Sportsplan Alta IF 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan Alta IF 2007"

Transkript

1 Sportsplan Alta IF 2007

2 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering av fotballaktivitetene i klubben. Alta IF kjennes ved stor aktivitet, gode anlegg og planlagte aktiviteter for alle aldersgrupper. Målet er selvsagt at vi alle sammen bidrar med positivitet slik at fotballsesongene blir utviklende kollektivt og individuelt, innenfor en utviklende, sosialt og etisk akseptabel ramme, og i samsvar med sportsplanen. Planen vil bli distribuert til både de som har treneransvar i klubben, oppmenn, foreldrekontakter og foreldre. Det er viktig at alle disse er kjent med innholdet i planen, og føler at de er delaktige i denne. Alta IF søker å ivareta intensjonene om å gi et utfordrende, trygt, trivelig og faglig godt fotballtilbud til alle som ønsker å være med. Alle lag får tilbud om å delta i turneringer utenbys, og som tidligere vil vi selv stå som arrangør av Vårsleppen, Altaturneringen og FD-Cup. Det å være med i en klubb innebærer også noen plikter. For at vi skal kunne opprettholde den store aktiviteten, er det viktig at alle er med å bidrar på de få dugnadene som er satt opp. Klubben har ca lag og rundt 100 frivillige trenere/ledere i aldersbestemte klasser som gjør en formidabel jobb rundt lagene! Nytt av året er at Sportsplanen inneholder en trenerveiledning og kriterier for å reise på tur med Alta IF, i tillegg til noe redigering og oppstramming av planen. I tillegg skal alle spillere fra småjenter/gutter og oppover underskrive en holdningskontrakt. Alle yngre skal få denne forklart av sine lagledere. Holdningskontrakten skal gjelde for alle spillere, ledere og foreldre. Etter hvert vil også sportsplanen gjelde alle i Alta IF-fotball, og ikke bare oss fra barn og ungdom! Planen er hele tiden åpen for revidering/innspill. Vi vil også kommende sesong forsøke å gi et godt tilbud sportslig gjennom god hospiteringsordning, spillerutvikling og talentutvikling, keepertrening og kursing av trenere og ledere. Lykke til! Hilsen Barn og Ungdom - fotball Tor Bjørnar Henriksen Leder Jann Sigurd Sønvisen Runar Opdahl Magne Amundsen Bjørn Inge Andreassen

3 Hovedmål - aktivitet Aktiviteten skal: tilrettelegges for allsidig og variert fotballtrening som utvikler koordinasjon og ferdigheter drives lekpreget for de yngste, og gi positive mestringsopplevelser som stimulerer til langvarig motivasjon for fotball skape trivsel, trygghet og samhold stimulere til «fair play» og idrettsglede bidra til å motvirke mobbing og vold styrke egenrekrutteringen til voksenfotballen styrke jentefotballen Utviklingsmål - spillere Alta IF ønske å utvikle spillere som kjennetegnes med gode tekniske og taktiske ferdigheter styrke selvtilliten bygge positiv identitetsfølelse gode holdninger til trening over tid respekt for trenere, oppmenn og lagkamerater respekt for motstandere, trenere og ledere i andre klubber positiv innstilling til dugnader eksemplarisk oppførsel når man representer klubben utenbys en sunn og rusfri livsstil der spillerne tar avstand fra enhver form for bruk av dop- og rusmidler Hospitering Klubben skal jobbe for at alle får optimal utviklingsmulighet, både ferdighetsog holdningsmessig rullerende hospitering for spillere fra og med 2.års lillejenter/gutter og oppover, vurdert ut i fra treningsoppmøte, ferdigheter og holdninger. Avgiver-trenere avgjør hvem som skal få hospitere. Spillere som ønsker å hospitere må få lov til det, men bør veiledes til å vente om de utviklingsmessig bør vente for å unngå eventuelle negative opplevelser

4 Hospitering foregår primært oppover en årsklasse, dersom man av spesielle årsaker har behov for andre løsninger må dette avklares med BU-utvalget. spillere hospiterer oppover fra 12 år, men tilhører basislaget i sin aldersgruppe

5 Holdningsarbeid - klubb Alta IF skal ikke skape tapere, men vinnere trenere og ledere skal til enhver tid strebe etter å følge klubbens målsettinger trener gjennomfører rullering slik at alle får spille alle spillere får muligheten til å starte kamper i løpet av sesongen spillerne viser høflighet, støtter medspillere og unngår kjeftbruk primært aldersblanding på de to yngste klassene spillere hospiterer oppover fra 12 år, men tilhører basislaget i sin aldersgruppe trenere skal oppdra spillerne til å ta godt vare på anlegg og utstyr klubben eier ingen faste posisjoner for spillere utenfor ordinært seriespill, kan gjøres unntak ved spesielle behov, og de behov man måtte se for spesiell tilrettelegging, som for eksempel for keepere. lik spilletid for alle som møter fast på treningene (6-12 år) spillernes spilletid skal generelt gjenspeiles i forhold til gode holdninger, oppmøte osv Tiltak - klubbfølelse sosiale arrangement for trenere/ledere mygg og miniturneringer på Alta Idrettspark for lokale lag «uniformering» treningsdresser flest mulig får være med i klubbutviklingsprosesser fotballens dag arrangeres på Alta Idrettspark i løpet av juni måned videreutvikle Aronnes som arena for sosiale og idrettslige aktiviteter Turneringer Alta IF som klubb ønsker at våre lag skal delta i ulike turneringer. Både sportslig og sosialt er det viktig at vi deltar, og for de fleste av våre spillere er turneringene høydepunktene i sesongen. Følgende turneringer skal Alta IF være representert i denne sesongen: xx.02 Polaris Cup i Porsanger: - 2. års smågutt/jente og gutt-/jentelag xx.03 G. Hagen CUP: - gutte- og jentelag Postbanken cup (BUL): - lille og små, og gutte/jente «Vårsleppen» (Alta IF): - mygg og mini Miniturnering i Hammerfest: - mygg og mini Miniturnering, Øksfjord: - mygg og mini.06 Miniturnering, Talvik - mygg og mini St. Hans turn. i Nordreisa: - lillegutter, lillejenter Piteå Summergames: - smågutte/småjente og 1. års jente-/guttelag Norway Cup: - 2. års gutte- og jentelag

6 10.08 Altaturneringen: - gjelder alle lag uansett aldersnivå FD-cup: - mygg og mini Turneringer utenlands: - Tas opp i aldersbestemt utvalg hvert år KRITERIER FOR Å REISE BORT PÅ TURNERINGER OG KAMPER I REGI AV ALTA IF FOTBALL Alta IF-lag som planlegger lengere kostnadskrevende reiser skal ha en finansieringsplan som godkjennes av Alta IF-marked. Alle som reiser på korte eller lange turer som reiseleder, oppmann, foreldrekontakt eller spiller forplikter seg til å overholde de regler og normer som forventes av klubben. Det gjelder også for foreldre, foresatte eller andre som reiser med, som gjerne oppfattes av andre som representanter for Alta IF. Det aller viktigste er å ta med en stor pakke med godt humør, være positiv, samt være opptatt av å ta hverandre på fersken i å gjøre bra ting. Ingen skal holdes utenfor det gode selskap under reisen(e). Det vil si at Alta IF ikke aksepterer klikker som bare gjør ting sammen med sine utvalgte. Dette vil vi sterkt oppfordre til skal følges også når vi er hjemme! Samhold og kameratskap øker alltid trivselen, tryggheta og der igjennom også selvtilliten til spillerne, noe som også gjenspeiles i enda bedre prestasjoner på banen. Ulovlig atferd, eller atferd som kan skade klubben eller enkeltpersoner, kan medføre hjemsendelse på egen regning, og eventuelle andre reaksjoner som situasjonen krever. Bruk av rusmidler er ikke tillatt. Sportsplanen og de verdier som der er nedfelt, ligger til grunn for vår virksomhet. Det er videre viktig å fremme vi-følelsen, det vil si å ta kollektivt ansvar for hverandre, og for at vi skal gjøre det bra, både på og utenfor banen.

7 Vi skal videre ikke henge hverandre ut om noen gjør en feil. På banen er der alltid enkeltspillere som feiler i løpet av en kamp, og ingen vet bedre enn ho/han sjøl at de har feilet. Da er det viktigste å backe positivt opp. Ingen har noen gang blitt en bedre fotballspiller av å få kjeft. Alle spillere som trener jevnt, er positive, gjør sin dugnadsinnsats og ellers bidrar positivt til et godt miljø, skal få være med på reiser/turneringer med laget sitt. Alle spillerne som skal reise må bidra med sin part i dugnadsinnsats. Det vil som hovedregel ikke være anledning til å kjøpe seg fri fra dugnad da også dugnadsvirksomhet bygger opp fellesskapsfølelse og god lagånd. Reiser vi langt og må overnatte i forbindelse med kamper og turneringer, skal vi ha samme standard som de øvrige lag på matstell, sengeplass, transport og garderobeforhold. Ønsker laget høyere bo-/ oppholds- standard enn det som er vanlig under turneringen/ene, må eventuelle merkostnader dekkes gjennom egenandeler. Det forutsettes imidlertid at økte utgifter ikke skal virke ekskluderende for den enkeltes deltakelse. Alta IF vil bidra med reisestøtte, spesielt til lag som reiser på lange, dyre reiser, med så mye som klubben kan ta seg råd til, etter vedtak i BU (barne og ungdomsutvalget fotball). vedtatt av fotballstyre Trenerrollen Treneren har ansvar for å.. Drive fornuftig aktivitet ut fra spillernes alder og nivå. Tenke positivt, inkluderende og langsiktig. Husk å ta vare på alle spillerne gjennom samspill og oppbyggelig dialog. Videre stimulere til allsidig idrettsaktivitet utenom organisert trening. Utvikle spillernes holdninger til både trening og dugnad for klubben, samt holde fokus på trivsel og utvikling. Ta vare på klubbens utstyr og materiell. Opptre lojalt mot det som bestemmes på ledernivå, og gjennomføre dette til beste for klubben og alle spillere Rekruttering av trenere Alle trenere og ledere i Alta IF skal ha tilbud om opplæring og veiledning slik at de kan utføre sin trenergjerning til beste for spillerne og klubben. Det er viktig med trenere/ledere som har evner til å leke inn gode fotballferdigheter, særlig på de yngste klassene. Klubben og lagene må ha tydelige mål for deltakelse og utvikling av ferdigheter på de ulike aldersnivå Alta IF som klubb må bidra til å stimulere/motivere/utdanne disse slik at det blir

8 attraktivt å fortsette som trener/leder i klubben på et mer formelt sett. Alta IF ønsker en kultur der voksne spillere, etter endt karriere, går inn som trenere innenfor aldersbestemte lag fortrinnsvis småjente-/ småguttelag eller gutte-/ jentelag. Alta IF vil jobbe for å alltid ha øvelsesbanker, tilbud om trenerhospitering, samt ved behov veiledning til trenerne på plass. «Trenerstigen Trenergodtgjørelse/premiering Myggtrener, minitrener og lilletrener: Overtrekksdrakt Sesongkort Smågutt- og småjentetrenere: Overtrekksdrakt Sesongkort Dekning av seminarkostnader ved fotballfaglige seminarer etter avtale. Gutte- / jentetrenere: Overtrekksdrakt Sesongkort Dekker seminarkostnadene ved fotballfaglige seminarer etter avtale. NB! Overtrekksdrakter utdeles ved behov og vurdert ut fra klubbens økonomi. Trenerkurs Fotballgruppa ønsker at flest mulig av våre aktive trenere skal ta kurs eller videreutdanning i fotballfaget. A-kurs: dekkes i sin helhet av klubben B- kurs : dekkes i sin helhet av klubben C- kurs, D-kurs, Diplomtrenerkurs, og øvrige kurs, vurderes i hvert enkelt tilfelle av sportslig utvalg og styret etter søknad fra den enkelte. Dette gjelder både kursavgift og reise / opphold.

9 Trenerveiledning ift barn og unges utvikling Det er viktig at man har en viss forståelse for barns utvikling på ulikt aldersnivå når man driver trening og aktivitet med barn og unge. For de yngste er fokuset lek, sosialisering og aktivitet, men etter hvert som barna vokser til blir fokuset ofte flyttet til mer bevisst ferdighetstrening. Å fokusere på samspill og samhold, individuell og kollektiv mestring og utvikling, og videre fremgang er langt viktigere enn å fokusere på kampresultat. Generelt sett kan man si at trening bør foregå i små enheter slik at flest mulig blir hyppig involvert i øvelser og spill. For mange er fotball likevel et aktivitetstilbud, en sosial arena og en avveksling fra andre ting i hverdagen, mens for andre igjen er fotball utvikling mot stadig forbedring av ferdigheter og høyere sportslige mål. Samtidig må vi huske på at der er store individuelle forskjeller i utviklinga både fysisk og mentalt, noe man tydelig ser og hører i begynnelsen av tenårene. Det betyr at vi i vår vurdering av den enkeltes behov og fremtidige muligheter må sees i lys av ulikt tempo i mental og fysisk utvikling. Innen denne rammen finner vi et mangfold av spillere, og alle disse skal så langt vi strekker til, få et mest mulig optimalt tilbud i Alta IF. Vi er ikke Alta IF-spillere og ledere bare under trening og kamp, men hele tiden. Det er ikke akseptabelt at spillerne kommenterer hverandres og laglederenes prestasjoner negativt. Vi vil fremme trivsel, positiv selvfølelse, tilhørighet, og utvikling for alle! Under 10 år (6-10) I 6-7 års-alderen tar barna et ekstra utviklingstrinn både fysisk og psykisk. Fysisk vokser de ganske mye akkurat da og flater og jevner seg ut i veksten frem mot 10års alderen hvor grunnleggende tekniske ferdigheter kan utvikles kjapt og på en god måte. Psykisk kommer evnen til å forstå situasjoner og sammenhenger når disse og dette blir konkretisert. Det betyr at ungene allerede da er i stand til å forstå at de må samarbeide og at de kan etterligne ferdigheter og begynne å skape løsninger i samhandling med andre. Mange får en svært viktig del av sin sosiale oppdragelse gjennom fotballen. I denne alderen er kondisjons- og styrketrening uhensiktsmessig. Ungene drar lite nytte av slik trening og har svært lite med videre i livet. Derimot er oppøving av motoriske og tekniske ferdigheter, gjerne gjennom lekbaserte øvelser og gjennom ulike aktivitet svært riktig. Mestring, variasjon og trivsel er nøkkelbegreper, sammen med rullering på plasser (faste plasser på laget er lite utviklende og kan skape monotoni og mistrivsel) og stoppeklokke-innbytte i kamper bør følges. Negative utsagn om treninga og lagkamerater må ikke oversees slik at dette kan oppfattes som akseptabel atferd, samtidig som mye ros er viktig. Det er lurt å trene i minst mulig enheter slik at spillerne får delta mest mulig ift. ballberøring og annen involvering i spillet. Lange øvelser og forklaringer bør som regel erstattes med mye spill, da konsentrasjonsevnen i denne alderen ikke er spesielt langvarig. Et viktig mål her er å skape varig interesse for fotball.

10 10-12 år Ungene i denne aldersgruppen vokser fortsatt harmonisk og gutter og jenter utvikler seg fortsatt fysisk ganske likt frem til 12 års alderen hvor mange jenter kommer i puberteten. Guttene er ofte flere år seinere ( i snitt ca.2 år..). De finmotoriske evnene utvikles mye i denne perioden og aldersgruppa er klar for ganske avanserte tekniske øvelser. Teknikktrening i års alder er første prioritet og vil gi mest igjen for spilleren og laget på sikt. Innlært teknikk i denne alderen vil som oftest sitte igjen resten av livet. Teknikktrening er overordnet viktig, men en begynnende forståelse for formasjoner vokser også frem, og noen av ungene begynner å tenke løsninger og alternativer til valgte løsninger på selvstendig grunnlag. Betydingen av lek og variasjon i øvelser er fotsatt svært viktig, f.eks. lek som oppøver balanse, kordinasjon og samarbeid. Styrketrening og kondisjonstrening utover selve fotballtreningene vil også i denne aldersgruppa ha liten betydning, men man kan likevel forberede ungene litt på overgangen fra 7er til 11er fotball mot slutten av perioden. Spill i små enheter og grundig jobb med holdninger er bra i denne perioden. Alltid viktig med ros, men selvkritikken vokser frem i denne alderen, så en balansert rosing bør ligge bak. Samtidig må man bidra til å bygge god selvtillit og et positivt selvbilde hos spilleren. Fortsatt viktig med rullering av plasser og lik spilletid, selv om man gjerne kan stille litt krav om oppmøte og treningsdeltakelse i forhold til dette år Fortsatt fin motorisk utvikling i denne perioden, men for noen gir mye voksing i denne fasen en del ekstra utfordring. De aller fleste av jentene kommer i puberteten, og i slutten av perioden er mange av guttene også i gang. Rettferdighetssansen er sterk samtidig som motivasjonen ofte er høy. Vi vil se store forskjeller i fysisk og mental utvikling. Det er også klare sammenhenger mellom økt muskelstyrke og koordinasjon, samtidig som ferdighet også økes med økt styrke. I denne fasen må vi klare å se, ivareta og utvikle talentet også hos spillere som ikke utvikler seg like raskt fysisk og mentalt. Konsentrasjonsevne og kreativitet er i stor fremgang, samt evnen til å abstrahere utvikles, noe som betyr at spillerne kan tenke seg til hva som skjer i ulike situasjoner, også uten eksemplifisering. Det vil også nå være riktig å variere treninger, samt at spillerne fortsatt får prøve seg på ulike plasser på banen, selv om ulike og spesielle egenskaper begynner å fremheves. Økt treningsmengde ift både økt utholdenhet, teknikk og fotballforståelse vil være viktig. Humøret kan lett svinge, noe man må ta høyde for, samtidig som mange spillere er svært motiverte i denne aldersgruppa hvor mange også evner å se fremover i tida. Fortsatt trenger vi å tulle og leke litt for å skape et godt miljø og samhold. Tida er nå inne for å bygge kvalitet ut av ulike tekniske øvelser gjennom mange gjentakelser og motiverende øvelser, samtidig som gruppa er modne for å jobbe med ulike spillsituasjoner, og samtidig se sammenhenger. Styrketrening kan være nyttig, men bruk egen kropp og samhandel med andre fremfor å bruke vekter. Viktig å ta ungenes (ungdommenes) meninger og holdninger på alvor. Husk at ingen blir gode fotballspillere av å få kjeft.

11 Spilløvelser med høy intensitet langt viktigere enn utholdenhetstrening. I denne perioden er medbestemmelse enda viktigere enn tidligere, og treningsoppmøte, veiledningsvillighet, holdning, ferdighet og innsats bør og telle ved spilleruttak. Alle må få rettferdig spilletid, og begynne minst en kamp i løpet av sesongen år Nå er de fleste guttene "pubbiser" i sterk vekst, og nå vokser de som regel i fra jentene i fysisk styrke. Motorikken og koordinasjon fortsatt i jevn utvikling, selv om enkelte kan virke klossete. Kondisjonstrening er bra i rett sammenheng. Langsiktig vil man fortsatt tjene på å prioritere teknikktrening, nå også med grunnleggende taktiske ferdigheter for øyet, prioritert fremfor kondisjon. Økt utholdenhet kommer best igjennom økt antall spilleøvelser/økter med høy intensitet. Ungdommer i denne alderen har ofte dårlig balansert mental og fysisk utvikling, noe som lett kan medføre store humørsvingninger. Noen ganger er de veldig unge med behov for tett veiledning og trøst, mens andre ganger opptrer de som selvstendige voksne. Lagledere har her en viktig utfordring rundt det å holde motivasjonen oppe, samt forsøke å forstå den enkeltes individuelle behov. Det vil være bra med variasjon og høy intensitet i øvelser. Spilleforståelse og mye jobbing med fragmenterte spillsituasjoner satt inn i helhetlig sammenheng kan være bra, for eksempel angrepsspill, gjerne fra 2-6 spillere, med ulike konkrete oppgaver for den enkelte. Kreative og kritiske ungdommer må heller ikke oppfattes som en trussel mot trenerens autoritet, selv om treneren fortsatt og alltid skal være overordnet sjef. Også i denne perioden er medbestemmelse viktig, og treningsoppmøte, veiledningsvillighet, holdning, ferdighet og innsats bør og telle ved spilleruttak. Alle må få rettferdig spilletid, og begynne minst en kamp i løpet av sesongen. Til slutt; Det er viktig at fotballtreninger legges opp i forhold til hva spillerne møter i kampsituasjoner på sitt nivå, både i forhold til intensitet, tid og varierte spillsituasjoner de vil møte på. Tekniske øvelser er viktig å jobbe mye med i alle aldersgrupper, selvsagt med ulik vanskegrad. For de yngste er det spesielt viktig å ha det gøy, mye gjennom lekbaserte øvelser, samtidig som motoriske ferdigheter utvikles, noe man gjerne kan tenke på i de eldre aldersgruppene også! Å gjennomføre treninger med mest mulig spillelike situasjoner krever variasjon, høy intensitet i de rette situasjoner, høy kvalitet på øvelser ut ifra nivå, og høyt motivasjons- og konsentrasjonsnivå! Fotball handler om å bygge opp gode individuelle ferdigheter både fysisk og mentalt, samtidig som du skal lære deg å samhandle med andre. Det betyr igjen at trenere og ledere i klubben må søke hjelp hos hverandre, forberede seg til hver trening, gjerne ta skolering som klubben tilbyr, samt lese, snakke og innhente gode øvelser og løsninger på utfordringer man møter. Stå på, fotball er og skal være gøy for alle!! vedtatt av fotballstyre

12 OPPMANN OG FORELDREKONTAKT Oppmann og foreldrekontaktrollen glir gjerne over i hverandre, særlig de første årene. Først fra tidligst i års alder vil man skille disse rollene, da oppgavene blir noe mer krevende. Oppmannen har ansvar for å: - ta vare på lagets utstyr og materiell - ajourholde lagslister - påse at spillerne har gyldig aktivitetskort - ta i mot egenandel ved reiser - ta i mot motstanderlaget og dommer - påse at bane og garderobe er klargjort - sjekke draktlikhet, ordne med vester - betale dommer - holde motstander, dommer, baneeier og krets orientert om eventuelle endringer som berører kampen - sende resultat til n3sport (hj.kamper) Forelderkontakten har ansvar for: - miljøaktiviteter - å koordinere dugnader for laget, bl.a. eventuell kjøring til kampene - å være foreldres talsperson, og motivere flere foreldre til å støtte laget ALTA IF - Kontoret har ansvar for: - koordinering av aktivitetene - å bistå under turneringer - å utarbeide aktivitetsoversikter og holde disse oppdaterte - å koordinere transport - påmelding til turneringer - den daglige kontakten med kretsen - å ajourholde økonomioversikten - at lagene har det utstyret de trenger - annet nødvendig arbeid

13 Tiltak og tilrettelegging Oppretting av nye lag (mygg Alder, skolekrets (bane) - ta inn spillere i klubben våren de skal begynne på skolen - tilrettelegge for trening på Komsabanen, Alta Idrettspark, Kronstadbanen og i Finnmarkshallen. Trener - hvert lag bør ha minst to trenere/ledere - søke å rekruttere trenere blant foreldre til førsteårs barn som assistent - hovedansvar året etter - utlevering av materiell for trening og klubbens sportsplaner Oppmann / forelderkontakt - en person som kan hjelpe trener, spesielt på de nye lagene Registrering av nye spillere - erfaring viser at dette tar en del tid. Bør gjøres av foreldrekontakt på treningsdagene - spillerlister leveres inn for registrering i Alta IF s aktivitetsbase Alta IF har et system der medlemskontingent og treningsavgift er inkludert i ett kort. Det betyr at barn og ungdom med dette kortet kan delta i de idretter de ønsker uten å betale ekstra treningsavgift. Oppstart av trening og hyppighet av trening Ved treningsstart om våren (3 yngste gruppene), bør trenere, oppmenn, foreldrekontakter og foreldre møte i tillegg til spillerne. MYGG: MINI: LILLE: SMÅ: G/J: Midten av mai. 1 gang pr. uke. Starter når ski- og håndballsesong er over. 1 gang pr. uke. Slutten av mars (2-3 uker før Postbanken Cup), i Finnmarkshallen. 2 ganger pr. uke i sesongen. 1. nov. i Finnmarkshallen. Trening 1-2 ganger pr. uke vinterstid og minimum 2 ganger pr uke i sesongen. 1. nov. i Finnmarkshallen. 2 ganger pr. uke vinterstid og 3 ganger pr. uke i sesongen.

14 NB: mygg, mini og lille- har myldretid i finnmarkshallen på søndager vinterstid Baneforhold, arena Kunstgressbanen på Alta Idrettspark og gressbanen i skogen er hovedarena for aldersbestemte lag. Før disse er trenings- og kampklare, benyttes Finnmarkshallen til trening. Kick-off «Vårsleppen» - registrering av nye spillere og foreldre - ulike aktiviteter for alle aldersbestemte spillere - trenere, oppmenn og A- og B- lags spillere bidrar - presentasjon og utdeling av sportsplanen for foreldre og trenere Samarbeid med andre idretter - trenere og ledere skal sørge for å samarbeide med andre idretter når det gjelder treningstider/-omfang, slik at spillerne kan delta i flere idretter Sosiale tiltak - tiltak i løpet av året for trenere og ledere - sesongavslutning ved Alta Idrettspark. - hvert lag bør ha ett tiltak i løpet av sesongen - bruke klubbhuset aktivt til ulike arrangement Utstyr Utstyr til de ulike lag - følger trener - 5 baller for hvert lag/treningsgruppe - 10 treningsvester - 1 medisinskrin til hvert lag - 10 kjegler og hatter til hvert lag - spillerdrakter (overdel) Utstyr spiller holder selv - hver spiller, sin fotball. - fotballsko - leggbeskyttere (obligatorisk) - shorts - strømper - evnt. treningsdress

15 G-Sport Hammari gir klubbrabatt på UMBRO fotballutstyr til den enkelte spiller! 15 % til spillere mot fremvisning av medl. kort Dugnad Altaturneringa og hovedlotteriet er lagets hovedarrangement der alle bidrar Eldste Gutte/Jente: - vårsleppen 1. års småjente/smågutte: - Grillansvar Nordreisa 2. års smågutte/småjente: - fd-cupen Alle A-laget, damer og rekrutt: - Tine fotballskole A-lagstrenere i samarbeid med BU, a-lag, rekrutt, sportslig og damer: Alle: - Én til to vakter (bilett eller kiosk) på A-lagets kamper (trening-, serie- og cup-kamper). Gutte- og jentelag har to kamper. Ved behov nedover fra smågutte/småjente - spillerutvikling, talentutvikling - Altaturneringa Andre dugnader: Loddsalg: Alta IF s fotball-lotteri - Fra «lille» og opp Kakelotteri: 2 lotteri pr. lag pr. sesong - Fra «små» og opp Kjøring til kamper utenbys (annen kommune) er også en type dugnad I tillegg kan også andre typer dugnader vurderes. Alle spillere (utenom hospiterende) betaler kr.50,- i reisepenger til laget, også de som velger å reise med privatbil til nabokommuner.

16 Vi i Alta IF mener dette om trafikk kultur Vi samarbeider i trafikken Vi bruker refleksvest når vi er ute og jogger Vi beregner oss god tid når vi reiser Vi kjører buss fremfor bil Vi bruker hjelm når vi sykler Vi lar ikke bilen gå på tomgang Vi minner hverandre på og ferdes forsiktig hjem etter trening og konkurranser Aktivitetsplan For hvert aldersnivå er det laget en mer detaljert plan for hva en skal vektlegge i treningen, og hvordan en skal drive fornuftig trenings- og kampvirksomhet. Nedenfor er kun noen generelle holdepunkter for treningen. Treninger - treningsøvelser og metodikk baseres på NFF s aktivitetslederkurs. - trenere på gutte/pikenivå bør basere sin treningsvirksomhet på minimum trener-i kompetanse (B-kurs) Treningskamper - trener og oppmann vurderer hvilke motstandere som velges - tidspunkt på sommer er en viktig faktor å ta hensyn til Seriespill - kretsen setter opp kamper f.o.m. lillenivået. Ved innmelding av lag til krets (lillegutt og lillejente), bør spillernes alder oppgis (ta dette opp med krets). På den måten oppnås jevnere grupper - mygg og mini utnevner kontaktperson. Sammen med kontaktpersonene i de andre klubbene i Alta utveksles informasjon om lagene (trener, treningstid, treningssted). På grunnlag av dette avtales kamper gjennom sesongen - avtal med lag i serien om å spille treningsomganger etter at seriekampen er ferdig slik at alle spillerne får mest mulig spilletid - på reiser til bortekamper skal fortrinnsvis benyttes buss, og samkjøres med andre lag i klubben (f. eks. guttlag og pikelag reiser sammen) - alle spillerne betaler en egenandel på kr. 50,- hver gang det reises ut av kommunen

17 HOLDNINGSKONTRAKT HOLDNINGSAVTALE MELLOM ALTA IF - FOTBALL OG.. spillerens navn.. DATO ALTA IF- FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I Alta IF skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I Alta IF skal vi gjøre hverandre gode! * I Alta IF har vi rett til medbestemmelse, men vi følger beslutninger lojalt! I Alta IF- fotball ønsker vi å skape et godt miljø for alle, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg ramme omkring våre forskjellige lag og aktiviteter. Vi ønsker å være en sentral medspiller i nærmiljøet for å bidra med å skape trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Våre grunnleggende verdiene er; raushet, stolthet, humør, toleranse og samhold i Fotballforbundets breddeformel som Alta IF også står for er; Trygghet + Mestring = Trivsel viktige begreper I dette ligger det forståelse for det enkelte individs behov for å være en del av fellesskapet, bli akseptert og få anerkjennelse, slik at det føler seg vel, både i aktivitet med fotball, men også i miljøer der fotballfolk ferdes. Vi skal vise toleranse for ulikheter, være positivt innstilt til hverandre, engasjerte, og ha det gøy. Vi skal alle ta ansvar for å skape trivsel, trygghet og godt humør i laget, og i mellom våre lag. Vi må alltid huske på at vi er en klubb, og vi skal støtte og styrke hverandre i klubben, og vise respekt for spillere, ledere og foreldre også fra fra andre klubber. Alta IF spiller tøft men fair! Alle har et ansvar for at følgende ikke forekommer: Mobbing og avvisning, (ingen er alene i Alta IF you never walk alone ) Trenere og ledere i klubben som fører til dårlig selvfølelse og mistrivsel hos utøvere. Holdninger der resultat kommer foran felles retningslinjer for trivsel og utvikling. I Alta IF ønsker vi å legge vekt på holdningsskapende aktiviteter som forplikter både spillere, trenere/lagledere og foreldre så lenge de er deltagende i klubben. Det inngås derfor en holdningsavtale mellom spillere, trenere/lagledere, og foreldre. I Alta IF Fotball ønsker vi at alle skal trives og ha det gøy, samtidig som vi skal utvikle gode fotballspillere. Klubben har et tilbud til spillere på alle nivåer. Vi har også en klar antirasistisk profil. Våre spillere, ledere og foresatte oppfattes alle som representanter for klubben i forbindelse med kamper og turneringer. La oss sammen jobbe for at omgivelsene oppfatter oss som positive representanter for Alta IF. Det er kostbart å drive en fotballklubb. I tillegg til kontingent og treningsavgift er det en forutsetning at spillere og/eller foreldre deltar på dugnader som klubben eller lagledelsen bestemmer. For at alle skal trives har vi laget noen regler vi vil at alle skal lese gjennom og skrive under på at de er enige i. Husk - å utvikle seg som spiller krever aktiv innsats. Ingen leder/trener kan skyve en spiller til topps, spilleren må selv være med på å ta ansvar. Spillernes rolle Holdninger, generelt: I Alta IF støtter vi alltid andre Alta IF lag

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2015 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2010 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2010 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2011 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2011 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer