norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer september Hotel Terminus, Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen"

Transkript

1 norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer september Hotel Terminus, Bergen

2 velkommen til landskonferansen 2009 i Bergen Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere, kulturarbeidere og andre med interesse for lokalt og regionalt kulturarbeid hjertelig velkommen til årets landskonferanse i kulturbyen Bergen september. Konferansen tjuvstarter onsdag 23. september med et seminar om forankring av kulturloven i praktisk kulturpolitikk Kulturloven og hva så? Selve landskonferansen Nasjonal kulturpolitikk lokale utfordringer arrangeres september. Med nasjonal kulturpolitikk mener vi summen av kommunal, fylkeskommunal og statlig kulturpolitikk. Vi ser på sammenhenger og samspill mellom nivåene og på konsekvenser av statlig kulturpolitikk for kulturhverdagen lokalt og regionalt. Byene og fylkeskommunene har sentrale roller i den nasjonale kulturpolitikken, noe vi vil forsøke å belyse gjennom ulike innfallsvinkler. Det er selvfølgelig ikke mulig å favne alt på tre korte dager, men vi håper likevel at vi skal gi deltakerne innsikt og kunnskap som kan brukes i videre kulturpolitisk arbeid både lokalt og regionalt. Vi fokuserer på byenes plass og rolle i kulturpolitikken, på film, kulturminnevern, kulturarbeidsplasser, UKM og regionreformens betydning for kulturpolitikken. På seminaret onsdag 23. september presenterer vi en ny veileder for kommunenes arbeid med forankring av kulturloven. Denne er utformet i samarbeid med lokale aktører i Trøndelag og KS. Vi gjennomfører også to pilotundersøkelser med fokus på kulturarbeidsplasser, der resultatene skal presenteres på konferansen. Vi håper dere finner årets konferanse interessant. Program oppdateres fortløpende på våre hjemmesider Her finner du også påmeldingsskjema for konferansen. vel møtt til landskonferansen 2009! norsk kulturforum

3 Kulturloven og hva så? På landskonferansen 2008 i Sola, lanserte vi en brosjyre om kulturloven. Kulturloven er i seg selv kort og generell, noe som gjør at mange finner det vanskelig å bruke loven i den daglige kulturplanleggingen. Norsk kulturforum lanserer derfor i år en mer konkret veileder til hvordan kommunene kan gripe arbeidet an, og hvilke problemstillinger det er naturlig å ta stilling til. Det er mange utfordringer kommunene bør ta stilling til i dette arbeidet. Som for eksempel: D Hvem er kulturaktørene i kommunen? Har alle gode tilbud mht egenaktivitet og opplevelser? Har vi arbeidsplasser og gode rammevilkår for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere? D Hva er det vi mangler? Kan vi løse oppgavene selv, eller bør vi samarbeide med nabokommunene? Eller er dette oppgaver for regionsenteret/byen/fylkeskommunen? D Har vi den nødvendige kulturfaglige tilretteleggerkompetansen som trengs i det videre arbeidet? Og er vi organisert på en hensiktsmessig måte for å nå de målene vi setter oss? Store og små kommuner vil ha ulike utfordringer, det samme vil bykommuner og landkommuner. Det finnes likevel et bredt spekter av utfordringer alle må ta stilling til. Vinje kommune ble kåret til Norges kulturkommune Noe av begrunnelsen for at nettopp de gikk av med seieren, var deres arbeid med forankring av kulturloven i eget kulturpolitisk arbeid, med fokus på helhetlig og langsiktig planlegging og tilrettelegging. Signe Maria Kittelsaa, kultursjef i Vinje kommune, kommer for å fortelle mer om hvordan de arbeider. Gerhard Dalen, Trondheim kommune og Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune har vært sentrale bidragsytere i arbeidet med veilederen, og vil presentere denne for deltakerne. De vil gå inn på både overordnede utfordringer og mulige innfallsvinkler til arbeidet mer konkret. Vi har også invitert noen til å snakke om utvalgte tema det er lurt å tenke på. Livelin Remme, Bergen kommune vil snakke om kunst, kultur og psykisk helse, Terje Adde, Namsos kommune vil snakke om kultur og opplæring, Rune Håndlykken, Kulturhusplan DA vil snakke om hus for kultur. D Har vi det planverktøyet vi trenger og har vi valgt den riktige formen på dette? Deltakerne får veilederen som del av deltakeravgiften. D Har vi valgt innfallsvinkler som sikrer helhet og langsiktighet?

4 Nasjonal kulturpolitikk lokale utfordringer For Norsk kulturforum henviser begrepet nasjonal kulturpolitikk til summen av statlig, fylkeskommunal og kommunal kulturpolitikk. Kulturloven pålegger både kommuner, fylkeskommuner og staten å sikre et mangfold av kulturaktiviteter over hele landet, og bidra til at alle har tilgang til et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Selv om hvert nivå er selvstendige aktører, forutsetter en vellykket nasjonal kulturpolitikk at tiltak, aktiviteter, satsingsområder, støtteordninger med mer på tvers av nivåene samordnes. Statlige satsinger og støtteordninger forutsetter også samarbeid og kontakt med lokale og regionale tilretteleggere og samarbeidspartnere. Verken kulturloven eller de bakenforliggende dokumentene legger spesiell vekt på vertikal kontakt og samarbeid. Kommunehverdagen viser dessverre at det ikke alltid er samsvar og sammenheng mellom vedtak fattet på ulike nivå. Norsk kulturforums landskonferanse setter fokus nettopp på dette. Torsdag 24. september Byene har en sentral plass i kulturpolitikken gjennom både å være vertskap for en rekke nasjonale, regionale og lokale kunst- og kulturinstitusjoner, gjennom sitt arbeidsmarked for kulturarbeidere og som en følge av dette; å være kreative kunnskaps- og kompetansesentre i og for kulturlivet i egen region. De innledende foredragene vil ha byene som fokus. Kommunaldirektør i Bergen kommune, Bjørn F. Holmvik vil snakke om storbyene som kompetansesentre og ressurs i den nasjonale kulturpolitikken, og vi får presentert Namsos kommunes arbeid som vertskap for viktige deler av den nasjonale satsingen på rock. For å belyse problemstillingene fra ulike innfallsvinkler vil vi denne dagen også sette fokus på to temaområder der samhandling og samarbeid mellom nivåene er en forutsetning for et vellykket resultat. I samarbeid med Vestnorsk filmsenter og FUZZ setter vi søkelys på filmområdet. Hvilken rolle skal lokale myndigheter ha i den nasjonale filmpolitikken? Styreleder i det regionale filmfondet FUZZ Tom Remlov og administrerende direktør i Film og Kino, Lene Løken vil problematisere utfordringene i plenum, før vi går videre til et seminar med fokus på lokalt og regionalt filmarbeid. Vestnorsk filmsenter og FUZZ har sete i Bergen, men betjener hele Vestlandet. De vil presentere sitt arbeid og legge fram fakta om finansiering av filmer på Vestlandet. Fra Møre og Romsdal fylke kommer fylkeskultursjef Arvid Blindheim og snakker om fylkets helt ferske og målrettede satsing på filmfeltet er kulturminneår. I samarbeid med Hordaland fylkeskommune setter vi søkelys på kulturminner som politikkområde på lokalt nivå. Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd vil skissere de overordnede utfordringene i plenum før vi går videre til et seminar der vi får presentert

5 norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer september Hotel Terminus, Bergen kulturminneutfordringer sett fra ulike kommuner. Bryggen i Bergen er på UNESCOs verdensarvliste. Odda kommune har viktige oppgaver knyttet til å ivareta den industrielle kulturarven, mens Karmøy kommune har ansvar for et bredt spekter av kulturminner fra gamle bygdeborger, til vikingsenter og nyere historie. Karmøy kommune var nominert til prisen Norges kulturkommune 2009 blant annet på grunn av sitt målrettede kulturminnearbeid. fredag 25. september Fredagen starter med to parallelle seminar. På seminaret Kulturarbeidsplasser, presenteres to pilotprosjekter. Prosjektet Offentlige kulturarbeidsplasser presenterer tall og fakta fra Askøy kommune, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune mht antall kulturarbeidsplasser og hva disse betyr for det lokale og regionale kulturlivet mer generelt. Prosjektet Kulturskolen som arbeidsplass presenterer resultatene fra en spørreunder søkelse rettet til ansatte ved kulturskoler over hele landet om stillingsprosent, andre inntektskilder og mer generelle utfordringer i det å være profesjonell kunstner og kulturarbeider. Vi får også en beskrivelse av hva Den kulturelle skolesekken betyr som arbeidsplass for lokale kunstnere. prisen Norges kulturkommune 2009 bla på grunn av sitt sterke fokus på tilrettelegging for frivillig kulturaktivitet, herunder arbeid med barn og unge. Vest-Agder fylkeskommune er et av få fylker som selv har hovedansvaret for både det overordnede og det praktiske arbeidet med UKM. De vil fortelle om hvordan de har arbeidet med og utviklet dette gjennom mange år. UKM Norge vil presentere arbeidet på nasjonalt nivå. Herunder behovet for å se på kultursatsinger for barn og unge i en større helhet. Som en overgang til siste del av programmet vil ordfører Arne Vinje i Vinje kommune snakke om kulturpolitikken sett fra en liten fjellbygd, men med koblinger til både nasjonal og internasjonal virkelighet. Vinje kommune ble i februar kåret til Norges kulturkommune Vi avslutter konferansen med en samtale fra scenen. Georg Arnestad vil ta med seg 2-3 sentrale politikere for å diskutere Regionreformen og hva så? Utfordringer for kulturpolitikken. Fylkeskommunene tillegges et større og større ansvar for regional utvikling. Dette krever både oversikt, kunnskap, gode samarbeidspartnere og tilgjengelige ressurser. Fylkeskommunene har ulike innfallsvinkler og ulike løsninger. Hva da med det nasjonale perspektivet? På seminaret Ungdommens kulturmønstring et nasjonalt fellesløft, vil vi gi et totalbilde av arbeidet med UKM. Modum kommune vil presentere sitt arbeid med Ungdommens kulturmønstring. Modum kommune var nominert til Og helt til slutt vil Torodd Eriksen gi oss noen tanker på veien hjem om vår nasjonale kulturpolitikk sett fra nord.

6 Foto: Photos.com PÅMELDING, INFORMASJON OG PRISER: Programmet er lagt ut på vår hjemmeside og oppdateres jevnlig fram mot konferansen. Påmeldingsfrist: 12. august Foto, forside: istockphoto Grafisk design: unniform Arrangør: Norsk kulturforum i samarbeid med Norsk kulturforum Hordaland, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, KS, Fylkeskultursjefkollegiet (AU), Vestnorsk Filmsenter, FUZZ og UKM Norge.

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten 2009 2011 Melding om virksomheten Innhold: Melding om virksomheten Side 3 9 Resultat Side 11 Balanse 2009 Side 12 Noter 2009 Side 13 Revisjonsberetning 2009 Side 14 Balanse 2010 Side 15 Noter 2010 Side

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark Film i Finnmark Innholdsfortegnelse Film i Finnmark... 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.2 Hva gjør andre?... 3 1.2 Utviklingsprogram for utvikling av film som næring i Finnmark... 4 1.2.1

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Kultur Vest AS, Grieghallen, BIT20 Ensemble og Norsk publikumsutvikling inviterte til seminar med utgangspunkt i behovet for og kravet til økt samarbeid i kultursektoren.

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer