Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /64661/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /64661/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:"

Transkript

1 Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /64661/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: Bytvikling- miljø og transportkomite Kommunestyret PLAN FORLENGELSE AV ÆRFUGLVEGEN Innstilling til vedtak: Plan reguleringsplan for forlengelse av Ærfuglvegen, Langnes, med plankart datert og tilhørende reguleringsbestemmelser datert , vedtas. Vedtaket er truffet i medhold av pbl Britt Elin Steinveg administrasjonssjef Øystein Nermo avdelingsdirektør Saksutredning:

2 Sammendrag Reguleringsplanen legger til rette for en sammenhengende vegløsning for hele strekningen fra Heilovegen til Ørnevegen med to kjørefelt og med fortau og sykkelveg på begge sider. Det reguleres bussholdeplasser midt på strekningen på begge sider av Alkevegen. Vegen er regulert med 19 m bredde i sørlige del av planområdet og med 22 m i nordre del av planområdet. Alternative vegprofiler har vært vurdert undervegs i planprosessen, og løsningen som er valgt er vurdert som den beste for gående og syklende, kollektivtrafikk, tekniske anlegg, drift og hensynet til tilgrensende eiendommer. Reguleringsforslaget er i samsvar med områdeplanen for Langnes, med unntak for visse mindre justeringer som har vært nødvendig av hensyn til tilpasning til eksisterende bebyggelse og anlegg langs vegen, terrengtilpasning, kryssutforming samt nødvendige breddeutvidelser. Planforslaget anbefales vedtatt. Saksutredning: Dato: 01 Saksdokumenter Vedlagte saksdokument 1. Oversiktskart + lokaliseringskart Udatert 2. Forslag til reguleringsplankart Forslag til reguleringsbestemmelser Forslagstillers planbeskrivelse Trafikkvurdering Ærfuglvegen Utredning for vann, avløp og overvann ROS-analyse 29/09/15 Berørte planer og Kommuneplanens arealdel planstrategiske dokument Områdeplan for Langnes ikke vedlagt

3 03 Planfakta Planområdet ligger på vestsiden av Tromsøya i øvre del av Langnes handelsområde. Total lengde på vegen mellom Heilovegen og Ørnevegen er omlag 600 m, hvorav halvparten, ca. 300 m mellom Heilovegen og Alkevegen i dag er opparbeidet. Vegen er regulert med 19 m bredde i sørlige del av planområdet og med 22 m i nordre del av planområdet. Langs vestsiden av Ærfuglvegen er arealene i tilgrensende planer avsatt til forretning/tjenesteyting, næring og grønnstruktur. På østsiden er tilgrensende arealer avsatt til forretning/kontor, parkering, bolig/tjenesteyting/forretning og grønnstruktur. De nevnte formålene er stort sett i samsvar med eksisterende arealbruk i området, med unntak for boligformålet som er nytt. Planområdet 03 Beskrivelse av planprosessen Dato: Oppstartsmøte med Byutvikling Plankonferanse

4 Annonsering av planforslag 28/04/15 Komplett forslag til reguleringsplan 11/12/15 Planprosessens spesielle sider Eiendom, Tromsø kommune har engasjert Asplan Viak til å utarbeide reguleringsplanen. Reguleringsplanen er en oppfølging av områdeplanen for Langnes, hvor denne vegtraseen tidligere er avsatt. 04. Planvurdering Bakgrunn Dagens bruk av området Vegtraseen er tidligere avsatt i områdeplanen for Langnes. Områdeplanen forutsetter detaljregulering av vegtraseen. Vegen vil avlaste Ringvegen for økt trafikk som vil komme som en følge av nye næringsetableringer på Langnes samt lenger nord i Ringvegen Næringspark. Om lag halvparten av vegen er eksisterende veg. Nordligste del av vegen er i dag parkeringsareal og grøntareal.

5 Arealbruk i planforslaget Planforslaget foreslår arealbruk som allerede er vedtatt i områdeplanen for Langnes. Planforslaget omfatter hovedsakelig vegformål. I tillegg inngår nødvendige arealer til bebyggelse og anlegg langs vegen der vegen er justert i forhold til områdeplanen og hvor det må avsettes areal til siktlinjer i kryss. Sørligste del av vegen mellom Heilovegen og Alkevegen er regulert i 19 m bredde, mens nordligste del mellom Alkevegen og Ørnevegen er regulert med 22 m bredde. Årsaken til forskjellen er at eksisterende bebyggelse i sørlig del ikke gir rom for ideell vegbredde, samt at nivåforskjeller i terreng i nordlige del krever mer sideareal til forstøtningsmurer og fyllinger. Planforslaget legger godt til rette for såvel gående som syklende ved at det avsettes både fortau og sykkelfelt på begge sider av vegen. Det er økt fokus på å skille gående og syklende med egne areal til hver av trafikantgruppene. For bussen legges det opp til kantstopp, dvs. At bussen stopper i vegen, og at øvrig trafikk må vente. Løsningen er valgt etter anbefaling fra Troms fylkeskommune. Det blir en bussholdeplass omtrent midt i planområdet på begge sider av vegen. Støy Konklusjon Det ble utført støyutredning i forbindelse med utarbeiding av områdeplanen. Planområdet ligger i gul støysone fra flyplassen. For en vegplan er dette uproblematisk. Dersom det senere skal etableres støyfølsom bebyggelse langs nordre del av planområdet vil dette utløse krav om nye støyutredninger. Reguleringsplanen legger til rette for etablering av vegtrasé i samsvar med områdeplanen for Langnes. Planforslaget anbefales vedtatt.

6 05 Vurdering av merknader og evt. innsigelser Vurdering av innkomne merknader og evt. innsigelser Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange på vegne av JM Hansen Eiendom AS, eier av Ærfuglvegen 3 A og B. 1. Det vises til at klienten i forbindelse med høringsrunden for områdeplan for Langnes protesterte mot vegbredden som var foreslått avsatt. Denne merknaden ble tatt til følge av byrådet, slik at vegbredden ble redusert fra 19 meter til 17 meter forbi deres eiendom. 2. Videre bestrides at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende hensyn som gir grunnlag til å fravike denne vurderingen. 3. I følge de rådgivere JM Hansen Eiendom AS har benyttet foreligger det heller ikke noe faglig behov for å utvide Ærfuglvegen fra 17 meter til 19 meter, særlig ikke når ulempene for naboeiendom ved å få vegen nærmest inntil husveggen langs den østlige fasaden av Ærfuglvegen 3B. 4. Dersom vegen utvides i dagens høyde vil dette forverre adkomsten til både Ærfuglvegen 3 A og B, fordi nivåforskjellen til vegen fordeles på kortere avkjørsler, slik at disse blir brattere, noe som igjen vanskeliggjør varelevering fra store kjøretøyer, særlig trailere. Også for kunder med varebiler eller tilhenger blir adkomsten vanskeligere. 5. Planforslaget berører nordøstre del av Ærfuglvegen 3 A og innebærer tap av parkeringsplasser og manøvreringsareal samt mulighet for snødeponi vinterstid. 6. JM Hansen Eiendom AS kan ikke se at de ovennevnte ulempene, som vil innebære en kritisk situasjon for både Ikea, JM Hansen og Elektroskandia, verken er vurdert eller hensyntatt i planprosessen. 7. Dersom vegen vedtas med forslåtte bredder bes det om at vegen senkes med ca. 65 centimeter, slik at kravene til universell utforming ivaretas. 1. I denne saken har de berørte grunneierne ønsket smalere veg enn det tilrådingen har vært fra kommunens trafikkplanleggere. Dette er en vanlig interessekonflikt mellom private grunneiere som primært er opptatt av egen eiendom, og kommunen som planmyndighet, som må tenke helhetlig og

7 framtidsrettet. 2. At et kommunalt organ på et tidligere tidspunkt har akseptert en bestemt løsning innebærer ikke at man er bundet av denne for fremtiden. Kommunen som planmyndighet står fritt til å endre oppfatning. Reguleringsplaner vedtas av kommunestyret, slik at man ikke vet endelig resultat før kommunestyret har truffet vedtak i reguleringssaken. 3. Kommunen baserer normalt vurdering av forhold som nødvendig vegbredde på egne faglige vurderinger. Ved etablering av nye vegen er særlig trafikksikkerhet og trafikkavvikling viktige hensyn, og det må dimensjoneres for forventet økning i trafikk. 4. Innspill fra berørte parter vurderes alltid i en reguleringsprosess. Det er imidlertid ikke alltid mulig å etterkomme alle slike ønsker fra berørte parter. 5. Detaljerte tekniske planer vil søke å på best mulig måte å ta hensyn til naboeiendommers behov. Det kan likevel skje at naboer må finne seg i løsninger som ikke er så gode som de har vært vant til, så lenge disse tilfredsstiller gjeldende vegnormaler. 6. Etablering av nye veger og utvidelse av eksisterende veg vil normalt innebære at private parter må avstå grunn til vegen. Tap av parkeringsplasser, manøvreringsareal og snødeponi er ofte en nødvendig følge av nye vegtiltak. 7. Denne reguleringsplanen avsetter en flate til vegareal, men bestemmer ikke kotehøyde for vegen. Dette blir gjort i tekniske detaljplaner for vegen. Det er et mål at veger blir universelt utformet, men i noen tilfeller lar det seg ikke gjøre av terrengmessige eller økonomiske grunner. Coop Nord SA 1. Coop Nord SA viser til tidligere merknader vedrørende kryssutforming Ærfuglvegen/Heilovegen sendt i forbindelse med forslaget til områdeplan for Langnes. Selv om merknadene i den sammenheng ikke ble tatt til følge påpekes igjen ulempene kryssutformingen har i forhold til manøvrering for kjøretøy og inn/utlasting til eiendommen. 2. Vegen vil ta en uforholdsmessig stor del av tomten, slik at fremtidig utnyttelse reduseres til et minimum. Dette vil innebære betydelige fremtidige økonomiske tap.

8 3. I forbindelse med behandling av områdeplanen fikk Coop skissert en løsning for veg, alternativ 4, som ble sendt kommunen for vurdering, men som de ikke kan se ble vurdert i merknadsbehandlingen til områdeplanen. 4. Coop mener at regulert vegbredde må reduseres betydelig, f.eks. ved at redusere fra 2 til 1 gang- og sykkelveg. 5. Grøntarealet på 117/340 må omreguleres til næring. 6. COWI har på oppdrag fra Coop skissert 2 alternative løsninger for vegutforming som ivaretar god kurvatur og kostnader ved utbygging og som samtidig ivaretar tomteeiers interesser. 1. Det foreligger ikke nye momenter som tilsier annen kryssutforming enn den som ble valgt i områdeplanen. 2. Vegen med foreslått bredde er vurdert som nødvendig. De som må avgi grunn til offentlige tiltak får erstatning, enten ved at partene blir enige gjennom forhandlinger, eller etter rettslig skjønn. Planforslaget er justert i samarbeid med Coop, slik at deres eiendom i minst mulig grad berøres så langt endringen holder seg innenfor eiendommen til Coop. 3. Det er i ettetid vanskelig å se nøyaktig hvilken behandling dette forslaget fikk. Byutvikling har nå en god dialog med Coop om vegløsning i området. 4. Spørsmålet om tosidig gang- og sykkelveg må regnes som avgjort med kommunestyrets vedtak om områdeplan for Langnes. 5. Eiendommen 117/340 ble avsatt til grøntareal i områdeplanen for Langnes. Eiendommen ligger i det alt vesentlige utenfor reguleringsforslaget for Ærfuglvegen sin avgrensning, og er således ikke tema i denne plansaken. Byutvikling vurderer sammen med Coop om grøntarealet kan plasseres annerledes, og eventuelt minskes. 6. Byutvikling har gjennom dialog med Coop funnet en løsning for vegutforming som både ivaretar god kurvatur, kostnader ved utbygging og grunneiers interesser så langt som mulig innenfor Coop sin eiendom. Avinor 1. Avinor påpeker at mesteparten av planområdet ligger innenfor høyderestriksjonsflaten på kote 54,7 meter for lufthavnen. Terrenghøyden i planområdet ligger mellom kote 11 18

9 meter, og kommer ikke i konflikt med høyderestriksjonsflaten. 2. Det må ikke brukes vegbelysning som er farlig eller villedende for flytrafikken. Vegbelysning må rettes mest mulig ned mot bakken. 1. Tas til orientering.. 2. Det tas inn reguleringsbestemmelse som sikrer at Avinors merknad ivaretas. Fylkesmannen i Troms 1. Fylkesmannen har ingen merknader eller innsigelser til planforslaget. 1. Merknaden tas til orientering. Per Krane inngir merknad på vegne av Ærfuglvegen 6 og Krane ønsker ikke at Ærfuglvegen reguleres med større bredde enn 17 meter, da dette vil innebære tap av 5 parkeringsplasser for hver av eiendommene. Løsningen er å kun avsette fortau og sykkelfelt på nedsiden av Ærfuglvegen. 2. Eiendommene på østsiden av Ærfuglvegen skal ha samme byggehøyde og utnyttelsesgrad som området på vestsiden av Ærfuglvegen. 3. Det aksepteres ikke at eiendommen båndlegges ved at det avsettes areal til siktlinjer av hensyn til utenforliggende trafikk. 4. Ønsker at gang- og sykkeltveg flyttes til Einerhagen boligfelt, da dette er en mer trafikksikker løsning. 5. For Ærfuglvegen 6 anses det verken hensiktsmessig eller mulig med adkomst til Ravnestien. 6. Både Ærfuglvegen 6 og 8 må beholde direkte adkomst til Ærfuglvegen. 1. Kommunestyrets har i vedtaket om områdeplan for Langnes besluttet vegbredde og at det skal være tosidig fortau og sykkelfelt. 2. Denne planen omfatter kun arealet til Ærfuglvegen. Området øst for Ærfuglvegen er ikke tema her. 3. Siktlinjen anses nødvendig av hensyn til Ærfuglvegen. Dette er

10 blant de ulemper naboer til offentlig veg noen ganger påføres. Innebærer ulempen økonomisk tap kan det være grunnlag for erstatning. 4. Det er en trafikkfaglig vurdering at Ærfuglvegen skal ha gang- og sykkelveg. 5. Ærfuglvegen 6 har adkomst både til Ravnestien og Ærfuglvegen. 6. Ærfuglvegen 6 og 8 får adkomst til Ærfuglvegen i form av en felles adkomst. Einerhagen Eiendom AS, som eier et stort utbyggingsareal øst for Ærfuglvegen hvor det er satt i gang arbeid med ny regulering for nye boenheter. 1. Planforslaget antas å medføre en vesentlig økning av trafikken på Ærfuglvegen med ulemper som støv, støy og barriærevirkning for boligfeltet. 2. De ønsker ikke at trafikken til/fra Hamna skal benytte Ærfuglvegen. Det må derfor legges inn trafikkbegrensende og trafikksikrende tiltak som opphøyde fotgjengeroverganger og 30 km/t fartsgrense i Ærfuglvegen. 3. Det påpekes at en vesentlig trafikkøkning på Ærfuglvegen og Heilovegen vil være utfordrende for adkomsten til boligfeltet. 1. Økt trafikk på en vegstrekning vil nødvendigvis føre til de beskrevne ulempene. 2. Ærfuglvegen er ment å avlaste Ringvegen for trafikk. På reguleringsplannivå tas det normalt ikke stilling til trafikkbegrensende og trafikksikrende tiltak. Dette vil når vegen er etablert være gjenstand for en fortløpende vurdering i forhold til behov. 3. Det antas ikke å bli så mye trafikk på Ærfuglvegen at adkomsten til boligfeltet berøres i urimelig grad. Om så skulle skje, må det vurderes tiltak. Tromsø Næringseiendom AS 1. Planforslaget innebærer tap av parkeringsareal. Selskapet opplyser å være i dialog med Tromsø kommune for å finne en løsning på dette.

11 1. Merknaden tas til orientering. Statens vegvesen 1. Statens vegvesen påpeker at planforslaget legger opp til en tosidig tilrettelegging for gående og syklende med sykkelveg og fortau på samme nivå, adskilt fra motorisert trafikk med kantstein og rabatt. Dette er ikke en løsning som gjenspeiles i V122, Sykkelhåndboka.Selv om dette er en løsning som isolert sett er god, er vegvesenet skeptisk til å fravike V122, da syklistene må forholde seg til ulike systemer, og at man mister helhet og forutsigbarhet i sykkelvegnettet.vegvesenet poengterer at innvendingene til tross, er de er veldig positive til at det tilrettelegges for sykkel. 1. Byutvikling mener at planområdet er tilrettelagt for gående og syklende i overenstemmelse med V122, Sykkelhåndboka. Skarphallen Eiendom AS 1. Skarphallen Eiendom AS eies med 50 % av Tromsø kommune, og 50 % av Skarphallen Fotball AS, som igjen eies med 50 % av Norges Fotballforbund AS og 50 % av Troms Fotballkrets. Primært drives det idrettsaktivitet i hallen, men også kommersielle arrangementer som messer, utstillinger og konserter skjer i betydelig omfang. Det er aktivitet i hallen fra til 23.00, og 700 barn og unge er innom hallen hver dag. Trafikksikkerhet er derfor svært viktig for Skarphallen. 1. Planforslaget berører i liten grad Skarphallen. Krysset Heilovegen/Ærfuglvegen i nordvestre hjørne av Skarphallen grenser til Skarphallen. Isolert sett kan forlengelsen av Ærfuglvegen til Ørnevegen medføre økt trafikk på Ærfuglvegen. Ærfuglvegen reguleres med separat fortau og sykkelfelt på begge sider av vegen, slik at trafikksikkerhet blir bedre, selv med økt trafikk. Dagens organisering av uteområdet ivaretar hallens behov for parkeringsareal og manøvreringsareal for større kjøretøy ved kommersielle arrangementer. Planforslaget berører kun en mindre del av Skarphallens eiendom som ikke er i bruk til manøvrering eller parkering. Troms fylkeskommune 1. Troms fylkeskommune har ingen merknader til planforslaget. 1. Merknaden tas til orientering.

12 Alkeveien 7 AS 1. Alkeveien 7 AS gjør oppmerksom på at selskapets 4 parseller er slått sammen til en eiendom. 1. Merknaden tas til orientering. Ærfuglveien 2 AS og Ærfuglveien 4 AS 1. Fortau langs Ærfuglvegen 2 må senkes, slik at biler kommer til parkeringsplassene langs fasaden. 2. Muligheten for inn- og utkjøring med store lastebiler og semitrailere må beholdes i begge ender av tomta. 3. Det ønskes ikke felles adkomst til Ærfuglvegen for Ærfuglvegen 2 og Uttrykker uenighet i vedtaket om å øke vegbredde fra 17 til 19 meter. 5. Ønsker ikke fortau på østsiden av Ærfuglvegen. 6. Alle økonomiske tap grunnet reguleringen må erstattes. 7. Opplyser at årsaken til at de ikke engasjerte seg tidligere i planprosessen var opplysning fra Asplan Viak om at reguleringsplanen for Ærfuglvegen ville forholde seg til områdeplanens grenser. 8. Det uttrykkes bekymring for at økt trafikk til Ravnestien kan by på utfordringer for Ærfuglvegen Dette er en teknisk detalj som ikke behandles på reguleringsplannivå, men eventuelt ivaretas i de tekniske planer som utarbeides før opparbeidelse av området. 2. Planforslaget ivaretar behovet for inn- og utkjøring med store kjøretøy i begge ender av tomtene. 3. Adkomstene til Ærfuglvegen vil passere sykkelfelt og fortau. Det er derfor ønskelig å redusere antallet. Der det terrengmessig ligger til rette for det får naboeiendommer felles adkomst, selv om de har hatt separate adkomster tidligere. Ærfuglvegen 2 får i planforslaget to adkomster til Ærfuglvegen, hvorav den ene er felles med Ærfuglvegen 4. Ærfuglvegen 4 får i tillegg separat adkomst til Ravnestien. Begge eiendommene beholder således adkomst for begge

13 ender av tomtene, hvilket vurderes som tilstrekkelig. 4. Kommunestyret har ved behandling av områdeplanen for Langnes besluttet at vegbredden skal være 19 meter. 5. Kommunestyret har ved behandling av områdeplanen for Langnes besluttet at vegen skal ha fortau på begge sider. 6. De som må avstå grunn til vegtiltaket får erstatning. Hvorvidt andre typer økonomiske tap grunnet regulering erstattes vil bero på en konkret vurdering. Kommunen ønsker alltid helst å få til friville avtaler om erstatning med berørte grunneiere. 7. Merknaden tas til orientering. 8. Ravnestien er kommunal veg. Utbygging av Einerhagen boligområde vil innebære økt trafikk på Ravnestien. Dette er en normal og påregnelig utvikling som naboer må tåle. 07 Konklusjon Planforslaget anbefales vedtatt.

14

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange 07.06.2016 1844 Telefon: 77 79 03 44 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET POLITISK

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange 25.04.2017 0000 Telefon: 90 12 87 11 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet MINDRE ENDRING

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen 24.03.2017 0000 Telefon: 90 12 94 84 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byutviklings-, miljø- og transportkomitéen

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/6450 /43827/16-PLNID Eivind Holmvik Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/6450 /43827/16-PLNID Eivind Holmvik Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/6450 /43827/16-PLNID Eivind Holmvik 22.08.2016 0000 Telefon: 77 79 12 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1851 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/6450 /8234/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/6450 /8234/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/6450 /8234/17-PLNID Eivind Holmvik 25.04.2017 0000 Telefon: 47 70 05 07 Saken skal behandles i følgende utvalg: Kommunalt råd for mennesker med

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/3774 /57211/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/3774 /57211/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/3774 /57211/16-PLNID Gry Eva Michelsen 17.01.2017 L12 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1840 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/7025 /72401/18-PLNID Robert Larsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/7025 /72401/18-PLNID Robert Larsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/7025 /72401/18-PLNID Robert Larsen 28.11.2018 0000 Telefon: 901 29 484 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet PLAN 1817A MINDRE

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/3183 /63344/18-PLNID Kristoffer Helgesen Grud Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/3183 /63344/18-PLNID Kristoffer Helgesen Grud Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/3183 /63344/18-PLNID Kristoffer Helgesen Grud 29.03.2019 0000 Telefon: 901 29 364 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK SAKSFREMLEGG OFFENTLIG

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/8434 /33312/19-PLNID Kristoffer Helgesen Grud Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/8434 /33312/19-PLNID Kristoffer Helgesen Grud Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/8434 /33312/19-PLNID Kristoffer Helgesen Grud 04.06.2019 0000 Telefon: 901 29 364 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1874 - DETALJREGULERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/2783 /52672/15-PLNID Inger Johanne Dehli Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/2783 /52672/15-PLNID Inger Johanne Dehli Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/2783 /52672/15-PLNID Inger Johanne Dehli 26.10.2015 1809 Telefon: 77 79 01 15 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet PLAN -1809- SOLSTRANDVEGEN

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/7379 /56704/17-PLNID Erik Eidesen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/7379 /56704/17-PLNID Erik Eidesen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/7379 /56704/17-PLNID Erik Eidesen 20.12.2017 Telefon: 476 08 107 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1479A - MINDRE ENDRING AV PLAN

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/7025 /46632/18-PLNID Robert Larsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/7025 /46632/18-PLNID Robert Larsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/7025 /46632/18-PLNID Robert Larsen 24.08.2018 0000 Telefon: 901 29 484 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet PLAN 1717A MINDRE

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/8163 /56643/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/8163 /56643/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/8163 /56643/17-PLNID Eivind Holmvik 18.09.2017 0000 Telefon: 477 00 507 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byutviklings-, miljø- og transportkomitéen

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /49774/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /49774/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /49774/17-PLNID Kjell-Erik Lange 19.10.2017 0000 Telefon: 901 28 711 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK MINDRE ENDRING AV PLAN 1712

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/1217 /63339/18-PLNID Kristoffer Helgesen Grud Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/1217 /63339/18-PLNID Kristoffer Helgesen Grud Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/1217 /63339/18-PLNID Kristoffer Helgesen Grud 10.04.2018 0000 Telefon: 901 29 364 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK OFFENTLIG ETTERSYN

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 05/967 /26828/17-PLNID Robert Larsen PLAN 1611 DETALJREGULERING EIDEKOLLEN MINDRE ENDRING

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 05/967 /26828/17-PLNID Robert Larsen PLAN 1611 DETALJREGULERING EIDEKOLLEN MINDRE ENDRING Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 05/967 /26828/17-PLNID Robert Larsen 02.05.2017 1611 Telefon: 90 12 94 84 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet PLAN 1611 DETALJREGULERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/5400 /12940/11-PLNID Marit Engseth Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/5400 /12940/11-PLNID Marit Engseth Telefon: Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/5400 /12940/11-PLNID Marit Engseth 12.05.2011 1748 Telefon: 77 79 03 01 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byutviklingskomiteen

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/704 /21463/11- PLNID 1745 Marit Engseth Telefon: 77 79 03 01 12.05.2011 PLAN- 1745- ADKOMSTVEG TIL SANDSLETTA I SKARSFJORD

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/836 /49049/10- PLNID 1712 Milan Dunderovic, Telefon: 77 79 05 43 12.11.2010 REGULERINGSPLAN FOR 18/6, B9 I PLAN 1412

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/8197 /2696/18-PLNID Kurt Krutnes Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/8197 /2696/18-PLNID Kurt Krutnes Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/8197 /2696/18-PLNID Kurt Krutnes 02.02.2018 0000 Telefon: 901 01 589 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1873 - DETALJREGULERING

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/917 /10663/10- PLNID 1715 Kurt Krutnes Telefon: 77 79 03 48 17.3.2010 PLAN -1715- REGULERINGSPLAN FOR FORHÅPNINGEN 23-27,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/8061 /2795/11- PLNID 1736 Nina Schneider Telefon: 77 79 05 18 19.01.2011 PLAN 1736 - BOLIGTOMT OG LEKEPLASS, VESLEFRIKKVEGEN

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/5956 /48442/18-PLNID Robert Larsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/5956 /48442/18-PLNID Robert Larsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/5956 /48442/18-PLNID Robert Larsen 12.02.2019 0000 Telefon: 901 29 484 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet PLAN 1896 DETALJREGULERING

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/1208 /32187/17-PLNID Eivind Holmvik

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/1208 /32187/17-PLNID Eivind Holmvik Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/1208 /32187/17-PLNID Eivind Holmvik 22.05.2017 1801 Telefon: 47 70 05 07 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1801 - STRANDVEGEN 108

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/7504 /34423/13-PLNID. Jensen Sten Jarle Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/7504 /34423/13-PLNID. Jensen Sten Jarle Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/7504 /34423/13-PLNID. Jensen Sten Jarle 13.07.2013 Telefon: 77 79 07 79 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet STRANDKANTEN B8 - ENDRING

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /34506/18-PLNID Eivind Holmvik

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /34506/18-PLNID Eivind Holmvik Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /34506/18-PLNID Eivind Holmvik 12.06.2018 0906 Telefon: 477 00 507 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1879 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Torry Unsgaard

Saksframlegg. Trondheim kommune. DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Torry Unsgaard Saksframlegg DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/20581-22 Saksbehandler: Torry Unsgaard ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/6069 /38438/14-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/6069 /38438/14-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/6069 /38438/14-PLNID Gry Eva Michelsen 23.09.2014 1794 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet PLAN -1794- ØVRE

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/ Kommunestyret 19/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/ Kommunestyret 19/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/599 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/7 31.01.2019 Kommunestyret 19/6 14.02.2019 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/8255 /52552/16-PLNID Kurt Krutnes Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/8255 /52552/16-PLNID Kurt Krutnes Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/8255 /52552/16-PLNID Kurt Krutnes 26.10.2016 1853 Telefon: 77 79 03 48 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet PLAN 1853 - DETALJREGULERING

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Høgskoleringen 11, detaljregulering, r , offentlig ettersyn

Saksframlegg. Høgskoleringen 11, detaljregulering, r , offentlig ettersyn Saksframlegg Høgskoleringen 11, detaljregulering, r20180034, offentlig ettersyn Arkivsaksnr.: 18/12408 Forslag til vedtak: Bygningsrådet vedtar å legge forslag til detaljregulering av Høgskoleringen 11

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1410 /16454/17-PLNID Merethe Seblom Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1410 /16454/17-PLNID Merethe Seblom Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1410 /16454/17-PLNID Merethe Seblom 25.04.2017 252 Telefon: 90 03 25 97 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet PLAN 252 - FORSLAG

Detaljer

Planbeskrivelse FORSLAG Detaljreguleringsplan for Bergveien Alstahaug kommune, PlanID:

Planbeskrivelse FORSLAG Detaljreguleringsplan for Bergveien Alstahaug kommune, PlanID: Planbeskrivelse FORSLAG Detaljreguleringsplan for Bergveien Alstahaug kommune, PlanID: 20100017 Navn på plan: Detaljregulering, Bergveien. Planid: 20100017 Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Bergveien

Detaljer

Detaljregulering for Kometvegen 1-5, plannr sluttbehandling

Detaljregulering for Kometvegen 1-5, plannr sluttbehandling Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201617 Saksmappe: 2016/3679-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.02.2018 Saksframlegg Detaljregulering for Kometvegen 1-5, plannr. 201617 - sluttbehandling Utvalgssaksnr

Detaljer

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling Hurum kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: L12 2014/1201 Thomas Andersen 20.12.2016 A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Detaljregulering for Kometvegen 7, plannr Behandling av forslag for utlegging til offentlig ettersyn

Detaljregulering for Kometvegen 7, plannr Behandling av forslag for utlegging til offentlig ettersyn Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201802 Saksmappe: 2018/171-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 10.09.2018 Saksframlegg Detaljregulering for Kometvegen 7, plannr. 201802 - Behandling av forslag for utlegging

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

PLAN SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING

PLAN SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING PLAN 207 - SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING Sakstittel: Plan 207 - Reg. plan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 m.fl. Forslagsstiller: Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for RV 3 Grundset nord - planid gangs behandling / sluttvedtak

Detaljreguleringsplan for RV 3 Grundset nord - planid gangs behandling / sluttvedtak ArkivsakID 15/3406 Sakspapir Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum 62433127 Arealplan Detaljreguleringsplan for RV 3 Grundset nord - planid 2015009-2. gangs behandling / sluttvedtak Utvalg Saksnummer Møtedato

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

Reguleringsplan for Andelssagtomta, gnr/bnr 280/100

Reguleringsplan for Andelssagtomta, gnr/bnr 280/100 Oppdragsgiver: Setra Drift AS Oppdragsnavn: Andelssaga reguleringsplan Oppdragsnummer: 619211-01 Utarbeidet av: Julie Nordhagen og Ingrid Sæther Oppdragsleder: Ingrid B Sæther Kvalitetskontroll: Åpen Reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID

Saksframlegg. Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID Saksframlegg Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID-20160002 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby GBNR - 53/70, FA - L12 16/2771 Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201503 Saksmappe: 2015/2248-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 18.01.2017 Saksframlegg Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr. 201503 - sluttbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Arkivsak. Nr.: 2012/2417-14 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Reguleringsplan for Kjerknesvågen Rådmannens forslag til vedtak 1. Hovedutvalg natur

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnummer. Kultur og byutviklingsutvalget /19 Kommunestyret /19

Saksgang Møtedato Saksnummer. Kultur og byutviklingsutvalget /19 Kommunestyret /19 Arkivsak-dok. 19/00754-20 Saksbehandler Maria Bryksina Saksgang Møtedato Saksnummer Kultur og byutviklingsutvalget 04.06.2019 30/19 Kommunestyret 18.06.2019 31/19 Saksfremlegg Detaljregulering for gang-

Detaljer

Rønvikveien 71 - Trafikkutredning

Rønvikveien 71 - Trafikkutredning Rønvikveien 71 - Trafikkutredning 1 Innledning Norconsult er engasjert av Rønvikveien utvikling AS for å gjøre en trafikkvurdering i forbindelse med utvidelse av dagens butikk og tilrettelegging for nye

Detaljer

Uttale til melding om oppstart av planarbeid - Ytrebygda, gnr. 111 bnr. 83 mfl., Kokstadvegen felt I/L2 Øst - planid Bergen kommune

Uttale til melding om oppstart av planarbeid - Ytrebygda, gnr. 111 bnr. 83 mfl., Kokstadvegen felt I/L2 Øst - planid Bergen kommune Multiconsult ASA - Bergen Nesttunbrekka 99 5221 NESTTUN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristina Ebbing Wensaas / 17/95884-10 616981 29.11.2017

Detaljer

Detaljregulering for G/S-veg langs Johan Falkbergets veg - 1. gangs behandling. Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 021/

Detaljregulering for G/S-veg langs Johan Falkbergets veg - 1. gangs behandling. Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 021/ ArkivsakID 18/3894 Sakspapir Vår saksbehandler: Henri Auer Arealplan Detaljregulering for G/S-veg langs Johan Falkbergets veg - 1. gangs behandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 021/19 06.02.2019

Detaljer

Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: Dato for kommunestyrets egengodkjenning: DETALJREGULERING FOR SANDNES SKOLE OG BARNEHAGE Nasjonal arealplan-id: 20170064 Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.07.2017 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: xx.xx.2017 1 AVGRENSNING

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5877 /28136/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5877 /28136/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5877 /28136/12-PLNID Gry Eva Michelsen 12.06.2012 1761 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet PLAN -1716, ENDRING

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/8255 /17661/17-PLNID Kristoffer Helgesen Grud Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/8255 /17661/17-PLNID Kristoffer Helgesen Grud Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/8255 /17661/17-PLNID Kristoffer Helgesen Grud 19.05.2017 0000 Telefon: 90 12 93 64 Saken skal behandles i følgende utvalg: BY-MIL KST SAKFREMLEGG

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Mars 2017 Bypakke Bodø Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Informasjon om planoppstart Elisabet Kongsbakk Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3145 /24608/16-PLNID Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3145 /24608/16-PLNID Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3145 /24608/16-PLNID 03 10.06.2016 L12 Telefon: 77 79 02 05 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET PLAN 1768a MINDRE ENDRING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik 11.09.2017 0906 Telefon: 477 00 507 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1879 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Rødnes-Langestrand - Sluttbehandling for detaljregulering nr. T

Rødnes-Langestrand - Sluttbehandling for detaljregulering nr. T JournalpostID: 18/1039 Arkiv: PLANID-T2016004, PLANNAVN-Rødnes- Langestrand, GBNR- 208/275, FA-L13 Saksbehandler: Elise Westgaard Telefon: Kommuneutvikling Rødnes-Langestrand - Sluttbehandling for detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: PLN Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 og 103/94 m. fl.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: PLN Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 og 103/94 m. fl. RINGERIKE KOMMUNE Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/127343 Arkiv: PLN 432 432 Hemskogveien panorama 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 og 103/94 m. fl. Forslag til

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS DEL AV VARDEVEGEN

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS DEL AV VARDEVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/19 Formannskapet 05.02.2019 6/19 Kommunestyret 12.02.2019 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS DEL AV VARDEVEGEN

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/7321 /73488/17-PLNID Robert Larsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/7321 /73488/17-PLNID Robert Larsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/7321 /73488/17-PLNID Robert Larsen 16.01.2018 0000 Telefon: 901 29 484 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet PLAN 1856 DETALJREGULERING

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS DEL AV VARDEVEGEN - 1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS DEL AV VARDEVEGEN - 1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 254/17 Formannskapet 19.12.2017 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS DEL AV VARDEVEGEN - 1.GANGSBEHANDLING Vedtak Forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Ole Christian Øvrebø L.nr.: 3508/2018 Arkivnr.: 20160001/L13 Saksnr.: 2016/386 Utvalgssak Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1201 Saksbehandler: Thomas Andersen Dato:

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1201 Saksbehandler: Thomas Andersen Dato: Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1201 Saksbehandler: Thomas Andersen Dato: 12.08.2016 A-sak. Forslag til endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien - førstegangsbehandling Saksnr

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Frode Brokhaug L.nr.: 10620/2016 Arkivnr.: 20130011/L13 Saksnr.: 2013/3813 Samlet saksfremlegg med vedtak Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering av Dybdahls veg 3 og 5, r , sluttbehandling

Saksframlegg. Detaljregulering av Dybdahls veg 3 og 5, r , sluttbehandling Saksframlegg Detaljregulering av Dybdahls veg 3 og 5, r20120031, sluttbehandling Arkivsak: 12/29514 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Dybdahls veg 3-5, som vist på

Detaljer

VERDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN LYSTHAUGEN SYD PLANBESKRIVELSE

VERDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN LYSTHAUGEN SYD PLANBESKRIVELSE VERDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN LYSTHAUGEN SYD PLANBESKRIVELSE Steinkjer 13.03.2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Saksopplysninger Gjeldende reguleringsplan Områderegulering for Mastemyr næringspark, , vedtatt med bestemmelser.

Saksopplysninger Gjeldende reguleringsplan Områderegulering for Mastemyr næringspark, , vedtatt med bestemmelser. SAMFUNNSUTVIKLING 0217-2009006. Endring og oppheving av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven 12-14 SAKSUTREDNING Saksopplysninger Gjeldende reguleringsplan Områderegulering for Mastemyr næringspark,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 131/15 Lnr.: 7159/18 Arkivsaksnr.: 18/ MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR "BYPARKEN" I FOLLEBU - VEDTAK

Saksframlegg. Ark.: GNR 131/15 Lnr.: 7159/18 Arkivsaksnr.: 18/ MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR BYPARKEN I FOLLEBU - VEDTAK Saksframlegg Ark.: GNR 131/15 Lnr.: 7159/18 Arkivsaksnr.: 18/127-10 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR "BYPARKEN" I FOLLEBU - VEDTAK Vedlegg: 1. Plankart, datert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR PLN 1514/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR PLN 1514/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR PLN 1514/17 Vår saksbehandler Tone Bergsmyr -15 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Øvre Sofustrøa 2

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/ Eide kommunestyre 17/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/ Eide kommunestyre 17/ Eide kommune Arkiv: 201502 Arkivsaksnr: 2015/1286-23 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/4 02.02.2017 Eide kommunestyre 17/2 16.02.2017

Detaljer