Kap 19 Trombose, antikoagulasjon og svangerskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap 19 Trombose, antikoagulasjon og svangerskap"

Transkript

1 Kap 19 Trombose, antikoagulasjon og svangerskap Anne Flem Jacobsen Tore Henriksen Per Morten Sandset Line Bjørge Karianne Sagberg Anbefalinger Vi anbefaler behandling med vektjustert terapeutisk dose lavmolekylært (LMV)-heparin for akutt trombose i svangerskapet (I) Vi foreslår ikke rutinemessig monitorering av heparineffekt med anti faktor Xa ved akutt behandling eller profylakse (III) Vi foreslår at antenatal profylakse startes i første trimester (IV) Vi foreslår profylakse hele svangerskapet for de fleste med tidligere VT (III) Vi foreslår profylakse 6 uker postpartum for alle med tidligere venøs trombose (III) Vi foreslår ingen profylakse for gravide med heterozygot faktor V Leiden uten familieanamnese (VI) Vi foreslår profylakse 6 uker postpartum for gravide med heterozygot faktor V Leiden og familieanamnese (III) Søkestrategi Pyramidesøk Mc Master plus, Up to date, PubMed, Cochrane Database, American College of Chest Physisians (ACCP), Royal College of Obstetricians & Gynecologists (RCOG). Vitenskapelig dokumentasjon er mangelfull og det er ingen store randomiserte kontrollerte studier. Anbefalingene bygger i stor grad på observasjonsstudier og kasus-kontrollstudier i tillegg til internasjonale retningslinjer (ACCP, RCOG), indirekte dokumentasjon fra annen kirurgisk virksomhet og klinisk erfaring. Definisjon Venøs trombose (VT) - samlebegrep for blodpropp som oppstår i venøse kar (DVT, LE osv) DVT (dyp venetrombose) blodpropp i vene i underekstremitet LE (lungeembolisme) blodpropp i lungearterie som emboliserer fra perifer vene Epidemiologi VT forekommer i 1/1000 svangerskap (1). Fatal LE er fortsatt en av de viktigste årsakene til maternell død (1,3/ i Norge (muntlig ref L Ellingsen nasjonal audit maternall død) % av DVT i svangerskapet er venstresidig. Ca. 70 % av DVT i svangerskapet er proksimale (det vil si fra kneet til og med bekkenet) (1). VT forekommer i alle tre trimester, men er absolutt hyppigst fire til seks uker postpartum. Residiv i svangerskapet ved tidligere VT: 2-11 % (avhengig av utløsende årsak, risikofaktorer og trombofilistatus) (2;3)

2 Svangerskapet er en hyperkoagulabel tilstand (4). Den gravide utvikler dilaterte vener og redusert blodstrøm, spesielt i underekstremiteter. Den voksende uterus gir kompresjon av bekkenkarene og fødselen gir endotelforandringer i karveggen (5). Diagnostikk (6) Klinisk mistanke om DVT/LE skal verifiseres med objektive metoder (IV). Dyp venetrombose (DVT) Kan være uspesifikk og utypisk, mistolkes ofte som bekkenløsningssmerter. 1. Ultralyd-doppler av underekstremitetene er gullstandard. Hvis undersøkelsen ikke er konklusiv, men klinisk mistanke er sterk, kan man behandle pasienten en uke og gjenta undersøkelsen 2. Alternativt MR bekken Lungeembolisme (LE) (7) Klinikken kan være uspesifikk og utypisk. Mange gravide har lett dyspné og takykardi som følge av svangerskapet. Man bør være obs på akutt endring av symptomer. 1. Sterk klinisk mistanke om LE a. + DVT-mistanke: UL begge u ex i. UL positiv: stopp utredning, behandle pasienten ii. UL negativ: CT LE protokoll b. DVT-mistanke: CT LE protokoll, eller perfusjonsscintigrafi 2. Svak klinisk mistanke om LE a. + mistanke om DVT: Ultralyd begge underekstremiteter i. UL positiv: stopp utredning, behandle pasient ii. UL negativ: avvente klinikk, evt. gjenta UL b. mistanke om DVT: Røntgen thorax og avvente klinikk. Alternativt perfusjonsscintigrafi på dagtid hvis normal røntgen thorax Transtorakal ekkokardiografi kan påvise dilatert høyre ventrikkel (uttrykk for pulmonal hypertensjon) som er en viktig prognostisk markør. Både CT LE og perfusjonsscintigrafi gir lave og omtrent like stråledoser til fosteret (0,1-0,6 msv). Man antar at dette ikke er skadelig for fosteret. Største forskjellen er stråledose til mamma: (CT msv vs 0,3-1,2 msv). Teoretiske beregninger gir en 14 % økt livstidsrisiko for brystkreft for kvinner < 40 år eksponert for CT LE (8;9). Derfor anbefaler de fleste internasjonale retningslinjer røntgen thorax og perfusjonsscintigrafi før CT. Sinusvenetrombose: MR uten kontrast (evt. med kontrast) eller CT caput med venografi Ovarialvenetrombose: MR i svangerskapet, CT med kontrast postpartum (behandlingstid 6-12 uker (IV)) D-dimer. Kan brukes som et supplement ved diagnostikk, men er ofte forhøyet allerede fra 1. trimester. Normal D-dimer har høy negativ prediktiv verdi (det vil si ikke trombose) (10). Blodprøver for øvrig: arteriell blodgass, Hb, trombocytter, CRP, LD, fibrinogen, INR, APTT, ASAT, ALAT, kreatinin.

3 Risikofaktorer for VT i svangerskap og barseltid (11-15) Tabell 1 Ervervede Tidligere trombose (OR 24) Immobilisering (> 7 dager sengeleie) (OR 7) Familieanamnese (OR 5)(1.gr.slektning) se trombofili Antifosfolipid antistoffsyndrom (OR 16) Blødning > 1000 ml (OR 4) Blodtransfusjon (OR 7) Postpartuminfeksjon (OR 6) Alvorlig preeklampsi (OR 3) Ovarielt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) Malign sykdom Hjertesykdom (OR 7) Adipositas (BMI >30 kg/m 2 ) pregravid vekt (OR 3-5) Store varicer Nefrotisk syndrom Hjertesykdom (OR 7) Myeloproliferativ sykdom (trombocytemi/polycytemia vera) Dehydrering (OR 5) Inflammatorisk tarmsykdom Alder > 35 år (OR 1,3) Røyking (OR 2) Keisersnitt planlagt (OR 2) Keisersnitt akutt (OR 4) Arvelige Antitrombinmangel Protein C-mangel Protein S-mangel Faktor V Leiden mutasjon Prothrombingen G20210A mutasjon Husk: kombinasjon av risikofaktorer gir ekstra risiko! Ref (12;13;15-17) Behandling av akutt venøs trombose (14;18) i svangerskapet Vi anbefaler behandling med vektjustert terapeutisk dose subkutant LMV-heparin (I) (se tabell 2). Vi anbefaler full terapeutisk dose hele svangerskapet og minimum seks uker postpartum. Vi foreslår total behandlingstid på 3-6 måneder (avhengig av lokalisasjon og utbredelse). Noen få kvinner kan vurderes for intravenøst ufraksjonert heparin initialt, hvis DVT/LE oppstår nært termin (ca. en uke før) eller tett før forestående fødsel (IV). Trombolysebehandling er ikke anbefalt i graviditet, men kan være aktuelt på vital indikasjon ved alvorlig LE og ved ventiltrombose hos pasient med mekanisk hjerteklaff. I tillegg vil kateterbasert trombolyse være alternativ behandling ved postpartum-dvt (minimum en uke etter forløsning) (19). De nye perorale antikoagulantia er ikke anbefalt i svangerskapet (sterk anbefaling) (14).

4 Ved fødsel Seponer LMV-heparin ved aktiv fødsel. Epidural/spinal anbefales 10 timer etter siste profylaksedose og 24 timer etter siste behandlingsdose, tilpasses evt. lokale anestesiretningslinjer. Første dose ca. seks timer postpartum, avhengig av blødning, epidural og tromboserisiko (IV). Postpartum Ved langvarig behandling postpartum (> 6 uker) anbefales overgang til warfarin med INR-mål 2,5 (2,0-3,0). Warfarin er trygt ved amming. Hvis LMV-heparin foretrekkes kan dosen reduseres til % av terapeutisk dose fire uker postpartum (IV). De nye perorale antikoagulantia er ikke anbefalt hvis kvinnen ammer pga. usikker overgang til morsmelk, og ingen dokumentasjon fra studier så langt. Tabell 2 Medikament Dalteparin (Fragmin ) >90 kg Enoksaparin (Klexane ) >90 kg Profylaksedose 5000 IE x IE x 1 40 mg x 1 60 mg x 1 Høy profylakse- Behandlingsdosedose vektjustert dose 5000 IE x IE/kg x 2, evt. 200 IE/kg x 1* 40 mg x 2 1 mg/kg x 2* Tinzaparin (Innohep ) 4500 IE x IE x IE/kg x 1* >90 kg 7000 IE x 1 * Maksimal dose bør ikke overskrides (hos adipøse kvinner) Monitorering med anti-faktor Xa-aktivitet Monitorering av heparineffekt med anti-faktor Xa-måling er generelt ikke indisert ved vanlig akutt behandling eller ved profylakse (III). Monitorering er aktuelt kun hos selekterte pasienter (f.eks. svært over- eller undervektige, kvinner med nyresvikt, mekanisk hjerteventil eller andre alvorlige indremedisinske sykdommer). Man skal da tilstrebe et terapeutisk nivå 0,5-1,2 IU/ml (i prøve tatt 3-4 timer etter subkutan injeksjon). Profylakse i graviditet og postpartum Profylakse anbefales startet i 1. trimester og kontinueres til seks uker postpartum. Dosering se tabell 2.

5 Pasient med tidligere gjennomgått venøs trombose-vt (14) Tabell 3 Årsak til tidligere trombose Antepartum profylakse hele svangerskapet Postpartum profylakse 6 uker Dokumentasjon/ anbefaling Kjent utløsende årsak (kirurgi, traume), men _ + III-IV svak uten trombofili P-pille eller i relasjon til svangerskap + + III-IV svak Idiopatisk trombose + + III-IV, svak Kjent trombofili + + III-IV, svak To eller flere tidligere tromboser og/eller langvarig antikoagulasjon + Høy profylaksedose, evt. behandlingsdose LMVH + Høy profylaksedose, evt. behandlingsdose LMVH, eller warfarin III-IV, svak Antitrombinmangel, og står på livslang antikoagulasjon + Behandlingsdose LMVH, evt. 75 % av terapeutisk dose + Behandlingsdose LMVH, oftest med reinnstilling på warfarin III-IV, svak Kvinner uten tidligere VT, men kjent arvelig trombofili (14) Tabell 4 Trombofili Antepartum profylakse Postpartumprofylakse Dokumentasjon/ anbefaling Antitrombinmangel + + IV, svak Faktor V Leiden + + III-IV, svak homozygot Faktor V Leiden III, svak heterozygot, uten Faktor V Leiden _ + IV, svak heterozygot, med Protein C eller S- III-IV, svak mangel, uten Protein C eller S- _ + III-IV, svak mangel, med Protrombin 20210A genmutasjon homozygot + + III-IV, svak

6 Protrombin 20210A genmutasjon heterozygot, med Protrombin 20210A genmutasjon heterozygot, uten _ + III-IV, svak III svak * Familieanamnese definert som førstegradsslektning med VT før fylte 50 år Profylakse ved langvarig sengeleie (12;14) Vurder profylakse hvis mer enn fire til fem dagers strengt sengeleie. Her kan man gjerne bruke kompresjonsstrømper som alternativ til medikamentell profylakse, men nytten er ikke dokumentert i kliniske studier. Profylakse ved ervervet trombofili - Antifosfolipid antistoffsyndrom (APAS) (18) Definisjon: Positiv lupus antikoagulant og/eller anti-β-2 glykoprotein-1 antistoff og/eller antikardiolipin antistoff målt x 2 (12 ukers mellomrom) og habituell abort (3 påfølgende første trimester, eller 2 andre trimester aborter) eller IUFD eller uttalt IUGR der placentær trombotiske forandringer er sannsynlig årsak eller arteriell trombose eller VT. Diagnosen styrkes når flere tester er positiv (multipositivitet). Profylakse: Vi anbefaler acetylsalisylsyre (Albyl E ) 75 mg + subkutant LMV-heparin fra påvist svangerskap til forløsning (14) (II). LMV-heparin kan seponeres en uke før termin hvis ikke tidligere VT, for å redusere blødningsrisiko. Ved tidligere arteriell eller venøs trombose kontinueres LMV-heparin hele svangerskapet og 6-12 uker etter fødsel (ASA kan evt. seponeres to til tre uker før termin for å redusere blødningsrisiko). Hvis ikke tidligere trombose, anbefales antikoagulasjon tre til fem dager postpartum (III). Oppfølging av svangerskapet/pasientinformasjon (IV) Ved profylakse foreslås en konsultasjon tidlig i svangerskapet med opplæring av injeksjon og grundig informasjon om virkning og bivirkning (se under). I tillegg kan en tilby en konsultasjon i 3. trimester noen uker før termin for planlegging og informasjon om antikoagulasjonsbehandling i forbindelse med fødsel og postpartum (seponering av LMVheparin ved fødsel og begrensning på epidural (10 timer siden injeksjon ved profylakse, 24 timer siden injeksjon ved behandling, bør tilpasses lokale prosedyrer for anestesi). Ved behandling foreslås oppfølging av gynekolog ca. en gang hver 4-8 uke (avhengig av risiko i svangerskapet generelt, samt kompetanse) i tillegg til vanlig oppfølging i primærhelsetjenesten. Behandlingen i seg selv gir ikke økt risiko for fosteret og hyppige ultralydundersøkelser er ikke indisert. Undersøkelsen bør være en generell svangerskapskontroll, vurdering av symptomer i forbindelse med DVT eller LE og vurdering av dosejustering i forhold til vekt. Vurder induksjon ved termin. Profylakse etter keisersnitt (14) Elektivt keisersnitt hos lavrisiko pasienter < 1 % risiko for VT anbefales ikke medikamentell

7 profylakse, bare tidlig mobilisering (II). (Antatt risiko for VT ved elektivt keisersnitt uten tilleggsrisiko 0,5 %, se for øvrig tabell 1). Keisersnitt med moderat til høy risiko > 1 % (en eller flere risikofaktorer, se tabell 1) foreslås medikamentell profylakse til fullt mobilisert pasient. Hvis stor blødningsrisiko foreslås kompresjonsstrømper vurdert de første dagene i stedet. Keisersnitt med svært høy risiko (flere tilleggsfaktorer) anbefales forlenget profylakse i inntil seks uker. Preparat: Fragmin 5000 IE, Klexane 40 mg eller Innohep 4500 IE settes 6 timer etter avsluttet inngrep. (Cut-off for profylakse er satt til ca. 1 % risiko, etter en samlet vurdering). Pasienter som bør screenes for trombofili Gravide med 1. Akutt trombose 2. tidligere trombose 3. Familieanamnese (mor, far, søster eller bror med VT før fylte 50 år) Hvilke prøver anbefales? 1. Antitrombin 2. Protein C 3. Protein S ("fysiologisk" fall i svangerskapet), bør kontrolleres 3 måneder etter fødsel 4. FaktorV Leiden 5. Prothrombin G20210A genmutasjon 6. Antiphosfolipidantistoffer (APLA): lupus antikoagulant, anti-kardiolipin-antistoff, antibeta2-gpi Bivirkning av LMVH Lav molekylvekt heparin passerer ikke placentabarrieren og det er ikke dokumentert bivirkninger på foster Lett økt risiko for blødning hos mor, ca. 2 % ved behandling hele svangerskapet og postpartum. Lett økt risiko for placentaløsning Lett økt risiko for osteoporose ved profylaksedoser sannsynligvis < 0,1 %, ved behandlingdoser 0,3-3 %. Ved ufraksjonert heparin er risikoen høyere 5-15 % ved langvarig bruk (14) Allergiske hudreaksjoner kan forekomme, prøv da å skifte til annet merke. Hvis ikke dette går kan evt. fondaparinux (Arixtra ) forsøkes HIT (heparinindusert trombocytopeni) er svært sjelden, det kan være en fordel å sjekke trombocytter før oppstart LMV heparin Mekanisk hjerteventil (14) Dette er pasienter som vanligvis står på livslang antikoagulasjonsbehandling. De har relativt stor risiko for ventiltrombose og/eller cerebrale embolier i svangerskapet. Behandlingen krever multidisiplinær tilnærming i et samarbeid mellom fødselslege, kardiolog, koagulasjonsekspert og anestesilege.

8 Behandling: Vektjustert behandlingsdose med LMV-heparin administrert to ganger daglig fra påvist graviditet og hele svangerskapet ut. Behandlingen anbefales monitorert ved måling av anti-faktor Xa aktivitet (IV). Ved særlig høy tromboserisiko kan man alternativt bruke LMV-heparin til uke 12, deretter warfarin til uke 35 og LMV-heparin frem til fødsel. Risiko for blødning hos fosteret øker ved høyt warfarinbehov. Arteriell trombose, emboli (Tidligere cerebralt infarkt eller TIA) Hvis behandling er anbefalt av lege med kompetanse på hjerneslagsykdom og/eller pasienten står på ASA (Albyl E ) allerede, foreslås ASA 75 mg hele svangerskapet. ASA postpartum hvis livslang behandling er anbefalt (IV). ASA behøver ikke seponeres før fødsel, men må tilpasses lokale anestesiretningslinjer. Litteratur (1) Jacobsen AF, Skjeldestad FE, Sandset PM. Incidence and risk patterns of venous thromboembolism in pregnancy and puerperium--a register-based case-control study. Am J Obstet Gynecol 2008 Feb;198(2): (2) Brill-Edwards P, Ginsberg JS, Gent M, Hirsh J, Burrows R, Kearon C, et al. Safety of withholding heparin in pregnant women with a history of venous thromboembolism. Recurrence of Clot in This Pregnancy Study Group. N Engl J Med 2000 Nov 16;343(20): (3) Pabinger I, Grafenhofer H, Kyrle PA, Quehenberger P, Mannhalter C, Lechner K, et al. Temporary increase in the risk for recurrence during pregnancy in women with a history of venous thromboembolism. Blood 2002 Sep 1;100(3): (4) Hellgren M. Hemostasis during normal pregnancy and puerperium. Semin Thromb Hemost 2003 Apr;29(2): (5) Greer IA. Thrombosis in pregnancy: maternal and fetal issues. Lancet 1999 Apr 10;353(9160): (6) McLintock C, Brighton T, Chunilal S, Dekker G, McDonnell N, McRae S, et al. Recommendations for the diagnosis and treatment of deep venous thrombosis and pulmonary embolism in pregnancy and the postpartum period. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2012 Feb;52(1): (7) Cutts BA, Dasgupta D, Hunt BJ. New directions in the diagnosis and treatment of pulmonary embolism in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2012 Jun 20. (8) Nijkeuter M, Geleijns J, De RA, Meinders AE, Huisman MV. Diagnosing pulmonary embolism in pregnancy: rationalizing fetal radiation exposure in radiological procedures. J Thromb Haemost 2004 Oct;2(10): (9) Cook JV, Kyriou J. Radiation from CT and perfusion scanning in pregnancy. BMJ 2005 Aug 6;331(7512):350.

9 (10) Szecsi PB, Jorgensen M, Klajnbard A, Andersen MR, Colov NP, Stender S. Haemostatic reference intervals in pregnancy. Thromb Haemost 2010 Apr;103(4): (11) Robertson L, Wu O, Langhorne P, Twaddle S, Clark P, Lowe GD, et al. Thrombophilia in pregnancy: a systematic review. Br J Haematol 2006 Jan;132(2): (12) Jacobsen AF, Skjeldestad FE, Sandset PM. Ante- and postnatal risk factors of venous thrombosis: a hospital-based case-control study. J Thromb Haemost 2008 Jun;6(6): (13) Lindqvist P, Dahlback B, Marsal K. Thrombotic risk during pregnancy: a population study. Obstet Gynecol 1999 Oct;94(4): (14) Bates SM, Greer IA, Middeldorp S, Veenstra DL, Prabulos AM, Vandvik PO. VTE, thrombophilia, antithrombotic therapy, and pregnancy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence- Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012 Feb;141(2 Suppl):e691S-e736S. (15) James AH, Jamison MG, Brancazio LR, Myers ER. Venous thromboembolism during pregnancy and the postpartum period: incidence, risk factors, and mortality. Am J Obstet Gynecol 2006 May;194(5): (16) Larsen TB, Sorensen HT, Gislum M, Johnsen SP. Maternal smoking, obesity, and risk of venous thromboembolism during pregnancy and the puerperium: A populationbased nested case-control study. Thromb Res 2007 Jan 24. (17) Greer IA. Thrombosis in pregnancy: updates in diagnosis and management. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2012;2012: (18) Nelson-Piecy C, MacCallum P, Mackillup L. Reducing the risk of thrombosis and Embolism during pregnancy and puerperium, Green top guideline No 37a. Royal College of Obstetricians and Gynecologists 2009 November 1Available from: URL: (19) Enden T, Haig Y, Klow NE, Slagsvold CE, Sandvik L, Ghanima W, et al. Long-term outcome after additional catheter-directed thrombolysis versus standard treatment for acute iliofemoral deep vein thrombosis (the CaVenT study): a randomised controlled trial. Lancet 2012 Jan 7;379(9810):31-8.

Kap 19 Trombose, antikoagulasjon og svangerskap Anbefalinger

Kap 19 Trombose, antikoagulasjon og svangerskap Anbefalinger Kap 19 Trombose, antikoagulasjon og svangerskap Anne Flem Jacobsen (anne.flem.jacobsen@ous-hf.no) Tore Henriksen Per Morten Sandset Line Bjørge Karianne Sagberg Anbefalinger Vi anbefaler behandling med

Detaljer

DVT og lungeemboli i svangerskap og postpartum. Evidensgrunnlaget?? Forekomst av venøs trombose i svangerskapet. Alvorlige hendelser obstetrikken

DVT og lungeemboli i svangerskap og postpartum. Evidensgrunnlaget?? Forekomst av venøs trombose i svangerskapet. Alvorlige hendelser obstetrikken DVT og lungeemboli i svangerskap og postpartum Alvorlige hendelser obstetrikken Møte OUS-Rikshopitalet April, 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling

Detaljer

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Trombose I Svangerskapetoppfølging og behandling Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling Profylakse Evidensgrunnlaget??

Detaljer

Trombose og Emboli i svangerskap og fødsel

Trombose og Emboli i svangerskap og fødsel Trombose og Emboli i svangerskap og fødsel Obstetrikkkurs, Spesialistutdanning Januar 2017 Anne Flem Jacobsen Seksjonsleder/ Professor Fødeavdelingen OUS-Ullevål Universitetet i Olso Forekomst Diagnostikk

Detaljer

Indikasjoner for profylakse i graviditet og barseltid

Indikasjoner for profylakse i graviditet og barseltid Kategori: Pasientbehandling somatikk Gyldig fra: 20.01.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Kvinneklinikken Metode S50 Dok. Eier: Macsali, Ferenc Dok. ansvarlig: Mascali Ferenc Forfatter:

Detaljer

Utredning av trombosetendens:

Utredning av trombosetendens: Utredning av trombosetendens: Analyser, Rapportering av svar, Indikasjoner Ann Helen Kristoffersen, Overlege Laboratorium for klinisk biokjemi Haukeland Universitetssjukehus og Noklus NKK møte 13.03.15

Detaljer

Trombose og cancer. Profylakse og behandling. Professor emeritus Frank Brosstad

Trombose og cancer. Profylakse og behandling. Professor emeritus Frank Brosstad Trombose og cancer Profylakse og behandling Professor emeritus Frank Brosstad j Venøs tromboembolisme relatert til Cancer 1) Cancerpasienter har 2x høyere risiko for fatal lungeembolisme enn pasienter

Detaljer

02.05.2011. Kasuistikk. Risiko for blodpropp. Koagulasjon - oversikt. Trombedannelse. Arvelig Trombofili

02.05.2011. Kasuistikk. Risiko for blodpropp. Koagulasjon - oversikt. Trombedannelse. Arvelig Trombofili Kasuistikk 17 år gammel pike ønsker p-piller Risiko for blodpropp Arvelig trombofili Normal anamnese indikasjon for trombofiliutredning? Ingen VTE hos din, men VTE hos mor/far/søsken: Trombofiliutredning?

Detaljer

Nye antikoagulantia ved behandling og sekundærforebygging av dyp venetrombose

Nye antikoagulantia ved behandling og sekundærforebygging av dyp venetrombose Nye antikoagulantia ved behandling og sekundærforebygging av dyp venetrombose Eva Marie Jacobsen Avd. for blodsykdommer - OUS DM Arena hjerte & kar 6. mars 2013 Interessekonflikter Jeg har ingen finansielle

Detaljer

Dyp venetrombose - utredning og henvisningsrutiner. Fredrik Wexels

Dyp venetrombose - utredning og henvisningsrutiner. Fredrik Wexels Dyp venetrombose - utredning og henvisningsrutiner Fredrik Wexels Disposisjon Generelt om DVT Henvisningsrutiner ved mistanke DVT Diskusjon Epidemiologi I en systematisk oversiktsartikkel fra 2003 var

Detaljer

Oppfølging av pasienter som bruker nye antikoagulasjonsmidler (NOAK) Torstein Jensen Seksjonsoverlege, hjerteseksjonen Lovisenberg Diakonale Sykehus

Oppfølging av pasienter som bruker nye antikoagulasjonsmidler (NOAK) Torstein Jensen Seksjonsoverlege, hjerteseksjonen Lovisenberg Diakonale Sykehus Oppfølging av pasienter som bruker nye antikoagulasjonsmidler (NOAK) Torstein Jensen Seksjonsoverlege, hjerteseksjonen Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 Problemer med Marevan Smalt terapeutisk vindu Mange

Detaljer

Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter

Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter Per Morten Sandset Oslo universitetssykehus/universitetet i Oslo Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Avdeling for blodsykdommer

Detaljer

Nye (per)orale antikoagulantia NOAK/NOAC

Nye (per)orale antikoagulantia NOAK/NOAC 14. November 2013 Nye (per)orale antikoagulantia NOAK/NOAC Ann-Helen Kristoffersen Overlege Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB) Haukeland Universitetssjukehus DOAK = direkte orale antikoagulantia DOAC

Detaljer

Antikoagulasjon og DVT

Antikoagulasjon og DVT Antikoagulasjon og DVT Klinisk nytt fra hematologen Legekonferansen Agder 2013 04.12.13 Hedda Lerdal, Blodsykdommer ACCP s Guidelines for Diagnosis & Management of DVT / PE, 9th Ed, Review mars 2012 04.12.13

Detaljer

Tromboseprofylakse ved operative gynekologiske inngrep

Tromboseprofylakse ved operative gynekologiske inngrep Kategori: Pasientbehandling somatikk Gyldig fra: 12.05.2015 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Kvinneklinikken Retningslinje Dok. eier: Albrechtsen, Susanne Dok. ansvarlig: Ingeborg Bøe

Detaljer

Trombofili risikofaktorer for venøs trombose Hvem skal trombofiliutredes og hvor lenge skal vi behandle?

Trombofili risikofaktorer for venøs trombose Hvem skal trombofiliutredes og hvor lenge skal vi behandle? Trombofili risikofaktorer for venøs trombose Hvem skal trombofiliutredes og hvor lenge skal vi behandle? Per Morten Sandset OUS/UiO Årsak til trombose Genetiske faktorer Akvirerte faktorer Trombose Individuell

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel

Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel Margit Rosenberg (Margit.Rosenberg@vestreviken.no) Ellen Borstad Sissel Oversand Anbefalinger Alle bør ha dokumentert at vannlating er kommet i orden innen

Detaljer

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Møteplassen 17.3.15 Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Temaer Henvisningsrutiner bedret kommunikasjon fra rtg ved avviste henvisninger Redusere bruk av CT ved lave ryggsmerter. Henvisningsrutiner

Detaljer

Heparin 5.000 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Heparin 5.000 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Heparin 5.000 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Heparinnatrium tilsvarende heparin 5000 IE. For hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Kasustikk 28.2. En dame med hodepine... Annebeth Tisjø Schirmer Ass lege, geriatri

Kasustikk 28.2. En dame med hodepine... Annebeth Tisjø Schirmer Ass lege, geriatri Kasustikk 28.2. En dame med hodepine... Annebeth Tisjø Schirmer Ass lege, geriatri Akutt hodepine, diff diagnoser SAH Meningitt Intrakranielt hematom Sinusvenetrombose Malign hypertensjon Migrene Tensjonshodepine

Detaljer

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget Vedlegg III Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget 22 PREPARATOMTALE 23 4.1 Indikasjoner [Godkjente indikasjoner skal slettes eller erstattes med følgende tekst:] Behandling

Detaljer

Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus

Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Kasuistikk 1, frisk kvinne, 27 år Opereres på HDS med bukplastikk Frisk, ikke

Detaljer

Hva er Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)?

Hva er Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)? Systemisk Lupus Erythematosus SLE og Graviditet Ved Revmatolog Karoline Lerang Revmatologisk avdeling Rikshospitalet Hva er Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)? Kronisk bindevevssykdom Feil med apoptosen

Detaljer

Per Morten Sandset, UiO/OUS p.m.sandset@medisin.uio.no. Akutt dyp venetrombose/lungeembolisme retningslinjer for utredning/behandling ved OUS

Per Morten Sandset, UiO/OUS p.m.sandset@medisin.uio.no. Akutt dyp venetrombose/lungeembolisme retningslinjer for utredning/behandling ved OUS Per Morten Sandset, UiO/OUS p.m.sandset@medisin.uio.no Akutt dyp venetrombose/lungeembolisme retningslinjer for utredning/behandling ved OUS Diagnostikk av akutt venøs trombose Klinisk diagnostikk er nesten

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale, oppdatert versjon kan søkes opp på www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek Dette legemidlet

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

MPN - BLODPROPP OG BLØDNING Behandling og forebygging

MPN - BLODPROPP OG BLØDNING Behandling og forebygging MPN - BLODPROPP OG BLØDNING Behandling og forebygging Ellen Brodin, Overlege, PhD Avdeling for blodsykdommer, AHUS Disposisjon; Blodlevrings systemet- Mekanismer for blodpropp og blødning Arterielle og

Detaljer

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE Eldrid Langesæter Overlege, Anestesiavdelingen Akuttklinikken OUS Rikshospitalet AGENDA Fysiologiske forandringer Anestesitilsyn Keisersnitt Regional anestesi Narkose Postoperativ

Detaljer

KLOK-oppgave 11. sem., gruppe K1

KLOK-oppgave 11. sem., gruppe K1 Kvalitetsforbedringsprosjekt ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger om overgang til individualisert tromboseprofylakse etter elektive keisersnitt Bente Bilben, Maria Fjellvang, Andreas Nydal, Nadia Paulsen,

Detaljer

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE Eldrid Langesæter Overlege, Anestesiavdelingen Akuttklinikken OUS Rikshospitalet AGENDA Fysiologiske forandringer Anestesitilsyn Keisersnitt Regional anestesi Narkose Postoperativ

Detaljer

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Utredning av forstørret, uøm lymfeknute Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Litt om lymfom Malign lymfoproliferativ sykdom Kan ha både T- og B-celleopphav Ca 90 sykdomsentiteter 4 Hodgkin

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

Sekundære og relative polycytemier

Sekundære og relative polycytemier Sekundære og relative polycytemier Indikasjon for venesectio? Sigbjørn Berentsen overlege dr. med. Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus Vintermøtet, Norsk selskap for hematologi, 6.3.2014 Venesectio:

Detaljer

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen?

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen? Thyroidea Hva forventer vi av fastlegen? Disposisjon (NB! 20 minutter) Prøvetolkning demonstrert med ulike kasuistikker Thyreostatika Thyroideascintigrafi hvorfor gjøre undersøkelsen? Radiojodbehandling;

Detaljer

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital v/ Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital/ ISB, NTNU Trondheim Advocatus Diaboli Viktig embede hos paven Etablert

Detaljer

Venøs Trombose Diagnose, Behandling og Oppfølging. Waleed Ghanima, PhD Overlege, seksjon for blodsykdommer Sykehuset Østfold Fredrikstad

Venøs Trombose Diagnose, Behandling og Oppfølging. Waleed Ghanima, PhD Overlege, seksjon for blodsykdommer Sykehuset Østfold Fredrikstad Venøs Trombose Diagnose, Behandling og Oppfølging Waleed Ghanima, PhD Overlege, seksjon for blodsykdommer Sykehuset Østfold Fredrikstad mars 2013 Ubehandlet er VT en dødelig sykdom Kvinne, 74 år Økende

Detaljer

Analyse av hjertemarkører på 1-2-3. Troponin T, NT-proBNP og D-dimer. Test early. Treat right. Save lives.

Analyse av hjertemarkører på 1-2-3. Troponin T, NT-proBNP og D-dimer. Test early. Treat right. Save lives. Analyse av hjertemarkører på 1-2-3 Troponin T, NT-proBNP og D-dimer Test early. Treat right. Save lives. cobas h 232 Resultater på 8-12 minutter Svært enkel prosedyre Pålitelige resultater med god korrelasjon

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. ATENATIV 500 IE pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning ATENATIV 1000 IE pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning

1. LEGEMIDLETS NAVN. ATENATIV 500 IE pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning ATENATIV 1000 IE pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN ATENATIV 500 IE pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning ATENATIV 1000 IE pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Antitrombin

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale. Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

Komplikasjoner svangerskapet. Oppfølging av overvektige i svangerskapet. Komplikasjoner fødsel. Komplikasjoner barnet

Komplikasjoner svangerskapet. Oppfølging av overvektige i svangerskapet. Komplikasjoner fødsel. Komplikasjoner barnet Komplikasjoner svangerskapet Oppfølging av overvektige i svangerskapet Liv Ellingsen, Kvinneklinikken OUS Sammenlignet med kvinner med normal pregravid vekt, har overvektige kvinner i svangerskapet økt

Detaljer

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt

Detaljer

Lungeemboli Erik Dyb Liaaen Overlege Med.avd, Ålesund sjukehus

Lungeemboli Erik Dyb Liaaen Overlege Med.avd, Ålesund sjukehus Lungeemboli Erik Dyb Liaaen Overlege Med.avd, Ålesund sjukehus Epidemiologi Antatt insidens: 60-70 pr 100.000 pr år Anslått 50% oppstår i institusjoner Ubehandlet 30% mortalitet Behandlet 1-5% mortalitet

Detaljer

Antikoagulasjon ved atrieflimmer - hva bør vi tenke på før oppstart?

Antikoagulasjon ved atrieflimmer - hva bør vi tenke på før oppstart? Antikoagulasjon ved atrieflimmer - hva bør vi tenke på før oppstart? Torstein Jensen Overlege, PhD, 1. amanuensis UIO Hjerteseksjonen, Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 2 Hva skjer med hjertet under Atrieflimmer?

Detaljer

nye orale antikoagulasonsmidler NOAC

nye orale antikoagulasonsmidler NOAC target specific oral antikoagulants TSOAC nye orale antikoagulasonsmidler NOAC Peter Meyer Avd. for blod- og kreftsykdommer SUS target specific oral antikoagulants direkte trombin hemmer Dabigatranetexilat

Detaljer

Kap 1 Svangerskapsomsorg

Kap 1 Svangerskapsomsorg Kap 1 Svangerskapsomsorg Bjørn Backe (Bjorn.Backe@ntnu.no) Aase Serine Pay Atle Klovning Sverre Sand Anbefalinger Kvinner som planlegger graviditet bør starte med folattilskudd (Vit B9) 0,4 mg daglig (sterk

Detaljer

Polyfarmasi hos gamle gagn eller ugagn?

Polyfarmasi hos gamle gagn eller ugagn? Polyfarmasi hos gamle gagn eller ugagn? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling, Ullevål http://folk.uio.no/tbwyller/undervisning.htm 79 år gammel kvinne Osteoporose, artrose, DM type

Detaljer

DOAK-status i Norge og når er det aktuelt å måle?

DOAK-status i Norge og når er det aktuelt å måle? DOAK-status i Norge og når er det aktuelt å måle? September 2017 Ann Helen Kristoffersen Overlege/PhD, Laboratorium for klinisk biokjemi Haukeland Universitetssjukehus og Noklus, Bergen Nature Reviews

Detaljer

Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital

Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital Oslo, Norway Tore Henriksen 2003 Pregnancy and epilepsia

Detaljer

Tyroideasykdommer i svangerskapet

Tyroideasykdommer i svangerskapet Tyroideasykdommer i svangerskapet Fysiologi HYPOTYREOSE Nedsatt tyroxinproduksjon Lavt FT4 og Forhøyet TSH 20-50/1000 gravide. Hyppigere dersom annen autoimmun sykdom Årsaker til hypotyreose Autoimmun

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

2014 ESC GUIDELINES ON THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF ACUTE PULMONARY EMBOLISM

2014 ESC GUIDELINES ON THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF ACUTE PULMONARY EMBOLISM NCS KVALITETSUTVALGET 2014 ESC GUIDELINES ON THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF ACUTE PULMONARY EMBOLISM http://www.escardio.org/guidelines- SURVEYS/ESC-GUIDELINES/Pages/acutepulmonary-embolism.aspx Eur Heart

Detaljer

Pasienteksempel: Mann 51 år

Pasienteksempel: Mann 51 år HOVEN LEGG Carl Morten Levy (spesialist i allmennmedisin, fastlege Larvik) Helle Hager (avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet, SiV) Einar Vigeland (avdelingsoverlege radiologisk avdeling, SiV) Pasienteksempel:

Detaljer

Myeloproliferativ Sykdommer. Hematologi kurs for Allmennmedisin Waleed Majeed Overlege,KBK,SUS

Myeloproliferativ Sykdommer. Hematologi kurs for Allmennmedisin Waleed Majeed Overlege,KBK,SUS Myeloproliferativ Sykdommer Hematologi kurs for Allmennmedisin Waleed Majeed Overlege,KBK,SUS Sekundær Polycythemia HYPOXI UTLØST Hjerte og lungesykdom Søvnapne syndrome Røyking High Altitude CO Forgiftning

Detaljer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Prioriteringsveileder - Nyresykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Fagspesifikk innledning - nyresykdommer I den voksne befolkningen i Norge har

Detaljer

Kasuistikk. Antikoagulasjonsbehandling hos eldre med AF. Internundervisning Indremedisin 28.01.14. Katerina K. Hallén

Kasuistikk. Antikoagulasjonsbehandling hos eldre med AF. Internundervisning Indremedisin 28.01.14. Katerina K. Hallén Kasuistikk Antikoagulasjonsbehandling hos eldre med AF. Internundervisning Indremedisin 28.01.14. Katerina K. Hallén Kasuistikk 91 år gammel kvinne. Sprek. Bor alene i eget hus, datter og svigersønn i

Detaljer

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel. Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I)

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel. Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I) Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø (bjorn.gunnar.nedrebo@helse-fonna.no) Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales

Detaljer

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø (bjorn.gunnar.nedrebo@helse-fonna.no) Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales

Detaljer

CA-125. Fornuftig bruk av cancer antigen 125. Laboratorieprøver i allmenpraksis - gynekologi. Okt 2011. A.B.Rygh

CA-125. Fornuftig bruk av cancer antigen 125. Laboratorieprøver i allmenpraksis - gynekologi. Okt 2011. A.B.Rygh CA-125 Fornuftig bruk av cancer antigen 125 1 CA-125 Protein, ofte uttrykt av ovarialcancercellene (MUC16gen) Fins også i respirasjonsveiene og epitel indre kvinnelige genitalia Normalverdi < 35 IU/ml

Detaljer

NYE PERORALE KOAGULASJONSHEMMARAR

NYE PERORALE KOAGULASJONSHEMMARAR 36 NYE PERORALE KOAGULASJONSHEMMARAR Øystein Bruserud NB! Sjekk med Helsedirektoratets retningslinjer AKTUELLE MEDIKAMENT Faktor IIa/trombin hemmarar: Dabigatran (Pradaxa) 150/110 mg to gonger dagleg.

Detaljer

Refusjonsrapport Pradaxa (dabigatran) som tromboseprofylakse hos pasienter som har gjennomgått elektiv total hofte- eller kneprotesekirurgi.

Refusjonsrapport Pradaxa (dabigatran) som tromboseprofylakse hos pasienter som har gjennomgått elektiv total hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsrapport Pradaxa (dabigatran) som tromboseprofylakse hos pasienter som har gjennomgått elektiv total hofte- eller kneprotesekirurgi. OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for

Detaljer

Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH

Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH Introduksjon Manifestasjon og håndtering av akutt abdomen hos gravide og barsel kvinner ligner ikke-gravide kvinner med følgende utfordringer: 1. Fysiologiske og anatomiske

Detaljer

Trombofili-utredning

Trombofili-utredning Trombofili-utredning -fra laboratoriet sin synvinkel Carola Elisabeth Henriksson, seksjonsleder, overlege seksjon for hemostase og trombose (SHOT), Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet Holmen

Detaljer

Tromboseprofylakse ved kirurgi. Akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert.

Tromboseprofylakse ved kirurgi. Akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. 1. LEGEMIDLETS NAVN Innohep 20.000 anti-xa IU/ml injeksjonsvæske, oppløsning Innohep 10.000 anti-xa IU injeksjonsvæske, oppløsning, ferdigfylt sprøyte Innohep 14.000 anti-xa IU injeksjonsvæske, oppløsning,

Detaljer

PREPARATOMTALE (SPC)

PREPARATOMTALE (SPC) Side 1 av 10 PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Klexane 150 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Enoksaparinnatrium 150 mg/ml. For hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

Problemer før/under fødselen. Komplikasjoner i fødsel. Anbefalinger før fødselen. Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig

Problemer før/under fødselen. Komplikasjoner i fødsel. Anbefalinger før fødselen. Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig Forløsning av overvektige sectio eller vaginal Hvor skal overvektige føde? Oslo Universitetssykehus 03/03-2011 Problemer før/under fødselen Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig Vurdere leie / feilinnstilling

Detaljer

Risikolegemidler. Laila Bruun Sykehusfarmasøyt. Seksjon for Legemiddelkomite og sikkerhet Avd for farmakologi OUS

Risikolegemidler. Laila Bruun Sykehusfarmasøyt. Seksjon for Legemiddelkomite og sikkerhet Avd for farmakologi OUS Risikolegemidler Laila Bruun Sykehusfarmasøyt Seksjon for Legemiddelkomite og sikkerhet Avd for farmakologi OUS Risikolegemidler hva er det? Legemiddel som har medført alvorlig skade/dødsfall pga - Legemiddelets

Detaljer

Preeklampsi når skal vi forløse?

Preeklampsi når skal vi forløse? Preeklampsi når skal vi forløse? NGF årsmøte Bergen 22.10.15 Liv Ellingsen Fødeavdelingen OUS RH Figure 4 Integrated model of the complex pathophysiology of pre-eclampsia Chaiworapongsa, T. et al. (2014)

Detaljer

Heparin indusert trombocytopenia (HIT syndrom). En kasustikk

Heparin indusert trombocytopenia (HIT syndrom). En kasustikk Heparin indusert trombocytopenia (HIT syndrom). En kasustikk Lars Borgen Oskarsson V, Stavis P, Haga C, Myhre K, Fasting K Vestre Viken HF, Drammen sykehus, Avd. for Bildediagnostikk/ Karkirurgisk seksjon.

Detaljer

ATRIEFLIMMER. Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM

ATRIEFLIMMER. Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM ATRIEFLIMMER Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM Hva viser EKG? ATRIEFLIMMER - FOREKOMST 2% av den voksne befolkning. Økende? 0,5% i gruppen 50-59

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

Akutt leukemi. Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014

Akutt leukemi. Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014 Akutt leukemi Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014 1 Mann 42 år, slapp med leddsmerter siste uker, lavgradig feber og neseblødning siste par dager Ved us: Bt 120/80, puls 100, temp 38.7 Lab.us: Hb

Detaljer

Vedlegg II. Vitenskapelige konklusjoner

Vedlegg II. Vitenskapelige konklusjoner Vedlegg II Vitenskapelige konklusjoner 35 Vitenskapelige konklusjoner Enoksaparinnatrium er et lavmolekylært heparin som markedsføres under handelsnavn som Lovenox og assosierte navn. Denne antikoagulanten

Detaljer

Tilfeldig funn av forlenget APTT hva bør laboratoriene gjøre?

Tilfeldig funn av forlenget APTT hva bør laboratoriene gjøre? Tilfeldig funn av forlenget APTT hva bør laboratoriene gjøre? NKK møtet 2014 Ann-Helen Kristoffersen Overlege LKB Haukeland Universitetssjukehus Kontakt aktivator* Fosfolipid** Kalsiumklorid Hva er APTT?

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Venøs tromboembolisme (lungeemboli)

Venøs tromboembolisme (lungeemboli) Venøs trmbemblisme (lungeembli) Felles SØ Fagprsedyre Dkumentnr: Utarbeidet av: Overlege Waleed Ghanima Gdkjent av: Avdelingssjef Maud Guttrmsen Frmål Sikre at krrekt behandling blir gitt ved lungeembli

Detaljer

Svangerskapsforgiftning og hjertesykdom

Svangerskapsforgiftning og hjertesykdom Svangerskapsforgiftning og hjertesykdom Anne Cathrine (Annetine) Staff Professor II IIII Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Overlege (gynekolog) Kvinne- og barneklinikken Oslo universitetssykehus

Detaljer

TEG-nyttig når det blør? Marit Seim Ekeland Overlege i anestesi St.Olavs Hospital

TEG-nyttig når det blør? Marit Seim Ekeland Overlege i anestesi St.Olavs Hospital TEG-nyttig når det blør? Marit Seim Ekeland Overlege i anestesi St.Olavs Hospital Trombelastografi Reviewartikkel ACTA 2010; 54: 1039-1049 Management of major blood loss: An update, P.I Johansson et.al,

Detaljer

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Viktig diagnostisk supplement i primærhelsetjenesten Bruk av troponin T,

Detaljer

Graviditet og nevrologiske sykdommer

Graviditet og nevrologiske sykdommer Graviditet og nevrologiske sykdommer Myasthenia gravis og Charcot- Marie-Tooth Jana Midelfart Hoff, overlege, HUS Nevromuskulære sykdommer Myasthenia gravis Hereditære nevropatier Charcot-Marie-Tooth Myasthenia

Detaljer

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Hypokrom mikrocyttær anemi Normalt blodutstryk Plasmavolum øker 10-15 % ved 6-12 uker frem til 30-50 % over ikke-gravid nivå ved 30 34 uker. Deretter

Detaljer

Indikasjoner for å rekvirere APTT: Utredning av blødning/mistanke om blødersykdom Arvelig faktormangel? Hemofili von Willebrand sykdom

Indikasjoner for å rekvirere APTT: Utredning av blødning/mistanke om blødersykdom Arvelig faktormangel? Hemofili von Willebrand sykdom APTT: Aktivert partiell tromboplastintid Overgang fra Cephotest til andre APTT reagens. APTT: Kogulasjonsmetode Kontakt aktivator* aktiverer faktor XII + fosfolipid** + Buffer Tilsetning av kalsiumklorid

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Medisinsk informasjonsservice Ta gjerne kontakt med sanofi-aventis Norge AS ved spørsmål om testing av plasmakonsentrasjoner ved bruk av Arava. Farmasøyt eller lege vil besvare

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Innherred Medisinske forum

Innherred Medisinske forum Nye antikoagulantia - bør vi skynde oss langsomt? Innherred Medisinske forum 24. september 2014 Pål-Didrik Hoff Roland Informasjon om nye legemidler 1. Utvikling (stort sett hemmelige/upubliserte in vitro-data)

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom. Hege Svean Koksvik

Nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom. Hege Svean Koksvik Nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom Info om senteret Problemstillinger Interaksjon svangerskap - bindevevsykdom Rådgivningssenter for kvinner og menn med revmatisk sykdom som

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Feiltolkning av koagulasjonsanalyser ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene

Feiltolkning av koagulasjonsanalyser ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene Vårmøtet Sandefjord 2013 Feiltolkning av koagulasjonsanalyser ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene Ann-Helen Kristoffersen, Overlege Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB) Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Generelt 4 pasienter inkludert ved Drammen sykehus Alle pasientene hadde

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

Forebygging og behandling av steroidindusert osteoporose - Hva er nytt?

Forebygging og behandling av steroidindusert osteoporose - Hva er nytt? Forebygging og behandling av steroidindusert osteoporose - Hva er nytt? Høstmøtet 2017 Trine Finnes, SI-Hamar Take home Glucocorticoid (GC) indusert osteoporose (GIOP) Vanligste formen for sekundær osteoporose

Detaljer

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1 Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi Prevalens i Norge (1986-1995)

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon - Forskrivningsveiledning

Viktig sikkerhetsinformasjon - Forskrivningsveiledning Viktig sikkerhetsinformasjon - Forskrivningsveiledning LIXIANA (edoksaban) Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres

Detaljer

Helsegevinst ultralyd uke 12

Helsegevinst ultralyd uke 12 Helsegevinst ultralyd uke 12 Tvillinger Medfødte hjertefeil Alvorlige utviklingsavvik Preeklampsi Kromosomfeil Nasjonalt råds møte 11.04.11 Kjell Å. Salvesen Tvillinger Flerlinger i Norge - 2011 Antall

Detaljer

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl 15 minutter med nefrologen 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl Nefrologi på poliklinikken? Aktuelle henvisninger? Aktuelle henvisninger Begynnende nyresvikt Rask progresjon av nyresvikt Proteinuri /

Detaljer

Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet

Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet 1950-tallet: Pasientene funnet døde i sengen 1960-tallet: Overvåkning + defibrillering 1970-tallet:

Detaljer

Retningslinjer for profylakse og behandling av venøs trombose hos kreftpasienter. Av: Ingrid Sætersmoen og Silje Bolås Holthe kull V-05

Retningslinjer for profylakse og behandling av venøs trombose hos kreftpasienter. Av: Ingrid Sætersmoen og Silje Bolås Holthe kull V-05 Retningslinjer for profylakse og behandling av venøs trombose hos kreftpasienter Av: Ingrid Sætersmoen og Silje Bolås Holthe kull V-05 1 ABSTRACT Introduction. Venous thombosis (VT) is a major complication

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Nye perorale antikoagulasjonsmidler og akutt koronarsyndrom Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål

Nye perorale antikoagulasjonsmidler og akutt koronarsyndrom Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål Nye perorale antikoagulasjonsmidler og akutt koronarsyndrom Jan Kardiologisk avdeling OUS Ullevål Antitrombotisk behandling ved ACS Akutt fase Platehemming: DAPT STEMI PCI ASA + prasugrel / ticagrelor

Detaljer