BODØ HAVNEPROMENADE FORPROSJEKT #2 PRINSIPPLØSNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ HAVNEPROMENADE FORPROSJEKT #2 PRINSIPPLØSNINGER"

Transkript

1 ODØ HVNPROMND FORPROSJKT

2 Kilder: Formingveileder for odø Sentrum av splan Viak Planbeskrivelse Nerbyen Plankart Nerbyen Reguleringsbestemmelser Nerbyen Denne rapporten viser prinsippløsninger for hovedgrep og strategier for de ulike etappene av odø Havnepromenade. Prinsippløsningene tar utgangspunkt i forarbeidet og konklusjonene som ble gjort i analysen/mulighetsstudiet. Første del av denne rapporten tar for seg konsept- / prinsipp for hele havnepromenaden, og oppsummerer konklusjonene fra Mulighetsstudie. ndre del av rapporten tar for seg strategier/prinsippløsninger for de ulike etappene. Planbeskrivelse Stamnetterminalen Plankart Stamnetterminalen Oslo

3 INNHOLDSFORTGNLS 03 Innholdsfortegnelse 04 4 etapper 05 Hovedgrep Prinsipp etappe Prinsipp etappe -C Prinsipp etappe D- 12 Prinsipp sittemøbler 13 Prinsipp belysning 14 Prinsipp grønne felt Prinsipp belegning 17 Prinsipp planutsnitt 18 Prinsippsnitt 19 Prinsippoppriss 20 Kravspesifikasjon før utførelse 03

4 NY TRMINL HURTIGRUT 300 m LUFTSFRTS- TILSYNT NRK JRNNVIN JRNNSTSJON 4 TPPR 465 m SYD-ØST RSTURNT KUNNSKPS- PRKN NDR TORV NORD HNDLS- NKN SJØGT K ILRTSN STORGT RÅDHUSGT odø havnepromenade skal utvikles over tid - i et langt perspektiv. tappene skal tilsammen utgjøre en helhet, men skal også kunne danne selvstendige enheter. tappene i øst (-) og vest (D-) har prioritet iforhold til bygging. ttappe C-D er et separat prosjekt i forbindelse med Kulturkvartalet, men dette skal integreres og kunne fungere godt sammen med havnepromenaden. SMÅÅTHVN HURTIGÅT- TRMINL C KOLLKTIV- NLGG RYGGR- KI TOLLODN NYTT ILIOTK HÅLOGOLNDSGT TOLLUGT SNDGT NYTT KULTURHUS SJØGT STORGT PROFSSOR SCHYTTS GT SJØGT GLSSHUST DRONNINGNS GT TORVGT HVNGT NKGT 200 m RDISSON LU HOTL MOLO- UKT 200 m D SND- KI MOLO- ROT MOLOVIN THON HOTL NORDLYS Havnepromenade: oversikt over etapper og avstander Strekker seg vestover fra NRK-huset /den planlagte nye hurtigrutekaia til Nordea øst for Nedre Torg. C D Strekker seg sørover seg fra hjørnet ved gjennom Sandkaia til Moloveien. Separat prosjekt / Kulturkvartalet C Strekker seg vestover fra Nedre Torg til ryggerikaia vest for Tollboden D Strekker seg vestover fra Sandkaia langs Moloveien til Molorota 04

5 Det utspiller seg mange forskjellige funksjoner og aktiviteter langs de 4 etappene av havnepromenaden; både i vannet og på landet. Dette gjør sitt til at utforming/uttrykk og tilrettelegging vil være variere langs promenaden. For å sikre at alle variasjonene som finnes i disse enhetene gjennom promenaden også oppleves som en enhet,- èn promenade, etableres det en rød tråd som bindeledd. Dette sikrer også en fremtidig sammenheng i havnepromenaden etterhvert som etappene utføres. tappen C-D /Kulturkvartalet inngår også som en del av denne sammenhengen. LUFTSFRTS- TILSYNT NRK NY TRMINL HURTIGRUT JRNNVIN JRNNSTSJON HOVDGRP SYD-ØST RSTURNT KUNNSKPS- PRKN NDR TORV NORD HNDLS- NKN SJØGT RÅDHUSGT K ILRTSN STORGT indeleddet/den røde tråden gjennom havnepromenaden skjer via kanten mellom vann og land. Kanten etableres som en materialemessig sammenheng som leder gjennom alle de forskjellige opplevelsene, aktivitetene og inntrykkene som utspiller seg langs vannkanten. Denne sammenhengende kanten er ikke så bred at den server som promenade-underlag, men manifisterer overgangen mellom land og vann på en definert måte. SMÅÅTHVN HURTIGÅT- TRMINL C KOLLKTIV- NLGG RYGGR- KI TOLLODN NYTT ILIOTK HÅLOGOLNDSGT TOLLUGT SNDGT NYTT KULTURHUS SJØGT STORGT PROFSSOR SCHYTTS GT SJØGT GLSSHUST DRONNINGNS GT TORVGT HVNGT NKGT Kanten utføres i et solidt materiale, og overflatebehandlingen kan variere. Vi anbefaler kostet betong Noen strekk er kanten relatert til skipsfartøy og havnevirksomhet med fortøyningspullerter, belysning, redningsutstyr og plass for landganger. ndre strekk er kanten relatert til å nyte havet, naturen og utsikten med plass for benker med opphold helt ute langs sjøen. Det dannes spesielle lommer/plasser langs havnepromenaden som forholder seg til funksjonen som er inne i bygget i tilknytning til plassen, f.eks uteplass for kafè/ restaurant, som etablering av et nytt møtested i byen eller forbedring av et eksisterende. Lommene kan også være steder hvor sjø, sol og utsikt er sentrale. MOLO- ROT MOLO- UKT MOLOVIN D SND- KI THON HOTL NORDLYS RDISSON LU HOTL odø sentrum: Sol og midnattssol Midnattssol i perioden 4.juni - 8.juli Det legges ikke til rette for parkering eller bilkjøring på promenaden ut over det som er tillatt i reguleringsbestemmelsene(rednings- og nyttekjøretøy, jfr. 5.7). Det må aksepteres noen unntak for bilkjøring på visse strekninger, til allerede etablerte parkeringsplasser samt vare- og nyttetransport. C D Planlagte etapper havnepromende: Variasjon langs funksjoner og aktiviteter i vann og på land. Mangfoldet i funksjoner gir mange opplevelser og forskjellig uttrykk. C D Kanten mellom vann og land som visuelt og materialemessig bindeledd. Varierende funksjoner og aktiviteter i vann og på land sys sammen med en rød tråd med plasser/lommer som spesielle kraftpunkter. 05

6 PRINSIPP tappen strekker seg vestover fra NRK-huset /den planlagte nye hurtigrutekaia til Nordea øst for Nedre Torg. Tverrforbindelsene fra sjøgata og ned til havnepromenaden langs denne etappen opptar for store nivåforskjeller til å tilfredstille UU. Disse tverrforbindelsene forbeholdes biltrafikk, mens myke trafikkanter(gående, rullestolbrukere etc.) enten beveger seg i sjøgata eller på havnepromenaden langs sjøen. Ytterste kaikant består av en kombinasjon av belysning, fortøyningspullerter, redningsutstyr, strøm/vannforsyning og rom for landgang. Ytterste kaikant varierer i bredde, alt ettersom hvilke funksjoner og elementer som skal implementeres i den. Oprinnelig var det regulert en gangbro over innhugget øst for NRK, men for å tilfredstille UU anlegges promenaden rundt innhugget. Ved K ilertsen foregår det kaivirksomhet med båtreperasjoner. Strekket mellom K ilersten og Nedre torv innholder lite kaivirksomhet og man kan derfor her ha en smalere bredde (ikke udvide kaikanten her) på promenaden. (Sett fra havnevesenets side er det ikke behov for å tilrettelegge for kaivirksomhet på dette strekket). Oversiktsplan etappe - 1:

7 NY TRMINLKI FOR HURTIGRUT PRINSIPP LIGGKI FOR RI-ÅTR UTSNITT NRK - K ILRTSN Kaikanten foran K ilersten preges til dels av båtverkstedet som holder til her. Her er det mange opplevelser knyttet til havne- og fartøysvirksomhet hvor aktivitetsbildet til stadighet forandres. Øst for NRK-huset er det et innhugg som brukes som liggekai for RI-åter og innhugget utformes tilpasset dette formålet. Pasasjen øst for NRK-huset utvides som betongkai med peler, og får samme uttrykk som promenaden forøvrig. n oppholdsplass foran NRK-huset med ettermiddags-, kveldsog midnattssol kan evt etableres i dialog med NRK. Fra denplanlagte hurtigruteterminalen vil promenadens forløp gå rundt innhugget ved NRK-huset slik at UU opprettholdes. Helt inn mot fasaden til det nye Luftsfartstilsynsbygget kan det plasseres skjermende elementer slik at det blir en privatisering mellom havnepromenaden og veggsonen. Ved Luftfartstilsynet og K ilertsen er det idag et innhugg som opptar en høydeforskjell. Innhugget overbygges, og UU ivaretasen ved å anlegge en rampe i hele promenadens bredde. Det plasseres en løftekran for båter som tilhører båtverkstedet. Det er viktig at sikkerhet ivaretas slik at både havnepromenade og båtverksted kan fungere sammen. K ilersten kan i samråd med odø Kommune vurdere hvilke tiltak som kan gjøres for å øke sikkerheten i dette området (f. eks skilting). Området vil bli et spennende krysningspunkt i havnepromenaden med stadig dynamikk. S L S GSO PL DS IDD L HO RM PP T T. O / T V LDS KV LØ ÅT R FO N R K FT RO M OG L T N NRK-HUST RM J SK R NT M L D N MP D SY LUFTSFRTSTILSYNT VRKSTDSOMRÅD K ILRTSN Utsnittsplan etappe - - NRK/K ilertsen 1:500 R LO L RM F F U M SO N T IL TS R TF F U 07

8 PRINSIPP TPP C Langs denne etappen er det flere havnevirksomhet og komersielle funksjoner, og derfor også tildels biltrafikk langs havnepromenaden. Noe av biltrafikken vil også gå på tvers av myke trafikkanter i havnepromenaden. TORVKI NDR TORV Ytterste kaikant består av en kombinasjon av belysning, fortøyningspullerter, redningsutstyr, strøm/vannforsyning og rom for landgang. Ytterste kaikant varierer i bredde, alt ettersom hvilke funksjoner og elementer som skal implementeres i den. TORVGT Ved enden av Professor Schyttes Gate står det idag et minnesmerke som trekker folk og danner et godt fundament for en samlingsplass og møtested. Det er dessuten planlagt nytt Rica hotel vest for denne plassen. PLNLGT RIC HOTLL HUNDHOLMN PLSS SJØGT HURTIGÅT-TRMINL Til tider legges cruiseskip vest for Torvkaia og det blir da behov for å sperre av deler av promenaden/sluse mennesker som ikke er cruisebåtpassasjerer uten for ytterste delen av kaikanten som blir opptatt av landgangen. PROFSSOR SCHYTTS GT Området ved Hurtigbåtkaia og kollektivanlegget er logistisk knutepunkt hvor mange mennesker samles og hvor det er viktig å etablere oppholdsmuligheter elegningssteiner er med på å definere hundholmen plass, området ved hurtigbåtkaia/bussterminalen og ryggerikaia som lommer i promenaden. Ved å tilrettelegge med oppholdsmuligheter trekkes og inviteres mennesker til stedene. Her kan folk sitte å vente på cruiseskipene som kommer, se på mennesker eller nyte ettermiddags- og kveldssolen. C RYGGRIKI KOLLKTIV- NLGG SNDGT SJØGT GLSSHUST Oversiktsplan etappe -C 1:

9 PRINSIPP TPP C UTSNITT PROFSSOR SCHYTTS PLSS Det tilrettelegges for en lomme/plass både i havnepromenaden og i byen forøvrig. Det er allerede et minnesmerke på denne plassen som gir et substans- og samlingspunkt til stedet. I tillegg er det planlagt nytt Rica Hotell vest for plassen, og det vil derfor ligge til rette for å etablere et møtested her. Området ligger også godt til med hensyn til solforhold. ÅTUTSTILLING ÅTUTS STILLING STIL Plassen kan møbleres med skulpturelle sitteelementer som gir en estetisk kvalitet samtidig som de innbyr til både lek og opphold. Disse kan arrangeres på en slik måte at kjøretøy fortsatt kan ha aksess til havnepromenaden. MØT MØ MØT M ØT Ø ØT // MØT/ LK/ LK/ OPPHOLD åter utstilles i bygg øst for minnesmerket, og kan på fine dager i sommerhalvåret også stilles ut på kaia i forlengelse av havnepromenaden. V V VN V NTU NT T TU U U LT L LT VNTULT SK S SKU K LPTURLL KUL LPT SKULPTURLL SITTLMNTR MINNSMRK HUNDHOLMN PLSS R SO S OF SC TT HY PLNLGT RIC HOTLL PR NKOM FOR IL NKOMST HOT TIL HOTLL T G S Utsnittsplan etappe -C - Hundholmen plass 1:500 09

10 PRINSIPP TPP D SNDKI/ KULTURKVRTLT Langs denne etappen er det lite eller ingen tung havnevirksomhet. Strekket fra Sandkaia,- langs Moloveien og vest mot Molorota, forholder seg til i stor grad til myke trafikkanter og tilrettelegges opp på deres premisser. Strekket parallelt med Moloveien legges opp som en gågate med markedskarakter/paviljonger og mange oppholdsplasser/ benker og belysning langs ytterste kaikant. D t havnepromenaden i denne etappen går helt parallelt med Moloveien gir en fordel med hensyn til å unngå å ha biltrafikk og myke trafikkanter i havnepromenaden. Først vest for Molorota krysser biler havnepromenaden for å gi adgang videre ut på moloen. For å skape en buffer mellom bilene på Moloveien og myke trafikkanter på havnepromenaden legges det inn en rekke med beplantning som buffer. Dette kan med fordel være plantekasser. ffektbelysning og annet kan suppleres for å øke opplevelsen og kvaliteten ved trærne året rundt og døgnet rundt. MOLOUKT V LO MO Molorota i vest danner en stor lomme/plass i denne etappen, mens Sandkaia (som er en del av prosjektet Kulturkvartalet også vil være et stort samlingspunkt i byen og langs havnepromenaden. I N MOLOROT Oversiktsplan etappe D- 1:

11 PRINSIPP TPP D UTSNITT MOLOROT Molorota markerer starten/slutten på etappe D- av havnepromenaden. Her dannes en møteplass med torvkarakter. Det er allerede etablert en rullesteinsskulptur på denne plassen som danner et utgangspunkt for en oppgradering av denne plassen. Her kan man skue både inn på småbåthavna mot øst og ut til den åpne sjøen og skipstrafikken mot vest. enker og trær skaper rom og oppholdsmuligheter på denne plassen. JO VIL P NG T N PL R SS K M SO F U R F T MO I V NG JO VIL P NG JO VIL P Ytterste kaikant tenkes i denne etappen en kombinasjon av belysning, benker, belysning og eventuelt fortøyningspullerter for båter. Det er ikke tung kaivirksomhet her og dermed mulig å etablere en nærkontakt til sjøen, småbåthavna og båttrafikk. NG JO VIL P Mellom havnepromenaden og Moloveien er det muligheter for å sette opp salgsboder/sykkelparkering eller utstilling som kan skape liv og markedskarakter. Dette området kan også suppleres med sykkelparkering, slik at også syklende stopper opp og oppholder seg i dette strekket. SKULPTURLL SITTLMNTR LK-/OPPHOLDSPLSS J VIL P JO VIL P G ON K T N PL S S R M SO R FF U I TV MO NG PLNLGT PUMPHUS KSISTRND RULLSTINSSKULPTUR Utsnittsplan etappe D- - Molorota 1:500 11

12 PRINSIPP SITTMØLR Sittemøbleringen/benkene som brukes langs promenaden må være robuste og funksjonelle. Det er derfor viktig at benkene som brukes gjør det mulig å orientere seg mot både utsikten mot nord-vest, og mot solen og sentrum mot sør-øst. Størstedelen av benkene som brukes skal være enkle, solide og kreve lite vedlikehold. Noen av benkene kan være uten armlener slik at man kan variere sitteorienteringen avhenging av sol, vind og aktiviteter. På få utvalgte steder i promenaden settes det ut skulpturelle benker/sittemøbler. Dette hever ikke bare den estetiske kvaliteten på havnepromenaden, men skaper også spesielle samlingspunkter for lek, opphold og møter. Tosidige benker gjør det mulig å sitte orientert mot enten sør eller nord, øst eller vest. Det vil være aktuelt å plassere skulpturelle sitteelementer på plassdannelsene som oppstår i promenaden, eksempelvis på Torvkaia(etappe -) og Molorota(etappe D-). Skulpturelle oppholdsmøbler danner spesielle rammer for opphold, møte og lek på utvalgte steder. 12

13 PRINSIPP LYSNING elysningen langs havnepromenaden kan deles inn i to kategorier: -Hovedbelysning -Sekundær/ffektbelysning Hovedbelysningen er gjennomgående gjennom promenaden, og sørger for sikkerhet og synlighet hele veien igjennom. Det er viktig at hovedbelysningen er robust, holdbar og krever lite vedlikehold. Hovedbelysningen skal understreke, lede og være med på å definere havnepromenaden. elysningspullerter velges som hovedbelysning. For å å skape sammenheng med uttrykket ellers i havnefronten, benyttes tilsvarende belysningspullerter som allerede er plasseres i Kulturkvartalet. Farge velges fortrinnsvis som klar gul, tilsvarende fargen på stålskinner og fortøyningspullerter. elysningspullertene skal være motstandsdyktige mot hærverk, påkjørsler og saltvann. Lyspullerter markerer og leder gjennom havnepromenaden samt at de forholder seg til en menneskelig skala. Samme type pullert som beskrevet i Kulturkvartalet: res Viviana. Sekundærbelysningen er med på å skape spesielle opplevelser med hensyn til belysning. Den kan være med på å dekorere lommer/plasser, understreke beplantning eller andre elementer som beriker opplevelsen gjennom havnepromenaden. ffektbelysning under trær gir flotte effekter, til alle årstider, og kan være med på å gjøre lommer/ plasser ekstra spesielle 13

14 PRINSIPP GRØNN FLT Plantekasser og eventuelle kanter rundt plante-/gressfelt i tilknytning til promenaden kan utføres i cortenstål. Dette gir et uttrykk som passer godt sammen havnens fargepalett samtidig med at havnepromenaden vil få sitt eget inntrykk. ruk av plantekasser kan også skape skjermede soner. Planter som ryllik, storkenebb (geranium), eføy, lavendel, kattehale og tagetes tåler salt og noe skygge. Trær som doggpil, svenskeasal og barlind er aktuelle trær å velge langs sjøkanten. Store plantekasser i cortenstål Plantekasser som skjerming er foreslått langs Moloveien i etappe D- og mellom Luftfartstilsynet og havnepromenaden i etappe -. lternativ; Kantavgrensing mellom gresss og belegningsstein i cortenstål 14

15 PRINSIPP LGNING Kombinasjon av betongkant, asfalt og belegningsstein gir mange uttrykksmuligheter. Materialeovergangene fungerer som ledelinje langs promenaden. Det kan legges en påstøp med kostet betong på eksisterende betongkant langs kaikanten. Ytterkant kai som børstet betongkant Ulik farge på belegningsheller På lommer/plasser skaper ulikt format og leggemønster av belegningsstein differansiering og et annet uttrykk enn strekk gjennom promenaden som er preget av mer bevegelse. Under utførelse og eventuell detaljeprosjektering av havnepromenaden må belegg og detaljer løses ut fra eksisterende høyder, gulvkoter på tilstøtende bygninger etc.) Det etableres tverrfall på 2 % (1:50) ut mot kaikant. Overflatevann renner således ut i sjøen. ll belegning skal være kjøresterk og tåle snørydding med bruk av hjullaster med minste bredde 2 m og stillbart frontskjær, vekt 7,5 tonn. Håndtering av snø følger samme prinsipp som overflatevann; over kaikant, der hvor det ikke er plass til snøen på kai. redde på promenade settes til 3 m, kun unntaksvis pga plassmangel settes denne bredden til 2,5 m. Ulikt format på belegningsheller Kombinasjon av asfalt og belegningsstein 15

16 Mange variasjonsmuligheter kan oppnås ved å velge kjøresterke heller i betong med et fint, slankt format 100x300 mm. Hellene kan varieres i koks og lys grå farge. Dette gjør det mulig å skape mer variasjon innenfor samme system. De kan legges i forbandt eller som staver. Promenaden/bevegelsesområdet bør ha et stramt/rent mønster uten for mye fargevariasjon for å skape kontinuitet og overblikk gjennom promenaden. På plassene kan man gjøre mer ut av leggemønsteret, og evt differensiere plasser etter bruk/karakter avhengig av mønster. etongheller i dette formatet skiller seg ut fra vanlige 300 x 300 betongheller, men har samtidig et slektskap i materiale og lys grå farge. etonghellene kan være med å markere promenaden som noe annet enn fortauene rundt i byen ellers. Den koksgrå fargen kan bidra til å skape mer spill/grafikk og muliggjør luminanskontrast ift UU(hellene kan også gjøres mørkere hvis behov). etongheller 100x300 mm i koks og lys grå: ksempler på variasjonsmuligheter i leggemønster / fargekombinasjoner på promenade og plasser. 16

17 PRINSIPP PLNUTSNITT Gjennomgående komponenter i havnepromenade: ksisterende gul-lakkerte stål-skinner og fortøyningspullerter beholdes. Nye legges til der det mangler. Fortøyningspullertene skal prinsippielt stå med en c-c avstand på 15 m. (Rekkverk i strekningen Nedre torv-t.o.m Sjøgata 27. elysningspullerter velges i samme farge og type som i Kulturkvartalet, klar gul. Det er viktig at belysningspullertene som velges tåler salt, sjø og er motstandsdyktig mot påkjørsler og hærverk. elysningspullerter plasseres midt mellom fortøyningspullertene. Plassering og løsning med belysningspullerter kan fravikes dersom hensyn til fortøyning eller annen aktivitet gjør det nødvendig på begrensede strekninger. LIVØY LIDR Stiger plasseres med maksimum avstand 20 m langs hele promenaden. Livbøyer plasseres synglig fra ethvert sted på promenaden. Livbøyene plasseres slik at de er belyst på kveldstid, enten av belysningspullerter eller av andre lyskilder langs promenaden. redde på kostet betongkant(langs ytterkant kai) varierer i bredde fra 1-1,5 m. redde på promenade settes til min. 3 m, kun unntaksvis pga plassmangel settes denne bredden til 2,5 m(absolutt min, pga snørydding). KSISTRND FORTØYNINGSPULLRT VRIRND LGNING; LGNINGSSTIN/SFLT/TONG LYSNINGSPULLRT MTRILOVRGNG SOM NTURLIG LDLINJ KSISTRND FORTØYNINGSPULLRT KSISTRND STÅLSKINN KNT I ØRSTT TONG Planutsnitt 1:75 17

18 LUFTSFRTSTILSYNT K ILRTSN TKN. SON MD ÅTKRN PROMND KIVIRKSOMHT VRIL KSISTRND LGNING NY LGNING. TONG LLR HLLR LYSPULLRT, PULVRLKKRT GUL FORTØYNINGSPULLRT STÅLSKINN NY LGNING. ØRSTT TONG KSISTRND KIKONSTRUKSJON SKJØRT V TRORD TILSVRND I MOLOUKT Prinsippsnitt 1:75. Gjelder i områder med promenade kombinert med kaivirksomhet: - Uendret bredde på kaikant -Ytterste kaikant som teknisk sone, varierende bredde. F.eks stor bredde ved ilertsen og båtverkssted pga plassering av løftekran for båter. - 3 m forbeholdt promenade. -Skjørt tilsvarende skjørt i Molobukta. Tilpasses eksisterende kaikonstruksjon. --Fendring med dekk i tilknytning til fortøyningspullerter. Type dekk og avstand utføres i samråd med odø Havn KF. -Sikkerheten må ivaretas mht båtløft/verkstedsfunkjson og promenadefunksjon. Skilt kan evt. settes opp. K ilersten og odø Kommune avklarer ansvarsforholdet angående sikkerhet seg i mellom. ksisterende kaikonstruksjon og oppbygging blir som idag forutsatt at tilstandsrapport er tilfredsstillende. 18

19 2 m 1 m 2 m 1 m Prinsippoppriss/fasade mot sjøen 1:75. - Mest mulig enhetlig fasade mot sjøen -Skjørt tilsvarende i Molobukta etableres under betongkant/kaikant. På denne måten etableres en gjennomgående, ensartet vertikal flate mot sjøen -Fendring med dekk i tilknytning til fortøyningspullerter. Type dekk og avstand utføres i samråd med odø Havn KF. - Innfelt gul leider i skjørt for hver 20 m langs promenaden. -Det plasseres ut livbøyer synlig fra ethvert sted i promenaden. Livbøyene plasseres slik at de er opplyst om kvelden, enten fra belysningspullerter eller av andre lyskilder langs promenaden. 19

20 KRVSPSIFISRING FØR UTFØRING TPP - * UU - tilgjengelighet er ivaretatt i detaljeplan etappe -. Flere innmålinger av eksisterende høyder og gulvkoter i aktuelle nærliggende bygg. * Type fendring og omfang må avklares i samråd med odø Havn KF slik at det tilpasses til de ulike fartøyene som skal legge til kai * Sikkerhetstiltak for brukere av promenaden i forbindelse med bruk av båtkran ved K ilertsen. * elegning på promenade legges med tverrfall på 2 % mot kaikant; slik at vann overflatevann renner ut i sjøen. * efaring i forhold til uavklarte punkter. * Koordinering av belysningspullerter, farge og type, mot Kulturkvartalet. 20

21

Havnepromenade - godkjenning av prinsippløsninger for hele promenaden og detaljplan for strekningen Nedre torv - ny terminalkai

Havnepromenade - godkjenning av prinsippløsninger for hele promenaden og detaljplan for strekningen Nedre torv - ny terminalkai Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.05.2012 30817/2012 2011/1935 P24 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/41 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 12/107 Bystyret 21.06.2012 Havnepromenade

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.4 Osebrogate 3.0 VEGETASJONSBRUK 4.0 BELYSNING, MØBLERING 4.1 Belysning 4.2 Møblering

Detaljer

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert 28.10.15. Situasjon Tomten består i dag i hovedsak av et flatt plenareal og gruset område, på tidligere utfyllingsområdet,

Detaljer

PRE-SKISSE ENEBOLIG OLSEN-SUND

PRE-SKISSE ENEBOLIG OLSEN-SUND PRE-SKISSE EEBOLIG OLSE-SUD Forside 1 r mm e so ol ns rge mo ig tid l morgensol sommer sis te k vel d sol som me r ettermiddagsol sommer orgen sol vin te r tid idd so l ru n s ag r me m o si st e kv el

Detaljer

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM 02.02.2015 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet 12.2.2015 Frist for høringsuttalelser: Områdeplan for Spikkestad sentrum 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

Retningslinjer for sjøfronten

Retningslinjer for sjøfronten Retningslinjer for sjøfronten Sortland kommune 13.04.15 Retningslinjer for sjøfronten Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 For å sikre et godt møte med sjøen er det utarbeidet detaljerte krav til utforming

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

1 Reguleringsplan: Strandpromenade og parkering

1 Reguleringsplan: Strandpromenade og parkering 1 Reguleringsplan: Strandpromenade og parkering Plankart og bestemmelser datert: 14.02.2005 Dato for siste revisjon av planen: 04.05.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 14.06.05 Dato for kommunestyrets

Detaljer

TANGEN GRØNN_STREK 2010

TANGEN GRØNN_STREK 2010 TANGEN GRØNN_STREK 2010 ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING GRØNN_STREK 2010 TANGEN ny bydel i Kristiansand sentrum UTVIKLINGEN AV TANGEN 1991: KK kjøper NKL lager på Dalane 1993:

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED

TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED KONSEPT Vi har arbeidet med 4 markeder som sammen danner en ny plass i Bergen - markedsplassen. De 4 markedene er; det opprinnelige fisketorget bestående av utendørs

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? tomteanalyse stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 Trondheim Trondheim

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn.

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn. Vedlegg 1 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Overordnete vurderinger knyttet til lokalisering og utforming I prosessen frem mot varsling av planendringsforslaget, og i arbeidet med

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre Torg, Bodø sentrum

Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre Torg, Bodø sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 08.10.2015 70964/2015 2014/6568 L13 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre

Detaljer

KULTURFABRIKKEN- dagens utesituasjon PROBLEMSTILLING- KONSEPT HVORDAN SKAPE UTEROM MED SPENNENDE OPPLEVELSER I FORBINDELSE MED KULTURFABRIKKEN?

KULTURFABRIKKEN- dagens utesituasjon PROBLEMSTILLING- KONSEPT HVORDAN SKAPE UTEROM MED SPENNENDE OPPLEVELSER I FORBINDELSE MED KULTURFABRIKKEN? - dagens utesituasjon ANDENES HARSTAD SORTLAND NORGE LANGØYA HINNØYA BODØ PROBLEMSTILLING- HVORDAN SKAPE UTEROM MED SPENNENDE OPPLEVELSER I FORBINDELSE MED? ÅLEGRESSAMFUNN GRØNNE LUNGER PARKERINGSPLASSER

Detaljer

Forskrift om havnearbeid

Forskrift om havnearbeid Forskrift 1994-11-10 nr. 1053 Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Forskrift om havnearbeid Kap. I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid så som

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ Dato:... 11.11.14 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I medhold av plan-

Detaljer

PROMENADE LANGS HUNNSELVA

PROMENADE LANGS HUNNSELVA PROMENADE LANGS HUNNSELVA PÅ GJØVIK GÅRD IDESKISSE 13.09.2012 STEDET DAGENS SITUASJON - bakgrunn PRINSIPPSKISSEN - forklaring Gjøvik gårds venneforening har tatt initiativ til å undersøke muligheten for

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

John Collets Plass - forening med trikkesløyfa

John Collets Plass - forening med trikkesløyfa John Collets Plass - forening med trikkesløyfa LAA 215 - UMB 2012 Prosjektoppgave: Konseptutvikling og detaljprosjektering av et byrom Student: Christian Grønn Oppsummering av analyse Konsept Illustrasjon

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Forslag til forbedringer:

Forslag til forbedringer: Gater 1 Sjøgata Innkjøringen til Bodø sentrum langs Sjøgata består av en tett trerekke på nordsiden av veien før man kommer til rundkjøringen. Dette er med på å forsterke følelsen av at man er på vei inn

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

STORGATA PORSGRUNN FARTSREDUSERENDE TILTAK FRA MEIERITORGET TIL NORDENTORGET

STORGATA PORSGRUNN FARTSREDUSERENDE TILTAK FRA MEIERITORGET TIL NORDENTORGET STORGATA PORSGRUNN FARTSREDUSERENDE TILTAK FRA MEIERITORGET TIL NORDENTORGET Presentasjon av forprosjekt: Registrering/analyse Illustrasjonsplan forsterkning av fire plasser Detaljplaner September 2012

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Hvordan tilrettelegge for friluftsliv på Lille Hjertøya? Legge til rette for friluftsaktivitet på en naturvennlig måte Hindre at fysisk tilrettelegging og

Detaljer

Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by

Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by Kommunevegdagene 2011 Ingrid R. Øvsteng, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 23.mai 2011 Vi har ulike

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

Metodikk og verktøy for byutvikling

Metodikk og verktøy for byutvikling Metodikk og verktøy for byutvikling Knut J. Kaspersen, arkitekt Byplan, Bodø kommune Brønnøysund 27. mars 2014 Planer er vårt verktøy Hvordan bruker vi planverktøyet for målrettet byutvikling i Bodø? Kommuneplanens

Detaljer

K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand

K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand v/ Helmer Espeland, Parkvesenet, Kristiansand kommune Universell

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g

B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g Hamar seilforening Hamar båtforening FORSLAG TIL UTVIDELSE AV SMÅBÅTHAVN PÅ TJUVHOLMEN, HAMAR B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g I

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 73/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen

Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.05.2014 34360/2014 2014/3321 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/120 Formannskapet 03.06.2014 Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Forslag til

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022. Planbestemmelser

Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022. Planbestemmelser Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022 Planbestemmelser Vedtatt i Molde kommunestyre, sak KST 72/13, 1 Generelt 1.1 Planområde Planen gjelder for hele Molde kommune.

Detaljer

i n n h o l d s a n d v i k a - diverse utfordringer - eksisterende tilstand sandvika høysand - siktlinjer og barrierer - eksisterende veier og stier

i n n h o l d s a n d v i k a - diverse utfordringer - eksisterende tilstand sandvika høysand - siktlinjer og barrierer - eksisterende veier og stier f r a m t i d s p l a n f o r s a n d v i k a - o m r å d e t i h ø y s a n d i n n h o l d - diverse utfordringer - eksisterende tilstand sandvika høysand - siktlinjer og barrierer - eksisterende veier

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET Dato: 04.02.03 Dato for siste revisjon: 24.03.03 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 13.06.03 I I medhold av plan- og bygningslovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Trøgstadveien 4B, NO-1807 Askim Tel: +47 69 00 17 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5114247

NOTAT Norconsult AS Trøgstadveien 4B, NO-1807 Askim Tel: +47 69 00 17 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5114247 Til: Askim kommune Fra: Glava AS ved Norconsult Dato: 2013-04-30 Ny illustrasjoner og supplerende kommentarer til områderegulering Glava, Askim Om opplevelsen av nytt lager Fotomontasjene under viser fasader

Detaljer

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt"

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak smått er godt Rapport 9.12.2015 Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt" Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud vedtok i møte den 10. september

Detaljer

INNLEDNING: BELYSNING. Belysning for Otta sentrum bør utarbeides med tre hovedprioriteringer: 1. Opplevelse av bymiljø når man ferdes i sentrum.

INNLEDNING: BELYSNING. Belysning for Otta sentrum bør utarbeides med tre hovedprioriteringer: 1. Opplevelse av bymiljø når man ferdes i sentrum. 6. LYS BELYSNING INNLEDNING: Belysning for Otta sentrum bør utarbeides med tre hovedprioriteringer: 1. Opplevelse av bymiljø når man ferdes i sentrum. 2. Framkommelighet og oversikt for all ferdsel. 3.

Detaljer

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming.

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Forutsetninger og ambisjoner Prosessen, medvirkning Konkrete løsninger i bygg og uterom Lærdom Plankonferanse på Sortland 4.-5. april 2011 Skolekvartalet

Detaljer

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12.

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12. Vår ref.: Dato: 11/2143 04.03.2013 Ombudets uttalelse Klager mener Advokatene Hellenes, Aune, Sveen & Jølberg DA ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982

Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982 Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982 PLANBESKRIVELSE Planens formål: Hensikten med planen er å etablere sentrallekefelt for bydelen Nedre Storhamar, og legge til rette

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

VIKTIGE FERDSELSÅRER STORGATA

VIKTIGE FERDSELSÅRER STORGATA VIKTIGE FERDSELSÅRER Storgata fra vest. Stigningsforhold ingen utfordring i Otta sentrum Tverrfall fortau er slake, ca 1:50 Gode bredder på fortausarealene stort sett Soneinndeling av gatesnittet, men

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

I LY. Bussveien plan og designkonkurranse 15/250723 - Februar 2016

I LY. Bussveien plan og designkonkurranse 15/250723 - Februar 2016 I LY Bussveien plan og designkonkurranse 15/25023 - Februar 2016 INNHOLD HOVEDGREP En holdeplass Alternativer Konsept 03 ARKITEKTUR Situasjonsplan - Stokkavik 1:500 Situasjonsplan - Niels Juels gate 1:500

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2009 618/2009 2008/2897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Planutvalget 24.03.2009 Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning

Detaljer

Kongsberg Næringsparkutvikling AS Illustrasjoner fra 3D-modell vedlegg til planbeskrivelse datert 01.07.14 Arsenalet endret byggehøyde

Kongsberg Næringsparkutvikling AS Illustrasjoner fra 3D-modell vedlegg til planbeskrivelse datert 01.07.14 Arsenalet endret byggehøyde Kongsberg Næringsparkutvikling AS Illustrasjoner fra 3D-modell vedlegg til planbeskrivelse datert 01.07.14 Arsenalet endret Utgave: 2 Dato: 2014-12-12 1 1 INNLEDNING Her vises et utvalgte stillbilder fra

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Du skal få en dag i mårå. Foto: Tone Bakstad, Hamar kommune

Du skal få en dag i mårå. Foto: Tone Bakstad, Hamar kommune Du skal få en dag i mårå Foto: Tone Bakstad, Hamar kommune Velkommen til en kronologisk vandring mot universell utforming av Hamar by s uterom. Torggata ( gågata ) Triangelen Strandgata Veilederen for

Detaljer

2. Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

2. Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: DETALJREGULERING FOR ROM NÆRINGSOMRÅDE BYGGETRINN 2 REGULERINGSBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE PLANKART DATERT:03.02.15 Revidert i hht. vedtak 18.02.2015 PlanID 201210 GENERELT 1. Det regulerte området er

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.02.2015 10946/2015 2015/954 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Forslag om mindre endring - reguleringsplan

Detaljer

Stedsutvikling og universell utforming

Stedsutvikling og universell utforming Stedsutvikling og universell utforming Frode Bakken, Statens vegvesen Region øst Scandic, Hamar, 30. november 2010 1985; Barrier Free Environments for Everyone, artikkel av Ron Mace Styringsdokumenter-

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

Gårdsrommet i Marselisgate 31 trengte full rehabilitering. Det var ingen eksisterende fasiliteter, planter eller faste dekker

Gårdsrommet i Marselisgate 31 trengte full rehabilitering. Det var ingen eksisterende fasiliteter, planter eller faste dekker Gårdsrommet i Marselisgate 31 etter rehabilitering To gårdsrom på Grünerløkka Marselisgate 31 og Markveien 23, Oslo Grindaker AS Landskapsarkitekter Tekst: Ingvill Sveen Foto: Grindaker as Landskapsarkitekter

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - ER OPPLEVELSESRIK sanselig variasjon attraktiv sjøkant fortelling møteplasser byrom flerkulturelt gjestfrihet sosial temagate intimt fjordbyen

Detaljer

Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN

Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN Dato: 13. juni 2014 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Nesset kommune Nesset kommune v/miljøvernleder Hogne Frydenlund Revisjon 00 Dato 13.06.2014 Utarbeidet

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter 1. Planstatus og avgrensning Området for nytt kirke- og kultursenter er regulert til midlertidig innfartsparkering og fremtidig bypark (IP2)

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 31.01.13 Dato for siste revisjon: 30.04.13 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510)

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) I medhold av 26 og 27-2 i plan- og bygningsloven av 14.06.85 har Sola kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer