Tiltak og oppfølging Legemiddelsamstemming ved Sykehuset i Vestfold» Pasientsikkerhetskampanjen november 2011 mai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltak og oppfølging Legemiddelsamstemming ved Sykehuset i Vestfold» Pasientsikkerhetskampanjen november 2011 mai 2012-2013"

Transkript

1 Tiltak og oppfølging Legemiddelsamstemming ved Sykehuset i Vestfold» Pasientsikkerhetskampanjen november 2011 mai

2 Målsetting i kampanjearbeidet Hovedmål: Bedret legemiddelsikkerhet for pasientene ved SiV. Delmål: Flere pasienter har med seg korrekt legemiddelliste fra fastlege. Flere epikriser har informasjon hvor legemidlene ved innleggelse og ved utskrivelse er samstemt, og endringer i legemiddelbehandlingen er begrunnet. 2

3 Målinger Kartlegging av legemiddellister fra fastlege. Gjennomført i Akuttmottaket fom tom En dag per uke kartlagt hvor mange av de første 25 pasienter som tar to medikamenter eller fler som legges inn via Akuttmottaket som har med legemiddelliste fra fastlege. Hengt opp plakater. Følgeskjema Legemiddelanamnese utarbeidet og tatt i bruk for pasienten som legges inn fra Akuttmottaket til pilotpostene. Epikrise SNEKS mal lagt inn som en del av ny epikrisemal Gjennomgått 50 epikriser fra pilotpostene desember 2011 og 50 epikriser i mai

4 SiV-justerte krav Endret mal for legemiddelinformasjon i SiV epikrise Legemiddelinformasjon - SNEKS Skal føres i denne rekkefølgen: Som før oversikt over legemiddel og dose: Som før indikerer ikke at legemiddelindikasjon eller dosering er medisinsk vurdert ved oppholdet, men er kun en stadfestelse av hvilke medikamenter pasienten faktisk står på. Ny indikasjon Endret begrunnelse Kur oppstart dose varighet Slutt begrunnelse Ikke krav til generisk navn Ikke krav til legemiddelliste til pasienten i piloten. Lagt inn som krav i ny prosedyre. 4

5 Resultat kartlegging legemiddellister fra fastlege Ande av 25 pasienter med liste fra fastlege Andel av 25 pasienter med annen liste første pasientene til Akuttmottaket Antall av de 25 første pasientene som bruker 2 legemidler eller flere som kommer inn til akuttmottaket som har med seg oppdater legemiddelliste fra fastlege. Kartlagt i perioden til (16 målepunkter) Annen liste er alle andre lister, legemiddelinformasjon i henvisning, multidoseliste, hjemmesykepleieliste, egne lister, o.a 5

6 Side 6

7 Pasientdata Pasient ID, klistrelapp Pilotprosjekt Skjema for skal brukes til lungepasienter 5A/2C mottakspost og ortopediske pasienter til 6C. Se baksiden for informasjon Pasient til: 5A 6C Lungepas til 2C mottakspost Innlagt dato Vekt (oppgitt av pasient) Høyde (oppgitt av pasient) Sykepleier ved innleggelse Mottar pasienten bistand fra kommunehelsetjeneste til legemiddelhåndtering? Er pasienten med i multidosesystemet? Det er tatt kontakt med kommunehelsetjenesten for å få fakset kopi av oppdatert legemiddelliste (listen festes til dette skjemaet) Det er behov for at sykepleier på sengeposten foretar videre oppfølging av pasientens legemiddelliste? Ja Nei Vet ikke Ja Nei Ja Ja Nei Nei Hvis ja, oppgi sone/institusjon: Hvis Ja, foreligger liste fra apotek? Hvis Ja, og skjema foreligger ikke, hvorfor: Hvis ja, beskriv: Dato/sign Lege ved innleggelse Foreligger det aktuell legemiddelliste fra kommunehelsetjenesten/spesialisthelsetjenesten? Ja Nei Kilde til informasjon om legemidler Pasient Pårørende Medisinliste fra fastlege Andre: Hjemmespl Sykehjem Henvisning/Innl. skriv Tidligere journal Epikrise Multidoseliste Hvis ja, beskriv hva: Det er behov for at lege på sengeposten foretar videre oppfølging av pasientens legemiddelliste. Ja Nei Dato/sign Sykepleier/lege sengepost eller intensivavdeling Spl (dato/sign) Lege (dato/sign) Kommentar: Oppfølging av tiltak beskrevet ovenfor utført. Lege/farm (dato/sign) Samstemming/verifisering av legemiddelliste utført. Oppdatering i kurve etter samstemming utført. Lege (dato/sign) 7

8 Kilde til legemiddelopplysninger Pas Hjspl Tidl.- journal Pårør -ende Syke -hj Epikrise Med.- liste fast lege Henvisning Multidose Tot for lege Perioden Pasienter fra Akuttmottaket til pilotpostene, 365 skjema. Erfaringen fra bruk av Følgeskjema for legemiddelanamnese er at vi ser det er en utfordring å sørge for riktig legemiddelinformasjon ved innleggelse i sykehus, videreføre legemiddelbehandlingen under oppholdet og korrekt informasjon om legemidler ved utskrivelse. 8

9 Legemiddelinformasjon i epikrise P Går regnskapet opp - kurve - epikrise Er endringer begrunnet Er salgsnavn angitt Er dosering angitt 23 Er indikasjon angitt Er kategori angitt Som før Ny Endret Kur Slutt - Totalvurdering til legemiddelinfomasjon bedring over 8 poeng 9 des A: andel av 25 epikriser med ønsket informasjon mai A: andel av 25 epikriser med ønsket informasjon

10 Resultater masteroppgave klinisk farmasi geriatrisk enhet SiV avvik, gjennomsnittlig 2,7 pr. pasient (50 pasienter) 86 % av pasientene hadde avvik i legemiddellistene 26 % av avvikene ble klassifisert som særdeles eller meget klinisk relevant 77 % av avvikene ble tatt til følge av behandlende lege Tidsbruk: gjennomsnitt 36 minutter (30-90 min) 10

11 Fordeling av typer avvik 2 % avvikende adm form 25 % Avvikende dosering 4 % avvikende tidspunkt 16 % i anamnese, men pasienten bruker ikke 50 % Ikke i anamnese, men pasienten bruker det Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 3 % Avvikende styrke 11

12 Klinisk relevans av avvik 1,5 % særdeles klinisk relevant 35 % lite klinisk relevans 24,5 % meget klinisk relevant 39 % moderat klinisk relevans Særdeles klinisk relevant Meget klinisk relevant Moderat klinisk relevant Lite klinisk relevant 12

13 Antall legemidler og avvik Gj.snitt antall legemidler og avvik Gj.snitt ant.legemidler Gj.snitt ant.avvik Under 80 år år Over 90 år Gj.snitt ant.legemidler 6,4 7,2 5,8 Gj.snitt ant.avvik 2,9 3,2 1,7 13

14 Tiltak ved SiV Ny epikrisemal med SNEKS mal innført februar 2012 Revitalisering av prosedyren Medikamentell behandling av eldre Ny legemiddelprosedyre innført ved SiV våren 2012 Tiltak ved innleggelse Under oppholdet Ved utskrivelse Inkluderer alle avtaler med kommunene om samhandling om legemidler ved utreise Opplæring av alle ansatt i legemiddelhåndtering hvor også ny legemiddelprosedyre ble presentert Nye rutiner presenters for alle nyansatte inkl turnuslegenes introduksjonsprogram Ny medisinsk innkomstjournal og forsøk på gang med oppsummeringsnotat Kvalitetsleger 2 * 50% LiS 14

15 Kvalitetssystem Overordnet nivå - Nivå 1 Dok.nr: Medikamentell behandling til eldre - SiV HF HENSIKT Sikre at pasienter over 75 år får et best mulig medikamentregime som gir minst mulig bivirkninger og interaksjoner. GENERELT Eldre reagerer annerledes på medikamenter enn yngre. Halveringstiden er lengre, og normaldoser medfører lettere bivirkninger. Ofte blir bivirkningssymptomer behandlet med nye medikamenter, og polyfarmasien er et faktum. Dette ser vi særlig når det foreligger hjerneorganiske sykdommer. De viktigste bivirkningsmanifestasjonene i høy alder, domineres av: kognitiv svikt, svimmelhet, synkoper, immobilitet/ økt falltendens, parkinsonisme og inkontinens. Hos gamle er det spesielt vanskelig å skulle balansere forventet nytte mot forventet bivirkningsrisiko fordi forskningsdokumentasjonen er begrenset. 15

16 Kvalitetssystem Overordnet nivå - Nivå 1 Dok.nr: Medikamentell behandling til eldre - SiV HF Legemidler som kan gi kognitiv svikt pga antikolinerg virkning og/eller sentraltvirkende effekt: Medikament type: Bør unngås: Ved behov kan følgende brukes med forsiktighet: Kommentarer: Analgetika Dekstropropoksyfen (Aporex), Ketobemidon (Ketogan, Ketorax), Morfin (Dolcontin), Paralgin forte, Petidin, Pinex forte. Oxykodon (OxyContin, OxyNorm,Targiniq), Tramadol (Nobligan). Smerteplaster: Buprenorfin ( Norspan), Fentanyl (Durogesic). Paracetamol: 1g x 3-4 bør være i bunn. Ved smerteplaster: OBS, delir etter 2 3 dagers bruk 16

17 Tiltak ved SiV Ny epikrisemal med SNEKS mal innført februar 2012 Revitalisering av prosedyren Medikamentell behandling av eldre Ny legemiddelprosedyre innført ved SiV våren 2012 Tiltak ved innleggelse Under oppholdet Ved utskrivelse Inkluderer alle avtaler med kommunene om samhandling om legemidler ved utreise Opplæring av alle ansatt i legemiddelhåndtering høsten 2012 hvor også ny legemiddelprosedyre ble presentert Nye rutiner presenters for alle nyansatte inkl turnuslegenes introduksjonsprogram Ny medisinsk innkomstjournal og forsøk på gang med oppsummeringsnotat Kvalitetsleger 2 * 50% LiS 17

18 Legemiddel-dokumentasjon og -håndtering ved innleggelse og utskrivelse 1. HENSIKT Sikre gode rutiner for legemiddeldokumentasjon i et pasientforløp fra innleggelse til utskrivelse. Unngå utilsiktet avbrudd/feil i pågående legemiddelbehandling. Sikre god informasjonsflyt og samstemme legemiddelinformasjon til pasient og alle som håndterer pasientens legemidler (fastlege, hjemmetjeneste og sykehjem). Kvalitetssikre omfattende medikamentlister med tanke på polyfarmasi og interaksjonsproblematikk Forsvarlig håndtering av pasientens private legemidler 18

19 Legemiddel-dokumentasjon og -håndtering ved innleggelse og utskrivelse 2. ANSVAR Gjelder alle ansatte som håndterer pasientens legemidler under sykehusoppholdet Innhenting av legemiddelinformasjon kan delegeres til sekretær eller sykepleier. Føring av legemiddelinformasjon fra vedlagt liste inn i pasientens hovedkurve kan delegeres til sykepleier. Lege er ansvarlig for at det innhentes en samstemt legemiddelliste og skal kontrollere og godkjenne legemidlene med signatur i pasientens hovedkurve. Legen har ansvar for å kvalitetssikre legemiddelinformasjonen som gis ved pasientens utskrivelse. Sykepleier sørger for at legemiddelinformasjon når ut så tidlig som mulig til de som håndterer pasientens legemidler i det daglige samt sørger for tilbakelevering av pasientens private legemidler. 19

20 Legemiddel-dokumentasjon og -håndtering ved innleggelse og utskrivelse 3. UTFØRELSE / ARBEIDSBESKRIVELSE Legemidler og væske gitt prehospitalt og i akuttmottaket skal henholdsvis dokumenteres i ambulansejournal og akuttkurve (BEST-kurve, traumekurve) og føres ikke over i hovedkurven. Ambulansejournalen og akuttkurve scannes ved overflytning fra Akuttmottaket. 20

21 Legemiddel-dokumentasjon og -håndtering ved innleggelse og utskrivelse Ved innleggelse Prehospitalt: AMK skal etterspørre pasientens legemidler og eventuell legemiddelliste i forbindelse med transport til sykehuset for innleggelse. Ambulansepersonell skal ta med seg pasientens liste over legemidler, eventuelt alle legemidlene pasienten bruker dersom en liste ikke foreligger. Behandlende lege er ansvarlig for at legemiddelinformasjonen er sikker. Kilde for legemiddelopplysningene, og vurdering av om opplysningene kan regnes som fullstendige,. Dersom legemiddelinformasjon er skal angis i innkomstjournalenmangelfull, skal dette dokumenteres og fremkomme slik at ytterligere informasjon kan innhentes fra fastlege, hjemmetjenesten eller institusjon ved første anledning. 21

22 Legemiddel-dokumentasjon og -håndtering ved innleggelse og utskrivelse Dersom opplysningene ikke regnes som fullstendige skal det fremskaffes en oppdatert legemiddelliste. Dette innebærer at sekretær i Akuttmottaket ringer fastlege / institusjon/ hjemmetjenesten for å få legemiddellisten fakset over for pasienter som legges inn på hverdager i tidsrommet For pasienter som legges inn på andre tidspunkt gjøres dette av sekretær på sengepost første virkedag. Innhentet skriftlig dokumentasjon, f.eks faks fra fastlege, skal legges ved hovedkurven slik at denne er tilgjengelig for behandlende lege. 22

23 Legemiddel-dokumentasjon og -håndtering ved innleggelse og utskrivelse Alle legemidler som pasienten bruker fra før skal føres på sykehusets hovedkurve, og eventuelle endringer/ seponeringer gjort etter innkomst skal gå frem av denne kurven. Bruk av reseptfrie legemidler, naturlegemidler, kosttilskudd o.a skal dokumenteres i innkomstjournalen. 23

24 Legemiddel-dokumentasjon og -håndtering ved innleggelse og utskrivelse Under oppholdet Legemiddelskjema (F1B), hovedkurven, skal være den til en hver tid gjeldende dokumentasjon av ordinasjoner, endringer og det som har blitt gitt av legemidler til pasienten. Ved alle interne overflytninger er det avleverende avdeling som er ansvarlig for å ajourføre hovedkurven. (Medisinsk overvåkning må føre medikamentene på hovedkurven, ikke bare på egne kurver) Unntak fra denne regelen er avdelinger som benytter elektronisk kurve (PO/kirurgisk intensiv). Når pasientene skrives ut av PO/kirurgisk intensiv skal utskrift av elektronisk kurve medfølge. 24

25 Legemiddel-dokumentasjon og -håndtering ved innleggelse og utskrivelse Ved utskrivelse Lege sørger for at pasienten får lett forståelig informasjon om legemiddelbehandlingen han/hun skal fortsette med etter utskrivning fra sykehuset. Lege sørger for at pasienten får med seg nødvendige resepter. Muntlig gjennomgang med pasienten skal alltid suppleres med en skriftlig oversikt over legemiddelbehandlingen etter gjeldende epikrisemal herunder dosering, varighet og indikasjon og evt. endringer med begrunnelse. Identisk oversikt oversendes fastlege og andre som skal administrere pasientens legemidler etter utreise. 25

26 Legemiddel-dokumentasjon og -håndtering ved innleggelse og utskrivelse Sykepleier sørger for at informasjon til alle nødvendige instanser (annen helsetjeneste evt. pårørende/andre) om utreisetidspunkt, behov for oppfølging/hjelpemidler, aktuelle legemidler etc. gis så tidlig som mulig før utreise. Utførte oppgaver dokumenteres i sykepleiesammenfatningen hvor det skal det gå tydelig frem når (klokkeslett) og hvilke legemidler som er gitt på sykehuset utreisedagen. Videre skal det dokumenteres hvilke legemidler pasienten har fått med seg ved utreise. Dersom pasient/helsetjenesten ikke har eller kan skaffe legemidlene, skal legemidler utleveres til neste hverdag for å unngå avbrudd i nødvendig legemiddelbehandling. Spesielle legemidler som er vanskelig å skaffe til veie skal deles ut til det er forventet mulig å skaffe. 26

27 Legemiddel-dokumentasjon og -håndtering ved innleggelse og utskrivelse For multidosepasienter må man sikre korrekt medikasjon inntil neste multidose foreligger. For nye medikamenter må det skrives resepter. For seponerte medikamenter må beskjed gis til kommunehelsetjenesten som håndterer pasientens legemidler, slik at disse kan manuelt fjernes fra eksisterende multidose. Dersom pasienten oppgir å bruke legemidler i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eks. Metadon, Subutex og Subuxone skal riktigheten av dette kontrolleres og dokumenteres i journalen. Ved utskrivning av pasienter på LAR skal både fastlege og leverende lokalapotek ha beskjed. Ved behov for smertelindring med A- og /eller B-preparater ved utskrivning, bør behandlende lege avtale dette med fastlegen, evt. etter kontakt med spesialist i rus- og psykiatri. Håndtering av pasientens private legemidler 27

28 Tiltak ved SiV Ny epikrisemal med SNEKS mal innført februar 2012 Revitalisering av prosedyren Medikamentell behandling av eldre Ny legemiddelprosedyre innført ved SiV våren 2012 Tiltak ved innleggelse Under oppholdet Ved utskrivelse Inkluderer alle avtaler med kommunene om samhandling om legemidler ved utreise Opplæring av alle ansatt i legemiddelhåndtering hvor også ny legemiddelprosedyre ble presentert Nye rutiner presenters for alle nyansatte inkl turnuslegenes introduksjonsprogram Ny medisinsk innkomstjournal og forsøk på gang med oppsummeringsnotat Kvalitetsleger 2 * 50% LiS 28

29 Ny Medisinsk innkomstjournal Lagt inn krav til informasjon om legemiddelbehandling, som erstatning for Følgeskjema for legemiddelanamnese Krav til detaljert legemiddelinformasjon Faste medisiner Ved behov medisiner Kilde til medikamentopplysninger Er medikamentopplysningene fullstendige/samstemte? Mottar pasienten bistand til legemiddelhåndtering? Tiltak - utredning - oppfølging 29

30 Oppsummeringsnotat - lungeposten Vedr: pasient Opprettet av og dato Cave /allergier Årsak til innleggelse Tidligere sykdommer Familie- sosialt bruk av kommunale tjenester Naturlige funksjoner Funn og us resultater Plan for videre oppfølging Godt utgangspunkt for epikrisen Ikke helt funnet sin form oppsummering hver fredag og ved spesielle hendelser? Videre forløp Dato - forfatter Hendelse med begrunnelse og behandlingsevaluering endring i legemidler 30

31 Flere tiltak ved SiV Internrevisjon av legemiddelprosedyren på alle enheter ved SiV første halvår oppstart på lungeposten

32 10 journaler jan Går regnskapet opp - kurve - epikrise Er endringer begrunnet Er salgsnavn angitt Er dosering angitt Er indikasjon angitt Er kategori angitt Som før - Ny - Endret Kur Slutt Totalvurdering maks skår per område alle journaler Litt bedring på noen områder, men hovedendring mer oversikt og ryddig fremstilling i epikrisene enn tidligere 32

33 Flere tiltak ved SiV Farmasøyt 100% stilling! Samstemming av legemidler og samarbeid om legemiddelbehandling generelt 33

34 Flere tiltak ved SiV Legemiddelbehandling for eldre er ett av flere fokusområder (falltendens, ernæring, trykksår, smerte, kognisjon) for sykepleiedokumentasjon ved innleggelse og utskrivelse. Prosjekt Akutt syke eldre 250 pasienter i Vestfold ekstra midler av Helsedialog ( ,-) til farmasøyt ressurs Alle legemidlene registrert analyseres ifht behandling Postdoc prosjekt farmasøyt Antall uhensiktsmessig legemiddelforskrivninger jmf NORGEP kriteriene, hvor mange av bivirkningene som ble identifisert ved innleggelse, og hvilke farmakoterapeutiske intervensjoner ble gjort. 34

35 Tiltak og utfordring Eksempel Endret epikrisemal med SNEKS-mal i Dips Mail til alle om alt Oversikt i lommeformat delt ut til alle leger, distribuert ut på alle møterom og felleskontorer. Kultur Uenig i malen Dikterer etter sitt eget hode «slik har jeg alltid gjort det» Har ikke tid Rotete journalsystem Ingen konsekvens

36 Utfordringer videre Strukturelle strakstiltak : Utarbeide prosedyrer og rutiner Lederansvar! Langsiktig endringsarbeid - Innføring og etterlevelse Kulturendringstiltak «Kvalitetsleger» stor betydning i endringsarbeidet Konsekvens: Epikrise tilbake til forfatter dersom mal ikke er fulgt Ansvar lagt til linjen for etterlevelse av prosedyre «Litt Tante Sofie» med oppfølging i plenum og til enkeltpersoner 36

37 37

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming I februar 2012 ble det opprettet en arbeidsgruppe med gitt mandat som var i tråd med føringer fra den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen. Mandatet avgrenset dette arbeidet i første

Detaljer

Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister

Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister Kontaktinformasjon Innledning... 4 Tiltakspakken... 5 Tiltakspakkens målinger... 9 Kom i gang forbedring i praksis... 13... 13 Hvorfor måle... 14 Ressurser

Detaljer

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn»

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn» Bakgrunn i den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» Pilotprosjekt «Samstemming av legemiddellister for barn» Bestilling fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Forankring

Detaljer

Mal for den gode epikrise

Mal for den gode epikrise Mal for den gode epikrise Pasient NN EPIKRISE Innlagt 1.1.11 Utskrevet 6.1.11 Diagnosekoder Prosedyrekoder CAVE Årsak til innleggelse Tidligere sykdommer Familie / sosialt / kommunale tjenester Funn og

Detaljer

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming Sara Volstad Kvalitetsrådgiver, Helse Møre og Romsdal Klinisk farmasøyt, Sjukehusapoteket i Ålesund NSF 28/11/17 Status Foto: Morten Finckenhagen Foto: Kristin Støylen 29.11.2017

Detaljer

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune.

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Saksnr: 201601389-1 Saksbehandler: FIMA Delarkiv: ESARK-40 Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Prosedyre for legemiddelhåndtering foreligger nå i ny utgave.

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier

Samstemming av legemiddellister. Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier Samstemming av legemiddellister Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier Legemiddelsamstemming Ved innleggelse er målet å finne ut hvilke legemidler pasienten faktisk brukte

Detaljer

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang Tverrfaglig legemiddelgjennomgang Farmasøyt Cathrine B. Vilhelmshaugen 23.02.2016 1 Flere sykdommer Flere legemidler Økt fare for bivirkninger og interaksjoner 23.02.2016 2 1 Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister. Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem

Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister. Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem Samstemming av legemiddellister Legemiddelsamstemming er en metodederhelsepersonell i samarbeid

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

Måledokument Samstemming av legemiddellister

Måledokument Samstemming av legemiddellister Måledokument Samstemming av legemiddellister Måledokumentet er tilpasset bruk i sykehus. Prosesser for innsatsområdet Samstemming av legemiddellister skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens database,

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Feil i legemiddellister inn og ut av sykehus fører til alvorlige misforståelser

Feil i legemiddellister inn og ut av sykehus fører til alvorlige misforståelser Bilde: Colourbox Feil i legemiddellister inn og ut av sykehus fører til alvorlige misforståelser Renate Elenjord Sykehusapotek Nord avd Bodø Trine Aag Sykehusapotek Nord avd Helgeland Oversikt Hva er legemiddelsamstemming?

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt

Samstemming av legemiddellister. Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt Samstemming av legemiddellister Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt Samstemming «Målet er å etablere en fullstendig liste over de legemidlene pasienten faktisk bruker.» (også kalt Legemidler i bruk, LIB)

Detaljer

Farmakologiske intervensjoner hoftebruddspasienter

Farmakologiske intervensjoner hoftebruddspasienter Farmakologiske intervensjoner hoftebruddspasienter 13.09.12 Elizabeth Aa Farmasøyt 1 Skrøpelige eldre med hoftebrudd Helsetilsynet hadde i 2011 landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester til eldre

Detaljer

Statusrapport Samstemming av legemiddellister

Statusrapport Samstemming av legemiddellister Statusrapport Samstemming av legemiddellister Trine Aag Dato: 12.03.15 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelse... 3 Sammendrag... 4 1. Informasjon eksternt... 5 2. Opplæring... 5 3. Arbeidsgruppen...

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Definisjon

Samstemming av legemiddellister. Definisjon Samstemming av legemiddellister Definisjon Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk.

Detaljer

Demensfyrtårn - Implementering i drift. 23. september 2015

Demensfyrtårn - Implementering i drift. 23. september 2015 Demensfyrtårn - Implementering i drift 23. september 2015 Bakgrunn og erfaringer Fagrådgiver Live Aasgaard Utfordringer Demens Mange diagnoser med en rekke legemidler. Redusert toleranse for legemidler

Detaljer

Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste

Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste 1 Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste Utfordringer sett fra spesialisthelsetjenestens perspektiv Regional ReHabiliteringskonferanse

Detaljer

Riktig legemiddelbruk på sykehjem og hjemmebaserte tjenester *Viktighet, bakgrunn og motivasjon* Marit Apeland Alfsvåg

Riktig legemiddelbruk på sykehjem og hjemmebaserte tjenester *Viktighet, bakgrunn og motivasjon* Marit Apeland Alfsvåg Riktig legemiddelbruk på sykehjem og hjemmebaserte tjenester *Viktighet, bakgrunn og motivasjon* Marit Apeland Alfsvåg Kommuneoverlege/geriater 9.9.15 Stavanger kommune Kommunehelsetjenesten Mange overganger!

Detaljer

08.02. Andel pasienter hvor det er dokumentert utført tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG)

08.02. Andel pasienter hvor det er dokumentert utført tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG) Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Måledokumentet er tilpasset bruk i hjemmetjenesten. Prosesser for innsatsområdet samstemming av legemiddellister

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Ved: Aase M. Raddum Klinisk farmasøyt /avdelingsleder, Farmasøytisk avdeling Volda sjukehus og

Detaljer

Hvordan arbeide med resultatene av nasjonale pasientsikkerhetsmålinger på en post eller i en avdeling?

Hvordan arbeide med resultatene av nasjonale pasientsikkerhetsmålinger på en post eller i en avdeling? Tittel i programmet: Hvordan arbeide med resultatene av nasjonale pasientsikkerhetsmålinger på en post eller i en avdeling? Bjørnar Nyen Kommuneoverlege i Porsgrunn Praksiskoordinator Sykehuset Telemark

Detaljer

Aure Kommune- Enhet sykehjem Samstemming av legemiddellisten og legemiddelgjennomgang.

Aure Kommune- Enhet sykehjem Samstemming av legemiddellisten og legemiddelgjennomgang. Prosedyre for samstemming av legemiddellisten og legemiddelgjennomgang (LMG) i Aure og Tustna Sjukeheim for pasienter med langtidsopphold og andre. Prosedyren tar utgangspunkt i nasjonal veileder for legemiddelgjennomgang

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt

Samstemming av legemiddellister. Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt Samstemming av legemiddellister Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt Samstemming «Målet er å etablere en fullstendig liste over de legemidlene pasienten faktisk bruker.» (også kalt Legemidler i bruk, LIB)

Detaljer

Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister. Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem

Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister. Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem 4 av 12 tiltak omhandler legemidler Riktig legemiddelbruk i sykehjem Riktig legemiddelbruk i

Detaljer

IMM modellen som verktøy for å øke pasientsikkerheten

IMM modellen som verktøy for å øke pasientsikkerheten IMM modellen som verktøy for å øke pasientsikkerheten Vidar Hagerup, Kvalitetsjef HMR (Ålesund/Volda) Anne-Lise Sagen Major, Sykehusapoteket Marie Thoresen, Lege Medisinsk Avdeling Læringsnettverk 2 november

Detaljer

I Trygge Hender på Rokilde

I Trygge Hender på Rokilde I Trygge Hender på Rokilde Rokilde sykehjem i Kristiansund Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal 70 pasienter fordelt på 4 etasjer Pilotavdeling: Somatisk sykehjemsavdeling 17 langtidspasienter

Detaljer

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene?

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Sykehus Kommune Gjøvik 20.09.2012 Tove Røsstad, overlege Trondheim kommune / stipendiat

Detaljer

Hva er en legemiddelgjennomgang?

Hva er en legemiddelgjennomgang? Hva er en legemiddelgjennomgang? 1 Innsatsområdene 2 Definisjon av en legemiddelgjennomgang Systematisk gjennomgang av pasientens legemidler for å sikre hensiktsmessig bruk og forebygge pasientskader Statens

Detaljer

Legemiddelsamstemming. Niklas Nilsson Klinisk farmasøyt 22.10.15

Legemiddelsamstemming. Niklas Nilsson Klinisk farmasøyt 22.10.15 Legemiddelsamstemming Niklas Nilsson Klinisk farmasøyt 22.10.15 Agenda Hva er en legemiddelsamstemming Hvorfor er legemiddelsamstemming viktig Hvordan ser det ut i dag Hvordan kan vi bli bedre Bakgrunn:

Detaljer

RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM

RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM LEGEMIDDELGJENNOMGANGER HVA ER EN LEGEMIDDELGJENNOMGANG? LMG er en strukturert metode for å gå igjennom enkeltpasienters totale legemiddelbruk slik at denne blir best mulig

Detaljer

Legemiddelbruk. Bare en liten pille? Legemiddelbruk hos eldre. Legemiddelbruk. Effekter av legemidler hos eldre: Egen opplevelse av legemidlene:

Legemiddelbruk. Bare en liten pille? Legemiddelbruk hos eldre. Legemiddelbruk. Effekter av legemidler hos eldre: Egen opplevelse av legemidlene: Bare en liten pille? En undersøkelse om eldres egne opplevelser av hverdagen med legemidler Molde, 10.5.2010 Lars André Olsen Legemiddelbruk Antall faste legemidler per døgn 4 legemidler per døgn 2 personer

Detaljer

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Fastlege, Bekkestua Praksiskonsulent, Bærum sykehus Universitetslektor,

Detaljer

Generisk ordinering av legemidler i UNN. Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN.

Generisk ordinering av legemidler i UNN. Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN. Dokumentansvarlig: Margitta Kampman Dokumentnummer: PR31144 Godkjent av: Svein Ivar Bekkelund Gyldig for: UNN HF Hensikt Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN. Omfang Prosedyren gjelder

Detaljer

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten E-resept - en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten Gevinster og potensielle utfordringer på veien Namdal legeforum, Namsos 24. september

Detaljer

Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Måledokumentet er tilpasset bruk i hjemmetjenesten. Prosesser for innsatsområdet samstemming av legemiddellister

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

I trygge hender - - men ikke uten medansvar. Samstemming av medikamentlister. Morten Finckenhagen NFKH-mars 2011

I trygge hender - - men ikke uten medansvar. Samstemming av medikamentlister. Morten Finckenhagen NFKH-mars 2011 I trygge hender - - men ikke uten medansvar Samstemming av medikamentlister Morten Finckenhagen NFKH-mars 2011 Bakgrunn Spesialist i allmennmedisin Fastlege, Bekkestua Fastlegekontor Universitetslektor

Detaljer

'postmottak@selbu.kommune.nol;

'postmottak@selbu.kommune.nol; Fra: Røsstad Tove FOO. Sendt 18. mai 2016 11:30 Til: 'postmottak@agdenes.kommune.no'; 'post~bjugn komi-nuneno' Kopi: 'postmottak@froya kommune.no'; 'postmottak@hemne.kommune.md,

Detaljer

Mål. Reduksjon i tal unngåelege legemiddelskader. Rett medisin, til rett pasient, til rett tid KORREKT LEGEMIDDELLISTE

Mål. Reduksjon i tal unngåelege legemiddelskader. Rett medisin, til rett pasient, til rett tid KORREKT LEGEMIDDELLISTE Prosjekt legemiddeltryggleik i Helse Førde Erfaringskonferansen 2.-3. februar 2017 Prosjektleiar Wenche Sjåstad, sjukepleiar/rådgjevar ANSVAR??????? Mål Reduksjon i tal unngåelege legemiddelskader Rett

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Virkeområde: 1. Innleggelse i helseforetak

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Sømløs legemiddelhandtering HMR. Fagavdelingen Helse Møre og Romsdal HF

Sømløs legemiddelhandtering HMR. Fagavdelingen Helse Møre og Romsdal HF Sømløs legemiddelhandtering HMR Samstemming av legemiddelliste inn i og ut av sykehus og legemiddelgjennomgang Opptak og dokumentasjon av legemiddelanamnese Legemiddelsamstemming Legemiddelgjennomgang

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON. 19. august 2013. Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge

KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON. 19. august 2013. Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON 19. august 2013 Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge 1 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 6 sykehusapotek i Helse-Midt Norge

Detaljer

Samstemming av legemiddellister ved innleggelser

Samstemming av legemiddellister ved innleggelser Test av forskrivningsmodulen for samstemming av legemiddellister ved innleggelser Innhold Målsetting... 1 Metode... 1 Definisjoner... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Test situasjon... 2 Mykvare... 3 Mykvare

Detaljer

Legemiddelgjennomgang: tips, råd og verktøy

Legemiddelgjennomgang: tips, råd og verktøy Legemiddelgjennomgang: tips, råd og verktøy Ved farmasøyt og seniorrådgiver Solrun Elvik, Pasientsikkerhetsprogrammet Legemiddelgjennomgang v/solrun Elvik 1 Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenestene Læringsnettverk

Detaljer

Prosedyre for legemiddelintervju

Prosedyre for legemiddelintervju Prosedyre for legemiddelintervju Bakgrunn for legemiddelintervju: Aktuell legemiddelliste/legemiddelintervju er en legemiddelavstemming ved innskriving av pasienter på sykehuset. Legemiddelintervju er

Detaljer

Smertebehandling til rusmisbrukere Makter vi å gi et tilbud for denne helsevesenets pariakaste?

Smertebehandling til rusmisbrukere Makter vi å gi et tilbud for denne helsevesenets pariakaste? Smertebehandling til rusmisbrukere Makter vi å gi et tilbud for denne helsevesenets pariakaste? Seksjonsoverlege Per Egil Haavik SUS. 050213 Man må skille mellom Akutt smerte Smerte ved avansert Cancer

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer

Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer Jannicke Slettli Wathne Sykehusfarmasøyt eresept-prosjektet i Helse Vest Innhold 1. Hva er eresept? 2. Pilot eresept og legemiddelopplysninger

Detaljer

Legemiddelsamstemming mellom fastlege og sykehus

Legemiddelsamstemming mellom fastlege og sykehus Legemiddelsamstemming mellom fastlege og sykehus - en pilot i Pasientsikkerhetskampanjen NSH konferanse: Helhetlig pasientforløp 181111 Morten Finckenhagen Fastlege/Pilotleder Bakgrunn Spesialist i allmennmedisin

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Erfaringer fra pilotprosjekt i hjemmebaserte tjenester Stavanger kommune Anne Gjengedal Sunde og Ane Horvei Andersen på vegne av prosjektgruppen

Detaljer

Dokumentasjon i sykepleie uten behandlingsplan somatikk (SO) (0702)

Dokumentasjon i sykepleie uten behandlingsplan somatikk (SO) (0702) () (0702) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutine

Detaljer

Kurve, medisinering og forordning i Helse Midt-Norge

Kurve, medisinering og forordning i Helse Midt-Norge Kurve, medisinering og forordning i Helse Midt-Norge Legemiddelgangen m.m. HelsIT i Trondheim, 29.9.2011 Programleder Torgrim Karlsen, Legemiddelkjeden i Helse Midt-Norge Seksjonsoverlege Erik Dyb Liaaen,

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Aslaug.brende@bergen.kommune.no www.pasientsikkerhetskampanjen.no Agenda Om kampanjen Læringsnettverk

Detaljer

Måledokument. Samstemming av legemiddellister. Innhenting av data. Innsatsområde: Samstemming av legemiddellister Sist revidert 08.02.

Måledokument. Samstemming av legemiddellister. Innhenting av data. Innsatsområde: Samstemming av legemiddellister Sist revidert 08.02. Måledokument Samstemming av legemiddellister Måledokumentet er tilpasset bruk i sykehus. Prosesser for innsatsområdet samstemming av legemiddellister skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens database,

Detaljer

Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart.

Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. Sjekk sykdoms informasjon og din journal på helsenorge.no God

Detaljer

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Legemiddelsamstemning

Legemiddelsamstemning Legemiddelsamstemning Namdalsk fagforum innen demens og alderspsykiatri 20.04.17 Svenn Morten Iversen Fastlege Bakklandet legekontor, Namsos Praksiskonsulent Sykeuset Namsos Resepter Sykehus Pasient Fastlege

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Fremforhandlet i møte 13.desember 2011 med justeringer i tilleggsprotokoll av 6. januar

Detaljer

Dokumentasjon i sykepleie med behandlingsplan somatikk (SO) (0701)

Dokumentasjon i sykepleie med behandlingsplan somatikk (SO) (0701) () (0701) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 18.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutine

Detaljer

Bakgrunn Formål Begrepsavklaringer

Bakgrunn Formål Begrepsavklaringer Tjenesteavtale for samarbeid om innleggelse i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten innen somatisk sektor for Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på

Detaljer

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Formål Rutinen gjelder alle pasienter som er innlagt i SI og som sannsynligvis trenger bistand

Detaljer

Hvordan har vi i Trøgstad gjennomført hvert enkelt tiltak i tiltakspakken?

Hvordan har vi i Trøgstad gjennomført hvert enkelt tiltak i tiltakspakken? Innledning Øystein Anne Kjersti Presentasjon av teamet. Hjemmesykepleien i Trøgstad var Østfold sin representant i det nasjonale læringsnettverket. Trøgstad kommune. Organisering av PO i Trøgstad. Viktig

Detaljer

Epikriser. Namdal legeforum Svenn Morten Iversen

Epikriser. Namdal legeforum Svenn Morten Iversen Epikriser Namdal legeforum 121115 Svenn Morten Iversen Helsevesenet har stadig økende krav til effektivitet og tempo i behandling I høye hastigheter kan selv små hindringer få store konsekvenser Klinisk

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Dokumentet er utarbeidet i kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold 1. Rutiner/Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

Prosess for klinisk farmasi

Prosess for klinisk farmasi Hjemme eller Innskrivning Sykehusopphold - Legemiddelcoaching* Utskrivning Hjemme eller Prosess for klinisk farmasi Kristine Lundereng Cand.pharm Sykehusapotekene Midt-Norge Bakgrunn Den enkeltes lmbruk

Detaljer

Farmakologiske intervensjoner

Farmakologiske intervensjoner Farmakologiske intervensjoner - Farmasøytens rolle i pasientforløp for hoftebrudd 20.05.14 Elizabeth Aa Sykehusapoteket i Trondheim 1 Fast-track hoftebrudd Pasientforløpet startet 1. oktober 2011 Farmasøyt

Detaljer

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag Veilederen er utarbeidet for å bidra til nøyaktig og mest mulig ensartet bruk av spørreskjemaet. Det henvises til prosedyre (Dok-ID: 83707) og spørreskjema (Dok-ID: 83719). Hver enkelt avdeling må ha eget

Detaljer

Utskriving av pasient og annullering av utskriving (0422)

Utskriving av pasient og annullering av utskriving (0422) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 2.2015 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Pasienten skrives ut

Detaljer

Indikatorer på legemiddelområdet

Indikatorer på legemiddelområdet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Til Helse Sør-Øst RHF v/ regional fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Vår

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Hva vet vi? Pasienter på langtidsplass i sykehjem; mange diagnoser, høyt antall medikamenter, 80 % har en kognitiv svikt. Helsetilsynet har funnet alvorlige

Detaljer

Epikrise med farmasøytnotat fra St. Olavs Hospital

Epikrise med farmasøytnotat fra St. Olavs Hospital Epikrise med farmasøytnotat fra St. Olavs Hospital Når informasjonen fram til fastlegen? Sylvia Granlund Erfaringsbasert masteroppgave i klinisk farmasi Farmasøytisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Innspill til høringsnotat om etablering av nasjonal kjernejournal (ref /SVE) fra Regionalt prosjekt Elektronisk kurve Helse Sør-Øst RHF

Innspill til høringsnotat om etablering av nasjonal kjernejournal (ref /SVE) fra Regionalt prosjekt Elektronisk kurve Helse Sør-Øst RHF Innspill til høringsnotat om etablering av nasjonal kjernejournal (ref 201102067/SVE) fra Regionalt prosjekt Elektronisk kurve Helse Sør-Øst RHF Utarbeidet av Andreas Atteraas Grønbekk Prosjektleder Dokument

Detaljer

Forløp og saksgang for slagpasienter

Forløp og saksgang for slagpasienter Forløp og saksgang for slagpasienter Beskrivelsen av forløpet tar utgangspunkt i pasienter innlagt ved Slagenhet v. UNN- Narvik. AKUTT FASE Diagnostisering, vurdering om trombolysebehandling er aktuelt

Detaljer

Samhandlingsreformen kommunikasjonsmessige utfordringer for sykehjemsleger. Inger Lund Thorsen, Kommunelege Larvik

Samhandlingsreformen kommunikasjonsmessige utfordringer for sykehjemsleger. Inger Lund Thorsen, Kommunelege Larvik Samhandlingsreformen kommunikasjonsmessige utfordringer for sykehjemsleger Inger Lund Thorsen, Kommunelege Larvik Samhandlingsreformen Mer medisinsk behandling i kommunene Økt tverrfaglig samhandling både

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

«Den gode død i sykehjem»

«Den gode død i sykehjem» «Den gode død i sykehjem» soerbye@diakonhjemmet.no http://www.nrk.no/rogaland/halvparten-dorpa-pleiehjem-1.7610544 Bakgrunn Ca 60 % av alle dødsfall skjer i kommunehelsetjenesten (43 % sykehjem, 15 % i

Detaljer

Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org.

Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org. Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org.nr: 886 110 502 1. Formål sikre at barn får riktige legemidler til rett tid og

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament.

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Nasjonalt topplederprogram Lars-Jøran Andersson Tromsø, høsten 2015 Innføring av ketalar

Detaljer

Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014

Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014 Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014 Mål for prosjektet Hovedmål: Redusere antall reinnleggelserfor pasienter innlagt med hjertesvikt Hvordan: Iverksette konkrete tiltak på sykehus og i

Detaljer

Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft

Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft ELIN-k erfaringskonferanse 14-15 februar 2011 Regin Hjertholm Fastlege og ELIN-k pilot Eidsvåg legekontor, Bergen (Infodoc) EPJ-løftet NFAs referansegruppe for EPJ og

Detaljer

Farmasøytens bidrag til riktig bruk av vanedannende legemidler erfaringer fra klinisk farmasi

Farmasøytens bidrag til riktig bruk av vanedannende legemidler erfaringer fra klinisk farmasi Farmasøytens bidrag til riktig bruk av vanedannende legemidler erfaringer fra klinisk farmasi Hilde Frøyland, klinisk farmasøyt i psykiatri Diakonhjemmet Sykehusapotek Farmasidagene 6. november 2014 1

Detaljer

Bakgrunn. Helsetilsynet har funne store manglar ved rutinar for legemiddelgjennomgang

Bakgrunn. Helsetilsynet har funne store manglar ved rutinar for legemiddelgjennomgang Bakgrunn Helsetilsynet har funne store manglar ved rutinar for legemiddelgjennomgang av pasientar på sjukeheim. Ein tredjedel av sjukeheimspasientane nyttar minst eit uhensiktsmessig legemiddel. Furuhaugane

Detaljer

Innkomst og årskontroll i sykehjem

Innkomst og årskontroll i sykehjem Innkomst og årskontroll i sykehjem Hilde Odden Rom Fagansvarlig langtidsavdelingene Manglet rutiner for innkomst Hvorfor? Tilfeldigheter og personavhengig Årskontrollen hadde bare bestått av blodprøver

Detaljer

Farmasøytens rolle i tverrfaglig legemiddelgjennomgang og legemiddelrelaterte problemer (LRP) Ellen Riksvold Vitusapotek Svanen Tromsø 2014

Farmasøytens rolle i tverrfaglig legemiddelgjennomgang og legemiddelrelaterte problemer (LRP) Ellen Riksvold Vitusapotek Svanen Tromsø 2014 Farmasøytens rolle i tverrfaglig legemiddelgjennomgang og legemiddelrelaterte problemer (LRP) Ellen Riksvold Vitusapotek Svanen Tromsø 2014 Hva er en legemiddelgjennomgang? - Strukturert/systematisk evaluering

Detaljer

Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart.

Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. God dialog vil få frem nødvendig informasjon, slik at feil

Detaljer