Omregulering av plan fra 1962 for ny Sørkedalsvei Delplan 2, strekningen Ankerveien Voksen skole Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omregulering av plan fra 1962 for ny Sørkedalsvei Delplan 2, strekningen Ankerveien Voksen skole Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering"

Transkript

1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Omregulering av plan fra 1962 for ny Sørkedalsvei Delplan 2, strekningen Ankerveien Voksen skole Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Bystyret vedtok at veiregulering for ny Sørkedalsvei fra 1962 skal utgå og at arealene omreguleres i hovedsak i samsvar med dagens bruk. Omregulering ble varslet i 2004 men ikke gjennomført. Eksisterende boligeiendommer som har vært regulert til vei foreslås regulert med bestemmelser tilsvarende tilliggende areal, småhusplanen. Øvrige arealer opprettholdes regulert til gravlund eller omreguleres til grønnstruktur turdrag. Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget. Plan- og bygningsetaten ber om bemerkninger til forslaget i løpet av høringsperioden som er oppgitt i kunngjøring og varslingsbrev. Bydel: Vestre Aker Saksnummer: Gnr./bnr.: 27/1328, 1436 m fl. Dokumentnummer: 5 Saksnummer oppgis alltid ved henvendelse Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Besøksadresse: Vahls gate, 0187 Oslo Sentralbord: Kundesenteret: Telefaks: E-post: Bankgiro: Org.nr.: MVA

2 Saksnr: Side 2 av 22 INNHOLD 1. HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET Forslagets nøkkelopplysninger Eieropplysninger Arealstørrelse planområde Vurdering av forskrift om konsekevensutredning Kunngjøring og varsling Videre saksgang 5 2. FAKTADEL Bakgrunn Planområdet Overordnede føringer og gjeldende planstatus Beskrivelse av planforslaget Konsekvenser av planforslaget MEDVIRKNING Forhåndsuttalelser Referansegruppe og medvirkningsutvalg Plan- og bygningsetatens kommentarer til forhåndsuttalelser PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING KART OG BESTEMMELSER VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN 22 Trykte vedlegg 1. Forhåndsuttalelser 2. Risiko- og sårbarhetsanalyse Utrykte vedlegg Plankart i målestokk 1:1000

3 Saksnr: Side 3 av HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET 1.1 Forslagets nøkkelopplysninger Eieropplysninger Adresse Gnr/brnr Hjemmelshaver 27/1328 Oslo kommune, Rådhuset, 0038 Oslo 27/1436 Oslo kommune, Rådhuset, 0038 Oslo Ankerveien 58-68B 27/2443 Sameie(?) Ankerveien 72 27/1589 Kjell Trygve Høgberg (død) og Sølvi Kjær Høgberg, Ankerveien 72, 0766 Oslo Ankerveien 74 27/1590 Helge Kildal og Unni Kildal, Ankerveien 74, 0766 Oslo\ Ankerveien 76 27/1591 Donnah Flor M Dagestad og Magnus Johan Dagestad, Ankerveien 76, 0766 Oslo Ankerveien 78 27/1592 Tor Nenseth, Ankerveien 78, 0766 Oslo Ankerveien 80 27/1593 Marlou Almojuela Dybvig og Runar Jan Vartdal, Ankerveien 80, 0766 Oslo Ankerveien 80B 27/1602 Per Magne Mathisen, Ankerveien 80B, 0766 Oslo Ankerveien 80C 27/1603 Grete Dogger Fürst og Jon Fürst, Ankerveien 80C, 0766 Oslo Ankerveien 80D 27/1604 Thorleif Søhoel (død) Ankerveien 82 27/1605 Gunhild Torine Notaker og Harry Arne Olsen, Ankerveien 82A, 0766 Oslo Ankerveien 82B 27/1606 Harald Berteig og Sunneva Sætevik, Ankerveien 82B, 0766 Oslo Ankerveien 82C 27/1607 Hege Camilla Farstad og Per Øyvind Rode, Ankerveien 82C, 0766 Oslo Ankerveien 82D 27/1608 Astri Vårdal Trandum og Inge Trandum, Ankerveien 82D, 0766 Oslo Ankerveien 82E 27/1609 Helge Sigurd Hansen og Lise Kjenseth, Ankerveien 82E, 0766 Oslo Ankerveien 82F 27/1610 Steinar Aass Ankerveien 82G 27/1594 Terje Christensen, Ankerveien 82G, 0766 Oslo Ankerveien 88C 27/1793 Karin Faridun Kapadia (utvandret) Ankerveien 88D 27/1794 Khushroo Faridun Kapadia (utvandret) Ankerveien 90 27/1600 Elisabeth Wesmann, Conrad Hemsens vei 9A, 0287 Oslo Ankerveien 90C 27/2293 Bjørn K Erikstein og Inger Kari Hanstad, Ankerveien 90 C, 0766 Oslo Ankerveien 92C 27/1666 Christiane B E Nøkling og Olav Trygve Nøkling, Ankerveien 92C, 0766 Oslo Ankerveien 94D 27/2321 Invild Lundberg Bakke og Finn Kristian Kolrud, Ankerveien 94D, 0766 Oslo Ankerveien 94C 27/2320 Abid Shahzad Majid og Linda Kristin A Thorsen, Ankerveien 94 C, 0766 Oslo Ankerveien 94B 27/2319 Christian G Schøning og Elisabeth S Schøning, Ankerveien 94B, 0766 Oslo Ankerveien 96B 27/2394 Karin I Advocaat Endre og Knut Størmer Endre, Ankerveien 96B, 0766 Oslo Ankerveien 96C 27/2395 Karin I Advocaat Endre og Knut Størmer Endre, Ankerveien 96B, 0766 Oslo Ankerveien 96D 27/2396 Karin I Advocaat Endre og Knut Størmer Endre, Ankerveien 96B, 0766 Oslo Ankerveien 98D 27/2375 Lise Godager, Ankerveien 98D, 0766 Oslo Ankerveien 100C 27/2315 Carl Erik Flaaten og Grethe Ba Flaaten, Ankerveien 100C, 0766 Oslo Ankerveien /1245 Peter Bonne, Ankerveien 102, 0766 Oslo Arealstørrelse planområde Strekningens lengde: Planområdet totalt: Areal for hvert reguleringsformål: Bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse Bebyggelse og anlegg, grav- og urnelund Grønnstruktur, friområde/turdrag 900 m 53497,2 m ,9 m2 9959,9 m ,3 m Vurdering av forskrift om konsekvensutredning Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven og tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskriften Kunngjøring og varsling Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort samlet for fem delplaner som omfatter strekningen fra Makrellbekken stasjon til Bogstad camping i Aftenposten og Akersposten/Ullern Avis. Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert

4 Saksnr: Side 4 av 22

5 Saksnr: Side 5 av Videre saksgang Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer innarbeidet. Saken er planlagt oversendt rådhuset for politisk behandling i løpet av 1. tertial. Over til venstre: Med foreliggende planforslag foreslås turvei A3 med en ny forbindelse fra Voksen kirke til Ankerveien ved Bogstad Camping. Over til høyre: Plan for parksystem og turveier i Oslo fra 1949 ble innarbeidet i Generalplan for Oslo 1950 og senere vedtatt i bystyret i (Se også dagens kommuneplankart vedtatt på s. 11.) Til venstre: Gjeldende plan for «ny vei til Sørkedalen» vedtatt Oversiktskart. Reguleringsplan for vei fra Hovseter til Voksen m.v.

6 Saksnr: Side 6 av FAKTADEL 2.1 Bakgrunn Planforslaget er en del av omregulering av traseen for ny Sørkedalsvei. Traseen ble regulert som firefeltsvei i hhv 1954 og 1962 som del av en påtenkt framtidig utbygging av Sørkedalen. Arbeidet med regulering av traseen er igangsatt på bakgrunn av et vedtak i Oslo bystyre : «Oslo bystyre vedtar at reguleringsplan for bygging av fremtidig hovedvei til Sørkedalen utgår og omreguleres i hovedsak i samsvar med dagens bruk av de angjeldende arealene. Omregulering til ny arealbruk må kunne vurderes i den grad den ikke bidrar til å forringe naturverdier og endre landskapsbildet. Byrådet bes om å iverksette et kommunalt ledet omreguleringsplanarbeid, hvor de føringer for arealdisponering som er laget av bydel Røa tas med i vurderingen i størst mulig grad, herunder idrettsformål.» Saken ble fremlagt for planforum i PBE som ga tilslutning til følgende konklusjon: «1. Reguleringsplaner for Ny Sørkedalsvei tas opp til ny behandling basert på bystyrets vedtak fra med følgende vektlegginger: a. Planen (delplaner) skal ha et gjennomgående grøntdrag med evt. gang-/sykkelvei på hele eller deler av strekningen. Mindre utbyggingsbehov som f.eks. barnehager kan vurderes. b. Planområdet deles opp som skissert i fem deler. c. Planarbeidet igangsettes parallelt for alle deler unntatt for strekningen vei Stasjonsveien (der det er foreslått idrettshall og boliger) d. Før arbeidet med regulering av området pkt 1.c igangsettes, avklares de problemstillinger som er diskutert ovenfor i samråd med bydel Vestre Aker, enhet for idrett og bad og interessentene, slik at regulering av idrettshaller i bydelen skjer på en koordinert måte. Utnyttelse av OBOS eiendom avklares i samme planprosess.» Omreguleringen omfatter strekningen fra Makrellbekken stasjon til Bogstad Camping, totalt ca 3,5 km. Planområdet ble delt i fem delplaner som hver for seg fremmes som egne reguleringsplaner. Delplan 1 ble oversendt til politisk behandling mars 2015, men er trukket da reguleringsplanen er blant de planer som er opphevet i kommuneplanen vedtatt Delplan 5 er under forberedelse for offentlig ettersyn, mens delplan 3 og 4 er vedtatt, henholdsvis i og 2009 og Planområdet for delplan 2 ligger sør for Ankerveien og strekker seg parallelt med denne veien sørøstover mot Voksen skole.

7 Saksnr: Side 7 av Planområdet Planområdet for delplan 2 utgjør totalt et areal på ca 53 daa og omfatter den regulerte veitraseen med sideareal. Det ligger sør for Ankerveien og strekker seg parallelt med veien i 900 meters lengde sørøstover mot Voksen skole Planområdet avgrenses i vest av arealer som er regulert til grav- og urnelund (S-667), vedtatt Området grenser mot Voksen kirke oppført 1995 etter reguleringsplan (S-2417), vedtatt Nord for kirken er det ikke opparbeidet gravlund og deler av arealene som tidligere var jordbruksland har grodd igjen med lauvskog. Boligeiendommene i øst er regulert etter småhusplanen (S-4220), som ble vedtatt Helt i nord berører planområdet arealer underlagt «reguleringsvedtekter for Holmenkollområdet», vedtatt (S-1020). Planområdet er utvidet med et mindre trekantet areal som er regulert etter denne planen. Jordene tilhørte Voksen-gårdene som i dag har adresse Sørkedalsveien og hvor det er bevart fin bebyggelse, den eldste fra 1700-tallet. Ved Ankerveien lå husmannsplassen Grindbakken under Voksen. Gamle kart viser at det lå et teglverk like ved Grindbakken på 1800-tallet og det er mye teglstein på bakken der teglverket en gang lå. Grindbakken har bebyggelse på gul liste, men Byantikvaren har ikke fremmet forslag om bevaring av bebyggelsen. Området for den regulerte veitraseen er i dag et grøntdrag uten noen form for opparbeidelse. Det er ikke oppgåtte stier i området. For å kunne oppheve byggegrenser tilknyttet veitraseen er naturlig tilliggende areal som i dag er omfattet av småhusplanen inkludert i planområdet. Omreguleringen innebærer at arealene formelt tas ut av småhusplanen, men de får bestemmelser likelydende med småhusplanen, og endringen har ingen praktisk betydning for eiendommene det gjelder utover å fjerne byggegrensen. Voksen-gårdene ligger i fellestun ved Sørkedalsveien. Foto fra Anders B. Wilse/wikicommon Husmannsplassen Grindbakken sett fra nordøst Foto fra Anders B. Wilse/oslobilder.no

8 Saksnr: Side 8 av 22 Arbeidet med å sikre Oslo tilstrekkelig med gravlundsarealer går tilbake til 1940-tallet. Planarbeider den gang resulterte i at «Østre Voksen», de deler av gården Voksen som lå mellom Ankerveien og Sørkedalsveien, ble regulert til gravlund. Flere alternativer var vurdert andre arealer vest og nord for Ankerveien som man visste hadde bedre grunnforhold enn de arealene som til slutt ble valgt som gravlundsarealer. Av særlig interesse i dag er vurderingene gjort den gang av arealene som ikke var jordbruksland. De lavest liggende arealene har svært høyt grunnvannsnivå og planarbeidet pekte på at det da ville koste «2 á 3 millioner kroner» å drenere ut vannet for om mulig å gjøre området egnet for kistegraver. Dette området tilsvarer langt på vei de arealene som i dag vurderes som en naturlokalitet av stor verdi. I forbindelse med planarbeider på Voksen Bogstad på og 50-tallet ble det utarbeidet jordbunnskart for vurdering av egnethet for etablering av gravlund. Kartene gir relevant og detaljert informasjon som sammen med tilgjengelig geologisk kunnskap gir en interessant lesing av landskapet. I nord ligger Ankerveien på et morenetrinn avsatt ved et breframstøt før isen trakk seg tilbake for ca år siden. Den såkalte Grefsenmorenen eller tilsvarende morener i Akerstrinnet avgrenser også Sognsvann og Maridalsvannet. Sørkedalsveien følger et høydedrag hvor berggrunnen når opp i dagen og mellom denne ryggen og Holmenkollmassivet i øst ligger et område med leireavsetninger, de laveste delene har vært myrlendt og har derfor torvjord over leire. I naturdatabasen beskrives lokaliteten som følger - med bestand menes her et ensartet område i skogen: Lokaliteten ligger i en forsenkning mellom Voksen gård og Ankerveien. Gjennom hele området renner en større bekk med tilhørende sidebekker. Bestandet utgjøres av fint utviklet gråor-heggeskog med utpreget urskogspreg på grunn av mange nedfalne trær. Bestandet har et stort innslag av fuktighetskrevende arter. Floraen er artsrik og flere av artene er mindre vanlige. Totalt ble 100 arter registrert. Tresjiktet domineres av gråor og hegg. Mellom disse opptrer spredte lønnetrær. Bestandet er registrert som svært verneverdig. Gråor-heggeskogen utgjør den fineste utformingen av denne vegetasjonstypen innen Oslo kommune (Bronger & Rustan 1983). Av mindre vanlige og kravstore arter ble det bla. funnet tyrihjelm, storklokke, springfrø, myskegras, firblad og kranskonvall. Områdets verdi er redusert fra A-verdi (nasjonal) til regional (B-verdi) med bakgrunn i tidligere påvirkning (hagemark). Kloakken som føres ut i bekken bør fjernes da denne over lengre sikt vil medføre eutrofiering av vegetasjonen nærmest bekkekanten. Industriområdet i N bør begrenses da vegetasjonen i denne delen av området er sterkt påvirket og delvis ødelagt.» Kart fra naturdatabasen

9 Saksnr: Side 9 av 22 Til venstre: Jordbunnskart fra 1947 viser oppstikkende fjell, havleire, havsand, strandgrus og - sand, bregrus avsatt i havet, torvjord over leire samt øverste havstand (marin grense) Under: Kart fra Nasjonal løsmassedatabase.

10 Saksnr: Planområdet og de nærmeste omgivelser i 1937 (dagens bebyggelse i gult). Samme områdeutsnitt i dag: deler av tidligere jordbruksland har grodd igjen med skog Side 10 av 22

11 Saksnr: Side 11 av Overordnede føringer og gjeldende planstatus Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer / Statlige planbestemmelser og retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, vedtatt i statsråd 1. september 1989 gir føringer for planarbeidet. Gjeldende overordnede planer Kommuneplanen 2015 Oslo mot 2030 Hele planområdet ligger innenfor arealer vist som bebyggelse og anlegg (ikke vist i figuren under for å gjør tegningen lettere lesbar med tematiske markeringer: Svart prikking viser eksisterende turvei, rød prikking viser framtidig turvei, grønn prikkfelt markerer naturtype B-områder og grønn skravur markerer stilleområder. Lys grønn markerer eksisterende grønnstruktur. Gjeldende regulering Området er i dag regulert etter følgende planer: S-953 Reguleringsplan for vei 3026 (ny Sørkedalsvei) fra Hovseter til Voksen, Oslo. Vedtaksdato Det er ikke knyttet reguleringsbestemmelser til denne planen. Kartet viser fortau, sykkelvei i begge retninger samt en 4-felts vei med midtdeler med samlet bredde på 25 m for hele veianlegget.

12 Saksnr: Side 12 av 22 S-667 Regulering av gravlund, park og turvei på deler av Bogstad Vedtaksdato: Det er ikke knyttet reguleringsbestemmelser til denne planen. Berørte arealer er regulert til gravlund S-4220 Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by, (Småhusplanen) Vedtaksdato: , revidert og Beskrivelse av planforslaget De deler av boligeiendommene som har vært underlagt veireguering reguleres til bebyggelse og anlegg boligbebyggelse og gis bestemmelser som tilliggende arealer, regulert etter småhusplanen, S-4220, vedtatt , med siste gjeldende revisjoner. På et senere tidspunkt vil disse arealene eventuelt kunne innlemmes i småhusplanen. Dette må i så fall gjøres ved en planjustering. Byggegrense knyttet til veireguleringen oppheves og erstattes av en byggegrense på minimum 6 meter mot grønnstruktur - turdrag. Grønnstrukturen (tidligere kalt friområde i plan- og bygningsloven) er foreslått å inngå som ny del av turvei A3 i Oslo kommunes overordnede turveinett. Rett sør for planområdet (i delplan 3) tar turvei A3 av mot nord og følger en relativt smal grønn buffer (regulert mellom boligbebyggelsen i Ankerveien og Olav Aukrusts vei). Turdraget kan tilrettelegges med turvei og skiløype, men så lenge arealene nord for Voksen kirke ikke er tatt i bruk som gravlund vil neppe opparbeidelse være aktuelt. Arealene under høyspentledning reguleres til hensynssone H370 høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) Det følger av dette et generelt byggeforbud, og det foreslås ikke konkrete reguleringsbestemmelser om dette. Det gis heller ikke reguleringsbestemmelser til arealene som opprettholdes med regulering til grav- og urnelund. Gjeldende plan har heller ingen bestemmelser. 2.5 Konsekvenser av planforslaget Opphevelse av byggegrense innebærer at en større del av boligeiendommene kan bebygges enn hva gjeldende regulering tillater. For øvrig får ikke omreguleringen konsekvenser for boligeiendommene. Arealene til grav- og urnelund reduseres noe i forhold til dagens regulering, da arealene øst og nordøst for Voksen kirke foreslås omregulert til grønnstruktur. Som nevnt over gir planforslaget mulighet til å opparbeide en ny tursti A3 fra Jarbakken til Ankerveien ved Bogstad camping.

13 Saksnr: Side 13 av MEDVIRKNING 3.1 Forhåndsuttalelser Det innkom 12 forhåndsuttalelser ved varsling i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, viser til uttalelse der det pekes på at området i hovedsak bør reguleres til friområde og at man bør finne en naturlig avgrensning mellom friområdet og eksisterende boligeiendommer. Vann- og avløpsetaten, oversender kart over eksisterende kommunale og private hovedledningsnett for vann og avløp og peker på at det er behov for nye hovedvannledninger for å sikre vannforsyning på tvers av området og for sammenkobling av eksisterende nett som i dag ligger nord-syd mot sentrum. «Anlegg av noen ledningstraseer synes mulig å tilpasse det nye veianlegget» [og resten av uttalelsen viser at VAV er av den oppfatning av veianlegget skal bygges ut.] Helse- og velferdsetaten, , peker på at omdisponering åpner for mange nye muligheter for å utvikle og forbedre forholdene for lek, rekreasjon og friluftsliv. Det pekes på mulige forurensede områder, [alle utenfor dette planområdet] Øvre del av Merradalsbekken ligger innenfor planområdet og det pekes på mål om at Oslos blå-grønne struktur skal styrkes i følge byøkologisk program. Det skal skje gjennom bevaring av et byggefritt belte på 20 m mot alle vassdrag, rense og gjenåpne bekker der det er mulig samt å håndtere overvann lokalt. Merradalsbekken er forurenset og kloakkpåvirket og vannkvaliteten klassifiseres som meget dårlig. Undervisningsbygg, , peker på at omreguleringen ikke innebærer økning i antall boliger og har ingen bemerkninger til forslaget. Kirkelig fellesråd i Oslo, , ber om at det tas hensyn til spesielle behov for ro og verdighet rundt kirkegårsdsarealene, rent konkret en grønn buffersone (med bredde minst 20 meter) langs grensen av kirkegården i form av en beplantet støyvoll. Haflund Nett, , peker på at eventuell flytting av eksisterende anlegg eller bygging av nye må bekostes av utbygger og viser også til kommunal standard for veibelysning. Norsk Handikapforbund, , peker på at universell utforming må være førende premiss i planen, at konsekvenser for funksjonshemmede må belyses og at forslagets bestemmelser sikrer og tilgjengelighet for funksjonshemmede og viser til overordnede føringer. Oslo og omland friluftsråd, , har sammen med Oslo Elveforum vært på befaring langs deler av de 5 planområdene og peker på at turvei A3 representerer en rett strekning mot Marka for Voksen skole, Hovseter ungdomsskole og Steinerskolen. Langs deler av traseen er det høy boligtetthet som gjør at traseen får en viktig funksjon som grøntskille. Det anbefales at det reguleres et område på minimum 20 m bredde til turvei A3 og at den tilrettelegges som tursti av hensyn til vegetasjonsbeltet. Der det er mulig bør lukkede bekkefar gjenåpnes. Rune Skøien, Amagerveien 5, 0771 Oslo, er opptatt av skiløyper og turveier og forslår at dette reguleres inn fra Ankerveien til Voksen skole og videre for å hindre at folk bruker bil til Marka. Åge Storhaug, Ankerveien 92C, 0766 Oslo, , ønsker å skille ut en del av eiendommen gnr 27 bnr Sameiet Ankerveien 105 v/ Hallgeir Melås, Gangveien er mye brukt av turgåere, stien ned mot Merradalen er fin, trenger kanskje utbedring for at også rullestolbrukere skal kunne benytte stien. De store friområdene må beholdes for rekreasjon og sportsaktiviteter. Vestre Holmens Vel v/christian T. Nygaard, mener at området i størst mulig grad bør forbli uendret. For øvrig vises det til etatens foreløpige vurdering.

14 Saksnr: Side 14 av Referansegruppe og medvirkningsutvalg I reguleringsarbeidet ble det i avholdt to møteserier, henholdsvis i en referansegruppe og i et medvirkningsutvalg for omregulering av trase for «ny Sørkedalsvei». Innspillene her har hatt tilsvarende betydning for utforming av reguleringsforslaget som forhåndsuttalelser og en tematisk ordnet oversikt: Gravplassarealer: Gravferdsetaten forholder seg til vedtak i kommunedelplan 10 om gravlundsarealer, og er ikke innstilt på vesentlige arealavgivelser. Det skal være tydelig markering i ytterkant av gravlund, ved gjerde eller tilsvarende. (Dette har først og fremst konsekvenser for veien langs bekken på lengre sikt, i liten grad for delplan 2). Turvei: Bydel Røa la i sitt reguleringsforslag, som omfatter midtre deler av det aktuelle reguleringsområde (delplan 2-4) inn turvei på hele strekningen. For turvei anses forholdet til skogvern å være ukomplisert. Boligeiendommer byggegrense: Byggegrense mellom private boligeiendommer og turveien er foreslått til 10 m. Det må gjøres en kvalifisert gjennomgåelse av avgrensning av vern av skog inn mot boligene. For turvei anses forholdet til skogvern å være ukomplisert. Det har vært flere henvendelser til Plan- og bygningsetaten om fradelinger av eiendommer i Ankerveien. Dette vil kunne videreføres når reguleringen er vedtatt og byggegrenser mot turvei, er fastlagt. Vegetasjonsvern: Grensen for naturvernområdet blir naturlig byggegrense for tilstøtende boligrområde. Friluftsetaten ble i referansegruppemøte bedt om å gjennomgå dette området også av hensyn til det tilstøtende gravlundsarealet for å gi en presis avgrensning. Avgrensningen er gjort ut fra naturdatabasen og Bymiljøetaten har ikke hatt kommentarer. Gjennom korrespondanse med grunneiere i Ankerveien har det kommet klart fram at lokaliteten i naturdatabasen ikke er avgrenset korrekt ut fra faglige kriterier. Det ligger utenfor bestillingen fra bystyret å regulere inn lokaliteten med tanke på bevaring av vegetasjonen, og Plan- og bygningsetaten mener det vil måtte medføre en utvidelse av planområdet å gjøre dette, med vide konsekvenser for blant annet omfanget for arkeologisk undersøkelse. Fareområde (høyspentlinje): Høyspentlinjen markeres som fareområde (nå hensynssone) som gir byggegrense for boligeiendommer. Automatisk fredete kulturminner: Det hvite feltet med rød ramme som er kulturminneområdet med sikringssone. De røde ringene med svart ramme er kokegroper, et stolpehull og en rydningsrøys. Det grå feltet er dyrkningslaget slik det er registrert i sjaktene.

15 Saksnr: Side 15 av 22 Automatisk fredete kulturminner: Det ble fra Byantikvaren stilt krav om arkeologisk registrering av planområdet etter kulturminneloven 9 på bakgrunn av tidligere registrerte automatisk fredete kulturminner i nærområdet. Undersøkelsen ble gjennomført i august-oktober Det ble gravd «13 prøvestikk, ett prøvehull og fem søkesjakter. I to av sjaktene ble det påvist fossilt dyrkingslag. Dette ble fjernet i en av sjaktene og under det ble det funnet flere spor, blant annet bunnen av en mulig kokegrop. Det fossile dyrkingslaget og de påviste strukturene ser ut til å være begrenset til en sørøstvendt skråning nordøst for Voksen kirke. På toppen overfor denne skråningen ligger en mulig rydningsrøys. Kullprøver vil forhåpentligvis kunne gi gode holdepunkter for å anslå sammenhengen og graden av samtidighet mellom dyrkingslaget og strukturene. Kulturminnelokaliteten er lagt inn i Riksantikvarens kulturdatabase Askeladden som ID120458» (fra Oppsummering og konklusjoner, s. 12 i den arkeologiske registreringsrapporten.) Byantikvaren sier i e-post datert at fordi de registrerte automatisk fredete kulturminnene ikke er sikret med hensynssone D sosikode H730 i plankartet vil planforslag til offentlig ettersyn være å anse som dispensasjonssøknad fra kulturminneloven. Saken oversendes Riksantikvaren. Nyere tids kulturminner: På begynnelsen av 1800-tallet var lå det et teglverk ved bekken sør for Grindbakken. Teglsteinen som ses spredt utover her er etterlatenskaper etter denne virksomheten. 3.3 Plan- og bygningsetatens kommentarer til forhåndsuttalelser Plan- og bygningsetaten lar Eiendoms- og byfornyelsesetatens innspill om at området i hovedsak bør reguleres til friområde bli førende for utformingen av reguleringsforslaget. Helse- og velferdsetaten pekte tilsvarende på potensial for rekreasjon og friluftsliv i øvre del av Merradalsbekken. Dette kan vanskelig komme i konflikt med behovet for ro og verdighet rundt gravlundsarealer, samtidig som erkjennelsen av verdiene knyttet til landskap og vegetasjon i området vil ha betydning for hvilke deler av de regulerte gravlundsarealene som i framtida vil kunne opparbeides for dette formålet. Universell utforming vil legges til grunn så langt det er mulig, men med de begrensninger som planområdets topografi gir vil en turvei gjennom området få stigningsforhold som ikke tilfredsstiller disse kravene.

16 Saksnr: Side 16 av PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING 4.1 Overordnede mål I og med at planforslaget legger opp til sikring av grønnstruktur/turdrag i nær tilknytning til boligområder mener Plan- og bygningsetaten at forslaget ivaretar rikspolitiske retningslinjer og nasjonale mål for å styrke barn og unges oppvekstmiljø. Planforslaget videreutvikler også turveinettet i Oslo ved at det sikres turveiforbindelse gjennom området parallelt med eksisterende turvei som ligger på oversiden av Ankerveien, mellom boligbebyggelsen der og i Olav Aukrusts vei. 4.2 Natur- og ressursgrunnlaget Turveidrag Det knytter seg betydelige friluftsinteresser til området. Disse interessene sikres ved at tidligere regulert veitrase reguleres til turveidrag gjennom hele planområdet. Opparbeidelse av turvei vil imidlertid neppe være aktuelt, da det finnes et vel fungerende nettverk av stier innenfor arealene som er regulert til gravlund. Den viktigste stiforbindelsen går nettopp fra Voksen kirke i sør til Ankerveien i nord. Opparbeidelse av ny turvei vil innebære inngrep i verdifull vegetasjon. Vassdrag To bekkeløp som krysser planområdet og løper sammen vest for planområdet og utgjør den øverste del av Mærradalsvassdraget. Den søndre bekken deler seg i en rekke mindre løp vest for planområdet, der arealene er regulert til gravlund. Bevaring av dette området er ikke forenlig med dette reguleringsformålet da opparbeidelse til gravlund forutsetter omfattende dreneringstiltak. Dette er spørsmål som ligger utenfor denne reguleringssaken, men det er grunn til å peke på dette som konfliktpunkter fordi verneverdier knyttet til vassdrag og vegetasjon erkjennes og fastslås i foreliggende reguleringsforslag, mens de ikke er sikret innenfor området som er regulert til gravlund. 4.3 Landskap Reguleringsforslaget vil ikke ha vesentlig betydning for landskap. Opparbeidelse av turvei gjennom til bevaring av landskapet slik det ligger i dag. Den erkjennelsen av naturverdiene som ligger til grunn for planforslaget innebærer en styrking av landskapsvernet og vil få konsekvenser for framtidig disponering av tilstøtende arealer som regulert til gravlund. Det er lite sannsynlig av bevaring av landskap og vegetasjon og eksisterende bekkeløp kan kombineres med reguleringsformålet som ville kreve omfattende dreneringstiltak innenfor den del av området som har torvjord over leiravsetninger. Oppheving av eksisterende byggegrenser i boligområdene vil ikke ha avgjørende konsekvenser, selv om det noen steder vil kunne medføre ny bebyggelse på deler av boligeiendommene, begrenset av en ny byggegrense mot fareområde eller mot turveidrag. 4.4 Naturmangfold Planforslaget er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens (nml) 1, forvaltningsmålene i 4 og 5, samt prinsippene i 8-12, jfr 7. Oslo kommune har gjennom mange år kartlagt områder som er viktige for bevaring av biologisk mangfold i kommunen. Dette er såkalte vilt- og naturtypeområder, kartlagt etter metoder fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning. Opplysningene er systematisert i kommunens naturdatabase. I arbeidet med reguleringsplanen har man forholdt seg til informasjonen fra kommunens naturdatabase.

17 Saksnr: Side 17 av 22 Planarbeidet er så langt det er kjent basert på den best tilgjengelige kunnskap om naturmangfoldet i området. Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for offentlig beslutningstaking, jf. nml 8 og 9 og forvaltningslovens 17. Reguleringsforslaget anses ikke å få negative effekter for naturmangfoldet (jf. bl.a. forvaltningsmålene i nml 4 og 5). Den samlede belastningen for økosystemet vil ikke øke nevneverdig (nml 10). Hensynet til naturmangfoldet og kravene om dette i naturmangfoldloven anses således ivaretatt i planarbeidet. Plan- og bygningsloven har gjennom arbeidet med planforslaget sett at det knytter seg usikkerhet til avgrensningen av det verneverdige vegetasjonsområdet. Det antas at det er de eldre skogkledde partiene som har verneverdi, men det ligger utenfor rammene av denne planen å ta stilling til disse spørsmålene. 4.5 Kulturminner Det er ikke stilt krav om bevaring av kulturminner fra nyere tid i området. De automatisk fredete kulturminnene foreslås ikke er sikret med hensynssone i plankartet da planen må holdes åpen for at det faktisk skal opparbeides turvei gjennom planområdet. Byantikvaren har meddelt at planforslaget vil ses som dispensasjonssøknad fra kulturminneloven og oversendes Riksantikvaren. 4.6 Risiko og sårbarhet Høyspentledningen som går gjennom området. Enkel ROS-analyse foretatt av Plan- og bygningsetaten påviser ingen vesentlige forhold av betydning for risiko og sårbarhet. 4.7 Teknisk infrastruktur Vann- og avløpsetaten har opplyst at det trengs nye hovedvannledninger, uten at det er konkretisert hvor. Planforslaget antas ikke å ha direkte konsekvenser for dette. 4.8 Estetikk og byggeskikk Nye byggegrenser for boligbebyggelsen langs Ankerveien åpner for bygging lenger vest på enkelte eiendommer enn hittil har vært tillatt. Det anses ikke å ha vesentlige konsekvenser. 4.9 Stedsutvikling Grøntstrukturen styrkes ved at turdraget sikres reguleringsmessig. Dette er et positivt tilskudd for området og for bydelen Barns interesser Gjennom regulering av turdrag sikres friområder som er godt egnet for lek og som har vært og er i bruk for dette. Det samme gjelder tilstøtende arealer som er regulert til gravlund og ikke er opparbeidet Universell utforming Det er ikke gitt at det opparbeides turvei gjennom det smale arealet som sikres som turdrag med dette planforslaget. Så lenge det eksisterende turveinettet opprettholdes innenfor området som er regulert til gravlund vil det ikke være behov for å opparbeide ny turvei. Universell utforming vil eventuelt først komme inn dersom det gjøres endringer i eksisterende stinett Økonomiske konsekvenser Planforslaget kan ikke ses å få særlige økonomiske konsekvenser for noen involverte utover at utvidet byggeområder vil innebære verdiøkning for de private boligeiendommene langs Ankerveien. Arealene som forslås regulert til grønnstruktur turvei er i kommunal eie.

18 Saksnr: Side 18 av Interessemotsetninger Gravferdsetaten har interesser i at regulerte arealer avsatt til framtidig gravplasser vil kunne opparbeides for formålet. Både verdifull vegetasjon og uegnet jordsmonn i deler av området peker i retning av vern, men det ligger utenfor reguleringssakens avgrensning å belyse og avklare dette Foreløpig konklusjon Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

19 Saksnr: KART OG BESTEMMELSER Side 19 av 22

20 Saksnr: Side 20 av 22

21 Saksnr: Side 21 av 22 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMREGULERING AV PLAN FRA 1962 FOR NY SØRKEDALSVEI DELPLAN 2, ANKERVEIEN VOKSEN SKOLE 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart merket BVI , datert Plan- og bygningsetaten Formål Området reguleres til Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse Bebyggelse og anlegg grav- og urnelund Grønnstruktur turdrag Hensynssone H370 høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) 3 Bebyggelse og anlegg boligområde Arealet underlegges reguleringsbestemmelser tilsvarende «reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (småhusplanen)» vedtatt med endringer vedtatt og Bebyggelse og anlegg grav- og urnelund 5 Grønnstruktur turdrag Turdraget kan gis terrengbehandling som understøtter formålet, herunder opparbeidelse av tursti og skiløype. 6 Hensynssone H370 høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)

22 Saksnr: Side 22 av VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN Plan- og bygningsetaten vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens og i henhold til delegert myndighet vedtatt av bystyret , lagt ut til offentlig ettersyn: Forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for veitrasé vedtatt 1962 for «ny Sørkedalsvei» Delplan 2: Strekningen Ankerveien Voksen skole som omreguleres fra vei, grav- og urnelund og boligområde til turdrag, grav- og urnelund og boligbebyggelse - Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse - Bebyggelse og anlegg grav- og urnelund - Grønnstruktur turdrag - Hensynssone H370 høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket BVI , datert Plan- og bygningsetaten PLAN- OG BYGNINGSETATEN Dette dokumentet er elektronisk godkjent av: Øivind Aamodt - Saksbehandler Andreas Rønsdal - for enhetsleder Torben Skytte

Huitfeldtsgate 14 og 16a, Løkkeveien 11 og 13a Bydel Frogner Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn

Huitfeldtsgate 14 og 16a, Løkkeveien 11 og 13a Bydel Frogner Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Huitfeldtsgate 14 og 16a, Løkkeveien 11 og 13a Bydel Frogner Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn Området foreslås regulert

Detaljer

Arkivsaksnr.: 17/2214 Arkiv:

Arkivsaksnr.: 17/2214 Arkiv: Sola kommune SAKSFRAMLEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for plan og Miljø 24.01.2018 Kommunestyret Saksbehandler: Eva Helgø Kragset Arkivsaksnr.: 17/2214 Arkiv: 2. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Bredo Stabells vei/jutulveien - Tåsen Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Bredo Stabells vei/jutulveien - Tåsen Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bredo Stabells vei/jutulveien - Tåsen Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg boligbebyggelse.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Vedlegg 1 Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Grøntplan for Oslo Saksnr. 2007 11655 Forord Dette er vedlegg 1 til høringsutkast

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Endret fortausløsning, Solbakken

Endret fortausløsning, Solbakken Mindre endring av reguleringsplan for JØRGENSMOEN BOLIGOMRÅDE, Tynset Endret fortausløsning, Solbakken PLANBESKRIVELSE Dato: 2016-07-05 Planbeskrivelse Mindre endring av reguleringplan for Jørgensmoen

Detaljer

Omregulering av veibredder på. JØRGENSMOEN, Tynset. Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE. Dato:

Omregulering av veibredder på. JØRGENSMOEN, Tynset. Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE. Dato: Omregulering av veibredder på JØRGENSMOEN, Tynset Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE Dato: 2016-09-29 Planbeskrivelse omregulering av veibredder på Jørgensmoen (R99b) 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - Oversiktskart.....3

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/07876-56 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02406-7 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 26.10.2016 8/16 Detaljreguleringsplan for Haftor Jonssons gate

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN: KALSHÅGEN II TJELDSUND KOMMUNE

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN: KALSHÅGEN II TJELDSUND KOMMUNE 2018 Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN: KALSHÅGEN II PLAN ID: 2018 07 DATO: 25.06.2018 TJELDSUND KOMMUNE INNHOLD FORMÅL... 2 - REGULERER... 2 - VURDERING KONSEKVENSUTREDNING... 2 VARSEL OM OPPSTART...

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Straumen barnehage og idrettsbane

Varsel om oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Straumen barnehage og idrettsbane Iht. adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: 5186546/Utsendingsbrev_planoppstart 2019-01-31 Varsel om oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Straumen barnehage og idrettsbane Iht. plan- og

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/04031-24 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 08.03.2018 16/18 Utvalg

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/01296-46 Saksbehandler Maria Skåren Detaljreguleringsplan for Grålumveien 40 A - utlegging til offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Melding om delegert 1. gangsbehandling - 29/3 Veslelia 10 - reguleringsplan Hjemmelshaver: Knut Are Andersen

Melding om delegert 1. gangsbehandling - 29/3 Veslelia 10 - reguleringsplan Hjemmelshaver: Knut Are Andersen Boxs Arkitektstudio AS v/pieter Paul Furnée Alfheim 24 1384 ASKER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 29/3 20.03.2015 S15/164 L17281/15 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S15/164.

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø HTM-sak 119/13 R-268 Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/05247-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2013 Rådmannens

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Innspill til kommuneplan. Hordvik II Åsane bydel. Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5

Innspill til kommuneplan. Hordvik II Åsane bydel. Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5 Innspill til kommuneplan Hordvik II Åsane bydel Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5 Saksnr. 201401944, Innspill til kommuneplanens arealdel Bergen: 14.07.2015 Innspill til rullering av kommuneplanens

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /25

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /25 Saksprotokoll Turvei Buhaven - Skudestrand, Tverrdalsøy 1. gangs behandling av reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/29354 Saksbehandler Edle Iren Johnsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 14.02.2018

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Reguleringsplan for Revegårdsveien 18

Reguleringsplan for Revegårdsveien 18 [Skriv inn tekst] SKÅNLAND KOMMUNE Reguleringsplan for Revegårdsveien 18 Beskrivelse Hålogaland plankontor as 29.09.2014 1. INNLEDNING 3 1.1. Oppdragsgiver 3 1.2. Fagkyndige 3 1.3. Planforslagets bakgrunn/hensikt

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /17 2 Bystyret /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /17 2 Bystyret /17 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02405-30 SaksbehandlerSvein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 30.08.2017 47/17 2 Bystyret 2015-2019 14.09.2017 84/17 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Røyken kommune Grønn, nær og levende

Røyken kommune Grønn, nær og levende Røyken kommune Grønn, nær og levende Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: ANROSE GNR 56/169 19.10.2018 S18/923-25 L46167/18 65/169 - Mindre endring av reguleringsplan for Heggum Jaksland Melding om delegert

Detaljer

Vår ref.: VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STENDE HYTTEFELT, SØNDRE LAND KOMMUNE

Vår ref.: VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STENDE HYTTEFELT, SØNDRE LAND KOMMUNE Arealplanlegging - Landskapsarkitektur - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Dato 20.03.2019 Vår saksbehandler: hege.ingul@arealpluss.no

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage Lillesand kommune - Informasjon på nett 10.06.2016 Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage WSP Norge AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Tingsakeråsen

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2010/977 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 17587/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 06.11.2018 85/18 Kommunestyret 15.11.2018 41/18

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser P040001 Hatlestad Gnr 82 bnr 84, 225 m.fl. Merknader begrenset høring Oversikt over merknader Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser: Brev datert: Hordaland Fylkesmann, Miljøvernavdelingen

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Raskere, enklere og sikrere samhandling med Rogaland fylkeskommune.

Raskere, enklere og sikrere samhandling med Rogaland fylkeskommune. Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger Norway Time Kommune Postboks 38 4349 BRYNE NO TIME KOMMUNE - DETALJREGULERING FOR STEMMEN BARNEHAGE OG BOLIGOMRÅDE - PLAN 0458.00 - TILLATELSE TIL INNGREP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Det varsles at det kan igangsettes forhandlinger om utbyggingsavtale (jr. PBL 17-4.)

Det varsles at det kan igangsettes forhandlinger om utbyggingsavtale (jr. PBL 17-4.) Sarpsborg, 11.6.19 Mottaker Adr/pb Postnr/poststed Hei, Det igangsettes nå et arbeid med en reguleringsplan i ditt nærområde. Grunneiere og naboer varsles med dette om at igangsettingen av detaljregulering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

VERDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN LYSTHAUGEN SYD PLANBESKRIVELSE

VERDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN LYSTHAUGEN SYD PLANBESKRIVELSE VERDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN LYSTHAUGEN SYD PLANBESKRIVELSE Steinkjer 13.03.2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

MERKNAD TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL BERGEN KOMMUNE

MERKNAD TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL BERGEN KOMMUNE Oppdragsgiver: Oppdrag: 613898-01 Espeland vba reguleringsplan Dato: 20.12.2017 Skrevet av: Katrine Bjørset Falch Kvalitetskontroll: MERKNAD TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL BERGEN KOMMUNE INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 45/ Reguleringsplan Kårvåg Vest ved Atlanterhavsvegen. Igangsetting av planprosess.

Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 45/ Reguleringsplan Kårvåg Vest ved Atlanterhavsvegen. Igangsetting av planprosess. Averøy kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2019/1349-1 Saksbehandler: Maxim Galashevskiy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 45/2019 13.06.2019 Reguleringsplan Kårvåg Vest ved Atlanterhavsvegen.

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 37/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 37/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 168/001 Arkivsaksnr: 2013/989-18 Saksbehandler: Kojedal Hans Runar Sandnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 37/19 18.03.2019 169/88 - Reguleringsplan for Skarpdalen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

Planbeskrivelse FORSLAG Detaljreguleringsplan for Bergveien Alstahaug kommune, PlanID:

Planbeskrivelse FORSLAG Detaljreguleringsplan for Bergveien Alstahaug kommune, PlanID: Planbeskrivelse FORSLAG Detaljreguleringsplan for Bergveien Alstahaug kommune, PlanID: 20100017 Navn på plan: Detaljregulering, Bergveien. Planid: 20100017 Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Bergveien

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJPLAN: RAMSTAD BOLIGFELT TJELDSUND KOMMUNE

Planbeskrivelse DETALJPLAN: RAMSTAD BOLIGFELT TJELDSUND KOMMUNE 2018 Planbeskrivelse DETALJPLAN: RAMSTAD BOLIGFELT PLAN ID: 2018 05 DATO: 0000 2018 TJELDSUND KOMMUNE INNHOLD PLANENS FORMÅL... 2 - REGULERER... 2 - VURDERING AV KONSEKVENSUTREDNING... 2 VARSEL OM OPPSTART...

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Dimensjon rådgivning Gamle Forusveien 10a 4031 STAVANGER 25.04.2014 Deres ref.: 2325 Saksbehandler: Malin Kristin Aasbø Saksnr. 14/6780-3 Direkte innvalg: 51 51 68 50 Løpenr.

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R57 FV. 664 HOTELLET - UTSIKTEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 55/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R57 FV. 664 HOTELLET - UTSIKTEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 55/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1134-17 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R57 FV. 664 HOTELLET - UTSIKTEN Saksnr. Utvalg Møtedato 55/13 Formannskapet 06.06.2013

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2016/3084 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 25.03.2019 A-sak. Fastsetting av planprogram - Forslag til reguleringsplan Hurum Pukkverk - Hurum Pukk AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201302 Lnr.: 7708/14 Arkivsaksnr.: 13/1454-21 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart datert, 20.08.2014.

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " LJÅMO BOLIGFELT Fannrem, ORKDAL KOMMUNE 1. Innledning...

Detaljer

S-4220 SMÅHUSPLANEN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY. OFFENTLIG ETTERSYN Knytning(er) mot andre planer: V V

S-4220 SMÅHUSPLANEN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY. OFFENTLIG ETTERSYN Knytning(er) mot andre planer: V V Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4220 Vedtaksdato: 15.03.2006 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning SMÅHUSPLANEN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY. OFFENTLIG ETTERSYN 10.05 21.06.2010

Detaljer

Bjørneparken kjøpesenter, 2018/4072 Flå kommune

Bjørneparken kjøpesenter, 2018/4072 Flå kommune Bjørneparken kjøpesenter, 2018/4072 Flå kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2018 Saksnavn Bjørneparken kjøpesenter Vikberget gnr 24 bnr 94 og gnr 25 bnr 4 Flå kommune - detaljregulering

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

ARCASA arkitekter as Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo

ARCASA arkitekter as Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo ARCASA arkitekter as Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo +47 22 71 70 70. arcasa@arcasa.no. www.arcasa.no Til naboer, hjemmelshavere, offentlige instanser og berørte parter Oslo, den 29.

Detaljer

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/08881-12 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2018/1556-627/2019 Saksbehandler: Mari Sørskår Larsen Dato: 08.01.2019 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID 201804 Utv.saksnr

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

Arealplanlegging - Landskapsarkitektur - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling. Beliggenhet

Arealplanlegging - Landskapsarkitektur - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling. Beliggenhet Arealplanlegging - Landskapsarkitektur - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no Vår ref.:

Detaljer