NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE"

Transkript

1 Til: Arbeidsutvalget Fra: Ketil Heyerdahl Dato: Fredag 15. november 2011 Sak nr: NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE Innledning Nedenfor diskuterer jeg først hvordan valgene bør gjennomføres. Deretter setter jeg opp et forslag til reglement. Så følger en gjennomgang av vedtektenes avstemningsregler. Og til slutt følger en redigert versjon av forslaget fra Sven Arne Buggeland (som var leder av valgkomiteen under LM 2011) med kommentarer fra Astrid Dalehaug Norheim og Arild Berg Karlsen (som var ordstyrere under LM 2011). Jeg vil presisere at jeg i utgangspunktet tar for meg avstemningsreglene under valgene. Det er det jeg er bedt om, og det er her konsekvensene blir størst om det gjøres feil. Men en del av det jeg skriver om vil også få betydning for de øvrige avstemningene. Særlig vil det kunne gjelde vedtektsendringer. Det vil være opp til ordstyrerne hvor langt de vil følge nedenstående veiledning under f. eks. behandlingen av vedtektene. Forhold mellom valgreglement og veiledning Jeg tror at selve valgreglementet kan være svært kort. Det viktigste vil ligge i en veiledning, som kan bygge på gjennomgangen nedenfor, og kan være ganske lik denne. Den bør være en trinn-for-trinn-gjennomgang av avstemningene, og bør være lest og behandlet av ordstyrere og tellekorps. Plassering av valgreglementet Etter vedtektenes 22 a skal landsmøtet ved konstituering «godkjenne dagsorden og forretningsorden». Jeg tror det er fornuftig å gjøre valgreglementet til en del av forretningsordenen. Forretningsordenen behandler tilsvarende spørsmål, den sendes ut på forhånd slik at delegatene kan ta stilling til den før møtet, og den er enkel å endre (i motsetning til vedtekter, som kunne vært en alternativ plassering) etter som en vinner erfaring, endog i løpet av møtet. Dette innebærer at ordstyrerne under konstitueringen går gjennom valgreglementet, og tar det opp til avstemning sammen med den øvrige forretningsorden. Som en del av konstitueringen skal det også velges et tellekorps. Antallet som skal velges vil kunne variere, så her bør ordstyrerne stå noenlunde fritt. Det bør velges et tellekorps som utfører følgende funksjoner: Teller opp og holder rede på antall delegater som er tilstede i salen Har kontroll på dørene under avstemningen Teller antall stemmer Ansvaret for valgene Etter min oppfatning bør ordstyrerne ha ansvaret for valgene. Ordstyrerne har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av møtet, valgene er kanskje det viktigste punktet i løpet av landsmøtet, og ligger således klart innenfor deres ansvarsområde. Forslag valgreglement, side 1

2 Under en avstemning bør kommandolinjene være klare, slik at det ikke blir tvil om hvem en skal henvende seg til med spørsmål, innsigelser, etc. Det sikres best ved at ordstyrerne, som leder møtet, også leder avstemningen. Avstemningen innebærer mange forskjellige funksjoner. Det er hensiktsmessig at alle disse funksjonene samles på ett sted. Kontroll på antall stemmeberettigete Når valgene begynner må ordstyrerne gjøre det klart for forsamlingen at det innebærer stengte dører så lenge avstemningen varer. Det bør være funksjonærer til stede for å passe på at ingen går inn eller ut. Det vil sannsynligvis også være hensiktsmessig at ordstyrerne lar det være en kort pause mellom kunngjøring av at avstemningen skal begynne og selve avstemningen, slik at delegatene kan gjøre nødvendige ærend. Etter at dørene er låst må antall delegater telles opp. Dette gjøres ved at hvert enkelt medlem av tellekorpset teller opp antall stemmeberettigede innen sin «seksjon», og foregår på samme måte som ved avstemningen: Ordstyrerne beordrer delegatene til å vise stemmesedler ved håndsopprekning, og gir beskjed om når hendene kan tas ned igjen. Etter at tellekorpset har er ferdig med opptellingen meddeles antallet til ordstyrerne, som noterer det ned og opplyser forsamlingen om det. Og som nevnt innebærer dette at ingen slipper inn eller kan gå ut inntil avstemningen er gjennomført. Hvis det likevel er nødvendig (bør være prekært) må den som ønsker å forlate salen ta med seg sin stemmeseddel og avlevere den til tellekorpsets representant ved døren. På den måten vil tellekorpset ha oversikt over hvem som er ute, og hvor mange. Hver gang en person går ut eller kommer inn skal tellekorpset stoppe valgene, registrere hvem som forlater eller kommer tilbake til salen, motta eller kreve inn stemmeseddel, og opplyse om nytt tall på antall stemmeberettigete til ordstyrerne. Dette er litt omstendelig, men jeg har tro på at det i seg selv virker disiplinerende. For øvrig bør det helst bare være én dør som er tilgjengelig for slike nødstilfeller, og den bør være så nære dirigentbordet som mulig. Type valg NJs vedtekter hjemler tre typer valg, men etter min oppfatning er det bare to typer som skal brukes under landsmøtet. Saken er at det finnes såkalte generelle stemmeregler i 40, som hjemler opptelling av stemmesedler ved håndsopprekning, skriftlig avstemning samt muntlig avstemning ved navneopprop. Her er vilkåret for skriftlig avstemning at 1/3 av de fremmøte krever det. Så finnes det i tillegg egne regler for landsmøtet i 22 c. Her heter det at dersom «20 eller flere delegater krever det, skal avstemningen foretas skriftlig». Her må det være slik at spesialregler går foran generelle regler, og følgelig er det tilstrekkelig med 20 delegater for å få skriftlig avstemning. Vi må ytterligere konkludere med at det bare er to aktuelle avstemningsmåter, nemlig ordinær avstemning med håndsopprekning av stemmesedler, samt skriftlig avstemning. Om tellekorpset Det er viktig at tellekorpset fungerer godt og nøyaktig. Hvert enkelt medlem av tellekorpset bør ha ansvaret for en lett avgrensbar enhet, her kalt seksjon. Det hadde vært ønskelig at seksjonene er plassert med så stor innbyrdes avstand at telleren kan gå mellom seksjonene under opptellingen. Det er viktig at delegatene ikke beveger seg under valgene, slik at telleren hele tiden er klar over det nøyaktige antall stemmer innen sin seksjon. I tillegg til tellerne bør tellekorpset også ha en eller flere dørvakter (avhenger av antall dører) som kontrollerer at dørene er låste, holder rede på hvem som går ut/inn og tar vare på stemmesedlene deres når de er ute. Det er også disse vaktene som bryter inn i valgene og meddeler at en person er i ferd med å gå ut eller har kommet tilbake, og hva som da skal være det korrekte antallet stemmer. Forslag valgreglement, side 2

3 Det har vært foreslått at hver teller skal telle to seksjoner, og at tellerne skal sammenlikne resultatene med hverandre for å få sjekke at det er telt riktig. Jeg tror at det ikke er nødvendig. Ved at det telles både mot, avholdende og for kan telleren sammenlikne resultatet med det antall stemmer som skal være i seksjonen. Dessuten vil dette forlenge avstemningen mer enn nødvendig. I tillegg til at hver teller skal telle sin seksjon, må det avklares hvem som teller dørvakten(e). Telleren regner med seg selv i sin seksjon, selv om vedkommende i utgangspunktet sitter et annet sted. Til sist gjenstår spørsmålet om hvor mange tellekorpset skal bestå av, og hvem de skal kunne velges blant. Først antallet: Dette må avgjøres fra gang til gang, og er avhengig av de geografiske tilstander i lokalet. Men det er viktig at seksjonene ikke er for store, og antallet tellere blir uansett lik antallet seksjoner pluss dørvakten(e), som igjen er avhengig av antall dører som skal voktes. Tellekorpset bør velges blant delegatene. Jeg tror det føles riktig at man telles av «sine egne», og det gir en viss legitimitet. Forretningsorden i forbindelse med valgene Det har vært praktisert en forretningsorden hvor det gis én «valgtale» for hver kandidat. Ved ukompliserte valg hvor det ikke stiller noen motkandidater fungerer dette bra. Men det blir problematisk der det kommer motkandidater. En kandidat kan bli skjøvet nedover listen og stilles opp mot ulike kandidater. Skal vedkommende få flere valgtaler da? Og skal det være adgang til debatt etter en valgtale? I bunn og grunn er det her to hensyn som står mot hverandre: Effektivitet mot demokrati. En valgtale pr. kandidat er effektivt, men det kan lett oppstå situasjoner der dette kan oppfattes som udemokratisk. Eksempel: Det fremmes et benkeforslag på en kandidat, og det holdes en valgtale for vedkommende. En delegat kjenner historien til kandidaten, og vet at det underslås ubehagelige fakta. Å nekte vedkommende å ta ordet om dette er udemokratisk. Jeg tror det har vært lagt for stor vekt på effektiviteten. Det har vært en tendens til at valgene blir sett på som mindre viktige, at de nærmest er en litt omfattende sandpåstrøing av valgkomiteens innstilling. Og jeg synes det er en skjevhet mellom tiden som går med til diskusjon av vedtakene, og tiden som settes av til diskusjon av kandidatene. Følgelig tror jeg det er riktig at det settes av tid tid diskusjon av kandidatene. Hvordan dette i praksis skal løses er jeg usikker på. Taletiden kan settes kort, og det kan settes sterke begrensninger på taletid, antall taler og replikker. Og uansett vil de fleste være klar over at å bruke mye tid til å fremme en kandidat kan være et tveegget sverd. Men det står for meg som grunnleggende udemokratisk å videreføre den praksisen vi har i dag. Det er ordstyrerne som må takle dette. Men jeg vil foreslå at ordstyrerne under valgene gir ordet til en valgtale på to minutter pr. kandidat pr. valg, og etter valgtalen åpner for en begrenset diskusjon med ett minutts taletid, og at ordstyrerne er raske med å sette strek. Dette vil innebære at det må settes av mer tid til valgene. Hvordan gjennomføre en ordinær avstemning med håndsopprekning Ordstyrerne gir beskjed til tellekorpset om å gjøre seg klare. Deretter klargjør ordstyrerne temaet for avstemningen. For hver avstemning telles det opp antall stemmer mot, avholdende og for. Følgelig blir det tre avstemninger på hvert forslag. Forslag valgreglement, side 3

4 Dette kan virke litt omstendelig, men jeg tror det er fornuftig, og i praksis en rask metode. De aller fleste avstemningene er enstemmige, og en fornuftig ordstyrer vil da, uten at det er nødvendig å aktivisere tellekorpset, raskt be om at de som er mot forslaget viser stemmesedler, deretter be de som er avholdende om å vise stemmesedler. Dersom det er ingen mot og ingen avholdende er forslaget enstemmig vedtatt. Og der det avgis stemmer både for og mot er det uansett viktig at alle kategoriene blir talt opp. Som en ser: Rekkefølgen på avstemningen er viktig for å spare tid: Man teller først opp de som er mot, deretter de som er avholdende, til slutt de som er for. Hvis det er null avgitte stemmer på de to første avstemningene er det ikke nødvendig å telle opp antallet som er for. Et siste poeng knyttet til opptellingsmetoden: Etter min oppfatning har valg (og andre avstemninger) ved akklamasjon visse prinsipielt uheldige sider. Akklamasjoner hindrer et eventuelt mindretall å bli synliggjort, og åpner for spekulasjoner om dette. Ordstyrerne dirigerer avstemningen, og sier fra når delegatene skal vise stemmeseddel, og når de kan ta ned hånden. Tellerne noterer ned antall stemmer mot, for og avholdende. Etter at avstemningen er gjennomført kommer tellekorpset opp til dirigentbordet og avleverer stemmetall. Ordstyrerne regner sammen og presenterer resultatet. Om ordstyrerne ønsker det kan dette delegeres til andre ved dirigentbordet. Dersom det er avvik mellom antall avgitte stemmer og antall stemmer som skal være tilstede i salen må ordstyrerne vurdere om det skal gjennomføres en ny avstemning, her bør det vises litt romslighet for ubetydelige og små feil. Her må det skytes inn at i utgangspunktet skal det ikke kunne skje en feilrapportering: Hver enkelt teller vet hvor mange delegater vedkommende har i sin seksjon, og dersom håndsopprekningen ikke stemmer med dette antallet må telleren be om at ordstyrer gjennomfører opptellingen i denne seksjonen en gang til. Det må her sies at det å tilhøre tellekorpset vil bli mer krevende enn det har vært tidligere ved at feiltelling umiddelbart vil bli avdekket. Jeg tror det er hensiktsmessig at ordstyrerne har et skjema hvor alle seksjonene er listet opp, og hvor hver seksjons stemmeberettigede er notert, og hvor det er felt for mot, avholdende og for. Om det er ønskelig kan dette skjemaet også vises på skjermen, slik at opptellingen får et visst «live»-preg. Utfylt skjema overleveres protokollførere, og oppbevares inntil protokollen er godkjent. Dersom det i løpet av opptellingen oppstår tvil om det opprinnelig fastsatte antall stemmer virkelig er korrekt, bør avstemningen stanses av ordstyrerne, og antall stemmer telles opp på nytt inntil en er sikker på at tallet er riktig. Etter det foreslåtte valgreglementet skal en person anses valgt dersom vedkommende har fått mer enn 50 % av de avgitte stemmene, når blanke og forkastede ikke regnes med. Og dersom det er mer enn to kandidater som stiller til valg, og den som har fått flest stemmer ikke har fått mer enn 50 %, så skal den personen som har fått færrest stemmer strykes og ny valgomgang gjennomføres. Et noe krevende spesialtilfelle oppstår dersom de to kandidatene med færrest stemmer har fått det samme antall stemmer. Problemet her er at en stemme fra eller til kan avgjøre valget. Dersom det er få stemmer på de to er det ikke noe problem, da kan begge strykes uten problemer. Men hvis det er mange vil de tre fremgangsmåtene (stryking av A, stryking av B eller stryking av både A og B) kunne avgjøre valget og bare en stemme fra eller til vil kunne avgjøre hvilken fremgangsmåte som blir benyttet. Derfor bør en, dersom de to siste kandidatene har mange stemmer bak seg, først foreta et nytt valg, i det håp at det da peker seg ut én kandidat som kan strykes. Dersom det nok en gang blir stemmelikhet kan to fremgangsmåter benyttes: Loddtrekning eller at begge strykes. Som hovedregel vil jeg tro at loddtrekning vil være det riktige, og vil også peke på at en slik fremgangsmåte er nevnt i NJs vedtekter 40 B annen setning, riktignok i en annen sammenheng. Som en ser: Her er det en del skjønnsmessige avveininger som kan være problematiske for ordstyrerne. Særlig kan det være vanskelig å avgjøre om det er «få» eller «mange» som stemmer på de to kandidatene med færrest stemmer. Her kan det være en viss veiledning i å ta utgangspunkt i at det er «få» dersom de to kandidatene til sammen har færre stemmer enn kandidaten foran. Forslag valgreglement, side 4

5 Hvordan gjennomføre en skriftlig avstemning Her vil jeg gjerne følge opp forslaget fra Norheim/Karlsen om forhåndstrykte stemmesedler. Jeg ser her for meg ark med en særegen farge, og som er delt opp ved hjelp av et linjemønster i 12 felt. I hvert felt står det f. eks. «Stemmeseddel LM 2013, avstemning x», hvor x varierer fra 1 til 12. Delegatene kan så, dersom det blir bruk for stemmesedlene, dele opp disse i tråd med linjemønsteret. Hvis det hadde vært mulig å få tak i perforerte ark hadde det selvsagt vært utmerket. Som nevnt krever en skriftlig avstemning at minst 20 delegater krever det. Det bør neppe være formkrav til et slikt krav, en avstemning med håndsopprekning av stemmeseddel der temaet er hvor mange som ønsker en skriftlig avstemning må være tilstrekkelig. Likedan vil en liste med underskrifter hvor en krever skriftlig avstemning måtte godtas. Det vil her ikke være nødvendig å få rede på hvor mange som er mot og avholdende, slik at en enkel opptelling fra dirigentbordet av antallet som stemmer for en skriftlig avstemning vil være akseptabel. Også her ledes avstemningen fra dirigentbordet. Avstemningen begynner ved at dirigentene klargjør avstemningstemaet. Rent konkret innebærer det hva delegatene skal skrive på stemmesedlene. Når det gjelder valg vil dette være navnet på den kandidaten som en vil gi sin stemme til. Av praktiske grunner kan det være fornuftig å skrive dette på den siden som ikke er forhåndstrykt. Dirigenten gir så beskjed til tellekorpset om når de skal begynne innsamlingen av stemmesedler. Tellerne samler dem inn, og bringer dem opp til dirigentbordet. Dirigentene leder opptellingen av stemmesedler. Rent praktisk kan det gjøres ved at tellerne bes legge stemmesedlene i hauger som det minst vil være tre av: En for kandidat A, en for kandidat B, og en haug for blanke og forkastede stemmer. Forkastede stemmer vil være stemmer som har skrevet noe annet enn avstemningstemaet, eller der det er usikkert hva vedkommende har ment, eller der nummeret på stemmeseddelen ikke stemmer overens med det oppgitte nummeret. Så starter opptellingen av haugene. Her bør en telle opp alle stemmene. Dirigentene bestemmer hvem som skal telle hvilke hauger, og det er viktig at tellekorpset da står i nærheten av dirigentbordet, klare til innsats. Etter at haugene er telt opp meddeler dirigentene resultatet av avstemningen. Dirigentene meddeler både antall stemmer til hver enkelt kandidat, samt antall blanke og forkastede stemmer. Rekkefølgen kan godt være etter følgende rekkefølge: Først meddeles antall blanke/forkastede stemmer, deretter meddeles kandidatene i stigende rekkefølge. Forslag til valgreglement 1. Det velges et tellekorps bestående av x medlemmer. Tellekorpset assisterer dirigentene under avstemninger. 2. Ved valg av en person er valget ikke avgjort før en av kandidatene har oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke, forkastede og avholdende stemmer regnes ikke med ved opptellingen av antall avgitte stemmer. 3. Dersom valget ikke blir avgjort ved første votering, holdes omvalg idet man for hver ny valgomgang utelater den kandidat som fikk færrest stemmer ved den foregående votering. Forslag valgreglement, side 5

6 Gjennomgang av vedtektenes avstemningsregler Vedtektene inneholder en del regler knyttet til avstemninger i 22. Her følger en oppsummering av disse, og det pekes på situasjoner som kan være problematiske. 1. Utgangspunktet er alminnelig flertall, dvs. at det er flere som stemmer for enn som stemmer mot. Her må det være riktig at blanke og forkastede stemmer ikke regnes med. Det samme gjelder stemmeberettigede som ikke er tilstede. Eksempel: Det er 149 stemmeberettigede på landsmøtet. 70 stemmer for et forslag, 69 stemmer mot, 5 er ikke tilstede og 5 stemmer er blanke/forkastet. Forslaget er vedtatt. 2. Landsmøtet kan vedta å behandle saker som ikke er satt opp på dagsorden. Men vilkårene er strenge: Det krever 4/5 flertall av «samtlige stemmeberettigede». Det første problemet er hva som menes med «samtlige stemmeberettigede». Etter vedtektene er det 149 delegater. Hva så hvis ikke alle har møtt, slik at det f. eks. bare er 145 delegater. Etter min oppfatning er delegater som ikke har møtt opp og følgelig ikke registrert ikke stemmeberettiget, slik at 4/5 skal regnes av 145. Hva så om det er tre personer som har fått permisjon fra møtet? Her vil jeg falle ned på samme resonnement, slik at 4/5 skal regnes av 142. Men flere årsaker til å redusere «antall stemmeberettigede» ser jeg ikke at det er adgang til. Følgelig vil personer som er fraværende uten permisjon, samt blanke og forkastede stemmer, alle regnes med blant de som stemmer nei. Eksempel: Det er i utgangspunktet 149 stemmeberettigede. 5 kommer ikke til landsmøtet, og 5 har fått gyldig permisjon. Følgelig skal 4/5 regnes av /5 av 139 er 111,2. Følgelig må det være 112 eller flere som stemmer for forslaget. 3. Det kreves 2/3 flertall ved vedtektsendringer. Dette er en verneregel, og gode grunner taler da for at en praktiserer dette på en tilsvarende måte som ovenstående, dvs. at de som ikke har møtt og permisjoner trekkes fra, mens blanke, forkastede og fraværende stemmer regnes som nei-stemmer. Til sist: Jeg vil få antyde at det viktigste ikke er at reglene er «riktige», men at en på forhånd er enige om hvordan de skal praktiseres, Forslag fra Sven Arne Buggeland med kommentarer fra Astrid Dalehaug Norheim og Arild Berg Karlsen Forslagene fra Buggeland står skrevet i svart, mens kommentarene fra Norheim og Karlsen står i blått. Etter vår oppfatning ble ikke valgene på Landsmøtet tilfredsstillende gjennomført: Antall stemmeberettigede delegater ble ikke telt opp og dørene lukket Tellekorpset klarte ikke å telle riktig, ved avstemningen om 15. plass i landsstyret Ordstyrer oppdaget ikke at summeringen måtte være feil Blanke stemmer ble talt med, ved den skriftlige avstemningen som fulgte Stemmetallene på skjermen var feil, ved kampvoteringer om varaplass Stemmetall ble ikke oppgitt, ved påfølgende kampvoteringer om varaplass Rotet fikk trolig konsekvenser for resultatet, i alle fall hva angikk 15. plassen. Vi foreslår at NJ utarbeider et mer detaljert reglement for gjennomføring av valgene, som kan supplere de generelle stemmereglene i vedtektenes 40. Her bør/kan fremgå: Forslag valgreglement, side 6

7 Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av valgene og hvem som sitter ved hans/hennes side og bistår, om det oppstår tvil eller uenighet underveis. Det må vere ein grundig opplæring av tellekorps. Det er viktig at det er avklart om det er teljekorps eller ordstyrar som skal sjekke at røystetalet stemmer overeins med talet på delegatar i salen. At antall stemmeberettigede delegater skal telles opp før valgene. Støtter forslaget. At dørene skal lukkes til valgene er gjennomført. Vi støtter forslaga, men vi opplevde i praksis at det er ei utfordring at vi ikkje kan vite kor lang tid vala tek. Denne gongen hadde to fått permisjon klokka kvart på tre. Dermed måtte dei forlate salen midt i valet. Så lenge vi ikkje kan vite kor lang tid vala tek, må det finnast ei løysing på slike problemstillingar. Den har vi ikkje her og no. At tellekorpset må være så stort at to kan telle hver sin seksjon av salen. Er ikke de to overens, foretas omtelling umiddelbart. Støtter forslaget. At stemmetallene skal stemme overens med antall delegater i salen. Støtter forslaget. At resultatet først kunngjøres når opptellingen er korrekt. Støtter forslaget. At stemmetallet kunngjøres i salen og refereres i landsmøtereferatet. Dersom dette skal gjennomførast, betyr det at det er slutt på val ved akklamasjon. Då må alle val gjennomførast ved at dei som røystar for foreslått kandidat viser røysteteikn og deretter må vi be dei som røystar blankt om å vise røysteteikn. Slik kan vi faktisk få vite røystetalet. Det er sjølvsagt mogeleg at ein først har akklamasjon og at ordstyrar deretter ber alle vise røysteteikn. Men landsstyret må vurdere om det er dette ein ynskjer. Det kan sjølvsagt vere ein føremon at dersom ein kandidat får mange blanke røyster, vil det kome fram. Det gjer det ikkje ved akklamasjon. Forlag til nytt punkt i eit valreglement: Nummererte røystesetlar. Ved skriftleg val skal dei utdelte røystesetlane til kvar kandidat vere nummererte 1, 2, 3 osb. Når det er skriftleg val oppgjev ordstyrar kva nummer på røystesetelen som skal brukast. Røystesetlar med anna nummer blir forkasta. Slik kan vi unngå at det blir levert inn for mange røystesetlar. Skriftlig avstemning dekkes av vedtektene, men hvorvidt det var 1/3 av de stemmeberettigede delegatene som krevde dette på landsmøtet, er vi sant å si usikre på. Ifølge 22 c i vedtektene skal det gjennomførast skriftleg val dersom 20 eller fleire av delegatane krev det, ikkje 1/3. Det skapte også forvirring at hver kandidat bare fikk én valgtale uansett hvor mange ganger vedkommende deltok i en kampvotering, og at denne beskjeden kom umiddelbart før valget. Det ville nok vært fordelaktig om det allerede når valgkomiteen la frem sin innstilling, var klart hvordan møteledelsen tenkte å gjennomføre valget. Vi støttar at ordstyrarane opplyser om korleis valet vil bli gjennomført når valkomiteen legg fram innstillinga si. Derimot meiner vi det var riktig å kun tillate ein valtale per kandidat. Vi registrerte at mange i salen nikka då vi heldt fast på at det berre skulle vere ein valtale per kandidat. Ein ny valtale for kvar gong ein kandidat blir sett opp mot ein foreslått kandidat, vil hale ut valet. Det vil uansett vere kort tid frå førre valtale for den same personen, truleg få minutt. Det vil då vere overflødig med ein ny valtale. Det vil også føre til at ein kandidat som vert sett opp fleire gonger totalt sett vil få langt meir valkamptid enn motkandidaten. Vi er også usikker på om det er til fordel for kandidaten som får gjentekne valtalar for seg sjølv med sekundars eller minuttars mellomrom. For øvrig er vi uenige i denne begrensningen, og mener at det også under valgene bør være åpent for alminnelig meningsutveksling. Vi er usikre på kva ein meinar med «alminneleg meningsutveksling», for vi ser ikkje for oss at valtalar er eigna for replikkveksling. I ein tenkt situasjon kan ein kandidat vere kontroversiell og delegatar kan ha bruk for å stille han eller henne spørsmål om korleis dei stiller seg til einskilde saker. Bør det då opnast for at delegatar kan stille spørsmål? Det kan vere nødvendig for å oppklare viktige saker og det kan opne for skittentøysvask. Dette bør takast med i vurderinga. Det bør også setjast ei tidsramme for valtalane, td tre minutt. Vi tenker oss et valgreglement som ikke inngår i vedtektene, men kan vedtas av landsstyret før neste landsmøte og være til støtte for ordstyrerne under gjennomføring av valgene Forslag valgreglement, side 7

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Høringsdokument - FORRETNINGSORDEN

Høringsdokument - FORRETNINGSORDEN Høringsdokument - FORRETNINGSORDEN Landsstyret sender med dette på høring forslag om forretningsorden for landsmøter i landsorganisasjonen Sámiid Duodji (heretter LSD). Regionene bes om å avholde årsmøter

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

1.1 Åpning og konstituering

1.1 Åpning og konstituering 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1.1 Åpning og konstituering Sak 1.1: Opprop og godkjenning av delegater Det foretas opprop og godkjenning av delegatlister fra medlemsforeningene Sak 1.: Valg av ordstyrere Ordstyrerne

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

KR 10/16 Oslo, 29. januar 2016

KR 10/16 Oslo, 29. januar 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 10/16 Oslo, 29. januar 2016 Referanser: KM 11/08, 06/09, 11/10, 11/11, 04/14 og 10/15 KR 79/11 Saksdokumenter: KR 10.1/16 Regler for

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Navneopprop, møtet settes Når møtetiden er nådd, sørger møtelederen for at det foretas navneopprop. Er det lovmessig minste antall til stede, erklæres

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009 En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen 30. - 31. mars 2009 1 Kjære delegat/funksjonær på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen For at Utdanningsforbundet

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Valgreglement for Norges musikkhøgskole

Valgreglement for Norges musikkhøgskole Valgreglement for Norges musikkhøgskole Kap. 1. Generelle bestemmelser. 1. Reglementets anvendelsesområde Reglementet gjelder for valg av styret og rektor/prorektor. 2. Valgperiode Valgperiodene er 4 år

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen.

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. 1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF),

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANJUMAN-E-ARAIN NORGE

VEDTEKTER FOR ANJUMAN-E-ARAIN NORGE VEDTEKTER FOR ANJUMAN-E-ARAIN NORGE Vedtatt på ekstra ordinær generalforsamling 20.03.2011 Endelig vedtatt på gemeralforsamling og gleldende fra 20.11.2011 Forslag til vedtekter for foreningen ANJUMAN-E-ARAIN

Detaljer

Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 13.12.13

Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 13.12.13 Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 13.12.13 Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1.1 Innledning Dette valgreglementet gjelder for valg til alle

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

NSOS RETNINGSLINJER FOR PREFERANSEVALG

NSOS RETNINGSLINJER FOR PREFERANSEVALG NSOS RETNINGSLINJER FOR PREFERANSEVALG Vedtatt av NSOs arbeidsutvalg 18.12.2014. 1 A. FREMGANGSMÅTE VED PREFERANSEVALG AV FLERE REPRESENTANTER Valg av faste representanter 1. Forslag på kandidater må være

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 16.11.2005, sak 072-05, sist revidert 20.03.2013, sak 20/13. For saksbehandlingen i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Dagsorden og saksliste Sak GF 01/14

Møteledelse og forretningsorden Dagsorden og saksliste Sak GF 01/14 Møteledelse og forretningsorden Dagsorden og saksliste Sak GF 01/14 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall.

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.5 Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret 23.02.12. 1 Reglementets virkeområde Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret. Studentene

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I GJØVIK VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I GJØVIK VEDTATT I HØGSKOLESTYRET 28.2.2011 1: Reglementets virkeområde Dette reglementet gjelder ved valg av representanter i høgskolens styre. 2: Valgform 1. Valg etter dette

Detaljer

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015.

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Ordveksling Sak Protokoll Antall stemmer: 78 ved møtestart. Åpning av ekstraordinært representantskapsmøte

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer