Sportsplan Alta IF 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan Alta IF 2007"

Transkript

1 Sportsplan Alta IF 2007

2 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering av fotballaktivitetene i klubben. Alta IF kjennes ved stor aktivitet, gode anlegg og planlagte aktiviteter for alle aldersgrupper. Målet er selvsagt at vi alle sammen bidrar med positivitet slik at fotballsesongene blir utviklende kollektivt og individuelt, innenfor en utviklende, sosialt og etisk akseptabel ramme, og i samsvar med sportsplanen. Planen vil bli distribuert til både de som har treneransvar i klubben, oppmenn, foreldrekontakter og foreldre. Det er viktig at alle disse er kjent med innholdet i planen, og føler at de er delaktige i denne. Alta IF søker å ivareta intensjonene om å gi et utfordrende, trygt, trivelig og faglig godt fotballtilbud til alle som ønsker å være med. Alle lag får tilbud om å delta i turneringer utenbys, og som tidligere vil vi selv stå som arrangør av Vårsleppen, Altaturneringen og FD-Cup. Det å være med i en klubb innebærer også noen plikter. For at vi skal kunne opprettholde den store aktiviteten, er det viktig at alle er med å bidrar på de få dugnadene som er satt opp. Klubben har ca lag og rundt 100 frivillige trenere/ledere i aldersbestemte klasser som gjør en formidabel jobb rundt lagene! Nytt av året er at Sportsplanen inneholder en trenerveiledning og kriterier for å reise på tur med Alta IF, i tillegg til noe redigering og oppstramming av planen. I tillegg skal alle spillere fra småjenter/gutter og oppover underskrive en holdningskontrakt. Alle yngre skal få denne forklart av sine lagledere. Holdningskontrakten skal gjelde for alle spillere, ledere og foreldre. Etter hvert vil også sportsplanen gjelde alle i Alta IF-fotball, og ikke bare oss fra barn og ungdom! Planen er hele tiden åpen for revidering/innspill. Vi vil også kommende sesong forsøke å gi et godt tilbud sportslig gjennom god hospiteringsordning, spillerutvikling og talentutvikling, keepertrening og kursing av trenere og ledere. Lykke til! Hilsen Barn og Ungdom - fotball Tor Bjørnar Henriksen Leder Jann Sigurd Sønvisen Runar Opdahl Magne Amundsen Bjørn Inge Andreassen

3 Hovedmål - aktivitet Aktiviteten skal: tilrettelegges for allsidig og variert fotballtrening som utvikler koordinasjon og ferdigheter drives lekpreget for de yngste, og gi positive mestringsopplevelser som stimulerer til langvarig motivasjon for fotball skape trivsel, trygghet og samhold stimulere til «fair play» og idrettsglede bidra til å motvirke mobbing og vold styrke egenrekrutteringen til voksenfotballen styrke jentefotballen Utviklingsmål - spillere Alta IF ønske å utvikle spillere som kjennetegnes med gode tekniske og taktiske ferdigheter styrke selvtilliten bygge positiv identitetsfølelse gode holdninger til trening over tid respekt for trenere, oppmenn og lagkamerater respekt for motstandere, trenere og ledere i andre klubber positiv innstilling til dugnader eksemplarisk oppførsel når man representer klubben utenbys en sunn og rusfri livsstil der spillerne tar avstand fra enhver form for bruk av dop- og rusmidler Hospitering Klubben skal jobbe for at alle får optimal utviklingsmulighet, både ferdighetsog holdningsmessig rullerende hospitering for spillere fra og med 2.års lillejenter/gutter og oppover, vurdert ut i fra treningsoppmøte, ferdigheter og holdninger. Avgiver-trenere avgjør hvem som skal få hospitere. Spillere som ønsker å hospitere må få lov til det, men bør veiledes til å vente om de utviklingsmessig bør vente for å unngå eventuelle negative opplevelser

4 Hospitering foregår primært oppover en årsklasse, dersom man av spesielle årsaker har behov for andre løsninger må dette avklares med BU-utvalget. spillere hospiterer oppover fra 12 år, men tilhører basislaget i sin aldersgruppe

5 Holdningsarbeid - klubb Alta IF skal ikke skape tapere, men vinnere trenere og ledere skal til enhver tid strebe etter å følge klubbens målsettinger trener gjennomfører rullering slik at alle får spille alle spillere får muligheten til å starte kamper i løpet av sesongen spillerne viser høflighet, støtter medspillere og unngår kjeftbruk primært aldersblanding på de to yngste klassene spillere hospiterer oppover fra 12 år, men tilhører basislaget i sin aldersgruppe trenere skal oppdra spillerne til å ta godt vare på anlegg og utstyr klubben eier ingen faste posisjoner for spillere utenfor ordinært seriespill, kan gjøres unntak ved spesielle behov, og de behov man måtte se for spesiell tilrettelegging, som for eksempel for keepere. lik spilletid for alle som møter fast på treningene (6-12 år) spillernes spilletid skal generelt gjenspeiles i forhold til gode holdninger, oppmøte osv Tiltak - klubbfølelse sosiale arrangement for trenere/ledere mygg og miniturneringer på Alta Idrettspark for lokale lag «uniformering» treningsdresser flest mulig får være med i klubbutviklingsprosesser fotballens dag arrangeres på Alta Idrettspark i løpet av juni måned videreutvikle Aronnes som arena for sosiale og idrettslige aktiviteter Turneringer Alta IF som klubb ønsker at våre lag skal delta i ulike turneringer. Både sportslig og sosialt er det viktig at vi deltar, og for de fleste av våre spillere er turneringene høydepunktene i sesongen. Følgende turneringer skal Alta IF være representert i denne sesongen: xx.02 Polaris Cup i Porsanger: - 2. års smågutt/jente og gutt-/jentelag xx.03 G. Hagen CUP: - gutte- og jentelag Postbanken cup (BUL): - lille og små, og gutte/jente «Vårsleppen» (Alta IF): - mygg og mini Miniturnering i Hammerfest: - mygg og mini Miniturnering, Øksfjord: - mygg og mini.06 Miniturnering, Talvik - mygg og mini St. Hans turn. i Nordreisa: - lillegutter, lillejenter Piteå Summergames: - smågutte/småjente og 1. års jente-/guttelag Norway Cup: - 2. års gutte- og jentelag

6 10.08 Altaturneringen: - gjelder alle lag uansett aldersnivå FD-cup: - mygg og mini Turneringer utenlands: - Tas opp i aldersbestemt utvalg hvert år KRITERIER FOR Å REISE BORT PÅ TURNERINGER OG KAMPER I REGI AV ALTA IF FOTBALL Alta IF-lag som planlegger lengere kostnadskrevende reiser skal ha en finansieringsplan som godkjennes av Alta IF-marked. Alle som reiser på korte eller lange turer som reiseleder, oppmann, foreldrekontakt eller spiller forplikter seg til å overholde de regler og normer som forventes av klubben. Det gjelder også for foreldre, foresatte eller andre som reiser med, som gjerne oppfattes av andre som representanter for Alta IF. Det aller viktigste er å ta med en stor pakke med godt humør, være positiv, samt være opptatt av å ta hverandre på fersken i å gjøre bra ting. Ingen skal holdes utenfor det gode selskap under reisen(e). Det vil si at Alta IF ikke aksepterer klikker som bare gjør ting sammen med sine utvalgte. Dette vil vi sterkt oppfordre til skal følges også når vi er hjemme! Samhold og kameratskap øker alltid trivselen, tryggheta og der igjennom også selvtilliten til spillerne, noe som også gjenspeiles i enda bedre prestasjoner på banen. Ulovlig atferd, eller atferd som kan skade klubben eller enkeltpersoner, kan medføre hjemsendelse på egen regning, og eventuelle andre reaksjoner som situasjonen krever. Bruk av rusmidler er ikke tillatt. Sportsplanen og de verdier som der er nedfelt, ligger til grunn for vår virksomhet. Det er videre viktig å fremme vi-følelsen, det vil si å ta kollektivt ansvar for hverandre, og for at vi skal gjøre det bra, både på og utenfor banen.

7 Vi skal videre ikke henge hverandre ut om noen gjør en feil. På banen er der alltid enkeltspillere som feiler i løpet av en kamp, og ingen vet bedre enn ho/han sjøl at de har feilet. Da er det viktigste å backe positivt opp. Ingen har noen gang blitt en bedre fotballspiller av å få kjeft. Alle spillere som trener jevnt, er positive, gjør sin dugnadsinnsats og ellers bidrar positivt til et godt miljø, skal få være med på reiser/turneringer med laget sitt. Alle spillerne som skal reise må bidra med sin part i dugnadsinnsats. Det vil som hovedregel ikke være anledning til å kjøpe seg fri fra dugnad da også dugnadsvirksomhet bygger opp fellesskapsfølelse og god lagånd. Reiser vi langt og må overnatte i forbindelse med kamper og turneringer, skal vi ha samme standard som de øvrige lag på matstell, sengeplass, transport og garderobeforhold. Ønsker laget høyere bo-/ oppholds- standard enn det som er vanlig under turneringen/ene, må eventuelle merkostnader dekkes gjennom egenandeler. Det forutsettes imidlertid at økte utgifter ikke skal virke ekskluderende for den enkeltes deltakelse. Alta IF vil bidra med reisestøtte, spesielt til lag som reiser på lange, dyre reiser, med så mye som klubben kan ta seg råd til, etter vedtak i BU (barne og ungdomsutvalget fotball). vedtatt av fotballstyre Trenerrollen Treneren har ansvar for å.. Drive fornuftig aktivitet ut fra spillernes alder og nivå. Tenke positivt, inkluderende og langsiktig. Husk å ta vare på alle spillerne gjennom samspill og oppbyggelig dialog. Videre stimulere til allsidig idrettsaktivitet utenom organisert trening. Utvikle spillernes holdninger til både trening og dugnad for klubben, samt holde fokus på trivsel og utvikling. Ta vare på klubbens utstyr og materiell. Opptre lojalt mot det som bestemmes på ledernivå, og gjennomføre dette til beste for klubben og alle spillere Rekruttering av trenere Alle trenere og ledere i Alta IF skal ha tilbud om opplæring og veiledning slik at de kan utføre sin trenergjerning til beste for spillerne og klubben. Det er viktig med trenere/ledere som har evner til å leke inn gode fotballferdigheter, særlig på de yngste klassene. Klubben og lagene må ha tydelige mål for deltakelse og utvikling av ferdigheter på de ulike aldersnivå Alta IF som klubb må bidra til å stimulere/motivere/utdanne disse slik at det blir

8 attraktivt å fortsette som trener/leder i klubben på et mer formelt sett. Alta IF ønsker en kultur der voksne spillere, etter endt karriere, går inn som trenere innenfor aldersbestemte lag fortrinnsvis småjente-/ småguttelag eller gutte-/ jentelag. Alta IF vil jobbe for å alltid ha øvelsesbanker, tilbud om trenerhospitering, samt ved behov veiledning til trenerne på plass. «Trenerstigen Trenergodtgjørelse/premiering Myggtrener, minitrener og lilletrener: Overtrekksdrakt Sesongkort Smågutt- og småjentetrenere: Overtrekksdrakt Sesongkort Dekning av seminarkostnader ved fotballfaglige seminarer etter avtale. Gutte- / jentetrenere: Overtrekksdrakt Sesongkort Dekker seminarkostnadene ved fotballfaglige seminarer etter avtale. NB! Overtrekksdrakter utdeles ved behov og vurdert ut fra klubbens økonomi. Trenerkurs Fotballgruppa ønsker at flest mulig av våre aktive trenere skal ta kurs eller videreutdanning i fotballfaget. A-kurs: dekkes i sin helhet av klubben B- kurs : dekkes i sin helhet av klubben C- kurs, D-kurs, Diplomtrenerkurs, og øvrige kurs, vurderes i hvert enkelt tilfelle av sportslig utvalg og styret etter søknad fra den enkelte. Dette gjelder både kursavgift og reise / opphold.

9 Trenerveiledning ift barn og unges utvikling Det er viktig at man har en viss forståelse for barns utvikling på ulikt aldersnivå når man driver trening og aktivitet med barn og unge. For de yngste er fokuset lek, sosialisering og aktivitet, men etter hvert som barna vokser til blir fokuset ofte flyttet til mer bevisst ferdighetstrening. Å fokusere på samspill og samhold, individuell og kollektiv mestring og utvikling, og videre fremgang er langt viktigere enn å fokusere på kampresultat. Generelt sett kan man si at trening bør foregå i små enheter slik at flest mulig blir hyppig involvert i øvelser og spill. For mange er fotball likevel et aktivitetstilbud, en sosial arena og en avveksling fra andre ting i hverdagen, mens for andre igjen er fotball utvikling mot stadig forbedring av ferdigheter og høyere sportslige mål. Samtidig må vi huske på at der er store individuelle forskjeller i utviklinga både fysisk og mentalt, noe man tydelig ser og hører i begynnelsen av tenårene. Det betyr at vi i vår vurdering av den enkeltes behov og fremtidige muligheter må sees i lys av ulikt tempo i mental og fysisk utvikling. Innen denne rammen finner vi et mangfold av spillere, og alle disse skal så langt vi strekker til, få et mest mulig optimalt tilbud i Alta IF. Vi er ikke Alta IF-spillere og ledere bare under trening og kamp, men hele tiden. Det er ikke akseptabelt at spillerne kommenterer hverandres og laglederenes prestasjoner negativt. Vi vil fremme trivsel, positiv selvfølelse, tilhørighet, og utvikling for alle! Under 10 år (6-10) I 6-7 års-alderen tar barna et ekstra utviklingstrinn både fysisk og psykisk. Fysisk vokser de ganske mye akkurat da og flater og jevner seg ut i veksten frem mot 10års alderen hvor grunnleggende tekniske ferdigheter kan utvikles kjapt og på en god måte. Psykisk kommer evnen til å forstå situasjoner og sammenhenger når disse og dette blir konkretisert. Det betyr at ungene allerede da er i stand til å forstå at de må samarbeide og at de kan etterligne ferdigheter og begynne å skape løsninger i samhandling med andre. Mange får en svært viktig del av sin sosiale oppdragelse gjennom fotballen. I denne alderen er kondisjons- og styrketrening uhensiktsmessig. Ungene drar lite nytte av slik trening og har svært lite med videre i livet. Derimot er oppøving av motoriske og tekniske ferdigheter, gjerne gjennom lekbaserte øvelser og gjennom ulike aktivitet svært riktig. Mestring, variasjon og trivsel er nøkkelbegreper, sammen med rullering på plasser (faste plasser på laget er lite utviklende og kan skape monotoni og mistrivsel) og stoppeklokke-innbytte i kamper bør følges. Negative utsagn om treninga og lagkamerater må ikke oversees slik at dette kan oppfattes som akseptabel atferd, samtidig som mye ros er viktig. Det er lurt å trene i minst mulig enheter slik at spillerne får delta mest mulig ift. ballberøring og annen involvering i spillet. Lange øvelser og forklaringer bør som regel erstattes med mye spill, da konsentrasjonsevnen i denne alderen ikke er spesielt langvarig. Et viktig mål her er å skape varig interesse for fotball.

10 10-12 år Ungene i denne aldersgruppen vokser fortsatt harmonisk og gutter og jenter utvikler seg fortsatt fysisk ganske likt frem til 12 års alderen hvor mange jenter kommer i puberteten. Guttene er ofte flere år seinere ( i snitt ca.2 år..). De finmotoriske evnene utvikles mye i denne perioden og aldersgruppa er klar for ganske avanserte tekniske øvelser. Teknikktrening i års alder er første prioritet og vil gi mest igjen for spilleren og laget på sikt. Innlært teknikk i denne alderen vil som oftest sitte igjen resten av livet. Teknikktrening er overordnet viktig, men en begynnende forståelse for formasjoner vokser også frem, og noen av ungene begynner å tenke løsninger og alternativer til valgte løsninger på selvstendig grunnlag. Betydingen av lek og variasjon i øvelser er fotsatt svært viktig, f.eks. lek som oppøver balanse, kordinasjon og samarbeid. Styrketrening og kondisjonstrening utover selve fotballtreningene vil også i denne aldersgruppa ha liten betydning, men man kan likevel forberede ungene litt på overgangen fra 7er til 11er fotball mot slutten av perioden. Spill i små enheter og grundig jobb med holdninger er bra i denne perioden. Alltid viktig med ros, men selvkritikken vokser frem i denne alderen, så en balansert rosing bør ligge bak. Samtidig må man bidra til å bygge god selvtillit og et positivt selvbilde hos spilleren. Fortsatt viktig med rullering av plasser og lik spilletid, selv om man gjerne kan stille litt krav om oppmøte og treningsdeltakelse i forhold til dette år Fortsatt fin motorisk utvikling i denne perioden, men for noen gir mye voksing i denne fasen en del ekstra utfordring. De aller fleste av jentene kommer i puberteten, og i slutten av perioden er mange av guttene også i gang. Rettferdighetssansen er sterk samtidig som motivasjonen ofte er høy. Vi vil se store forskjeller i fysisk og mental utvikling. Det er også klare sammenhenger mellom økt muskelstyrke og koordinasjon, samtidig som ferdighet også økes med økt styrke. I denne fasen må vi klare å se, ivareta og utvikle talentet også hos spillere som ikke utvikler seg like raskt fysisk og mentalt. Konsentrasjonsevne og kreativitet er i stor fremgang, samt evnen til å abstrahere utvikles, noe som betyr at spillerne kan tenke seg til hva som skjer i ulike situasjoner, også uten eksemplifisering. Det vil også nå være riktig å variere treninger, samt at spillerne fortsatt får prøve seg på ulike plasser på banen, selv om ulike og spesielle egenskaper begynner å fremheves. Økt treningsmengde ift både økt utholdenhet, teknikk og fotballforståelse vil være viktig. Humøret kan lett svinge, noe man må ta høyde for, samtidig som mange spillere er svært motiverte i denne aldersgruppa hvor mange også evner å se fremover i tida. Fortsatt trenger vi å tulle og leke litt for å skape et godt miljø og samhold. Tida er nå inne for å bygge kvalitet ut av ulike tekniske øvelser gjennom mange gjentakelser og motiverende øvelser, samtidig som gruppa er modne for å jobbe med ulike spillsituasjoner, og samtidig se sammenhenger. Styrketrening kan være nyttig, men bruk egen kropp og samhandel med andre fremfor å bruke vekter. Viktig å ta ungenes (ungdommenes) meninger og holdninger på alvor. Husk at ingen blir gode fotballspillere av å få kjeft.

11 Spilløvelser med høy intensitet langt viktigere enn utholdenhetstrening. I denne perioden er medbestemmelse enda viktigere enn tidligere, og treningsoppmøte, veiledningsvillighet, holdning, ferdighet og innsats bør og telle ved spilleruttak. Alle må få rettferdig spilletid, og begynne minst en kamp i løpet av sesongen år Nå er de fleste guttene "pubbiser" i sterk vekst, og nå vokser de som regel i fra jentene i fysisk styrke. Motorikken og koordinasjon fortsatt i jevn utvikling, selv om enkelte kan virke klossete. Kondisjonstrening er bra i rett sammenheng. Langsiktig vil man fortsatt tjene på å prioritere teknikktrening, nå også med grunnleggende taktiske ferdigheter for øyet, prioritert fremfor kondisjon. Økt utholdenhet kommer best igjennom økt antall spilleøvelser/økter med høy intensitet. Ungdommer i denne alderen har ofte dårlig balansert mental og fysisk utvikling, noe som lett kan medføre store humørsvingninger. Noen ganger er de veldig unge med behov for tett veiledning og trøst, mens andre ganger opptrer de som selvstendige voksne. Lagledere har her en viktig utfordring rundt det å holde motivasjonen oppe, samt forsøke å forstå den enkeltes individuelle behov. Det vil være bra med variasjon og høy intensitet i øvelser. Spilleforståelse og mye jobbing med fragmenterte spillsituasjoner satt inn i helhetlig sammenheng kan være bra, for eksempel angrepsspill, gjerne fra 2-6 spillere, med ulike konkrete oppgaver for den enkelte. Kreative og kritiske ungdommer må heller ikke oppfattes som en trussel mot trenerens autoritet, selv om treneren fortsatt og alltid skal være overordnet sjef. Også i denne perioden er medbestemmelse viktig, og treningsoppmøte, veiledningsvillighet, holdning, ferdighet og innsats bør og telle ved spilleruttak. Alle må få rettferdig spilletid, og begynne minst en kamp i løpet av sesongen. Til slutt; Det er viktig at fotballtreninger legges opp i forhold til hva spillerne møter i kampsituasjoner på sitt nivå, både i forhold til intensitet, tid og varierte spillsituasjoner de vil møte på. Tekniske øvelser er viktig å jobbe mye med i alle aldersgrupper, selvsagt med ulik vanskegrad. For de yngste er det spesielt viktig å ha det gøy, mye gjennom lekbaserte øvelser, samtidig som motoriske ferdigheter utvikles, noe man gjerne kan tenke på i de eldre aldersgruppene også! Å gjennomføre treninger med mest mulig spillelike situasjoner krever variasjon, høy intensitet i de rette situasjoner, høy kvalitet på øvelser ut ifra nivå, og høyt motivasjons- og konsentrasjonsnivå! Fotball handler om å bygge opp gode individuelle ferdigheter både fysisk og mentalt, samtidig som du skal lære deg å samhandle med andre. Det betyr igjen at trenere og ledere i klubben må søke hjelp hos hverandre, forberede seg til hver trening, gjerne ta skolering som klubben tilbyr, samt lese, snakke og innhente gode øvelser og løsninger på utfordringer man møter. Stå på, fotball er og skal være gøy for alle!! vedtatt av fotballstyre

12 OPPMANN OG FORELDREKONTAKT Oppmann og foreldrekontaktrollen glir gjerne over i hverandre, særlig de første årene. Først fra tidligst i års alder vil man skille disse rollene, da oppgavene blir noe mer krevende. Oppmannen har ansvar for å: - ta vare på lagets utstyr og materiell - ajourholde lagslister - påse at spillerne har gyldig aktivitetskort - ta i mot egenandel ved reiser - ta i mot motstanderlaget og dommer - påse at bane og garderobe er klargjort - sjekke draktlikhet, ordne med vester - betale dommer - holde motstander, dommer, baneeier og krets orientert om eventuelle endringer som berører kampen - sende resultat til n3sport (hj.kamper) Forelderkontakten har ansvar for: - miljøaktiviteter - å koordinere dugnader for laget, bl.a. eventuell kjøring til kampene - å være foreldres talsperson, og motivere flere foreldre til å støtte laget ALTA IF - Kontoret har ansvar for: - koordinering av aktivitetene - å bistå under turneringer - å utarbeide aktivitetsoversikter og holde disse oppdaterte - å koordinere transport - påmelding til turneringer - den daglige kontakten med kretsen - å ajourholde økonomioversikten - at lagene har det utstyret de trenger - annet nødvendig arbeid

13 Tiltak og tilrettelegging Oppretting av nye lag (mygg Alder, skolekrets (bane) - ta inn spillere i klubben våren de skal begynne på skolen - tilrettelegge for trening på Komsabanen, Alta Idrettspark, Kronstadbanen og i Finnmarkshallen. Trener - hvert lag bør ha minst to trenere/ledere - søke å rekruttere trenere blant foreldre til førsteårs barn som assistent - hovedansvar året etter - utlevering av materiell for trening og klubbens sportsplaner Oppmann / forelderkontakt - en person som kan hjelpe trener, spesielt på de nye lagene Registrering av nye spillere - erfaring viser at dette tar en del tid. Bør gjøres av foreldrekontakt på treningsdagene - spillerlister leveres inn for registrering i Alta IF s aktivitetsbase Alta IF har et system der medlemskontingent og treningsavgift er inkludert i ett kort. Det betyr at barn og ungdom med dette kortet kan delta i de idretter de ønsker uten å betale ekstra treningsavgift. Oppstart av trening og hyppighet av trening Ved treningsstart om våren (3 yngste gruppene), bør trenere, oppmenn, foreldrekontakter og foreldre møte i tillegg til spillerne. MYGG: MINI: LILLE: SMÅ: G/J: Midten av mai. 1 gang pr. uke. Starter når ski- og håndballsesong er over. 1 gang pr. uke. Slutten av mars (2-3 uker før Postbanken Cup), i Finnmarkshallen. 2 ganger pr. uke i sesongen. 1. nov. i Finnmarkshallen. Trening 1-2 ganger pr. uke vinterstid og minimum 2 ganger pr uke i sesongen. 1. nov. i Finnmarkshallen. 2 ganger pr. uke vinterstid og 3 ganger pr. uke i sesongen.

14 NB: mygg, mini og lille- har myldretid i finnmarkshallen på søndager vinterstid Baneforhold, arena Kunstgressbanen på Alta Idrettspark og gressbanen i skogen er hovedarena for aldersbestemte lag. Før disse er trenings- og kampklare, benyttes Finnmarkshallen til trening. Kick-off «Vårsleppen» - registrering av nye spillere og foreldre - ulike aktiviteter for alle aldersbestemte spillere - trenere, oppmenn og A- og B- lags spillere bidrar - presentasjon og utdeling av sportsplanen for foreldre og trenere Samarbeid med andre idretter - trenere og ledere skal sørge for å samarbeide med andre idretter når det gjelder treningstider/-omfang, slik at spillerne kan delta i flere idretter Sosiale tiltak - tiltak i løpet av året for trenere og ledere - sesongavslutning ved Alta Idrettspark. - hvert lag bør ha ett tiltak i løpet av sesongen - bruke klubbhuset aktivt til ulike arrangement Utstyr Utstyr til de ulike lag - følger trener - 5 baller for hvert lag/treningsgruppe - 10 treningsvester - 1 medisinskrin til hvert lag - 10 kjegler og hatter til hvert lag - spillerdrakter (overdel) Utstyr spiller holder selv - hver spiller, sin fotball. - fotballsko - leggbeskyttere (obligatorisk) - shorts - strømper - evnt. treningsdress

15 G-Sport Hammari gir klubbrabatt på UMBRO fotballutstyr til den enkelte spiller! 15 % til spillere mot fremvisning av medl. kort Dugnad Altaturneringa og hovedlotteriet er lagets hovedarrangement der alle bidrar Eldste Gutte/Jente: - vårsleppen 1. års småjente/smågutte: - Grillansvar Nordreisa 2. års smågutte/småjente: - fd-cupen Alle A-laget, damer og rekrutt: - Tine fotballskole A-lagstrenere i samarbeid med BU, a-lag, rekrutt, sportslig og damer: Alle: - Én til to vakter (bilett eller kiosk) på A-lagets kamper (trening-, serie- og cup-kamper). Gutte- og jentelag har to kamper. Ved behov nedover fra smågutte/småjente - spillerutvikling, talentutvikling - Altaturneringa Andre dugnader: Loddsalg: Alta IF s fotball-lotteri - Fra «lille» og opp Kakelotteri: 2 lotteri pr. lag pr. sesong - Fra «små» og opp Kjøring til kamper utenbys (annen kommune) er også en type dugnad I tillegg kan også andre typer dugnader vurderes. Alle spillere (utenom hospiterende) betaler kr.50,- i reisepenger til laget, også de som velger å reise med privatbil til nabokommuner.

16 Vi i Alta IF mener dette om trafikk kultur Vi samarbeider i trafikken Vi bruker refleksvest når vi er ute og jogger Vi beregner oss god tid når vi reiser Vi kjører buss fremfor bil Vi bruker hjelm når vi sykler Vi lar ikke bilen gå på tomgang Vi minner hverandre på og ferdes forsiktig hjem etter trening og konkurranser Aktivitetsplan For hvert aldersnivå er det laget en mer detaljert plan for hva en skal vektlegge i treningen, og hvordan en skal drive fornuftig trenings- og kampvirksomhet. Nedenfor er kun noen generelle holdepunkter for treningen. Treninger - treningsøvelser og metodikk baseres på NFF s aktivitetslederkurs. - trenere på gutte/pikenivå bør basere sin treningsvirksomhet på minimum trener-i kompetanse (B-kurs) Treningskamper - trener og oppmann vurderer hvilke motstandere som velges - tidspunkt på sommer er en viktig faktor å ta hensyn til Seriespill - kretsen setter opp kamper f.o.m. lillenivået. Ved innmelding av lag til krets (lillegutt og lillejente), bør spillernes alder oppgis (ta dette opp med krets). På den måten oppnås jevnere grupper - mygg og mini utnevner kontaktperson. Sammen med kontaktpersonene i de andre klubbene i Alta utveksles informasjon om lagene (trener, treningstid, treningssted). På grunnlag av dette avtales kamper gjennom sesongen - avtal med lag i serien om å spille treningsomganger etter at seriekampen er ferdig slik at alle spillerne får mest mulig spilletid - på reiser til bortekamper skal fortrinnsvis benyttes buss, og samkjøres med andre lag i klubben (f. eks. guttlag og pikelag reiser sammen) - alle spillerne betaler en egenandel på kr. 50,- hver gang det reises ut av kommunen

17 HOLDNINGSKONTRAKT HOLDNINGSAVTALE MELLOM ALTA IF - FOTBALL OG.. spillerens navn.. DATO ALTA IF- FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I Alta IF skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I Alta IF skal vi gjøre hverandre gode! * I Alta IF har vi rett til medbestemmelse, men vi følger beslutninger lojalt! I Alta IF- fotball ønsker vi å skape et godt miljø for alle, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg ramme omkring våre forskjellige lag og aktiviteter. Vi ønsker å være en sentral medspiller i nærmiljøet for å bidra med å skape trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Våre grunnleggende verdiene er; raushet, stolthet, humør, toleranse og samhold i Fotballforbundets breddeformel som Alta IF også står for er; Trygghet + Mestring = Trivsel viktige begreper I dette ligger det forståelse for det enkelte individs behov for å være en del av fellesskapet, bli akseptert og få anerkjennelse, slik at det føler seg vel, både i aktivitet med fotball, men også i miljøer der fotballfolk ferdes. Vi skal vise toleranse for ulikheter, være positivt innstilt til hverandre, engasjerte, og ha det gøy. Vi skal alle ta ansvar for å skape trivsel, trygghet og godt humør i laget, og i mellom våre lag. Vi må alltid huske på at vi er en klubb, og vi skal støtte og styrke hverandre i klubben, og vise respekt for spillere, ledere og foreldre også fra fra andre klubber. Alta IF spiller tøft men fair! Alle har et ansvar for at følgende ikke forekommer: Mobbing og avvisning, (ingen er alene i Alta IF you never walk alone ) Trenere og ledere i klubben som fører til dårlig selvfølelse og mistrivsel hos utøvere. Holdninger der resultat kommer foran felles retningslinjer for trivsel og utvikling. I Alta IF ønsker vi å legge vekt på holdningsskapende aktiviteter som forplikter både spillere, trenere/lagledere og foreldre så lenge de er deltagende i klubben. Det inngås derfor en holdningsavtale mellom spillere, trenere/lagledere, og foreldre. I Alta IF Fotball ønsker vi at alle skal trives og ha det gøy, samtidig som vi skal utvikle gode fotballspillere. Klubben har et tilbud til spillere på alle nivåer. Vi har også en klar antirasistisk profil. Våre spillere, ledere og foresatte oppfattes alle som representanter for klubben i forbindelse med kamper og turneringer. La oss sammen jobbe for at omgivelsene oppfatter oss som positive representanter for Alta IF. Det er kostbart å drive en fotballklubb. I tillegg til kontingent og treningsavgift er det en forutsetning at spillere og/eller foreldre deltar på dugnader som klubben eller lagledelsen bestemmer. For at alle skal trives har vi laget noen regler vi vil at alle skal lese gjennom og skrive under på at de er enige i. Husk - å utvikle seg som spiller krever aktiv innsats. Ingen leder/trener kan skyve en spiller til topps, spilleren må selv være med på å ta ansvar. Spillernes rolle Holdninger, generelt: I Alta IF støtter vi alltid andre Alta IF lag

18 Representere klubben på en positiv måte i alle sammenhenger Vær presis, meld fra dersom du ikke kan møte. Grunn skal oppgis. Møt alltid opp til trening og kamp selv om du er skadet. Annet skal avtales Spilleren og foreldre er selv ansvarlig for å innhente info hvis man ikke har vært på trening, kamp eller møter. Ring om du lurer på noe Hold eget, andres og lagets utstyr i orden Vis disiplin på og utenfor banen, gjør det du får beskjed om Vær lojal, styrkende og støttende mot klubb, medspillere, trenere og ledere Si ifra omgående til trener eller lagleder om du er misfornøyd med noe Vis respekt for andres følelser og meninger Avstå fra bruk av alkohol, tobakk og andre rusmidler Delta på dugnader, betal treningsavgifter, kontingent og egenandeler innen fastsatte frister Ta ansvar for å rydde i garderober og på banen etter trening og kamp. Dette gjelder både hjemme og borte Bidra til å skape trivsel, trygghet og humør i laget. Bidra til at alle føler tilhørighet Spesielt i forbindelse med trening: Vær konsentrert og disiplinert. Ha en positiv innstilling til alle øvelser Læring er aktiv innsats, gode ferdigheter kommer gjennom systematisk trening Egen innstilling til trening er avgjørende for resultatoppnåelse Hold ro og hør nøye etter når trenere/lagleder snakker/informerer Gode holdninger til oppvarming og uttøyning er viktig for å unngå skader Bidra til effektiv trening. Hente/sette ut mål, baller og annet utstyr raskt. Ikke ta i bruk baller før man får beskjed. Hold baller i ro ved stopp Spesielt under kamp: Ingen kjeftbruk på med- og motspillere, trenere eller dommere, vis respekt! Være positiv og støttende til lagkamerater, vi skal gjøre hverandre gode! Trener har ansvar for laguttak og spillerbytter Ingen kommentarer til laguttak og spillerbytter under kamp Ikke prat med tilskuere under kamp. Innbyttere skal holde seg i trenerens umiddelbare nærhet Akseptere nederlag og feire suksesser! Vær ydmyk og positiv til rettledning og følg beskjeder fra trenere Trenerens og laglederens rolle Trenere og lagledere er rollemodeller for spillerne. Positive holdninger hos trenere og lagledere vil lett smitte over på både spillere og foreldre. Lagledere er ofte klubbens ansikt ovenfor samarbeidende klubber, dommere og samfunnet for øvrig. Det er derfor overordnet viktig at våre lagledere følger klubbens holdninger og verdisyn. Trenere og lagledere skal: Stimulere egne spillere, foreldre og andre til å styrke og bygge en felles identitetsfølelse for alle i Alta IF Gjennom sin opptreden stimulere til at spillerne respekterer hverandre, og viser en sportslig holdning overfor medspillere, motspillere, dommere og motstandernes ledere og foreldre. Trenere og lagledere skal legge til rette for trivsel, og utvikling av gode ferdigheter gjennom rettledning og læring Trenere og lagledere skal, både på trening og i kampsituasjoner legge vekt på læringseffekten både for laget og enkeltspillere, og søke å oppnå dette uten at enkeltspillere blir unødig utsatt ved manglende prestasjon eller resultat. Lagledere og trenere plikter å gripe inn i tilfeller der spillere blir utsatt for mobbing eller diskriminerende opptreden. Trenere og lagledere skal se til at Fair Play følges av alle våre lag. Utenfor banen handler det også om at enhver idrettsleder blir forbundet med det idrettslaget han eller hun tilhører. Foreldrenes rolle En av våre viktigste ressurser er foreldrene. Norges Fotballforbund har satt opp en plakat de kaller for Foreldrevettsreglene. Den gir mange gode tips om det å være med å motivere og heie fram enkeltspillere og laget. Denne ønsker vi at alle foreldre i klubben skal følge. Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge, møt opp på kamp når du kan!

19 Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt Respekter trenerens bruk av spillere ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Dommeren prøver også å gjøre sitt beste ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner Til slutt: Av hensyn til spillere og lagledelse oppfordrer vi foreldre og andre tilskuere til å oppholde seg i god avstand fra disse under kamp helst på motsatt side av banen. (gjelder ikke mygg/mini) Født: / Spiller/Trener/Leder Foresatte (for spillere under 18 år) Alta IF Hvem er hvem i Alta IF Fotballstyret: Rita Amundsen, leder Øvreveien., 9515 Alta Administrasjon: Alta Idrettspark, E-post: Daglig leder: Lars Abrahamsen Adm. sekr: Egil Rasmussen Markedssjef: Maren Dølgaard Eid Barn og ungdom: Leder: Tor Bjørnar Henriksen Sten Yngve Fagerhaug

20 Jann Sigurd Sønvisen Sportslig utvalg: Leder; Bjørn Steinar Lampe Markedsutvalg: Anleggsutvalg: Arrangementsutvalg:

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2008

Sportsplan Alta IF 2008 Sportsplan Alta IF 2008 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger Holdningsavtale mellom Skeid og.. Navn Datert Skeid om verdier og holdninger I Skeid ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Rev. mars 2010 Sportsplan for Mathopen Fotball 1. Innledning 2. Organisasjonskart for Mathopen IL 3. Økonomi 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 4.1.

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e n Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e n Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige Velko mmen til Håndballgruppen I Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige organisasjonen på Romsås. Vi håper medlemskapet blir til like stor glede for

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling

FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling Dokumentet gjennomgås sammen med spillergruppen og med nye spillere. Spillerkontrakt signeres og leveres

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE...4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Hødd Gutter født 2004. Generelt infoskriv og regelverk for sesongen 2014

Hødd Gutter født 2004. Generelt infoskriv og regelverk for sesongen 2014 Hødd Gutter født 2004 Generelt infoskriv og regelverk for sesongen 2014 Ambisjoner og formål Informasjonen publiseres på lagsidene. Hødd har en egen spillerutviklingsplan, kan leses på http://www.hodd.no/sport-plan

Detaljer

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu Høybråten Basket for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål www.hbbk.nu Visjon Basket for alle Verdigrunnlag Toleranse - Respekt- Idrettsglede Sosiale mål Trygghet - Trivsel - Tilhørlighet www.hbbk.nu

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

Hva kjennetegner spillere i ulik alder?

Hva kjennetegner spillere i ulik alder? Hva kjennetegner spillere i ulik alder? Hva er det som kjennetegner barn og unge i forskjellig aldre. Første bud er dette: Barn er ikke minivoksne! Barn har et annet perspektiv både på aktivitetene, omgivelsene

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige Velko mmen til Håndballgruppe I Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige organisasjonen på Romsås. Vi håper medlemskapet blir til like stor glede for

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Hvordan virksomheten skal være for spillere i alderen 6-16 år Vår visjon Klæbu Innebandyklubb ønsker å tilby et positivt og inkluderende miljø der alle kan

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy

Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy Hvordan virksomheten skal være for spillere i alderen 6 16 år Vår visjon Klæbu Innebandyklubb ønsker å tilby et positivt og inkluderende miljø der alle kan

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK

SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK Versjon 1.2 1 VÅR VISJON ER Ved å spille hockey i Rosenborg skal barn og ungdom ha det artig, de skal trives, de skal oppleve spenningen, utfordringen og mestringen ved å trene

Detaljer

FAIR PLAY I TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

FAIR PLAY I TROMSØ ISHOCKEYKLUBB FAIR PLAY I TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling Dokumentet gjennomgås sammen med spillergruppen og med nye spillere. Spillerkontrakt signeres og leveres

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen FK BODØ/GLIMT SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Sportsplanen til Ungdomsavdelingen i FK Bodø/Glimt er delt i to, del

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring SPORTSPLAN SK BAUNE Trygghet, trivsel, mestring RETNINGSLINJER FOR STYREMEDLEMMER, TRENERE, LAGLEDERE OG FORESATTE FOR FOTBALLAKTIVITETEN I SK BAUNE. SPORTSPLANEN SKAL FUNGERE SOM ET VERKTØY FOR Å KVALITETSSIKRE

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer