Appendiks 7 Konstanter og variabler til kap. 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Appendiks 7 Konstanter og variabler til kap. 6"

Transkript

1 APPENDIKS APPENDIKS 1 Appendiks 1.1 Appendiks Appendiks Appendiks Appendiks Appendiks 1.2 Appendiks Appendiks Appendiks Appendiks Appendiks 2 Appendiks 2.1 Appendiks Appendiks Appendiks 2.2 Appendiks Appendiks Lab kort elektronikk Skjema kraftelektronikk Skjematisk utlegg Komponentplassering Topp Lag Bunn Lag Skjema bryterpanel Skjematisk utlegg Komponentplassering Topp Lag Bunn Lag Matlab/Simulink 2 fase stepper motor Blokkdiagram tofase motor Matlab skript for algoritmen 3 fase stepper motor Blokkdiagram trefase motor Matlab skript for algoritmen Appendiks 3 FGPA Appendiks 3.1 VHDL kode Appendiks Simulering 1 Appendiks Simulering 2 Appendiks 4 Appendiks 5 Appendiks 6 Appendiks 6.1 Appendiks 6.2 Budsjett Oppgavebeskrivelse Datablad 3A, 55V DMOS Full-Bridge Motor Driver Spartan-IIE Development Board User s Guide Appendiks 7 Konstanter og variabler til kap. 6 Appendiks 8 Bilder av kretsen

2 Appendiks 1: Lab kort elektronikk

3 Appendiks 1.1 Skjema kraftelektronikk Appendiks Appendiks Appendiks Appendiks Skjematisk utlegg Komponentplassering Topp Lag Bunn Lag

4 JP1 Direction A 1 Break A 2 M4 A 3 M3 A 4 M2 A 5 M1 A 6 Inngang_1 LMD18245T1 1 Out 1 2 Comp out RC 3 4 M4 PGND 5 6 M3 7 M2 8 M1 9 Vcc Brake A 10 Direction A 11 SGND CS out 14 DAC ref 15 Out 2 C1 1uF C2 100uF V Vcc A GND R1 20k C3 500pF 0 R2 20k 1 C4 2.2nF JP3 COMP OUT A JP4 1 2 OUT1 A OUT2 A JP5 Direction B 1 Break B 2 M4 B 3 M3 B 4 M2 B 5 M1 B 6 Inngang_2 C5 1uF C6 100uF V Vcc B GND 1 5V 1 REF5V JP7 COMP OUT B LMD18245T2 1 Out 1 2 Comp out RC 3 4 M4 PGND 5 6 M3 7 M2 8 M1 9 Vcc Brake B 10 Direction B 11 SGND CS out 14 DAC ref 15 Out 2 0 R3 20k C7 500pF 0 R4 20k C8 2.2nF 1 2 JP8 OUT1 B OUT2 B Hov edoppgav e 2004 Høgskolen i Narv ik Utv ikling av en Solar Array Driv e Electronic Kent Kristensen, Kenneth Romsdal, Arnf inn Berg, Jimmy Hang Size Document Number Rev A 1 1 Date: Saturday, June 05, 2004 Sheet 1 of 1

5

6

7

8 Appendiks 1.2: Skjema bryterpanel Appendiks Appendiks Appendiks Appendiks Skjematisk utlegg Komponentplassering Topp Lag Bunn Lag

9 J3 Vcc J4 Switch J DIP Bry ter A 2 3 J DIP Bry ter B J2 Utgang A J6 Utgang B Hov edoppgav e 2004 Høgskolen i Narv ik Utv ikling av en Solar Array Driv e Electronic Kent Kristensen, Kenneth Romsdal, Arnf inn Berg, Jimmy Hang Size Document Number Rev A 1 1 Date: Saturday, June 05, 2004 Sheet 1 of 1

10

11

12

13 Appendiks 2: Matlab/Simulink

14 Appendiks 2.1: Appendiks Appendiks Blokkdiagram tofase motor Algoritme for 2-fase

15

16 %Simulering av innsignal til 2 fase stepper motor % % % %Narvik % function [t, x1, x2] = fase2; % % variabler % % tidsvariabler f = 40000; % frekvens = 40 MHz mindelay = 5E-3; % minste holdetid for en puls = 50 ms % initialisering av fasene f1 = 1; % initialisering av fasene f2 = 0; % motorforhold graderprsteg = 1.8; %antall grader mellom per steg på motoren = 1.8 (200 step/runde) girforhold = 2000; %forholdet mellom motor og solcellepanenl 1:2000 % intern teller & kontrollteller posisjon = 0; %posisjon nyposisjon = 0; %kalkulert stopp posisjon % % Programkode % c=0; nytemp = 1; % variabel for å holde styr på elementene som lagres for k=1:2 if k == 1; DIR = 0; SPE = 40; POS = 0.15; teller = 0; nyposisjon = posisjon + ((girforhold)*(pos/10)); else DIR = 1; SPE = 30; POS = 0.15; teller = 0; nyposisjon = posisjon + ((girforhold)*(pos/10)); c=0; end;

17 while posisjon <= nyposisjon maxdelay = f/(girforhold / (64 - SPE)); % t=2000/(64-spe); f=1/t; c=f*t => c=f/t if(posisjon == (nyposisjon - 10)) teller = 1; end if(posisjon > (nyposisjon - 10)) c = c + (2*c/(4*teller-1)); teller = teller + 1; else if(c == 0) c = f*mindelay; elseif c < maxdelay; c = maxdelay; else c = c - (2*c/(4*teller+1)); end; teller = teller+1; end; ; temp = 1; ; nytemp = 1000; temp = nytemp; nytemp = round(temp + c); while (temp <= nytemp); x1(temp) = f1; x2(temp) = f2; t(temp) = temp/f; temp = temp + 1; end; if(f1==1) f1 = 0; f2 = 1; else f1 = 1; f2 = 0; end; posisjon = posisjon + 1; end; end; %ut = [t; x1; x2]; subplot(3,1,1); plot(t,x1); subplot(3,1,2); plot(t,x2);

18 Appendiks 2.2: Appendiks Appendiks Blokkdiagram 3-fase motor Algoritme for 3-fase motor

19

20 %Simulering av innsignal til 3 fase stepper motor % % % %Narvik % function [t, x1, x2, x3] = fase3; % % variabler % % tidsvariabler f = 50000; % mindelay = 5E-3; % minste holdetid for en puls = 50 ms % initialisering av fasene f1 = 1; % initialisering av fasene f2 = 0; f3 = 0; % motorforhold graderprsteg = 1.8; %antall grader mellom per steg på motoren = 1.8 (200 step/runde) girforhold = 2000; %forholdet mellom motor og solcellepanenl 1:2000 % intern teller & kontrollteller posisjon = 0; %posisjon nyposisjon = 0; %kalkulert stopp posisjon % % Programkode % c=0; nytemp = 1; % variabel for å holde styr på elementene som lagres for k=1:2 if k == 1; DIR = 0; SPE = 32; POS = 0.15; teller = 0; nyposisjon = posisjon + ((girforhold)*(pos/10)); else DIR = 1; SPE = 16; POS = 0.15; teller = 0; nyposisjon = posisjon + ((girforhold)*(pos/10)); c=0; end; while posisjon <= nyposisjon

21 maxdelay = f/(girforhold / (64 - SPE)); % t=2000/(64-spe); f=1/t; c=f*t => c=f/t if(posisjon == (nyposisjon - 10)) teller = 1; end if(posisjon > (nyposisjon - 10)) c = c + (2*c/(4*teller-1)); teller = teller + 1; else if(c == 0) c = f*mindelay; elseif c < maxdelay; c = maxdelay; else c = c - (2*c/(4*teller+1)); end; teller = teller+1; end; temp = nytemp; nytemp = round(temp + c); while (temp <= nytemp); x1(temp) = f1; x2(temp) = f2; x3(temp) = f3; t(temp) = temp/f; temp = temp + 1; end; if(dir == 0) if(f1==1) f1 = 0; f2 = 1; f3 = 0; elseif (f2==1) f1 = 0; f2 = 0; f3 = 1; else f1 = 1; f2 = 0; f3 = 0; end; else if(f1==1) f1 = 0; f2 = 0; f3 = 1; elseif (f2==1)

22 f1 = 1; f2 = 0; f3 = 0; else f1 = 0; f2 = 1; f3 = 0; end; end posisjon = posisjon + 1; end; end; %ut = [t; x1; x2; x3]; subplot(3,1,1); plot(t,x1); subplot(3,1,2); plot(t,x2); subplot(3,1,3); plot(t,x3);

23 Appendiks 3 FGPA

24 Appendiks 3.1: FPGA Appendiks VHDL kode Appendiks Simulering 1 Appendiks Simulering 2

25 library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; use work.funk.all; -- Uncomment the following lines to use the declarations that are -- provided for instantiating Xilinx primitive components. --library UNISIM; --use UNISIM.VComponents.all; entity test is Port ( Clk : in std_logic; Data : in std_logic_vector(15 downto 0); Reset : in std_logic; StepSekvens : out std_logic_vector(11 downto 0)); end test; architecture Behavioral of test is TYPE type_sreg IS (INIT,KalkulerPos,LesData,Sammenlign,Step,Vent,Fullfor); SIGNAL sreg, next_sreg : type_sreg; signal konst: std_logic_vector (7 downto 0); signal dir: std_logic; signal pos: std_logic_vector(8 downto 0); signal spe: std_logic_vector(5 downto 0); signal grenseteller: std_logic_vector(5 downto 0); signal lock: std_logic; signal posisjon: std_logic_vector(22 downto 0); signal KalkPos: std_logic_vector(22 downto 0); signal Teller: std_logic_vector(22 downto 0); signal VentVar: std_logic_vector(22 downto 0); signal prod: std_logic_vector(16 downto 0); signal flytt: std_logic_vector(1 downto 0); signal smnlgn: std_logic; signal ferdig: std_logic; signal Klar: std_logic; signal next_stepsekvens: std_logic_vector(11 downto 0); signal next_konst: std_logic_vector (7 downto 0); signal next_dir: std_logic; signal next_pos: std_logic_vector(8 downto 0); signal next_spe: std_logic_vector(5 downto 0); signal next_grenseteller: std_logic_vector(5 downto 0); signal next_lock: std_logic; signal next_posisjon: std_logic_vector(22 downto 0); signal next_kalkpos: std_logic_vector(22 downto 0); signal next_teller: std_logic_vector(22 downto 0); signal next_ventvar: std_logic_vector(22 downto 0); signal next_prod: std_logic_vector(16 downto 0); signal next_flytt: std_logic_vector(1 downto 0); signal next_smnlgn: std_logic; signal next_ferdig: std_logic; signal next_klar: std_logic; BEGIN PROCESS (CLK, RESET, next_sreg, next_konst,next_dir,next_pos,next_spe, next_grenseteller,next_lock, next_posisjon,next_kalkpos, next_teller,next_ventvar,next_prod,next_flytt,next_smnlgn, next_ferdig,next_klar, data, next_prod, next_stepsekvens) BEGIN IF ( RESET='1' ) THEN sreg <= INIT; konst <= " "; dir <= '0';

26 pos <= " "; spe <= "000000"; grenseteller <= "000000"; lock <= '0'; posisjon <= " "; KalkPos <= " "; Teller <= " "; VentVar <= " "; -- prod <= " "; -- flytt <= "00"; smnlgn <= '0'; ferdig <= '0'; Klar <= '0'; ELSIF CLK='1' AND CLK'event THEN sreg <= next_sreg; konst <= next_konst; dir <= next_dir; pos <= next_pos; spe <= next_spe; grenseteller <= next_grenseteller; lock <= next_lock; posisjon KalkPos Teller VentVar <= next_posisjon; <= next_kalkpos; <= next_teller; <= next_ventvar; prod <= next_prod; flytt <= next_flytt; smnlgn <= next_smnlgn; ferdig <= next_ferdig; Klar <= next_klar; StepSekvens <= next_stepsekvens; END IF; END PROCESS; PROCESS (sreg, konst,dir, pos, spe,grenseteller,lock,posisjon,kalkpos, Teller,VentVar,prod,flytt,smnlgn,ferdig,Klar,data) variable kalkverdi : std_logic_vector(22 downto 0); BEGIN next_sreg<=init; CASE sreg IS WHEN INIT => next_sreg<=lesdata; next_ferdig <= '1'; next_lock <= '0'; next_konst <= " "; -- må skiftes til 200 next_smnlgn <= '0'; next_dir <= '0'; next_pos <= " "; next_spe <= "000000"; next_flytt <= "00"; next_posisjon <= " "; next_kalkpos <= " "; next_teller <= " "; next_grenseteller <= "000000"; next_stepsekvens <= " "; WHEN LesData => if (Data = " ") then next_sreg<=lesdata; else

27 end if; next_sreg<=kalkulerpos; next_dir <= Data(15); next_pos <= Data(14 downto 6); next_spe <= Data(5 downto 0); next_lock <= '0'; WHEN KalkulerPos => if (lock = '1') then -- lock <= '0'; next_sreg<=sammenlign; next_posisjon); next_posisjon); else end if; if dir = '1' then next_ferdig <= '0'; if ((" " - next_posisjon) < next_prod) then next_kalkpos <= next_prod - (" " - else end if; else end if; next_kalkpos <= next_posisjon + next_prod; if(posisjon < prod) then next_kalkpos <= " " - (next_prod - else end if; next_kalkpos <= next_posisjon - next_prod; next_lock <= '1'; next_prod <= " "; next_prod <= mult(next_konst, next_pos); next_teller <= " "; next_sreg<=kalkulerpos; WHEN Sammenlign => IF (smnlgn='1' ) THEN next_sreg<=lesdata; end if; IF ( smnlgn='0' ) THEN next_sreg<=vent; end if; else if(kalkpos = posisjon) then next_smnlgn <= '1' ; end if; next_smnlgn <= '0'; WHEN Step => next_sreg<=fullfor; -- next_ferdig <= '0'; if (dir = '1') then if (Posisjon = ) then next_posisjon <= " "; end if; end if; next_flytt <= next_flytt + "01"; next_posisjon <= next_posisjon + " "; next_teller <= next_teller + " "; if (dir = '0') then if (Posisjon = 0) then next_posisjon <= " "; else next_flytt <= next_flytt - "01"; next_posisjon <= next_posisjon - " "; end if; end if;

28 -- DONE : next_dira - MA4 - MA3- MA2- MA1 - BREAKEA - next_dirb - MB4 - MB3- MB2- MB1 - BREAKEB WHEN FULLFOR => next_sreg<=sammenlign; case flytt is when "00" => next_stepsekvens(11) <= '0'; next_stepsekvens(10) <= next_stepsekvens(9) <= next_stepsekvens(8) <= next_stepsekvens(7) <= next_stepsekvens(6) <= next_stepsekvens(5) <= next_stepsekvens(4) <= next_stepsekvens(3) <= next_stepsekvens(2) <= next_stepsekvens(1) <= next_stepsekvens(0) <= when "01" => next_stepsekvens(11) <= '0'; next_stepsekvens(10) <= next_stepsekvens(9) <= next_stepsekvens(8) <= next_stepsekvens(7) <= next_stepsekvens(6) <= next_stepsekvens(5) <= next_stepsekvens(4) <= next_stepsekvens(3) <= next_stepsekvens(2) <= next_stepsekvens(1) <= next_stepsekvens(0) <= when "10" => next_stepsekvens(11) <= '1'; next_stepsekvens(10) <= next_stepsekvens(9) <= next_stepsekvens(8) <= next_stepsekvens(7) <= next_stepsekvens(6) <= next_stepsekvens(5) <= next_stepsekvens(4) <= next_stepsekvens(3) <= next_stepsekvens(2) <= next_stepsekvens(1) <= next_stepsekvens(0) <= when "11" => next_stepsekvens(11) <= '1'; next_stepsekvens(10) <= next_stepsekvens(9) <= next_stepsekvens(8) <= next_stepsekvens(7) <= next_stepsekvens(6) <= next_stepsekvens(5) <= next_stepsekvens(4) <= next_stepsekvens(3) <= next_stepsekvens(2) <= next_stepsekvens(1) <= next_stepsekvens(0) <= '1'; '1'; '1'; '1'; '0'; '1'; '1'; '1'; '1'; '1'; '0'; '1'; '1'; '1'; '1'; '0'; '0'; '1'; '1'; '1'; '1'; '0'; '1'; '1'; '1'; '1'; '0'; '0'; '1'; '1'; '1'; '1'; '0'; '1'; '1'; '1'; '1'; '0'; '1'; '1'; '1'; '1'; '1'; '0'; end case; when others => WHEN Vent => ELSE IF ( ferdig='1' ) THEN next_sreg<=vent; next_grenseteller <= "000000"; next_ferdig <= '0'; next_sreg<=vent; next_grenseteller <= next_grenseteller + "000001"; if(grenseteller = 5) then next_sreg<=step;

29 end if; next_ferdig <= '1'; --else next_grenseteller <= "000000"; else next_sreg<= Vent; next_ferdig <= '0'; end if; END PROCESS; END BEHAVIORAL; WHEN OTHERS => END CASE;

30

31

32 Appendiks 4: Budsjett for hovedoppgaven SADE

33 Komponent Type Produsent Leverandør Antall à kr Totalt u/moms Driverkrets LMD18245 National Elfa Steppermotor 16HY0416 Elfa Motstand 22 Ohm Elfa Motstand 6.6k Ohm Elfa Motstand 20k Ohm Elfa Kondensator 2.2 nf Elfa Kondensator 470 uf Elfa Kondensator 1.0 uf Elfa Kondensator 100uF Elfa FPGA krets Xilinx Xilinx Total u/moms Monteringsmateriell Diverse Moms 24% Totalt 1712,00 m/moms Revidert 6.juni 2004

34 Appendiks 5: Oppgavebeskrivelse

35 Kongsberg Defence & Aerospace har utviklet en Solar Array Drive Mechanism (SADM). SADM er en akset mekanisme/servo som styrer solcellepanelene på en satellitt slik at panelene får mest mulig sol. Den består av en mekanisk gimball som styres av en elektrisk motor. Motoren er ofte en stepper motor. En stepper motor kan posisjoneres til riktig vinkel bare ved å telle steppene og oppgaven skal utføres uten feedback sensor. Vi vil starte utvikling av en Solar Array Drive Electronic (SADE) til en stepper motor og ønsker forslag til hvorledes driverelktronikken og driverlogikken til en stepper motor kan designes. Vi ønsker også forslag til hvorledes stepper motorer kan modelleres i Simulink. Vi foreslår følgende oppgaver: 1. Undersøk hvilke radiation krav som kreves av komponenter på en geostasjonær satellitt, info kan bl.annet finnes hos National. Nøkkel begrep er Gate rupture, Latchup, Single event upset, TID, LET. 2. Sett dere inn i alternative stepper motorer, variable-reluctance og hybrid. 3. Velg en motor og konstruere driver elektronikk (SADE) til denne. Vi foreslår bruk av FPGA i denne konstruksjonen. Sett opp 2 alternative en for fullstepping og en for mikrostepping. Input til driver elektronikken: Ønsket hastighet, ønsket posisjons endring. Spenningsforsyning: DC 28Volt, ±5Volt, ±15Volt 4. Elektronikken skal være redundant, dvs det skal være 3 parallelle kretser, dersom alle viser samme oppførsel er alle friskmelt, dersom en krets avviker fra de 2 andre velg en av de som viser likt resultat. Sett opp kriterier for denne utvelgelsen. Dersom alle viser forskjellig svar, sett opp kriterier som gir størst sannsynlighet for å velge den riktige kretsen. 5. Utfør simuleringer av kretsene. 6. Lag en labmodell med kommersielle komponenter og gjør nødvendig testing. 2 faset motor vil sannsynligvis være den billigste. 7. Sett opp en matematisk modell i Simulink av hybrid motoren, med og uten mikrostepping for en 2 faset og 3 faset motor. 8. Sett opp en matematisk modell i Simulink av variable-reluctance motoren med og uten mikrostepping for en 2 faset og 3 faset motor. 9. Logikken som styrer steppene i oppgave 7 og 8 skal modelleres a)vha logiske kretser i Simuling, b) ved hjelp av logisk programmering i en script eller funksjonsfil.

36 Forslag til oppgavefordeling. 4 personer benytter de første ukene til å sette seg inn i steppmotor teori. 2 personer bruker 1 2 mnd på Matlab modellering 2 personer bruker 1 2 mnd på å sette seg inn i nødvendig elektronikk og FPGA programmering samt sette opp et simuleringsprogram. 4 personer bygger opp en labmodell og virkelige målinger sammenliknes med simulerte resultater. Åge Skullestad

37 Appendiks 6: Datablad

38 Appendiks 6.1: Datablad 3A, 55V DMOS Full-Bridge Motor Driver

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Appendiks 6.2: Spartan IIE User Guide

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 Appendiks 7: Konstanter og variabler til kap. 6

85 e Elektromotorisk kraft [V] i,i Strøm [A] J Treghetsmoment [kg m 2 ] K T kraftmoment konstant [Nm A -1 rad -1 ] L selv induktans [H] m Antall faser M Felles induktans [H] n Antall runder N r Antall rotor tenner 1 ω,ω Vinkelhastighet [ rads ] ψ,ψ Fluks forbindelse[t m 2 ] φ,φ Magnetisk fluks [T m 2 ] r Vinkel moment [rad] λ Vinkel mellom stator poler [rad] θ,θ Omdreiningsvinkel [rad] δ, Forstyrrelse [rad] W m Magnetisk energi [J] v, V Spenning [V] t tid [s] T,τ Moment: T p, T M, T e r, R Resistans [Ohm] p Antall pol - par Variabler med små bokstaver er funksjoner av tiden t. Variabler med store bokstaver er funksjoner av s.

86 Appendiks 8: Bilder av kretsen

87

88

89

90

91

Universitetet i Bergen Fysisk institutt

Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE 216 - våren 1999 Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Gruppe 1 Jørn

Detaljer

Designdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Designdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Designdokument PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Realisering og utprøving av hastighetsmåler for tredemølle

Realisering og utprøving av hastighetsmåler for tredemølle Realisering og utprøving av hastighetsmåler for tredemølle Sven Verner Niklas Bengtsson Master i teknisk kybernetikk og robotikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Øyvind Stavdahl, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

!"#$#"%&'(%)&*#+,-'#"&(%*."/'0"$1*%+/#"# !"#$%&'('))*"+%! !"#$&0"-."#$&0"&(13 >6?(0+(3@%0*6&($&3A(%5.&0 @+(.3B#00+(3C'."+$

!#$#%&'(%)&*#+,-'#&(%*./'0$1*%+/## !#$%&'('))*+%! !#$&0-.#$&0&(13 >6?(0+(3@%0*6&($&3A(%5.&0 @+(.3B#00+(3C'.+$ !"#$#"%&'(%)&*#+,-'#"&(%*."/'0"$1*%+/#"#!"#$%&'('))*"+%!!"#$%&'()*(+,-.'&.%+/%.&(%0*1 2%*%"+/3."4(%0*3)*35),,#0%5+.6)0 78(.&,&."&(&"93:;;< ='&0!"#$&0"-."#$&0"&(13 >6?(0+(3@%0*6&($&3A(%5.&0 @+(.3B#00+(3C'."+$

Detaljer

Forbedret treningsmaskin for fotballspillere

Forbedret treningsmaskin for fotballspillere Forbedret treningsmaskin for fotballspillere Torbjørn Tveit Alvestrand Master i teknisk kybernetikk og robotikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Øyvind Stavdahl, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Bruk av PicoBlaze mikrokontroller i Xilinx System Generator (Matlab - Simulink)

Bruk av PicoBlaze mikrokontroller i Xilinx System Generator (Matlab - Simulink) Bruk av PicoBlaze mikrokontroller i Xilinx System Generator (Matlab - Simulink) Kristian Thorsen April 2010 T-01 Sammendrag Sammendrag På laboratoriene til Institutt for Data- og Elektroteknikk ved UiS,

Detaljer

TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport

TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport Eirik Marthinsen Geir-Arne Fuglstad Jørn Skogsrud Magnus Botnan Sindre Hansen 5. mai 2010 TODO: Bør skrive noe her Sammendrag

Detaljer

JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN

JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN 1 2 CHRISTOFFER MARTINSEN Contents 1. Introduksjon 3 1.1. Innledning 3 1.2. Buzzwords 3 1.2.1. Simple 3 1.2.2. Object Oriented 3 1.2.3. Distributed 3 1.2.4. Robust 3 1.2.5. Secure

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

System for nær sanntid ruteovervåkning

System for nær sanntid ruteovervåkning System for nær sanntid ruteovervåkning Fredrik Larsen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Bjørn B. Larsen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer

Instrumentering av autonomt ubemannet fly: CyberSwan

Instrumentering av autonomt ubemannet fly: CyberSwan Instrumentering av autonomt ubemannet fly: CyberSwan Edgar Bjørntvedt Master i teknisk kybernetikk Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Amund Skavhaug, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Hovedprosjekt. Wireless EEPROM programming system. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Hovedprosjekt. Wireless EEPROM programming system. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Hovedprosjekt Oppgavens tittel: Gitt dato: 13.01.05 Trådløs EEPROM programmeringssystem Innleverings

Detaljer

Avdeling for Ingeniørfag Kråkerøy 1671 Fredrikstad Telefon: 69 21 50 00. Bacheloroppgave

Avdeling for Ingeniørfag Kråkerøy 1671 Fredrikstad Telefon: 69 21 50 00. Bacheloroppgave Høgskolen i Østfold Avdeling for Ingeniørfag Kråkerøy 1671 Fredrikstad Telefon: 69 21 50 00 www.hiof.no Bacheloroppgave Prosjektkategori: Fritt tilgjengelig Hovedprosjekt Omfgang i studiepoeng: 20 Fagområde:

Detaljer

Prosjektering og oppgradering av styring til Horten-tunnelen

Prosjektering og oppgradering av styring til Horten-tunnelen Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 6. SEMESTERS PROSJEKT VÅRE 2009 Hovedprosjekt PRH606 IA6-3-09 Prosjektering og oppgradering av styring til Horten-tunnelen Avdeling for teknologiske

Detaljer

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA 8 Vedlegg: Rapport veiledning TFE4105: Lab høst 2009 Fag TFE4105 Digitalteknikk og datamaskiner Eksempel RAPPORT LAB 2 ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA av Hans Hansen Ole Olsen Lab gruppe 123 Lab utført: 24.9.2009

Detaljer

Utvikling av bevegelige øyne til gjenopplivningsdokker

Utvikling av bevegelige øyne til gjenopplivningsdokker Utvikling av bevegelige øyne til gjenopplivningsdokker Morten Røn Arntsen Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Knut Einar Aasland, IPM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Torstein, Rasmus, Johan, Sigve, Karl Martin, Joakim 26. juni 2015. Creative Undersea & Naval Technology PROSJEKT: HUGIN & MUNIN

Torstein, Rasmus, Johan, Sigve, Karl Martin, Joakim 26. juni 2015. Creative Undersea & Naval Technology PROSJEKT: HUGIN & MUNIN Torstein, Rasmus, Johan, Sigve, Karl Martin, Joakim 26. juni 2015 Creative Undersea & Naval Technology PROSJEKT: HUGIN & MUNIN Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Kravdokumentet... 4 2.1 Stabskrav

Detaljer

1. Profiler og variabler

1. Profiler og variabler Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Profiler og variabler Stein Meisingseth 26.05.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI3005 PowerShell 1. Profiler og variabler Resymé:

Detaljer

NFA-grillen. Peter Sveistrup. Master i teknisk kybernetikk. Solenergidrevet automatisert pølsegrill. Hovedveileder: Øyvind Stavdahl, ITK

NFA-grillen. Peter Sveistrup. Master i teknisk kybernetikk. Solenergidrevet automatisert pølsegrill. Hovedveileder: Øyvind Stavdahl, ITK NFA-grillen Solenergidrevet automatisert pølsegrill Peter Sveistrup Master i teknisk kybernetikk Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Øyvind Stavdahl, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker

Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker En alternativ metode for å flytte bredbåndede RF-signaler opp og ned i frekvens Thomas Thoresen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2011

Detaljer

Reguleringsteknikk med LabVIEW og MathScript eksempler

Reguleringsteknikk med LabVIEW og MathScript eksempler Telemark University College Department of Electrical Engineering, Information Technology and Cybernetics Reguleringsteknikk med LabVIEW og MathScript eksempler HANS- PETTER HALVORSEN, 2013.11.08 Faculty

Detaljer

Design og test av aksialvifter

Design og test av aksialvifter Design og test av aksialvifter Bror Øiseth Jakobsen Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Lars Sætran, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Intelevator. Heis v.2. Prosjektoppgåva i Elektronikk og datamaskiner EL2-203 Høgskulen i Sogn og Fjordane 27.11.2012

Intelevator. Heis v.2. Prosjektoppgåva i Elektronikk og datamaskiner EL2-203 Høgskulen i Sogn og Fjordane 27.11.2012 Intelevator Heis v.2 Prosjektoppgåva i Elektronikk og datamaskiner EL2-203 Høgskulen i Sogn og Fjordane 27.11.2012 Jermund Hopland Namir Al-Rubaie Roy Andre Solvåg-Hellevang Innhold Føreord... 4 Samandrag...

Detaljer

Hovedprosjekt Tinius Olsen 2013/2014

Hovedprosjekt Tinius Olsen 2013/2014 Hovedprosjekt Tinius Olsen 2013/2014 Mikkel Melzer Lars Kristian Haraldsrud Thomas In t Veen David Christensen Fagskolen Tinius Olsen Avdeling for elkraft PROSJEKTRAPPORT 2014: Ren Energi Fagskolen Tinius

Detaljer

Eksamensoppgaver i Operativsystemer og Unix. Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo

Eksamensoppgaver i Operativsystemer og Unix. Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Eksamensoppgaver i Operativsystemer og Unix Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Contents 1 Eksamen høsten 1998 Operativsystemer og UNIX 1 1.1 Løsningsforslag. Eksamen høsten

Detaljer