv barskog, 130 dekar lauvskog og 233 dekar annet skogareal. Tallene i jordregisteret avviker bare i liten grad fra disse. Bygningene (våningshus, redskapshus/garasje) er godkjent fradelt i forbindelse med salget. Eiendommen var uten driftsbygninger da avtalen med Gresseth ble inngått. Erling Gresseth vil bruke det han etter intensjonsavtalen skal beholde som tilleggsareal til Veistad gnr. 277, bnr. 3 og 5. Veistad er på 185 dekar totalt, fordelt på 125 dekar dyrka jord, 30 dekar innmarksbeite, 17 dekar produktiv skog og 13 dekar annet areal. I tillegg leier Erling Gresseth ca. 700 dekar jordbruksareal, inkludert mesteparten av den dyrka jorda på Ulstad Vestre som han har leid i 15 år. Veistad ligger like ved Ulstad Vestre, men eiendommene har ikke felles grense. Erling Gresseth driver aktivt med storfe og er i samdrift om mjølkeproduksjon basert på ca. 25 mjølkekyr og ca ammekyr. Antall storfe ut over dette oppgis til å være i overkant av 200. Han leverer gjennomsnittlig 200 slaktegriser hvert år. Han har 1/3 av aksjene i eiendom knyttet til samdriften og disponerer i den forbindelse 65 dekar dyrka mark som tilsvarer hans aksjeandel. Jorda blir drevet med korn- og forproduksjon. Eiendommen til Gresseth har et godt oppbygd driftsapparat. Erling Gresseth er agronomutdannet og har vært gårdbruker i ca. 20 år. 3. DE ØVRIGE ODELSBERETTIGEDES SYN PÅ SPØRSMÅLET OM ODELSFRIGJØRING. Av de øvrige odelsberettigede mener tre stykker at eiendommen ikke må odelsfrigjøres. En er på nåværende tidspunkt ikke interessert i odelsretten, mens en mener at Erling Gresseth er den beste til å forvalte eiendommen. Side 2

3 4. SAKSBEHANDLINGEN. 4.1 Delingsvedtaket og konsesjonsvedtaket. Stjørdal kommune vedtok 5. september 2006 i medhold av jordloven 12 å samtykke til fradeling av bebygd areal med tomt på inntil 5 dekar på gnr. 275, bnr. 3. Kommunen ga videre 16. januar 2007 Erling Gresseth konsesjon på erverv av gnr. 275, bnr. 3 som tilleggsjord til gnr. 277 bnr. 3 og 5. Det ble i kommunens saksframlegg lagt til grunn at eiendommen er ubebygd. 4.2 Begjæringen om odelsløsning. Ann-Karin Bjerkan Husbyn begjærte 28. august 2006 odelsløsning og la ned påstand om at Erling Gresseth skulle dømmes til å overskjøte eiendommen gnr. 275, bnr Søknaden om odelsfrigjøring. Erling Gresseth søkte ved brev 16. januar 2007 om at eiendommen blir odelsfrigjort. Advokat Welde anfører på vegne av Erling Gresseth bl.a. at Gresseth har stort arealbehov og mye leiejord med til dels kortsiktige kontrakter. Videre anføres det at odelsfrigjøring gir en fornuftig bruksrasjonalisering. Det hevdes at odelsløser har svært liten tilknytning til odelseiendommen og at hun ikke kan ha hatt noen forventninger om å overta den fordi broren har bedre odelsrett. Advokat Andersskog har på vegne av odelsløser Ann-Karin Bjerkan Husbyn kommet med kommentarer til odelsfrigjøringssaken i brev av 9. mai Det opplyses om at eiendommen har vært i slekta siden Det hevdes at det i 1994 i forbindelse med skifteoppgjøret ble vurdert om odelsløser skulle ta over eiendommen, og at det var hun som bestilte og betalte takst. Videre hevdes det at odelsløser har sterk tilknytning til gården og at hun har tilbrakt mye tid der, samt utøvet en ikke ubetydelig arbeidsinnsats i skogen og med vedlikehold av bygningene. Odelsløser ønsker å flytte til gården med sin familie og drive den på forsvarlig måte. Hun vurderer å igangsette en friluftsbarnehage. Det anføres at eiendommens ressursgrunnlag tilsier at det er en drivverdig selvstendig enhet. Advokat Andersskog opplyser ellers at Erling Gresseth foretar store oppkjøp av landbrukseiendom, dels privat og dels gjennom selskaper og at han har en betydelig drift gjennom samdrift. 4.4 Kommunens behandling av odelsfrigjøringsspørsmålet. Utvalget for miljø og landbruk i Stjørdal kommune mener at eiendommen ikke bør odelsfrigjøres. Utvalget mener bl.a. at odelsretten fortsatt må ha en sterk stilling og det er viktig at denne saken markerer en grensegang. Advokat Welde har på vegne av odelsfrigjører Gresseth kommet med kommentarer til utvalgets uttalelse i brev av 12. november Det påpekes at odelsløsers far etter dagens odelslov ikke ville vært odelsberettiget, og det hevdes igjen at odelsløsers tilknytning til Ulstad Vestre må kunne betegnes som svært perifer. Det anføres at det Side 3

4 ikke er relevant å vektlegge odelsspørsmål ved vurdering av jordloven 12 og konsesjonsloven 9, slik kommunen hevder. Videre anføres at det ikke kan brukes som argument mot odelsfrigjøring at Gresseths bruk blir over gjennomsnittet, tvert imot sikter dagens landbrukspolitikk mot større og mer rasjonelle enheter. Advokat Welde anfører også at kommunens lovtokning er feil. Det opplyses videre at Gresseth er avhengig av leiejord, noe som ikke er gunstig. Det opplyses at Gresseth leier 300 dekar på Værnes flystasjon fra år til år og at det er klare signaler om at han vil miste denne leiejorda i løpet av kort tid. Han har videre 200 dekar leiejord i Remyrområdet og 100 dekar i Lånke der også leieavtalene løper fra år til år. Transportavstanden til leiejorda er henholdsvis 16, 22 og 25 km en vei. Det anføres at det for Gresseths del er ønskelig å få redusert denne kjøringen, både av tids- og kostnadsmessige årsaker samt av miljøhensyn. Til slutt hevdes det at Gresseth fikk tilbud om å kjøpe eiendommen allerede i 1994, men at det ikke ble noe av fordi odelsløsers mor isteden overtok den. Advokat Welde har i brev av 18. desember 2007 kommet med ytterligere kommentarer. Det vises til brevet. 4.5 Fylkeslandbruksstyrets behandling av odelsfrigjøringsspørsmålet. Fylkeslandbruksstyret vedtok i møte 19. desember 2007 med 5 mot 2 stemmer, og i tråd med landbruksdirektørens innstilling, ikke å odelsfrigjøre eiendommen. Vedtaket er i hovedsak begrunnet med at eiendommen har et relativt bra ressursgrunnlag og at det bør kunne ligge til rette for drift av eiendommen Ulstad Vestre, eventuelt i kombinasjon med annet yrke. Flertallet i styret er derfor i tvil om hvorvidt de fordeler en oppnår ved bruksrasjonaliseringen er større enn hensynet til odelsløser. Advokat Welde påklaget vedtaket på vegne av Gresseth i brev av 9. januar Det anføres at flertallet i fylkeslandbruksstyret må ha tatt utenforliggende hensyn ved avgjørelsen og at vedtaket mangler tilfredsstillende begrunnelse. Det bes om at fylkeslandbruksstyret gir utfyllende begrunnelse hvis vedtaket ikke omgjøres. Advokat Andersskog har på vegne av odelsløser kommet med merknader til vedtaket og klagen i brev 5. februar Det bestrides at Gresseth ble tilbudt eiendommen i 1994, at Gresseths far leide odelseiendommen fra slutten av 60-tallet og at Gresseth har leid jorda de siste 15 årene. Det stilles videre spørsmålstegn ved Gresseths behov for tilleggsjord. Advokat Andersskog hevder at odelsløsers tilknytning til eiendommen er sterk og påpeker flere grunner til det. Det hevdes også at hun har hatt en forventning om å overta eiendommen fordi broren med best odelsrett hele tiden har gitt uttrykk for at han ikke var egnet til å overta. Videre påpekes det at eiendommen har et ressursgrunnlag som er så vidt stort at den bør kunne bestå som en selvstendig driftsenhet. Advokat Welde har på vegne av Erling Gresseth kommet med kommentarer i brev av 6. mars Det påstås fortsatt at Gresseth ble tilbudt å kjøpe eiendommen i 1994 og odelsløsers tilknytning bestrides. Videre utdypes Gresseths behov for tilleggsjord. Side 4

5 Fylkeslandbruksstyret vedtok i møte 11. mars 2008 ikke å ta klagen til følge. Det var etter styrets syn (flertallets) ikke framkommet opplysninger som på avgjørende måte endret avgjørelsesgrunnlaget for vedtaket. 4.6 Statens landbruksforvaltnings (SLFs) behandling av odelsfrigjøringsspørsmålet. SLF vedtok 17. november 2008 å ta klagen til følge. SLF la ved avgjørelsen avgjørende vekt på at Gresseth har behov for tilleggsjord og at det ved hans kjøp av Ulstad Vestre oppnås en god rasjonalisering. SLF la til grunn at odelseiendommen har relativt bra ressursgrunnlag, noe som taler for at eiendommen bør opprettholdes som et eget bruk. Departementet viser til SLFs vedtak hvor det er gjort nærmere rede for dette. Når det gjelder odelsløseres tilknytning, er den etter SLFs vurdering ikke spesielt sterk og taler etter SLFs syn ikke i avgjørende grad mot odelsfrigjøring. Det vises til at eiendommen ikke kom i nær families eie før hun var 20 år. Etter SLFs oppfatning er det heller ikke sannsynliggjort at det var bestemt at det var odelsløser som skulle overta Ulstad Vestre. Det kan derfor heller ikke legges til grunn at odelsløser har hatt en berettiget forventning om å overta eiendommen i 30 år slik odelsløser hevder. 4.7 Melding om overprøving. Departementet har av eget tiltak besluttet å overprøve SLFs vedtak i medhold av forvaltningsloven 35. Partene ble varslet om dette ved brev 2. desember Advokat Welde har ved brev av 3. desember 2008 kommentert saken på vegne av Erling Gresseth. I brevet vises til at SLF fra og med 2005 og fram til i dag har fattet 26 klageavgjørelser vedrørende odelsfrigjøring, og at departementet ikke i noen av de 13 sakene hvor søknaden om odelsfrigjøring er innvilget, har grepet inn og omgjort av eget tiltak. Hvis dette gjøres i saken med Ulstad Vestre, anføres det at det kreves en særskilt begrunnelse som ikke er å finne i de andre sakene. I motsatt fall, vil det ved en eventuell domstolsbehandling omkring gyldigheten av vedtaket, bli påberopt usaklig forskjellsbehandling og/eller at det er tatt utenforliggende hensyn. Det vises i den sammenheng bl.a. til at brukene er av ulik størrelse og med ulik bygningsmasse i de 13 sakene hvor odelsfrigjøring er innvilget. De fleste har mindre areal enn Ulstad Vestre, men det er også bruk med større ressurser. Det anføres også at det ikke er adgang til å foreta politiske hensiktsmessighetsvurderinger i det avgjørelsen i den enkelte sak må baseres på landbruksfaglige vurderinger sammenholdt med forhold i tilknytning til odelsløseren. Alle sentrale elementer i skjønnsutøvelsen i denne saken tilsier at Ulstad Vestre bør frigjøres for odel. I brevet pekes det også på at det i denne saken ikke har vært fokusert på bosettingshensynet, men at det er naturlig all den stund odelsløseren også har reist løsningssak mot sin egen mor angående det fradelte våningshuset. Videre pekes det på at det i stevningen er nedlagt påstand om at morens disposisjonsrett til våningshuset skal avløses i medhold av odelsloven 50, hvilket vil føre til at både hun og sønnen, som bor sammen med henne og for øvrig har best odelsrett, må flytte. Side 5

6 Advokat Andersskog har i brev mottatt av departementet 4. desember 2008 kommentert saken. Etter det en kan se, inneholder ikke brevet nye opplysninger av betydning for avgjørelsen. 5. DEPARTEMENTETS VURDERING. SLF vedtok 17. november 2008 å odelsfrigjøre Ulstad Vestre gnr. 275, bnr. 3. Vedtaket kan omgjøres av departementet hvis vilkårene i forvaltningsloven 35 er oppfylt. Underretning om vedtaket om odelsfrigjøring er kommet fram til Erling Gresseth og en eventuell omgjøring av odelsfrigjøringsvedtaket vil være til skade for han. Departementet mener videre at SLFs vedtak er gyldig, jf. forvaltningsloven 35 første ledd bokstav c. Den aktuelle hjemmelen for å omgjøre er etter dette i 35 tredje ledd. Tredje ledd lyder: Dersom hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser tilsier det, kan klageinstans eller overordnet myndighet omgjøre underordnet organs vedtak til skade for den som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, selv om vilkårene etter første ledd bokstav b eller c ikke foreligger. Siden dette gjelder overprøving av vedtak i klagesak, må melding om eventuell omgjøring sendes innen 3 uker etter at det ble sendt melding om vedtaket. Det må regnes som en offentlig interesse å påse at vedtak truffet med hjemmel i odelsloven 31 er i tråd med reglene i denne bestemmelsen. Det er videre en offentlig interesse å påse at den skjønnsmessige avveiningen av de ulike hensynene i saken blir gjort på den måten departementet mener er riktig i den enkelte sak. Odelsloven 31 lyder: I den mon odelsrett vil kunne skiple ei eigedomstileigning som departementet har godkjent av di kjøparen bør få tilleggsjord, kan departementet fri slik jord for eldre odelsrett. Odelsfrigjering kan likevel ikkje skje andsynes dei som etter konsesjonslova 5 første ledd nr. 1 kunne kjøpe eigedomen konsesjonsfritt, med mindre det gjeld eigedom der arealet er under 30 dekar, eller det ikkje er tvil om at omsynet til odelsrettshavarane må vike av di eigedomstileigninga inneber ei god driftsmessig løysing. I odelsfrigjøringssaker etter 31 skal jordrasjonaliseringshensyn veies mot de odelsrettslige hensynene. Høyesterett har uttalt om interesseavveiningen: Ved den interesseavveining som her må foretas, vil hensynet til odelsretten som rettsinstitutt og til de enkelte odelsberettigedes interesser ha en sentral plass. Men hvor stor betydning dette hensyn må tillegges, vil måtte variere ut fra vekten av de motstående jordrasjonaliseringshensyn og ut fra en vurdering av den odelsberettigedes tilknytning til eiendommen og forholdene for øvrig. Side 6

7 Departementet antar vurderingstemaet må være slik i denne saken også, selv om 31 er endret etter at Høyesterett sa dette om interesseavveiningen. Hvis Ann-Karin Bjerkan Husbyns begjæring om å få overta Ulstad Vestre blir tatt til følge av Stjør- og Verdal tingrett, vil odelsretten hindre gjennomføringen av Erling Gresseths erverv av tilleggsareal. Gresseths eiendomserverv er godkjent av kommunen (etter delegert myndighet) fordi han bør få tilleggsjord. Den aktuelle eiendommen er på totalt ca dekar. Det betyr at det bare kan odelsfrigjøres når det ikke er tvil om at hensynet til odelsrettshaverne må vike fordi eiendomservervet innebærer en god driftsmessig løsning, se odelsloven 31. Departementet mener Erling Gresseths erverv innebærer en god driftsmessig løsning. Det vises til at odelsfrigjørers eiendom og odelseiendommen ligger nær hverandre, selv om de ikke har felles grenser. Gresseth har videre nødvendig driftsapparatet og driver eiendommen i dag. Det vises også til at Gresseths virksomhet for en stor del er avhengig av leiejord og kjøpet av odelseiendommen vil til en viss grad avhjelpe dette. Departementet viser dessuten til at Gresseth er agronomutdannet og har vært bonde i 20 år. I motsetning til SLF, er departementet imidlertid i tvil om hensynet til den odelsberettigede og odelsretten som rettsinstitutt bør vike i dette tilfellet. Odelseiendommen har totalt ca dekar, fordelt på 127 dekar dyrka jord, 12 dekar overflatedyrka jord, 1593 dekar produktiv barskog, 130 dekar lauvskog og 233 dekar annet skogareal. Etter departementets syn har eiendommen ikke ubetydelige ressurser sett i lokal målestokk. Eiendommen er uten driftsbygninger. Departementet mener imidlertid at dette ikke bør tillegges avgjørende vekt i denne saken. I forbindelse med behandlingen av odelsfrigjøringssaken har eiendommen blitt betraktet som uten bygninger. Når en ser på intensjonsavtalens punkt 1 sammenholdt med punkt 2, kan det reises spørsmål om Ann-Karin Bjerkan Husbyn bare kan få overta det bygningsløse landbruksarealet eller om hun også kan kreve å få overta tunområdet som er godkjent fradelt. Etter odelsloven 60 må den som vil løse en eiendom på odel ta ut stevning mot eieren. Som eier regnes den som har overtatt eiendommen ved for eksempel bindende avtale. Ut fra intensjonsavtalen kan det reises spørsmål om Gresseth har en bindende avtale om å få overta også parsellen som er tillatt fradelt. Han har imidlertid i følge Statens kartverk tinglyst hjemmel til hele eiendommen. Det er etter det foreliggende etter departementets mening noe uklart om Bjerkan Husbyn får overta hele eller deler av eiendommen. Det er opp til retten å avgjøre dette. Side 7

8 Det er imidlertid ikke avgjørende for departementets standpunkt i odelsfrigjøringssaken om Ann-Karin Bjerkan Husbyn også får overta eiendommen med tun og bygninger. Departementet mener hensynet til Ann-Karin Bjerkan Husbyn og odelsretten som rettsinstitutt bør veie tyngst selv om situasjonen blir at hun må bygge nye bygninger på eiendommen. Ann-Karin Bjerkan Husbyn er datter av forrige eier og har tilknytning til eiendommen. Hun har tilbrakt en del tid der og skal ha deltatt i forbindelse med vedlikehold av bygninger og noe drift. Det er grunn til å tro at hun har hatt en forventning om å få overta eiendommen etter sin mor da det synes som om den med best odel ikke har vist interesse for å overta. Departementet legger til grunn at Ann- Karin Bjerkan Husbyn ønsker å flytte til gården og drive den på forsvarlig måte. Hun vurderer videre å starte friluftsbarnehave. Når det gjelder hensynet til odelsretten som rettsinstitutt, viser departementet til at det dreier seg om en eiendom med et ikke ubetydelig ressursgrunnlag etter lokale forhold. Departementet mener eiendommen har et så godt ressursgrunnlag at en bør legge til rette for å opprettholde eiendommen som bosted og arbeidsplass. Odelsretten vil kunne bidra til at dette kan skje. Hvis det blir etablert en praksis som går ut på å odelsfrigjøre eiendommer som dette, vil det kunne medføre uheldig undergraving av odelsretten som rettsinstitutt. Departementet har merket seg at både Stjørdal kommune og fylkeslandbruksstyrets flertall har gått inn for at Ulstad Vestre ikke bør odelsfrigjøres. Advokat Welde har i brev av 3. desember 2008 vist til en rekke saker der det er odelsfrigjort. Det dreier seg om eiendommer med ulik størrelse. I en sak fra Ørland kommune dreide det seg om en eiendom med ca. 165 dekar fulldyrka jord hvor tunet var blitt fradelt. Departementet er inneforstått med at det finnes flere eksempler på odelsfrigjøringer. Departementet kan imidlertid ikke se at det har festnet seg en praksis som innebærer at Erling Gresseth har et rettskrav på å få odelsfrigjort denne eiendommen. 6. KONKLUSJON. Landbruks- og matdepartementet omgjør med hjemmel i forvaltningsloven 35 tredje ledd Statens landbruksforvaltnings vedtak av 17. november 2008 slik at Ulstad Vestre gnr. 275, bnr. 3 ikke blir frigjort for odel. Side 8

9 Avgjørelsen kan påklages til Kongen i statsråd i henhold til reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Med hilsen Pål Vidar Sollie (e.f.) ekspedisjonssjef Inger Grette avdelingsdirektør Kopi til: Advokatfirma Nidaros, Kjøpmannsgata 19, 7013 TRONDHEIM Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep, 0033 OSLO Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 7734 STEINKJER Stjørdal kommune, Postboks 133, 7501 STJØRDAL Side 9

Nord-Troms tingrett har mottatt stevning av 16.2.2012 om odelsløsning fra advokat Kjetil Rege, som representerer Christian Johan Forsmo.

Nord-Troms tingrett har mottatt stevning av 16.2.2012 om odelsløsning fra advokat Kjetil Rege, som representerer Christian Johan Forsmo. Fylkesrnannen i Troms Romssa Fyikkamånni Saksbehandler Bjørn Einan Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 21 05 10.12.2012 2012/3187-9 422.4 Deres dato Deres ref. g 15-9- Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 90/3 Arkivsaksnr: 2014/901-21 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl. - odelsfrigjøring

Detaljer

Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011

Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011 Rundskriv Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011 Odelsfrigjøring 30 til 32 i odelsloven 1. Innledning Dette rundskrivet er ment

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Elingaard Tidspunkt: 30.03.2009 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løkken Torp, telefon 69 30 56 40, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Bakgrunn Sakens bakgrunn og dokumenter anses kjent og gjengis bare kort og ikke i sin helhet.

Bakgrunn Sakens bakgrunn og dokumenter anses kjent og gjengis bare kort og ikke i sin helhet. Advokatfirma Haavind AS Advokat Ola Brekken Deres ref Vår ref Dato 15/447-07.10.2015 Anmodning om ny behandling av avslag på konsesjon - Gnr. 5 bnr. 2 i Nordre Land kommune - AS Kistefos Træsliberi Vi

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, 27/46 og 27/47 22.05.2009

Detaljer

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Rundskriv M-1/2014 Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Søknad om odelsfrigjøring... 2 3.1 Hvem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green VEDR. BO- OG DRIVEPILKTA PÅ HOLSRUD GNR. 46 BNR. 1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold av Odelslova 27

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke DALAN Advokatfirma DA Vår dato: 3.1.2017 Vår referanse: 16/23402-6 Deres dato: Deres referanse: Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark

Detaljer

Ragnar Høigilt Tveide 4760 BIRKELAND

Ragnar Høigilt Tveide 4760 BIRKELAND Ragnar Høigilt Tveide 4760 BIRKELAND Vår dato: 18.10.2016 Vår referanse: 16/5020-3 Deres dato: 10.02.2016 Deres referanse: Endelig vedtak klage på omgjøring av tillatelse til å dele gnr 42 bnr 2 og gnr

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/32413-3 Deres dato: 02.08.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i kommune Sammendrag: Du leier jorda på konsesjonseiendommen i

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Bosetting. Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven

Bosetting. Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven Bosetting Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven 1. INNLEDNING Formål Regjeringen ønsker å legge til rette for at landbrukseiendommenes ressurser på en best mulig måte skal kunne

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/16624/BEPED 27.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag om å oppheve konsesjonsloven

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/189 18.12.2014 Kommunestyret Arkivref: 2014/1099-2 Saksbeh.: Ida Karlstrøm, Jordbruksrådgjevar Avdeling: Plan- og næringsavdelinga Dir.tlf.: 37185252

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/30187-3 Deres dato: 12.07.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i kommune Sammendrag: Dere leier jorda på konsesjonseiendommen

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Alf Einar Fornes Tlf. direkte: 74 16 82 13 E-post: aef@fmnt.no Deres ref.: «REF» Vår dato: 25.05.2010 Vår ref.: 2010/3054 Arkivnr: 422.5 Ingvill K Vik Småland

Detaljer

Klage over avslag på søknad om deling av driftsenheten gnr. 89/2 m.fl. i Stjørdal kommune er ikke tatt til følge

Klage over avslag på søknad om deling av driftsenheten gnr. 89/2 m.fl. i Stjørdal kommune er ikke tatt til følge Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Alf Einar Fornes Deres ref.: Vår dato: 03.07.2013 Tlf. direkte: 74 16 82 13 E-post: fmntaef@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/2516 Arkivnr: 422.1 Advokatfirmaet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 45/1 Arkivsaksnr: 2010/5749-6 Saksbehandler: Ingrid Davidsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Odelsfrigjøring av gnr.45 bnr.1- Forbord Rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen Nord-Trøndelag

Fylkesmannen Nord-Trøndelag Fylkesmannen Nord-Trøndelag Saksbehandler: Lise Lyngsaunet Skrove Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: Isk@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 29.04.2011 Vår ref.: 2011/2086 Arkivnr: 423.1 Inge HovcIal Hopla 7632

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Frigaard 243/1 og Hastad skog 258/2 - odelsfrigjøring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Frigaard 243/1 og Hastad skog 258/2 - odelsfrigjøring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 243/1 Arkivsaksnr: 2013/4687-21 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Frigaard 243/1 og Hastad skog 258/2 - odelsfrigjøring

Detaljer

30.03.2015 i Gulating lagmannsrett, 13-145064AS0-GULA/AVD2. Roger Hartveit. Staten v/landbruksdepartementet

30.03.2015 i Gulating lagmannsrett, 13-145064AS0-GULA/AVD2. Roger Hartveit. Staten v/landbruksdepartementet _ GULATING LAGMANNSRETT I. Avsagt: Saksnr.: 30.03.2015 i Gulating lagmannsrett, 13-145064AS0-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Lagdommer Sorenskriver Håvard Romarheim Kai Ove Roseth Per Magne Isaksen Ankende

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM HAMARØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 MELDING OM POLITISK VEDTAK FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM VARIG FRITAK PÅ BOPLIKTA PÅ AUSTAD SØNDRE GNR. 26 BNR. 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201100131 : O: : 64-3 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 15. 3.2011 5/11 innlandsfiskenemnd LANDBRUKSFAGLIG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder.

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/1880 Arkivnummer: SNR gnr. 154 bnr. 9 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 154 BNR. 9 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av jordlovens 12 og plan-

Detaljer

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - gbnr 84/7 og 8

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - gbnr 84/7 og 8 Morten Dalane Bredholtveien 232 1890 RAKKESTAD Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2015/1626 422.5 KST Vår dato: 26.06.2015 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2443 Arkivnummer: SNR gnr. 163 bnr. 4 og 27 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22,

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

TAPPER & CO. ADVOKATFIRMA DA

TAPPER & CO. ADVOKATFIRMA DA Innherred Samkommune Landbruk og naturforvaltningen Postboks 130 7601 Levanger TAPPER & CO. ADVOKATFIRMA DA ADVOKATER: JAN KAARE TAPPER TERJE I APPER DANIEL LUND TORMOD A SIÆTTEN (H) VEGARD SVARVA SUNN1VA

Detaljer

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.12.2016 2016/1051-16 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Terje Haugan Olav Myntmesters gt. 71 2315 HAMAR Melding om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27 GNR.274/27 - JUTERUD - FRADELING AV KÅRBOLIG KLAGE PÅ VEDTAK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

fysak GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 IZW.

fysak GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 IZW. GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen IZW. fysak Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 Arkivkode V04 08/371-4 Vår

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM ---l -- Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref: 08/6704-3/OVI Dato: 28.04.2008 Høring - Endringer i odelsloven, konsesjonsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 GUNN SYNNØVE STRØMME BJØRAVÅG - SØKNAD OM KONSESJON UTEN BOPLIKT VED ERVERV AV FAST EIENDOM. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK:

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 50/13 Søknad om fradeling av to parseller til boliger landbrukseiendommen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Mildrid Einmo Steinsveien 96 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5339-3 Kirsti Jakobsen, 27.10.2016 Søknad fra Mildrid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2 Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER: FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 22.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 11:30 til kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, møterom Nygaard Fra til saksnr.: 09/37-09/41 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

ST32 DET KONGELEGE LANDBRURS- OG MATDEPARTEMENT

ST32 DET KONGELEGE LANDBRURS- OG MATDEPARTEMENT ST32 DET KONGELEGE LANDBRURS- OG MATDEPARTEMENT KVINNI.MRAD KOMMUNE Adressatar etter adresseliste r ot. e 0 3 MAbi 2011 r w e S opt: Vår ref Dato 200901626-/KVO 23.02.2011 Endringar i delegering av mynde

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

UTTALELSE ETTER PBL 7 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIG NR. 1 OG 2, GNR 88 BNR 6. RESTEN AV EIENDOMMEN SKAL SELGES TIL GNR 88 BNR 7

UTTALELSE ETTER PBL 7 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIG NR. 1 OG 2, GNR 88 BNR 6. RESTEN AV EIENDOMMEN SKAL SELGES TIL GNR 88 BNR 7 Høle bydelsutvalg 16.10.08 sak 33/08 Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavd. Postboks 59, 4001 STAVANGER Høle bydelsutvag v/gunn Trodal, Skonnerveien 57, 4308 SANDNES Byplan Sandnes, 02.09.2008 Deres ref.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309 KONSESJONSSØKNAD FOR EIENDOMMEN SELBEKKEN 89/13 - ANN KARIN SOLEMSLØKK KVERNSTAD OG BRITT SOLEMSLØKK HELGEMO Rådmannens innstilling:

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2016/1562-4 Arkiv: V60 Dato: 26.09.2016 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Ann-Kathrine Kristensen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 134/16 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: V60 Arkivsaksnr: 2016/7463-3 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Kommunestyret Forslag til endring av lov om konsesjon,

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen Saksframlegg Arkivnr. 123/8 Saksnr. 2014/723-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8

Detaljer

Advokatfirmaet Økland& Co DA v/advokat Philip Gustavsen Postboks LILLESTRØM

Advokatfirmaet Økland& Co DA v/advokat Philip Gustavsen Postboks LILLESTRØM Advokatfirmaet Økland& Co DA v/advokat Philip Gustavsen Postboks63 2001 LILLESTRØM Vår dato: 08.03.2017 Vår referanse: 16/65984-5 Deres dato: 06.12.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - klage på vedtak

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM KONSESJON PÅ GULLHAUGEN GNR. 156 BNR. 8,12 - VEDR. BOPLIKTA RÅDMANNENS FORSLAG

Detaljer

Melding om politisk vedtak - Høring - Endring i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven - Bestemmelser om bo- og driveplikt m.m.

Melding om politisk vedtak - Høring - Endring i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven - Bestemmelser om bo- og driveplikt m.m. MELDAL KOMMUNE ORKLA LANDBRUK Det kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref: Oppgis ved henvendelse hit Arkivkode: Dato: 08/359-4/JORA FA-V63/ Meldal, 08.04.2008

Detaljer

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 7009/2009/483/TROLAN 06.04.2009 AD SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 74, BNR. 9

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Saksnr.: Saksbeh.: Kopi: Høringsuttalelse - forslag til lov om endring i lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Saksnr.: Saksbeh.: Kopi: Høringsuttalelse - forslag til lov om endring i lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Landbruks : matdep. i Nord-Trøndelag Saksnr.: Noerhte-Trööndelagen fylhkenålma Mottatt: Doknr.: 26 SEPT2016 Arstii Saksbeh.: Ark.. Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Kopi: Avskr.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV Teknisk, Landbruk og Utvikling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.2003 Vedtatt av kommunestyret i Folldal kommune xx.xx.20xx, sak xxxxx Loven 1. LOVGRUNNLAGET Lov om

Detaljer

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - Lund gbnr 34/1

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - Lund gbnr 34/1 Beate Nicolaisen Lund gård 1870 ØRJE Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2014/3790 422.5 KST Vår dato: 26.06.2015 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Arkivsak: 17/1541 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV JORD- OG KONSESJONSLOVSAKER I TYNSET

Arkivsak: 17/1541 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV JORD- OG KONSESJONSLOVSAKER I TYNSET Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1541 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV JORD- OG KONSESJONSLOVSAKER I TYNSET Saksnr. Utvalg Møtedato 135/17 Formannskapet 19.10.2017 80/17 Kommunestyret

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

Advokatfirma Buttingsrud & Co DA Postboks JEVNAKER

Advokatfirma Buttingsrud & Co DA Postboks JEVNAKER Advokatfirma Buttingsrud & Co DA Postboks 4 3521 JEVNAKER Vår dato: 17.09.2015 Vår referanse: 15/43322-2 Deres dato: 26.08.2015 Deres referanse: Varsel om søksmål - anmodning om omgjøring - konsesjonssak

Detaljer

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordloven - gbnr 235/1

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordloven - gbnr 235/1 Advokat J. A. Resen-Fellie Hovsveien 10 1831 ASKIM Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2016/5216 422.5 NAA Vår dato: 09.09.2016 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak

Detaljer

Lovendringer i eiendomslovgivningen 2017

Lovendringer i eiendomslovgivningen 2017 Landbruks- og matdepartementet Lovendringer i eiendomslovgivningen 2017 Seniorrådgiver Marianne Smith Sarpsborg, 12. september 2017 Torbjørn Tandberg Fra høring til lovvedtak Forslag til endringer i konsesjonsloven,

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 12.09.2016 2016/917-11999/2016 Arkivkode: V10 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli, tlf

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref Fossum Tore Vår ref Dato 1311748-06.01.2014 Svar på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Landbruks og matdepartementet Vår ref.: 127233/2016-2016/9958 Digital opplastning Deres ref.: Dato: 20.09.2016 Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten

Detaljer

ved erverv av fast eiendom mv.

ved erverv av fast eiendom mv. Statens landbruksforvaltning Les rettledningen på side 3 og 4 før blanketten fylles ut. Erververs (ny eiers) navn (slektsnavn, for- og mellomnavn) Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON GNR. 141 BNR. 13 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av konsesjonslova av 28. november

Detaljer

Forslag til endringer odelsloven, konsesjonsloven og jordloven Bo- og driveplikt og arealgrenser

Forslag til endringer odelsloven, konsesjonsloven og jordloven Bo- og driveplikt og arealgrenser Forslag til endringer odelsloven, konsesjonsloven og jordloven Bo- og driveplikt og arealgrenser Pressekonferanse 5. februar 2008 Høringsnotat Ut på høring i dag Høringsfrist 5. mai Forslag til Stortinget

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Landbruksdepartementet Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/560 OTV.. 31 02 36 01 V60 22.09.2016 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i konsesjonslov,

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Opus Bergen

Detaljer

Finnøy kommune Tenesteavdeling plan og forvaltning

Finnøy kommune Tenesteavdeling plan og forvaltning Finnøy kommune Tenesteavdeling plan og forvaltning Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Dykkar ref.: Vår ref.: 16/7135-SUL Arkiv: K2 - V62, K3 - &13 Dato: 06.10.2016 - Høyring forslag

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Landbruksutvalget 16/ Kommunestyret 16/

Saksgang Saksnr Møtedato Landbruksutvalget 16/ Kommunestyret 16/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2016/1939 Arkivkode: V62 Saksbehandler: Aud Irene Vatland Saksgang Saksnr Møtedato Landbruksutvalget 16/45 24.08.2016 Kommunestyret 16/76 08.09.2016 Forslag til endringer i

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2271 SNR gnr. 74 bnr. 50 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2271 SNR gnr. 74 bnr. 50 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2271 SNR gnr. 74 bnr. 50 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM FRADELING AV KÅRBOLIG PÅ GNR. 74 BNR. 50 MFL RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Høringssvar fra Lyngdal kommune vedr. forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Høringssvar fra Lyngdal kommune vedr. forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Plankontor Landbruks- og matdepartementet Pr. mail: postmottak@lmd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2014/1728-0 Ingebjørg 000/&13 15.12.2014 Kamstrup Høringssvar

Detaljer

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Ark.: GNRLG 174/10 Lnr.: 9250/12 Arkivsaksnr.: 12/1471-2 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Vedlegg: Kartutsnitt Andre saksdokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SØKNAD OM DELING AV DRIFTDENHET, EIENDOM - GNR. 4 BNR. 23, GNR 6 BNR 2 OG GNR 10 BNR 7. Rådmannens innstilling: 1. Det vises

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

ERKLÆRING FRA ERVERVER (NY EIER) OM KONSESJONSFRIHET

ERKLÆRING FRA ERVERVER (NY EIER) OM KONSESJONSFRIHET vers; on 1.2-16.09.2015 f Landbruksdirektorat ' Xl-nnherad kommune Ean ndoallodirektoráhtta enerklaering om konsesjonsfrihet \\\\\. ved erverv av fast elendom mv. i' «"7./ \ \\ : \.\.\\\\\.H f! _ Tøm skjema

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Deres referanse 15/358 Dato 23.05.2016 Vår referanse 2015/5586-6 422.1 HPG Saksbehandler Håvard Pharo Gravdal, tlf. 61 26 61 42 Landbruksavdelingen

Deres referanse 15/358 Dato 23.05.2016 Vår referanse 2015/5586-6 422.1 HPG Saksbehandler Håvard Pharo Gravdal, tlf. 61 26 61 42 Landbruksavdelingen Nordre Land kommune Postboks 173 2882 Dokka Deres referanse 15/358 Dato 23.05.2016 Vår referanse 2015/5586-6 422.1 HPG Saksbehandler Håvard Pharo Gravdal, tlf. 61 26 61 42 Avdeling Landbruksavdelingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h. Steinar Rydland Titlestadveien 174 5243 FANA Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201007114/9 BBY 5351 070111 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240 KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM DELING DRIFTSENHET - GNR 17 BNR 14 MFL. Rådmannens innstilling: 1. Klage fra Nicolai Markussen

Detaljer