Harstad kommune Dok.id.: I Side: 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1"

Transkript

1 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad Barnehagene drives i samsvar med: - Den til enhver tid gjeldende Lov om barnehager - Forskrifter gitt med hjemmel i barnehageloven, herunder Rammeplan for barnehager. - Vedtekter for de kommunale barnehagene - Årsplan for den enkelte barnehage - Budsjettvedtak - Øvrige kommunale vedtak vedrørende barnehagedrift 2 Om vedtektene Lov om barnehager, 7, slår fast at enhver barnehage skal ha vedtekter med bestemmelser om nærmere angitte forhold. For de kommunale barnehagene har Kommunestyret i Harstad fastsatt denne standardvedtekten. I tillegg skal styrer fastsette supplerende vedtekter for hver enkelt barnehage, heretter kalt «den enkelte barnehages vedtekter». Standardvedtekten og den enkelte barnehages vedtekter utgjør til sammen de vedtekter som gjelder for de kommunale barnehagene. Den enkelte barnehages vedtekter skal inneholde bestemmelser om: - barnehagens daglige åpningstid (jfr. barnehagelovens 7, fjerde ledd, bokstav e) - Andre forhold som er særegent for barnehagen, for eksempel.: Sletta barnehage - prioriterer barn med astma og allergi Barnely barnehage, avd. Regnbuen, gir primært tilbud til nyankomne flyktningers barn. 3 Barnehagelovens formålsbestemmelse Barnehagelovens formål, 1, slår fast barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

2 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 2 4 Administrativ tilknytning Barnehagene er egne tjenesteenheter, med styrer som tjenesteenhetsleder og personalleder. Rådmannen er linjeleder for styrerne. 5 Arealutnytting (jfr. merknader til barnehageloven 10 første ledd,6. avsnitt) Departementets veiledende normer for arealkrav i barnehagene settes som normal norm for de kommunale barnehagene i Harstad, slik: Krav til netto leke- og oppholdsareal inne: - 4 m2 for barn over 3 år - 5,4 m2 for barn under 3 år Krav til leke- og oppholdsareal ute: - Ca 6 ganger leke- og oppholdsareal inne. 6 Internkontrollsystem Jfr. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 4 Barnehagene drives i samsvar med Harstad kommunes Internkontroll system, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Forskrift om sikkerhet på lekeplassutstyr og eventuelt andre forskrifter som er gjeldende eller vil måtte bli gjort gjeldende. Kommunens kvalitetshåndbok beskriver Harstad kommunes interne kontrollsystem, og gir informasjon om nødvendig oppfølging i henhold til prosedyrer, lover og bestemmelser. Hver barnehage utarbeider en egen, tilpasset IK-håndbok. 7 Åpningstid (jfr. barnehagelovens 7, fjerde ledd, bokstav e) Barnehagene er som hovedregel åpne alle virkedager unntatt lørdag. Barnehagene er stengt søn- og helligdager, offentlige fridager, jul- og nyttårsaften og 5 planleggingsdager pr. år. Planleggingsdagene fastsettes av rådmannen etter drøftinger i KUB hvert år, og legges fortrinnsvis til skolefridager slik at det er til minst mulig ulempe for de foresatte. Dersom det oppstår et særlig behov, kan styrer unntaksvis avvike fra fastsatte planleggingsdager etter avtale med rådmannen. Det er en forutsetning at vedtak gjøres i samråd med barnehagens foreldreråd. Foresatte informeres om dato for planleggingsdagene når de får tilbud om barnehageplass, og hvert år gjennom barnehagens årsplan. Barnehagens daglige åpningstid fremgår av den enkelte barnehages vedtekter. Dagen før skjærtorsdag stenger barnehagen kl Barnet kan benytte barnehageplassen 11 mnd. pr. år. 8 Foreldreråd og samarbeidsutvalg (jfr. barnehagelovens 4) Barnehagelovens bestemmelser og forskriftene gitt med hjemmel i bhl. 4, fjerde ledd, utgjør arbeidsgrunnlaget for den enkelte barnehages foreldreråd og samarbeidsutvalg.

3 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 3 Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten som bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Samarbeidsutvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver interesse gruppe er likt representert. En fra hver interessegruppe i enavdelings barnehager, inntil tre fra hver gruppe i store barnehager. Der enheten består av flere barnehagehus, skal hvert hus være representert med en person fra hver gruppe. Merknader til barnehageloven, Kap II 4 sier at barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. I kommunens barnehager er styrer eiers representant. I barnehager som har minimum to avdelinger/baser oppnevner kommunestyret i tillegg en politiker som eiers representant. 9 Opptak Barnehageloven regulerer opptak av barn i 12 og 13. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage skal sikre at opptak i barnehage skjer på en måte som ivaretar søkerens rettssikkerhet og en forsvarlig og effektiv saksbehandling. 12: Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. 12a: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. 13: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage. Opptaksmyndighet

4 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 4 Den enkelte styrer er opptaksmyndighet i egen enhet. Ved hovedopptak samarbeider alle styrerne i et samordnet opptak. Retningslinjer og kriterier for opptak - Opptak av barn til barnehage, og tildeling av ledige plasser, skjer etter søknad. Frist for å søke til hovedopptak er 15. mars hvert år. - Foreldrene kan prioritere 3 barnehager når de søker. Søker kan, med hjemmel i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, klage dersom de verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. - Tildeling av plass er betinget av at barnet bor i Harstad kommune fra det tidspunkt plassen tas i bruk. - Eventuelt opptak av barn fra annen kommune skal gjøres av rådmannen. - Barn som er tildelt fast plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det året barnet fyller 6 år. - Det kan søkes om både hel og delt plass i de kommunale barnehagene. Styrer skal vurdere muligheten for å tildele delt plass. - Ved tildeling av delt plass må turnus avtales med styrer. Kriterier ved hovedopptak: A1 Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage etter 13 første ledd i merknadene til barnehageloven. Dokumentasjon: Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Sakkyndig instans kan være lege, fysioterapeut, PPD, psykolog. A2 Barn med vedtak etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage etter 13 andre ledd i merknadene til barnehageloven. Dokumentasjon: Vedtaket B C Barn som har søkt innen fristen, som bor i kommunen ved oppstart og som fyller ett år senest innen utgangen av august det barnehageåret det søkes om barnehageplass, skal ved hovedopptak gis et tilbud om plass med oppstart fra nytt barnehageår i august. Det skal tilstrebes å tildele plass i de barnehagene foreldrene har prioritert. Dersom dette ikke er mulig å få til, skal det gis tilbud i annen barnehage. Antall ledige plasser i forhold til antall søkere kan begrense muligheten for å imøtekomme alle foreldrenes prioriterte barnehage. D Andre kriterier styrer skal vurdere i forhold til søkers prioritet er: 1 Søsken i samme barnehage 2 Personalets egne barn 3 Hjemmet ligger i barnehagens nærmiljø 4 Forhold knyttet til barnegruppens sammensetning og pedagogiske utfordringer slik at en forsvarlig drift sikres

5 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 5 E Dersom det etter hovedopptak fortsatt er ledige plasser, skal også søknader til barn uten lovbestemt plass vurderes. Plass skal tildeles etter følgende kriterier: 1 Barn som av forskjellige grunner er vanskelig stilt. Som eksempel kan nevnes sosiale forhold, lettere grad av forsinket utvikling. Dokumentasjon: Egenerklæring om de faktiske forhold 2 Barnets alder. Barn født i september skal prioriteres før barn født i oktober osv. Kriterier ved opptak i løpet av året: Ved ledige plasser i løpet av barnehageåret, skal disse fylles opp fortløpende, og plass tildeles etter følgende kriterier: F G H 1 Nye søkere med rettigheter etter barnehageloven 13 2 Nye søkere, født innen utgangen av august året før, prioriteres foran barn som er født senere. Barn som av forskjellige grunner er vanskelig stilt. Som eksempel kan nevnes sosiale forhold, lettere grad av forsinket utvikling. Dokumentasjon: Egenerklæring om de faktiske forhold Andre kriterier styrer skal vurdere er: 1 Søsken i samme barnehage 2 Personalets egne barn 3 Hjemmet ligger i barnehagens nærmiljø 4 Forhold knyttet til barnegruppens sammensetning og pedagogiske utfordringer slik at en forsvarlig drift sikres 10 Utsatt skolestart Dersom barn får innvilget utsatt skolestart beholder barnet sin plass i barnehagen uten ny søknad. Foresatte må imidlertid skriftlig varsle opptaksmyndigheten om at slik søknad til skolen er aktuell innen den årlige fristen for hovedopptak til barnehagene. 11 Klage 1 Vedtak om tildeling av barnehageplass er et enkeltvedtak. 2 Vedtak fattet i medhold av denne vedtekten kan påklages etter reglene i barnehageloven 12 og 13 og Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 3 Klagen sendes til styrer i den barnehagen som er søkers første prioritet. 4 Styrer vurderer klagen. Dersom klagen ikke imøtekommes skal styrer begrunne dette og sende klagen videre til administrativ behandling. Rådmannen vurderer klagene og legger frem innstilling til vedtak for kommunens klagenemnd, som fatter endelig vedtak. 12 Opptaksperiode, oppsigelsesfrist og permisjon Opptak av barn skjer primært ved Hovedopptak i mars/april. Søknadsfrist for hovedopptak er 15.mars hvert år. Hovedopptak er et samordnet opptak for alle barnehagene i Harstad.

6 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 6 Søknadsfrist og andre nødvendige opplysninger gjøres kjent på kommunens hjemmeside og i lokalpressen. Ved eventuelt ledige plasser i løpet av året, gjør styrer i den enkelte barnehage fortløpende vedtak om opptak. Overflytting mellom barnehagene gjøres primært i forkant av hovedopptak, søknadsfrist er 10. februar hvert år. Styrerne vurderer alle søknadene i et samordnet overflyttingsmøte. De søknadene som ikke kan imøtekommes blir også vurdert ved hovedopptak. I tillegg kan det søkes om overflytting mellom barnehagene hele året. Styrer vurderer søknadene fortløpende ved ledige plasser. Det er en gjensidig oppsigelsestid på 1 mnd. Oppsigelsesfristen gjelder fra den 1. i hver mnd. Plasser som sies opp etter 1.april må det betales for ut barnehageåret, dvs. medio august. Betaling skal skje i oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes. Oppsigelse fra kommunen kan gis: - Dersom foresatte har gitt uriktige opplysninger i søknaden, og plass er tildelt ut fra dette. - Ved helt eller delvis manglende oppholdsbetaling. - Ved lengre fravær uten at barnehagen er varslet om årsaken. En tildeling av barnehageplass forutsetter at den er i bruk. Styrer skal undersøke årsaken til langvarig, ikke varslet, fravær. - I andre tilfeller der foresattes forhold eller andre særskilte forhold gir grunn til det. Dersom barnet flytter til annen kommune i løpet av barnehageoppholdet, skal en ev opprettholdelse av plassen avgjøres av rådmannen. Foresatte skal gis skriftlig advarsel med mulighet for retting av forholdet før eventuell oppsigelse av plassen. Permisjon Styrer kan innvilge søknad om permisjon fra barnehageplassen for ett barnehageår, eller for en del av året dersom permisjonen går ut ved utgangen av det aktuelle barnehageåret. Søknad om permisjon fra deler av en plass må vurderes særskilt av styrer. Styrer skal så langt det lar seg gjøre ikke fatte vedtak som innebærer at en barnehageplass ikke kan nyttes fullt ut. Permisjon innvilges bare dersom barnet har tatt i bruk barnehageplassen. Det innvilges ikke permisjon for perioden 1. mai medio august. 10 Oppholdsbetaling Kommunestyret fastsetter satser for oppholdsbetaling, kost og inntektsgrense for inntektsgradert foreldrebetaling i samsvar med statens retningslinjer for dette. Satsene for kommende budsjettår fastsettes normalt i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen i kommunestyret i desember. Foresatte informeres om nye satser gjennom kommunens hjemmeside. Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 mnd. Juli er betalingsfri.

7 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 7 Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense. Vedtak gjøres gjeldende med virkning fom måneden etter at søknad er fremsatt og gis ikke tilbakevirkende kraft. Det gis forholdsmessig fradrag i oppholdsbetalingen: - ved barns sykefravær på 6 sammenhengende uker eller mer, dokumentert ved legeattest - når streik eller uforskyldt avbrudd fra kommunens side varer utover en, 1, dag, tilbakebetales foreldrebetaling fra første dag - det gis søskenmoderasjon fra og med 2. barn i samsvar med Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Oppholdsbetalingen påløper fra den dato barnet er tildelt plass i barnehagen. Betalingen påløper også for ubenyttet plass dersom denne ikke er sagt opp med 1 mnd. varsel, jfr. pkt. 9. Mislighold av betaling Når foreldre tar i mot tilbud om barnehageplass, aksepteres samtidig en betalingsforpliktelse. Manglende betaling medfører at det ilegges forsinkelsesrenter og purregebyr, og at kravet oversendes til rettslig inkasso. Begge foresatte er solidarisk ansvarlige for den utestående oppholdsbetalingen selv om betalingskravet bare er fakturert den ene av de foresatte. Ferie Barnet skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. Minimum 3 uker må tas sammenhengende i tidsrommet 1.mai 30.september. Foreldre skal innen 1.mai gi skriftlig beskjed om når barnet skal ha ferie. Personalet deles i feriepuljer, og bemanningen settes opp i forhold til registrerte behov. I spesielle tilfeller gis mulighet til å søke styrer om dispensasjon fra dette. Den 4. ferieuka kan tas som hel uke eller som enkelt dager (for eksempel ved planleggingsdager) De foresatte må i god tid, og senest en uke i forveien, gi barnehagen skriftlig beskjed om når disse dagene tas. En 1 avdelings barnehage kan ha feriestengt i juli. 11 Diverse bestemmelser Helsevern Krav om helsekontroll av barn og personale som skal oppholde seg i barnehage, er hjemlet i barnehageloven 23. Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem egenerklæring om barnets helse. Bestemmelsen skal sikre at barnehagen får de opplysninger den har behov for i det daglige arbeidet med barnet. Slik erklæring gis av foresatte i skjema som utleveres i barnehagen. Krav om helsevern i barnehagene er hjemlet i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m.» av I følge forskriften 1 er formålet å bidra til at miljøet i bl.a. barnehagene fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. (Jfr. den enkelte barnehages vedtekter og dokumentasjon for barnehagens internkontroll system)

8 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 8 I følge barnehageloven 25 har barnehagens personale plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll etter gjeldende regelverk. Etter smittevernloven er det opp til kommuneoverlegen å vurdere om kommunen skal kreve slik kontroll. Harstad kommune krever pr i dag ikke tuberkulosekontroll av barnehageansatte. Forsikring Kommunen har egen kollektiv ulykkesforsikring for barn i kommunale barnehager. Taushetsplikt / Opplysningsplikt Barnehageloven 20, slår fast at reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens 13 til 13f gjelder tilsvarende for personalet i barnehager. Barnehageloven 21 og 22, pålegger barnehagepersonalet opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesten og barneverntjenesten. Politiattest I følge barnehageloven 19, må den som skal arbeide i barnehage legge frem politiattest. Kravet gjelder også for vikarer, og prosedyre for innhenting av politiattest iverksettes fra første arbeidsdag. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager Tilsynsmyndighet Rådmannen har ansvaret for tilsyn av alle barnehagene i kommunen (offentlige / kommunale og private). 12 Endring - oppsigelsesadgang De rettigheter og plikter som er fastsatt i eller i medhold av denne vedtekten eller som følge av vedtak fattet i medhold av denne vedtekten, kan på ethvert tidspunkt endres av kommunestyret, også med virkning for eksisterende plassinnehavere. Kommunen kan med minimum 3 mnd oppsigelsesfrist foreta en generell oppsigelse av samtlige barnehageplasser i den enkelte barnehage. 13 Ikrafttredelse Standardvedtekter for kommunale barnehager trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret har fattet vedtak om disse.

9 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 9 VEDTEKTER FOR... BARNEHAGE. Vedlegg til «Vedtekter for de kommunale barnehagene i Harstad», vedtatt i kommunestyret 14.mars 2011 sak:11/45 Barnehageloven 7 bestemmer at enhver barnehage skal ha vedtekter med bestemmelser om nærmere angitte forhold. For de kommunale barnehagene har kommunestyret i Harstad fastsatt en standardvedtekt. Vedtekt for den enkelte barnehage er et supplement til denne. I følge standardvedtekten skal den enkelte barnehages vedtekter inneholde informasjon om følgende: barnehagens daglige åpningstid henvisning til den dokumentasjon barnehagen har for barnehagens internkontrollsystem Særlige forhold Barnehagen har åpningstid fra kl... til kl.... Barnas tildelte oppholdstid kan variere. Oppholdstiden fastsettes i brev om tildeling av barnehageplass. Barnehagen har utarbeidet egen, tilpasset Intern-Kontrollhåndbok i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Barnehagens IK- håndbok beskriver barnehagens rutiner og sjekklister for internkontroll. Særlige forhold: Dato Styrers underskrift EKSEMPLER PÅ SÆRLIGE FORHOLD I EGNE VEDTEKTER:

10 Harstad kommune Dok.id.: I Side: 10 Egne vedtekter for Barnely barnehage, avd. Regnbuen: - Barnely barnehage, avd. Regnbuen, er mottaksbarnehage for nyankomne flyktningers barn. - Regnbuen barnehage har plass til 14 barn, minimum 4 av disse bør være norske. Flyktningers barn vil alltid være barn med særskilte behov. Ved opptak av norske barn i gruppen er det viktig å ta hensyn til at disse skal fungere som en ressursgruppe som kan bidra til å støtte opp om flyktningenes utvikling. - Barn av nyankomne flyktningers barn er bare å anse som nyankomne i den første bosettingskommunen etter mottaksperioden, og barnet skal ha et særskilt tilbud den første tiden det er i et nytt land og foreldrene får Norskundervisning. Egne vedtekter for Sletta barnehage: Sletta barnehage er spesielt tilrettelagt for barn med astma og allergi. Barn som får plass ved Sletta barnehage: - Kan ikke ha husdyr, foresatte må forplikte seg til ikke å anskaffe husdyr mens barnet går i barnehagen. - Må skifte til rene klær før de kommer i barnehagen hvis de har vært i kontakt med dyr (klær skal være uten dyrehår, dyreflass og/eller dyrelukt). - Foreldre, personal og andre som kommer inn i barnehage kan ikke ha på seg parfyme, etterbarberingsvann eller annet med sterk lukt.

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER 1. DRIFT Barnehagene eies av Sørum kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale planer og vedtak og barnehagenes årsplaner. 2. DEN

Detaljer

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS 1. Selskapets firma, eierforhold og forvaltning Selskapets firma er Snikkedalen Familiebarnehage as. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03.

Vedtekter for kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03. Ullensaker kommune Kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03.2010 1. Formål og innhold Formålsparagrafen i barnehageloven: "Barnehagen

Detaljer

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage 1. Eierforhold Barnehagen drives som et aksjeselskap(as). Barnehagen eies av Svein Aase, adresse Hitraveien. 2. Formål Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt HIB ) er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA Vedtekter for Eplehagan barnehage SA Vedtatt på Årsmøtet i Eplehagan barnehage SA 15.03.2012 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Eplehagan Barnehage SA, org. nr. [880 711 792] vedtatt på årsmøte den [15.03.2012],

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Det Norske Veritas Barnehage 2015

Det Norske Veritas Barnehage 2015 REGLEMENT FOR STIFTELSEN DET NORSKE VERITAS BARNEHAGE Fastsatt av Stiftelsestyret i Det Norske Veritas Barnehage den 22.05.2013 Revidert 12.02.2015 12.02.2015 Page 1 Table of Contents DEL 1 FORMÅL OG ORGANISERING...

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Vedtekter for Øverland Barnehage A/S

Vedtekter for Øverland Barnehage A/S Vedtekter for Øverland Barnehage A/S Vedtatt i generalforsamling 5. desember 2005 med virkning fra 1. august 2006. Endret og vedtatt i generalforsamling 07.10.13 Adresse: Gml. Ringeriksv. 125 1356 Bekkestua

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen.

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. 2 Formål Barnehagens formål er å eie og drive barnehage i Bærum

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer