(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61L 9/04 (06.01) A61B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet: (86) Europeisk søknadsnr: (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet DE (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Melag ohg, Geneststrasse 9-, 829 Berlin, Tyskland (72) Oppfinner Van der Waydbrink, Eberhard Dr., Unter den Eichen, 14641, Paulinenaue, Tyskland Litzba, Guido, Fregestraße 36, 12161, Berlin, Tyskland (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Fremgangsmåte for rengjøring og termisk desinfeksjon av gjenstander (6) Anførte publikasjoner DE-A B1, US-A B1, EP-A B1, EP-A B1

2 Beskrivelse 0001 Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte for rengjøring og termisk desinfeksjon av gjenstander i henhold til innledningen av krav En fremgangsmåte for rengjøring, skylling og termisk desinfeksjon av laboratorie- og operasjonsinstrumenter er kjent fra DE C1. Denne fremgangsmåten omfatter flere rengjøringstrinn som individuelt kan tas ut og som kan utføres ved anvendelse av vann av forskjellige kvaliteter. Hvis en forskylling utføres oppvarmes rengjøringsfluidet som anvendes til dette, opp til temperaturer mellom 4 og 60 C Ytterligere fremgangsmåter for rengjøring, skylling og termisk desinfeksjon av medisinske anordninger eller motor- og drivsystemer er kjent fra DE A1 og DE A1, hvor en forskylling, som også kan tas ut, blir utført ved anvendelse av ikke-oppvarmet skyllevæske En fremgangsmåte for rengjøring og desinfeksjon av medisinske instrumenter er kjent fra EP A1, som anvender kaldt bløtgjort vann for forskylling. Dette forbindes med ulempen at rester fra skylling fra tidligere rengjøringsforløp bare kan fjernes med skumdannelse. På grunn av dette avtar skyllingstrykket i løpet av forskyllingen hvilket resulterer i en redusert rengjøringsytelse under forskyllingen slik at for eksempel proteinavsetninger kan bare bli utilstrekkelig bløtgjort og fjernet fra vaskegodset. Videre gis ingen definerte betingelser under forskyllingen når kaldt vann anvendes. 000 Formålet med foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe en fremgangsmåte for rengjøring og termisk desinfeksjon av medisinske instrumenter, hvor en forrengjøring forekommer under definerte betingelser og samtidig er egnet for medisinske instrumenter, som er forurenset med proteiner Dette problem blir løst ved en fremgangsmåte for rengjøring og termisk desinfeksjon av gjenstander med trekkene ifølge krav 1. En slik fremgangsmåte blir utført i en rengjørings-desinfeksjons-anordning og omfatter trinnene med forrengjøring, hovedrengjøring og endelig skylling med termisk desinfeksjon. Disse trinnene utføres i hvert tilfelle ved anvendelse av en skyllevæske, hvor vannet eller vann med rengjøringsmiddel er spesielt egnet som skyllevæske. Bløtgjort eller fullstendig avsaltet vann kan i hovedsak anvendes som vann. Temperaturen på skyllevæsken anvendt i de respektive enkeltstående prosesstrinn kan individuelt bestemmes under hvert fremgangsmåtetrinn, hvortil rengjørings-desinfeksjonsanordningen, i hvilken fremgangsmåten blir utført, fortrinnsvis omfatter en tilsvarende temperaturføler som målesonde.

3 Ifølge oppfinnelsen blir forrengjøringen utført ved en temperatur på 2 til 3 C, hvor temperaturen blir holdt konstant under en tidsperiode på 1 sekund til minutter. Dette har fordelen at det alltid arbeides under reproduserbare forhold siden det er sikret at en forutbestemt temperatur også faktisk holdes over en også forutbestemt tidsperiode. Hvis det i motsetning arbeides med ikke-oppvarmet skyllevæske så avhengig av temperaturen på skyllevæsken (nevnte temperatur kan for eksempel variere voldsomt avhengig av tiden på året ved anvendelse av vann fra en konvensjonell kaldtvannskilde) resulteres det i voldsomme variasjoner i påliteligheten av rengjøringsprosessen og sammenlignbarheten av de forskjellige rengjøringsprosesser. I dette tilfellet kan det bare med vanskelighet oppnås reproduserbare forhold Temperaturintervallet ifølge oppfinnelsen på 2 til 3 C gir fordelen at mesteparten av proteinene ikke koagulerer ennå ved denne temperatur og således avleires ikke eller avleires ikke på en måte som gjør det vanskelig å fjerne på rengjørings- eller desinfeksjonsgodset som skal renses (dette betyr for eksempel på medisinske instrumenter) Den nedre grensen gitt i temperaturintervallet for forrengjøring er valgt slik at lipider fortsatt har en minimum oppløselighet i skyllevæsken som anvendes for forrengjøring slik at celler og andre lipidinneholdende urenheter kan være lett eller helt oppløst fra skylle- eller desinfeksjonsgodset og deretter følgelig finner en mer intensiv forskylling sted enn det ville vært tilfellet med en skyllevæske med betraktelig lavere temperatur. Fremgangsmåten for forrengjøring ifølge oppfinnelsen i det forutbestemte temperaturintervallet gjør det mulig å fjerne vev (som regelmessig inneholder flere lipider) og blod anriket deri (som inneholder flere proteiner) på en jevn effektiv måte fra skylle- eller desinfeksjonsgodset som skal renses og desinfiseres eller for å mykne det for en senere fjerning. 00 En ytterligere fordel med fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen er at hovedrengjøringen og den endelige skyllingen blir utført med bløtgjort vann eller med fullstendig avsaltet vann. Derved kan vannkvaliteten (dette betyr enten fullstendig avsaltet eller bløtgjort vann) være lik eller forskjellige i begge trinn. Det er en fordel i tilfelle av et sensitivt skyllegods å anvende fullstendig avsaltet vann i hovedrengjøringen, så vel som i den endelige skyllingen, noe som imidlertid fører til relativt høye kostnader. Når man har flere applikasjoner kan det være en fordel å utføre den endelige skyllingen med termisk desinfeksjon med fullstendig avsaltet vann, mens hovedrengjøringen blir utført med bløtgjort vann. Selv om det i virkeligheten også er mulig å utføre den endelige skylling med termisk desinfeksjon med bløtgjort vann, er det foretrukket å utføre trinnet med fullstendig avsaltet vann for å minimere restene på rengjøringsgodset i flere applikasjoner.

4 Forrengjøringen forekommer ifølge oppfinnelsen utelukkende med bløtgjort vann, hvilket sparer kostnader og helt avsaltet vann, som er dyrt å produsere, anvendes ikke unødvendig. Urenheter, som kunne være inneholdt i bløtgjort vann og som eventuelt kan være deponert på rengjøringsgodset, fjernes i de påfølgende rengjørings- og skylletrinn. Mengden av slike avsetninger avhenger av kvaliteten av det bløtgjorte vannet. Det finnes bløtgjort vann, som bare inneholder en meget lav mengde av oppløste salter, hvorved faren med dannelse av avsetninger er betydelig redusert Innenfor rammen av foreliggende oppfinnelse forstås det at vann med en konduktivitet på ikke mer enn 1 S/cm er fullstendig avsaltet vann (VE-vann). Et slikt fullstendig avsaltet vann har en total hardhet på ikke mer enn 0,02 mmol CaO pr. liter. Innenfor rammen av foreliggende oppfinnelse forstås det at vann med en total hardhet på ikke mer enn 0, mmol CaO pr. liter er bløtgjort vann. Dette svarer til en total hardhet på ikke mer enn 3 dh. Disse data er tatt fra Retningslinje for DGKH, DGSV og AKI for validering og rutinekontroll av maskinrengjørings- og desinfeksjonsprosesser for medisinske produkter og for det grunnleggende for utstyrsseleksjon (status August 06), spesielt på sider 31 og I avhengighet av det harde startvannet, som blir anvendt for bløtgjøring, kan bløtgjort vann med den gitte spesifikasjon ha forskjellige konduktiviteter, siden konduktiviteten av bløtgjort vann og ikke-bløtgjort vann i prinsippet er lik, fordi under bløtgjøring blir bare kalsium- og magnesiumioner erstattet med natriumioner. Springvann, som har en hardhet på ikke mer enn 3 dh, skal også forstås som bløtgjort vann innen rammen av denne oppfinnelsen, selv om intet bløtgjøringstrinn er nødvendig for å frembringe dette vann. Slikt mykt springvann er riktignok sjeldent, men frembringes imidlertid i Tyskland, for eksempel i Ilmenau (distrikt Manebach, total hardhet 1,8 dh) og Röttersdorf (total hardhet 2,8 dh) Gjenstandene som skal rengjøres og desinfiseres, det betyr rengjørings- eller desinfeksjonsgods, er fortrinnsvis medisinske instrumenter. 001 I en foretrukket utførelsesform ifølge oppfinnelsen omfatter fremgangsmåten i tillegg én eller flere mellomskyllinger, én eller flere nøytraliseringer og/eller én eller flere tørkinger. Mellomskyllingstrinnet eller mellomskyllingstrinnene kan derved utføres mellom forrengjøringen og hovedrengjøringen og/eller mellom hovedrengjøringen og den endelige skyllingen. Nøytraliseringstrinnet blir fortrinnsvis utført etter hovedrengjøringen, hvis et alkalisk rengjøringsmiddel blir anvendt for hovedrengjøring. I dette tilfellet anvendes en skyllevæske under nøytraliseringen som har en ph-verdi som er mindre enn 7. For dette formål tilveiebringes vandige løsninger av vanlig anvendte syrer. Det er også tenkelig at hovedrengjøringen utføres

5 ved en nøytral ph-verdi, hvilket særlig er tilfellet hvis et enzymatisk rengjøringsmiddel anvendes under hovedrengjøringen. I dette tilfellet er det ekstra trinn med nøytralisering ikke nødvendig Trinnet eller trinnene med tørking blir utført i en foretrukket utførelsesform ifølge oppfinnelsen som blåsetørking. Dette er en spesielt effektiv tørkemåte For å redusere behovet med helt avsaltet vann utføres mellomskyllingen fortrinnsvis utelukkende med bløtgjort vann Bløtgjort vann eller fullstendig avsaltet vann anvendes fortrinnsvis for nøytraliseringstrinnet. Valg av vannkvaliteten som skal anvendes, avhenger fortrinnsvis av antallet rengjørings- eller skylletrinn etterfølgende nøytraliseringen eller hvor sterk ph-verdien til nøytraliseringsløsningen avviker fra den nøytrale ph. Dess sterkere ph-verdien er på skyllevæsken, som anvendes for nøytralisering, avviker fra den nøytrale ph-verdien er det mer sannsynlig at bløtgjort vann kan anvendes, siden på grunn av mengden av saltene som oppnås ved nøytraliseringsprosessen må et ytterligere mellomskyllingstrinn utføres med økt sannsynlighet. Hvis ytterligere mellomskyllingstrinn uansett er tilsiktet, kan nøytraliseringen utføres også ved anvendelse av bløtgjort vann For å garantere at en forutbestemt ph-verdi under hovedrengjøring blir oppnådd, kan det være nødvendig å anvende fortrinnsvis fullstendig avsaltet vann på grunn av syrebindingskapasiteten til bløtgjort vann. Syrebindingskapasiteten til vann er dets bufringskapasitet med hensyn til ph-verdi, som bestemmes ved hydrogenkarbonationer. Denne bufringskapasitet er uavhengig av tilstedeværelsen av kalsiumeller magnesiumioner (i ikke-bløtgjort vann) eller for eksempel natriumioner (i bløtgjort vann) som motioner. 00 I tilfellet hvor ph verdien til skyllevæsken bare har litt å tilpasses under nøytralisering og antallet av de påfølgende mellomskyllingstrinn skal holdes lavt, da er også anvendelsen av et fullstendig avsaltet vann for nøytralisering mulig for å spare ytterligere påfølgende mellomskyllingstrinn For å oppnå gode tørkingsresultater, det betyr å oppnå et skyllings- eller desinfeksjonsgods så tørt som mulig ved slutten av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen, blir tørkingen fortrinnsvis utført ved en temperatur på 40 til 1 C. Den nedre grensen av dette temperaturintervall kan også være ved 4, 0,, 60, 6, 70, 7, 80, 8, 90, 9 eller 0 C. Den øvre grensen av temperaturintervallet kan også være ved 70, 7, 80, 8, 90, 9, 0 eller C. Den tidligere nevnte øvre og nedre grense kan kombineres på hvilken som helst måte innen rammen av å tilveiebringe et matematisk egnet temperaturintervall.

6 For å gi en god skyllings- eller nøytraliseringsytelse blir mellomskyllingen og/eller nøytraliseringen utført i en foretrukket utførelsesform ifølge oppfinnelsen ved å tilføre termisk energi. Det er derved ikke nødvendig å bestemme at en viss temperatur skal oppnås. Det kan heller oppvarmes på en udefinert måte for å oppnå en alt i alt økt temperatur på skyllevæskene anvendt for trinnene med mellomskylling og/eller nøytralisering. På denne måten oppnås det at allerede oppvarmet skyllingseller desinfeksjonsgods ikke unødig avkjøles og til gjengjeld blir skyllings- eller desinfeksjonsgodset som ikke enda er oppvarmet, allerede oppvarmet før utføringen av hovedrengjøringen eller den endelige skyllingen for å akselerere den tilsvarende oppvarmning under hovedrengjøringen eller den endelige skyllingen. Den tidligere illustrerte implementering av mellomskyllingen og/eller nøytraliseringen ved å tilføre termisk energi kan også betegnes som sirkulasjon under oppvarmning uten måltemperatur Lengden av mellomskyllingen og/eller nøytraliseringen kan fortrinnsvis forutbestemmes, det betyr at disse trinn blir utført uavhengig av temperaturen under et bestemt tidsintervall I en ytterligere foretrukket utførelsesform ifølge oppfinnelsen utføres mellomskyllingen og/eller nøytraliseringen ved en forutbestemt temperatur. Det betyr at i dette tilfellet er det ikke tiden, men heller temperaturen som er den avgjørende påvirkningsfaktor på mellomskyllings- og/eller nøytraliseringstrinnene. 002 Temperaturen under tørking, mellomskylling og/eller nøytralisering eller et ytterligere trinn, hvor temperaturen blir forutbestemt, holdes fortrinnsvis konstant under en tidsperiode på 1 minutt til 60 minutter. Den nedre grensen av dette tidsintervall kan også være ved 2, 3, 4,, eller 1 minutter. Likeledes kan den øvre grensen av dette tidsintervall være ved, 6, 7, 8, 9,, 1,,, 40 eller 0 minutter. Tilsvarende tidsintervaller kan defineres på hvilken som helst egnet måte ved selektivt å kombinere de gitte nedre og øvre grenser Ved å holde temperaturen konstant under et forutbestemt tidsintervall kan reproduserbarheten til fremgangsmåten ytterligere økes. Hvis i motsetning et fremgangsmåtetrinn blir utført i et forutbestemt tidsintervall uten temperaturkontroll, da kan, avhengig av den aktuelle temperatur på skyllevæsken, betydelige forskjeller i rengjørings- eller skyllingseffekten oppnås. Hvis det imidlertid sikres at skyllevæsken har en bestemt, selekterbar temperatur under et forutbestemt tidsintervall, oppnås en minimum rengjøringsytelse eller minimum skyllingsytelse i det respektive fremgangsmåtetrinn I en alternativ utførelsesform ifølge oppfinnelsen blir det forutsatt at én eller gjentatte mellomskyllinger, nøytralisering og/eller tørking blir utført i hvert tilfelle

7 minst inntil en forutbestemt temperatur på skyllevæsken blir oppnådd. Denne variant av implementering tilsvarer i det vesentlige til implementeringen av et fremgangsmåtetrinn ved en spesifikk forhåndsbestemt temperatur over et definert tidsintervall, bare at i dette tilfellet må temperaturen bare oppnås én gang, må imidlertid ikke holdes under et påfølgende tidsintervall for å godta det tilsvarende fremgangsmåtetrinn som avsluttet. Hvis denne fremgangsmåte kan kombineres i hittil med den ønskede rengjørings-, skyllings- eller tørkingseffekt, kan den tilsvarende fremgangsmåten forkortes på denne måten I en ytterligere foretrukket variant av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen, blir en ytterligere fysisk parameter til skyllevæsken anvendt i det respektive fremgangsmåtetrinn bestemt ved siden av temperaturen. Tilsvarende fysiske parametere er spesielt ph-verdien og/eller konduktiviteten til skyllevæsken. Den elektriske konduktivitetsverdien G (som er også betegnet som konduktans) er derved resiprokverdien til den elektriske motstand R. Bestemmelsen av samsvarende parameter kan for eksempel utføres ved å tilveiebringe et tilsvarende målearrangement (for eksempel i form av en målesonde) i rengjørings-desinfeksjonsanordningen, hvor fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen blir utført I en foretrukket utførelsesform ifølge oppfinnelsen bestemmes spesielt konduktivitetsverdien til skyllevæsken som anvendes under den endelige skylling med termisk desinfeksjon. Hvis denne konduktivitetsverdien overstiger en spesifikk forutbestemt konduktivitetsverdi erstattes skyllevæsken uten at en termisk desinfeksjon utføres tidligere. En økt konduktivitetsverdi er et tegn på gjenværende urenheter i skyllevæsken, som for eksempel kan være forårsaket av rester i rensgjøringsvæsken som anvendes i hovedrengjøringen eller andre (kjemiske) rester. Tilstedeværelsen av slike urenheter eller rester under desinfeksjonsfasen er imidlertid uønsket siden ikke-foretrukne reaksjoner til restene ved økt temperatur eller uønskede avsetninger på skyllings- eller desinfeksjonsgodset kunne bli resultatet. 00 Etter erstatning av skyllevæsken i det endelige skyllingstrinn bestemmes konduktivitetsverdien fortrinnsvis igjen. Hvis den igjen overstiger en forutbestemt konduktivitetsverdi erstattes da skyllevæsken igjen. Hvis konduktivitetsverdien imidlertid forblir under den forutbestemte konduktivitetsverdi kan da trinnet med endelig skylling med termisk desinfeksjon utføres helt som planlagt ved å starte den termiske desinfeksjon og kan avsluttes Ytterligere fordeler og detaljer ifølge oppfinnelsen vil bli forklart ved hjelp av en utførelsesform i kombinasjon med en tegning. Den viser: Fig. 1 et skjematisk flytskjema av en utførelsesform av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen.

8 Figur 1 viser fremgangsmåten for en utførelsesform av en fremgangsmåte ifølge oppfinnelsen på en skjematisk måte ved hjelp av flytskjemaet En forrengjøring er det første fremgangsmåtetrinn. Etter avslutning av forrengjøringen kan det ved et første bestemmelsespunkt bli bestemt om en mellomskylling 11 skal utføres eller ikke skal utføres. Hvis en mellomskylling 11 skal utføres da kan det bli bestemt etter avslutning av dette mellomskyllingstrinnet 11 ved et andre bestemmelsespunkt 21 om mellomskyllingstrinnet 11 skal gjentas eller ikke. Hvis mellomskyllingstrinnet 11 ikke skal gjentas, da går fremgangsmåten videre med hovedrengjøringstrinnet 12. Hovedrengjøringen 12 er derved fremgangsmåtetrinnet som følger umiddelbart etter forrengjøringen dersom det på det første bestemmelsespunkt blir bestemt at ingen mellomskylling 11 skal utføres Etter vellykket avslutning av hovedrengjøringen 12 kan det på et tredje bestemmelsespunkt 22 bli bestemt om en nøytralisering 13 skal utføres eller ikke. En nøytralisering 13 er da vanligvis bare nødvendig, dersom et rengjøringsmiddel ble anvendt under hovedrengjøring 12 som har en ph-verdi som avviker fra nøytral phverdi. 003 Nøytraliseringen 13 blir vanligvis utført bare én gang, men kan imidlertid utføres også flere ganger. Etter avslutning av nøytraliseringen 13 kan det på et fjerde bestemmelsespunkt 23, bli bestemt om et mellomskyllingstrinn 11 skal utføres eller ikke. Hvis et mellomskyllingstrinn 11 skal utføres, da kan det på et femte bestemmelsespunkt 24, bli bestemt om trinnet med mellomskylling 11 skal gjentas eller ikke I tilfelle at det på det fjerde bestemmelsespunkt 23, ble bestemt at ingen mellomskylling 11 skal utføres, følger den endelige skylling med termisk desinfeksjon 14 nøytraliseringen 13, hvor den endelige skyllingen er delt i undertrinnene med endelig skylling 14a og den termiske desinfeksjonen 14b. Den endelige skylling med termisk desinfeksjon 14 følger mellomskyllingstrinnet 11 også dersom det på det femte bestemmelsespunkt 24 blir bestemt at mellomskyllingen 11 ikke skal utføres igjen Den endelige skylling med termisk desinfeksjon 14 kan også umiddelbart følge hovedrengjøringen 12, dersom det på det tredje bestemmelsespunkt 22, ble bestemt ikke å utføre et nøytraliseringstrinn 13, og dersom det på et sjette bestemmelsespunkt 2 ble bestemt at intet mellomskyllingstrinn 11 skal utføres I en alternativ utførelsesform av fremgangsmåten er det også mulig at ved det sjette bestemmelsespunkt 2, som er plassert mellom det tredje bestemmelsespunkt 22 og den endelige skylling 14a, ett eller flere mellomskyllingstrinn 11 skal utføres, uten å måtte utføre et nøytraliseringstrinn 13 etterfølgende hovedrengjøringen 12.

9 Etter den endelige skyllingen 14a kan det på et syvende bestemmelsespunkt 26 før undertrinnet med termisk desinfeksjon 14b, bli bestemt om den endelige skylling 14a skal utføres igjen. Denne bestemmelsen kan fortrinnsvis skje avhengig av konduktivitetsverdien til skyllevæsken, med hvilken fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen skal utføres. Hvis konduktivitetsverdien til skyllevæsken overstiger en forutbestemt grense, er det et tegn på at gjenværende kjemikalier (spesielt som stammer fra det anvendte rengjøringsmiddel) fortsatt inneholdes i skyllingsbadet eller skyllevæsken. Siden dette ikke er ønsket, blir den endelige skylling 14a utført igjen i et slikt tilfelle før undertrinnet med termisk desinfeksjon 14b etterfølger Trinnene med endelig skylling 14a og termisk desinfeksjon 14b som blir vist separat i figur 1 er normalt et vanlig fremgangsmåtetrinn med endelig skylling med termisk desinfeksjon Etter vellykket avslutning av den endelige skylling med termisk desinfeksjon 14 blir rengjørings- eller desinfeksjonsgodset tørket i et tørketrinn 1, som fortrinnsvis utføres i en blåsetørker. Etter vellykket avslutning av denne tørking 1 kan de rengjorte, desinfiserte og tørkede gjenstander tas ut av en rengjørings desinfeksjonsanordning, i hvilken fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen blir utført Eventuelt kan tørketrinnet 1 utelates, hvis tørkingen av gjenstandene som skal rengjøres eller desinfiseres ikke synes å være nødvendig. 2 3 Liste over henvisningstall 0043 forrengjøring 11 mellomskylling 12 hovedrengjøring 13 nøytralisering 14a endelig skylling 14b termisk desinfeksjon 14 endelig skylling med termisk desinfeksjon 1 tørking første bestemmelsespunkt 21 andre bestemmelsespunkt 22 tredje bestemmelsespunkt 23 fjerde bestemmelsespunkt 24 femte bestemmelsespunkt 2 sjette bestemmelsespunkt 26 syvende bestemmelsespunkt

10 9 Patentkrav 1. Fremgangsmåte for rengjøring og termisk desinfeksjon av gjenstander i en rengjørings- og desinfeksjonanordning, som har de følgende trinn: forrengjøring (), hovedrengjøring (12) og endelig skylling med termisk desinfeksjon (14), hvor temperaturen på en skyllevæske anvendt i hvert tilfelle under hvert trinn (, 12, 14) kan bestemmes, og hvor hovedrengjøringen (12) og den endelige skylling (14a) blir utført med bløtgjort vann eller med fullstendig avsaltet vann og forrengjøringen () blir utelukkende utført med bløtgjort vann, 1 karakterisert ved at forrengjøringen () blir utført ved en temperatur på 2 til 3 C, hvor temperaturen blir holdt konstant under en tidsperiode på 1 s til min. 2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at den i tillegg omfatter minst ett av de påfølgende trinn: 2 mellomskylling (11), nøytralisering (13) eller tørking (1), hvor hvert ytterligere trinn også kan utføres mange ganger. 3. Fremgangsmåte ifølge krav 2, karakterisert ved at mellomskyllingen (11) utelukkende utføres med bløtgjort vann. 4. Fremgangsmåte ifølge krav 2 eller 3, karakterisert ved at nøytraliseringen (13) blir utført med bløtgjort vann eller med fullstendig avsaltet vann. 3. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av kravene 2 til 4, karakterisert ved at tørkingen (1) blir utført ved en temperatur på 40 til 1 C.

11 6. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av kravene 2 til, karakterisert ved at mellomskyllingen (11) og/eller nøytraliseringen (13) blir utført under tilførsel av varmeenergi. 7. Fremgangsmåte ifølge krav 6, karakterisert ved at varigheten av mellomskyllingen (11) og/eller nøytraliseringen (13) kan være forhåndsdefinert. 8. Fremgangsmåte ifølge krav 6 eller 7 karakterisert ved at mellomskyllingen (11) og/eller nøytraliseringen (13) kan utføres ved en forhåndsdefinert temperatur Fremgangsmåte ifølge krav eller 8, karakterisert ved at temperaturen under tørkingen, mellomskyllingen og/eller nøytraliseringen blir holdt konstant under en tidsperiode på 1 min til 60 min.. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av kravene 2 til 9, karakterisert ved at trinnet eller trinnene med mellomskyllingen (11), nøytraliseringen (13) og/eller tørkingen (1) i hvert tilfelle varer minst inntil en temperatur, som kan være forhåndsdefinert, blir oppnådd Fremgangsmåte i henhold til hvilket som helst av de foregående krav, karakterisert ved at ved siden av temperaturen, kan minst en annen fysisk parameter, spesielt ph-verdi og/eller konduktansen, til skyllevæsken bestemmes under hvert trinn. 12. Fremgangsmåte ifølge krav 11, karakterisert ved at skyllevæsken erstattes ved begynnelsen av den endelige skylling (14a) før den termiske desinfeksjon (14b), hvis en forhåndsdefinert konduktanse til skyllevæsken overstiges.

12 11

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2373400 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01D 3/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2399741 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B32B 27/40 (06.01) C08J 7/04 (06.01) C09D 17/04 (06.01) D21H 19/82 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2173868 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 9/50 (2006.01) C07K 14/415 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) C12N 15/57 (2006.01) C12N 15/81 (2006.01) A23J

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242046 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. D0C 17/02 (2006.01) A47G 27/02 (2006.01) A47L 23/26 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.02

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer