ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2013"

Transkript

1 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

2 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Øyvind Alexandersen Arthur Bernhard Hansen Kristen Kristensen Arne Kristiansen Jan Reidar Rasmussen Eberhard Suhr Olav Vika Kolbjørn Joseph Wilhelmsen 2 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

3 ÅRSMØTE i kantine ROSENBERGHALLEN 13. Mars kl DAGSORDEN: 1. BERETNINGER 2. REGNSKAPER 3. INNKOMNE FORSLAG 4. HONORARER 5. VALG For at årsmøtet skal kunne avvikles på en rimelig tid, ber vi alle gå gjennom beretning, regnskap og innkomne forslag på forhånd. 3 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

4 INNHOLD Dagsorden punkt 1 Beretning Faglig politiske og økonomiske forhold 2. Rosenberg Lønnsforhold 4. Protokoller 5. Velferds- og sosiale saker 6. Klubbens organisasjon 7. Vernearbeidet 8. Lærlinger og studievirksomhet 9. Andre aktiviteter Dagsorden punkt 2 Regnskaper Dagsorden punkt 3 Innkomne forslag 4 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

5 Kapittel 1 Faglig politiske og økonomiske forhold Leken med permitteringsreglene Permittering er i svært liten grad basert på lovbestemte regler, med unntak av "lov om lønnsplikt under permittering". Det gjør at regjeringer leker med reglene for å frigjøre penger i budsjettene. Det som tydeligvis betyr lite er konsekvensene dette har for arbeidsfolk. For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Forholdene som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke arbeidstakeren. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art. En bedrift som vurderer å gå til permittering har plikt til å drøfte dette med de tillitsvalgte i bedriften. Det skal føres protokoll fra dette møtet. Bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen er ikke bundet av ansiennitetsprinsippet, men må likevel gjøre utvelgelse ut i fra saklig grunn. Høsten 2011 ble permitteringsreglene endret slik at arbeidsgiverperioden økte fra 5 til 10 arbeidsdager ved permittering fra og med 40% til og med 100%. Ved permittering under 40% skulle arbeidsgiverperioden være uendret på 15 arbeidsdager. Den totale permitteringsperioden over 18 måneder ble redusert fra 52 til 30 uker. Kravet til tap av arbeidstid for rett til dagpenger økte fra 40% til 50%. Den gang var årsaken krystallklar, det skulle frigjøres 160 budsjettmillioner til bruk på andre formål. Altså, arbeidsfolk fikk dårligere vilkår og bedriftene større kostnader. I 2013 med ny regjering skulle arbeidsfolk og bedrifter nok en gang bli offer i leken med permitteringsreglene. Det skulle igjen frigjøres midler til andre formål. Hovedargumentet regjeringen brukte for dette var at arbeidsmarkedet i Norge er, og vil holde seg stabilt. Det på et tidspunkt da det i 2013 var registrert over 3400 konkurser 21 prosent mer enn samme periode året før. Om innsparingene var for å dekke opp skattelettelser til de som allerede har for Den Borgerlige regjeringen mener de sparer totalt 144 millioner kroner med disse endringene av regelverket. 82 millioner på å øke bedriftenes lønnsplikt. Andre endringer i regelverket skal gi innsparinger på ytterligere 62 millioner. meget, har ingen av regjeringspartiene til nå innrømmet. Vi protesterte Da vi så at regjeringen ville foreslå disse endringene så vi ingen annen utvei enn å protestere. Klubbstyret i Rosenberg Verfts Klubb diskuterte derfor i møte den konsekvensene av regjeringens forslag til regelendringer i permitteringsregelverket. Klubbstyret forfattet deretter et brev til regjeringen og alle partiene på Stortinget der de kom med en oppfordring om at disse endringene ikke skulle bli vedtatt av Stortinget. Dette ut av følgende: Bevar reglene i permitteringsregelverket I alle debatter før valget og etter regjerings- 5 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

6 dannelsen har representanter fra Høyre og FRP sagt at diskusjonene om en eventuell oppmykning av arbeidsmiljøloven rundt midlertidig ansettelser baserer seg på at fast ansettelser skal være hovedregelen. Men nå ser vi at ved første mulighet kommer regjeringen med et forslag som kan bety at mange bedrifter kan komme til å vurdere midlertidig ansettelser foran fast ansettelser. Dette fordi det vil bli veldig dyrt å permittere ansatte hvis en kommer i en permitteringssituasjon. I dokumentene fra regjeringen står det at nivået på permitteringer nå er på et lavt nivå og at det forventes en stabil arbeidsmarkedssituasjon fremover. Vi klarer derfor ikke forstå hvorfor regjeringen sier at det nå er viktig å gjøre det dyrere for bedriftene å permittere for å hindre unødig omfang av permitteringer. Slik vi kjenner arbeidsmarkedet og arbeidslivet benyttes ikke permitteringer hvis de har fullt opp med arbeid. Argumentet regjeringen da bruker blir da merkelig når de selv er så optimistisk på arbeidsmarkedet fremover. Vi jobber på et offshoreverft og av erfaring vet vi at arbeidssituasjonen svinger i perioder. Dette har med hvor mye arbeid våre kunder legger ut i markedet. Vi har opplevd noen permitteringsperioder tidligere. I disse periodene har både bedriften og vi som fagforening lagt ned mye arbeid for å begrense både antall permitterte og lengden på permitteringsperiodene. Vi har gjort mye for å bruke slike perioder til å videreutvikle kompetansen i bedriften for å stå bedre rustet til nye oppdrag. Det er meget viktig for bedrifter i vår bransje at en har mulighet å permittere i stedet for å måtte gå til oppsigelser i kortere perioder der en ikke har arbeid til alle. Da opprettholdes kompetansen og erfaring i bedriften, noe som er svært viktig da våres kunder krever dette når de tildeler nye oppdrag. Det er også viktig for den enkelte arbeidstaker å føle trygghet for sin arbeidsplass, ikke mer utrygghet i perioder der markedet er dårligt. Det er derfor litt merkelig at regjeringen mener at bedrifter som permitterer gjør dette unødvendig. For offshoreverftene og leverandørindustrien kan man i vinter og våren 2014 få noen permitteringsperioder. Dette fordi de siste store oppdragene fra oljeselskapene er tildelt verft i utlandet og noen større oppdrag som en har hatt her i Norge nå går mot slutten. Slik vi ser det så vil oppdragene som kommer i ikke kunne gi full sysselsetning for alle med det første, da prosjektene først skal igjennom en planlegging og engineeringsfase. Rosenberg Verfts Klubb mener at når det i en stor bransje kanskje må benyttes permitteringer i perioder, så blir det feil å stramme inn permitteringsregelverket slik at bedriftene heller kan komme til å måtte ta i bruk oppsigelser i stedet for permitteringer. Dette vil rasere kompetansen i en bransje som det er viktig å opprettholde for å kunne gjennomføre de store prosjektene som kommer innen oljesektoren fremover. Det vil også gi helt feil signaler til de ansatte hvis dette med fast ansettelser er det viktigste for regjeringen. Å stramme inn bedriftenes betalingspliktige dager og kutte uker en kan være permittert vil føre til at mange bedrifter kommer til å heller si opp folk i perioder med litt lite arbeid og heller basere seg på å ha masse midlertidig ansatte i perioder det er mye arbeid. Rosenberg Verfts Klubb vil derfor oppfordre regjeringen til å trekke forslaget om endringer i permitteringsregelverket. Vi mener at regjeringen bør kunne finne andre poster i budsjettet å dekke inn de 26,5 millionen de mener de sparer med å endre permitteringsregleverket. Om ikke regjeringen selv trekker forslaget håper vi at alle partiene på Stortinget går i mot regjeringens forslag. Buøy Med vennlig hilsen klubbstyret Rosenberg Verfts Klubb På LOs Olje & Gasskonferanse på Sola 27. og 28 november 2013 ble endringene i permitteringsreglene et hett tema selv om det ikke var en sak på agendaen. Tord Lien, Olje - energiminister og energipolitisk talskvinne i Høyre Tina Bru ble forklart konsekvensene av endringene i permitteringsreglene og lovte å ta det videre med seg inn til regjeringen. Det hjalp lite. De nye permitteringsreglene ble vedtatt og vi fikk svar fra Statsråd Robert Eriksson. Vedr. endringer i permitteringsregelverket Jeg viser til brev 11. november d.å. Som et svar på problemene under finanskrisen i 2008/2009, ble permitteringsregelverket gjort mer sjenerøst. I 2009 var det på det meste over helt eller delvis permittert. I november 2013 var omfanget redusert til under Situasjonen på ar- 6 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

7 beidsmarkedet tilsier jo at permitteringsregelverket bør strammes inn. Et for sjenerøst permitteringsregelverk kan gi store samfunnsøkonomiske kostnader. I statsbudsjettet for 2014 foreslo regjeringen å øke bedriftenes arbeidsgiverperiode fra 10 til 20 dager og reduserer den perioden arbeidsgivere er fritatt fra lønssplikt og de permitterte mottar dagpenger, fra 30 til 26 uker. Stortinget ga sin tilslutning til dette, og endringene trer i kraft 1. januar 2014, for permitteringer som iverksettes etter ikrafttredelsen. Permitteringsregelverket kan ses på som en forsikring som innebærer at myndighetene bærer store deler av bedriftens risiko knyttet til svingninger i aktiviteten. Et regelverk som ikke tilpasses arbeidsmarkedssituasjonen, kan lede til at bedrifter i for liten grad tilstreber å holde aktiviteten oppe og motvirke usikkerhet for de ansatte. Det kan gi unødige permitteringer og lede til at arbeidstaker blir gående i uvirksomme. Arbeidsgiverperioden i permitteringsregelverket kan betraktes som en egenandel og har til hensikt å hindre slike uheldige tilpasninger. En økning av arbeidsgiverperioden fra 10 til 20 dager innebærer en skjerping av kostnadene knyttet til å permittere. Det gir arbeidsgiverne en grunn til å søke og unngå permitteringer for eksempel når arbeidsgiverne ønsker å beholde kompetansen i bedriften. Lange ledighetsperioder og permitteringsperioder kan ha uheldige konsekvenser, både for de permitterte selv og for arbeidsmarkedet. En lang periode utenfor arbeidslivet kan svekke muligheten for å komme tilbake til sin opprinnelige jobb og til å komme over i andre jobber. Mange permitterte er lite aktive arbeidssøkere. Det bidrar til å redusere det samlede arbeidstilbudet. Et regelverk som gir færre permitterte, kan gi et økt tilbud av arbeidskraft og høyere samlet sysselsetting. Dessuten vil det stimulere arbeidsgiverne til å anstrenge seg sterkere for å unngå permitteringer. De som etter endt trygdeperiode ikke kommer tilbake til sin gamle bedrift, vil komme bedre ut med kortere maksimal permitteringslengde. Mange i denne gruppen vil komme tidligere i gang med å søke jobb, og vil ha brukt opp en mindre del av sine dagpengerettigheter når de starter letingen etter ny jobb. Myndighetene skal legge til rette for at arbeidskraften utnyttes på en effektiv måte, at sysselsettingen blir høy og færrest mulig opplever lange perioder utenfor arbeidslivet. Etter min vurdering vil den vedtatte innstrammingen i permitteringsregelverket være et skritt i en slik retning. ASIA SYKEN Med de historiske fakta om forsinkelser, overskridelser og kvalitetsproblemer, på blant andre Yme, Skarv, Valhall og Goliat, forundrer vi oss over at oljeselskapene lar prisen på tilbudet avgjøre. Ståle Kyllingstad IKM grunder, flagget i høst begrepet Asiasyken i sammenheng med prosjekttørken vi havnet inn i. IKM måtte permittere over 70 stk, mens vi slapp unna med en topp på 27 stk. På LOs Olje & Gasskonferanse på Sola ble de tillitsvalgte av deltakerne der bedt om å rekke opp hånda om de trodde deres bedrift måtte permittere eller si opp personell i løpet av de neste seks måneder. Over 80% rakk opp hånda. Dette viser hvilken konsekvens det har for bransjen når oljeselskapene velger utenlandske fremfor norske verft. Å gå på en milliardsmell i Asia er billigere enn å gå på en smell her hjemme skulle man tro de tenker. Igjen ser det ut som om operatørselskapene har vektlagt pris, ikke kvalitet og leveringspunktlighet når de har valgt hvem som skal bygge deres installasjoner. La oss se på Goliat som ENI tildelte Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea. I august 2012 kom ENI ut med at Goliat ville bli 1 år forsinket og 6 mrd dyrere. Årsaken til forsinkelsen var at prosjektet møtte uforutsette utfordringer. Disse var i hovedsak relatert til teknologiske nyvinninger knyttet til produksjonsplattformen. Forsinkelsen førte til økte kostnader på rundt 2,5 milliarder kroner. ENI hadde da tidligere informert Olje- og energidepartementet (OED) om økte kostnader i prosjektet på 3,7 milliarder kroner. Dette mente ENI skyldtes økte markedspriser, lengre leveringstid for flere utstyrspakker og høyere råvarekostnader på grunn av sterkt press i leverandørmarkedet. Halvannet år etterpå har milliardsprekken økt til 7,6 mrd. ENI sliter fordi det nå er PTIL som roper varsko. Det viser seg nå at Hyundai Heavy Industries har liten erfaring og begrenset kjennskap til NORSOK. Petroleumstilsynet har også registrert "mangelfull samhandling og koordinering i faseovergangene mellom design, bygging, ferdigstilling og uttesting". Javel, så det var ikke økte markedspriser og høyere råvarepriser som var årsak til forsinkelser og milliardsprekk denne gang? Uansett er planen at Goliat skal begynne å produsere ved utgangen av 2014, det gjenstår å se. 7 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

8 Kapittel 2 Rosenberg 2013 Kvitebjørn - Foto: Jonny Kristensen Ved starten av 2013 var det Kvitebjørn prosjektet som var det dominerende inne på Rosenberg. Vi hadde middels innleiebehov i våre disipliner samtidig som det var høy bemanning hos underleverandører innen E & it fagene. Våre tubingfolk tredte inn i prosjektet etterhvert og fikk reddet tubingdelen av prosjektet etter at fatale problemer oppsto med en av underleverandørene. I begynnelsen på februar ble vi tildelt en kontrakt med å skifte en av kompressormotorene på Troll A plattformen. Det viste seg at den eksisterende motoren plutselig hadde sluttet å fungere, noe som krevde at motoren måtte erstattes umiddelbart. Kontrakten inkluderte demontering av eksisterende motor og installasjon av erstatningsmotor. Hvis også den siste og eneste fungerende av 3 kompressorer stoppet ville ikke Troll A kunne transportere gass. Det sto på Kongeriket Norges anseelse som en stabil gassleverandør til kontinentet. Den korte gjennomføringstiden bar med seg at vi måtte håndtere omfattende fabrikasjon, testing og installasjon i en meget kort periode frem til begynnelsen på april Dette samtidig som vi hadde relativt høy bemanning på både WHRU og Kvitebjørnprosjektet. Troll prosjektet ble kalt et Supersonisk Fast Track Prosjekt og var helt klart en utfordring å få gjennomført med tanke på bemanning, HMS, produksjonsplass og kvalitet. Vi har relativt store prefab områder i Rosenberghallen, men der var det full sving med prefabrikasjon til WHRU og Åsgard Plem. Det måtte finnes andre fasiliteter, og det fort. Omsider kom et glupt hode på at vi kunne bruke fasiliter vi før disponerte, nemlig gamle rørleggerverksted/vedlikeholdsverksted som nå brukes av GMC. Kontakt ble straks opprettet med GMC og avtaler signert slik at prefabarbeidet mer eller mindre kunne starte omgående. GMC hjalp oss også litt med bemanningen. Med samtidig aktivitet både hos GMC, Rosenberghallen og offshore viste vi atter en gang at vi er en fleksibel arbeidsstokk som takler rask omstilling fra store til mindre og kompakte prosjekter. Avslutning på onshore prefabrikasjon og test fase på Troll A prosjektet ble markert med kake og gratulasjon fra Statoil torsdag 13. mars En svært vellykket ombytting av kompressormotor på Troll A ble gjennomført fredag 12. april. Statoil hilser: "Takk for flott levert og for en fantastisk innsats fra alle. Dette setter vi stor pris på". 8 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

9 Større enn forventet Åsgard PLEM and Riser Base prosjektet startet i 2012 med avslutning 6. februar 2014 da reserveplem ble hentet av kunde. Hoved milepæler i prosjektet: 1 PC Hot Tap Protection Structure 100% 9 PC Large PLEMS 100% 2 PC Small PLEMS 100% 1 PS Spare type Large PLEM 100% 1 PC Riser base 100% 1 PO fra GE OIL & GAS sveising av HUBer og PUP piecer inkludert WPQ sveising 100 % 1 PO fra Aker Subsea AS på sveising av HUBer og PUP Piecer. 100 % Dette prosjektet var meget kompakt med kompliserte stål og rørkonstruksjoner. At prosjektet underveis tok på seg ekstrajobber gjorde at det ble større enn forventet. Allikevel leverte vi både på rett tid og med beste kvalitet. Test løft av PLEM-er I 71 grader for å teste installasjons prosedyre fra legge fartøyet på Åasgard Feltet. 6 stk. PLEM-er linet opp i hvilemodus på kuleplan 9 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

10 Januar 2013 Rørhallen Rosenberghallen Overflate Hall 32 og transportavdelingen, alle jobbet samtidig for Åsgard PLEM & Riser Base Prosjektet. Åsgard PLEM-prosjektet påtok seg ekstra jobb for Aker Subsea AS, sveising av HUB & PUP til Åsgard Subsea Precommision, mai juni Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

11 Åsgardprosjektet påtok seg ekstra jobb for GE OIL & GAS AS sveising av HUB & PUP til Åsgard Subsea Precommision Riser Base delen av prosjektet er ferdig og forlater Rosenberg i September 2013 Prosjektet påtar seg en ny ekstra jobb i november 2013 med sveising av HUB & PUP til FMC på Gullfaks C Subsea Precommision Reserve PLEM sluttføres 2013 januar 2014 og forlater Rosenberg i februar Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

12 DEN STORE PRØVEN Oljeeventyret som startet på Ekofisk i 1969 skal utvides med 40 nye år. Det vil etter planen koste 83 milliarder kroner der EKOL er en viktig brikke i utvidelsen. Det nye hotellet ble bygget i Singapore ved verftet SMOE og fraktet med spesialskip til Mekjarvik der omløfting til Saipem 7000 ble gjort med støtte fra Rosenberg WorleyParsons. Der etter ble det seilt ut til Ekofisk for så bli løftet på jacketen som hadde stått og ventet siden året før. før prosjektstart. Klubben kan også bistå prosjektene med verdifull informasjon om protokoller og hva f.eks utleie og underleverandørfirma må ha på G før de involveres i prosjektet. Vi foreslo tidlig at prosjektet burde ha en KHVO på fulltid offshore, noe som viste seg å bli en suksess. Det kan du lese mer om i HVO kapittelet. Etter hvert fikk prosjektet bemanningsplanene klar og vi ble enig om en 14/14 og en nattprotokoll som var basert på den korte varigheten av prosjektet, men også HMS gevinsten som lå i at trapper, gang og rømningsveier fort ville kunne tas i bruk om bord på hotellet. Hotellet, som er det mest spektakulære i fornyingen av Ekofiskfeltet skal fungere som feltsenter og beredskaps -og kommunikasjonssenter for hele Ekofiskfeltet. På helikopterdekket vil det være over 50 landinger og avganger per døgn. I tillegg er det hangarplass for 2 stk helikopter. Typisk for store prosjekter er at mange av oss må tre inn i nøkkelstillinger som arbeidsledelse, HMS koordinator, verktøy, lager og materialkoordinator m.m. Det krever at vi er engasjert og fleksible noe vi etter hvert begynner å bli god i. Totalt antall medlemmer i klubben som hadde sånne stillinger var på noen tidspunkt i 2013 oppe i over 40 stk. Jubelen var stor da vi fikk denne hook-up kontrakten på vårparten i Nå skulle vi endelig få vise våres kunder at vi kunne håndtere større offshoreoppdrag med glans. Prosjektet var tidlig ute med å invitere klubben til møter der vi fikk god informasjon om kontraktsomfanget, bemanning og tidsplaner. Vi setter meget stor pris på å bli tidlig involvert i prosjektene fordi vi da kan komme med innspill som kan være verdifulle En jobb som etter hvert begynner å bli viktig i offshoresammenheng er rigging. Rigging bør snart kalles et fag da det kreves nøye planlegging, hånd12 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

13 Naturen viser ofte krefter på Ekofisk feltet. Skru deg i hjel, sa noen om jobben med antennetårnet. tering av løfteutstyr sammen med høyt HMS fokus for å utføre arbeidet. På det meste var vi oppe i 12 riggere til enhver tid på EKOL. For stålgruppa besto den største og viktigste jobben i å få lagt ned og sveise gang og rømningsveiene som var hengslet opp under transporten av hotellet. På det meste til enhver tid offshore var det hele 28 platearbeidere og 22 sveisere i sving. Extension deck Z23 level 1 rigges på plass. Totalt disponerte prosjektet et personell i overkant av 1000 stk der over 600 har vært under direkte ledelse av Rosenberg WorleyParsons. For rørgruppa var det mindre timer rørarbeid enn stål siden EKOL står for seg selv på en jacket og ikke om bord på en produksjonsrigg, noe som ville gjort omfanget av rørarbeidet meget høyere. Totalt til enhver tid offshore var det 18 rørleggere og 4 rørsveisere på det meste. Prosjektet inneholdt en rekke milepæler vi med glans oppnådde underveis. Hovedmilepælen var First Sleep som gikk ut på å få viktige funksjoner opp å gå slik at man kunne overnatte om bord på hotellet. First Sleep ble oppnådd 25. november 2013, og det før planen. Slå den! Siste milepæl oppnådd var First Landing av helikopter som ble gjort on time 29. desember ISO jobben på EKOL var subbet ut til Kaefer Energy fordi vi ikke har isolatører selv og fordi kapasiteten på overflate ikke er høy nok. Når vi nærmet oss prosjektstart på EKOL var aktiviteten på overflate inne på Rosenberg så lav at vi måtte finne på noe for å unngå permitteringer. I og med at samarbeidet mellom klubb og prosjekt startet tidlig var allerede muligheten for at noen av våres overflatebehandlere kunne lånes ut til Kaefer Energy diskutert. Det gjorde at vi fikk 7 av våres overflatearbeidere offshore. Vi kan med trygghet si at vi besto prøven vi alle gledet oss å gjennomføre. Samarbeid fra første stund fra gulv til topps har med EKOL vist seg å være gull verdt for alle involverte i prosjektet. Og når vi nå øyner et nytt HookUp prosjekt i en ikke så fjern fremtid håper vi at erfaringene fra EKOL vil være førende både i planlegging og utførelse der også. 13 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

14 BU Det har vært 2 bedriftsutvalgsmøter i 2013 der salget av Rosenberg og integreringsprosessen med WorleyParsons har vært hovedtema. AMU Det har vært 3 AMU møter i Salget av Rosenberg var selvfølgelig tema også i AMU. Troll A -prosjektet var også innom i AMU for å få enighet om hvordan HMS best skulle håndteres i et såpass turboprosjekt der mange aktører utenfor Rosenberg skulle delta. Klubben forslo i AMU og fikk gjennomslag for at det skulle lages en prosedyre for søknad om nattarbeid offshore. WorleyParsons Code of conduct var oppe i AMU for å få enighet om hvordan den skulle implementeres. Sykefraværs-statistikken ble før sommerferien tatt opp i AMU. Den var dessverre litt høyere enn i fjor på samme tid. Tiltak ble diskutert, men ikke gjennomført. Det ble også i AMU tatt opp hvordan vi skulle håndtere en svært hektisk periode med ferdigstilling av tre store sammenstillingsprosjekt, Kvitebjørn, WHRU og Åsgard PLEM. Utdanningsfondet Det var ikke aktivitet i 2013 Nattarbeid Klubben var meget aktiv i utformingen av ny prosedyre som tar for seg søknad om nattarbeid offshore. Prosedyren har følgeskjemaer der beskrivelse av aktivitetene det skal jobbes natt på skal beskrives. Prosedyren har allerede vært brukt til å lage nattarbeidssøknad i EKOL prosjektet og det må tas med at vi fikk skryt for søknaden fra både COPNO og PTIL. 25 års jubileum Onsdag 8. mai 2013 rundet Fellesforbundet 25 år. Vi markerte dette 12. juni kl med å invitere alle på Rosenberg, både innleide og funksjonærer på kakespising i kantinen. Eldar Myhre kom på besøk og fortalte litt om forbundets historie og konflikter hvor Fellesforbundet har spilt en viktig rolle. Eldar minnet også forsamlingen på at arbeidsmiljøloven og våres goder ikke er noe vi har fått i gave av snille politikere, men noe vi har måttet kjempe frem gjennom fagforeningsarbeid. Det er også blitt bestemt i AMU at det skal kjøres en røykesluttkampanje. Klubben tok opp saken med at flere av medlemmene ikke er fornøyd med hyppigheten av gjengsamtalene. Ved en nærmere gjennomgang viste det seg at noen områder er flinke mens andre ikke gjennomfører gjengsamtaler i det hele tatt. Gjengsamtalene er det viktigste verktøyet bedriften har både for arbeidstaker medvirkning og for å opprettholde gode informasjonskanaler. Klubben ba derfor om at rutinene for gjengsamtaler forbedres og at ledelsen legger press på formenn slik at dette blir gjennomført. AMU har også i 2013 gjennomført vernerunde på hele Rosenberg. Bemanning og protokollmøter Onsdag hver uke deltar klubben på møte hvor bemanningsbehovet meldes. Etterpå avholdes protokollmøte der klubb og bedrift diskuterer aktuelle saker. Opplæringsutvalget Har hatt ett møte 2013 der aktuelle kurs for permitterte ble diskutert som følge av forslag vedtatt på medlemsmøte i desember hadde i oppkjøringen mot valget en artikkelserie hvor de satte søkelyset på utfordringer i arbeidslivet som de politiske partiene har ulike løsninger på. Det ble laget reportasjer med LO-medlemmer og tillitsvalgte, og det er hentet inn muntlige og skriftlige kommentarer til de ulike sakene. Vi fikk forespørsel om å være med i et av opplagene og selvfølgelig sa vi ja. Magasinet hadde en fin reportasje der et av våres medlemmer Geir Kåre Havn tok med seg journalistene inn til strandalandet på musikkøving med sine barn. Møter og konferanser Konferanse tariff LOs Konsernkonferanse Fellesforbundets Konsernkonferanse Konferanse innleie/vikarbyrådirektiv Konferanse KonKraft rapporten Medlems og styremøter Avd.25 Konferanse Nordområdene LOs Fylkeskonferanse Konferanse Valgkamp start Fellesforbundet LO olje og gassutvalg konferanse 14 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

15 Bergen Group ASA inngikk en avtale med WorleyParsons å selge 100 % av aksjene i datterselskapet Bergen Group Rosenberg for en aksjeverdi på NOK millioner. Vel og merke er hovedkontoret i Australia, men Rosenberg styres ikke derfra, ikke fra divisjonskontoret i London heller, men fra Rosenberg. Dette var konsernleder Andrew Wood klinkende klar på da han på hallway møte ønsket oss alle på Rosenberg velkommen inn i WorleyParsons familien. SOLGT Transaksjonen mellom WorleyParsons og Bergen Group ble lukket torsdag 28. februar 2013 og vi fikk navnet Rosenberg WorleyParsons AS. Det kom nærmest som en bombe på de fleste at et for mange ukjent utenlandsk konsern skulle være interessert i å kjøpe Rosenberg. Vi vestlendinger er jo så internasjonale at vi kjenner til de fleste oljeselskap fordi mange av dem har fasiliteter her. Få vet om multinasjonale konsern med hovedkontor på andre siden av kloden. Vi forsto relativt fort at WorleyParsons er et vel drevet konsern. Vi har etter hvert blitt mer og mer integrert i konsernet og også latt oss fascinere av måten konsernet blir drevet på. Vi kan med trygghet si oss enig med tidligere platearbeider på Rosenberg, Gunnar Berge der han uttalte til NRK. Tidligere eierskifter på Rosenberg har bidratt til å gi Stavanger-verftet et lengre liv. Det kan komme folk med nye impulser og nye kontakter inn i bildet. Det kan svært ofte være positivt. Det store aktivumet på Rosenberg er den utrolige kompetansen og erfaringen de sitter på, og en arbeidsstokk med særdeles dyktige ingeniører og fagarbeidere. Det er det som har verdi, og det kan jo ikke flyttes til Australia. Oppkjøpet viser at Rosenberg er et attraktivt verft som flere drømmer om å eie. Det kan en jo på mange måter se på som positivt. WorleyParsons er blant verdens ledende leverandører av profesjonelle tjenester til energisektoren og til avansert prosessindustri. Selskapet, med hovedkontor i Australia, har over 37,500 ansatte fordelt på 165 lokaliteter i 41 land. I media ble WorleyParsons beskrevet som et Australsk konsern på størrelse med Aker eller Aibel, men det gikk etter hvert opp for både media og andre at WorleyParsons er mye mye mer enn det. 15 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

16 Kapittel 3 Lønnsforhold SENTRALE FORHANDLINGER LO og NHO statuerte i årets sentrale oppgjør enigheten om at norsk økonomi og lønnsdannelse står overfor en rekke utfordringer. Norge er en liten, åpen økonomi. Vår velstand og velferd avhenger blant annet av vår handel med utlandet og at våre bedrifter kan hevde seg i den internasjonale konkurransen. For tiden gir olje- og gassvirksomheten store valutainntekter til Norge. Etter hvert vil disse inntektene avta, og vi vil ha behov for inntekter fra andre eksportnæringer. Dette stiller krav om tilstrekkelig lønnsomhet i konkurranseutsatte virksomheter. På bakgrunn av dette nedsatte regjeringen Holden III-utvalget for å se nærmere på lønnsdannelsen. Partene var enig i at mandatet til Holden-utvalget uttrykker disse utfordringene på en god måte: "Utvalget som sattes ned hadde som utgangspunkt at frontfagsmodellen videreføres. Utvalget vurderte erfaringene med lønnsdannelsen gjennom de 12 årene som er gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført. Utvalget drøftet makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover, herunder: Lønnsveksten har over flere år vært langt høyere i Norge enn hos våre handelspartnere. Det har vært mulig blant annet på grunn av at bytteforholdet mot utlandet har blitt bedre. Et høyt kostnadsnivå gjør norske bedrifter sårbare for et fall i bytteforholdet, svakere produktivitetsutvikling enn hos konkurrentene og en sterkere kronekurs. Petroleumsnæringens virkning på norsk økonomi har vært voksende. Dette er en sektor med høy lønnsevne. Næringen har bidratt til å øke lønningene også ellers i økonomien, blant annet ved at frontfaget omfatter leverandører til petroleumsvirksomheten." Mandatet pekte også på at grunnlaget for reallønnsutviklingen er produktivitetsutviklingen. Partene var enige om betydningen av at alle grupper respekterer de rammer som det er enighet om i den koordinerte lønnsdannelsen. Dersom grupper vedvarende får høyere lønnsvekst enn andre, kan dette undergrave mulighetene for koordinering. Blant annet kan lønnsutviklingen for grupper med markedsmakt påvirke den generelle lønnsutviklingen på en uheldig måte. Partene forutsetter at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper arbeidstakere i bedriften og arbeidsmarkedet ellers. Holden III utvalgets konklusjon 3. desember 2013 kom rapporten fra Holden IIIutvalget. Holden-utvalget vil ikke ta oljevirksomheten ut av frontfagsmodellen for å dempe lønnsveksten i Norge og konkluderer med at frontfagets sammensetning bør forbli den samme. Ifølge Holden kunne man risikere å undergrave frontfagsmodellen ved et slikt grep, fordi rammene for lønnsoppgjøret rett og slett blir for små. Holden understreket likevel at det er utfordringer ved gjennomføringen av frontfagsmodellen. En viktig utfordring er at en stor del av lønnsveksten inntrer lokalt, og den er ikke kjent når de andre oppgjørene skal gjennomføres. Derfor anbefaler vi at NHO i samarbeid med LO må angi en troverdig ramme for lønnsveksten både for funksjonærer og arbeidere rett etter frontfagoppgjøret. Resultat sentralt oppgjør Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 0,75 per time til alle. Lavlønnstillegg på kr. 1,40 per time. Offshoretillegget økte med 4,1 % til kr 66,23 Rammen på lønnsoppgjøret ble ca 3,4 prosent, og dermed under prognosene Norges Bank, Finansdepartementet og SSB hadde for lønnsveksten i LOKALE FORHANDLINGER Det ble i alt avholdt 5 møter mellom klubb og bedrift der det i 3 av møtene var reelle forhandlinger. I møte kom klubbstyret enstemmig frem til at lønnstilbudet gitt av bedrift den 11. november 2013 kunne aksepteres. Resultat Sats Kr.tillegg Ny kr. sats Topp fagarbeidersats 4 6,- 212,50 Reisesats offshore 7,- 206,50 Reisesats land 7,- 206,50 Kveldskifttillegg 1,- 32,- Sig on fee lærlinger 2500, ,- Hjelpe og spesialarbeidere Det ble ikke gitt tillegg til hjelpe- og spesialarbeidere. Trinn 3 og 4 i hjelpe- og spesialarbeidermatriser utgår. 16 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

17 Spesial og hjelpearbeidere som har startet et opplæringsløp mot å ta fagbrev flyttes til verkstedmatrise fagarbeidertrinn 1. Reisesatser Faggruppe Trinn Reisesats 11,61% Kveldsskifttillegg Kveldsskifttillegg ble øket med kr. 1,- til kr. 32,- Lærlinger Sign on fee for lærlinger øker med kr. 2500,- til kroner 25000,- Lærlinger lønnes ut fra prosent av verkstedsmatrise fagarbeider trinn 1 og dermed blir de nye lærlingsatser som følger: Offshore tillegg Lønn Offshore 20% tillegg Lønn Reise land Fagarbeider 5 211,50 24,56 66,23 302,29 42,30 253,80 Fagarbeider 4 206,50 23,97 66,23 296,70 41,30 247,80 Fagarbeider 3 203,50 23,63 66,23 293,36 40,70 244,20 Fagarbeider 2 201,50 23,39 66,23 291,12 40,30 241,80 Fagarbeider 1 199,50 23,16 66,23 288,89 39,90 239,40 Kategori Trinn Før Ny sats Prosent av fag arb. 1 Lærling 8.halvår 159,00 164,40 80% Lærling 7.halvår 99,37 102,80 50% Lærling 6.halvår 79,50 82,20 40% Lærling 5.halvår 59,62 61,65 30% Prosedyresveising Tillegg for prosedyresveising var ikke en del av kravet, men bedriften ønsket å øke tillegget med kr. 25,- fra kr. 20,- til kr. 45,-. Det gikk vi med på. Oversikt alle verksted og offshore Faggruppe Trinn Reisesats 11,61 % Offshore tillegg Tot. Offshore Verkstedslønn 11,61 % av Verkstedslønn Tillegg lønnsslipp Fagarbeider 5 211,50 24,56 66,23 302,29 217,50 24,56 59,53 Fagarbeider 4 206,50 23,97 66,23 296,70 212,50 23,97 59,53 Fagarbeider 3 203,50 23,63 66,23 293,36 209,50 23,63 59,53 Fagarbeider 2 201,50 23,39 66,23 291,12 207,50 23,39 59,53 Fagarbeider 1 199,50 23,16 66,23 288,89 205,50 23,16 59,53 Spesialarbeider 2 180,5 20,96 66,23 267,69 187,50 21,77 59,53 Spesialarbeider 1 179,5 20,84 66,23 266,57 186,50 21,65 59,53 Hjelpearbeider 2 173,5 20,14 66,23 259,87 180,50 20,96 59,53 Hjelpearbeider 1 169,5 19,68 66,23 255,41 176,50 20,49 59,53 17 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

18 Kapittel 4 Protokoller Protokoller underskrevet i 2013: rotasjon Kvitebjørn. Nattarbeid i.f.m. med revisjonsstans Kvitebjørn 2013 m/konsekvensanalyse. Nattarbeid i.f.m. med Flotell periode Kvitebjørn 2013 m/konsekvensanalyse rotasjon EKOL Nattarbeid HookUp EKOL Nattarbeid for sveising og klargjøring for innløft av ny WHRU modul Eldfisk. Mertidsprotokoll Alle protokoller er tilgjengelig i prosjektene og på klubbkontoret 18 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

19 Kvitebjørn Pre-compresjonsmodulen rett før plassering Kvitebjørn 19 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

20 Kapittel 5 Velferd og sosiale saker RIVA RIVA, Rosenberg Idrett & Velferdsaktiviteter har ansvaret for trivselstiltak for alle Rosenberg ansatte. Alle ansatte kan bli medlemmer uavhengig av om de deltar i noen aktiviteter. Fra klubben sitter Ove Iversen som styremedlem i RIVA styret. Fordeler LOs fordelsprogram er gratis. Husk å be om Alltid LO ved valg av fordelsprogram. Alltid LO inneholder følgende: SpareBank 1 Visa kort med eller uten legitimasjon Det er hele 11 aktiviteter man kan delta i. Båtgruppe, Bowling, Fotball, Tennis, Badminton, Golf, Løpegruppe, Spinning, Skyting, Orientering og Sykling. Samtidig finnes det rabattavtaler med treningsstudioer samt man kan bruke Buøyhallen og det nye kontorbyggets treningsstudio. Det finnes også en rekke rabattavtaler med diverse firmaer som du kan nyte godt av. Mer informasjon om aktiviteter og rabatter kan du finne på Rosenberg intranett og rvklubb.no. Banksaker Klubbens bankforbindelse er Sparebank 1. Kontaktpersoner på forsikringer er Lars Enevoldsen og Grethe Ø. Aukland på banksaker. Får du en skade kan du enten ringe eller hvis du har nettbank i en bank i Sparebank 1 gruppen kan du melde skade i nettbanken. Dette gjelder både å melde skader/tyveri/brann på kollektiv hjem forsikringen og ved ulykker på ulykkesforsikringen. Gebyrfri bruk av kort når du betaler for varer og tjenester i hele verden. Gebyrfri uttak av kontanter i alle SpareBank 1 minibanker i hele Norge. Gebyrfri uttak av kontanter i alle minibanker i utlandet. Gebyrfri regningsbetaling i TelefonBank, NettBank og MobilBank. Gebyrfri veksling av valuta i SpareBank 1 minibank. Valgfritt motiv på ditt Visa kort. Valgfri kontokreditt inntil kr ,- (Forutsetter godkjent kredittvurdering) Kontoutskrift og bilag levert i nettbank For andre fordeler i SR-bank kan en se på eller Det er også viktig når man skal ta opp boliglån å informere kunderådgiveren i din SR-bank at man er LO medlem. Medlemsnummer fås på klubbkontoret 20 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2013

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2014 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Arne Amdal Olav Ellingsen

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2012

ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2012 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2012 2 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012 Medlemmer som har gått bort siden

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2011

ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2011 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2011 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2011 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Lars Erik Clausen Magne

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2009 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSB ER ETN I NG 2007 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2007 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Leonard Andersen Marton

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2006 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen grønnfarge,

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2005 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2005 Forsidebilde: Montering av flammebommen på Melkøya - en jobb der våre folk var

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med nær 160 000 medlemmer. Forbundets

Detaljer

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange LOfavør - fordelene ved å være mange er mange 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk Som medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet av fagbevegelsen. LOfavør

Detaljer

Juliana Wiklund / Johnér. Januar. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene

Juliana Wiklund / Johnér. Januar. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene Juliana Wiklund / Johnér Januar 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund.

Detaljer

LOfavør - Merverdi i medlemskapet

LOfavør - Merverdi i medlemskapet LOfavør - Merverdi i medlemskapet 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når du melder

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk Som medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du

Detaljer

Hvem er vi? Hva gjør vi?

Hvem er vi? Hva gjør vi? 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13 14.33 Side 1 2013 Hvem er vi? Hva gjør vi? mange fordeler med et medlemskap i Offshoreforeningen www.offshoreforeningen.no 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2012 Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har ca 20 000 medlemmer totalt. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer