ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT

2 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Folldal, Tynset, Tolga og Elverum. Selskapet ble etablert den 1. juli Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret for å forvalte brann- og red-ningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er organisert i tre avdelinger, beredskap, 110 og forebyggende. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har et forvaltningsområde som dekker ca km² og i underkant av innbyggere/brukere. I tillegg har vi vertskommuneansvar for 110-sentralen i Hedmark og Oppland. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS vedtatte verdigrunnlag er tuftet på Brukerorientering Redelighet Respekt Engasjement. Styrets virksomhet Styret har i løpet av 2013 avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. Eksempel på saker som er blitt behandlet på styremøte: Risiko og sårbarhetsanalyse Brannordning 110-sentral innlandet Internkontroll prosjektet IA-handlingsplan Service og tjenestenivå Rapport helseundersøkelse/ medarbeider undersøkelse Virksomhetsplaner, budsjett, rammebetingelser og investeringsplan Økonomi Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde i 2013 en omsetning på kr herav kr i offentlig tilskudd. Driftsmessig har 2013 vært et godt år for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Driftsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert underskudd kr Årsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert overskudd kr Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetning om fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Årsregnskapet er derfor satt opp under denne forutsetning. Investeringer Samlede investeringer for 2013 ble kr ekskl. mva. Det er kjøpt ny tankbil til Trysil og Elverum og gjort investeringer på etableringen av 110 Innlandet. Arbeidsmiljø Bedriftslegeordningen fungerer utmerket, noe som blir verdsatt hos de ansatte. Det er også i 2013 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte. Alle brannstasjonene har et overordnet felles system, som skal ivareta selskapets strenge forpliktelser. Selskapet er pålagt strenge krav gjennom lover og forskrifter i forhold til dokumentasjon. Det er avdekket noe avvik på dokumentasjon, som blir rettet opp fortløpende. Sykefraværet er gledelig lavt med 0,64 % på egenmeldinger og 1,39 % på sykemeldinger i Det er i 2013 ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i selskapet. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er IA-bedrift. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er en godkjent opplæringsbedrift og hadde pr 31. desember 3 ansatte lærlinger. Ytre miljø Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS driver ikke en virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Selskapet har derfor ikke gjort spesielle tiltak i forhold til dette. Ansatte Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde pr. 31. desember 203 ansatte. Av den totale arbeidstokken er 58 heltidsansatte og 145 deltidsansatte på 1,44 % fast stilling. Det er ansatt 3 lærlinger i selskapet. Likestilling Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et mannsdominert selskap med et klart over-skudd av menn. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være mer attraktive for kvinner, og oppfordrer kvinner til å søke på alle utlyste stillinger. Antall kvinner i utrykningsstyrken har vært tre, en heltid og Elverum, 17. mars 2014 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Siri Austeng Leder Jan Sævig Nestleder Gunveig E. Eggen Knut Kristiansen Ann Turid Johansen Johnny Hagen Jo Esten Trøan to deltid. I administrasjonen er det ansatt to kvinner. Styresammensetningen i selskapet er iht. aksjelovens Ansattes representanter i styret er to menn. Selskapet praktiserer lønnsbetingelser og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn. Disponering av årets overskudd Styret foreslår at kr overført fra fond feiertjenesten, kr overføres fond 110 innlandet og kr overføres til annen egenkapital. Fremtidsutsikter Styret anser at selskapets drift ivaretas på en god måte og ivaretar eiernes opprinnelige hensikt med selskapet. Ivar O. Krekvik Merete M. Moen Ellen Randi S. Oldervik Terje Kværnes Ansatte representant Ole Petter Blestad Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud Brannsjef 2 Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

3 Resultatregnskap Driftsinntekter Note Salgsinntekt, avgiftspliktig 12, Salgsinntekt, avgiftsfri Inntekter fra offentlig tjenesteproduksjon Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Balanse Anleggsmidler Note Varige driftsmidler Brannbiler og andre kjøretøy 4, Driftsløsøre, inventar, utrykningseffekter, mv 4, Sum varige driftsmidler Driftskostnader Lønnskostnad 2, 10, 12, Avskrivning 4, 12, Annen driftskostnad 2, 9, 12, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overført fra fond - feiertjenesten 12, Overført til fond - alarmtjenesten 13, Overført til annen egenkapital Sum disponert Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer 5, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

4 Balanse forts. Egenkapital Note Innskutt egenkapital Selskapskapital 11, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Selvkostfond feiertjenesten - bundet 11, 12, Selvkostfond alarmsentralen - bundet 13, Annen egenkapital 11, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser - forsikrede ordninger Pensjonsforpliktelser - ikke forsikrede ordninger Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Elverum, 17. mars 2014, i styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Siri Austeng, Leder Jan Sævig, Nestleder Gunveig E. Eggen Knut Kristiansen Ann Turid Johansen Johnny Hagen Jo Esten Trøan Ivar O. Krekvik Merete M. Moen Ellen Randi S. Oldervik Terje Kværnes, Ansatte representant Ole Petter Blestad, Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud, Brannsjef Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandør-gjeld Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

5 NOTE 2 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER OG ANTALL ANSATTE Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatter Selskapet er ikke skattepliktig. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Lønninger Refusjon sykelønn Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnad Godtgjørelse (i kroner) Revisor Daglig leder Styret Representantskap Lønn og vaktgodtgj./ubekvem arb.tid Møtegodtgjøring Pensjonspremie Annen godtgjøring Lån Revisjonshonorar ex. mva Bistand årsregnskap og noter ex. mva Mva-kompensasjon ex. mva Annen bistand revisor ex. mva Oversikt over antall ansatte pr Ved beregningen av antall årsverk er det benyttet ansettelsesprosenten på deltidsansatte som er på 1,44%. Deltidsansatte arbeider i tillegg på timesbasis. Antall ansatte 203 Herav heltid 58 Herav deltid 145 Antall ansatte årsverk 60 NOTE 3 SAMMENSLÅTTE POSTER Regnskap 2013 Bus\dsjett 2013 Regnskap 2012 Kjøp fra deltaker kommune 1) Kjøp fra andre kommune Kostnader lokaler Leie/leasing Inventar og utstyr Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjeneste Rekvisita og materiell Telefon, porto mv Kostnader egne transportmidler Reiser og diett (oppg.pl.) Reiser og diett (ikke oppg.pl.) Salgskostn./ Representasjon Kontingenter/gaver Forsikringer Andre utgifter 2) Avsetning tap på krav 0 0 Konstaterte tap Sum andre driftskostnader ) Posten omfatter ikke internt kjøp. Tilsvarende fremgår ikke internt salg i salgsinntekter 2) Inneholder ikke mva-kompensasjon drift da denne i regnskapet er ført netto. Regnskap 2013 Regnskap 2012 Lønn og feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift Periodiserte kostnader og andre periodiseringer Annen gjeld Annen kortsiktig gjeld Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

6 NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER Personbiler og biler med 10 års avskr Anskaffelseskost Tilgang biler Avgang biler Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Brannbiler/biler med 20 års avskr Anskaffelseskost Tilgang brannbiler *) Avgang brannbiler 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang inventar og utstyr Avgang inventar og utstyr 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Sum anskaffelseskost Sum bokført verdi Sum årets avskrivninger NOTE 5 FORPLIKTELSER - GJELD OG GARANTI Alle selskapets fordringer, har forfall innen utgangen av neste regnskapsår. Selskapet har ingen garantiforpliktelser. Langsiktige gjeld (i kroner) DnB NOR 0 0 Kommunalbanken Norge Kommunalbanken Norge Sum langsiktig gjeld Andel med forfall senere enn 5 år Lånet i Kommunalbanken Norge ble tatt opp i 2008, og var opprinnelig på 3,6 mill. kr. Lånet er et serielån og nedbetales over 20 år. Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. Lånet i Kommunalbanken Norge ble tatt opp i 2012, og var opprinnelig på 2,8 mill. kr. Lånet er et serielån og nedbetales over 20 år. Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. NOTE 6 BUNDNE MIDLER Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Skyldig skattetrekk per var kr NOTE 7 INVESTERNGER MED FINANSIERING INVESTERINGSUTGIFTER: Regnskap 2013 Regnskap 2012 KJØP AV BILER KJØP AV ATV KJØP AV REDNINGSVERKTØY KJØP AV BRANNBIL KJØP AV ANNET UTSTYR KJØP AV AKSJER/ANDELER MVAKOMPENSASJONSUTGIFT SUM INVESTERING FINANSIERING: BRUK AV LÅN BRUK AV DISP.FOND EGENKAPITAL (FRA MVA.KOMP) ANNEN EGENKAPITAL SUM FINANSIERING SPESIFIKASJON AV UBRUKTE LÅNEMIDLER: LÅNEOPPTAK BRUK AV LÅNEMIDLER UBRUKTE LÅNEMIDLER PR SPESIFIKASJON AV UBRUKTE MIDLER FRA MVA.KOMPENSASJON UBRUKTE MIDLER MVA.KOMP KOMPENSASJON BILER KOMPENSASJON ATV 0 0 KOMPENSASJON REDNINGSVERKTØY KOMPENSASJON BRANNBIL UBRUKTE LÅNEMIDLER PR BRUK AV EGENKAPITAL (MVA.KOMPENSASJON) UBRUKTE MIDLER FRA MVA. KOMP. PR Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

7 NOTE 8 OFFENTLIGE INNTEKTER Spesifikasjon av balanseført pensjonsforpliktelse: Økonomiske forutsetninger NOTE 11 EIERKOMMUNER Selskapet har mottatt til sammen kr i inntekter fra en rekke kommuner i Hedmark og Oppland. Dette gjelder inntekter fra tjenester kommunene plikter å tilby sine innbyggere, og som i praksis tilbys gjennom Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Tjenestene gjelder i grove trekk feiertjenester, tjenester knyttet til alarmsentralen (110) og beredskap og forebyggende arbeid innenfor brann og redning. Feiertjenestene og tjenester knyttet til alarmsentralen prises ut fra et selvkostprinsipp for kommunene som nyter godt av tjenestene. NOTE 9 TAP PÅ KRAV Kundefordringer/ tap på krav Kundefordringer pr Avsatt til tap på krav Netto kundefordringer iht. årsregnskap Utestående pr er gjennomgått. Utestående på feie- og tilsynsgebyr er sikret med legalpant. En stor del av øvrige fordringer er innbetalt. Ved årsavslutningen var det avsatt til sammen kr til tap på krav. Pr er denne avsetningen ikke økt. Realiserte tap på kundefordringer utgjorde i 2013 kr Tapet er ført under andre driftsutgifter. I 2012 var tapsført kr som realiserte tap på fordringer. NOTE 10 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum Kommunale Pensjonskasse. Selskapet har en ytelsesbasert obligatorisk tjenestepensjonsordning, som gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive ordningen er finansiert ved fondsoppbygging, sammen med flere andre foretak, organisert i Elverum kommunale Pensjonskasse. For ansatte med særaldersgrense 60 år er AFP-ordningen ikke aktuelt. Ansatte med særaldersgrense 65 år eller aldersgrense 70 år kan ta ut AFP. Dersom ansatte velger å gå av med AFP, må selskapet dekke 100% av kostnaden for perioden fra og med fylte 62 år frem til fylte 65 år, mens Elverum Kommunale Pensjonskasse dekker 100 % av kostnaden etter fylte 65 år. Beregningene av forpliktelsene er foretatt av aktuar. Pensjonsordningene er regnskapsmessig behandlet Iht Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader Beregnet brutto pensjonsforpliktelse Beregnede pensjonsmidler = Beregnet netto pensjonsforpliktelse Uamortisert estimatavvik = Beregnet pensjonsforpliktelse inkl. estimatavvik Beregnet arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse = Bokført pensjonsforpliktelse Spesifikasjon av beregnet pensjonskostnad: Årets pensjonsopptjening for ansatte Kalkulatorisk rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Beregnet avkastning på pensjonsmidler = Årets netto pensjonskostnad Amortisering av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad Avstemming av bokførte tallstørrelser: Beregnet pensjonsforpliktelse inkl. estimatavvik Årets netto pensjonskostnad Innbetalte premier tilført pensjonsmidlene i løpet av året Verdi pensjonsforpliktelse pr Beregnet arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Balanseført pensjonsforpliktelse UB Endringen i balanseført pensjonsforpliktelse skyldes: Forskjell mellom pensjonsopptjening og innbetaling endring i beregnet AGA på forpliktelsen Netto endring siste år Diskonteringsrente 4,00 % 3,90 % Avkastning på pensjonsmidler 4,40 % 4,00 % Årlig lønnsvekst 3,75 % 3,50 % Årlig G-regulering 3,50 % 3,25 % Årlig pensjonsregulering 2,75 % 2,50 % Arbeidsgiveravgiftssats 14,10 % 14,10 % Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum Kommunale Pensjonskasse. Ved årsskiftet var 203 ansatte med i ordningen. Disse fordeler seg slik: Oversikt over antall ansatte i pensjonsordning pr Antall innmeldte heltid 58 Antall innmeldte deltid 145 Særaldersgrense 60 år 172 Særaldersgrense 65 år 22 Aldersgrense 70 år 9 Oversikt over alderssammensetning pr gruppe År over 65 Særaldersgrense 60 år Særaldersgrense 65 år Aldersgrense 70 år Sum Det er i 2013 betalt kr som arbeidsgivers del til pensjonsordningen i Elverum Kommunale Pensjonskasse. Premien er utgiftsført med tillegg av arbeidsgiveravgift under lønnskostnader. Selskapet har i 2013 har hatt én ansatt som har tatt ut AFP innenfor den usikrede ordningen, men den ansatte har blitt alderspensjonist pr Elverum Kommunale Pensjonskasse fakturerer sel-skapet for pensjon inkl. arbeidsgiveravgift. Eiersammensetning: Kommune Innskutt kapital Eierandel Våler kommune 0 9,10 % Engerdal kommune 0 4,40 % Trysil kommune ,30 % Elverum kommune ,60 % Stor-Elvdal kommune ,40 % Alvdal kommune ,80 % Tynset kommune ,90 % Tolga kommune ,20 % Folldal kommune ,00 % Rendalen kommune ,30 % Innskutt kapital pr / sum eierandel ,00 % Innskutt selskapskapital gjenspeiler ikke eierandel iht. selskapsavtalen. Innskutt eierandel gjenspeiler kostnadsfordeling ved oppstart/ inntreden i selskapet. 14 Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

8 NOTE 12 SELVKOSTKALKYLE FEIETJENESTEN Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Inntekter Driftskostnader hvorav drift- og vedlikeholdskostnader refundert til eierkommunene Resultat før kalkulatoriske kostnader Kalk.rente fond (2,64%) Kalk.rente eiendeler (2,64%) Resultat av kalkulatoriske poster Sum kostnader som grunnlag selvkost Selvkostresultat Dekningsgrad -90,1 % -100,0 % -93,6 % -111,2 % Fond pr Korrigert for andel pensjonsforpliktelse Korrigert feil belastning kalk.renter fond Årets resultat Fond pr Noten omfatter de av selskapets inntekter som kan henføres til selvkostområdet feiing. Tilsvarende omfattes direkte og indirekte kostnader som kan henføres til feiing. Kalkulerte renter er beregnet med renter statsobligasjoner %. Selskapets opptjente egenkapital pr inneholder akkumulert resultat fra selvkostområdet. Denne delen av egenkapitalen er vistsom egen linje under egenkapitalen. NOTE 13 SELVKOSTKALKYLE ALARMSENTRALEN Regnskap 2013 Budsjett 2013 Inntekter inntekter som ikke gjelder lovpålagte tjenester 0 =Inntekter fra selvkosttjenester Driftskostnader hvorav drift- og vedlikeholdskostnader refundert til eierkommunene Resultat før kalkulatoriske kostnader Kalk.rente fond (2,64%) Kalk.rente eiendeler (2,64%) Resultat av kalkulatoriske poster Sum kostnader som grunnlag selvkost Selvkostresultat Dekningsgrad 103,7 % 100,0 % Fond pr Korrigert for andel pensjonsforpliktelse Årets resultat Fond pr NOTE 14 ENDRINGER I EGENKAPITALEN Innskutt egenkapital Selvkostområdet feiertjenesten Bunden egenkapital Selvkostområdet alarmsentralen Annen egenkapital Egenkapital pr Fordeling kollektiv pensjonsforpliktelse Korreksjon kalkulatorisk rente tidligere år Sum Årets resultat Egenkapital pr Noten omfatter de av selskapets inntekter som kan henføres til selvkostområdet alamrsentralen (100 sentralen). Tilsvarende omfattes direkte og indirekte kostnader som kan henføres til alarmsentralen. Kalkulerte renter er beregnet med gjennomsnittlig rente på norske statsobligasjoner i 2013, med et tillegg på 1,0 prosentpoeng. Selskapets opptjente egenkapital pr inneholder akkumulert resultat fra selvkostomådet. Denne delen av egenkapitalen er vist som egen linje under egenkapitalen. Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker. Regionen er sammenfallende med Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter. Regionen har ca innbyggere. Elverum kommune er vertskommune for drift av regional 110 sentral for Innlandet. Elverum kommune har delegert driftsansvaret for 110 sentralen til Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS. 110 sentralen har som hovedoppgave å håndtere nødmeldinger i forbindelse med branner og ulykker m.v. Sentralen har også tilknyttet ca Automatiske brannalarmanlegg fra offentlige og private næringsbygg. I tillegg utfører vi tilleggstjenester innenfor overvåkning og mottak av trygghetsalarmer. Ved implementering av pensjonsforpliktelsen i regnskapet pr ble hele forpliktelsen belastet annen egenkapital. Selskapet har først i 2013 fått beregninger som gjør det mulig å foreta en fordeling av pensjonsforpliktelsen på de ulike virksomhetsområdene i selskapet. Det er derfor gjort en overføring av deler av pensjonsforpliktelsen pr , basert på en oversikt fra aktuar, som viser forpliktelsen og pensjonskostnaden pr person. Disse tallene indikerer en fordeling med 15 % av forpliktelsen knyttet til ansatte innenfor feiertjenesten, og 38 % av forpliktelsen til ansatte knyttet til alarmsentralen. NOTE 15 LEASING Selskapet har inngått flere leasingavtaler vedrørende flere biler. Avtalene er inngått på ordinære kontrakter, og har varig-het opp til 36 måneder. Månedlige leiebeløp, samt andel av eventuelle leasingforskudd, er kostnadsført og fremkommer som leie/leasing av transportmidler i regnskapet. Forskudd på leasing, som ytes i forbindelse med etablering av leasingavtalen, er bokført og aktivert som "andre fordringer" under finansielle anleggsmidler, og utgjør pr kr Leasingforskuddet periodiseres over leasingavtalenes løpetid. 16 Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

9 administrasjonen Administrasjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS besto pr. 31. desember 2013 av brannsjef, økonomirådgiver og saksbehandler. Lederteamet har bestått av varabrannsjef,avd.leder for 110 Hedmark, avddelingsleder for beredskap og konstituert avdelingsleder for forebyggende. Vi har i 2013 hatt noen vakante stillinger i forbindelse med permisjoner. Administrasjonen har hatt et spesielt fokus på at nåværende og nyansatte skal ivaretas på en god måte. Det er arrangert sosiale tilstelninger med fokus på å skape team- og fellesskapsfølelse i alle kommunene. Vi har bidratt i den kommunale risiko og beredskapsplanlegging for noen av eierkommunene i løpet av året. Vi kunne ønsket å være tettere inne i den kommunale kriseberedskapen med vår kompetanse, som vi tror kan være et nyttig bidrag i forhold til beredskapstenkingen og planleggingen i kommunene. De ansatte er motiverte og stiller ofte opp på frivillig basis på forskjellige aktiviteter, noe som er meget positivt. Det er på plass ny brannstasjon i Alvdal og det jobbes fortsatt med en løsning på brannstasjon på Tynset, Våler og Tolga. Dagens lokaliteter på de stasjonene er ikke tilfredsstillende i forhold til det som kreves av et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet i selskapet er fortsatt gledelig lavt. Det er også i 2013 gjort en medarbeiderundersøkelse fra bedriftshelsetjenesten, som i helhet viser at trivselen er stor blant de ansatte. Tilbakemeldingen viste noen forbedringspunkter, som det er tatt tak i gjennom HMS samtaler og tett oppfølging. en av de første med elektronisk internkontrollsystem Et elektronisk internkontrollsystem (Landax) er etablert i 2013, det er gjort en meget god jobb med å få etablert og implementert systemet. Systemet er brukervennlig og vil dekke de ansattes og virksomhetens behov i alle kommunene. Systemet vil sikre at vi etterlever de krav som er satt i lover og forskrifter i forholdt til kompetanse, vedlikehold, osv. og gi oss nødvendig dokumentasjon på at avvik og forbedringsmeldinger er tatt tak i. En viktig suksessfaktor videre er at alle ansatte bruker systemet. Vi kan nok være litt stolt av å ha fått etablert et elektronisk internkontroll system, som en av de første brann- og redningsvesenene i Norge. Service- og tjenestenivå ble etablert i 2013, som vil gi en større forutsigbarhet både for de ansatte og arbeidsgiver. Forventninger er ofte en utfordring for alle parter i arbeidslivet og service- og tjenestenivået vil demme opp for usikkerheten i forhold til rettigheter og plikter både for de ansatte og virksomheten. nasjonale utvalg Deltagelse i nasjonale utvalg som brannstudien har tatt mye tid i Det at man får tillitt til å være med i Nasjonale utvalg er viktig for å kunne være med å påvirke den fremtidige retningen for brannog redningstjenesten i Norge. Det vil på sikt komme endringer som vi er nødt til å ta inn over oss for å møte fremtidige utfordringer, behov og ikke minst forventninger hos innbyggerne. Vi har i 2013 også deltatt i den nasjonale lederstøtte og skogbrann ordningen i regi av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Det var en periode med mange hendelser hvor det ble gitt bistand i påske, månedsskiftet juli/ august og september, ellers var det en ganske stille sesong for ordningen. Vi registrerer at det som var normal skogbrannsesong tidligere har endret seg og at fokus på beredskapen må være fra april og ut september. 110 innlandet 110 innlandet var en realitet fra 1. juni Det er blitt lagt ned et meget godt stykke arbeid med å implementere alle kommunene i Hedmark og Oppland. Prosessen har stort sett gått smertefritt og tilbakemeldingene fra kommunene er utelukkende positiv. Nødnett har tatt mye av arbeidsdagen i 2013 med oppbygging av tekniskrom og få på plass strukturen som kreves. Nødnettet vil gi oss en helt ny hverdag som vil bedre fellesskapsfølelsen i MHBR, hvor alle nå kan kommunisere på et sambandssystem. Det er underskrevet avtaler med kommunene mot Elverum kommune og Midt-Hedmark brannog redningsvesen IKS som skal drifte tjenesten. økonomi Administrasjonen har gjennom hele året hatt fokus på økonomistyring og drift. Utfordringene med pensjonsutgifter har medført at vi har måtte gjøre endringer på driften innenfor beredskapsavdelingen. Kostnadsøkningen innenfor pensjon og lønn for heltidsmannskapene i Elverum dekkes ikke i dag av tilskuddet fra Elverum kommune. Fokus på inntjening ved salg av tjenester og endring av vikarbruk har demmet opp noe for utfordringen. Vi har hatt noe vakanse i 2013, som selvfølgelig har innvirkning på resultatet økonomisk og leveranse. De vakante stillingene vil bli besatt i løpet av 2014 pga avvik etter tilsyn fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Arbeidsmiljøutvalg Det er utarbeidet en mål- og handlingsplan for HMS og IA arbeidet for 2013, samt plan for opplæring av representantene og møteplan. I AMU sitter representanter fra arbeidsgiver, ansatte, bedriftshelsetjeneste (Medi 3) og vernetjenesten. Leder for AMU ble valgt fra arbeidstakersiden. Det er avholdt 4 møter i 2013 og blitt behandlet 34 saker. Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. 20 Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

10 Forebyggende Avdelingens hovedmål er å gjennomføre lovpålagt tilsyn og brannforebyggende tiltak i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer fra DSB, og har som hovedmål å forebygge branner og redusere konsekvens/omfang gjennom målrettet informasjons- og tilsynsarbeid. Vi skal være en serviceinstitusjon for publikum i vårt område. Avdelingen består av tilsynsdel og en feier-/tilsynsdel, med stor aktivitet rettet mot brukere og virksomheter. Tilsynsavdelingen Tilsynsavdeling har hatt 4 ansatte i Avdelingsleder har hatt permisjon fra 1. mars, i perioden fram til har Håkon Fiskvik vært konstituert i stillingen. Fra 1. april begynte branningeniør Ola Fredrik Klakegg i tilsynsavdelingen. De som er i tilsynsavdelingen er satt til å ivareta brannsynsobjektene i vår region, samtidig skal avd. foreta brannvernopplæring og andre informasjons- og motivasjonstiltak. Det er pr. d.d særskilte branntilsynsobjekter. Disse objektene fordeler seg slik: A-objekter 203, B-objekter 36, C-objekter 11. Det er gjennomført tilsyn i 80% av A-objekter, mens B og C- objekter har det ikke vært bemanning og kapasitet nok til å gjennomføre plan-lagte tilsyn.. Det har vært praktisert ulike typer tilsyn som systemtilsyn, tematilsyn og ordinært tilsyn Året 2013 har vi totalt kurset 1499 mot 1975 personer i 2012 i brannvern innen skole, pleie og omsorg, helsevesenet og det private næringslivet. I tillegget har vi hatt brannvernopplæring i landbruket. Deltagelse i landsomfattende tilsynsaksjon rettet mot farlig gods gjennomført i april. Det er igangsatt opplæring av personell i beredskapsstyrken for å gjennomføre tilsyn i særskil-te objekter og etterhvert tilsyn på boligkomplekser som vi frykter kan være mer utsatte enn andre. Avdelingen driver også med informasjon mot hybelbeboere som går på videregående skole. Spesielt på Tynset har de fått til en god samarbeidsform med en egne hybelkontakt i kommunen. Denne stillingen som var et tidsbegrenset prosjekt er avsluttet. Sammen med Elsikkerhet Norge ble Brannvernuka gjennomført i september med åpen brannstasjon i alle kommunene hvor vi hadde et besøksantall på ca personer. Aksjon hyttebrann ble gjennomført i påsken med utdeling av informasjonsmateriell til påske-turister, dette ble gjennomført ved at forebyggende var strategisk plassert ved innkjøring til hyttefeltene i våre kommuner. Noen delte også ut informasjon på naturlige stoppesteder i dist-riktet. Under Aksjon "boligbrann i desember var vi representert på ulike kjøpesenter hvor hovedfo-kus var å påminne om å skifte batteri i røykvarsleren. Videre ble nærmere 250 boenheter besøkt, hvor vi fokuserte på brannsikkerhet i hjemmet. I romjulen ble samtlige fyrverkeriutsalg besøkt og kontrollert. Totalt er det nå 21 fyrverkeriutsalg i MHBR sine kommuner. Antallet har de siste årene vært stabilt med mindre endringer fra år til år. Det var bare mindre småting som ble oppdaget, og disse ble rettet opp under vårt besøk i utsalget. Avdelingen er også med i en brannetterforskningsgruppe sammen med politi og Elsikkerhet Norge i vår region. Feiing og tilsyn 2013 Feierseksjonen i MHBR IKS består av 1 seksjonsleder, 1 feierinspektør,1 feiermester, 6 feier-formenn, 4 feiersvenn og 3 lærlinger, 12 faste stillinger 100 % + 3 lærlinger, og har som ho-vedmål å feie skorsteiner og føre tilsyn med fyringsanlegg. Det er i alt ca skorsteiner og eiendommer hvor det skal feies og foretas tilsyn minimum en gang hvert 4. år, iføl-ge forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. I de 10 kommunene er det registrert ca ildsteder, ca oljetanker. Feierseksjonen er i tillegg tillagt følgende tjenester: Registrere alle nedgravde oljetanker over 600 liter i hele regionen ved tilsyn. Brannforebyggende virksomhet. Forebyggende arbeid. Informasjon til kommunens innbyggere. Infoland, gi opplysninger til meglerfirmaer om boligen før salg. Tilsyns- og feieordningen er godt mottatt ute hos brukerne og er den del av virksomheten som har tettest kontakt med innbyggerne. Tilsynet avdekker til stadighet feil ved fyringsanlegg og forhindret mange branner. Det oppdages til stadighet fyringsanlegg som ikke er forskriftsmessig montert og som fort kan resultere i brann. I tillegg er brukerkontakten viktig i forhold til å veilede brukerne med hensyn til riktig fyring og ikke minst montering av ildsted. Tradisjonen med vedfyring og høye strømpriser er en vesentlig faktor. Vi har i løpet av 2013 etterlevd kravene i forebyggende forskriften, med hensyn til tilsyn og feiing, samt registrering av nedgravde oljetanker blitt prioritert. Kurs/kompetanseheving: Det er ansatt en ny lærlinger i løpet av året. En med arbeidsted i Trysil. Gøran Moberget har vært på kurs for praksiskandidat ved Norges Brannskole og bestått svennebrev i Det er gjennom året utarbeidet like rutiner og søknadsprosedyrer i alle eierkommunene for montering av ildsted Kurs forebyggende avdeling Antall deltakere 2011 Antall deltakere 2012 Antall deltakere Antall tilsynsobjekter i hver kommune Antall Utført Utført Antall Feiing skorsteinsløp Antall tilsyn i boliger Varmearbeider Brannvern Undervisning 6. klasse Helse Diverse 0 Våler Elverum Trysil Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen 24 Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

11 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS Kirkevegen 75, 2409 Elverum Merete Haagenrud 28 Årsrapport 2013

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 10 2 Årsrapport 2010 Styrets beretning 2010 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer