ARBEIDSRETTEN -----DOM Avsagt: 21. juni Sak nr.: 16/2011. Lnr.: 23/2011. Dommere:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 21. juni 2011. Sak nr.: 16/2011. Lnr.: 23/2011. Dommere:"

Transkript

1 ARBEIDSRETTEN -----DOM Avsagt: 21. juni 2011 Sak nr.: 16/2011 Lnr.: 23/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg Spørsmål om adgang til å innta bestemmelser om gjennomsnittsberegning av arbeidstid i arbeidsavtalen Norske Film- og TV-produsenters Forening Advokat Tarjei Thorkildsen mot Norsk Filmforbund Advokat Bent Endresen

2 DOM (1) Saken gjelder spørsmål om overenskomsten mellom Norske Film- og TV-produsenters Forening og Norsk Filmforbund er til hinder for at det i arbeidsavtaler inntas bestemmelser om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid. (2) Nærmere om overenskomsten mellom partene (3) Norske Film- og TV-produsenters Forening (PF) og Norsk Filmforbund (NFF) inngikk 30. september 2010 overenskomst innenfor området TV-produksjon. Overenskomsten gjelder for perioden 1. januar 2011 til og med 31. desember Partene har tidligere ikke hatt tariffavtale for dette området. (4) Tariffpartene er ikke medlemmer av hovedorganisasjoner. Medlemmene i PF er produksjonsselskaper, det vil si selskaper som lager programmer som kjøpes og sendes av TV-selskaper. Programmene lages enten som studioproduksjoner, som programmene Nytt på nytt og Torsdag kveld i Nydalen, eller som distriktsproduksjoner, som programmene Farmen og Norske talenter. (5) De bestemmelser i overenskomsten som er av særlig betydning for den foreliggende saken har slik ordlyd: 1. Bakgrunn Denne overenskomst bygger på det Partene ble enige om i forhandlinger hos Riksmeklingsmannen i august 2010 og som er protokollført i Kretsmeklingsmannens møtebok per 26. august 2010 og signert protokoll fra 27. august Partene er enige om at en viktig målsetting for overenskomsten er å bidra til å skape anstendige, ryddige og forutsigbare lønns- og arbeidsforhold i TV-bransjen som verner TV-arbeidernes helse, fritid og sosiale liv og som bidrar til å skape kontinuitet og dermed bygger bransjens kompetanse og samtidig sikrer produksjonsselskapenes konkurransedyktighet. Partene er innforstått med at produksjon av TV-programmer styres av flere forhold bl.a. eksterne forhold som programpolitiske og redaksjonelle hensyn hos kanalene. Partene er også innforstått med at mange av disse forholdene påvirker tidspunkt for opptak og sending. 2. Virkeområde Denne overenskomst gjelder medlemmer av NFF og PF som er TV-medarbeidere (Arbeidstaker) og produksjonsselskap (Arbeidsgiver), på området for produksjon av TVprogram

3 Overenskomsten gjelder for TV-medarbeidere i fagfunksjonene foto, klipp, regi og lyd og som er lønnsmottakere. Overenskomsten gjelder ikke for medarbeidere som er fast ansatt i produksjonsselskapet. Overenskomsten omfatter ikke dramatiserte TV-produksjoner eller enkeltstående dokumentarfilmprosjekter, nyheter og sportssendinger. 4. Arbeidsavtale Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i tråd med avtaleutkast vedlagt denne overenskomst (Normalkontrakt), jf. Vedlegg 1. Normalkontraktens punkter kan ikke fravikes til ugunst for Arbeidstaker. 7. Produksjonsplan Arbeidsgiver plikter å utarbeide og forelegge en produksjonsplan (Produksjonsplan) for Arbeidstakeren, som viser hvordan Produksjonen planlegges gjennomført i produksjonsperioden. Hoved- og eller Produksjonstillitsvalgt har rett til å komme med innspill før endelig Produksjonsplan fastsettes. Arbeidstaker skal forelegges Produksjonsplan før signering av Arbeidsavtalen. 8. Arbeidstid Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 7,5 timer i løpet av 24 timer og 37,5 timer i løpet av sju dager. Spisepause på 30 minutter kommer i tillegg. Ved engasjement for kun en arbeidsdag er alminnelig arbeidstid 7,5 timer. For Arbeidstakere som er i fast ukentlig turnus, skal uker med kun kveldsskift reduseres til 7 timer i alminnelig arbeidstid pr kveldsskift. For klipper skal alminnelig arbeidstid ved kveldsskift alltid være 7 timer. Den alminnelige arbeidstid skal, i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl 0700 og 1700, mandag til fredag. Arbeid på helg- og/eller helligdager er tillatt dersom produksjonens art gjør det nødvendig. Arbeidstiden starter ved oppmøte på angitt arbeidssted til angitt oppmøtetidspunkt. Arbeidssted skal så langt mulig fremgå av Arbeidsavtalen eller Produksjonsplan dersom arbeidsstedet varierer i løpet av engasjementets varighet. For Arbeidstakere som er pålagt sjåføroppdrag i form av å skulle hente og/eller levere utstyr, stab el.l., eller andre arbeidsoppgaver knyttet til kjøringen, skal den tid det tar å utføre dette, fra tidspunktet for avhenting, regnes som del av arbeidstiden. Arbeidstakere kan ikke pålegges sjåføroppdrag hvor kjøretiden sammen med andre arbeidsoppgaver sammenlagt er på mer enn 14 timer. 10. Overtidstillegg For arbeidstid ut over alminnelig arbeidstid betales et tillegg på: 50% for de 4 første timene 100% for de etterfølgende 3 timer, deretter 200% (6) I overenskomsten punkt er det bestemmelser om nattillegg, søndags- og helligdagstillegg, kveldstillegg for klippere og kompensasjon for reise. Blant protokolltilførslene til overenskomsten er det inntatt følgende: Protokolltilførsel 3: - 3 -

4 Partene er enige om at forhandlingene om eventuell locationavtale utsettes til neste forhandlingsrunde. Protokolltilførsel 4: (1) Minstesatser skal behandles som del av tarifforhandlingene i (7) Den normalkontrakt det vises til i overenskomsten punkt 4 er kontrakt av 9. november I toppteksten til normalkontrakten er det inntatt slik presisering: Denne avtalen er en avtalemal som anbefales brukt av PFs og NFFs medlemmer. Dersom annen/egen avtale brukes, kan den uansett ikke inngås med dårligere vilkår for Arbeidstakeren enn det som gjelder etter denne avtale. (8) Normalkontrakten har blant annet følgende bestemmelser: 1. Avtalens grunnlag Denne arbeidsavtalen bygger på den til enhver tid gjeldende overenskomst mellom Norsk Filmforbund (NFF) og Norske Film- og TV-produsenters forening (PF) for engasjement av arbeidstaker i tilknytning til produksjon av TV-underholdningsprogram (Overenskomsten). 2. Ansettelse Når Arbeidstaker er ansatt i full stilling, kan Arbeidstakeren ikke uten at det er innhentet samtykke fra Produsenten ta oppdrag eller ansettes hos andre under ansettelsesperioden. Når Arbeidstaker er ansatt i mindre enn full stilling, kan Arbeidstaker påta seg oppdrag hos andre dersom dette ikke medfører en samlet belastning som reduserer Arbeidstakerens evne til å utføre sitt arbeid, eller strider mot lojalitets- og/eller konkurransehensyn. 4. Produksjonsplan og føring av arbeidstid 4.1 Produksjonsplan Produsenten plikter å forelegge en produksjonsplan (Produksjonplan) for Arbeidstakeren, som viser hvordan Produksjonen tenkes gjennomført i produksjonsperioden, jf. punkt 3. Produksjonsplanen skal så langt mulig angi forventede arbeidsdager og arbeidstid, herunder overtid, for Arbeidstakeren i ansettelsesperioden, og skal forelegges Arbeidstakeren før signering av denne avtale. Dersom produksjonen i tillegg til produksjonsplan utarbeider dagsplan(er) (Dagsplan), skal disse utgjøre vedlegg til produksjonsplanen og anses som en del og spesifikasjon av denne. Endringer i Produksjonsplan og/eller Dagsplan som er nødvendige for gjennomføringen av Produksjonen og som skjer etter signering av denne avtalen, skal varsles Arbeidstakeren så snart Produsenten ser at det må gjennomføres. 4.2 Føring av arbeidstid Partene er enige om at Produksjonsplanen danner grunnlag for føring av faktisk gjennomført arbeide/arbeidstid, herunder overtid. (9) Nærmere om forhandlingene om opprettelse av overenskomsten (10) NFF har fra og med 2008 fremmet krav om opprettelse av overenskomst innenfor området TV-produksjon. Arbeidet med forhandlingene som ledet til opprettelse av overenskomsten ble påbegynt i januar 2010, med innledende diskusjoner om opplegget for forhandlingene. I referat fra forhandlingsmøte 9. februar 2010 uttales det: - 4 -

5 b) Arbeidstid - PF tar utgangspunkt i Arbeidsmiljølovens definisjon av alminnelig arbeidstid og definerer det til 40 timers uke. - PF mener videre at overenskomsten må åpne for å benytte Amls regler for gjennomsnittsberegning. - PF ønsker også at overenskomsten skal gjenspeile bransjens særskilte behov for fleksibilitet under produksjon. f) Øvrige generelle betraktninger - PF understreket til slutt at de ønsker en overenskomst som i minst mulig grad omhandler områder som allerede er ivaretatt i det eksisterende regelverket som Aml, HMS m.m. (11) Nytt forhandlingsmøte ble gjennomført 8. mars I referatet fra dette møtet uttales det: Arbeidstidsbestemmelser PF ønsker å inngå en avtale om arbeidstid som gir rom for de unntakene og spesialbestemmelsene som arbeidsmiljøloven gir. PF er videre opptatt av at overenskomsten skal gi åpning for gjennomsnittsberegning, mot at det oppveies med kortere dager/avspasering. Må være rom for planlagt overtid til en viss grad for å gi rom for spesielle typer produksjoner, mot kompensasjon. PF presenterte et notat Marianne B. Bugge har laget i forhold til arbeidsmiljølovens regler ift arbeidstid/overtid med utgangspunkt i spillefilm. Kopier ble distribuert. Presentert som et utgangspunkt for diskusjonen. Vera ga eksempel der hun har jobbet på en produksjon som varte i en mnd. På den måneden hadde hun 125 timer overtid. (12) I referat fra forhandlingsmøte 9. juni 2010 uttales det: Partene er enige om at de ønsker fremdrift. NFF understreker at partene er uenige om hva som skal reguleres i overenskomsten. NFF ønsker en kollektiv avtale for bransjen. PF ønsker overenskomst som viser til arbeidsavtale hvor mye overlates til individuelle forhandlinger. Partene var likevel enige om at det fortsatt var grunnlag for forhandlinger om arbeidsvilkår og tariff. Partene gjennomgikk på ny NFFs punkter i det utleverte posisjonsnotat, og nedenfor følger gjengivelse av disse punkter (uthevet skrift) og hvor partene står ift. hverandre: 5. NFF ønsker 7,5 t arbeidsdager og 37,5 t uke. Mange av PFs medlemmer jobber allerede mot dette i dag. Vi har flere eksempler på det, og vi ser at det fungerer veldig bra og ønsker å videreføre og kontraktsføre denne praksisen. Fast regulert arbeidstid vil gjøre det oversiktlig og forutsigbart for arbeidstaker og arbeidsgiver - PF ønsker ikke å ta stilling til punktene som omhandler arbeidstid, overtid, reisetillegg, helgetillegg, andre tillegg og minstesatser. Dette er økonomiske faktorer hvor man må se på det totale kostnadsoverslag. (13) Referatet fra forhandlingsmøte 23. juni 2010 har i avsnittet om Gjennomsnittsberegning følgende merknad: NFF ønsket at vi skulle komme med eks. på hvordan PF ser for seg at bruk av gjennomsnittsberegning. PF legger frem følgende eks: Uke 1: 7 timer pr dg. Uke 2: 9 timer pr dag på grunn av annet innhold som tilsier at det blir lengre dager. Ikke betale overtid i uke 2 på grunn av færre timer i uke 1. PF ønsker anledning til å definere behovet å kunne være fleksibel i forhold til prosjekt

6 PF klar over vekting i loven som sier noe om rammen, dette er hva PF ønsker å legge til grunn. Ikke flere timer totalt men fordeler timer over tid. Avhengig av å få inn den fleksibilitet som lover gir. Stor variasjon fra prosjekt til prosjekt. PF påpeker at en slik beregning skal være kjent for oppdragstaker før signering av avtale. En avtalefrihet som krever samtykke, og som fastsettes før arbeidet utføres. Viktig at planlegges i forkant og kan ikke beregnes i etterkant. NFF uttrykker bekymring. Vil kunne være en ulempe for arbeidstaker ved flere arbeidsgivere i løpet av et år. Vil være lettere med samme arbeidsgiver over et år. PF bekrefter at det må være rom i hver enkelt arbeidsavtale for å komme i null, og at arbeidsgiveransvaret er iht ansettelseskontrakten man har på hvert prosjekt. Sverre kommer med et eks. på en logisk turnus. Ref. oljeindustri. 14 dg på i Nordsjøen og 4 uker fri. Sverre kommer med en påstand om at det er en klar endring i praksis de 3 siste år. Samme grunnlønn + overtid. Dette i kontrast til at produsentene mener at det opereres med lønn inkl. overtid. (14) Partene kom ikke til enighet, og det ble gjennomført mekling. I meklingsmøte 10. august 2010 fremsatte PF slikt tilbud: 1. Arbeidstid 37,5 time/uke Forutsetter full adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstid. (15) NFF kom samme dag med følgende merknad til tilbudet: 3. Definisjon av alminnelig arbeidstid og 4. Overtidskompensasjon Vi synes at der fint at PF vil imøtekomme vårt krav om 7,5 timers arbeidsdag og 37,5 timers uke som alminnelig arbeidstid og innføring av ordninger for timeregistrering, som naturligvis må konkretiseres i avtalen. Vi mener videre at hovedregelen skal være at alminnelig arbeidstid legges til tidsrommet mellom 07:00 og 17:00, mandag til fredag. Dersom PF aksepterer våre krav ift overtidskompensasjon trekker vi vårt krav om at Overenskomsten skal utelukke bruk av gjennomsnittsberegning. (16) I nytt tilbud fra PF 13. august 2010 ble det foreslått inntatt bestemmelse om at den alminnelige arbeidstid ikke skulle overstige 37,5 timer i gjennomsnitt pr uke. NFF hadde slike merknader til tilbudet: Alminnelig arbeidstid Den alminnelige arbeidstiden skal være 7,5 timer pr dag og skal ikke overstige 37,5 timer pr uke. Begrunnelse for endring: Arbeidsmiljøloven 10-5 Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid muliggjør gjennomsnittsberegning dersom det er enighet om det mellom partene. (17) Partene kom til enighet om opprettelse av overenskomst, jf. merknader om dette i overenskomstens punkt 1 Bakgrunn. I NFFs informasjon til produsenter og midlertidig ansatte TV-arbeidere, uttales det om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden: Under meklingen hos Riksmeklingsmannen ble partene enige om at regler om gjennomsnittsberegning ikke skulle inntas i overenskomsten

7 NFFs argument for at gjennomsnittsberegning ikke bør benyttes i TV-bransjen, er at TVarbeidere er midlertidig ansatte og at det er veldig vanskelig for disse å bli underlagt gjennomsnittsberegning når de jobber på mange ulike prosjekter og for flere ulike arbeidsgivere i løpet av året. Med gjennomsnittsberegning menes en annen fordeling av arbeidstiden, som gjør at man i perioder kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid. Men i gjennomsnitt skal ikke arbeidstiden overstige lovens grenser. Da overenskomsten ikke åpner for gjennomsnittsberegning, kreves slik beregning etter skriftlig avtale etter Arbeidsmiljølovens Det vil si at arbeidstaker eller tillitsvalgt ikke kan pålegges å gjennomsnittsberegne sin arbeidstid, men skal gjennomsnittsberegning brukes skal det godkjennes av arbeidstakerne eller av tillitsvalgt i samråd med staben. Av hensyn til at de midlertidige ansettelser i TV-bransjen ofte er korte og mange, vil NFF ikke anbefale sine medlemmer å inngå avtale om gjennomsnittsberegning. Det fordi vi ønsker mer forutsigbarhet og tryggere rammer i arbeidslivet. (18) I orientering datert 8. desember 2010 fra PF til medlemmene om implementering av overenskomsten med NFF for produksjon av TV-underholdning er det på tilsvarende måte opplyst om adgangen til gjennomsnittsberegning av arbeidstid, med henvisning til arbeidsmiljølovens regler om dette. (19) Nærmere om den foreliggende tvisten (20) Den foreliggende tvisten har blant annet bakgrunn i at produksjonsselskapet Monster Entertainment AS har utarbeidet en standard ansettelsesavtale hvor det i avtalens punkt om arbeidstid er inntatt slik bestemmelse: Lengden av den alminnelige arbeidstid skal være slik det fremgår av arbeidsmiljøloven og Overenskomsten til enhver tid, f.t. 7,5 timer pr. dag og 37,5 timer pr. uke med tillegg av en daglig spisepause på 30 minutter. Den alminnelige arbeidstid kan gjennomsnittsberegnes i samsvar med arbeidsmiljøloven for ansettelsesperioden. (21) NFF har i tillegg opplyst at de ikke anbefaler medlemmene å inngå avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstid, jf. nærmere merknader om dette i Arbeidsrettens begrunnelse. (22) Tvisteforhandlinger mellom PF og NFF ble gjennomført 14. april Partene ble ikke enige om utarbeidelse av felles protokoll. I utkast til protokoll utarbeidet av NFF er det inntatt følgende merknad: Produsentforeningen oppfatter at Filmforbundet aktivt har gått ut til sine medlemmer for å hindre slike avtaler. NFF er ikke enig i dette. Filmforbundet fremhevet herunder at de til en hver tid vil anbefale sine medlemmer det som er mest lønnsomt gunstig for det enkelte medlem så langt det ikke strider mot det som er avtalt i de ufravikelige bestemmelser i overenskomsten og standard arbeidsavtale mellom partene. PF spurte avslutningsvis om det kunne løse et problem om partene ble enige om at punktet om gjennomsnittsberegning ble tatt ut av standardkontrakten. Dette svarte NFF bekreftende på

8 PF snudde plutselig i forhold til denne saken og erklærte møtet for hevet. (23) I notat utarbeidet av NFF til bruk i tvisteforhandlingene uttales det i punktet om NFFs avtaleforståelse: Selv om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid ikke er nevnt i overenskomsten, kan det ikke sluttes at dette spørsmålet ikke er regulert av avtalen. Sagt på en annen måte; gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid er ikke regulert i ordlyden da det er bestemt at det ikke kan gjennomsnittsberegnes. Det vises også til partenes opptreden i tariffperioden hvor NFF gjentatte ganger har påpekt at gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid er i strid med overenskomsten. Det er på det rene at gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid gir arbeidstaker dårligere vilkår enn etter overenskomsten: NFF vil nedlegge følgende påstand: 1. Vilkår om gjennomsnittsberegning etter Aml (1) inntatt i arbeidsgivers standardkontrakt er ugyldig da det gir arbeidstaker dårligere vilkår enn det som følger av overenskomsten, jf. Arbeidstvistlovens 3 nr Vilkår om gjennomsnittsberegning som overstiger 7,5 timer pr. døgn og 37,5 timer pr. uke (unntaksvis 7 timer/35 timer for fast turnus kveld og klippere kveld) er ugyldig da det gir arbeidstaker dårligere vilkår enn det som følger av overenskomsten, jf. Arbeidstvistlovens 3 nr. 3. (24) PF tok 15. april 2011 ut stevning for Arbeidsretten, og det ble nedlagt slik påstand: Overenskomst av 30. september 2010 mellom Norsk Film- og Tv-produsenters forening og Norsk Filmforbund er ikke til hinder for at tariffbundne arbeidsgivere inngår avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i samsvar med arbeidsmiljøloven (25) I tilsvaret og i saksforberedende møte ble det avklart at NFF legger til grunn at det etter ansettelsestidspunktet kan inngås avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Det vises ellers til Arbeidsrettens merknader nedenfor om tvistetema og om hva saken ikke gjelder. (26) Hovedforhandling ble gjennomført 15. juni To partsrepresentanter avga forklaring og to vitner ble avhørt. (27) Partenes anførsler og påstander (28) Norske Film- og TV-produsenters Forening har i korte trekk anført: (29) Det overordnede spørsmålet i saken er om overenskomsten mellom PF og NFF er til hinder for at det på individuelt nivå inngås avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid. NFF bestrider ikke at dette kan gjøres etter ansettelsestidspunktet og har i partsforklaringen også - 8 -

9 presisert at avtale om gjennomsnittsberegning kan inngås på ansettelsestidspunktet dersom dette gjøres i et vedlegg til arbeidsavtalen. Spørsmålet er om bestemmelser om gjennomsnittsberegning kan inntas i virksomhetens standard arbeidsavtale. (30) Overenskomsten har ingen uttrykkelige bestemmelser om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og er derfor ikke til hinder for at det inngås slike avtaler. Tidspunktet for inngåelse av avtalen om gjennomsnittsberegning og om bestemmelsen inntas i selve arbeidsavtalen eller i et vedlegg til denne er uten betydning. Det som er opplyst om meklingen støtter også en slik tariffavtaletolkning. Partene er enige om at NFF frafalt kravet om et uttrykkelig forbud mot gjennomsnittsberegning, mens PF på sin side ikke fikk gjennomslag for regulering i overenskomsten. Inngåelse av avtale om gjennomsnittsberegning er derfor et forhandlingsspørsmål mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Overenskomsten gjelder midlertidige ansettelser for konkrete prosjekter. Praktiske hensyn tilsier derfor at avtaler om gjennomsnittsberegning kan inngås på ansettelsestidspunktet. Den tolkning som NFF gjør gjeldende er oppkonstruert, og er i realiteten en del av en interessetvist. (31) Før ansettelse finner sted utarbeides det en produksjonsplan som arbeidstaker gjøres kjent med. Før tariffreguleringen i 2010 var produksjonsplanen det sentrale verktøy for å sikre forutberegnelighet for arbeidstakerne. Produksjonsplanen utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte og viser den tid som er planlagt brukt under gjennomføringen av prosjektet. Planen vil også vise variasjonene i arbeidstid. Dette er det sentrale grunnlaget for å vurdere konsekvensen av å akseptere gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. (32) Det er opp til arbeidsgiver å velge den praktiske løsningen for avtaler om gjennomsnittsberegning. Det fremgår uttrykkelig av normalkontrakten at arbeidsgiver kan bruke annen/egen avtale. Det er derfor ikke tariffstridig å innta bestemmelsene om gjennomsnittsberegning i virksomhetens standard ansettelsesavtale. Spørsmål om det skal gjelde gjennomsnittsberegning er et forhandlingsspørsmål. Dersom arbeidstaker ikke aksepterer vilkår om gjennomsnittsberegning må arbeidsgiver vurdere hvor sentralt vilkåret er for gjennomføringen av prosjektet, og eventuelt frafalle det. Det er ikke fremlagt opplysninger om den faktiske utbredelsen av avtaler om gjennomsnittsberegning. Standardavtalen til Monster Entertainment AS har slike bestemmelser, mens daglig leder i - 9 -

10 Mastiff AS har opplyst at selskapet har avtaler med og uten bestemmelser om gjennomsnittsberegning. (33) Avtaler om gjennomsnittsberegning vil ikke føre til en forringelse av lønns- og arbeidsvilkårene i overenskomsten eller normalkontrakten. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid fører til at det ikke betales overtidstillegg i situasjoner hvor dette ellers ville funnet sted. All den tid det ikke gjelder forbud mot avtaler om gjennomsnittsberegning er ikke dette bortfall eller fratakelse av overtidstillegg i strid med overenskomsten eller normalkontrakten. Formålet med avtaler om gjennomsnittsberegning er ikke bare å spare penger. Slike avtaler vil også bidra til å sikre fleksibilitet ved gjennomføringen av prosjektet. Produksjonsplaner vil plassere fridager og avspaseringsperioder i sluttfasen av prosjektet i tilfelle det oppstår forsinkelser. (34) Norske Film- og TV-produsenters Forening har nedlagt slik endret påstand: Overenskomst av 30. september 2010 mellom Norsk Film- og Tv-produsenters forening og Norsk Filmforbund er ikke til hinder for at tariffbundne arbeidsgivere ved ansettelsen inngår avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i samsvar med arbeidsmiljøloven 10-5 og overenskomstens arbeidstidsbestemmelser. (35) Norsk Filmforbund har i korte trekk anført: (36) Problemstillingen i saken er om arbeidsgiver i ansettelsesavtalen kan legge inn som mønster eller mal en bestemmelse om gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid. Påstanden om frifinnelse gjelder denne avtaletypen. Spørsmålet om det ved gjennomføring av enkeltprosjekter har forekommet brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler er utenfor sakens kjerne. (37) Formålet med overenskomsten som ble opprettet i 2010 var å sikre ordnede forhold i bransjen. Under meklingen forlot partene sine opprinnelige standpunkter om at overenskomsten skulle ha bestemmelser om gjennomsnittsberegning, eventuelt ha bestemmelser om forbud mot gjennomsnittsberegning. Resultatet ble at overenskomsten ga en tariffert arbeidstid og fastsatte en normalkontrakt som arbeidsgivere skulle bruke. (38) Den enkelte arbeidsgiver kan lage en annen arbeidsavtale, men kan ikke gi dårligere vilkår enn det som følger av overenskomsten og normalkontrakten. Bruk av gjennomsnittsberegning gjør det mulig for arbeidsgiver å spare penger ved at det ikke må

11 betales overtidstillegg. Arbeidsgiver vil i tillegg bevisst unngå overtidstillegg ved å legge inn fridager og avspaseringsperioder mot slutten av prosjektperioden. Saksøker har vist til at fridagene mot slutten av prosjektperioden også har som formål å sikre fleksibilitet dersom det skulle oppstå forsinkelser underveis i prosjektet. Dersom det oppstår forsinkelser kan behovet for arbeidskraft dekkes ved å inngå nye ansettelsesavtaler. Bruk av bestemmelser om gjennomsnittsberegning i virksomhetens standardavtaler gjør at arbeidstakerne mister overtidstillegg. Dette er i strid med overenskomstens bestemmelser om overtidstillegg, og gir økonomiske resultater som er dårligere enn det som følger av normalkontrakten. Det er mulig å gjennomføre prosjekter innenfor rammen av alminnelig arbeidstid uten bruk av gjennomsnittsberegning. (39) Norsk Filmforbund har nedlagt slik påstand: Norsk Filmforbund frifinnes. (40) Arbeidsrettens merknader (41) Arbeidsretten har kommet til at saksøker må få medhold i sin påstand og vil bemerke: (42) Saken gjelder spørsmål om det ved ansettelse kan inngås avtale om gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid etter arbeidsmiljøloven 10-5 første ledd. Bestemmelsen har slik ordlyd: Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ni timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. (43) Overenskomsten har ingen bestemmelser om gjennomsnittsberegning av arbeidstid eller om adgangen til å inngå slike avtaler. Partene er enige om at overenskomsten ikke er til hinder for at det etter ansettelsestidspunktet inngås individuelle avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstid. (44) Partenes enighet om adgangen til å inngå avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden har støtte i det som er opplyst om meklingen. På bakgrunn av forklaringene fra forbundsleder i NFF Sverre Pedersen og leder i forhandlingsutvalget for PF Øystein Kristiansen, må det legges til grunn at PF klart markerte at det skulle være adgang til å inngå avtaler om gjennomsnittsberegning. Pedersen har forklart at han oppfattet dette som

12 et sterkt krav fra PFs side. Kristiansen har forklart at han da NFF frafalt kravet om forbud mot gjennomsnittsberegning, ba om å få bekreftet om frafallet innebar at overenskomsten ikke skulle ha spesielle bestemmelser om dette. Dette skal NFF ha svart bekreftende på. Arbeidsretten legger videre til grunn at det ikke har blitt utarbeidet utkast til avtaletekst som avskar eller begrenset adgangen til å inngå avtale om gjennomsnittsberegning. Når NFF under meklingen frafalt kravet om forbud mot slike avtaler uten at det samtidig ble tatt forbehold eller på annen måte tilkjennegitt noen forutsetninger fra NFFs side, kan det ikke oppstilles nærmere vilkår for tidspunktet for inngåelse av slike avtaler eller i hvilke dokumenter bestemmelsen blir inntatt i. Det fremgår uttrykkelig av normalkontrakten at arbeidsgiver kan bruke annen/egen avtale, så fremt den ikke gir dårligere vilkår enn normalkontrakten. Arbeidsgiver er da i utgangspunktet ikke tariffrettslig bundet til å avstå fra å inngå avtaler om gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid. (45) De saksøkte har særlig fremhevet at gjennomsnittsberegning er et fravik til ugunst for arbeidstaker i strid med overenskomsten og normalkontrakten. Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid vil per definisjon ha som virkning at det ikke betales overtidstillegg. Arbeidsretten finner på denne bakgrunn at det økonomiske avviket som kan oppstå som følge av gjennomsnittsberegning ikke er i strid med overenskomsten isolert sett eller et fravik fra normalkontrakten til ugunst for arbeidstaker, jf. overenskomsten punkt 4. Det er ellers ikke holdepunkter i NFFs skriftlige merknader under meklingen for at overenskomstens alminnelige arbeidstid skal legges til grunn for å sikre godtgjøring for overtid. Sverre Pedersen har også forklart at det i prinsippet kan tenkes tilfeller hvor NFF kan akseptere at bestemmelser om gjennomsnittsberegning inntas i ansettelsesavtalen, men at dette må vurderes på bakgrunn av den konkrete produksjonsplanen. Dette tilsier at overenskomsten som klart utgangspunkt ikke begrenser adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning. Spørsmålet om det skal inngås avtaler om gjennomsnittsberegning er derfor et forhandlingsspørsmål. (46) Det er under hovedforhandlingen fremlagt en produksjonsplan for innspilling av serien Ingen grenser. Daglig leder i Mastiff AS, Øystein Kristiansen, har forklart at det for dette prosjektet ikke ble inngått avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Det ble i stedet enighet om å forlenge den alminnelige arbeidstiden i medhold av arbeidsmiljøloven 10-4 annet ledd. Bestemmelsen åpner for forlengelse av den alminnelige arbeidstid hvor

13 deler av tiden omfatter arbeid av passiv karakter. Denne produksjonsplanen er derfor ikke av vesentlig betydning for den foreliggende saken, og det er derfor ikke nødvendig å gå nærmere inn på detaljene i prosessen knyttet til utarbeidelse av produksjonsplanen. Den illustrerer på den annen side at arbeidstidsordninger tilpasses det enkelte prosjektet. (47) Saken er ikke lagt opp med sikte på å avklare om utarbeidelse av konkrete prosjektplaner har skjedd i den hensikt å omgå overenskomstens bestemmelser eller hva som for øvrig kan utgjøre en omgåelse av overenskomstens bestemmelser når denne i utgangspunktet ikke er til hinder for avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Hvorvidt det i konkrete tilfeller har funnet sted ulovlig overtidsbruk og om arbeidsgivere ikke har betalt tariffmessige overtidstillegg er heller ikke tema i saken. (48) På denne bakgrunn må saksøker få medhold i påstanden om at det ved ansettelse kan inntas bestemmelser om gjennomsnittsberegning av arbeidstid. (49) Dommen er enstemmig

14 SLUTNING Overenskomst av 30. september 2010 mellom Norske Film- og TV-produsenters forening og Norsk Filmforbund er ikke til hinder for at tariffbundne arbeidsgivere ved ansettelsen inngår avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i samsvar med arbeidsmiljøloven 10-5 og overenskomstens arbeidstidsbestemmelser

15 Jakob Wahl (s.) Tron Løkken Sundet (s.) Gunvald Gussgard (s.) Tove Stangnes (s.) Lars Chr. Berge (s.) Kjell Bjørndalen (s.) Terje Solberg (s.)

Tv-underholdningsoverenskomsten

Tv-underholdningsoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund 2014-2016 Tv-underholdningsoverenskomsten TV-underholdningsoverenskomsten 1. juni 2014 31. mai 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund

Detaljer

TV-underholdningsoverenskomsten. 1. juni 2014 31. mai 2016. mellom. Hovedorganisasjonen Virke. Norsk Filmforbund

TV-underholdningsoverenskomsten. 1. juni 2014 31. mai 2016. mellom. Hovedorganisasjonen Virke. Norsk Filmforbund TV-underholdningsoverenskomsten 1. juni 2014 31. mai 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund Revidert etter mellomoppgjør per september 2015: nytt vedlegg 2 om opphavsrett Regelverket

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. september 2013 Saksnr.: 9/2013 Lnr.: 27/2013 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Trond Dolva Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby

Detaljer

OVERENSKOMST OG STANDARD ARBEIDSAVTALE FOR TV-PRODUKSJON MELLOM NORSK FILMFORBUND (NFF) OG NORSKE FILM- OG TV-PRODUSENTERS FORENING (PF)

OVERENSKOMST OG STANDARD ARBEIDSAVTALE FOR TV-PRODUKSJON MELLOM NORSK FILMFORBUND (NFF) OG NORSKE FILM- OG TV-PRODUSENTERS FORENING (PF) OVERENSKOMST OG STANDARD ARBEIDSAVTALE FOR TV-PRODUKSJON MELLOM NORSK FILMFORBUND (NFF) OG NORSKE FILM- OG TV-PRODUSENTERS FORENING (PF) Innhold 1. Bakgrunn...3 2. Virkeområde...3 3. Tillitsvalgt...3 4.

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund Arbeids-og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund 1.Oppsummering av Norsk Filmforbunds hovedmerknader

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 16. september 2013 Saksnr.: 3/2013 Lnr.: 28/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg Spørsmål

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010. Saksnr.: 4/2010. Lnr.: 40/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010. Saksnr.: 4/2010. Lnr.: 40/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010 Saksnr.: 4/2010 Lnr.: 40/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN -DOM Avsagt: 4. juli 2011 Sak nr.: 07/2011 Lnr.: 25/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Bjørn Ressem Lars Chr.

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2012 Saksnr.: 7/2012 Lnr.: 31/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 16. desember 2010 Saksnr.: 1/2010 Lnr.: 42/2010 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FILMFORBUND (NFF) NORSKE FILM- OG TV-PRODUSENTERS FORENING (PF) PÅ OMRÅDET FOR TV-DRAMAPRODUKSJON

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FILMFORBUND (NFF) NORSKE FILM- OG TV-PRODUSENTERS FORENING (PF) PÅ OMRÅDET FOR TV-DRAMAPRODUKSJON OVERENSKOMST MELLOM NORSK FILMFORBUND (NFF) OG NORSKE FILM- OG TV-PRODUSENTERS FORENING (PF) PÅ OMRÅDET FOR TV-DRAMAPRODUKSJON Revidert etter mellomoppgjør per september 2015: pkt.15 opphavsrett 1. Bakgrunn

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Flemming Hansen Lars Chr. Berge John Giæver Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Flemming Hansen Lars Chr. Berge John Giæver Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 4. april 2013 Saksnr.: 6/2012 Lnr.: 12/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Flemming Hansen Lars Chr. Berge John Giæver Terje Solberg Krav

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. oktober 2014 Saksnr.: 17/2014 Lnr.: 40/2014 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Kirsti Coward Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2016 Saksnr.: 15/2016 Lnr.: 31/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. juni 2016. Saksnr.: 30/2015. Lnr.: 15/2016

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. juni 2016. Saksnr.: 30/2015. Lnr.: 15/2016 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. juni 2016 Saksnr.: 30/2015 Lnr.: 15/2016 Dommere: Tron Løkken Sundet Eli Mette Jarbo Steinar Tjomsland Tove Stangnes Axel Thuve Kjell Bjørndalen Jostein Gaasemyr Saken gjelder:

Detaljer

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 22.september Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 22.september Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot ARBEIDSRETTEN KJENNELSE Avsagt: 22.september 2017 Saksnr.: 13/2017 Lnr.: Dommere: AR-2017-23 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Saken gjelder: Spørsmål om habilitet Akademikerne helse Advokat

Detaljer

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006:

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: ARBEIDSRETTEN Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Musikernes fellesorganisasjon (advokat Einar Stueland) mot KS (KS Advokatene

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. juni 2013 Saksnr.: 25/2012 Lnr.: 16/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Handel Filmforbund. TV-drama- Funksjonæravtalen overenskomsten

Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Handel Filmforbund. TV-drama- Funksjonæravtalen overenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Handel Filmforbund og Negotia 2016 2018 TV-drama- Funksjonæravtalen overenskomsten TV-dramaoverenskomsten 1. juni 2016 31. mai 2018 mellom Hovedorganisasjonen Virke og

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

TV-underholdningsoverenskomsten. 1. juni 2014 31. mai 2016. mellom. Hovedorganisasjonen Virke. Norsk Filmforbund

TV-underholdningsoverenskomsten. 1. juni 2014 31. mai 2016. mellom. Hovedorganisasjonen Virke. Norsk Filmforbund TV-underholdningsoverenskomsten 1. juni 2014 31. mai 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund Regelverket er bygget opp slik at del I er Hovedavtalen/Parallellavtalen og del II er overenskomsten.

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FILMFORBUND (NFF) NORSKE FILM- OG TV-PRODUSENTERS FORENING (PF) PÅ OMRÅDET FOR TV-DRAMAPRODUKSJON

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FILMFORBUND (NFF) NORSKE FILM- OG TV-PRODUSENTERS FORENING (PF) PÅ OMRÅDET FOR TV-DRAMAPRODUKSJON OVERENSKOMST MELLOM NORSK FILMFORBUND (NFF) OG NORSKE FILM- OG TV-PRODUSENTERS FORENING (PF) PÅ OMRÅDET FOR TV-DRAMAPRODUKSJON 1. Bakgrunn (pkt. 15 og pkt. 17 revidert per 3. september 2015) Organisasjonene

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo Saksnr.: 23/2008 Lnr.: 10/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Elin Nykaas Trond Dolva Tove Stangnes Thor Boger Hildegunn

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Tv-underholdningsoverenskomsten

Tv-underholdningsoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund 2016-2018 Tv-underholdningsoverenskomsten TVunderholdningsoverenskomsten 1. juni 2016 31. mai 2018 mellom Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund Innholdsfortegnelse

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Thor Boger Kjell Bjørndalen Gro Sørbø

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Thor Boger Kjell Bjørndalen Gro Sørbø ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 17. september 2014 Saksnr.: 1/2014 Lnr.: 37/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Thor Boger Kjell Bjørndalen Gro Sørbø Arbeidstidens

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det ARBEIDSTILSYNET Vår dato 28.03.2006 Vår referanse 2006/2937 2 av 6 Arbeids - dering panem8det Til 10-4 Alminnelig arbeidstid Til & 10-4 annet ledd Arbeidstilsynet er positive til at dagens skille mellom

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 24. november 2011 Saksnr.: 24/2011 Lnr.: 36/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr

Detaljer

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk :

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk : ARBEIDSRETTEN Den 13. februar 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 15/2006, lnr. 6/2007: Landsorganisasjonen i Norge LO Stat, med Norsk Jernbaneforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Fagforbundet

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TT Pukk AS, prosjekt "E18 Rugtveit/Dørdal"

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TT Pukk AS, prosjekt E18 Rugtveit/Dørdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 11.10.2017 2017/32807 DERES DATO 04.10.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE TT Pukk AS Doneheia 138 4516 MANDAL Att. Tina Åsland Samtykke til gjennomsnittsberegning

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010. Saksnr.: 28/2009. Lnr.: 27/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010. Saksnr.: 28/2009. Lnr.: 27/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010 Saksnr.: 28/2009 Lnr.: 27/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Thor Boger Roger Andersen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 30. januar 2014 Saksnr.: 37/2013 Lnr.: 2/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID UBCONNECT XP AS UTVIDELSE OG OPPDATERING AV NETTVERK

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID UBCONNECT XP AS UTVIDELSE OG OPPDATERING AV NETTVERK VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 15.09.2017 2017/25566 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 UBCONNECT XP AS Stålfjæra 9 0975 OSLO Att. Ørjan Rolness SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Oversikt over dagen 09.00 Forelesning 11.30 Lunch 12.00 Forelesning og gruppeoppgaver 14.00 Kaffepause 14.15 Forelesning

Detaljer

Hovedoppgjør Spekter

Hovedoppgjør Spekter Hovedoppgjør 2016 - Spekter I denne brosjyren finner du informasjon om: - Brudd i forhandlingene for sykehuslegene - Spørsmål og svar om bruddet i forhandlingene - Spørsmål og svar om legers arbeidstid

Detaljer

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata 21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Arbeidsretten dom. Tariffbundethet; prosess atvl. 18 nr. 2. Hovedoverenskomsten for kommuner har ulike stillingskoder med ulik avlønning for radiografer og røntgensykepleiere.

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009:

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: ARBEIDSRETTEN Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: LO Stat, med Norsk Tjenestemannslag (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og Studentsamskipnaden

Detaljer

Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven. Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet

Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven. Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet Kort om fagforbundet 330 000 medlemmer Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale,

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 7. februar 2011 Saksnr.: 6/2010 Lnr.: 5/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo,

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo, Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 17/1534 17/1095-4 432/NIKR Oslo, 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Det vises til ovennevnte

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 27. april 2016 Saksnr.: 31/2015 Lnr.: 12/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Kostgodtgjørelse

Detaljer

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 30. august Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 30. august Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot ARBEIDSRETTEN KJENNELSE Avsagt: 30. august 2017 Saksnr.: 13/2017 Lnr.: Dommere: AR-2017-22 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Saken gjelder: Spørsmål om inhabilitet Akademikerne helse Advokat

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Kirsti Coward John Giæver Idar Ingvar Møller Arne Kjølberg Hege Aamotsmo

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Kirsti Coward John Giæver Idar Ingvar Møller Arne Kjølberg Hege Aamotsmo ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 16. oktober 2015 Saksnr.: 7/2015 Lnr.: 23/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Kirsti Coward John Giæver Idar Ingvar Møller Arne Kjølberg Hege Aamotsmo Tvist

Detaljer

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen Barnehagedagen 2015 Stian Sigurdsen Ny stortingsmelding om likestilling Kapittel 2.2 Barnehagen Kunnskap og kompetanse om kjønn og likestilling Innsats for økt kompetanse om kjønn og likestilling Menn

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009:

Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009: ARBEIDSRETTEN Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009: Landsorganisasjonen i Norge, med Fellesforbundet (advokat Einar Stueland) mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM OG TV-PRODUSENTERS FORENING SPILLEFILMAVTALEN (revidert per 2012)

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM OG TV-PRODUSENTERS FORENING SPILLEFILMAVTALEN (revidert per 2012) OVERENSKOMST MELLOM NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM OG TV-PRODUSENTERS FORENING SPILLEFILMAVTALEN (revidert per 2012) 1. Virkeområde Denne overenskomsten gjøres gjeldende for medlemmer av Norsk Filmforbund

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

Den 27. august 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 27/2006, lnr. 16/2008:

Den 27. august 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 27/2006, lnr. 16/2008: ARBEIDSRETTEN Den 27. august 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 27/2006, lnr. 16/2008: SAFE (Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren) (advokat Bent Endresen) mot Norges Rederiforbund (advokat

Detaljer

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.09.2014 Ref. nr.: 14/79623 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.09.08 Ref. nr.: 08/114 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK 31/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag den 08.04.08

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.10.2015 Ref. nr.: 15/33078 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 62/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.12.2008 Ref. nr.: 08/34473 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 51/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r 1 Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter Gir ofte bedre betingelser

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 10. juni 2015 Saksnr.: 18/2014 Lnr.: 16/2015 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve Saken gjelder: Oljetransportavtalen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND 107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND Originalversjon Nr.: 107 Etablert: 2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 01 10 Side: 2 1 Innledning Utvalg for Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. mai 2012 Sak nr.: 34/2011 Lnr.: 15/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.06.2011 Ref. nr.: 11/6376 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 31/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

VEDTAK NR 76/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 10. november 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm.

VEDTAK NR 76/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 10. november 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.11.2010 Ref. nr.: 10/18135 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 76/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 10.

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid K. Bull AS/ Regjeringskvartalet i Oslo

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid K. Bull AS/ Regjeringskvartalet i Oslo VÅR DATO VÅR REFERANSE 10.10.2017 2017/20013 DERES DATO 22.03.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 K. BULL AS Haavard Martinsens vei 29 0978 OSLO Att.: Glenn Trandum

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 19. november 2014 Saksnr.: 16/2014 Lnr.: 47/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon:

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.10.2011 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Pål Johansen tlf 90654835 Stein Indsetviken tlf 94865561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 31.05.2016 Ref. nr.: 15/23554 Saksbehandler: Hallvar Hyldbakk VEDTAK NR 54/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016 Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Industrioverenskomsten mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.05.2013 Ref. nr.: 13/110 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer