ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT

2 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Folldal, Tynset, Tolga og Elverum. Selskapet ble etablert den 1. juli Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret for å forvalte brann- og red-ningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er organisert i tre avdelinger, beredskap, 110 og forebyggende. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har et forvaltningsområde som dekker ca km² og i underkant av innbyggere/brukere. I tillegg har vi vertskommuneansvar for 110-sentralen i Hedmark og Oppland. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS vedtatte verdigrunnlag er tuftet på Brukerorientering Redelighet Respekt Engasjement. Styrets virksomhet Styret har i løpet av 2013 avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. Eksempel på saker som er blitt behandlet på styremøte: Risiko og sårbarhetsanalyse Brannordning 110-sentral innlandet Internkontroll prosjektet IA-handlingsplan Service og tjenestenivå Rapport helseundersøkelse/ medarbeider undersøkelse Virksomhetsplaner, budsjett, rammebetingelser og investeringsplan Økonomi Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde i 2013 en omsetning på kr herav kr i offentlig tilskudd. Driftsmessig har 2013 vært et godt år for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Driftsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert underskudd kr Årsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert overskudd kr Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetning om fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Årsregnskapet er derfor satt opp under denne forutsetning. Investeringer Samlede investeringer for 2013 ble kr ekskl. mva. Det er kjøpt ny tankbil til Trysil og Elverum og gjort investeringer på etableringen av 110 Innlandet. Arbeidsmiljø Bedriftslegeordningen fungerer utmerket, noe som blir verdsatt hos de ansatte. Det er også i 2013 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte. Alle brannstasjonene har et overordnet felles system, som skal ivareta selskapets strenge forpliktelser. Selskapet er pålagt strenge krav gjennom lover og forskrifter i forhold til dokumentasjon. Det er avdekket noe avvik på dokumentasjon, som blir rettet opp fortløpende. Sykefraværet er gledelig lavt med 0,64 % på egenmeldinger og 1,39 % på sykemeldinger i Det er i 2013 ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i selskapet. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er IA-bedrift. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er en godkjent opplæringsbedrift og hadde pr 31. desember 3 ansatte lærlinger. Ytre miljø Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS driver ikke en virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Selskapet har derfor ikke gjort spesielle tiltak i forhold til dette. Ansatte Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde pr. 31. desember 203 ansatte. Av den totale arbeidstokken er 58 heltidsansatte og 145 deltidsansatte på 1,44 % fast stilling. Det er ansatt 3 lærlinger i selskapet. Likestilling Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et mannsdominert selskap med et klart over-skudd av menn. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være mer attraktive for kvinner, og oppfordrer kvinner til å søke på alle utlyste stillinger. Antall kvinner i utrykningsstyrken har vært tre, en heltid og Elverum, 17. mars 2014 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Siri Austeng Leder Jan Sævig Nestleder Gunveig E. Eggen Knut Kristiansen Ann Turid Johansen Johnny Hagen Jo Esten Trøan to deltid. I administrasjonen er det ansatt to kvinner. Styresammensetningen i selskapet er iht. aksjelovens Ansattes representanter i styret er to menn. Selskapet praktiserer lønnsbetingelser og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn. Disponering av årets overskudd Styret foreslår at kr overført fra fond feiertjenesten, kr overføres fond 110 innlandet og kr overføres til annen egenkapital. Fremtidsutsikter Styret anser at selskapets drift ivaretas på en god måte og ivaretar eiernes opprinnelige hensikt med selskapet. Ivar O. Krekvik Merete M. Moen Ellen Randi S. Oldervik Terje Kværnes Ansatte representant Ole Petter Blestad Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud Brannsjef 2 Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

3 Resultatregnskap Driftsinntekter Note Salgsinntekt, avgiftspliktig 12, Salgsinntekt, avgiftsfri Inntekter fra offentlig tjenesteproduksjon Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Balanse Anleggsmidler Note Varige driftsmidler Brannbiler og andre kjøretøy 4, Driftsløsøre, inventar, utrykningseffekter, mv 4, Sum varige driftsmidler Driftskostnader Lønnskostnad 2, 10, 12, Avskrivning 4, 12, Annen driftskostnad 2, 9, 12, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overført fra fond - feiertjenesten 12, Overført til fond - alarmtjenesten 13, Overført til annen egenkapital Sum disponert Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer 5, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

4 Balanse forts. Egenkapital Note Innskutt egenkapital Selskapskapital 11, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Selvkostfond feiertjenesten - bundet 11, 12, Selvkostfond alarmsentralen - bundet 13, Annen egenkapital 11, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser - forsikrede ordninger Pensjonsforpliktelser - ikke forsikrede ordninger Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Elverum, 17. mars 2014, i styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Siri Austeng, Leder Jan Sævig, Nestleder Gunveig E. Eggen Knut Kristiansen Ann Turid Johansen Johnny Hagen Jo Esten Trøan Ivar O. Krekvik Merete M. Moen Ellen Randi S. Oldervik Terje Kværnes, Ansatte representant Ole Petter Blestad, Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud, Brannsjef Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandør-gjeld Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

5 NOTE 2 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER OG ANTALL ANSATTE Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatter Selskapet er ikke skattepliktig. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Lønninger Refusjon sykelønn Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnad Godtgjørelse (i kroner) Revisor Daglig leder Styret Representantskap Lønn og vaktgodtgj./ubekvem arb.tid Møtegodtgjøring Pensjonspremie Annen godtgjøring Lån Revisjonshonorar ex. mva Bistand årsregnskap og noter ex. mva Mva-kompensasjon ex. mva Annen bistand revisor ex. mva Oversikt over antall ansatte pr Ved beregningen av antall årsverk er det benyttet ansettelsesprosenten på deltidsansatte som er på 1,44%. Deltidsansatte arbeider i tillegg på timesbasis. Antall ansatte 203 Herav heltid 58 Herav deltid 145 Antall ansatte årsverk 60 NOTE 3 SAMMENSLÅTTE POSTER Regnskap 2013 Bus\dsjett 2013 Regnskap 2012 Kjøp fra deltaker kommune 1) Kjøp fra andre kommune Kostnader lokaler Leie/leasing Inventar og utstyr Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjeneste Rekvisita og materiell Telefon, porto mv Kostnader egne transportmidler Reiser og diett (oppg.pl.) Reiser og diett (ikke oppg.pl.) Salgskostn./ Representasjon Kontingenter/gaver Forsikringer Andre utgifter 2) Avsetning tap på krav 0 0 Konstaterte tap Sum andre driftskostnader ) Posten omfatter ikke internt kjøp. Tilsvarende fremgår ikke internt salg i salgsinntekter 2) Inneholder ikke mva-kompensasjon drift da denne i regnskapet er ført netto. Regnskap 2013 Regnskap 2012 Lønn og feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift Periodiserte kostnader og andre periodiseringer Annen gjeld Annen kortsiktig gjeld Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

6 NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER Personbiler og biler med 10 års avskr Anskaffelseskost Tilgang biler Avgang biler Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Brannbiler/biler med 20 års avskr Anskaffelseskost Tilgang brannbiler *) Avgang brannbiler 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang inventar og utstyr Avgang inventar og utstyr 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Sum anskaffelseskost Sum bokført verdi Sum årets avskrivninger NOTE 5 FORPLIKTELSER - GJELD OG GARANTI Alle selskapets fordringer, har forfall innen utgangen av neste regnskapsår. Selskapet har ingen garantiforpliktelser. Langsiktige gjeld (i kroner) DnB NOR 0 0 Kommunalbanken Norge Kommunalbanken Norge Sum langsiktig gjeld Andel med forfall senere enn 5 år Lånet i Kommunalbanken Norge ble tatt opp i 2008, og var opprinnelig på 3,6 mill. kr. Lånet er et serielån og nedbetales over 20 år. Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. Lånet i Kommunalbanken Norge ble tatt opp i 2012, og var opprinnelig på 2,8 mill. kr. Lånet er et serielån og nedbetales over 20 år. Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. NOTE 6 BUNDNE MIDLER Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Skyldig skattetrekk per var kr NOTE 7 INVESTERNGER MED FINANSIERING INVESTERINGSUTGIFTER: Regnskap 2013 Regnskap 2012 KJØP AV BILER KJØP AV ATV KJØP AV REDNINGSVERKTØY KJØP AV BRANNBIL KJØP AV ANNET UTSTYR KJØP AV AKSJER/ANDELER MVAKOMPENSASJONSUTGIFT SUM INVESTERING FINANSIERING: BRUK AV LÅN BRUK AV DISP.FOND EGENKAPITAL (FRA MVA.KOMP) ANNEN EGENKAPITAL SUM FINANSIERING SPESIFIKASJON AV UBRUKTE LÅNEMIDLER: LÅNEOPPTAK BRUK AV LÅNEMIDLER UBRUKTE LÅNEMIDLER PR SPESIFIKASJON AV UBRUKTE MIDLER FRA MVA.KOMPENSASJON UBRUKTE MIDLER MVA.KOMP KOMPENSASJON BILER KOMPENSASJON ATV 0 0 KOMPENSASJON REDNINGSVERKTØY KOMPENSASJON BRANNBIL UBRUKTE LÅNEMIDLER PR BRUK AV EGENKAPITAL (MVA.KOMPENSASJON) UBRUKTE MIDLER FRA MVA. KOMP. PR Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

7 NOTE 8 OFFENTLIGE INNTEKTER Spesifikasjon av balanseført pensjonsforpliktelse: Økonomiske forutsetninger NOTE 11 EIERKOMMUNER Selskapet har mottatt til sammen kr i inntekter fra en rekke kommuner i Hedmark og Oppland. Dette gjelder inntekter fra tjenester kommunene plikter å tilby sine innbyggere, og som i praksis tilbys gjennom Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Tjenestene gjelder i grove trekk feiertjenester, tjenester knyttet til alarmsentralen (110) og beredskap og forebyggende arbeid innenfor brann og redning. Feiertjenestene og tjenester knyttet til alarmsentralen prises ut fra et selvkostprinsipp for kommunene som nyter godt av tjenestene. NOTE 9 TAP PÅ KRAV Kundefordringer/ tap på krav Kundefordringer pr Avsatt til tap på krav Netto kundefordringer iht. årsregnskap Utestående pr er gjennomgått. Utestående på feie- og tilsynsgebyr er sikret med legalpant. En stor del av øvrige fordringer er innbetalt. Ved årsavslutningen var det avsatt til sammen kr til tap på krav. Pr er denne avsetningen ikke økt. Realiserte tap på kundefordringer utgjorde i 2013 kr Tapet er ført under andre driftsutgifter. I 2012 var tapsført kr som realiserte tap på fordringer. NOTE 10 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum Kommunale Pensjonskasse. Selskapet har en ytelsesbasert obligatorisk tjenestepensjonsordning, som gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive ordningen er finansiert ved fondsoppbygging, sammen med flere andre foretak, organisert i Elverum kommunale Pensjonskasse. For ansatte med særaldersgrense 60 år er AFP-ordningen ikke aktuelt. Ansatte med særaldersgrense 65 år eller aldersgrense 70 år kan ta ut AFP. Dersom ansatte velger å gå av med AFP, må selskapet dekke 100% av kostnaden for perioden fra og med fylte 62 år frem til fylte 65 år, mens Elverum Kommunale Pensjonskasse dekker 100 % av kostnaden etter fylte 65 år. Beregningene av forpliktelsene er foretatt av aktuar. Pensjonsordningene er regnskapsmessig behandlet Iht Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader Beregnet brutto pensjonsforpliktelse Beregnede pensjonsmidler = Beregnet netto pensjonsforpliktelse Uamortisert estimatavvik = Beregnet pensjonsforpliktelse inkl. estimatavvik Beregnet arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse = Bokført pensjonsforpliktelse Spesifikasjon av beregnet pensjonskostnad: Årets pensjonsopptjening for ansatte Kalkulatorisk rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Beregnet avkastning på pensjonsmidler = Årets netto pensjonskostnad Amortisering av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad Avstemming av bokførte tallstørrelser: Beregnet pensjonsforpliktelse inkl. estimatavvik Årets netto pensjonskostnad Innbetalte premier tilført pensjonsmidlene i løpet av året Verdi pensjonsforpliktelse pr Beregnet arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Balanseført pensjonsforpliktelse UB Endringen i balanseført pensjonsforpliktelse skyldes: Forskjell mellom pensjonsopptjening og innbetaling endring i beregnet AGA på forpliktelsen Netto endring siste år Diskonteringsrente 4,00 % 3,90 % Avkastning på pensjonsmidler 4,40 % 4,00 % Årlig lønnsvekst 3,75 % 3,50 % Årlig G-regulering 3,50 % 3,25 % Årlig pensjonsregulering 2,75 % 2,50 % Arbeidsgiveravgiftssats 14,10 % 14,10 % Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum Kommunale Pensjonskasse. Ved årsskiftet var 203 ansatte med i ordningen. Disse fordeler seg slik: Oversikt over antall ansatte i pensjonsordning pr Antall innmeldte heltid 58 Antall innmeldte deltid 145 Særaldersgrense 60 år 172 Særaldersgrense 65 år 22 Aldersgrense 70 år 9 Oversikt over alderssammensetning pr gruppe År over 65 Særaldersgrense 60 år Særaldersgrense 65 år Aldersgrense 70 år Sum Det er i 2013 betalt kr som arbeidsgivers del til pensjonsordningen i Elverum Kommunale Pensjonskasse. Premien er utgiftsført med tillegg av arbeidsgiveravgift under lønnskostnader. Selskapet har i 2013 har hatt én ansatt som har tatt ut AFP innenfor den usikrede ordningen, men den ansatte har blitt alderspensjonist pr Elverum Kommunale Pensjonskasse fakturerer sel-skapet for pensjon inkl. arbeidsgiveravgift. Eiersammensetning: Kommune Innskutt kapital Eierandel Våler kommune 0 9,10 % Engerdal kommune 0 4,40 % Trysil kommune ,30 % Elverum kommune ,60 % Stor-Elvdal kommune ,40 % Alvdal kommune ,80 % Tynset kommune ,90 % Tolga kommune ,20 % Folldal kommune ,00 % Rendalen kommune ,30 % Innskutt kapital pr / sum eierandel ,00 % Innskutt selskapskapital gjenspeiler ikke eierandel iht. selskapsavtalen. Innskutt eierandel gjenspeiler kostnadsfordeling ved oppstart/ inntreden i selskapet. 14 Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

8 NOTE 12 SELVKOSTKALKYLE FEIETJENESTEN Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Inntekter Driftskostnader hvorav drift- og vedlikeholdskostnader refundert til eierkommunene Resultat før kalkulatoriske kostnader Kalk.rente fond (2,64%) Kalk.rente eiendeler (2,64%) Resultat av kalkulatoriske poster Sum kostnader som grunnlag selvkost Selvkostresultat Dekningsgrad -90,1 % -100,0 % -93,6 % -111,2 % Fond pr Korrigert for andel pensjonsforpliktelse Korrigert feil belastning kalk.renter fond Årets resultat Fond pr Noten omfatter de av selskapets inntekter som kan henføres til selvkostområdet feiing. Tilsvarende omfattes direkte og indirekte kostnader som kan henføres til feiing. Kalkulerte renter er beregnet med renter statsobligasjoner %. Selskapets opptjente egenkapital pr inneholder akkumulert resultat fra selvkostområdet. Denne delen av egenkapitalen er vistsom egen linje under egenkapitalen. NOTE 13 SELVKOSTKALKYLE ALARMSENTRALEN Regnskap 2013 Budsjett 2013 Inntekter inntekter som ikke gjelder lovpålagte tjenester 0 =Inntekter fra selvkosttjenester Driftskostnader hvorav drift- og vedlikeholdskostnader refundert til eierkommunene Resultat før kalkulatoriske kostnader Kalk.rente fond (2,64%) Kalk.rente eiendeler (2,64%) Resultat av kalkulatoriske poster Sum kostnader som grunnlag selvkost Selvkostresultat Dekningsgrad 103,7 % 100,0 % Fond pr Korrigert for andel pensjonsforpliktelse Årets resultat Fond pr NOTE 14 ENDRINGER I EGENKAPITALEN Innskutt egenkapital Selvkostområdet feiertjenesten Bunden egenkapital Selvkostområdet alarmsentralen Annen egenkapital Egenkapital pr Fordeling kollektiv pensjonsforpliktelse Korreksjon kalkulatorisk rente tidligere år Sum Årets resultat Egenkapital pr Noten omfatter de av selskapets inntekter som kan henføres til selvkostområdet alamrsentralen (100 sentralen). Tilsvarende omfattes direkte og indirekte kostnader som kan henføres til alarmsentralen. Kalkulerte renter er beregnet med gjennomsnittlig rente på norske statsobligasjoner i 2013, med et tillegg på 1,0 prosentpoeng. Selskapets opptjente egenkapital pr inneholder akkumulert resultat fra selvkostomådet. Denne delen av egenkapitalen er vist som egen linje under egenkapitalen. Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker. Regionen er sammenfallende med Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter. Regionen har ca innbyggere. Elverum kommune er vertskommune for drift av regional 110 sentral for Innlandet. Elverum kommune har delegert driftsansvaret for 110 sentralen til Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS. 110 sentralen har som hovedoppgave å håndtere nødmeldinger i forbindelse med branner og ulykker m.v. Sentralen har også tilknyttet ca Automatiske brannalarmanlegg fra offentlige og private næringsbygg. I tillegg utfører vi tilleggstjenester innenfor overvåkning og mottak av trygghetsalarmer. Ved implementering av pensjonsforpliktelsen i regnskapet pr ble hele forpliktelsen belastet annen egenkapital. Selskapet har først i 2013 fått beregninger som gjør det mulig å foreta en fordeling av pensjonsforpliktelsen på de ulike virksomhetsområdene i selskapet. Det er derfor gjort en overføring av deler av pensjonsforpliktelsen pr , basert på en oversikt fra aktuar, som viser forpliktelsen og pensjonskostnaden pr person. Disse tallene indikerer en fordeling med 15 % av forpliktelsen knyttet til ansatte innenfor feiertjenesten, og 38 % av forpliktelsen til ansatte knyttet til alarmsentralen. NOTE 15 LEASING Selskapet har inngått flere leasingavtaler vedrørende flere biler. Avtalene er inngått på ordinære kontrakter, og har varig-het opp til 36 måneder. Månedlige leiebeløp, samt andel av eventuelle leasingforskudd, er kostnadsført og fremkommer som leie/leasing av transportmidler i regnskapet. Forskudd på leasing, som ytes i forbindelse med etablering av leasingavtalen, er bokført og aktivert som "andre fordringer" under finansielle anleggsmidler, og utgjør pr kr Leasingforskuddet periodiseres over leasingavtalenes løpetid. 16 Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

9 administrasjonen Administrasjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS besto pr. 31. desember 2013 av brannsjef, økonomirådgiver og saksbehandler. Lederteamet har bestått av varabrannsjef,avd.leder for 110 Hedmark, avddelingsleder for beredskap og konstituert avdelingsleder for forebyggende. Vi har i 2013 hatt noen vakante stillinger i forbindelse med permisjoner. Administrasjonen har hatt et spesielt fokus på at nåværende og nyansatte skal ivaretas på en god måte. Det er arrangert sosiale tilstelninger med fokus på å skape team- og fellesskapsfølelse i alle kommunene. Vi har bidratt i den kommunale risiko og beredskapsplanlegging for noen av eierkommunene i løpet av året. Vi kunne ønsket å være tettere inne i den kommunale kriseberedskapen med vår kompetanse, som vi tror kan være et nyttig bidrag i forhold til beredskapstenkingen og planleggingen i kommunene. De ansatte er motiverte og stiller ofte opp på frivillig basis på forskjellige aktiviteter, noe som er meget positivt. Det er på plass ny brannstasjon i Alvdal og det jobbes fortsatt med en løsning på brannstasjon på Tynset, Våler og Tolga. Dagens lokaliteter på de stasjonene er ikke tilfredsstillende i forhold til det som kreves av et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet i selskapet er fortsatt gledelig lavt. Det er også i 2013 gjort en medarbeiderundersøkelse fra bedriftshelsetjenesten, som i helhet viser at trivselen er stor blant de ansatte. Tilbakemeldingen viste noen forbedringspunkter, som det er tatt tak i gjennom HMS samtaler og tett oppfølging. en av de første med elektronisk internkontrollsystem Et elektronisk internkontrollsystem (Landax) er etablert i 2013, det er gjort en meget god jobb med å få etablert og implementert systemet. Systemet er brukervennlig og vil dekke de ansattes og virksomhetens behov i alle kommunene. Systemet vil sikre at vi etterlever de krav som er satt i lover og forskrifter i forholdt til kompetanse, vedlikehold, osv. og gi oss nødvendig dokumentasjon på at avvik og forbedringsmeldinger er tatt tak i. En viktig suksessfaktor videre er at alle ansatte bruker systemet. Vi kan nok være litt stolt av å ha fått etablert et elektronisk internkontroll system, som en av de første brann- og redningsvesenene i Norge. Service- og tjenestenivå ble etablert i 2013, som vil gi en større forutsigbarhet både for de ansatte og arbeidsgiver. Forventninger er ofte en utfordring for alle parter i arbeidslivet og service- og tjenestenivået vil demme opp for usikkerheten i forhold til rettigheter og plikter både for de ansatte og virksomheten. nasjonale utvalg Deltagelse i nasjonale utvalg som brannstudien har tatt mye tid i Det at man får tillitt til å være med i Nasjonale utvalg er viktig for å kunne være med å påvirke den fremtidige retningen for brannog redningstjenesten i Norge. Det vil på sikt komme endringer som vi er nødt til å ta inn over oss for å møte fremtidige utfordringer, behov og ikke minst forventninger hos innbyggerne. Vi har i 2013 også deltatt i den nasjonale lederstøtte og skogbrann ordningen i regi av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Det var en periode med mange hendelser hvor det ble gitt bistand i påske, månedsskiftet juli/ august og september, ellers var det en ganske stille sesong for ordningen. Vi registrerer at det som var normal skogbrannsesong tidligere har endret seg og at fokus på beredskapen må være fra april og ut september. 110 innlandet 110 innlandet var en realitet fra 1. juni Det er blitt lagt ned et meget godt stykke arbeid med å implementere alle kommunene i Hedmark og Oppland. Prosessen har stort sett gått smertefritt og tilbakemeldingene fra kommunene er utelukkende positiv. Nødnett har tatt mye av arbeidsdagen i 2013 med oppbygging av tekniskrom og få på plass strukturen som kreves. Nødnettet vil gi oss en helt ny hverdag som vil bedre fellesskapsfølelsen i MHBR, hvor alle nå kan kommunisere på et sambandssystem. Det er underskrevet avtaler med kommunene mot Elverum kommune og Midt-Hedmark brannog redningsvesen IKS som skal drifte tjenesten. økonomi Administrasjonen har gjennom hele året hatt fokus på økonomistyring og drift. Utfordringene med pensjonsutgifter har medført at vi har måtte gjøre endringer på driften innenfor beredskapsavdelingen. Kostnadsøkningen innenfor pensjon og lønn for heltidsmannskapene i Elverum dekkes ikke i dag av tilskuddet fra Elverum kommune. Fokus på inntjening ved salg av tjenester og endring av vikarbruk har demmet opp noe for utfordringen. Vi har hatt noe vakanse i 2013, som selvfølgelig har innvirkning på resultatet økonomisk og leveranse. De vakante stillingene vil bli besatt i løpet av 2014 pga avvik etter tilsyn fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Arbeidsmiljøutvalg Det er utarbeidet en mål- og handlingsplan for HMS og IA arbeidet for 2013, samt plan for opplæring av representantene og møteplan. I AMU sitter representanter fra arbeidsgiver, ansatte, bedriftshelsetjeneste (Medi 3) og vernetjenesten. Leder for AMU ble valgt fra arbeidstakersiden. Det er avholdt 4 møter i 2013 og blitt behandlet 34 saker. Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. 20 Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

10 Forebyggende Avdelingens hovedmål er å gjennomføre lovpålagt tilsyn og brannforebyggende tiltak i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer fra DSB, og har som hovedmål å forebygge branner og redusere konsekvens/omfang gjennom målrettet informasjons- og tilsynsarbeid. Vi skal være en serviceinstitusjon for publikum i vårt område. Avdelingen består av tilsynsdel og en feier-/tilsynsdel, med stor aktivitet rettet mot brukere og virksomheter. Tilsynsavdelingen Tilsynsavdeling har hatt 4 ansatte i Avdelingsleder har hatt permisjon fra 1. mars, i perioden fram til har Håkon Fiskvik vært konstituert i stillingen. Fra 1. april begynte branningeniør Ola Fredrik Klakegg i tilsynsavdelingen. De som er i tilsynsavdelingen er satt til å ivareta brannsynsobjektene i vår region, samtidig skal avd. foreta brannvernopplæring og andre informasjons- og motivasjonstiltak. Det er pr. d.d særskilte branntilsynsobjekter. Disse objektene fordeler seg slik: A-objekter 203, B-objekter 36, C-objekter 11. Det er gjennomført tilsyn i 80% av A-objekter, mens B og C- objekter har det ikke vært bemanning og kapasitet nok til å gjennomføre plan-lagte tilsyn.. Det har vært praktisert ulike typer tilsyn som systemtilsyn, tematilsyn og ordinært tilsyn Året 2013 har vi totalt kurset 1499 mot 1975 personer i 2012 i brannvern innen skole, pleie og omsorg, helsevesenet og det private næringslivet. I tillegget har vi hatt brannvernopplæring i landbruket. Deltagelse i landsomfattende tilsynsaksjon rettet mot farlig gods gjennomført i april. Det er igangsatt opplæring av personell i beredskapsstyrken for å gjennomføre tilsyn i særskil-te objekter og etterhvert tilsyn på boligkomplekser som vi frykter kan være mer utsatte enn andre. Avdelingen driver også med informasjon mot hybelbeboere som går på videregående skole. Spesielt på Tynset har de fått til en god samarbeidsform med en egne hybelkontakt i kommunen. Denne stillingen som var et tidsbegrenset prosjekt er avsluttet. Sammen med Elsikkerhet Norge ble Brannvernuka gjennomført i september med åpen brannstasjon i alle kommunene hvor vi hadde et besøksantall på ca personer. Aksjon hyttebrann ble gjennomført i påsken med utdeling av informasjonsmateriell til påske-turister, dette ble gjennomført ved at forebyggende var strategisk plassert ved innkjøring til hyttefeltene i våre kommuner. Noen delte også ut informasjon på naturlige stoppesteder i dist-riktet. Under Aksjon "boligbrann i desember var vi representert på ulike kjøpesenter hvor hovedfo-kus var å påminne om å skifte batteri i røykvarsleren. Videre ble nærmere 250 boenheter besøkt, hvor vi fokuserte på brannsikkerhet i hjemmet. I romjulen ble samtlige fyrverkeriutsalg besøkt og kontrollert. Totalt er det nå 21 fyrverkeriutsalg i MHBR sine kommuner. Antallet har de siste årene vært stabilt med mindre endringer fra år til år. Det var bare mindre småting som ble oppdaget, og disse ble rettet opp under vårt besøk i utsalget. Avdelingen er også med i en brannetterforskningsgruppe sammen med politi og Elsikkerhet Norge i vår region. Feiing og tilsyn 2013 Feierseksjonen i MHBR IKS består av 1 seksjonsleder, 1 feierinspektør,1 feiermester, 6 feier-formenn, 4 feiersvenn og 3 lærlinger, 12 faste stillinger 100 % + 3 lærlinger, og har som ho-vedmål å feie skorsteiner og føre tilsyn med fyringsanlegg. Det er i alt ca skorsteiner og eiendommer hvor det skal feies og foretas tilsyn minimum en gang hvert 4. år, iføl-ge forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. I de 10 kommunene er det registrert ca ildsteder, ca oljetanker. Feierseksjonen er i tillegg tillagt følgende tjenester: Registrere alle nedgravde oljetanker over 600 liter i hele regionen ved tilsyn. Brannforebyggende virksomhet. Forebyggende arbeid. Informasjon til kommunens innbyggere. Infoland, gi opplysninger til meglerfirmaer om boligen før salg. Tilsyns- og feieordningen er godt mottatt ute hos brukerne og er den del av virksomheten som har tettest kontakt med innbyggerne. Tilsynet avdekker til stadighet feil ved fyringsanlegg og forhindret mange branner. Det oppdages til stadighet fyringsanlegg som ikke er forskriftsmessig montert og som fort kan resultere i brann. I tillegg er brukerkontakten viktig i forhold til å veilede brukerne med hensyn til riktig fyring og ikke minst montering av ildsted. Tradisjonen med vedfyring og høye strømpriser er en vesentlig faktor. Vi har i løpet av 2013 etterlevd kravene i forebyggende forskriften, med hensyn til tilsyn og feiing, samt registrering av nedgravde oljetanker blitt prioritert. Kurs/kompetanseheving: Det er ansatt en ny lærlinger i løpet av året. En med arbeidsted i Trysil. Gøran Moberget har vært på kurs for praksiskandidat ved Norges Brannskole og bestått svennebrev i Det er gjennom året utarbeidet like rutiner og søknadsprosedyrer i alle eierkommunene for montering av ildsted Kurs forebyggende avdeling Antall deltakere 2011 Antall deltakere 2012 Antall deltakere Antall tilsynsobjekter i hver kommune Antall Utført Utført Antall Feiing skorsteinsløp Antall tilsyn i boliger Varmearbeider Brannvern Undervisning 6. klasse Helse Diverse 0 Våler Elverum Trysil Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen 24 Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT

11 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS Kirkevegen 75, 2409 Elverum Merete Haagenrud 28 Årsrapport 2013

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet 1 MANGFOLD I BRANNVESENET 1 FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 1. HVORFOR MANGFOLD?... 5 2. BAKGRUNN, MANDAT OG ORGANISERING... 6 2.1 OPPDRAG

Detaljer