Harstad kommune Dok.id.: I Side: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1"

Transkript

1 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad Barnehagene drives i samsvar med: - Den til enhver tid gjeldende Lov om barnehager - Forskrifter gitt med hjemmel i barnehageloven, herunder Rammeplan for barnehager. - Vedtekter for de kommunale barnehagene - Årsplan for den enkelte barnehage - Budsjettvedtak - Øvrige kommunale vedtak vedrørende barnehagedrift 2 Om vedtektene Lov om barnehager, 7, slår fast at enhver barnehage skal ha vedtekter med bestemmelser om nærmere angitte forhold. For de kommunale barnehagene har Kommunestyret i Harstad fastsatt denne standardvedtekten. I tillegg skal styrer fastsette supplerende vedtekter for hver enkelt barnehage, heretter kalt «den enkelte barnehages vedtekter». Standardvedtekten og den enkelte barnehages vedtekter utgjør til sammen de vedtekter som gjelder for de kommunale barnehagene. Den enkelte barnehages vedtekter skal inneholde bestemmelser om: - barnehagens daglige åpningstid (jfr. barnehagelovens 7, fjerde ledd, bokstav e) - Andre forhold som er særegent for barnehagen, for eksempel.: Sletta barnehage - prioriterer barn med astma og allergi Barnely barnehage, avd. Regnbuen, gir primært tilbud til nyankomne flyktningers barn. 3 Barnehagelovens formålsbestemmelse Barnehagelovens formål, 1, slår fast barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

2 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 2 4 Administrativ tilknytning Barnehagene er egne tjenesteenheter, med styrer som tjenesteenhetsleder og personalleder. Rådmannen er linjeleder for styrerne. 5 Arealutnytting (jfr. merknader til barnehageloven 10 første ledd,6. avsnitt) Departementets veiledende normer for arealkrav i barnehagene settes som normal norm for de kommunale barnehagene i Harstad, slik: Krav til netto leke- og oppholdsareal inne: - 4 m2 for barn over 3 år - 5,4 m2 for barn under 3 år Krav til leke- og oppholdsareal ute: - Ca 6 ganger leke- og oppholdsareal inne. 6 Internkontrollsystem Jfr. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 4 Barnehagene drives i samsvar med Harstad kommunes Internkontroll system, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Forskrift om sikkerhet på lekeplassutstyr og eventuelt andre forskrifter som er gjeldende eller vil måtte bli gjort gjeldende. Kommunens kvalitetshåndbok beskriver Harstad kommunes interne kontrollsystem, og gir informasjon om nødvendig oppfølging i henhold til prosedyrer, lover og bestemmelser. Hver barnehage utarbeider en egen, tilpasset IK-håndbok. 7 Åpningstid (jfr. barnehagelovens 7, fjerde ledd, bokstav e) Barnehagene er som hovedregel åpne alle virkedager unntatt lørdag. Barnehagene er stengt søn- og helligdager, offentlige fridager, jul- og nyttårsaften og 5 planleggingsdager pr. år. Planleggingsdagene fastsettes av rådmannen etter drøftinger i KUB hvert år, og legges fortrinnsvis til skolefridager slik at det er til minst mulig ulempe for de foresatte. Dersom det oppstår et særlig behov, kan styrer unntaksvis avvike fra fastsatte planleggingsdager etter avtale med rådmannen. Det er en forutsetning at vedtak gjøres i samråd med barnehagens foreldreråd. Foresatte informeres om dato for planleggingsdagene når de får tilbud om barnehageplass, og hvert år gjennom barnehagens årsplan. Barnehagens daglige åpningstid fremgår av den enkelte barnehages vedtekter. Dagen før skjærtorsdag stenger barnehagen kl Barnet kan benytte barnehageplassen 11 mnd. pr. år. 8 Foreldreråd og samarbeidsutvalg (jfr. barnehagelovens 4) Barnehagelovens bestemmelser og forskriftene gitt med hjemmel i bhl. 4, fjerde ledd, utgjør arbeidsgrunnlaget for den enkelte barnehages foreldreråd og samarbeidsutvalg.

3 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 3 Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten som bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Samarbeidsutvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver interesse gruppe er likt representert. En fra hver interessegruppe i enavdelings barnehager, inntil tre fra hver gruppe i store barnehager. Der enheten består av flere barnehagehus, skal hvert hus være representert med en person fra hver gruppe. Merknader til barnehageloven, Kap II 4 sier at barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. I kommunens barnehager er styrer eiers representant. I barnehager som har minimum to avdelinger/baser oppnevner kommunestyret i tillegg en politiker som eiers representant. 9 Opptak Barnehageloven regulerer opptak av barn i 12 og 13. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage skal sikre at opptak i barnehage skjer på en måte som ivaretar søkerens rettssikkerhet og en forsvarlig og effektiv saksbehandling. 12: Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. 12a: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. 13: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage. Opptaksmyndighet

4 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 4 Den enkelte styrer er opptaksmyndighet i egen enhet. Ved hovedopptak samarbeider alle styrerne i et samordnet opptak. Retningslinjer og kriterier for opptak - Opptak av barn til barnehage, og tildeling av ledige plasser, skjer etter søknad. Frist for å søke til hovedopptak er 15. mars hvert år. - Foreldrene kan prioritere 3 barnehager når de søker. Søker kan, med hjemmel i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, klage dersom de verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. - Tildeling av plass er betinget av at barnet bor i Harstad kommune fra det tidspunkt plassen tas i bruk. - Eventuelt opptak av barn fra annen kommune skal gjøres av rådmannen. - Barn som er tildelt fast plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det året barnet fyller 6 år. - Det kan søkes om både hel og delt plass i de kommunale barnehagene. Styrer skal vurdere muligheten for å tildele delt plass. - Ved tildeling av delt plass må turnus avtales med styrer. Kriterier ved hovedopptak: A1 Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage etter 13 første ledd i merknadene til barnehageloven. Dokumentasjon: Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Sakkyndig instans kan være lege, fysioterapeut, PPD, psykolog. A2 Barn med vedtak etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage etter 13 andre ledd i merknadene til barnehageloven. Dokumentasjon: Vedtaket B C Barn som har søkt innen fristen, som bor i kommunen ved oppstart og som fyller ett år senest innen utgangen av august det barnehageåret det søkes om barnehageplass, skal ved hovedopptak gis et tilbud om plass med oppstart fra nytt barnehageår i august. Det skal tilstrebes å tildele plass i de barnehagene foreldrene har prioritert. Dersom dette ikke er mulig å få til, skal det gis tilbud i annen barnehage. Antall ledige plasser i forhold til antall søkere kan begrense muligheten for å imøtekomme alle foreldrenes prioriterte barnehage. D Andre kriterier styrer skal vurdere i forhold til søkers prioritet er: 1 Søsken i samme barnehage 2 Personalets egne barn 3 Hjemmet ligger i barnehagens nærmiljø 4 Forhold knyttet til barnegruppens sammensetning og pedagogiske utfordringer slik at en forsvarlig drift sikres

5 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 5 E Dersom det etter hovedopptak fortsatt er ledige plasser, skal også søknader til barn uten lovbestemt plass vurderes. Plass skal tildeles etter følgende kriterier: 1 Barn som av forskjellige grunner er vanskelig stilt. Som eksempel kan nevnes sosiale forhold, lettere grad av forsinket utvikling. Dokumentasjon: Egenerklæring om de faktiske forhold 2 Barnets alder. Barn født i september skal prioriteres før barn født i oktober osv. Kriterier ved opptak i løpet av året: Ved ledige plasser i løpet av barnehageåret, skal disse fylles opp fortløpende, og plass tildeles etter følgende kriterier: F G H 1 Nye søkere med rettigheter etter barnehageloven 13 2 Nye søkere, født innen utgangen av august året før, prioriteres foran barn som er født senere. Barn som av forskjellige grunner er vanskelig stilt. Som eksempel kan nevnes sosiale forhold, lettere grad av forsinket utvikling. Dokumentasjon: Egenerklæring om de faktiske forhold Andre kriterier styrer skal vurdere er: 1 Søsken i samme barnehage 2 Personalets egne barn 3 Hjemmet ligger i barnehagens nærmiljø 4 Forhold knyttet til barnegruppens sammensetning og pedagogiske utfordringer slik at en forsvarlig drift sikres 10 Utsatt skolestart Dersom barn får innvilget utsatt skolestart beholder barnet sin plass i barnehagen uten ny søknad. Foresatte må imidlertid skriftlig varsle opptaksmyndigheten om at slik søknad til skolen er aktuell innen den årlige fristen for hovedopptak til barnehagene. 11 Klage 1 Vedtak om tildeling av barnehageplass er et enkeltvedtak. 2 Vedtak fattet i medhold av denne vedtekten kan påklages etter reglene i barnehageloven 12 og 13 og Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 3 Klagen sendes til styrer i den barnehagen som er søkers første prioritet. 4 Styrer vurderer klagen. Dersom klagen ikke imøtekommes skal styrer begrunne dette og sende klagen videre til administrativ behandling. Rådmannen vurderer klagene og legger frem innstilling til vedtak for kommunens klagenemnd, som fatter endelig vedtak. 12 Opptaksperiode, oppsigelsesfrist og permisjon Opptak av barn skjer primært ved Hovedopptak i mars/april. Søknadsfrist for hovedopptak er 15.mars hvert år. Hovedopptak er et samordnet opptak for alle barnehagene i Harstad.

6 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 6 Søknadsfrist og andre nødvendige opplysninger gjøres kjent på kommunens hjemmeside og i lokalpressen. Ved eventuelt ledige plasser i løpet av året, gjør styrer i den enkelte barnehage fortløpende vedtak om opptak. Overflytting mellom barnehagene gjøres primært i forkant av hovedopptak, søknadsfrist er 10. februar hvert år. Styrerne vurderer alle søknadene i et samordnet overflyttingsmøte. De søknadene som ikke kan imøtekommes blir også vurdert ved hovedopptak. I tillegg kan det søkes om overflytting mellom barnehagene hele året. Styrer vurderer søknadene fortløpende ved ledige plasser. Det er en gjensidig oppsigelsestid på 1 mnd. Oppsigelsesfristen gjelder fra den 1. i hver mnd. Plasser som sies opp etter 1.april må det betales for ut barnehageåret, dvs. medio august. Betaling skal skje i oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes. Oppsigelse fra kommunen kan gis: - Dersom foresatte har gitt uriktige opplysninger i søknaden, og plass er tildelt ut fra dette. - Ved helt eller delvis manglende oppholdsbetaling. - Ved lengre fravær uten at barnehagen er varslet om årsaken. En tildeling av barnehageplass forutsetter at den er i bruk. Styrer skal undersøke årsaken til langvarig, ikke varslet, fravær. - I andre tilfeller der foresattes forhold eller andre særskilte forhold gir grunn til det. Dersom barnet flytter til annen kommune i løpet av barnehageoppholdet, skal en ev opprettholdelse av plassen avgjøres av rådmannen. Foresatte skal gis skriftlig advarsel med mulighet for retting av forholdet før eventuell oppsigelse av plassen. Permisjon Styrer kan innvilge søknad om permisjon fra barnehageplassen for ett barnehageår, eller for en del av året dersom permisjonen går ut ved utgangen av det aktuelle barnehageåret. Søknad om permisjon fra deler av en plass må vurderes særskilt av styrer. Styrer skal så langt det lar seg gjøre ikke fatte vedtak som innebærer at en barnehageplass ikke kan nyttes fullt ut. Permisjon innvilges bare dersom barnet har tatt i bruk barnehageplassen. Det innvilges ikke permisjon for perioden 1. mai medio august. 10 Oppholdsbetaling Kommunestyret fastsetter satser for oppholdsbetaling, kost og inntektsgrense for inntektsgradert foreldrebetaling i samsvar med statens retningslinjer for dette. Satsene for kommende budsjettår fastsettes normalt i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen i kommunestyret i desember. Foresatte informeres om nye satser gjennom kommunens hjemmeside. Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 mnd. Juli er betalingsfri.

7 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 7 Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense. Vedtak gjøres gjeldende med virkning fom måneden etter at søknad er fremsatt og gis ikke tilbakevirkende kraft. Det gis forholdsmessig fradrag i oppholdsbetalingen: - ved barns sykefravær på 6 sammenhengende uker eller mer, dokumentert ved legeattest - når streik eller uforskyldt avbrudd fra kommunens side varer utover en, 1, dag, tilbakebetales foreldrebetaling fra første dag - det gis søskenmoderasjon fra og med 2. barn i samsvar med Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Oppholdsbetalingen påløper fra den dato barnet er tildelt plass i barnehagen. Betalingen påløper også for ubenyttet plass dersom denne ikke er sagt opp med 1 mnd. varsel, jfr. pkt. 9. Mislighold av betaling Når foreldre tar i mot tilbud om barnehageplass, aksepteres samtidig en betalingsforpliktelse. Manglende betaling medfører at det ilegges forsinkelsesrenter og purregebyr, og at kravet oversendes til rettslig inkasso. Begge foresatte er solidarisk ansvarlige for den utestående oppholdsbetalingen selv om betalingskravet bare er fakturert den ene av de foresatte. Ferie Barnet skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. Minimum 3 uker må tas sammenhengende i tidsrommet 1.mai 30.september. Foreldre skal innen 1.mai gi skriftlig beskjed om når barnet skal ha ferie. Personalet deles i feriepuljer, og bemanningen settes opp i forhold til registrerte behov. I spesielle tilfeller gis mulighet til å søke styrer om dispensasjon fra dette. Den 4. ferieuka kan tas som hel uke eller som enkelt dager (for eksempel ved planleggingsdager) De foresatte må i god tid, og senest en uke i forveien, gi barnehagen skriftlig beskjed om når disse dagene tas. En 1 avdelings barnehage kan ha feriestengt i juli. 11 Diverse bestemmelser Helsevern Krav om helsekontroll av barn og personale som skal oppholde seg i barnehage, er hjemlet i barnehageloven 23. Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem egenerklæring om barnets helse. Bestemmelsen skal sikre at barnehagen får de opplysninger den har behov for i det daglige arbeidet med barnet. Slik erklæring gis av foresatte i skjema som utleveres i barnehagen. Krav om helsevern i barnehagene er hjemlet i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m.» av I følge forskriften 1 er formålet å bidra til at miljøet i bl.a. barnehagene fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. (Jfr. den enkelte barnehages vedtekter og dokumentasjon for barnehagens internkontroll system)

8 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 8 I følge barnehageloven 25 har barnehagens personale plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll etter gjeldende regelverk. Etter smittevernloven er det opp til kommuneoverlegen å vurdere om kommunen skal kreve slik kontroll. Harstad kommune krever pr i dag ikke tuberkulosekontroll av barnehageansatte. Forsikring Kommunen har egen kollektiv ulykkesforsikring for barn i kommunale barnehager. Taushetsplikt / Opplysningsplikt Barnehageloven 20, slår fast at reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens 13 til 13f gjelder tilsvarende for personalet i barnehager. Barnehageloven 21 og 22, pålegger barnehagepersonalet opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesten og barneverntjenesten. Politiattest I følge barnehageloven 19, må den som skal arbeide i barnehage legge frem politiattest. Kravet gjelder også for vikarer, og prosedyre for innhenting av politiattest iverksettes fra første arbeidsdag. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager Tilsynsmyndighet Rådmannen har ansvaret for tilsyn av alle barnehagene i kommunen (offentlige / kommunale og private). 12 Endring - oppsigelsesadgang De rettigheter og plikter som er fastsatt i eller i medhold av denne vedtekten eller som følge av vedtak fattet i medhold av denne vedtekten, kan på ethvert tidspunkt endres av kommunestyret, også med virkning for eksisterende plassinnehavere. Kommunen kan med minimum 3 mnd oppsigelsesfrist foreta en generell oppsigelse av samtlige barnehageplasser i den enkelte barnehage. 13 Ikrafttredelse Standardvedtekter for kommunale barnehager trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret har fattet vedtak om disse.

9 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 9 VEDTEKTER FOR... BARNEHAGE. Vedlegg til «Vedtekter for de kommunale barnehagene i Harstad», vedtatt i kommunestyret 14.mars 2011 sak:11/45 Barnehageloven 7 bestemmer at enhver barnehage skal ha vedtekter med bestemmelser om nærmere angitte forhold. For de kommunale barnehagene har kommunestyret i Harstad fastsatt en standardvedtekt. Vedtekt for den enkelte barnehage er et supplement til denne. I følge standardvedtekten skal den enkelte barnehages vedtekter inneholde informasjon om følgende: barnehagens daglige åpningstid henvisning til den dokumentasjon barnehagen har for barnehagens internkontrollsystem Særlige forhold Barnehagen har åpningstid fra kl... til kl.... Barnas tildelte oppholdstid kan variere. Oppholdstiden fastsettes i brev om tildeling av barnehageplass. Barnehagen har utarbeidet egen, tilpasset Intern-Kontrollhåndbok i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Barnehagens IK- håndbok beskriver barnehagens rutiner og sjekklister for internkontroll. Særlige forhold: Dato Styrers underskrift EKSEMPLER PÅ SÆRLIGE FORHOLD I EGNE VEDTEKTER:

10 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 10 Egne vedtekter for Barnely barnehage, avd. Regnbuen: - Barnely barnehage, avd. Regnbuen, er mottaksbarnehage for nyankomne flyktningers barn. - Regnbuen barnehage har plass til 14 barn, minimum 4 av disse bør være norske. Flyktningers barn vil alltid være barn med særskilte behov. Ved opptak av norske barn i gruppen er det viktig å ta hensyn til at disse skal fungere som en ressursgruppe som kan bidra til å støtte opp om flyktningenes utvikling. - Barn av nyankomne flyktningers barn er bare å anse som nyankomne i den første bosettingskommunen etter mottaksperioden, og barnet skal ha et særskilt tilbud den første tiden det er i et nytt land og foreldrene får Norskundervisning. Egne vedtekter for Sletta barnehage: Sletta barnehage er spesielt tilrettelagt for barn med astma og allergi. Barn som får plass ved Sletta barnehage: - Kan ikke ha husdyr, foresatte må forplikte seg til ikke å anskaffe husdyr mens barnet går i barnehagen. - Må skifte til rene klær før de kommer i barnehagen hvis de har vært i kontakt med dyr (klær skal være uten dyrehår, dyreflass og/eller dyrelukt). - Foreldre, personal og andre som kommer inn i barnehage kan ikke ha på seg parfyme, etterbarberingsvann eller annet med sterk lukt.

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret 03.10.2013 K-sak 66/13 1 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2013 2017 1. EIERFORHOLD Disse

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER BRS BARNEHAGENE 1 EIERFORHOLD BRS Barnehagene er private barnehager, som er avdelinger under Bergen Racketsenter AS. Disse barnehagene er: Senterhagen Barnehage

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager

SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager Vedtekter for de kommunale barnehager i Søgne kommune gjeldende fra 1.3.2011 1. EIERFORHOLD De kommunale barnehagene eies og drives av Søgne kommune. Barnehagene skal

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 15.03.16 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 Nytt vedtak i Tinn kommunestyre 27.02.14 saksnr 2014/233

Detaljer

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement.

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter for Fjære barnehage AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Eierforhold 1.1 Eierform

Detaljer

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet.

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt i Hol kommunestyre, sak 47/14, 25.06.2014. 1 FORVALTNING Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

4 FORELDREMEDVIRKNING

4 FORELDREMEDVIRKNING Vedtekter for Lundebygrenda Barnehage AS i Aurskog-Høland kommune «Sammen skal vi skape gode barndomsminner gjennom omsorg, lek og læring og humor og glede» 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies av Lundebygrenda

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtatt av Kommunestyret den 24.05.11, Ks-11/20 Vedtektene gjelder for alle kommunale barnehager i Stor-Elvdal kommune, jfr. Lov om barnehager 7. 1.

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE

VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE Gjeldende fra 15.8.2014. 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde). Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager og de

Detaljer

Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage

Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage Nordreisa menighetsråd har den 5.desember 2012 fastsatt disse vedtektene for Nordreisa menighetsbarnehage i henhold til Lov om barnehager av 17.juni 2005 og forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 - 1 - VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 1. EIERFORHOLD Gulspurven familiebarnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S, Dr. Holmsvei 3, 0787

Detaljer

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 Vallerstua barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Seksjon barnehage Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 50 00 E-post: postmottak@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

Vedtekter Norlandia barnehagene 1.mars 2016

Vedtekter Norlandia barnehagene 1.mars 2016 Vedtekter Norlandia barnehagene 1.mars 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Felles punkter gjeldende for alle Norlandia barnehagene 1. Formål 2 2. Helse, miljø og sikkerhet 2 3. Betaling 3 4. Permisjon 4 5.

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av DRU 01.06.16 INNHOLD Punkt Tekst Side 01 Eierforhold - forvaltning 3 02 Formål 3 03 Lovverk 3 04 Barnehagenes innhold 3 05 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 2015 VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA 1 Eier Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR Rådyrhagen. FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4. Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7

VEDTEKTER FOR Rådyrhagen. FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4. Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Rådyrhagen FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4 Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORHOLD... 3 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 - 1 - VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 1. EIERFORHOLD Rødstrupen barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S,. Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PÅ FROSTA GJELDENDE FRA 29.03.2011. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 29.03.2011, sak 12/11. Endring vedtatt av samarbeidsutvalget 01.12.2011 Endring vedtatt av samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE Siste endret 17.06.2015 1. EIERFORHOLD OG OMFANG Betel Menighetssenter står som eier og er ansvarlig for driften av Betel barnehage. Den skal drives i samsvar med de lover

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER

sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER 1 VEDTEKTER Revidert 03.09.2015 1.Eierforhold Sukkerspinn familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år. 1.1 Barnehagens eierform er: Delt

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Rælingen

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Rælingen RÆLINGEN KOMMUNE Vedtekter for de kommunale barnehagene i Rælingen Vedtektene er fastsatt med hjemmel i lov av 17. juni 2005 nr. 64: Lov om barnehager (barnehageloven) 7. Behandlet i kommunestyret 20.

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år.

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år. VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Revidert av Stine Moen og Stine Rogne 29.1.14 Vedtektene skal signeres sammen med kontrakt om plass i barnehagen før barnet starter. 1.Eierforhold Tusseladden

Detaljer

Vedtekter. for kommunale barnehager i Melhus. Gjelder fra 1.3.2014. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Vedtekter. for kommunale barnehager i Melhus. Gjelder fra 1.3.2014. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vedtekter for kommunale barnehager i Melhus Gjelder fra 1.3.2014 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vedtatt i Komite for liv og lære 5.2.2014 i sak 3/14 1 Hjemmel 1.1

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Urtehagen barnehage Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Barna i fokus. Vi bidrar til en meningsfylt og minnerik barndom 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt ajourført i humanitært styre 25.01.2011 1. OMFANG...3 2. ADMINISTRASJON...3 3. LOV, FORSKRIFT OG RAMMEPLAN...3 4. MÅL...4 5. SAMARBEIDSUTVALG (SAU) OG FORELDRERÅD...4

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Lilja familiebarnehage. Barnehagen består av to avdelinger. En i Grinistubben 2 og en avdeling i Grinistubben 6. Familiebarnehagen

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av oppvekststyret 10.12.2013, gjeldende fra 01.01.2014 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Kristiansand kommune. Barnehagene drives i

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/224-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Jon Bjørndal Dato: 31.01.2012 Endringer av vedtekter for barnehagene. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet,

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015

VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015 Måltrosten barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie Lahn

Detaljer

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål Vedtekter 1. Eierforhold Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år. Steinvegen barnehage AS er et aksjeselskap, med to aksjonærer. Dette er Lena Sneeggen og Janne Helen Løkken

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEIGENBARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR STEIGENBARNEHAGEN VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN 1 Eier Disse vedtektene gjelder barnehage som drives av Steigen kommune. 2 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,

Detaljer

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres av styret

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer

Vedtekter Vardø barnehage

Vedtekter Vardø barnehage Vedtekter Vardø barnehage 1 Eierforhold Vardø kommunale barnehage eies og drives av Vardø kommune. Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven og gjeldene forskrifter. 2 Administrasjon Barnehagen er

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Barnehagevedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i styremøte 17. 01. 2013 Revidert styremøte april 2015 Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold 2 Formål 3 Foreldreråd 4 Samarbeidsutvalg

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Dok.id.: 2016/7 Utgave 7 Skrevet av: Berit Kalseth, barnehagekonsulent Gjelder fra 01.08.16 Behandlet av: Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Grim, Kristiansand.

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Grim, Kristiansand. VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Grim, Kristiansand. 1.Formål: Formål er i hht lov om barnehage 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 24.6.2010, med hjemmel i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager, og revidert av hovedutvalg for drift 23/6-2015.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING... 2 1.4. Samarbeidsutvalg... 2 1.5. Foreldreråd... 2 2. FORMÅL... 2 3. INNTAK... 3 3.1. Generelle forhold vedr.

Detaljer

Vedtekter for Skaubo AS

Vedtekter for Skaubo AS Vedtekter for Skaubo AS Vedtatt i generalforsamling september 2009, med virkning fra 1. desember 2009. Adresse: Skaubo AS, Furuveien 1, 1356 Bekkestua. Kontaktinfo : Hovedkontoret 67 58 09 90, e-post:

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Lund, Kristiansand

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Lund, Kristiansand VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Lund, Kristiansand 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE RINGVOLL BARNEHAGE, RINGVOLL SYMRELUNDEN BARNEHAGE, TOMTER BEKKEBLOMEN BARNEHAGE, KNAPSTAD Vedtatt i kommunestyret 13.februar 2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE

Detaljer

Ve dtekte r fm r & m N"dx"e isa sm e xeå gh etsh arn ehage

Ve dtekte r fm r & m Ndxe isa sm e xeå gh etsh arn ehage KlRKEBAKKEN BARNEHAGE Ve dtekte r fm r & m N"dx"e isa sm e xeå gh etsh arn ehage Nordreisa menighetsråd har den 5.desember 2A12 fastsatt disse vedtektene for Nordreisa menighetsbarnehage i henhold til

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet Buenget barnehage i Trondheim kommune.

VEDTEKTER for Læringsverkstedet Buenget barnehage i Trondheim kommune. VEDTEKTER for Læringsverkstedet Buenget barnehage i Trondheim kommune. 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE 1 FORVALTNING Barnehagene i Meløy skal drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer som fastsettes av Utdanningsdirektoratet og kommunale vedtak. 2 ORGANISASJON

Detaljer

FOR KLØVERENGA BARNEHAGE

FOR KLØVERENGA BARNEHAGE VEDTEKTER FOR KLØVERENGA BARNEHAGE Sist revidert februar 2014 1 1. FORMÅL Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av Kommunestyret 11.12.2008 1 VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER 1. INNLEDNING Barnehagene drives av Røyken kommune i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

Vedtekter Urtehagen barnehager AS

Vedtekter Urtehagen barnehager AS 1. Formål Vedtekter Urtehagen barnehager AS Formålet til Urtehagen barnehager AS er å drive trygge og pedagogisk gode barnehager med sikte på å bedre barns oppvekstvilkår. Urtehagen barnehager AS skal

Detaljer

Vedtekter for Furumoen Barnehage

Vedtekter for Furumoen Barnehage 1. Forvaltning Vedtekter for Furumoen Barnehage Vedtektene er gjeldende fra 1. mars 2015 Furumoen barnehage eies og drives av Marisko Stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager som ble opprettet av Alstadhaug

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Lier

Vedtekter for kommunale barnehager i Lier Vedtekter for kommunale barnehager i Lier Vedtatt i Tjenesteutvalget 20.11.2013 1. INNLEDNING Barnehagen drives av Lier kommune i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006 nr. 64, i kraft 01.01.06

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst VEDTEKTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNES BARNEHAGER

FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst VEDTEKTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNES BARNEHAGER FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst VEDTEKTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNES BARNEHAGER Gjeldende fra 1.8.2015 VEDTEKTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNES BARNEHAGER. 1. FORVALTNING. Fredrikstad kommunes

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Lunner

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Lunner VEDTEKTER for kommunale barnehager i Lunner Tidligere vedtatt: K-sak 12.02.85, K-sak 46/86, Bn-sak 5/88, K-sak 32/89, 10/90, 13/91, 89/91, 95/93, 91/94, O/O-sak 5/95, 63/98, K-sak 3/99, O/O-sak 1/01, Utv.utv.

Detaljer

Kontrakt og vedtekter for Trollhaugen barnehage Side 1 av 6

Kontrakt og vedtekter for Trollhaugen barnehage Side 1 av 6 Dokument ID: D r i f t s e n h e t e n Generelt dokument Side 1 av 6 13.12.2013 Gyldig til: 13.12.2017 Undertegnede foreldre erklærer i anledning av at vårt / våre barn får plass i TROLLHAUGEN BARNEHAGE

Detaljer